Идет загрузка документа (231 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении унифицированной формы акта, составляемого по результатам проведения планового (внепланового) мероприятия государственного надзора (контроля) относительно соблюдения субъектом хозяйствования требований законодательства в сфере общего среднего образования

Министерство образования и науки Украины (2)
Акт, Приказ от 05.08.2019 № 1071
действует с 20.09.2019

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.08.2019

м. Київ

N 1071

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 серпня 2019 р. за N 1004/33975

Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти

Відповідно до частини другої статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року N 342 "Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)", Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року N 630, з метою приведення уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) у сфері загальної середньої освіти, у відповідність до вимог законодавства

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити уніфіковану форму акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, що додається.

2. Підпункт 1.2 пункту 1 наказу Міністерства освіти і науки України від 20 травня 2013 року N 560 "Про затвердження уніфікованих форм актів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 червня 2013 року за N 1037/23569, визнати таким, що втратив чинність.

3. Директорату дошкільної та шкільної освіти (Осмоловський А. О.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Департаменту забезпечення документообігу, контролю та інформаційних технологій (Єрко І. А.) зробити відмітку у справах архіву.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Карандія В. А.

 

Міністр

Л. М. Гриневич

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України

С. Кубів

Тимчасово виконуючий обов'язки Голови
Державної служби якості освіти України

О. В. Якименко

 

  

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЯКОСТІ ОСВІТИ УКРАЇНИ
вул. Ісаакяна, 18, м. Київ, 01135, тел./факс: (044) 236-33-11,
e-mail: sqe@sqe.gov.ua, сайт: www.sqe.gov.ua,код згідно з ЄДРПОУ 41896851

_____________________________________________________________________________________
(найменування територіального органу Державної служби якості освіти України, що здійснює перевірку,
_____________________________________________________________________________________
його місцезнаходження, номери телефону, телефаксу та адреса електронної пошти)

АКТ

від ____________________
  (дата складення акта)

N   

складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти

______________________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи) ______________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові керівника)

код згідно з ЄДРПОУ

______________________________________________________________________________________
(місцезнаходження суб'єкта господарювання, номер телефону, ______________________________________________________________________________________
телефаксу та адреса електронної пошти)

вид суб'єкта господарювання за класифікацією суб'єктів господарювання (суб'єкт мікро-, малого, середнього або великого підприємництва), ступінь ризику:
______________________________________________________________________________________

види об'єктів та/або види господарської діяльності (із зазначенням коду згідно з КВЕД), щодо яких проводиться захід:
______________________________________________________________________________________

Загальна кількість працівників на день перевірки - осіб,

з них педагогічних працівників - осіб.

Загальна кількість здобувачів освіти на день перевірки - осіб.

Загальна інформація про проведення заходу державного нагляду (контролю):

Розпорядчий документ, на виконання якого проводиться захід державного нагляду (контролю),

від N

Посвідчення (направлення)
від N

Тип заходу державного нагляду (контролю):

  плановий

  позаплановий

Форма заходу державного нагляду (контролю):

  перевірка

  інша форма, визначена законом

______________________________
                 (назва форми заходу)

Строк проведення заходу державного нагляду (контролю):

Початок

Завершення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

число

місяць

рік

години

хвилини

число

місяць

рік

години

хвилини

Дані про останній проведений захід державного нагляду (контролю):

Плановий

Позаплановий

  не проводився

  не проводився

  проводився з по 
Акт перевірки N  
Розпорядчий документ щодо усунення порушень:
  не видавався; видавався;
його вимоги: виконано; не виконано

  проводився з по 
Акт перевірки N  
Розпорядчий документ щодо усунення порушень:
  не видавався; видавався;
його вимоги: виконано; не виконано

Особи, які беруть участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

посадові особи органу державного нагляду (контролю):

______________________________________________________________________________________
(посади, прізвища, імена, по батькові)

керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа

______________________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

треті особи:

______________________________________________________________________________________
(посади, прізвища, імена, по батькові)

Процес проведення заходу (його окремої дії) фіксувався:

  суб'єктом господарювання

  засобами аудіотехніки

  засобами відеотехніки

  посадовою особою органу державного нагляду (контролю)

