Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Порядку проверки факта представления субъектами декларирования деклараций в соответствии с Законом Украины "О предупреждении коррупции" и уведомления Национального агентства по вопросам предупреждения коррупции о случаях непредставления или несвоевременного представления таких деклараций

Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции
Приказ от 19.05.2020 № 204/20
действует с 19.06.2020

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

НАКАЗ

19.05.2020

м. Київ

N 204/20

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 червня 2020 р. за N 525/34808

Про затвердження Змін до Порядку перевірки факту подання суб'єктами декларування декларацій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 7, пункту 5 частини першої статті 12, статей 45 та 49 Закону України "Про запобігання корупції", з метою приведення нормативно-правових актів Національного агентства з питань запобігання корупції у відповідність до чинного законодавства

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку перевірки факту подання суб'єктами декларування декларацій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 06 вересня 2016 року N 19, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2016 року за N 1479/29609 (зі змінами), що додаються.

2. Управлінню проведення спеціальних перевірок та моніторингу способу життя подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова

О. Новіков

 

ЗМІНИ
до Порядку перевірки факту подання суб'єктами декларування декларацій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій

1. Пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Цей Порядок визначає процедуру перевірки державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, а також юридичними особами публічного права (органами, в яких працює (працював або входить чи входив до складу утвореної в органі конкурсної комісії, до складу Громадської ради доброчесності) суб'єкт декларування (далі - відповідний орган)) факту подання суб'єктами декларування, які в них працюють (працювали або входять чи входили до складу утвореної в органі конкурсної комісії, до складу Громадської ради доброчесності), декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - декларація), відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" (далі - Закон), а також процедуру повідомлення відповідним органом Національного агентства з питань запобігання корупції (далі - Національне агентство) про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій.".

2. Абзац другий пункту 2 викласти в такій редакції:

"Припиненням діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, є останній день виконання суб'єктом декларування зазначених функцій".

3. В абзаці першому пункту 3 слово "(особу)" замінити словами "(уповноважену особу)".

4. У пункті 4:

1) абзац перший викласти в такій редакції:

"4. Відповідальний підрозділ (особа) відповідного органу перевіряє факт подання декларацій у такі строки:";

2) підпункт 2 викласти в такій редакції:

"2) декларації суб'єктів декларування, які припиняють діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, - упродовж п'яти робочих днів після спливу строку у двадцять робочих днів з дня припинення суб'єктом декларування зазначеної діяльності;";

3) підпункт 4 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 5, 6 вважати відповідно підпунктами 4, 5;

4) підпункт 4 викласти в такій редакції:

"4) декларації осіб, зазначених у підпункті "в" пункту 2 частини першої статті 3 Закону, у разі входження (включення, залучення, обрання, призначення) до складу конкурсної комісії, утвореної відповідно до Законів України "Про державну службу", "Про службу в органах місцевого самоврядування", Закону та інших законів України, Громадської ради доброчесності, утвореної відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів", - протягом десяти календарних днів з граничної дати подання таких декларацій, визначеної в абзаці другому частини третьої статті 45 Закону.";

5) підпункт 5 виключити.

5. У пункті 5 слово "веб-сайті" замінити словом "вебсайті".

6. У пункті 6:

1) після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

"У разі повідомлення Національного агентства про неподання чи несвоєчасне подання суб'єктом декларування декларації, подання якої передбачено частиною другою статті 45 Закону, у відповідному повідомленні вказується дата припинення зазначеним суб'єктом діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування. До такого повідомлення додаються копії документів, що підтверджують дату припинення зазначеної діяльності.".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

2) в абзаці третьому слова "Зазначене повідомлення" замінити словами "Повідомлення Національного агентства про факт неподання чи несвоєчасного подання декларацій".

7. В абзаці першому пункту 8 слова ", вищому органу управління відповідного громадського об'єднання, іншого непідприємницького товариства" виключити.

8. Додатки 1, 2 до Порядку викласти в новій редакції, що додаються.

 

В. о. керівника Управління
проведення спеціальних перевірок
та моніторингу способу життя

О. Амплеєв

 

___________ N __________________
                (дата і номер)

Національне агентство з питань запобігання корупції

ПОВІДОМЛЕННЯ
Національного агентства про факт неподання чи несвоєчасного подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Відповідно до частини другої статті 49 Закону України "Про запобігання корупції" повідомляємо про встановлення факту ____________________________________________________________________
                                                                                             (неподання чи несвоєчасного подання)

декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а саме ________________________________________ за 20___ рік (_____________________________)
                                              (тип декларації)                                                                                               (період)

_____________________________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові суб'єкта декларування)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), ким і коли видано паспорт)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(адреса зареєстрованого та фактичного місця проживання суб'єкта декларування, дата народження, контактні номери телефонів)

який(а) працює (працював(ла) або входить чи входив(ла) до складу утвореної в органі конкурсної комісії, до складу Громадської ради доброчесності) __________________________________________
_____________________________________________________________________________________
       (найменування державного органу, органу місцевого самоврядування, іншої юридичної особи публічного права)
на посаді _____________________________________________________________________________
                                                                                         (повна назва посади)

_____________________________________________________________________________________,
(дата припинення діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування (у разі такого припинення)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(реквізити відповідального підрозділу (особи), прізвище, ім'я, по батькові працівника відповідального підрозділу (особи), номер телефону та адреса електронної пошти такого працівника (особи))

________________________
(керівник відповідального
підрозділу (відповідальна особа))

____________
(підпис)

_____________________
(власне ім'я та прізвище)

 

 

Орган, в якому працює (працював або входить чи входив до складу утвореної в органі конкурсної комісії, до складу Громадської ради доброчесності) суб'єкт декларування, та спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції

___________ N ________________
                (дата і номер)

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про факт неподання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Відповідно до частини третьої статті 49 Закону України "Про запобігання корупції" повідомляємо про встановлення факту неподання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а саме _____________________________________________________
                                                                                                                                             (тип декларації)

за 20__ рік (_________________________) _________________________________________________
                                                  (період)

____________________________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові суб'єкта декларування)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті))

який(а) працює (працював(ла) або входить чи входив(ла) до складу утвореної в органі конкурсної комісії, до складу Громадської ради доброчесності) __________________________________________
______________________________________________________________________________________
        (найменування державного органу, органу місцевого самоврядування, іншої юридичної особи публічного права)

на посаді _____________________________________________________________________________
              (повна назва посади)

_____________________________________________________________________________________
(реквізити відповідального підрозділу (особи), прізвище, ім'я, по батькові працівника відповідального підрозділу (особи), номер телефону та адреса електронної пошти такого працівника (особи))

__________________________
(уповноважена особа
Національного агентства з
питань запобігання корупції)

____________
(підпис)

_______________________
(власне ім'я та прізвище)

____________

Опрос