Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к некоторым нормативно-правовым актам Министерства финансов Украины

Минфин
Приказ от 22.10.2019 № 440
действует с 15.11.2019

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.10.2019

м. Київ

N 440

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
05 листопада 2019 р. за N 1144/34115

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375, та у зв'язку із запровадженням міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України, що додаються.

2. Департаменту державного бюджету Міністерства фінансів України та Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку, звітності та розвитку Казначейства Державної казначейської служби України забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту забезпечення комунікацій та організаційно-аналітичної роботи Міністерства фінансів України у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному вебсайті Міністерства фінансів України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім абзаців одинадцятого, тринадцятого, чотирнадцятого, вісімнадцятого підпункту 3 пункту 2, абзаців третього, четвертого підпункту 2 пункту 3, абзаців другого, четвертого - шостого, восьмого підпункту 2, підпунктів 4, 5 пункту 4 Змін, затверджених цим наказом, які набирають чинності з 13 січня 2020 року.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на Голову Державної казначейської служби України Слюз Т. Я.

 

Міністр

О. Маркарова

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
казначейської служби України

Т. Слюз

 

Зміни
до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України

1. У Порядку формування Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 22 грудня 2011 року N 1691, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 12 січня 2012 року за N 33/20346 (зі змінами):

1) у пункті 2.1 глави 2:

абзац перший після слів "за місцезнаходженням" доповнити словами "та/або юрисдикцією";

абзац одинадцятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци дванадцятий, тринадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим, дванадцятим;

2) у пункті 3.3 глави 3:

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Казначейство оприлюднює інформацію з бази даних Єдиного реєстру щодо відомостей про розпорядників та одержувачів бюджетних коштів (крім інформації з обмеженим доступом) на офіційному веб-порталі Казначейства та Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.";

слова "Казначейство України" в усіх відмінках замінити словом "Казначейство" у відповідних відмінках;

3) у пункті 4.3 глави 4 абзаци другий, третій викласти в такій редакції:

"Відокремлені структурні підрозділи розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів), що не мають статусу юридичної особи, відомості щодо яких внесені до Єдиного державного реєстру в порядку, визначеному законодавством, у разі їх припинення застосовують положення абзацу першого цього пункту.

Розпорядник бюджетних коштів, відомості щодо якого згідно із законодавством не містяться в Єдиному державному реєстрі, після прийняття рішення відповідним органом про припинення діяльності такого розпорядника бюджетних коштів протягом п'яти робочих днів подає до органу Казначейства копію довідки про виключення з ЄДРПОУ, засвідчену органом, який її видав.";

4) у главі 5:

у пункті 5.1 цифру "1" замінити цифрами "01";

пункти 5.1, 5.4 після слів і цифр "до 01 березня" доповнити словами і цифрами "та до 01 листопада".

2. У Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 02 березня 2012 року N 309, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 20 березня 2012 року за N 419/20732 (зі змінами):

1) у главі 2:

пункт 2.3 після абзацу шостого доповнити новим абзацом сьомим такого змісту:

"Орган Казначейства опрацьовує підтвердні документи у визначені цим пунктом строки, але не пізніше останнього робочого дня поточного бюджетного періоду.".

У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим;

доповнити главу після пункту 2.5 новим пунктом 2.6 такого змісту:

"2.6. У кінці бюджетного періоду розпорядники бюджетних коштів подають до органу Казначейства Реєстри та/або Реєстри фінансових зобов'язань і підтвердні документи з урахуванням строків, визначених пунктом 2.3 цієї глави.".

У зв'язку з цим пункти 2.6 - 2.16 вважати відповідно пунктами 2.7 - 2.17;

2) в абзаці третьому пункту 3.6 глави 3 цифри "2.9" замінити цифрами "2.10";

3) у додатках до Порядку:

у додатку 1 рядок

"

Код розпорядника (одержувача) бюджетних коштів відповідно до Єдиного реєстру

 

 

 

 

 

"

замінити рядком

"

Код розпорядника (одержувача) бюджетних коштів відповідно до Єдиного реєстру

 

 

 

 

 

 

";

у додатку 2:

рядок

"

Код розпорядника (одержувача) бюджетних коштів відповідно до Єдиного реєстру

 

 

 

 

 

"

замінити рядком

"

Код розпорядника (одержувача) бюджетних коштів відповідно до Єдиного реєстру

 

 

 

 

 

 

";

графу "Дані бюджетного фінансового зобов'язання: реквізити кредитора: МФО банку" виключити;

у Порядку заповнення Реєстру бюджетних фінансових зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів:

абзац двадцять другий виключити.