  засобами аудіотехніки

  засобами відеотехніки

I. ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

N

з/п

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти

Ступінь ризику суб'єкта господарювання
(високий - В, середній - С, незначний - Н)

Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимог законодавства (від 1 до 4 балів)*

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

так

ні

не розгляда-
лося

1. Нормативно-правові підстави для провадження діяльності з надання освітніх послуг у сфері загальної середньої освіти

1.1

Заклад освіти, що провадить освітню діяльність на певному рівні загальної середньої освіти (далі - ЗО), діє на підставі відповідної ліцензії, виданої в установленому законодавством порядку

В
С
Н

 

 

 

 

Абзац другий частини першої статті 8 Закону України "Про загальну середню освіту" (далі - ЗУ N 651-XIV)

1.2

ЗО діє на підставі статуту, затвердженого засновником або уповноваженим ним органом

В
С
Н

 

 

 

 

Частина друга статті 8
ЗУ N 651-XIV

 

2. Формування контингенту здобувачів освіти

2.1

Зарахування дітей до державних та комунальних ЗО (крім закладів спеціалізованої освіти, спеціальних закладів загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) (далі - ЗП(ПТ)О), фахової передвищої (далі - ЗФПО), вищої освіти (далі - ЗВО))

 

 

 

 

2.1.1

У ЗО зарахування учнів проводиться наказом директора, що видається на підставі заяви, копії свідоцтва про народження дитини, за наявності медичної довідки встановленого зразка і відповідного документа про освіту (крім учнів першого класу)

В
С
Н

 

 

 

 

Частина друга статті 18 ЗУ N 651-XI;
абзаци перший - четвертий пункту 4 розділу I Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого
наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року N 367, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 року за N 564/32016 (далі - Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів)

2.1.2

У ЗО зарахування дітей здійснюється відповідно до території обслуговування (крім закладів освіти II, II - III ступенів та III ступеня)

В
С
Н

 

 

 

 

Абзац перший пункту 6 розділу І Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів

2.1.3

У ЗО зарахування дітей з особливими освітніми потребами до інклюзивного чи спеціального класу (з його утворенням у разі відсутності) здійснюється на підставі доданого до заяви про зарахування висновку про комплексну (чи повторну) психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини

В
С
Н

 

 

 

 

Абзац третій пункту 6 розділу І Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів

2.1.4

Зарахування учнів до гімназії, ліцею (державних та комунальних ЗО)

 

 

 

 

2.1.4.1

Порядок вступу та конкурсні завдання для вступних випробувань до ЗО схвалено педагогічною радою та затверджено керівником

В
С
Н

 

 

 

 

Абзац перший пункту 5 глави 4 розділу II Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів

2.1.4.2

Роботи учасників конкурсу та аркуші із записами, зробленими вступниками під час підготовки до усного випробування, а також результати конкурсних випробувань, оформлені у вигляді протоколів відповідної комісії, зберігаються у ЗО не менше одного року

В
С
Н

 

 

 

 

Пункт 11 глави 4 розділу II Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів

2.2

Зарахування до спеціального ЗО здійснюється відповідно до наказу його керівника, що видається на підставі заяви про зарахування одного з батьків дитини або її законних представників чи повнолітньої особи, поданої особисто, та доданих до заяви документів

В
С
Н

 

 

 

 

Пункт 6 розділу I Порядку зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів загальної середньої освіти, їх відрахування, переведення до іншого закладу освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01 серпня 2018 року N 831, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2018 року за N 945/32397 (далі - Порядок
зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів загальної середньої освіти, їх відрахування, переведення до іншого закладу освіти)

2.3

Зарахування вступників до військового (військово-морського) ліцею здійснюється до початку навчального року наказом його начальника за результатами конкурсу, проведеного згідно з правилами прийому до ліцею, затвердженими МОН, за поданням Міноборони

В
С
Н

 

 

 

 

Абзац перший пункту 22 Положення про військовий (військово-морський) ліцей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 року N 1087

