Идет загрузка документа (493 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Унифицированной формы акта, составленного по результатам проведения планового (внепланового) мероприятия государственного надзора (контроля) относительно соблюдения субъектом хозяйствования требований законодательства в сфере охраны окружающей природной среды, рационального использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов

Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины
Акт, Приказ от 26.11.2019 № 450
действует с 28.12.2019

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.11.2019

м. Київ

N 450

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 грудня 2019 р. за N 1293/34264

Про затвердження Уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів

Відповідно до статей 202, 35 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", частини другої статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", Методики розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), Методики розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року N 342, з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог чинного законодавства

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Уніфіковану форму акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю), щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 09 серпня 2017 року N 303 "Про затвердження Уніфікованої форми акта, що складається за результатом проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 жовтня 2017 року за N 1289/31157.

3. Державній екологічній інспекції України (Фірсов Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

О. Оржель

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державного агентства
водних ресурсів України

І. Овчаренко

Т. в. о. Голови Державної служби
геології та надр України

В. Гончаренко

Т. в. о. Голови Державної
екологічної інспекції України

Є. Фірсов

Міністр розвитку економіки,
торгівлі та сільського
господарства України

Т. Милованов

Міністр розвитку громад
та територій України

А. Бабак

 

  

УКРАЇНА
ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ
Новопечерський пров., 3, корпус 2, м. Київ, 01042, тел./факс (044) 521-20-40, тел. (044) 521-20-56,
ел. адреса: info@dei.gov.ua

_____________________________________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження, телефони територіального органу / міжрегіонального територіального
органу, що здійснює перевірку)

АКТ

від ____________________
              (дата складення акта)

N  

складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів

_____________________________________________________________________________________
(сфера державного нагляду (контролю)

_____________________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище,

_____________________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище,

_____________________________________________________________________________________
ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків
 , або серія та номер паспорта*
_____________________________________________________________________________________
                                                       (місцезнаходження суб'єкта господарювання, номер телефону,
_____________________________________________________________________________________
                                                                          телефаксу та адреса електронної пошти)
вид суб'єкта господарювання за класифікацією суб'єктів господарювання (суб'єкт мікро-, малого, середнього або великого підприємництва), ступінь ризику:
_____________________________________________________________________________________
види об'єктів та/або види господарської діяльності (із зазначенням коду згідно з КВЕД), щодо яких проводиться захід:
_____________________________________________________________________________________

Загальна інформація про проведення заходу державного нагляду (контролю):

Розпорядчий документ, на виконання якого проводиться захід державного нагляду (контролю),
від .. N  
Посвідчення (направлення)
від .. N  

Тип заходу державного нагляду (контролю):
  плановий
  позаплановий

Форма заходу державного нагляду (контролю):
  перевірка
  ревізія
  обстеження
  огляд
  інша форма, визначена законом
____________________________
                 (назва форми заходу)

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному органу доходів і зборів та мають відмітку в паспорті.

Строк проведення заходу державного нагляду (контролю):

Початок

Завершення

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

число

місяць

рік

години

хвилини

число

місяць

рік

години

хвилини

Дані про останній проведений захід державного нагляду (контролю):

Плановий

Позаплановий

  не було

  не було

  був з .. по .. 

Акт перевірки N  

Припис щодо усунення порушень:
  не видавався; видавався;
його вимоги: виконано; не виконано

  був з .. по .. 

Акт перевірки N

Припис щодо усунення порушень:
  не видавався; видавався;
його вимоги: виконано; не виконано

Особи, що беруть участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):
посадові особи органу державного нагляду (контролю):
_____________________________________________________________________________________
                                                                (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)
_____________________________________________________________________________________
                                                                 (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)
керівник суб'єкта господарювання (відокремленого підрозділу) або уповноважена ним особа:
_____________________________________________________________________________________
                                                                 (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)
треті особи:
_____________________________________________________________________________________
                                                                 (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)
_____________________________________________________________________________________
                                                                 (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)

Процес проведення заходу (його окремої дії) фіксувався:

  суб'єктом господарювання

  засобами аудіотехніки

  засобами відеотехніки

  посадовою особою органу державного нагляду (контролю)

  засобами аудіотехніки

  засобами відеотехніки

ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

Поряд-
ковий номер

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства

Ступінь ризику суб'єкта господа-
рювання

Позиція суб'єкта господа-
рювання щодо негатив-
ного впливу вимоги законо-
давства (від 1 до 4 балів)**

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

так

ні

не розг-
ляда-
лося

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Питання для перевірки дотримання вимог законодавства щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства, які поширюються на всіх суб'єктів господарювання у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів

1.1

Вимоги органу державного нагляду (контролю) щодо усунення виявлених порушень вимог законодавства у визначені строки виконано

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац третій частини першої статті 11 ЗУ N 877

1.2

Висновок з оцінки впливу на довкілля (висновок державної екологічної експертизи) наявний

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Стаття 3, частина третя статті 17 ЗУ N 2059

1.3

Умови висновків з оцінки впливу на довкілля (вимоги висновків державної екологічної експертизи) виконуються

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина шоста статті 3, частини друга, п'ята статті 9, частина третя статті 17 ЗУ N 2059

1.4

Речові права на земельну ділянку наявні

Високий Середній Незначний

 

 

 

 

Статті 125, 126 ЗКУ, частина друга статті 3 ЗУ N 1952

2

Перелік питань щодо проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства про охорону атмосферного повітря визначено згідно з додатком 1 до цього Акта***

3

Перелік питань щодо проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства про охорону і раціональне використання вод та відтворення водних ресурсів визначено згідно з додатком 2 до цього Акта***

4

Перелік питань щодо проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства про використання та охорону земель визначено згідно з додатком 3 до цього Акта***

5

Перелік питань щодо проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства про поводження з відходами, пестицидами та агрохімікатами визначено згідно з додатком 4 до цього Акта***

6

Перелік питань щодо проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства про природно-заповідний фонд визначено згідно з додатком 5 до цього Акта***

7

Перелік питань щодо проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства про охорону, захист, використання та відтворення лісів визначено згідно з додатком 6 до цього Акта***

8

Перелік питань щодо проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства про охорону, використання і відтворення риби та інших водних біоресурсів визначено згідно з додатком 7 до цього Акта***

9

Перелік питань щодо проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства про охорону, утримання зоологічних колекцій, у тому числі диких тварин у неволі, визначено згідно з додатком 8 до цього Акта***

10

Перелік питань щодо проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства під час ведення мисливського господарства та здійснення полювання визначено згідно з додатком 9 до цього Акта***

11

Перелік питань щодо проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства про використання і охорону надр визначено згідно з додатком 10 до цього Акта***

____________
** Заповнюється керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою у добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, а 1 - питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.

*** Питання для перевірки дотримання вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів, визначені в додатках 1 - 11, є невід'ємною частиною акта в разі здійснення заходу державного нагляду (контролю).

ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

Поряд-
ковий номер

Нормативно-правовий акт

Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта у Мін'юсті

найменування

дата і номер

 

Кодекси та закони України

1

Лісовий кодекс України (ЛКУ)

21 січня 1994 року N 3852-XII

 

2

Кодекс України про надра (КУпН)

27 липня 1994 року N 132/94-ВР

 

3

Водний кодекс України (ВКУ)

06 червня 1995 року N 213/95-ВР

 

4

Земельний кодекс України (ЗКУ)

25 жовтня 2001 року N 2768-III

 

5

Закон України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" (ЗУ N 791а)

27 лютого 1991 року N 791а-XII

 

6

Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" (ЗУ N 1264)

25 червня 1991 року N 1264-XII

 

7

Закон України "Про природно-заповідний фонд України" (ЗУ N 2456)

16 червня 1992 року N 2456-XII

 

8

Закон України "Про охорону атмосферного повітря" (ЗУ N 2707)

16 жовтня 1992 року N 2707-XII

 

9

Закон України "Про страхування" (ЗУ N 85/96)

07 березня 1996 року N 85/96-ВР

 

10

Закон України "Про відходи" (ЗУ N 187/98)

05 березня 1998 року N 187/98-ВР

 

11

Закон України "Про заборону на проведення суцільних рубок у гірських ялицево-букових лісах Карпатського регіону" (ЗУ N 1436)

10 лютого 2000 року N 1436-III (у редакції Закону України від 30 жовтня 2019 року N 249-IX)

 

12

Закон України "Про мисливське господарство та полювання" (ЗУ N 1478)

22 лютого 2000 року N 1478-III

 

13

Закон України "Про об'єкти підвищеної небезпеки" (ЗУ N 2245)

18 січня 2001 року N 2245-III

 

14

Закон України "Про тваринний світ" (ЗУ N 2894)

13 грудня 2001 року N 2894-III

 

15

Закон України "Про Червону книгу України" (ЗУ N 3055)

07 лютого 2002 року N 3055-III

 

16

Закон України "Про охорону земель" (ЗУ N 962)

19 червня 2003 року N 962- IV

 

17

Закон України "Про державний контроль за використанням та охороною земель" (ЗУ N 963)

19 червня 2003 року N 963-IV

 

18

Закон України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (ЗУ N 1952)

01 липня 2004 року N 1952-IV

 

19

Закон України "Про захист тварин від жорстокого поводження" (ЗУ N 3447)

21 лютого 2006 року N 3447-IV

 

20

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (ЗУ N 877)

05 квітня 2007 року N 877-V

 

21

Закон України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (ЗУ N 3392)

19 травня 2011 року N 3392-VI

 

22

Закон України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів" (ЗУ N 3677)

08 липня 2011 року N 3677-VI

 

23

Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність" (ЗУ N 1314)

05 червня 2014 року N 1314-VII

 

24

Закон України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" (ЗУ N 124)

15 січня 2015 року N 124-VIII

 

25

Закон України "Про оцінку впливу на довкілля" (ЗУ N 2059)

23 травня 2017 року N 2059-VIII

 

Постанови Кабінету Міністрів України

1

Санітарні правила в лісах України, затверджені постановою Кабінету Міністрів України (Санітарні правила, затверджені ПКМУ N 555)

27 липня 1995 року N 555 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 року N 756)

 

2

Правила охорони внутрішніх морських вод і територіального моря від забруднення та засмічення, затверджені постановою Кабінету Міністрів України (Правила, затверджені ПКМУ N 269)

29 лютого 1996 року N 269 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року N 431)

 

3

Порядок заготівлі другорядних лісових матеріалів і здійснення побічних лісових користувань в лісах України, затверджений постановою Кабінету Міністрів України (Порядок, затверджений ПКМУ N 449)

23 квітня 1996 року N 449

 

4

Порядок розроблення нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України (Порядок, затверджений ПКМУ N 1100)

11 вересня 1996 року N 1100

 

5

Порядок ведення реєстру місць видалення відходів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України (Порядок, затверджений ПКМУ N 1216)

03 серпня 1998 року N 1216

 

6

Порядок ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України (Порядок, затверджений ПКМУ N 1360)

31 серпня 1998 року N 1360

 

7

Правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України (Правовий режим, затверджений ПКМУ N 2024)

18 грудня 1998 року N 2024

 

8

Правила охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджені постановою Кабінету Міністрів України (Правила, затверджені ПКМУ N 465)

25 березня 1999 року N 465

 

9

Порядок ведення державного обліку та паспортизації відходів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України (Порядок, затверджений ПКМУ N 2034)

01 листопада 1999 року N 2034

 

10

Порядок ведення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря, затверджений постановою Кабінету Міністрів України (Порядок, затверджений ПКМУ N 1655)

13 грудня 2001 року N 1655

 

11

Порядок розроблення та затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел, затверджений постановою Кабінету Міністрів України (Порядок, затверджений ПКМУ N 1780)

28 грудня 2001 року N 1780

 

12

Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України (Порядок, затверджений ПКМУ N 687)

26 травня 2004 року N 687

 

13

Порядок видачі дозволів на проведення робіт на землях водного фонду, затверджений постановою Кабінету Міністрів України (Порядок, затверджений ПКМУ N 557)

12 липня 2005 року N 557

 

14

Правила відтворення лісів, затверджені постановою Кабінету Міністрів України (Правила, затверджені ПКМУ N 303)

01 березня 2007 року N 303

 

15

Правила поліпшення якісного складу лісів, затверджені постановою Кабінету Міністрів України (Правила, затверджені ПКМУ N 724)

12 травня 2007 року N 724

 

16

Порядок видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України (Порядок видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів, затверджений ПКМУ N 761)

23 травня 2007 року N 761

 

17

Порядок спеціального використання лісових ресурсів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України (Порядок спеціального використання лісових ресурсів, затверджений ПКМУ N 761)

23 травня 2007 року N 761

 

18

Правила рубок головного користування в гірських лісах Карпат, затверджені постановою Кабінету Міністрів України (Правила, затверджені ПКМУ N 929)

22 жовтня 2008 року N 929

 

19

Порядок надання спеціальних дозволів на користування надрами, затверджений постановою Кабінету Міністрів України (Порядок, затверджений ПКМУ N 615)

30 травня 2011 року N 615

 

20

Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про обмін інформацією про проведення рубок деревини у лісах" (розпорядження КМУ N 208)

14 березня 2012 року N 208-р

 

21

Порядок державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об'єму видобутих підземних вод, затверджений постановою Кабінету Міністрів України (Порядок, затверджений ПКМУ N 963)

08 жовтня 2012 року N 963

 

22

Порядок збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив), затверджений постановою Кабінету Міністрів України (Порядок, затверджений ПКМУ N 1221)

17 грудня 2012 року N 1221 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року N 1198)

 

23

Технічний регламент щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затверджений постановою Кабінету Міністрів України (Технічний регламент, затверджений ПКМУ N 927)

01 серпня 2013 року N 927

 

24

Порядок подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт, затверджений постановою Кабінету Міністрів України (Порядок, затверджений ПКМУ N 474)

08 липня 2015 року N 474

 

25

Порядок здійснення спеціального використання водних біоресурсів у внутрішніх рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах), внутрішніх морських водах, територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі України (Порядок, затверджений ПКМУ N 992)

25 листопада 2015 року N 992

 

26

Порядок подання декларації про відходи, затверджений постановою Кабінету Міністрів України (Порядок, затверджений ПКМУ N 118)

18 лютого 2016 року N 118

 

Нормативно-правові акти міністерств та інших органів виконавчої влади, нормативні документи

1

Настанова по відводу та таксації лісосік в лісах СРСР, затверджена Головою Державного комітету лісового господарства Ради Міністрів СРСР (Настанова по відводу та таксації лісосік в лісах СРСР)

