Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению о комиссии по рассмотрению жалоб и подготовке предложений относительно организации и проведения открытых торгов (аукционов) по продаже активов (имущества) банков, которые выводятся с рынка или ликвидируются

Фонд гарантирования вкладов физических лиц
Решение от 17.10.2019 № 2665
действует с 25.01.2020

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

17.10.2019

м. Київ

N 2665

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 січня 2020 р. за N 32/34315

Про затвердження Змін до Положення про комісію з розгляду скарг та підготовки пропозицій стосовно організації і проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) банків, що виводяться з ринку або ліквідуються

Відповідно до пункту 10 частини першої, пунктів 11 та 2 частини п'ятої, частини шостої статті 12 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", а також з метою реалізації вимог частини дев'ятої статті 38, статті 51 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", забезпечення прав та охоронюваних законом інтересів потенційних покупців активів (майна) банків, що виводяться з ринку або ліквідуються, виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про комісію з розгляду скарг та підготовки пропозицій стосовно організації і проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) банків, що виводяться з ринку або ліквідуються, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 30 березня 2017 року N 1302, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 квітня 2017 року за N 544/30412 (в редакції рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 20 липня 2017 року N 3116), що додаються.

2. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

4. Відділу зв'язків з громадськістю та фінансової просвіти забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишити за директором-розпорядником.

 

Директор-розпорядник

С. В. Рекрут

 

ЗМІНИ
до Положення про комісію з розгляду скарг та підготовки пропозицій стосовно організації і проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) банків, що виводяться з ринку або ліквідуються

1. У розділі III:

1) у пункті 6:

абзац перший викласти в такій редакції:

"6. До повноважень Комісії належить:";

у підпункті 3:

в абзаці першому слова "або за поданням адміністратора" замінити совами "або подання";

в абзаці третьому слова "одного робочого дня" замінити словами "двох робочих днів";

у першому реченні підпункту 5 слово "пропозиції" замінити словом "пропозицій";

підпункт 6 викласти в такій редакції:

"6) за результатами розгляду обґрунтованого подання від банку та за наявності об'єктивних підстав у разі надходження на рахунок банку до кінця вісімнадцятого робочого дня з дати формування протоколу від переможця відкритих торгів (аукціону) повної оплати коштів за лот - надання виконавчій дирекції Фонду рекомендацій щодо прийняття рішення про продовження строку, встановленого Регламентом ЕТС для укладення банком із переможцем відкритих торгів (аукціону) договорів купівлі-продажу майна (відступлення права вимоги) за результатами відкритих торгів (аукціону), до 132 робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу відкритих торгів (аукціону), але не більше ніж до завершення строку ліквідації банку.";

2) у підпункті 8 пункту 8 слова "та рішення" виключити;

3) у підпункті 1 пункту 11 слова "і рішень" виключити;

4) у пункті 12:

у підпункті 2 слова "і протокольні доручення" виключити;

підпункти 5 - 7 викласти в такій редакції:

"5) забезпечує оформлення протоколів засідань, а також організовує роботу з їх реєстрації, збереження та оприлюднення;

6) забезпечує оприлюднення витягів з протоколів засідань Комісії відповідно до цього Положення;

7) забезпечує інформування банків, що виводяться з ринку або ліквідуються, адміністратора, скаржників, організаторів відкритих торгів (аукціонів) (операторів електронних майданчиків), структурних підрозділів Фонду тощо про прийняті Комісією рішення;";

у підпункті 9 слова "і протокольних доручень" виключити.

2. Розділ IV викласти в такій редакції:

"IV. Порядок роботи Комісії

1. Формою діяльності Комісії є засідання (очне або дистанційне), які проводяться за потреби за дорученням голови Комісії (у разі його відсутності - заступника голови Комісії) або за ініціативою більшості її членів.

2. Дата й місце проведення очного засідання Комісії визначаються головою Комісії (у разі його відсутності - заступником голови Комісії).

3. Члени Комісії скликаються на засідання Комісії секретарем Комісії за дорученням голови Комісії (у разі його відсутності - заступника голови Комісії).

4. Засідання Комісії вважається правоможним, якщо у ньому взяла участь більшість від загального складу Комісії.