2.4

Прийом на навчання до закладу спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання здійснюється на конкурсній основі з числа осіб, які виявили здібності в спорті, пройшли попередню підготовку в закладах фізичної культури і спорту та позашкільної освіти, і кваліфікованих спортсменів, які здатні поповнити збірні команди України з видів спорту

В
С
Н

 

 

 

 

Пункт 16 Положення про заклад спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 листопада 1999 року N 2061

2.5

У навчально-реабілітаційному центрі класи комплектуються учнями (вихованцями) з однорідними порушеннями розвитку та типологічними особливостями психофізичного розвитку

В
С
Н

 

 

 

 

Пункт 21 Положення про навчально-реабілітаційний центр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 року N 221

2.6

Наповнюваність класів

 

 

 

2.6.1

У ЗО (крім ЗП(ПТ)О і ЗФПО) наповнюваність класів не перевищує 30 учнів

В
С
Н

 

 

 

 

Частина перша статті 14 ЗУ N 651-XIV

2.6.2

У ЗО (крім ЗФПО) наповнюваність спеціальних класів для дітей з особливими освітніми потребами встановлено відповідно до Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів

В
С
Н

 

 

 

 

Пункт 2.4 розділу II Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 09 грудня 2010 року N 1224, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2010 року за N 1412/18707;
пункт 4 додатка 1 до наказу Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2002 року N 128 "Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних
навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах"
, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 березня 2002 року за N 229/6517 (далі - наказ Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2002 року N 128)

2.7

У державній та комунальній санаторних школах гранична наповнюваність класів не перевищує 20 учнів

В
С
Н

 

 

 

 

Пункт 20 Положення про санаторну школу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2018 року N 1026

2.8

У спеціальному ЗО гранична наповнюваність класів відповідає вимогам підпунктів 1 - 4 пункту 15 Положення про спеціальну школу

 

 

 

 

2.8.1

глухих, сліпих дітей - 8 осіб

В
С
Н

 

 

 

 

Підпункт 1 пункту 15 Положення про спеціальну школу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 року N 221 (далі - Положення про спеціальну школу)

2.8.2

дітей із зниженим слухом, порушеннями опорно-рухового апарату - 10 осіб

В
С
Н

 

 

 

 

Підпункт 2 пункту 15 Положення про спеціальну школу

2.8.3

дітей із зниженим зором, тяжкими порушеннями мовлення та легкими порушеннями інтелектуального розвитку - 12 осіб

В
С
Н

 

 

 

 

Підпункт 3 пункту 15 Положення про спеціальну школу

2.8.4

дітей із складними порушеннями розвитку, помірними порушеннями інтелектуального розвитку - 6 осіб

В
С
Н

 

 

 

 

Підпункт 4 пункту 15 Положення про спеціальну школу

2.9

У класі з інклюзивним навчанням кількість учнів з особливими освітніми потребами становить:

 

 

 

 

2.9.1

1 - 3 дитини із числа дітей з порушеннями опорно-рухового апарату, затримкою психічного розвитку, зниженим зором чи слухом, легкими інтелектуальними порушеннями тощо

В
С

 

 

 

 

Абзац другий пункту 8 Порядку організації інклюзивного навчання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 року N 872 (далі - Порядок організації інклюзивного навчання)

2.9.2

не більш як 2 дитини із числа дітей сліпих, глухих, з тяжкими порушеннями мовлення, у тому числі з дислексією, розладами спектра аутизму, іншими складними порушеннями розвитку (порушеннями слуху, зору, опорно-рухового апарату в поєднанні з інтелектуальними порушеннями чи затримкою психічного розвитку) або тих, що пересуваються на візках

В
С

 

 

 

 

Абзац третій пункту 8 Порядку організації інклюзивного навчання

2.10

У ЗО переведення учнів (вихованців) (крім перших та других класів) до наступного класу здійснюється на підставі результатів підсумкового (семестрового та річного) оцінювання учнів (вихованців) та/або їх державної підсумкової атестації (для учнів четвертих і дев'ятих класів) згідно з рішенням педагогічної ради ЗО, що упродовж п'яти робочих днів з дати прийняття оприлюднюється на його інформаційному стенді

В
С
Н

 

 

 

 

Абзац перший пункту 2 Порядку переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14 липня 2015 року N 762, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 липня 2015 року за N 924/27369