27 грудня 1968 року

 

2

Положення про єдині державні знаки та аншлаги на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду України, затверджене наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України (Положення, затверджене наказом N 30)

29 березня 1994 року N 30

08 квітня 1994 року за N 72/281

3

ДСТУ 3534-97 "Знаки натурні лісовпорядні і лісогосподарські. Загальні вимоги" (ДСТУ 3534-97)

 

 

4

Державні санітарні правила ДСП 8.8.1.2.001-98 "Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві", затверджені наказом Міністерством охорони здоров'я України (ДСП 8.8.1.2.001-98)

03 серпня 1998 року N 1

 

5

Форма реєстрової карти об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів та Інструкція щодо її складання, затверджені наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України (Форма та Інструкція, затверджені наказом N 41)

17 лютого 1999 року N 41

18 березня 1999 року за N 169/3462

6

Правила промислового рибальства в рибогосподарських водних об'єктах України, затверджені наказом Державного комітету рибного господарства України (Правила, затверджені наказом N 33)

18 березня 1999 року N 33

25 травня 1999 року за N 326/3619

7

Тимчасові правила промислового рибальства в басейні Азовського моря, затверджені Державним комітетом рибного господарства України (Тимчасові правила, затверджені наказом N 172)

31 грудня 1999 року N 172

25 січня 2000 року за N 43/4264

8

Інструкція про порядок та критерії взяття на державний облік об'єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров'я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, затверджена наказом Міністерства екології та природних ресурсів України (Інструкція, затверджена наказом N 177)

10 травня 2002 року N 177

22 травня 2002 року за N 445/6733

9

Порядок визначення територій для охорони та відтворення мисливських тварин (відтворювальних ділянок), затверджений наказом Держкомлісгоспу (Порядок, затверджений наказом N 4)

22 січня 2004 року N 4

05 лютого 2004 року за N 158/8757

10

Інструкція про зміст та складання документації державного кадастру територій та об'єктів природно-заповідного фонду України, затверджена наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України (Інструкція, затверджена наказом N 67)

16 лютого 2005 року N 67

11 березня 2005 року за N 298/10578

11

Положення про Проекти організації території установ природно-заповідного фонду України, затверджені наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України (Положення, затверджені наказом N 245)

06 липня 2005 року N 245 (у редакції від 21 серпня 2014 року N 273)

29 липня 2005 року за N 829/11109

12

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України "Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел" (Наказ Мінприроди N 309)

27 червня 2006 року N 309

01 серпня 2006 року за N 912/12786

13

Інструкція про порядок здійснення штучного розведення, вирощування риби, інших водних живих ресурсів та їх використання в спеціальних товарних рибних господарствах, затверджена наказом Державного комітету рибного господарства України (Інструкція, затверджена наказом N 4)

15 січня 2008 року N 4

28 січня 2008 року за N 64/14755

14

Інструкція про застосування порядку установлення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, затверджена наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України (Інструкція, затверджена наказом N 27)

24 січня 2008 року N 27

12 лютого 2008 року за N 117/14808

15

Інструкція щодо заповнення типової форми первинної облікової документації N 1-ВТ "Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари", затверджена наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України (Інструкція, затверджена наказом N 342)

07 листопада 2008 року N 342

09 вересня 2008 року за N 824/15515

16

Правила технічної експлуатації установок очистки газу, затверджені наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України (Правила, затверджені наказом N 52)

06 лютого 2009 року N 52

13 квітня 2009 року за N 327/16343

17

Правила рубок головного користування, затверджені наказом Держкомлісгоспу (Правила, затверджені наказом N 364)

23 грудня 2009 року N 364

26 січня 2010 року за N 85/17380

18

Інструкція про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими знаками, затверджена наказом Державного комітету України із земельних ресурсів України (Інструкція, затверджена наказом N 376)

18 травня 2010 року N 376

16 червня 2010 року за N 391/17686

19

Інструкція з проектування, технічного приймання, обліку та оцінки якості лісокультурних об'єктів, затверджена наказом Держкомлісгоспу (Інструкція, затверджена наказом N 260)

19 серпня 2010 року N 260

05 листопада 2010 року за N 1046/18341

20

Порядок утримання та розведення диких тварин, які перебувають у стані неволі або в напіввільних умовах, затверджений наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України (Порядок, затверджений наказом N 429)

30 вересня 2010 року N 429

29 грудня 2010 року за N 1384/18679

21

Правила експлуатації полігонів побутових відходів, затверджені наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України (Правила, затверджені наказом N 435)

01 грудня 2010 року N 435

22 грудня 2010 року за N 1307/18602

22

Методика роздільного збирання побутових відходів, затверджена наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Методика, затверджена наказом N 133)

01 серпня 2011 року N 133

10 жовтня 2011 року за N 1157/19895

23

Положення про правила проведення полювань, поводження із зброєю та порядок видачі ліцензій на добування мисливських тварин, затверджене наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України (Положення, затверджене наказом N 549)

17 жовтня 2011 року N 549

19 жовтня 2011 року за N 1211/19949

24

Правила експлуатації об'єктів поводження з побутовими відходами, затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Правила, затверджені наказом N 196)

04 травня 2012 року N 196

24 травня 2012 року за N 821/21133

25

Правила використання корисних властивостей лісів, затверджені наказом Міністерством аграрної політики та продовольства України (Правила, затверджені наказом N 502)

14 серпня 2012 року N 502

05 вересня 2012 року за N 1536/21848

26

Регламент подання інформації про проведення рубок деревини у лісах, затверджений наказом Міністерства екології та природних ресурсів України (Регламент, затверджений наказом N 91)

05 березня 2013 року N 91

22 березня 2013 року за N 479/23011

27

Порядок розроблення паспорта водного об'єкта, затверджений наказом Міністерства екології та природних ресурсів України (Порядок, затверджений наказом N 99)

18 березня 2013 року N 99

18 травня 2013 року за N 775/23307

28

Правила надання послуг у морських портах України, затверджені наказом Міністерства інфраструктури України (Порядок, затверджений наказом N 348)

05 червня 2013 року N 348

15 серпня 2013 року за N 1401/23933

29

Порядок надання послуг із забезпечення і ліквідації розливу забруднюючих речовин у морських портах, затверджений наказом Міністерства інфраструктури України (Порядок, затверджений наказом N 631)

21 серпня 2013 року N 631

06 вересня 2013 року за N 1533/24065

30

Інструкція про селекційний відстріл мисливських тварин, затверджена наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України (Інструкція, затверджена наказом N 57)

07 лютого 2014 року N 57

11 квітня 2014 року за N 413/25190

31

Інструкція про вибірковий діагностичний відстріл мисливських тварин для проведення державної ветеринарно-санітарної експертизи, затверджена наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України (Інструкція, затверджена наказом N 60)

08 лютого 2014 року N 60

15 квітня 2014 року за N 423/25200

32

Порядок ведення державного обліку водокористування, затверджений наказом Міністерства екології та природних ресурсів України (Порядок, затверджений наказом N 78)

16 березня 2015 року N 78

03 квітня 2015 року за N 382/26827

33

Спільний наказ Міністерства екології та природних ресурсів України та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України "Про затвердження форми паспорта артезіанської свердловини" (Наказ N 145/84)

06 квітня 2016 року N 145/84

27 квітня 2016 року за N 642/28772

34

Правила приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Правила, затверджені наказом N 316)

01 грудня 2017 року N 316

15 січня 2018 року за N 56/31508

35

Наказ Державної служби статистики України "Про затвердження форми державного статистичного спостереження N 2-ТП (повітря) (річна) "Звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів" (наказ Держстату N 124)

06 липня 2018 року N 124

 

ОПИС
виявлених порушень вимог законодавства

За результатами проведення заходу державного нагляду (контролю) встановлено:

  відсутність порушень вимог законодавства;

  наявність порушень вимог законодавства.

Порядковий номер

Вимоги законодавства, які було порушено, із зазначенням відповідних статей (частин, пунктів, абзаців тощо)

Опис фактичних обставин та відповідних доказів (письмових, речових, електронних або інших), що підтверджують наявність порушення вимог законодавства

Опис негативних наслідків, що настали в результаті порушення вимог законодавства (за наявності)

Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності (зазначається згідно з формою визначення ризиків настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності)

Інформація про потерпілих (за наявності):
_____________________________________________________________________________________

Положення законодавства, якими встановлено відповідальність за порушення вимог законодавства (за наявності):
_____________________________________________________________________________________

ПЕРЕЛІК
питань для суб'єктів господарювання щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб органу державного нагляду (контролю)*

Питання щодо здійснення контролю

так

ні

дотримання вимог законодавства не є обов'язковим для посадових осіб

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

1

Про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) суб'єкт господарювання письмово повідомлений не пізніше ніж за 10 днів до дня здійснення такого заходу

 

 

 

частина четверта статті 5

2

Посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) та службове посвідчення, що посвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю), пред'явлено

 

 

 

частина п'ята статті 7, абзац четвертий статті 10

3

Копію посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) надано

 

 

 

частина п'ята статті 7, абзаци четвертий, сьомий статті 10

4

Перед початком проведення заходу державного нагляду (контролю) посадовими особами органу державного нагляду (контролю) внесено запис про проведення такого заходу до відповідного журналу суб'єкта господарювання (у разі його наявності)

 

 

 

частина дванадцята статті 4

5

Під час проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) розглядалися лише ті питання, які стали підставою для його проведення і зазначені у направленні (посвідченні) на проведення такого заходу

 

 

 

частина перша статті 6

Порядковий номер

Пояснення, зауваження або заперечення

 

 

Оцінка суб'єкта господарювання щодо професійного рівня посадових осіб органу державного нагляду (контролю), які проводили захід*
(від 1 до 10, де 10 - найвища схвальна оцінка)

Прізвище, ініціали посадової особи органу державного нагляду (контролю)

Професійна компетентність

Доброчесність

____________
* Частина акта заповнюється за бажанням суб'єкта господарювання (керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою).

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

__________________________
(найменування посади)

____________
(підпис)

________________________________
(ініціали та прізвище)

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа:

__________________________
(найменування посади)

____________
(підпис)

________________________________
(ініціали та прізвище)

Треті особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

__________________________
(найменування посади)

____________
(підпис)

________________________________
(ініціали та прізвище)

Примірник цього акта на сторінках отримано ..:

__________________________
(найменування посади)

____________
(підпис)

________________________________
(ініціали та прізвище)

Відмітка про відмову від підписання керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою, третіми особами цього акта
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

 

Заступник директора Департаменту
з питань управління відходами,
екологічної безпеки та переходу
до кругової економіки

Р. Стрілець

 

Перелік питань
щодо проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства про охорону атмосферного повітря

Поряд-
ковий номер

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства

Ступінь ризику суб'єкта господа-
рювання

Позиція суб'єкта господа-
рювання щодо негатив-
ного впливу вимоги законо-
давства (від 1 до 4 балів)

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

так

ні

не розгля-
далося

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами здійснюються на підставі дозволу, виданого суб'єкту господарювання, об'єкт якого належить:

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частини п'ята, шоста статті 11 ЗУ N 2707

1.1

до першої групи

Високий
Середній

 

 

 

 

1.2

до другої групи

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

 

1.3

до третьої групи

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

2

Підприємствами, установами, організаціями та громадянами - суб'єктами підприємницької діяльності, що здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря:

  

 

  

  

  

  

2.1

вимоги, передбачені дозволами на викиди забруднюючих речовин, виконуються

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац другий частини першої статті 10 ЗУ N 2707

2.2

нормативи гранично допустимих викидів забруднюючих речовин дотримуються

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац десятий частини першої статті 10 ЗУ N 2707;
пункт 2 Порядку, затвердженого ПКМУ N 1780; наказ Мінприроди N 309

2.3

заходи щодо зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин вживаються

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац третій частини першої статті 10 ЗУ N 2707

2.4

спеціальні заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру розроблено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац шостий частини першої статті 10 ЗУ N 2707

2.5

заходи для ліквідації причин, наслідків забруднення атмосферного повітря вживаються

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац шостий частини першої статті 10 ЗУ N 2707

3

Виробничий контроль за охороною атмосферного повітря в процесі господарської та іншої діяльності здійснюється інструментально-
лабораторними вимірюваннями параметрів викидів забруднюючих речовин:

Високий
Середній
Незначний

  

  

  

  

Абзац сьомий частини першої статті 10, стаття 29 ЗУ N 2707

3.1

стаціонарних джерел

 

 

 

 

3.2

ефективності роботи газоочисних установок

 

 

 

 

3.3

пересувних джерел

 

 

 

 

4

Контроль за експлуатацією споруд, устаткування та апаратури для очищення газопилового потоку від забруднюючих речовин здійснюється

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац десятий частини першої статті 10 ЗУ N 2707

5

Оснащення споруд, устаткування та апаратури для очищення газопилового потоку від забруднюючих речовин засобами вимірювальної техніки, необхідними для постійного контролю за ефективністю очищення, здійснюється

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац десятий частини першої статті 10 ЗУ N 2707

6

Суб'єктом господарювання призначено осіб, відповідальних за:

  

  

  

  

  

  

6.1

технічний стан, обслуговування і безпечну експлуатацію установок очистки газу

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац другий підпункту 2.2.2 пункту 2.2 розділу II Правил, затверджених наказом N 52

6.2

належне розташування та обладнання місць відбору проб та вимірювання параметрів газопилового потоку

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац п'ятий підпункту 2.2.2 пункту 2.2 розділу II Правил, затверджених наказом N 52

6.3

ведення журналу обліку робочого часу установок очистки газу

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац сьомий підпункту 2.2.2 пункту 2.2 розділу II Правил, затверджених наказом N 52

7

Проводиться технічне навчання і перевірка знань з правил технічної експлуатації установок очистки газу:

  

  

  

  

  

Підпункт 2.2.4 пункту 2.2 розділу II Правил, затверджених наказом N 52

7.1

інженерно-технічного персоналу - не менше одного разу на три роки

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

7.2

обслуговуючого персоналу, залученого до експлуатації установок очистки газу, - не менше одного разу на рік

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

8

Розроблено і затверджено
інструкцію з експлуатації установок очистки газу відповідно до умов їх роботи

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункт 2.2.3 пункту 2.2 розділу II Правил, затверджених наказом N 52

9

Розроблено паспорт на кожну установку очистки газу

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункт 2.2.5 пункту 2.2 розділу II, додаток 3 Правил, затверджених наказом N 52