5. Рішення Комісії приймаються шляхом голосування простою більшістю голосів членів Комісії (у тому числі голови Комісії та його заступника), які взяли участь у засіданні.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

6. Головуючий та члени Комісії не можуть передавати право голосу іншим членам Комісії.

7. За наявності заперечень членів Комісії щодо прийнятих рішень окрема думка члена Комісії та відповідні обґрунтування мають відображатися в протоколі або додаватися до протоколу засідання Комісії.

8. Рішення приймаються Комісією виключно на її засіданнях.

9. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях Комісії, приймаються шляхом відкритого голосування на підставі наявних матеріалів, інформації, у тому числі розміщеної в електронній торговій системі, висновків (за наявності) структурних підрозділів Фонду, залучених експертів тощо.

У разі недостатності матеріалів, інформації для прийняття остаточного рішення Комісія може прийняти рішення про запит додаткових матеріалів, інформації та перенесення розгляду питання на наступне засідання Комісії з автоматичним включенням його до порядку денного. Строки розгляду питання не мають перевищувати строків, визначених цим Положенням.

10. Голова Комісії (у разі його відсутності - заступник голови Комісії) до засідання Комісії за власною ініціативою та/або за ініціативою будь-кого з членів Комісії інформує про можливість участі у голосуванні з відповідних питань порядку денного членів Комісії (у тому числі голови Комісії), стосовно яких є інформація/повідомлення про наявність у них конфлікту інтересів з відповідним скаржником (заявником) або особою, дії або бездіяльність якої розглядатимуться на засіданні Комісії. У разі прийняття більшістю членів Комісії рішення про наявність у відповідного члена Комісії конфлікту інтересів з відповідним скаржником (заявником) або особою, дії або бездіяльність якої розглядатимуться на засіданні Комісії, голос такого члена Комісії не враховується під час підрахунку голосів за результатами голосування з питань, що стосуються осіб, з якими у такого члена Комісії наявний конфлікт інтересів.

Якщо член Комісії має конфлікт інтересів стосовно всіх скаржників (заявників) або осіб, дії або бездіяльність яких розглядатимуться на відповідному засіданні Комісії, він не бере участі в її засіданні.

11. Рішення Комісії оформлюються протоколом, який підписують усі члени Комісії (у тому числі голова Комісії та його заступник), які брали участь у її засіданні.

12. Витяг з протоколу Комісії оприлюднюється на веб-сайті Фонду секретарем Комісії не пізніше наступного робочого дня після проведення засідання Комісії з дотриманням вимог законодавства щодо захисту банківської таємниці, конфіденційної інформації та персональних даних і надсилається супровідним листом скаржнику (заявнику) на зазначену ним адресу. Відповідь на скаргу, яка надсилається скаржнику (заявнику), має містити інформацію про таке оприлюднення.

13. Засідання Комісії у дистанційній формі проводиться виключно за зверненням або поданням неплатоспроможного банку за дорученням голови Комісії (у разі його відсутності - заступника голови Комісії) з метою забезпечення прискореного розгляду таких звернень або подань відповідно до законодавства. Засідання Комісії у дистанційній формі проводиться з дотриманням вимог пунктів 4 - 12 цього розділу.".

3. У розділі V:

1) у пункті 4 цифру "3" замінити цифрою "5";

2) пункт 5 доповнити новим підпунктом такого змісту:

"3) скарга стосується відкритих торгів (аукціонів) в електронній торговій системі, за результатами яких договори купівлі-продажу / відступлення права вимоги боргу підписано і завантажено до електронної торгової системи.";

3) у пункті 6 слово "скаржником" замінити словами ", розгляд якої триває,";

4) у пункті 7 цифри "10" замінити цифрами "15";

5) пункт 11 викласти в такій редакції:

"11. Витяг з протоколу Комісії щодо результатів розгляду скарги оприлюднюється на веб-сайті Фонду секретарем Комісії не пізніше наступного робочого дня після проведення засідання Комісії.";

6) пункт 12 виключити.

 

Заступник начальника
відділу з європейської
інтеграції відділу стратегії та
нормативно-методологічного забезпечення

І. В. Коноваленко

Опрос