2.11

Переведення здобувачів освіти до іншого ЗО

 

 

 

 

2.11.1

У ЗО керівник упродовж одного робочого дня з дня отримання заяви одного з батьків учня (для учнів, які не досягли повноліття) або учня про переведення на підставі письмового підтвердження або його сканованої копії з іншого ЗО про можливість зарахування відповідного учня до нього видає наказ про відрахування учня для переведення до іншого ЗО та особову справу учня

В
С
Н

 

 

 

 

Пункти 2, 3 розділу III Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів

2.12

Переведення учнів із спеціального ЗО до іншого ЗО здійснюється відповідно до Порядку зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів освіти, їх відрахування, переведення до іншого закладу освіти

В
С
Н

 

 

 

 

Пункти 1 - 3 розділу III Порядку зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів освіти, їх відрахування, переведення до іншого закладу освіти

2.13

Відрахування здобувачів освіти із ЗО

 

 

 

 

2.13.1

У ЗО рішення про відрахування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, приймається за згодою органів опіки та піклування

В
С
Н

 

 

 

 

Абзац третій пункту 2 розділу IV Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів

2.13.2

Відрахування із спеціального ЗО учнів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (крім тих, які здобули повну загальну середню освіту та отримали відповідний документ про освіту), здійснюється за наявності письмової згоди відповідного органу опіки та піклування

В
С
Н

 

 

 

 

Пункт 8 розділу III Порядку зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів загальної середньої освіти, їх відрахування, переведення до іншого закладу освіти

2.13.3

ЗО про відрахування учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (переведення до іншого закладу або їх вибуття на постійне місце проживання за межі України), не пізніше наступного робочого дня з дня видання наказу керівника повідомляє відповідну службу у справах дітей

В
С
Н

 

 

 

 

Підпункти 3, 4, абзац сьомий пункту 1 розділу IV Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів

2.14

ЗО у разі відсутності учнів, які не досягли повноліття, на навчальних заняттях протягом 10 робочих днів підряд з невідомих або без поважних причин надає відповідному територіальному органу Національної поліції та службі у справах дітей дані таких учнів для провадження діяльності відповідно до законодавства, пов'язаної із захистом їх прав на здобуття загальної середньої освіти

В
С
Н

 

 

 

 

Абзац перший пункту 13 Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року N 684

2.15

У приватних і корпоративних ЗО зарахування, відрахування та переведення учнів здійснюються відповідно до порядку, визначеного засновником (засновниками)

В
С
Н

 

 

 

 

Абзац третій частини третьої статті 18 ЗУ N 651-XIV

3. Організація освітнього процесу

3.1

ЗО планує власну діяльність та формує стратегію розвитку

В
С

 

 

 

 

Абзац одинадцятий статті 38 ЗУ N 651-XIV

3.2

У ЗО на основі освітньої програми складено та затверджено навчальний план, що конкретизує організацію освітнього процесу

В
С
Н

 

 

 

 

Частина восьма статті 15 ЗУ N 651-XIV

3.3

У ЗО освітня програма схвалена педагогічною радою та затверджена його керівником

В
С
Н

 

 

 

 

Частина третя статті 15 ЗУ N 651-XIV

3.4

Освітня програма ЗО містить:

 

 

 

 

3.4.1

загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти

В
С
Н

 

 

 

 

Абзац другий частини другої статті 15 ЗУ N 651-XIV

3.4.2

вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою

В
С
Н

 

 

 

 

Абзац третій частини другої статті 15 ЗУ N 651-XIV

3.4.3

перелік, зміст, тривалість і взаємозв'язок освітніх галузей та/або предметів, дисциплін тощо, логічну послідовність їх вивчення

В
С
Н

 

 

 

 

Абзац четвертий частини другої статті 15 ЗУ N 651-XIV

3.4.4

форми організації освітнього процесу

В
С
Н

 

 

 

 

Абзац п'ятий частини другої статті 15 ЗУ N 651-XIV

3.4.5

опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти

В
С
Н

 

 

 

 