10

За результатами огляду складено акти перевірок технічного стану установок очистки газу на джерелі викиду (утворення)

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункт 2.2.10 пункту 2.2 розділу II, додаток 5 Правил, затверджених наказом N 52

11

Документи для взяття на державний облік об'єкта, який справляє або може справити шкідливий вплив на здоров'я людей і стан атмосферного повітря, подано

Високий
Середній

 

 

 

 

Розділ 3 Інструкції, затвердженої наказом N 177

12

Державну статистичну звітність за встановленою формою подано

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзац другий пункту 5 Порядку, затвердженого ПКМУ N 1655;
пункт 1 наказу Держстату N 124

13

Нормативи вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах транспортних та інших пересувних засобів дотримуються

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Стаття 9, частина друга статті 17 ЗУ N 2707

 

Перелік питань
щодо проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства про охорону і раціональне використання вод та відтворення водних ресурсів

Поряд-
ковий номер

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства

Ступінь ризику суб'єкта господа-
рювання

Позиція суб'єкта господа-
рювання щодо негатив-
ного впливу вимоги законо-
давства (від 1 до 4 балів)

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

так

ні

не розгля-
далося

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Водокористувач:

  

  

  

  

  

  

1.1

спеціальне водокористування здійснює за наявності дозволу

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 9 частини першої статті 44 ВКУ

1.2

умов дозволу та правил спеціального водокористування дотримується

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 6 частини третьої статті 110 ВКУ

1.3

воду (водні об'єкти) використовує відповідно до цілей та умов їх надання

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 2 частини першої статті 44 ВКУ

1.4

зони санітарної охорони джерел питного та господарсько-побутового водопостачання утримує в належному стані, а саме:

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 6 частини першої статті 44 ВКУ;
пункти 4, 6, 7, 8 Правового режиму зон санітарної охорони водних об'єктів, затвердженого ПКМУ N 2024

поверхневі води

 

 

 

 

підземні води

 

 

 

 

1.5

економно використовує водні ресурси

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 1 частини першої статті 44 ВКУ

1.6

нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин дотримується

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 3 частини першої статті 44 ВКУ

1.7

лімітів забору води дотримується

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 3 частини першої статті 44 ВКУ

1.8

лімітів використання води дотримується

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 3 частини першої статті 44 ВКУ

1.9

лімітів скидання забруднюючих речовин дотримується

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 3 частини першої статті 44 ВКУ

1.10

ефективні сучасні технічні засоби і технології для утримання своєї території в належному стані використовує

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 4 частини першої статті 44 ВКУ

1.11

заходи щодо запобігання забрудненню водних об'єктів стічними (дощовими, сніговими) водами, що відводяться з території, здійснюються

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 4 частини першої статті 44 ВКУ

1.12

здійснює засобами вимірювальної техніки, у тому числі автоматизованими, облік забору та використання вод

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 7 частини першої статті 44 ВКУ

1.13

контроль за якістю і кількістю скинутих у водні об'єкти зворотних вод і забруднюючих речовин здійснює

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 7 частини першої статті 44 ВКУ;
абзац другий пункту 25 Правил, затверджених ПКМУ N 465;
пункт 22 Правил, затверджених ПКМУ N 269

1.14

контроль за якістю води водних об'єктів у контрольних створах здійснює

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 7 частини першої статті 44 ВКУ

1.15

агротехнічні, агролісомеліоративні та гідротехнічні протиерозійні заходи здійснює

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 4 частини першої статті 81 ВКУ

1.16

своєчасно інформує центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, про виникнення аварійних забруднень

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 12 частини першої статті 44 ВКУ

1.17

Роботи, пов'язані з ліквідацією наслідків аварій, які можуть спричинити погіршення якості води, здійснює

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 13 частини першої статті 44 ВКУ

2

Нові і реконструйовані підприємства, цехи, агрегати, комунальні та інші об'єкти пристроями і очисними спорудами необхідної потужності, що запобігають забрудненню і засміченню вод або їх шкідливій дії, та необхідною вимірювальною апаратурою, що здійснює облік об'ємів забору і скидання води, забезпечені

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 1 частини першої статті 98 ВКУ

3

впровадження водозберігаючих технологій, а також здійснення водоохоронних заходів на підприємствах, в установах і організаціях здійснюється

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 5 статті 81 ВКУ

4

Очисні та інші водогосподарські споруди і технічні пристрої утримуються в належному стані

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 6 частини першої статті 44 ВКУ

5

Водозабірні споруди рибозахисними пристроями обладнано

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 4 частини першої статті 98 ВКУ

6

Водозабірні споруди облаштовано відповідно до затверджених проектів зон санітарної охорони водозаборів

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 4 частини першої статті 98 ВКУ;
пункт 3 Правового режиму зон санітарної охорони водних об'єктів, затвердженого ПКМУ N 2024

7

Звіт про водокористування за формою N 2ТП-водгосп (річна), затвердженою наказом Мінприроди N 78, подано

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина друга статті 25 ВКУ;
абзац другий пункту 1.3 розділу I Порядку, затвердженого наказом N 78

8

Дані, наведені у звіті про водокористування за встановленою формою, є достовірними

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункти 1.13, 1.15 розділу I Порядку, затвердженого наказом N 78

9

Місцеві Правила приймання стічних вод підприємств у систему каналізації населеного пункту розроблено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац перший пункту 4 розділу I Правил, затверджених наказом N 316

9.1

Вимоги Правил приймання стічних вод підприємств у систему каналізації населеного пункту дотримуються

 

 

 

 

Пункт 2 розділу III Правил, затверджених наказом N 316

10

Водні об'єкти надано у користування на умовах оренди органами, що здійснюють розпорядження земельними ділянками під водою (водним простором) згідно з повноваженнями, визначеними Земельним кодексом України, відповідно до договору оренди, погодженого з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері водного господарства

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина четверта статті 51 ВКУ

10.1

умови використання водних об'єктів, що визначені у договорі оренди, дотримуються

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина дванадцята статті 51 ВКУ

11

Паспорт водного об'єкта розроблено та затверджено відповідно до Порядку, затвердженого наказом Мінприроди N 99

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина п'ята статті 51 ВКУ;
пункти 3, 4 Порядку, затвердженого наказом N 99

12

Користування ділянкою надр (підземних вод) здійснюється за наявності спеціального дозволу

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина перша статті 19 КУпН

13

Свердловини на воду, непридатні для експлуатації, покинуті спостережні та пошукові свердловини на всі види корисних копалин, а також вертикальні й інші гірничо-пошукові та експлуатаційні гірничі виробки і покинуті криниці затампоновано чи ліквідовано

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина третя статті 105 ВКУ

14

Заходи щодо попередження забруднення підземних вод здійснюються

Високий
Середній
Незначний

  

  

  

  

Частина перша статті 105 ВКУ

14.1

локальні мережі спостережувальних свердловин для контролю за якісним станом підземних вод обладнано

 

 

 

 

15

Паспорти артезіанських свердловин складаються

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 3 Порядку, затвердженого ПКМУ N 963;
пункт 2 наказу N 145/84

16

Умови скидання шахтних, кар'єрних, рудникових вод у водні об'єкти та повернення супутньо-пластових вод нафтогазових родовищ до підземних горизонтів виконуються

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина друга статті 72 ВКУ

17

Умови скидання дренажних вод у водні об'єкти дотримуються

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина друга статті 73 ВКУ

18

Скидання промислових забруднених стічних чи шахтних, кар'єрних, рудникових вод у поверхневі водні об'єкти здійснюється згідно з індивідуальним регламентом

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина друга статті 74 ВКУ

19

Використання технологічних водойм (ставки-охолоджувачі, рибницькі ставки, ставки-відстійники тощо) проводиться відповідно до норм і правил експлуатації, визначених у технічних проектах, затверджених у встановленому законодавством порядку

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина третя статті 74 ВКУ;
частина шоста статті 3 ЗУ N 2059

20

Під час експлуатації водогосподарських та інших об'єктів заходи щодо запобігання шкідливій дії вод вживаються, а саме:

  

  

  

  

  

  

20.1

залуження та створення лісонасаджень на прибережних захисних смугах, схилах, балках та ярах

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 1 частини другої статті 107 ВКУ

20.2

будівництво протиерозійних гідротехнічних споруд, земляних валів, водоскидів, захисних дамб, водосховищ-регуляторів

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 2 частини другої статті 107 ВКУ

20.3

спорудження дренажу

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 3 частини другої статті 107 ВКУ

20.4

укріплення берегів

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 4 частини другої статті 107 ВКУ

21

Режими роботи та правила експлуатації водопідпірних, водопропускних, водозахисних або водозабірних споруд водогосподарських систем дотримуються

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Стаття 78 ВКУ

22

Заборона щодо скидання у водні об'єкти виробничих, побутових, радіоактивних та інших видів відходів і сміття дотримується

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Стаття 99 ВКУ

23

Власник засобів водного транспорту, трубопроводів, плавучих та інших споруд на водних об'єктах забезпечує охорону вод від забруднення і засмічення внаслідок втрат мастила, пального, хімічних, нафтових та інших забруднюючих речовин

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Стаття 101 ВКУ

24

План локалізації та ліквідації розливу забруднюючих речовин:

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Абзац четвертий пункту 2, пункти 6, 8 Порядку, затвердженого наказом N 631

розроблено

 

 

 

 

затверджено

 

 

 

 

узгоджено з територіальними та міжрегіональними територіальними органами Державної екологічної інспекції України

 

 

 

 

25

Проведення навантажувально-
розвантажувальних робіт здійснюється з дотриманням вимог:

  

  

  

  

  

  

25.1

заходи щодо запобігання забрудненню акваторій морських портів та прибережних вод морів під час зберігання і перевалки вантажів, що містять хімічні та сипкі речовини

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Абзац другий пункту 25 Правил, затверджених постановою КМУ N 269

розроблено

 

 

 

 

здійснюються

 

 

 

 

25.2

ефективні методи і технічні засоби щодо запобігання втратам вантажів, що містять хімічні та сипкі речовини, під час їх навантаження і розвантаження впроваджуються

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Абзац третій пункту 25 Правил, затверджених постановою КМУ N 269

25.3

спеціальні причали для приймання та відправки вантажів, що містять хімічні і сипкі речовини, приміщення для їх зберігання та перетарування, а також майданчики для знешкодження залишків хімічних речовин влаштовано

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Абзац четвертий пункту 25 Правил, затверджених постановою КМУ N 269

25.4

забруднені води, що утворюються під час промивання вантажних місткостей, а також стічні води територій портів, причалів та інших споруд:

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Абзац п'ятий пункту 25 Правил, затверджених постановою КМУ N 269

збираються

 

 

 

 

очищуються

 

 

 

 

знешкоджуються

 

 

 

 

26

Операції з забруднюючими речовинами, водами, що їх містять, та сміттям, які проводяться на приймальних очисних спорудах та об'єктах поводження з відходами у портах, на судноремонтних та суднобудівних заводах, реєструються в установленому порядку

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 26 Правил, затверджених постановою КМУ N 269

27

Морські порти та судноремонтні заводи забезпечують:

  

  

  

  

  

  

27.1

приймання з суден та здавання на плавучі або берегові очисні споруди забруднюючих речовин або вод, що їх містять

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Абзац другий пункту 23 Правил, затверджених постановою КМУ N 269

27.2

приймання з суден сміття та відходів з розміщенням їх на об'єктах поводження з відходами

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Абзац третій пункту 23 Правил, затверджених постановою КМУ N 269

27.3

очищення своїх акваторій від забруднюючих речовин та сторонніх предметів і матеріалів

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Абзац четвертий пункту 23 Правил, затверджених постановою КМУ N 269

27.4

локалізацію та ліквідацію наслідків аварійних скидів забруднюючих речовин або вод, що їх містять, у межах своїх акваторій

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Абзац п'ятий пункту 23 Правил, затверджених постановою КМУ N 269

27.5

укомплектацію суднами-збирачами, спеціальними засобами для локалізації та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Абзац другий пункту 24 Правил, затверджених постановою КМУ N 269

27.6

наявність берегових приймальних очисних споруд, систем каналізації, об'єктів для збирання та знешкодження відходів

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Абзац третій пункту 24 Правил, затверджених постановою КМУ N 269

27.7

наявність засобів для накопичення зворотних вод з подальшою передачею їх на очисні споруди у разі відсутності приймальних очисних споруд та системи каналізації

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Абзац четвертий пункту 24 Правил, затверджених постановою КМУ N 269

 

Перелік питань
щодо проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства про використання та охорону земель

Поряд-
ковий номер

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства

Ступінь ризику суб'єкта господа-
рювання

Позиція суб'єкта господа-
рювання щодо негатив-
ного впливу вимоги законо-
давства (від 1 до 4 балів)

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

так

ні

не розгля-
далося

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Власником і землекористувачем, в тому числі орендарем, земельних ділянок при здійсненні господарської діяльності:

  

  

  

  

  

  

1.1

забезпечується захист земель від забруднення, засмічення

Високий

 

 

 

 

Абзац одинадцятий частини першої статті 35 ЗУ N 962

1.2

уживаються заходи щодо запобігання негативному і екологонебезпечному впливу на земельні ділянки та ліквідації наслідків такого впливу

Високий

 

 

 

 

Абзац дванадцятий частини першої статті 35 ЗУ N 962

2

Режим використання територій, що підлягають особливій охороні, дотримується

Високий

 

 

 

 

Абзац сьомий частини першої статті 7 ЗУ N 963

3

Вимоги щодо заборони провадження у межах зон санітарної охорони діяльності, яка може призвести до завдання шкоди підземним та відкритим джерелам водопостачання, водозабірним і водоочисним спорудам, водоводам, об'єктам оздоровчого призначення, навколо яких вони створені, дотримуються

Високий

 

 

 

 

Частина друга статті 113 ЗКУ

4

Вимоги щодо заборони у межах санітарно-захисних зон будівництва житлових об'єктів, об'єктів соціальної інфраструктури та інших об'єктів, пов'язаних з постійним перебуванням людей, дотримуються

Високий

 

 

 

 

Частина друга статті 114 ЗКУ

5

Власник або користувач забезпечує режим охорони та збереження земельних ділянок, водних та інших природних об'єктів, оголошених:

  

  

  

  

  

  

5.1

заказниками

Високий

 

 

 

 

Частина третя статті 26 ЗУ N 2456

5.2

пам'ятками природи

Високий

 

 

 

 