У зв'язку з цим абзаци двадцять третій - двадцять сьомий вважати відповідно абзацами двадцять другим - двадцять шостим;

в абзаці двадцять четвертому слова "або під час проведення антитерористичної операції" замінити словами ", під час проведення антитерористичної операції або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях";

у додатку 3:

цифри "2.16" замінити цифрами "2.17";

графу "Код банку*" виключити.

3. У Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 22 червня 2012 року N 758, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 18 липня 2012 року за N 1206/21518 (зі змінами):

1) пункт 8.7 розділу VIII викласти в такій редакції:

"8.7. Справа з юридичного оформлення рахунка зберігається в органі Казначейства протягом строку, визначеного Правилами застосування переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, затвердженими Національним банком України в установленому порядку.";

2) у додатках до Порядку:

у розділі 3 додатка 1 слова і цифри "постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року N 280, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 липня 2004 року за N 918/9517" замінити словами "Національним банком України в установленому порядку";

у додатку 10 графу 2 "код банку" виключити.

У зв'язку з цим графи 3 - 9 вважати відповідно графами 2 - 8.

4. У Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2012 року N 1407, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 17 січня 2013 року за N 130/22662 (зі змінами):

1) в абзаці дев'ятому пункту 2.1 розділу II слова "та фізичних осіб - підприємців" замінити словами ", фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";

2) у розділі XI:

в абзаці першому пункту 11.3 слова і цифри "(додаток 35 до цього Порядку)" виключити;

перше і друге речення пункту 11.4 викласти у такій редакції: "Окремі платежі розпорядників бюджетних коштів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, перелік яких визначається головним розпорядником та погоджується Казначейством за відповідними кодами бюджетної класифікації, незалежно від суми разового платежу, здійснюються на підставі платіжних доручень без подання підтвердних документів.";

пункт 11.6 викласти в такій редакції:

"11.6. Платіжні доручення подаються до органів Казначейства в кількості примірників, необхідних для всіх учасників безготівкових розрахунків. Форма, обов'язкові реквізити, строк дії платіжних доручень та вимоги щодо їх заповнення визначено Інструкцією про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженою Національним банком України в установленому порядку.

У платіжному дорученні повинні бути заповнені всі реквізити, передбачені його формою. Реквізит "Призначення платежу" платіжного доручення заповнюється з урахуванням вимог нормативно-правових актів та має містити повну інформацію про платіж і документи, на підставі яких здійснюється перерахування коштів отримувачу (код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету (КПКВК), код економічної класифікації видатків бюджету або код класифікації кредитування бюджету (КЕКВ або ККК), економічна сутність платежу, номер і дата підтвердних та інших документів, на підставі яких здійснюються перерахування з урахуванням вимог законодавства України, податок на додану вартість або без податку на додану вартість (ПДВ або без ПДВ).";

в абзаці першому пункту 11.9 слова і цифри "постановою Правління Національного банку України від 21 січня 2004 року N 22, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 29 березня 2004 року за N 377/8976" замінити словами "Національним банком України в установленому порядку";

у пункті 11.12 слова "і кодів банків" виключити;

3) у першому реченні абзацу третього пункту 12.5 розділу XII слова і цифри "постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року N 280, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 липня 2004 року за N 918/9517" замінити словами "Національним банком України в установленому порядку";

4) в абзаці третьому пункту 15.6 розділу XV слова і цифри "(додаток 35 до цього Порядку)" виключити;

5) у додатках до Порядку:

у додатку 22 графу 7 "Банківські реквізити: код банку" виключити.

У зв'язку з цим графи 8 - 14 вважати відповідно графами 7 - 13;

у додатку 23 графу "МФО" виключити;

у додатку 24 слова ", код банку" виключити;

додаток 35 виключити.

У зв'язку з цим додатки 36 - 41 вважати відповідно додатками 35 - 40.

У тексті Порядку посилання на додатки 36 - 41 замінити посиланнями відповідно на додатки 35 - 40.

 

Директор Департаменту
державного бюджету

В. Лозицький

Опрос