Абзац шостий частини другої статті 15 ЗУ N 651-XIV

3.5

У ЗО зі спеціальними та інклюзивними групами і класами створено умови для навчання осіб з особливими освітніми потребами відповідно до індивідуальної програми розвитку та з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей

В
С
Н

 

 

 

 

Частина друга статті 20 Закону України "Про освіту" (далі - ЗУ N 2145-VIII)

3.6

У ЗО інваріантний складник навчального плану реалізується в повному обсязі

В
С
Н

 

 

 

 

Абзац перший пункту 25 Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року N 87;
абзац другий розділу Базовий навчальний план Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року N 462;
абзац сорок другий розділу I Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року N 1392

3.7

У ЗО у межах часу, передбаченого освітньою програмою, встановлено структуру навчального року (за чвертями, півріччями, семестрами), тривалість навчального тижня, дня, занять, відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу

В
С

 

 

 

 

Абзац перший частини третьої статті 16 ЗУ N 651-XIV

3.8

У ЗО під час вивчення окремих предметів для посилення індивідуальної роботи з учнями запроваджено поділ класів на групи

В
С
Н

 

 

 

 

Додаток 2 до наказу Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2002 року N 128

3.9

У ЗО організація освітнього процесу не призводить до перевантаження учнів і забезпечує безпечні та нешкідливі умови здобуття освіти

В
С
Н

 

 

 

 

Абзац другий частини третьої статті 16 ЗУ N 651-XIV

3.10

Функціонування груп подовженого дня у державних і комунальних ЗО

 

 

 

 

3.10.1

У ЗО зарахування учнів до груп подовженого дня та їх відрахування з них здійснюються згідно з наказом керівника на підставі відповідної заяви батьків або інших законних представників учнів

В
С
Н

 

 

 

 

Абзац третій пункту 6 Порядку створення груп подовженого дня у державних і комунальних закладах загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 25 червня 2018 року N 677, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 липня 2018 року за N 865/32317 (далі - Порядок створення груп подовженого дня)

3.10.2

У ЗО наповнюваність груп подовженого дня не перевищує 30 осіб

В
С
Н

 

 

 

 

Абзац перший пункту 6 Порядку створення груп подовженого дня;
пункт 7 додатка 1 до наказу Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2002 року N 128

3.10.3

У ЗО для осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах на підставі письмового звернення їх батьків, інших законних представників, утворено інклюзивні та/або спеціальні групи подовженого дня

В
С
Н

 

 

 

 

Абзац перший пункту 7 Порядку створення груп подовженого дня

3.10.4

У ЗО особистісно орієнтоване спрямування освітнього процесу для дитини (дітей) з тяжкими порушеннями та дитини (дітей), яка (які) має (мають) порушення інтелектуального розвитку, в інклюзивних групах подовженого дня забезпечує асистент вихователя

В
С
Н

 

 

 

 

Абзац восьмий пункту 7 Порядку створення груп подовженого дня

3.10.5

У ЗО режим роботи групи подовженого дня та організації освітнього процесу схвалено педагогічною радою і затверджено керівником

В
С
Н

 

 

 

 

Абзац перший пункту 8 Порядку створення груп подовженого дня

3.10.6

У ЗО план роботи вихователя групи подовженого дня погоджено заступником керівника та затверджено керівником

В
С
Н

 

 

 

 

Абзац другий пункту 9 Порядку створення груп подовженого дня

3.11

У ЗО інституційна форма здобуття загальної середньої освіти (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева) здійснюється відповідно до Положення про інституційну форму здобуття загальної середньої освіти

В
С
Н

 

 

 

 

Положення про інституційну форму здобуття загальної середньої освіти, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 23 квітня 2019 року N 536, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 22 травня 2019 року за N 547/33518

3.12

У ЗО індивідуальна форма здобуття загальної середньої освіти (екстернатна форма (екстернат), сімейна (домашня), педагогічний патронаж) здійснюється відповідно до Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти

В
С
Н

 

 

 

 

Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016 року N 8, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2016 року за N 184/28314 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2019 року N 955)

3.13

Державна підсумкова атестація у ЗО

 

 

 

 

3.13.1

У ЗО державна підсумкова атестація проводиться в письмовій формі. Строки атестації, завдання для проведення атестації затверджено керівником у межах навчального року