Частина четверта статті 28 ЗУ N 2456

5.3

заповідними урочищами

Високий

 

 

 

 

частина друга статті 30 ЗУ N 2456

5.4

парками-пам'ятками садово-паркового мистецтва

Високий

 

 

 

 

частина п'ята статті 38 ЗУ N 2456

6

Забруднення земель і ґрунтів, зумовлене господарською та іншою діяльністю суб'єкта господарювання, понад встановлені гранично допустимі концентрації небезпечних речовин, не виявлено

Високий

 

 

 

 

Частина перша статті 167 ЗКУ

7

Здійснюється консервація деградованих і малопродуктивних земель, господарське використання яких є екологічно небезпечним та економічно неефективним, а також техногенно забруднених земельних ділянок, на яких неможливо одержати екологічно чисту продукцію, а перебування людей на цих земельних ділянках є небезпечним для їх здоров'я

Середній

 

 

 

 

Частина перша статті 172 ЗКУ

8

Використання водоохоронних зон і прибережних захисних смуг, а також додержання режиму використання їх територій дотримуються

Високий

 

 

 

 

Абзац восьмий статті 142 ЗКУ

9

Непридатні для експлуатації споруди, а також ті, що не відповідають встановленим режимам господарювання, що підлягають винесенню з прибережних захисних смуг, відсутні

Незначний

 

 

 

 

Частина третя статті 61 ЗКУ

10

Використання прибережних захисних смуг уздовж морів, морських заток і лиманів та на островах у внутрішніх морських водах здійснюється відповідно до частини першої статті 62 ЗКУ

Високий

 

 

 

 

Частина перша статті 62 ЗКУ

11

У межах пляжної зони прибережних захисних смуг будівництво будь-яких споруд, крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних, не здійснюється

Середній

 

 

 

 

Частина третя статті 62 ЗКУ

12

Дозвіл на днопоглиблювальні роботи, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду наявний

Високий

 

 

 

 

Пункт 16 Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності (додаток до ЗУ N 3392);
пункт 7 статті 14 ВКУ;
пункт 3 Порядку, затвердженого ПКМУ N 557

 

Перелік питань
щодо проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства про поводження з відходами, пестицидами та агрохімікатами

Поряд-
ковий номер

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства

Ступінь ризику суб'єкта господа-
рювання

Позиція суб'єкта господа-
рювання щодо негатив-
ного впливу вимоги законо-
давства (від 1 до 4 балів)

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

так

ні

не розгля-
далося

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Суб'єктом господарської діяльності у сфері поводження з відходами:

  

  

  

  

  

  

1.1

визначено склад і властивості відходів, що утворюються

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт "в" частини першої статті 17 ЗУ N 187/98

1.2

на основі матеріально-сировинних балансів виробництва виявляє і веде первинний поточний облік кількості, типу і складу відходів, що утворюються, збираються, перевозяться, зберігаються, обробляються, утилізуються, знешкоджуються та видаляються

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт "г" частини першої статті 17 ЗУ N 187/98

1.3

здійснено організаційні, науково-технічні та технологічні заходи для максимальної утилізації відходів, реалізації чи передачі їх іншим споживачам або підприємствам, установам та організаціям, що займаються збиранням, обробленням та утилізацією відходів

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт "є" частини першої статті 17 ЗУ N 187/98

1.4

забезпечено за власний рахунок екологічно обґрунтоване видалення тих відходів, що не підлягають утилізації

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт "є" частини першої статті 17 ЗУ N 187/98

1.5

не допускається змішування відходів, якщо це не передбачено існуючою технологією та ускладнює поводження з відходами або не доведено, що така дія відповідає вимогам підвищення екологічної безпеки

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт "ж" частини першої статті 17 ЗУ N 187/98

1.6

не допускається зберігання та видалення відходів у несанкціонованих місцях чи об'єктах

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт "з" частини першої статті 17 ЗУ N 187/98

1.7

здійснюється контроль за станом місць чи об'єктів розміщення власних відходів

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт "и" частини першої статті 17 ЗУ N 187/98

1.8

надано місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, уповноваженим органам виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища інформацію про відходи та пов'язану з ними діяльність, у тому числі про випадки несанкціонованого попадання відходів у навколишнє природне середовище та вжиті щодо цього заходи

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт "ї" частини першої статті 17 ЗУ N 187/98

1.9

призначено відповідальних осіб у сфері поводження з відходами

Високий Середній

 

 

 

 

Пункт "й" частини першої статті 17 ЗУ N 187/98

1.10

забезпечується професійна підготовка, підвищення кваліфікації та проведення атестації фахівців у сфері поводження з відходами

Високий Середній

 

 

 

 

Пункт "м" частини першої статті 17 ЗУ N 187/98

1.11

передбачено при укладанні угод на поставку в Україну товарної продукції утилізацію чи вивезення з України використаних пакувальних матеріалів і тари

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт "п" частини першої статті 17 ЗУ N 187/98

2

Дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами, якщо їхня діяльність призводить до утворення відходів, для яких Пзув перевищує 1000, наявний

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт "с" частини першої статті 17 ЗУ N 187/98

3

Власниками або наймачами, користувачами, у тому числі орендарями, джерел утворення побутових відходів, укладено договори з виконавцем послуг з вивезення побутових відходів

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина друга
статті 351 ЗУ N 187/98

4

Суб'єкт господарської діяльності у сфері поводження з відходами, діяльність якого призводить виключно до утворення відходів, для яких Пзув від 50 до 1000, щороку подає декларацію про відходи за формою та в порядку, затвердженими ПКМУ N 118

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина друга статті 17 ЗУ N 187/98;
пункт 3 Порядку, затвердженого ПКМУ N 118

5

Суб'єкт господарської діяльності, у власності або у користуванні якого є хоча б один об'єкт поводження з небезпечними відходами:

  

  

  

  

  

  

5.1

ідентифікує об'єкти поводження з небезпечними відходами відповідно до Закону України "Про об'єкти підвищеної небезпеки"

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац сьомий частини третьої статті 34 ЗУ N 187/98;
частина перша статті 9 ЗУ N 2245

5.2

має декларацію безпеки

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац дев'ятий частини третьої статті 34 ЗУ N 187/98

5.3

має ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзац шостий частини третьої статті 34 ЗУ N 187/98

6

Відповідальність суб'єкта господарської діяльності, у власності або у користуванні якого є хоча б один об'єкт поводження з небезпечними відходами, за шкоду, яка може бути заподіяна аваріями на таких об'єктах життю, здоров'ю, майну фізичних та/або юридичних осіб, застраховано

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина одинадцята статті 34 ЗУ N 187/98

7

На кожне місце чи об'єкт зберігання або видалення відходів складений спеціальний паспорт

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина друга
статті 33 ЗУ N 187/98

8

Паспорт місця видалення відходів ведеться

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац другий пункту 9 Порядку, затвердженого ПКМУ N 2034,
пункт 19 Порядку, затвердженого ПКМУ N 1216

9

Статистична звітність про відходи подається

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац четвертий пункту 5 Порядку, затвердженого ПКМУ N 2034

10

Реєстрові карти об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів складені

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац четвертий пункту 10, пункт 11 Порядку, затвердженого ПКМУ N 1360;
пункт 1 глави 1 Інструкції, затвердженої наказом N 41

11

Правила транспортування, зберігання засобів захисту рослин, стимуляторів їх росту, мінеральних добрив, нафти і нафтопродуктів, токсичних хімічних речовин та інших препаратів додержуються

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина перша статті 52 ЗУ N 1264, ДСП 8.8.1.2.001-98, затверджені наказом N 1

12

Моніторинг місць утворення, зберігання і видалення відходів здійснюється

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина перша статті 29 ЗУ N 187/98

13

Перевезення небезпечних відходів за умови обов'язкового страхування цивільної відповідальності перевізника за збитки, які можуть бути завдані ним під час перевезення, здійснюється

Високий
Середній

 

 

 

 

Частина сьома статті 34 ЗУ N 187/98

14

Страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров'ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів, здійснено

Високий
Середній

 

 

 

 

Пункт 20 частини першої статті 7 ЗУ N 85/96

15

Страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно довкіллю або здоров'ю людей під час зберігання пестицидів і агрохімікатів, здійснено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 41 частини першої статті 7 ЗУ N 85/96

16

Правила експлуатації полігонів твердих побутових відходів дотримуються, а саме:

  

  

  

  

  

  

16.1

приймання та облік відходів здійснюється згідно Правил, затверджених наказом N 435

Високий

 

 

 

 

Підпункти 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8 розділу II Правил, затверджених наказом N 435

16.2

складування відходів здійснюється згідно Правил, затверджених наказом N 435

Високий

 

 

 

 

Підпункти 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.27, 3.28, 3.29 розділу III Правил, затверджених наказом N 435

16.3

експлуатація машин, механізмів і устаткування здійснюється згідно Правил, затверджених наказом N 435

Високий

 

 

 

 

Підпункти 4.1, 4.2, 4.4 розділу IV Правил, затверджених наказом N 435

16.4

Екологічна безпека здійснюється згідно Правил, затверджених наказом N 435

Високий

 

 

 

 

Підпункти 5.9, 5.10, 5.11, 5.12 розділу V Правил, затверджених наказом N 435

16.4.1

Екологічні і санітарно-технічні заходи, які здійснюються протягом року, заносяться у паспорт місць видалення
відходів відповідно до Порядку, затвердженого ПКМУ 1216

Високий

 

 

 

 

Підпункт 5.13 розділу V Правил, затверджених наказом N 435,
Порядок, затверджений ПКМУ N 1216

16.5

По периметру полігона побутових відходів споруджена суцільна огорожа, встановлений шлагбаум або в'їзні дороги згідно Правил, затверджених наказом N 435

Високий

 

 

 

 

Підпункти 6.7, 6.8 розділу V Правил, затверджених наказом N 435

17

Захоронення неперероблених (необроблених) побутових відходів не здійснюється

Високий

 

 

 

 

Пункт "і" частини першої статті 32 ЗУ N 187/98

18

Правила експлуатації об'єктів поводження з побутовими відходами дотримуються

Високий

 

 

 

 

Пункти 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 розділу I Правил, затверджених наказом N 196

18.1

приймання побутових відходів здійснюється згідно Правил, затверджених наказом N 196

Високий

 

 

 

 

Розділ II Правил, затверджених наказом N 196

18.2

експлуатація об'єктів перевантаження побутових відходів здійснюється згідно Правил, затверджених наказом N 196

Високий

 

 

 

 

Пункти 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.9 розділу III Правил, затверджених наказом N 196

18.3

експлуатація об'єктів сортування побутових відходів здійснюється згідно Правил, затверджених наказом N 196

Високий

 

 

 

 

Розділ IV Правил, затверджених наказом N 196

18.4

експлуатація об'єктів перероблення органічної складової, що є у складі побутових відходів здійснюється згідно Правил, затверджених наказом N 196

Високий

 

 

 

 

Розділ V Правил, затверджених наказом N 196

18.5

експлуатація об'єктів зі спалювання побутових відходів здійснюється згідно Правил, затверджених наказом N 196

Високий

 

 

 

 

Пункти 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14 розділу VI Правил, затверджених наказом N 196

18.5.1

Перед передачею побутових відходів на об'єкти із спалення побутових відходів забезпечено роздільне збирання окремих складових побутових відходів у джерелах утворення побутових відходів відповідно до Методики, затвердженої наказом N 133

Високий

 

 

 

 

Пункт 6.1 розділу VI Правил, затверджених наказом N 196,
пункт 1.2 Методики, затвердженої наказом N 133

18.5.2

Огляд, випробування та/або експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки проводяться відповідно до Порядку, затвердженого ПКМУ N 687

Високий

 

 

 

 

Пункт 6.7 розділу VI Правил, затверджених наказом N 196,
пункт 1 Порядку, затвердженого ПКМУ N 687

18.5.3

Шлак та зола від спалювання побутових відходів захоронюються на полігоні побутових відходів відповідно до Правил, затверджених наказом N 435

Високий

 

 

 

 

Пункт 6.15 розділу VI Правил, затверджених наказом N 196,
Правила, затверджені наказом N 435

18.6

По периметру території об'єкта поводження з побутовими відходами побутових відходів споруджена суцільна огорожа, встановлений шлагбаум або в'їзні дороги згідно Правил, затверджених наказом N 196

Високий

 

 

 

 

Пункти 7.3, 7.4 розділу VII Правил, затверджених наказом N 196

19

Приймання та утилізація використаних пакувальних матеріалів і тари, в якій знаходилася продукція підприємств, установ та організацій, або укладання угод з відповідними організаціями на їх збирання та утилізацію забезпечуються

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт "б" частини першої статті 17 ЗУ N 187/98

20

Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари за формою 1-ВТ ведеться

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац перший пункту 4 Порядку, затвердженого ПКМУ N 2034,
пункт 1.1 розділу 1 Інструкції, затвердженої наказом 342

21

Щоквартальне подання інформації згідно Порядку, затвердженого ПКМУ N 1221, забезпечується

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзаци третій, шостий пункту 4, абзац четвертий пункту 5, абзаци четвертий, п'ятий, восьмий пункту 6, додатки 4, 5 Порядку, затвердженого ПКМУ N 1221

 

Перелік питань
щодо проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства про природно-заповідний фонд

Поряд-
ковий номер

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства

Ступінь ризику суб'єкта господа-
рювання

Позиція суб'єкта господа-
рювання щодо негатив-
ного впливу вимоги законо-
давства (від 1 до 4 балів)

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

так

ні

не розгля-
далося

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Режим території та об'єкта природно-заповідного фонду з урахуванням їх класифікації та цільового призначення додержується

Високий

 

 

 

 

Частина перша статті 5, частина друга статті 14 ЗУ N 2456

2

Проект організації території об'єкта природно-заповідного фонду розроблено засмічення

Високий

 

 

 

 

Частина третя статті 14 ЗУ N 2456

2.1

проект організації території затверджено в установленому порядку

Високий

 

 

 

 

Пункт 3.1 розділу III Положення, затвердженого наказом N 245

3

Положення про територію чи об'єкт природно-заповідного фонду, затверджене відповідно до вимог статті 5 ЗУ N 2456, наявне

Високий

 

 

 

 

Абзац перший частини першої статті 5 ЗУ N 2456

4

Проект утримання та реконструкції парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва:

Високий

 

 

 

 

Частина 4 статті 38 ЗУ N 2456

4.1

розроблено

Високий

 

 

 

 

4.2

затверджено

Високий

 

 

 

 

5

Первинний облік кадастрових відомостей щодо територій та об'єктів природно-заповідного фонду здійснюється

Високий

 

 

 

 

Частина третя статті 59 ЗУ N 2456

6

Охоронне зобов'язання території та об'єктів природно-заповідного фонду або їх частин, що створюються чи оголошуються без вилучення земельних ділянок, що вони займають, передаються під охорону підприємствам, установам, організаціям і громадянам обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища наявне

Високий

 

 

 

 

Частина п'ята статті 53 ЗУ N 2456

7

Вимоги до системи охоронних знаків виконуються

Високий

 

 

 

 

Розділ 3 Положення, затвердженого наказом N 30

8

Спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду здійснюється в межах ліміту

Високий

 

 

 

 

Частина перша статті 91 ЗУ N 2456

9

Ліміт встановлюється щороку

Високий

 

 

 

 

Пункт 1.4 Інструкції, затвердженої наказом N 27

9.1

для установ природно-заповідного фонду загальнодержавного значення ліміт визначено відповідно до затверджених проектів організації їх території

Високий

 

 

 

 

Абзац перший пункту 2.6 Інструкції, затвердженої наказом N 27

9.2

для інших територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, що не мають спеціальних адміністрацій для їх управління, ліміт визначено відповідно до затверджених положень про них

Високий

 

 

 

 

Абзац другий пункту 2.6 Інструкції, затвердженої наказом N 27

9.3

для новостворених установ природно-заповідного фонду до розроблення та затвердження проектів організації їх території ліміт установлюється відповідно до затверджених положень про них

Високий

 

 

 

 

Абзац третій пункту 2.6 Інструкції, затвердженої наказом N 27

10

Спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення (крім корисних копалин) здійснюється на підставі дозволу

Високий

 

 

 

 

Частина шоста статті 91 ЗУ N 2456

11

Дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення (крім корисних копалин) видано у межах ліміту

Високий

 

 

 

 

Пункт 1.3 розділу I Інструкції, затвердженої наказом N 27

12

Доцільність призначення суцільної санітарної рубки визначена комісією, утвореною за рішенням власників лісів, постійних лісокористувачів

Високий

  

  

  

  

  

12.1

інформацію про утворення такої комісії територіальному органу Держекоінспекції надано

Високий

 

 

 

 

Абзац перший пункту 30 Санітарних правил, затверджених ПКМУ N 555

12.2

акт обстеження насаджень у межах природно-заповідного фонду, що потребують суцільної санітарної рубки, складено

Високий

 

 

 

 

Абзац четвертий пункту 30 Санітарних правил, затверджених ПКМУ N 555

13

Документи щодо проведення суцільних санітарних рубок, передбачені пунктом 32 Санітарних правил, подано у повному обсязі

Високий

 

 

 

 

Пункт 32 Санітарних правил, затверджених ПКМУ N 555

14

Документи для погодження переліку заходів з поліпшення санітарного стану лісів подано у повному обсязі відповідно до пункту 5 Санітарних правил

Високий

 

 

 

 

Абзац восьмий пункту 5 Санітарних правил, затверджених ПКМУ N 555

15

Заборона на проведення суцільних санітарних рубок, вирубування дуплястих, сухостійних, фаутних дерев та ліквідація захаращеності у заповідних зонах біосферних заповідників, національних природних і регіональних ландшафтних парків, на території природних заповідників, пам'яток природи, заповідних урочищ дотримується

Високий

 

 

 

 

Абзац п'ятнадцятий пункту 5 Санітарних правил, затверджених ПКМУ N 555

16

Заборона на проведення суцільних санітарних рубок у зонах регульованої і стаціонарної рекреації національних природних парків, буферних зонах біосферних заповідників, загальнозоологічних, ботанічних, лісових, орнітологічних та ландшафтних заказниках дотримується

Високий

 

 

 

 

Абзац шістнадцятий пункту 5 Санітарних правил, затверджених ПКМУ N 555

17

Відбір дерев для санітарних рубок у межах природно-заповідного фонду проводиться за участю головного природознавця

Високий

 

 

 

 

Пункт 8 Санітарних правил, затверджених ПКМУ N 555

17.1

Відбір дерев для санітарних рубок на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду, для яких не створюються спеціальні адміністрації, проводиться за участю посадової особи, відповідальної за охорону навколишнього природного середовища

Високий

 

 

 

 

Пункти 8, 26 Санітарних правил, затверджених ПКМУ N 555

18

Нумерація дерев, що підлягають вирубуванню, під час відведення насадження для проведення вибіркових санітарних рубок проводиться

Високий

 

 

 

 

 

18.1

Нумераційна відомість дерев, призначених для вибіркової санітарної рубки за додатком 4 до Санітарних правил, із зазначенням породи, категорії технічної придатності і підстав для відбору їх для рубки, наявна

Високий

 

 

 

 

Пункт 26 Санітарних правил, затверджених ПКМУ N 555

19

Вимоги щодо заборони проведення робіт і заходів, які є джерелом підвищеного шуму та неспокою, в період масового розмноження тварин (з 01 квітня по 15 червня) дотримуються

Високий

 

 

 

 

Частина п'ята статті 39 ЗУ N 2894

20

Інформацію про розроблені та здійснені заходи, спрямовані на збереження, охорону та захист лісів, у якій відображають санітарний стан лісів, обсяги здійснених заходів з поліпшення санітарного стану лісів, визначають основні заходи щодо запобігання чи ліквідації наслідків аварій та стихійного лиха, подано органу виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, територіальним органам Держлісагентства, а також державним спеціалізованим лісозахисним підприємствам

Високий

 

 

 

 

Пункт 45 Санітарних правил, затверджених ПКМУ N 555

21

Охорона об'єктів, що занесені до Червоної книги України, забезпечується

Високий

 

 

 

 

Частина друга статті 11 ЗУ N 3055

22

Наукові або науково-технічні ради у природних заповідниках, біосферних заповідниках, національних природних парках, ботанічних садах створено

Високий

 

 

 

 

Частина сьома статті 42 ЗУ N 2456

23

Науково-дослідна робота на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду проводиться

Високий

 

 

 

 

Стаття 41 ЗУ N 2456

23.1

Основні напрями наукових досліджень на територіях природних заповідників, біосферних заповідників, національних природних парків, ботанічних садів, дендрологічних парків та зоологічних парків визначаються з урахуванням програм і планів науково-дослідних робіт, затверджених Національною академією наук України та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища

Високий

 

 

 

 

Частина перша статті 42 ЗУ N 2456

24

У заповідній зоні біосферних заповідників дотримується заборона на проведення:

  

  

  

  

  

  

24.1

рубок головного користування та всіх видів поступових і суцільних рубок

Високий

 

 

 

 

Частина шоста статті 18 ЗУ N 2456

24.2

вирубування дуплястих дерев

Високий

 

 

 

 

Частина шоста статті 18 ЗУ N 2456

24.3

добування піску та гравію в річках та інших водоймах

Високий

 

 

 

 

Частина шоста статті 18 ЗУ N 2456

25

У заповідній зоні національних природних парків дотримується заборона на проведення:

  

  

  

  

  

  

25.1

рубок головного користування та всіх видів поступових і суцільних рубок

Високий

 

 

 

 

Частина четверта статті 21 ЗУ N 2456

25.2

вирубування дуплястих дерев

Високий

 

 

 

 

Частина четверта статті 21 ЗУ N 2456

25.3

добування піску та гравію в річках та інших водоймах

Високий

 

 

 

 

Частина четверта статті 21 ЗУ N 2456

 

Перелік питань
щодо проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства про охорону, захист, використання та відтворення лісів

Поряд-
ковий номер

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства

Ступінь ризику суб'єкта господа-
рювання

Позиція суб'єкта господа-
рювання щодо негатив-
ного впливу вимоги законо-
давства (від 1 до 4 балів)

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

так

ні

не розгля-
далося

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Суб'єктом господарювання здійснюється ведення лісового господарства з урахуванням господарського призначення лісів, природних умов, а саме:

  

  

  

  

  

  

1.1

посилення водоохоронних, захисних, кліматорегулюючих, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших корисних властивостей лісів забезпечується

Високий

 

 

 

 

Пункт 1 частини першої статті 64 ЛКУ

1.2

відтворення лісів здійснюється

Високий

 

 

 

 

Пункт 3 частини першої статті 64 ЛКУ

1.3

підвищення продуктивності, поліпшення якісного складу лісів і збереження біотичного та іншого природного різноманіття в лісах забезпечуються

Високий

 

 

 

 

Пункт 4 частини першої статті 64 ЛКУ

1.4

охорона лісів від пожеж, захист від шкідників і хвороб, незаконних рубок та інших пошкоджень здійснюється

Високий

 

 

 

 

Пункт 5 частини першої статті 64 ЛКУ

2

Проект організації та розвитку лісового господарства розроблено

Високий

 

 

 

 

Частина друга статті 48 ЛКУ

2.1

Матеріали лісовпорядкування затверджено

Високий

 

 

 

 

Частина четверта статті 48 ЛКУ

2.2

Планово-картографічні матеріали лісовпорядкування наявні

Високий

 

 

 

 

Частина п'ята Прикінцевих положень ЛКУ

3

Право постійного користування лісами посвідчено державним актом на право постійного користування земельною ділянкою

Високий

 

 

 

 

Частина четверта статті 17 ЛКУ

4

Порядок видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів дотримується

  

  

  

  

  

  

4.1

Документи для видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів власниками лісів або постійними лісокористувачами подано в повному обсязі

Високий

 

 

 

 

Пункт 4 Порядку видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів, затвердженого ПКМУ N 761

4.2

Умови видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів у порядку рубок головного користування дотримуються

Високий

 

 

 

 

Пункт 3 Порядку видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів, затвердженого ПКМУ N 761

4.3

Інші умови Порядку видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів дотримуються

Високий

 

 

 

 

Пункти 2, 5 - 17 Порядку видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів, затвердженого ПКМУ N 761

5

Облік та оцінка якості робіт, пов'язаних з відтворенням лісів, проводиться на основі:

  

  

  

  

  

  

5.1

матеріалів проектування

Високий

 

 

 

 

Пункт 48 Правил, затверджених ПКМУ N 303

5.2

технічного приймання робіт із створення лісових культур

Високий

 

 

 

 

5.3

технічного приймання природного поновлення

Високий

 

 

 

 

5.4

інвентаризації лісових культур

Високий

 

 

 

 

5.5

атестації незімкнених лісових культур

Високий

 

 

 

 

6

Система, види, способи та організаційно-технічні елементи рубок дотримуються, а саме:

  

  

  

  

  

  

6.1

вибіркова система рубок здійснюється відповідно до вимог пункту 2.2 розділу II Правил, затверджених наказом N 364

Високий

 

 

 

 

Пункт 2.2 розділу II Правил, затверджених наказом N 364

6.2

поступова система рубок здійснюється відповідно до вимог пункту 2.3 Правил, затверджених наказом N 364

Високий

 

 

 

 

Пункт 2.3 розділу II Правил, затверджених наказом N 364

6.3

рівномірно-поступова рубка здійснюється відповідно до вимог пункту 2.4 Правил, затверджених наказом N 364

Високий

 

 

 

 

Пункт 2.4 розділу II Правил, затверджених наказом N 364

6.4

групово-поступова рубка здійснюється відповідно до вимог пункту 2.5 Правил, затверджених наказом N 364

Високий

 

 

 

 

Пункт 2.5 розділу II Правил, затверджених наказом N 364

6.5

смугово-поступова рубка здійснюється відповідно до вимог пункту 2.6 Правил, затверджених наказом N 364

Високий

 

 

 

 

Пункт 2.6 розділу II Правил, затверджених наказом N 364

6.6

суцільна система рубок здійснюється відповідно до вимог пункту 2.7 Правил, затверджених наказом N 364

Високий

 

 

 

 

Пункт 2.7 розділу II Правил, затверджених наказом N 364

6.7

комбінована система рубок здійснюється відповідно до вимог пункту 2.8 Правил, затверджених наказом N 364

Високий

 

 

 

 

Пункт 2.8 розділу II Правил, затверджених наказом N 364

7

Вимоги до технологічних процесів лісосічних робіт, встановлені пунктами 4.1 - 4.9 розділу IV Правил, затверджених наказом N 364, дотримуються

Високий

 

 

 

 

Пункти 4.1 - 4.9 розділу IV Правил, затверджених наказом N 364

8

Заходи, пов'язані із збереженням ґрунтів, передбачені пунктами 5.1 - 5.3 розділу V Правил, затверджених наказом N 364, здійснюються

Високий

 

 

 

 

Пункти 5.1 - 5.3 розділу V Правил, затверджених наказом N 364

9

Вимоги до очищення місць рубок, встановлені пунктами 6.1 - 6.8 розділу VI Правил, затверджених наказом N 364, дотримуються

Високий

 

 

 

 

Пункти 6.1 - 6.8 розділу VI Правил, затверджених наказом N 364

10

Заходи, пов'язані з відновленням лісу, встановлені пунктами 7.1 - 7.6 розділу VII Правил, затверджених наказом N 364, здійснюються

Високий

 

 

 

 

Пункти 7.1 - 7.6 розділу VII Правил, затверджених наказом N 364

11

Система, види, способи та організаційно-технічні елементи рубок вибрано відповідно до вимог пункту 13 Правил, затверджених ПКМУ N 929

Високий

 

 

 

 

Пункт 13 Правил, затверджених ПКМУ N 929

12

Система, види, способи та організаційно-технічні елементи рубок дотримуються під час проведення:

  

  

  

  

  

  

12.1

вибіркової системи рубок відповідно до вимог пункту 14 Правил, затверджених ПКМУ N 929

Високий

 

 

 

 

Пункт 14 Правил, затверджених ПКМУ N 929

12.2

поступової системи рубок відповідно до вимог пункту 15 Правил, затверджених ПКМУ N 929

Високий

 

 

 

 

Пункт 15 Правил, затверджених ПКМУ N 929

12.3

рівномірно-поступової рубки відповідно до вимог пункту 16 Правил, затверджених ПКМУ N 929

Високий

 

 

 

 

Пункт 16 Правил, затверджених ПКМУ N 929

12.4

групово-поступової рубки відповідно до вимог пункту 17 Правил, затверджених ПКМУ N 929

Високий

 

 

 

 

Пункт 17 Правил, затверджених ПКМУ N 929

12.5

смугово-поступової рубки відповідно до вимог пункту 18 Правил, затверджених ПКМУ N 929