В
С
Н

 

 

 

 

Пункт 4 розділу II Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 року N 1369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 року за N 8/32979 (далі - Порядок проведення державної підсумкової атестації)

3.13.2

У ЗО для проведення державної підсумкової атестації наказом керівника не пізніше ніж за місяць до початку державної підсумкової атестації створено державні атестаційні комісії та затверджено їх персональний склад

В
С
Н

 

 

 

 

Пункт 1 розділу III Порядку проведення державної підсумкової атестації

3.13.3

У ЗО голова та члени державної атестаційної комісії забезпечують дотримання порядку проведення державної підсумкової атестації та об'єктивність оцінювання

В
С
Н

 

 

 

 

Пункт 3 розділу III Порядку проведення державної підсумкової атестації

3.13.4

У ЗО звільнення від державної підсумкової атестації здійснюється відповідно до Порядку проведення державної підсумкової атестації

В
С
Н

 

 

 

 

Пункти 2 - 8, 10 розділу IV Порядку проведення державної підсумкової атестації

3.13.5

У ЗО оцінки за атестацію зазначено в протоколі державної підсумкової атестації, класному журналі та у відповідних документах про освіту

В
С
Н

 

 

 

 

Пункт 20 розділу II Порядку проведення державної підсумкової атестації

3.14

Нагородження здобувачів освіти за досягнення у навчанні

 

 

 

 

3.14.1

У ЗО золотою медаллю "За високі досягнення у навчанні" нагороджуються випускники, які за період навчання у старшій школі досягли високих успіхів у навчанні та за результатами семестрового, річного оцінювання і державної підсумкової атестації мають досягнення у навчанні 10 - 12 балів з предметів навчального плану (крім осіб, які навчаються за екстернатною формою навчання)

В
С
Н

 

 

 

 

Пункт 2.1 розділу II Положення про золоту медаль "За високі досягнення у навчанні" та срібну медаль "За досягнення у навчанні", затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 17 березня 2015 року N 306, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 березня 2015 року за N 354/26799 (далі - Положення про золоту медаль "За високі досягнення у навчанні" та срібну медаль "За досягнення у навчанні")

3.14.2

У ЗО срібною медаллю "За досягнення у навчанні" нагороджуються випускники, які за період навчання у старшій школі досягли високих успіхів у навчанні та за результатами семестрового, річного оцінювання та державної підсумкової атестації мають досягнення у навчанні 10 - 12 балів та достатній рівень (не нижче 9 балів) не більше ніж з двох предметів навчального плану

В
С
Н

 

 

 

 

Пункт 2.2 розділу II Положення про золоту медаль "За високі досягнення у навчанні" та срібну медаль "За досягнення у навчанні"

3.14.3

У ЗО рішення про нагородження претендентів золотою медаллю "За високі досягнення у навчанні" або срібною медаллю "За досягнення у навчанні" прийнято на спільному засіданні педагогічної ради та ради ЗО і оформлено наказом керівника цього закладу

В
С
Н

 

 

 

 

Абзац перший пункту 2.3 розділу II Положення про золоту медаль "За високі досягнення у навчанні" та срібну медаль "За досягнення у навчанні"

3.15

У ЗО рішення про нагородження учнів похвальним листом "За високі досягнення у навчанні", похвальною грамотою "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів" прийнято на спільному засіданні педагогічної ради та ради ЗО, затверджено наказом керівника цього закладу

В
С

 

 

 

 

Пункт 4 Положення про похвальний лист "За високі досягнення у навчанні" та похвальну грамоту "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів", затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2000 року N 579, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 грудня 2000 року за N 923/5144

3.16

Діяльність ЗО відокремлена від церкви (релігійних організацій), крім приватних закладів освіти, заснованих релігійними організаціями

В
С
Н

 

 

 

 

Частини перша, друга статті 31 ЗУ N 2145-VIII

3.17

У ЗО не утворені та не діють осередки політичних партій і будь-яких політичних об'єднань

В
С
Н

 

 

 

 

Абзац другий частини третьої статті 31 ЗУ N 2145-VIII

3.18

Платні послуги у державному та комунальному ЗО надаються:

 

 

 

 

3.18.1

відповідно до Переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України

В
С
Н

 

 

 

 

Підпункти 13 - 15 пункту 1 Переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року N 796

3.18.2

У ЗО платні освітні послуги (у разі наявності) надаються на підставі письмової заяви - для фізичної особи

В
С
Н

 

 

 

 

Абзац перший пункту 1.6 розділу I Порядку надання платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними закладами, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23 липня 2010 року N 736/902/758, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2010 року за N 1196/18491

3.18.3

У ЗО (у разі наявності) встановлено перелік платних освітніх та інших послуг із зазначенням часу, місця, способу та порядку надання кожної з послуг, розрахунку їх вартості та особи, відповідальної за їх надання

В
С
Н

 

 

 

 

Пункт 5 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23 липня 2010 року N 736/902/758 "Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2010 року за N 1196/18491

3.19

У ЗО медичне обслуговування здобувачів освіти забезпечують медичні працівники, які входять до штату ЗО або відповідних закладів охорони здоров'я

В
С
Н

 

 

 

 

Абзац перший частини другої статті 22 ЗУ N 651-XIV

3.20

Харчування здобувачів освіти

 

 

 

 

3.20.1

У ЗО наказом керівника призначено особу, відповідальну за організацію харчування дітей

В
С
Н

 

 

 

 

Абзац перший пункту 20 Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2005 року N 242/329, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 червня 2005 року за N 661/10941 (далі - Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах)

3.20.2

У ЗО особа, відповідальна за організацію харчування здобувачів освіти, виконує свої обов'язки

В
С
Н

 

 

 

 

Абзац другий пункту 20 Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах

4. Ефективність використання педагогічного потенціалу

4.1

У ЗО (державному і комунальному) штатний розпис затверджено керівником цього закладу

В
С
Н

 

 

 

 

Частина перша статті 45 ЗУ N 651-XIV

4.2

У приватному, корпоративному ЗО штатний розпис встановлено засновником(ами)

В
С
Н

 

 

 

 

Частина третя статті 45 ЗУ N 651-XIV

4.3

У ЗО тарифікаційні списки встановленої форми затверджено за погодженням із профспілковим комітетом закладу

В
С
Н

 

 

 

 

Абзац четвертий пункту 4 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року N 102, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27 травня 1993 року за N 56

4.4

У ЗО на посадах педагогічних працівників працюють особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, належний рівень професійної підготовки, забезпечують результативність та якість своєї роботи

В
С
Н

.

 

 

 

Частина перша статті 24 ЗУ N 651-XIV

4.5

У ЗО залучено до керівництва участю учнів у науковій, навчально-дослідницькій, дослідницько-експериментальній, конструкторській, винахідницькій, пошуковій діяльності не менше двох педагогічних працівників та/або наукових чи науково-педагогічних працівників (для яких науковий ліцей або науковий ліцей-інтернат не є основним місцем роботи), які мають досвід підготовки до участі учнів у IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів, III етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук, міжнародних олімпіад

В
С
Н

 

 

 

 

Підпункт 3 пункту 5 Положення про науковий ліцей та науковий ліцей-інтернат, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 року N 438 (далі - Положення про науковий ліцей та науковий ліцей-інтернат)

4.6

У ЗО освітній процес здійснюють особи, які мають науковий ступінь, вчені звання або почесні звання "народний", "заслужений" (не менше ніж 5 відсотків навчального навантаження учнів)

В
С
Н

 

 

 

 

Підпункт 4 пункту 5 Положення про науковий ліцей та науковий ліцей-інтернат

4.7

У ЗО педагогічні працівники:

 

 

 

 

4.7.1

виконують освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання

В
С
Н

 

 

 

 

Абзац третій частини другої статті 54 ЗУ N 2145-VIII

4.7.2

сприяють розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбають про їхнє фізичне і психічне здоров'я

В
С
Н

 

 

 

 

Абзац четвертий частини другої статті 54 ЗУ N 2145-VIII

4.7.3

дотримуються академічної доброчесності та забезпечують її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності

В
С
Н

 

 

 

 