Високий

 

 

 

 

Пункт 18 Правил, затверджених ПКМУ N 929

12.6

суцільної системи рубок відповідно до вимог пункту 19 Правил, затверджених ПКМУ N 929

Високий

 

 

 

 

Пункт 19 Правил, затверджених ПКМУ N 929

12.7

комбінованої системи рубок відповідно до вимог пункту 20 Правил, затверджених ПКМУ N 929

Високий

 

 

 

 

Пункт 20 Правил, затверджених ПКМУ N 929

13

Вимоги щодо проведення рубок у категоріях лісів з особливим режимом лісокористування, встановлені пунктами 21 - 25 Правил, затверджених ПКМУ N 929, дотримуються

Високий

 

 

 

 

Пункти 21 - 25 Правил, затверджених ПКМУ N 929

14

Вимоги щодо рубки в експлуатаційних лісах, встановлені пунктами 26 - 30 Правил, затверджених ПКМУ N 929, дотримуються

Високий

 

 

 

 

Пункти 26 - 30 Правил, затверджених ПКМУ N 929

15

Вимоги щодо технологічних процесів лісосічних робіт, встановлені пунктами 31 - 40 Правил, затверджених ПКМУ N 929, дотримуються

Високий

 

 

 

 

Пункти 31, 33 - 40 Правил, затверджених ПКМУ N 929

16

Технологічну карту на кожну лісосіку до початку її розробки складено

Високий

 

 

 

 

Абзац перший пункту 32 Правил, затверджених ПКМУ N 929

16.1

Технологічні карти стосовно лісівничих вимог погоджено з територіальними органами Держлісагентства, а під час проведення рубок на території та об'єктах природно-заповідного фонду - також з облдержадміністраціями

Високий

 

 

 

 

Абзац другий пункту 32 Правил, затверджених ПКМУ N 929

17

Заходи, пов'язані із збереженням ґрунтів, передбачені пунктами 41 - 43 Правил, затверджених ПКМУ N 929, здійснюються

Високий

 

 

 

 

Пункти 41 - 43 Правил, затверджених ПКМУ N 929

18

Вимоги щодо очищення місць рубок, встановлені пунктами 44 - 51 Правил, затверджених ПКМУ N 929, дотримуються

Високий

 

 

 

 

Пункти 44 - 51 Правил, затверджених ПКМУ N 929

19

Заходи, пов'язані з відновленням лісу, встановлені пунктами 52 - 57 Правил, затверджених ПКМУ N 929, здійснюються

Високий

 

 

 

 

Пункти 52 - 57 Правил, затверджених ПКМУ N 929

20

Заборона на проведення суцільних рубок головного користування та суцільних рубок формування та оздоровлення лісів, крім розробки суцільних вітровалів і буреломів, а також суцільно вражених шкідниками і хворобами насаджень, дотримуються

Високий

 

 

 

 

Частина перша статті 2 ЗУ N 1436

21

Обмеження окремих систем і видів рубок у гірських ялицево-букових деревостанах на стрімких схилах дотримуються

Високий

 

 

 

 

Стаття 3 ЗУ N 1436

22

Обмеження рубок на пологих і спадистих схилах дотримуються

Високий

 

 

 

 

Стаття 4 ЗУ N 1436

23

Обмеження окремих видів і систем рубок у смугах відведення каналів, гідротехнічних та інших споруд міжгосподарського значення дотримуються

Високий

 

 

 

 

Стаття 6 ЗУ N 1436

24

Екологічні та технологічні вимоги щодо розміщення лісосік дотримуються

Високий

 

 

 

 

Стаття 7 ЗУ N 1436

25

Заготівля другорядних лісових матеріалів та здійснення побічних лісових користувань (включаючи спеціально створені для цього насадження) для потреб виробничої та комерційної діяльності відносяться до спеціального використання, провадяться за плату на підставі спеціального дозволу - лісового квитка і тільки у межах відведених земельних ділянок лісового фонду

Високий

 

 

 

 

Абзац перший пункту 2 Порядку, затвердженого ПКМУ N 449

26

Підставою для рубок формування і оздоровлення лісів є матеріали лісовпорядкування та обстежень, які проводяться власниками лісів і постійними лісокористувачами

Високий

 

 

 

 

Пункт 4 Правил, затверджених ПКМУ N 724

26.1

у разі проведення зазначених рубок у деревостанах, не запроектованих лісовпорядкуванням, власники лісів і постійні лісокористувачі повідомляють про це орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим, обласну, Київську та Севастопольську міські держадміністрації

Високий

 

 

 

 

27

Для проведення рубок формування і оздоровлення лісів власником лісів або постійним лісокористувачем лісорубний квиток, що видається в установленому порядку відповідно до вимог пункту 55 Правил, затверджених ПКМУ N 724, наявний

Високий

 

 

 

 

Пункт 55 Правил, затверджених ПКМУ N 724

28

Відбір дерев для рубок освітлення і прочищення провадиться лише на спеціально закладених пробних ділянках, що є еталоном для здійснення догляду на всій площі

Високий

 

 

 

 

Абзац перший пункту 13 Правил, затверджених ПКМУ N 724

28.1

для рубок проріджування та прохідних рубок відбір дерев провадиться на всій ділянці з урахуванням рівномірного розміщення кращих дерев

Високий

 

 

 

 

Абзац другий пункту 13 Правил, затверджених ПКМУ N 724

29

Види, обсяги, строки, місце та особливості здійснення заходів з поліпшення санітарного стану лісів визначено державними спеціалізованими лісозахисними підприємствами, органом виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, територіальними органами Держлісагентства, а також власниками лісів, постійними лісокористувачами на основі погоджених відповідно до вимог статті 291 Лісового кодексу України матеріалів лісовпорядкування, а також результатів оцінки санітарного стану лісових насаджень

Високий

 

 

 

 

Пункт 3 Санітарних правил, затверджених ПКМУ N 555;
пункт перший частини першої статті 291 ЛКУ

30

Для поліпшення санітарного стану лісів здійснюються такі заходи:

  

  

  

  

  

  

30.1

вибіркові санітарні рубки

Високий

 

 

 

 

Пункт 4 Санітарних правил, затверджених ПКМУ N 555

30.2

суцільні санітарні рубки

Високий

 

 

 

 

30.3

ліквідація захаращеності

Високий

 

 

 

 

30.4

профілактика виникнення та поширення осередків шкідників і хвороб лісу

Високий

 

 

 

 

30.5

боротьба з ними та захист заготовленої деревини від шкідників і хвороб лісу

Високий

 

 

 

 

31

Захист лісів на земельних ділянках зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення, що зазнали радіоактивного забруднення, здійснюється в порядку, встановленому статтями 12, 15 ЗУ N 791а, статтею 102 ЛКУ

Високий

 

 

 

 

Абзац другий пункту 5 Санітарних правил, затверджених ПКМУ N 555;
статей 12, 15 ЗУ N 791а;
стаття 102 ЛКУ

32

Перелік заходів з поліпшення санітарного стану лісів, складений власником лісів, постійним лісокористувачем за формою, встановленою додатком 1 до Санітарних правил, погоджено державним спеціалізованим лісозахисним підприємством, органом виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим та відповідним територіальним органом Держлісагентства (у межах природно-заповідного фонду - погоджено також обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями)

Високий

 

 

 

 

Абзац шостий пункту 5 Санітарних правил, затверджених ПКМУ N 555

33

Документи для погодження переліку заходів з поліпшення санітарного стану лісів подано в повному обсязі відповідно до вимог абзацу восьмого пункту 5 Санітарних правил

Високий

 

 

 

 

Абзац восьмий пункту 5 Санітарних правил, затверджених ПКМУ N 555

34

Санітарні рубки призначаються в насадженнях, ушкоджених пожежами, шкідниками, хворобами лісу, внаслідок аварій та стихійного лиха, що викликають деградацію лісових деревостанів

Високий

 

 

 

 

Абзац перший пункту 6 Санітарних правил, затверджених ПКМУ N 555

34.1

Листяні насадження під санітарну рубку відводяться за наявності листя на деревах, крім ділянок лісу, пошкоджених внаслідок аварій та стихійного лиха

Високий

 

 

 

 

Абзац третій пункту 6 Санітарних правил, затверджених ПКМУ N 555

34.2

Насадження, уражені омелою, кореневою губкою та осіннім опеньком, відводяться під санітарні рубки протягом року

Високий

 

 

 

 

Абзац четвертий пункту 6 Санітарних правил, затверджених ПКМУ N 555

34.3

Призначення санітарних рубок здійснюється з урахуванням категорій стану дерев, встановлених у додатку 3 до Санітарних правил

Високий

 

 

 

 

Абзац п'ятий пункту 6 Санітарних правил, затверджених ПКМУ N 555

35

Суцільні санітарні рубки проводяться шляхом вирубування сухостійних, відмираючих і дуже ослаблених дерев, пошкоджених пожежами, шкідниками, хворобами лісу і внаслідок аварій та стихійного лиха, лише у деревостанах, в яких проведення вибіркових санітарних рубок призведе до зменшення повноти насаджень нижче 0,1

Високий

 

 

 

 

Абзац перший пункту 27 Санітарних правил, затверджених ПКМУ N 555

35.1

Мінімальна площа суцільної санітарної рубки становить 0,1 гектара, максимальна - визначається фактичними розмірами пошкоджених насаджень, де необхідно провести таку рубку

Високий

 

 

 

 

Абзац другий пункту 27 Санітарних правил, затверджених ПКМУ N 555

35.2

Під час проведення суцільних санітарних рубок застосовуються технології, які дають змогу максимально зберігати дерева, що не підлягають вирубуванню, підріст, підлісок, трав'яний покрив та ґрунти

Високий

 

 

 

 

Абзац третій пункту 27 Санітарних правил, затверджених ПКМУ N 555

36

Власник лісів, постійний лісокористувач відповідно до вимог розпорядження КМУ N 208 "Про обмін інформацією про проведення рубок деревини у лісах" до Мінприроди згідно з Регламентом, затвердженим наказом N 91, інформацію надав

Високий

 

 

 

 

Пункт 10 Санітарних правил, затверджених ПКМУ N 555;
розпорядження КМУ N 208;
Регламент, затверджений наказом N 91

37

Відбір дерев для санітарних рубок у межах природно-заповідного фонду проводиться за участю головного природознавця

Високий

 

 

 

 

Пункт 8 Санітарних правил, затверджених ПКМУ N 555

37.1

На територіях та об'єктах природно-заповідного фонду, для яких не створюються спеціальні адміністрації, відбір дерев для санітарних рубок проводиться за участю посадової особи, відповідальної за охорону навколишнього природного середовища, підприємства, установи та організації, у віданні яких перебувають такі території та об'єкти

Високий

 

 

 

 

38

Вибіркові санітарні рубки проводяться власниками лісів, постійними лісокористувачами шляхом вилучення з насаджень сухостійних, відмираючих, дуже ослаблених насаджень, пошкоджених пожежами, шкідниками, хворобами лісу і внаслідок аварій та стихійного лиха (окремих дерев або їх груп)

Високий

 

 

 

 

Пункт 12 Санітарних правил, затверджених ПКМУ N 555

39

Відбір дерев для рубки, встановлений пунктами 14 - 25 Санітарних правил, дотримується

Високий

 

 

 

 

Пункти 14 - 25 Санітарних правил, затверджених ПКМУ N 555

40

Під час відведення насадження для проведення вибіркових санітарних рубок проводиться нумерація дерев, що підлягають вирубуванню, починаючи з тих, що мають ступінь товщини стовбура 24 сантиметри і більше на висоті 1,3 метра

Високий

 

 

 

 

Пункт 26, додаток 4 Санітарних правил, затверджених ПКМУ N 555

40.1

Складено нумераційну відомість дерев, призначених для вибіркової санітарної рубки, згідно з додатком 4 до Санітарних правил із зазначенням породи, категорії технічної придатності і підстав для відбору їх для рубки

Високий

 

 

 

 

41

Пробні площі на місцевості закріплюються пікетними кілками із зазначенням порядкового номера та схематично наносяться на план лісової ділянки, на якій необхідно провести суцільну санітарну рубку

Високий

 

 

 

 

Абзац третій пункту 29 Санітарних правил, затверджених ПКМУ N 555

41.1

Результати обстежень на пробних площах оформлено у картці пробних площ обстеження санітарного стану насаджень згідно з додатком 5 до Санітарних правил

Високий

 

 

 

 

Абзац четвертий пункту 29 Санітарних правил, затверджених ПКМУ N 555

42

Обсяги ліквідної деревини, яка заготовляється під час проведення суцільних санітарних рубок у пристиглих, стиглих та перестійних насадженнях у категоріях лісів, де дозволено проведення рубок головного користування, зараховуються до обсягів використання розрахункової лісосіки та обсягів фактично заготовленої в порядку рубок головного користування деревини

Високий

 

 

 

 

Абзац перший пункту 28 Санітарних правил, затверджених ПКМУ N 555

43

У разі виникнення потреби у проведенні суцільних санітарних рубок у категоріях лісів, де дозволено проведення рубок головного користування в обсягах, які перевищують розрахункову лісосіку за весь період її дії, проведення рубок головного користування припинено

Високий

 

 

 

 

Абзац третій пункту 28 Санітарних правил, затверджених ПКМУ N 555

44

Доцільність призначення суцільної санітарної рубки визначено комісією, утвореною за рішенням власників лісів, постійних лісокористувачів

Високий

 

 

 

 

Абзац перший пункту 30 Санітарних правил, затверджених ПКМУ N 555

44.1

Інформацію про утворення такої комісії територіальним органам Держекоінспекції надано

Високий

 

 

 

 

44.2

Акт обстеження насаджень, що потребують суцільної санітарної рубки, складено

Високий

 

 

 

 

Абзац четвертий пункту 30 Санітарних правил, затверджених ПКМУ N 555

45

Документи щодо проведення суцільних санітарних рубок, передбачені пунктом 32 Санітарних правил, органу виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, територіальним органам Держлісагентства подано в повному обсязі

Високий

 

 

 

 

Пункт 32 Санітарних правил, затверджених ПКМУ N 555

46

Санітарних вимог до проведення рубок та використання лісових ресурсів, встановлених пунктами 40 - 43 Санітарних правил, дотримано

Високий

 

 

 

 

Пункти 40 - 43 Санітарних правил, затверджених ПКМУ N 555

47

Збережено окремі повалені сухостійні дерева, які слугують середовищем існування та захисту інших об'єктів живої природи, про що робиться відмітка у матеріалах відводу та лісорубному квитку

Високий

 

 

 

 

Абзац перший пункту 36 Санітарних правил, затверджених ПКМУ N 555

48

Під час проведення робіт з ліквідації захаращеності в лісах у межах природно-заповідного фонду (крім хвойних молодняків за межами природних заповідників, заповідних зон і заповідних урочищ) передбачено залишок неліквідної деревини обсягом не менш як 30 куб. м на один гектар

Високий

 

 

 

 

Абзац другий пункту 36 Санітарних правил, затверджених ПКМУ N 555

49

Заготівля деревини здійснюється протягом року, на який лісосіка призначена для рубки

Високий

 

 

 

 

Абзац перший пункту 46 Порядку спеціального використання лісових ресурсів, затвердженого ПКМУ N 761

49.1

Вивезення деревини здійснюється з 01 січня року рубки і до 01 квітня наступного року

Високий

 

 

 

 

49.2

Строки заготівлі деревини, встановлені абзацом другим пункту 46 Порядку, затвердженого ПКМУ N 761, дотримуються

Високий

 

 

 

 

Абзац другий пункту 46 Порядку спеціального використання лісових ресурсів, затвердженого ПКМУ N 761

49.3

Загальний обсяг заготівлі деревини під час проведення рубок головного користування не перевищує розмір розрахункової лісосіки за період її дії

Високий

 

 

 

 

Абзац другий пункту 10 Порядку спеціального використання лісових ресурсів, затвердженого ПКМУ N 761

50

Роботи, пов'язані із здійсненням заготівлі живиці, завершено не пізніше 01 листопада року закінчення підсочування

Високий

 

 

 

 

Абзац третій пункту 17 Порядку спеціального використання лісових ресурсів, затвердженого ПКМУ N 761

51

Порядок та строки освоєння лісокультурного фонду встановлюються під час лісовпорядкування

Високий

 

 

 

 

Пункт 39 Правил, затверджених ПКМУ N 303

51.1

Щороку уточнюються постійними лісокористувачами і власниками лісів у процесі детального обстеження

Високий

 

 

 

 

52

Відтворення лісів здійснюється з урахуванням екологічних, соціально-економічних та природно-кліматичних умов регіону і передбачає цільове вирощування:

  

  

  

  

  

  

52.1

водоохоронних насаджень на берегах річок, навколо озер, водоймищ, у зонах відводу каналів

Високий

 

 

 

 

Абзац другий пункту 7 Правил, затверджених ПКМУ N 303

52.2

ґрунтозахисних насаджень у ярах, балках, на крутосхилах, луках, інших непридатних для використання в сільському господарстві землях, а також полезахисних лісових смугах

Високий

 

 

 

 

Абзац третій пункту 7 Правил, затверджених ПКМУ N 303

52.3

захисних лісових насаджень у смугах відводу залізниць, автомобільних доріг тощо

Високий

 

 

 

 

Абзац четвертий пункту 7 Правил, затверджених ПКМУ N 303

52.4

рекреаційно-оздоровчих насаджень у зелених зонах населених пунктів, промислових об'єктів та в місцях масового відпочинку і оздоровлення населення

Високий

 

 

 

 

Абзац п'ятий пункту 7 Правил, затверджених ПКМУ N 303

52.5

експлуатаційних насаджень для задоволення потреб суспільства у лісових ресурсах

Високий

 

 

 

 

Абзац шостий пункту 7 Правил, затверджених ПКМУ N 303

53

Садіння лісових культур проводиться у строки, що забезпечують їх високу приживлюваність і збереженість

Високий

 

 

 

 

Пункт 31 Правил, затверджених ПКМУ N 303

54

Лісові культури доглядаються до віку, після настання якого ділянки переводяться до категорії вкритих лісовою рослинністю земель

Високий

 

 

 

 

Абзац перший пункту 38 Правил, затверджених ПКМУ N 303

55

Реконструкція насаджень здійснюється шляхом створення суцільних або часткових лісових культур з головних деревних порід

Високий

 

 

 

 

Пункт 42 Правил, затверджених ПКМУ N 303

56

Результати технічного приймання та інвентаризації лісових культур, відомості про природне поновлення постійні лісокористувачі та власники лісів заносять до відповідних форм технічної документації

Високий

 

 

 

 

Пункт 50 Правил, затверджених ПКМУ N 303

57

Лісова охорона постійним лісокористувачем (власником лісів) здійснюється

Високий

 

 

 

 

Абзац третій частини першої статті 89 ЛКУ

58

Суб'єктом господарювання, який здійснює спеціальне використання лісових ресурсів:

  

  

  

  

  

  

58.1

не допускається захаращення лісових ділянок, суміжних з лісосіками та територіями, які розчищаються для будівництва та інших потреб

Високий

 

 

 

 

Абзац четвертий пункту 2 Порядку, затвердженого ПКМУ N 761

58.2

забезпечується збереження підросту і не призначених для рубки дерев

Високий

 

 

 

 

Абзац п'ятий пункту 2 Порядку, затвердженого ПКМУ N 761

58.3

забезпечується збереження та не допускається пошкодження межових, квартальних, ділянкових стовпів, осушувальних мереж, меліоративних та інших споруд, розташованих на ділянках, відведених для користування

Високий

 

 

 

 

Абзац шостий пункту 2 Порядку, затвердженого ПКМУ N 761

58.4

незалежно від виду рубки проводиться очищення лісосік від порубкових решток способами і в строки, що визначені Мінагрополітики за поданням Держлісагентства та погоджені з обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим

Високий

 

 

 

 

Абзац сьомий пункту 2 Порядку, затвердженого ПКМУ N 761

58.5

після закінчення строків заготівлі і вивезення деревини недоруби (не вирубані своєчасно призначені для рубки окремі дерева або групи дерев на розпочатих рубкою лісосіках) та заготовлена деревина на місцях рубок відсутня

Високий

 

 

 

 

Абзац восьмий пункту 2 Порядку, затвердженого ПКМУ N 761

59

Ведення обліку лісів забезпечується постійним підтриманням в актуалізованому стані характеристик кожної лісової ділянки, їх змін, спричинених господарською діяльністю, стихійним лихом або іншими причинами

Високий

 

 

 

 

Частина третя статті 54 ЛКУ

60

Вимоги щодо заборони робіт і заходів, які є джерелом підвищеного шуму та неспокою, в період масового розмноження тварин (з 01 квітня по 15 червня) дотримуються

Високий

 

 

 

 

Частина п'ята статті 39 ЗУ N 2894

61

Лісорозведення здійснюється на призначених для створення лісів землях, не вкритих лісовою рослинністю, насамперед низькопродуктивних та непридатних для використання в сільському господарстві (яри, балки, піски тощо), на землях сільськогосподарського призначення, виділених для створення полезахисних лісових смуг та інших захисних насаджень

Високий

 

 

 

 

Частина перша статті 81 ЛКУ

62

Лісорозведення проводиться способами, що забезпечують створення продуктивних деревостанів з високими захисними властивостями

Високий

 

 

 

 

Частина третя статті 82 ЛКУ

63

Відновлення лісів проводиться способами, що забезпечують створення високопродуктивних лісів з господарсько цінних деревних і чагарникових порід

Високий

 

 

 

 

Частина друга статті 82 ЛКУ

64

Заготівля деревини здійснюється з дотриманням вимог, встановлених статтею 70 ЛКУ

Високий

 

 

 

 

Стаття 70 ЛКУ

65

Розрахункову лісосіку - щорічну науково обґрунтовану норму заготівлі деревини в порядку рубок головного користування затверджено за групами порід, виходячи з принципів безперервності та невиснажливості використання лісових ресурсів

Високий

 

 

 

 

Частина перша статті 43 ЛКУ

66

Правила використання корисних властивостей лісу, затверджені наказом N 502, дотримуються

  

  

  

  

  

  

66.1

Умови використання корисних властивостей лісів дотримуються

Високий

 

 

 

 

Пункти 5.1 - 5.7 розділу V Правил, затверджених наказом N 502

66.2

Виділення лісових ділянок для використання корисних властивостей лісів правомірне

Високий

 

 

 

 

Пункти 2.1 - 2.7 розділу II Правил, затверджених наказом N 502

66.3

Інші вимоги Правил, затверджених наказом N 502, дотримуються

Високий

 

 

 

 

Розділи III, IV, VI Правил, затверджених наказом N 502

67

Захист лісів від шкідників і хвороб забезпечується шляхом:

Високий

 

 

 

 

Частина третя статті 86 ЛКУ

67.1

систематичного спостереження за станом лісів

Високий

 

 

 

 

67.2

своєчасного виявлення осередків шкідників і хвороб лісу

Високий

 

 

 

 

67.3

здійснення профілактики виникнення таких осередків

Високий

 

 

 

 

 

67.4

їх локалізації і ліквідації

Високий

 

 

 

 

68

Відновлення лісів здійснюється на лісових ділянках, що були вкриті лісовою рослинністю (зруби, згарища тощо)

Високий

 

 

 

 

Частина перша статті 80 ЛКУ

69

Зруби і згарища залісено протягом не більше двох років

Високий

 

 

 

 

Частина друга статті 80 ЛКУ

69.1

Терміни залісення продовжено відповідно до вимог частини другої статті 80 ЛКУ

 

 

 

 

70

На лісових ділянках, зайнятих чагарниками, низькопродуктивними і малоцінними деревостанами, відновлення більш цінних та високопродуктивних деревостанів здійснюється шляхом реконструкції та проведення лісокультурних робіт

Високий

 

 

 

 

Частина третя статті 80 ЛКУ

71

Порядок здійснення проектування, технічного приймання, обліку та оцінки якості лісокультурних об'єктів власниками лісів (лісокористувачами), передбачений Інструкцією з проектування, технічного приймання, обліку та оцінки якості лісокультурних об'єктів, затвердженою наказом N 260, дотримується, а саме:

  

  

  

  

  

  

71.1

проектування лісокультурних об'єктів дотримується

Високий

 

 

 

 

Пункти 2.1 - 2.3 розділу II Інструкції, затвердженої наказом N 260

71.2

облік та оцінка якості лісокультурних об'єктів проводиться

Високий

 

 

 

 

Пункти 3.1 - 3.12 розділу III Інструкції, затвердженої наказом N 260;
ДСТУ 3534-97

71.3

переведення лісових культур у вкриті лісовою рослинністю землі правомірне

Високий

 

 

 

 

Розділи 10 - 11 Інструкції, затвердженої наказом N 260

71.4

інші вимоги Інструкції з проектування, технічного приймання, обліку та оцінки якості лісокультурних об'єктів, затвердженої наказом N 260, дотримуються

Високий

 

 

 

 

Розділи 4 - 9, 12 Інструкції, затвердженої наказом N 260

72

Порядок відведення і таксації лісосік, встановлений Настановою по відводу та таксації лісосік в лісах СРСР від 27 грудня 1968 року, дотримується, а саме:

  

  

  

  

  

  

72.1

таксація лісосік проводиться правомірно

Високий

 

 

 

 

Пункти 49 - 52 Настанови по відводу та таксації лісосік в лісах СРСР

72.2

вимоги щодо призначення дерев в рубку та переліку дерев дотримуються

Високий

 

 

 

 

Пункти 27 - 30 Настанови по відводу та таксації лісосік в лісах СРСР

72.3

інші вимоги Настанови по відводу та таксації лісосік в лісах СРСР дотримуються

Високий

 

 

 

 

Пункти 9 - 26, 31 - 48, 53, 55 Настанови по відводу та таксації лісосік в лісах СРСР

 

Перелік питань
щодо проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства про охорону, використання і відтворення риби та інших водних біоресурсів

Поряд-
ковий номер

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства

Ступінь ризику суб'єкта господа-
рювання

Позиція суб'єкта господа-
рювання щодо негатив-
ного впливу вимоги законо-
давства (від 1 до 4 балів)

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

так

ні

не розгля-
далося

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Спеціальне використання водних біоресурсів здійснюється у внутрішніх рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах), внутрішніх морських водах, територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі України відповідно до дозволу

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 4 Порядку, затвердженого ПКМУ N 992

2

Суб'єкт рибного господарства дотримується порядку здійснення промислу в районі дії Правил промислового рибальства в рибогосподарських водних об'єктах України

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункти 5.1 - 5.2 пункту 5 Правил, затверджених наказом N 33

3

Суб'єкт рибного господарства виконує обов'язки користувачів водних біоресурсів

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункти 6.1.1 - 6.2.2 підпункту 6.1 пункту 6 Правил, затверджених наказом N 33

4

Суб'єкт рибного господарства дотримується порядку здійснення промислу в районі дії Тимчасових правил, затверджених наказом N 172

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункти 3.1 - 3.3 пункту 3 Тимчасових правил, затверджених наказом N 172

5

Користувачі, що здійснюють добування водних біоресурсів, дотримуються своїх обов'язків

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункти 4.1 - 4.12 пункту 4 Тимчасових правил, затверджених наказом N 172

6

Суб'єкти господарювання, що займаються штучним відтворенням промислових об'єктів, дотримуються своїх обов'язків

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункти 5.1 - 5.4 пункту 5 Тимчасових правил, затверджених наказом N 172

7

Суб'єкти господарювання здійснюють за погодженням з уповноваженими органами:

  

  

  

  

  

  

7.1

обваловування й відновлення зруйнованих валів на заплавних ділянках, що є місцями нересту риб

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункт 7.1 пункту 7 Тимчасових правил, затверджених наказом N 172

7.2

улаштовують завали й запрудження річок, проток, каналів, руйнування валів та берегів, будують ставки й канали, випускають з лиманів і озер воду, здійснюють відчуження морських заток, відмежовування морських акваторій дамбами

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункт 7.2 пункту 7 Тимчасових правил, затверджених наказом N 172

7.3

відбирають воду з рибогосподарських водних об'єктів для потреб промисловості, сільського й комунального господарства; експлуатують водозабірні споруди без ефективних рибозахисних пристроїв

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункт 7.3 пункту 7 Тимчасових правил, затверджених наказом N 172

7.4

здійснюють днопоглиблювальні роботи, забір гравію, піску й піщано-черепашникової суміші в рибогосподарських водоймах і в береговій зоні, що охороняється

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункт 7.4 пункту 7 Тимчасових правил, затверджених наказом N 172

7.5

здійснює у водоймах підривні, бурові, сейсмологічні й геологорозвідувальні роботи

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункт 7.5 пункту 7 Тимчасових правил, затверджених наказом N 172

7.6

заготовляє очерет та інші водяні рослини в рибогосподарських водних об'єктах та на їхніх берегах

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункт 7.6 пункту 7 Тимчасових правил, затверджених наказом N 172

8

Суб'єкт господарювання дотримується заборон

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункти 8.1 - 8.7 пункту 8, підпункти 9.1 - 9.8 пункту 9, підпункти 10.1 - 10.5 пункту 10, підпункти 13.1 - 13.2 пункту 13 Тимчасових правил, затверджених наказом N 172

9

Суб'єкт господарювання здійснює промисловий лов дозволеними знаряддями лову

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункти 11.1 - 11.14 пункту 11 Тимчасових правил, затверджених наказом N 172

10

Суб'єкт господарювання здійснює заходи з охорони молоді цінних видів водних живих ресурсів

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 14 Тимчасових правил, затверджених наказом N 172

11

Суб'єкт господарювання застосовує мінімально допустимий розмір вічка (мм) у знаряддях лову

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункти 15.1 - 15.6 пункту 15 Тимчасових правил, затверджених наказом N 172

12

Суб'єкт господарювання дотримується умов застосування знарядь лову

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункти 16.1 - 16.7.4 пункту 16 Тимчасових правил, затверджених наказом N 172

13

Режим рибогосподарської експлуатації водного об'єкта:

  

  

  

  

  

Підпункт 2.1.2 пункту 2.1 розділу 2 Інструкції, затвердженої наказом N 4

13.1

виконується

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

13.2

розроблений на підставі науково-біологічного обґрунтування

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

14

Користувач, якому видано Режим, у разі неможливості виконання умов Режиму власними силами на підставі договору залучив інші організації або установи

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 2.8 розділу 2 Інструкції, затвердженої наказом N 4

15

Експлуатація водозабірних споруд та інших об'єктів, застосування технологій здійснюються за наявності рибозахисних пристроїв

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 4 частини першої статті 98 ВКУ

16

Введення в дію водозабірних споруд здійснено за наявності рибозахисних пристроїв та облаштованих відповідно до затверджених проектів зон санітарної охорони водозаборів

 

 

 

 

 

Пункт 4 частини першої статті 98 ВКУ

17

Суб'єкти рибного господарства:

  

  

  

  

  

  

17.1

здійснюють комплексні рибницько-меліоративні заходи щодо охорони та відтворення, у тому числі штучного, водних біоресурсів, збереження і поліпшення умов їх існування

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац дев'ятий статті 35 ЗУ N 3677

17.2

дотримується встановленого режиму господарської діяльності на землях водного фонду та земельних ділянках прибережних захисних смуг

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Статті 88, 89 ВКУ;
абзац шостий статті 35 ЗУ N 3677

18

Під час проведення фундаментальних та прикладних наукових, науково-дослідних і дослідно-
конструкторських робіт обов'язково враховуються вимоги охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки, а саме:

  

  

  

  

  

  

18.1

організація наукових досліджень здійснюється за визначеними напрямами

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина перша статті 371 ЗУ N 2894

18.2

вилучення об'єктів тваринного світу в наукових, культурно-освітніх, виховних та естетичних цілях із природного середовища здійснюється за відповідними дозволами

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина третя статті 28 ЗУ N 2894

18.3

впровадження відкриттів, винаходів, застосування нової техніки, імпортного устаткування, технологій і систем, що відповідають вимогам екологічної безпеки

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина друга статті 57 ЗУ N 1264

 

Перелік питань
щодо проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства про охорону, утримання зоологічних колекцій, у тому числі диких тварин у неволі

Поряд-
ковий номер

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства

Ступінь ризику суб'єкта господа-
рювання

Позиція суб'єкта господа-
рювання щодо негатив-
ного впливу вимоги законо-
давства (від 1 до 4 балів)

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

так

ні

не розгля-
далося

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Утримання диких тварин у неволі здійснюється на підставі дозволу, виданого центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина третя статті 8 ЗУ N 3447

2

Законність набуття у приватну власність об'єктів тваринного світу (крім добутих у порядку загального використання) підтверджена відповідними документами, що засвідчують законність вилучення цих об'єктів з природного середовища, ввезення в Україну з інших країн, факту купівлі, обміну, отримання у спадок тощо, які видаються в установленому законодавством порядку.

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина друга статті 7 ЗУ N 2894

3

Дозвіл на право займатися розведенням у напіввільних умовах чи в неволі видів тварин, занесених до Червоної книги України, наявний

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина перша статті 19 ЗУ N 3055

4

Дозвіл на переселення тварин у нові місця перебування, акліматизацію нових для фауни України видів диких тварин, а також на здійснення заходів щодо схрещування

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина перша статті 50 ЗУ N 2894

5

Переселення тварин у нові місця перебування, акліматизація нових для фауни України видів диких тварин, а також заходи щодо схрещування диких тварин допускаються в науково-дослідних і господарських цілях з урахуванням науково обґрунтованих експертних висновків та за дозволом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, погодженим:

  

  

  

  

  

Частина перша статті 50 ЗУ N 2894

5.1

з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

5.2

з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

6

Умови утримання диких тварин у неволі дотримуються

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина перша статті 8 ЗУ N 3447;
розділ III Порядку, затвердженого наказом N 429

7

Створення і поповнення зоологічних колекцій (живих колекцій зоопарків, зоосадів, океанаріумів тощо, а також у вигляді колекцій опудал, препаратів, частин і залишків тварин) шляхом вилучення тварин з природного середовища провадяться за дозволами на спеціальне використання об'єктів тваринного світу, що видаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина перша статті 46 ЗУ N 2894

 

Перелік питань
щодо проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства під час ведення мисливського господарства та здійснення полювання

Поряд-
ковий номер

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства

Ступінь ризику суб'єкта господа-
рювання

Позиція суб'єкта господа-
рювання щодо негатив-
ного впливу вимоги законо-
давства (від 1 до 4 балів)

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

так

ні

не розгля-
далося

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Мисливські угіддя для ведення мисливського господарства надано у користування Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами за поданням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, погодженим з:

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина перша статті 22 ЗУ N 1478

1.1

Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

 

1.2

власником земельних ділянок

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

1.3

користувачем земельних ділянок

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

2

Мисливські угіддя надано у користування відповідно до частини другої статті 22 ЗУ N 1478

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина друга статті 22 ЗУ N 1478

3

Площа мисливських угідь, що надана користувачеві, становить не менше 3 тисяч гектарів, але не більше ніж 35 відсотків від загальної площі мисливських угідь Автономної Республіки Крим, області та м. Севастополя

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина третя статті 22 ЗУ N 1478

4

Проект організації та розвитку мисливського господарства розроблено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина третя статті 28 ЗУ N 1478

4.1

Погоджено центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у галузі лісового і мисливського господарства та полювання, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

5

Умови ведення мисливського господарства визначені у договорі, який укладено між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, і користувачем мисливських угідь, дотримуються

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина третя статті 21 ЗУ N 1478

6

Відносини між власниками або користувачами земельних ділянок і користувачами мисливських угідь урегульовано відповідними договорами

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина шоста статті 21 ЗУ N 1478

6.1

Умови дотримуються

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

7

Строки полювання (конкретна дата відкриття та закриття полювання на певний вид мисливських тварин, дні полювання протягом тижня) та порядок його здійснення, а також норма добування мисливських тварин визначено користувачем мисливських угідь у межах строків, визначених ЗУ N 1478, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина друга статті 19 ЗУ N 1478

7.1

Строки полювання (конкретна дата відкриття та закриття полювання на певний вид мисливських тварин, дні полювання протягом тижня) та порядок його здійснення, а також норма добування мисливських тварин, визначені користувачем мисливських угідь, доведено користувачем мисливських угідь до відома громадськості

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

8

Користувачем мисливських угідь:

  

  

  

  

  

  

8.1

виконуються біотехнічні заходи

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац третій частини другої статті 30 ЗУ N 1478

8.2

виділяються мисливські угіддя для охорони і відтворення мисливських тварин

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац третій частини другої статті 30 ЗУ N 1478

8.3

визначається пропускна спроможність мисливських угідь та забезпечується їх упорядкування

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац третій частини другої статті 30 ЗУ N 1478

8.4

пропускна спроможність мисливських угідь встановлена за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, та обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина третя статті 27 ЗУ N 1478

8.5

додержується режиму охорони тварин, занесених до Червоної книги України і включених до переліків видів тварин, які підлягають особливій охороні на території Автономної Республіки Крим та областей, у межах наданих у користування мисливських угідь

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац дев'ятий частини другої статті 30 ЗУ N 1478

8.6

проводяться комплексні заходи, спрямовані на відтворення, у тому числі штучне, мисливських тварин, збереження і поліпшення середовища їх перебування

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац дванадцятий частини другої статті 30 ЗУ N 1478

8.7

щороку вкладаються кошти на їх охорону і відтворення з розрахунку на одну тисячу гектарів лісових угідь не менше тридцяти, польових - двадцяти п'яти, водно-болотних - двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

9

Дозвіл, який видає центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, наявний:

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина шоста статті 33 ЗУ N 1478

9.1

на добування мисливських тварин для наукових цілей

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

9.2

на переселення мисливських тварин в нові місця перебування

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

9.3

на збирання пташиних яєць

 

 

 

 

 

10

Користувачем в межах мисливських угідь не менш як 20 відсотків площі угідь, на яких полювання забороняється, виділено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина перша статті 27 ЗУ N 1478

11

Відстрільні картки видаються мисливцям користувачем мисливських угідь

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина сьома статті 17 ЗУ N 1478

11.1

Відстрільні картки видаються мисливцям із зазначенням у них терміну та місця здійснення полювання з урахуванням лімітів добування мисливських тварин та пропускної спроможності мисливських угідь

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина восьма статті 17 ЗУ N 1478

12

Селекційний та вибірковий діагностичний відстріли мисливських тварин для ветеринарно-санітарної експертизи проводяться незалежно від строків мисливського сезону працівниками, уповноваженими здійснювати охорону мисливських угідь

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина перша статті 32 ЗУ N 1478

12.1

Селекційний та вибірковий діагностичний відстріли мисливських тварин для ветеринарно-санітарної експертизи проводяться за дозволом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, а в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду за дозволом обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

13

Діагностичний відстріл з метою оцінки епізоотичної ситуації та вивчення стану захворювань серед мисливських тварин проводиться

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 2.1 розділу II Інструкції, затвердженої наказом N 60

14

Дозволи на діагностичний відстріл видано працівникам, які уповноважені здійснювати охорону мисливських угідь, а для територій та об'єктів природно-заповідного фонду - працівникам, які уповноважені здійснювати охорону територій природно-заповідного фонду

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 3.6 розділу III Інструкції, затвердженої наказом N 60

15

Усі добуті у порядку діагностичного відстрілу тварини реєструються у спеціальному журналі (що ведеться користувачем мисливських угідь), який:

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 5.3 розділу V Інструкції, затвердженої наказом N 60

15.1

прошнурований

 

 

 

 

15.2

пронумерований

 

 

 

 

15.3

скріплений підписом керівника користувача мисливських угідь

 

 

 

 

16

Селекційний відстріл щодо хворих, поранених тварин, старих особин з явними ознаками деградації, дворічного нерозвинутого молодняку, тварин з нехарактерним для виду забарвленням, а при відстрілі самців оленів, лосів, ланей, козуль - особин з недорозвинутими рогами здійснюється

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 2.1 розділу II Інструкції, затвердженої наказом N 57

17

Користувачем мисливських угідь облік добутих під час селекційного відстрілу тварин здійснюється у спеціальному журналі, який:

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 4.2 розділу IV Інструкції, затвердженої наказом N 57

17.1

прошнурований

 

 

 

 

17.2

пронумерований

 

 

 

 

17.3

скріплений підписом керівника користувача мисливських угідь

 

 

 

 

18

Визначення відтворювальних ділянок погоджено з власником або користувачем земельної ділянки

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 3.1 розділу 3 Порядку, затвердженого наказом N 4

18.1

оформлено наказом користувача мисливських угідь

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

19

Законність набуття у приватну власність об'єктів тваринного світу (крім добутих у порядку загального використання) підтверджена відповідними документами, що засвідчують законність вилучення цих об'єктів з природного середовища

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина друга статті 7 ЗУ N 2894

20

Користувачем угідь створено єгерську службу з розрахунку не менш як один єгер на п'ять тисяч гектарів лісових або десять тисяч гектарів польових чи водно-болотних мисливських угідь

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Стаття 29 ЗУ N 1478

21

Умови організації та здійснення полювання іноземцями, розмір плати за надані послуги і добуту продукцію полювання визначено відповідним договором, укладеним між іноземцями або юридичними особами, які організовують для них полювання, та користувачами мисливських угідь

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина друга статті 13 ЗУ N 1478

 

Перелік питань
щодо проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства про використання і охорону надр

Поряд-
ковий номер

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства

Ступінь ризику суб'єкта господа-
рювання

Позиція суб'єкта господа-
рювання щодо негатив-
ного впливу вимоги законо-
давства (від 1 до 4 балів)

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

так

ні

не розгля-
далося

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Користувачем надр приводяться земельні ділянки, порушені при користуванні надрами, в стан, придатний для подальшого їх використання у суспільному виробництві

Високий

 

 

 

 

Пункт 4 частини другої статті 24 КУпН

2

Користування ділянкою надр здійснюється за наявності спеціального дозволу

Високий

 

 

 

 

Частина перша статті 19 КУпН

3

Умови спеціального дозволу на користування надрами в частині охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів дотримуються

Високий

 

 

 

 

Абзац четвертий пункту 10 Порядку, затвердженого ПКМУ N 615

4

Надра використовуються відповідно до цілей, для яких їх було надано

Високий

 

 

 

 

Пункт 1 частини другої статті 24 КУпН

5

У проектах будівництва об'єктів з переробки мінеральної сировини передбачено:

  

  

  

  

  

  

5.1

раціональне використання, утилізацію, знешкодження або безпечне захоронення відходів переробки (шламу, пилу, стічних вод тощо)

Високий

 

 

 

 

Пункт 2 частини другої статті 50 КУпН

5.2

складування, збереження та визначення порядку обліку відходів виробництва, що містять корисні компоненти, тимчасово здійснюється

Високий

 

 

 

 

Пункт 3 частини другої статті 50 КУпН

5.3

заходи, що гарантують безпеку навколишнього природного середовища

Високий

 

 

 

 

Пункт 4 частини другої статті 50 КУпН

____________

Опрос