Абзац п'ятий частини другої статті 54 ЗУ N 2145-VIII

4.7.4

дотримуються педагогічної етики

В
С
Н

 

 

 

 

Абзац шостий частини другої статті 54 ЗУ N 2145-VIII

4.7.5

поважають гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу

В
С
Н

 

 

 

 

Абзац сьомий частини другої статті 54 ЗУ N 2145-VIII

4.7.6

захищають здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров'ю здобувача освіти, запобігають вживанню ними та іншими особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам

В
С
Н

 

 

 

 

Абзац дванадцятий частини другої статті 54 ЗУ N 2145-VIII

4.7.7

додержуються установчих документів та правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, виконують свої посадові обов'язки

В
С
Н

 

 

 

 

Абзац тринадцятий частини другої статті 54 ЗУ N 2145-VIII

4.7.8

повідомляють керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживають невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування)

В
С
Н

 

 

 

 

Абзац чотирнадцятий частини другої статті 54 ЗУ N 2145-VIII

4.8

У ЗО практичний психолог здійснює психологічний супровід психічного, розумового, соціального і фізичного розвитку здобувачів освіти

В
С
Н

 

 

 

 

Абзац третій пункту 13 розділу II Положення про психологічну службу у системі освіти України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 22 травня 2018 року N 509, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 липня 2018 року за N 885/32337

4.9

У ЗО педагогічне навантаження вчителя обсягом менше тарифної ставки встановлюється тільки за його письмовою згодою

В
С
Н

 

 

 

 

Абзац перший частини другої статті 25 ЗУ N 651-XIV

4.10

Атестація педагогічних працівників у ЗО

 

 

 

 

4.10.1

Атестація кожного педагогічного працівника проводиться у визначені строки

В
С
Н

 

 

 

 

Пункт 1.7 розділу I Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06 жовтня 2010 року N 930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року за N 1255/18550 (далі - Типове положення про атестацію педагогічних працівників)

4.10.2

У ЗО створюється атестаційна комісії I рівня щороку до 20 вересня

В
С
Н

 

 

 

 

Пункт 2.1 розділу IІ Типового положення про атестацію педагогічних працівників

4.10.3

У ЗО до 20 жовтня атестаційна комісія затверджує списки педагогічних працівників, які атестуються, графік роботи атестаційної комісії, приймає рішення щодо перенесення строку чергової атестації

В
С
Н

 

 

 

 

Абзац перший пункту 3.2 розділу III Типового положення про атестацію педагогічних працівників

4.10.4

У ЗО працівники, що атестуються, ознайомлені з графіком проведення атестації під підпис

В
С
Н

 

 

 

 

Абзац третій пункту 3.2 розділу III Типового положення про атестацію педагогічних працівників

4.10.5

У ЗО атестаційна комісія відповідно до затвердженого графіка роботи до 15 березня вивчає педагогічну діяльність осіб, які атестуються

В
С
Н

 

 

 

 

Пункт 3.3 розділу III Типового положення про атестацію педагогічних працівників

4.10.6

У ЗО засідання атестаційної комісії оформлено протоколом, який підписують усі присутні на засіданні члени атестаційної комісії

В
С
Н

 

 

 

 

Абзац перший пункту 3.11 розділу III Типового положення про атестацію педагогічних працівників

4.10.7

У ЗО рішення атестаційної комісії повідомляється педагогічному працівнику одразу після її засідання під підпис

В
С
Н

 

 

 

 

Абзац перший пункту 3.15 розділу III Типового положення про атестацію педагогічних працівників

4.10.8

У ЗО на кожного педагогічного працівника, який атестується, оформлено атестаційний лист у двох примірниках, один з яких зберігається в особовій справі педагогічного працівника, інший - не пізніше трьох днів після атестації видається йому під підпис

В
С
Н

 

 

 

 

Абзац другий пункту 3.15 розділу III Типового положення про атестацію педагогічних працівників

5. Забезпечення розвитку та ефективність використання матеріально-технічної та навчально-методичної бази

5.1

ЗО має власну та/або орендовану матеріально-технічну базу для провадження наукової, навчально-дослідницької, дослідницько-експериментальної, конструкторської, винахідницької, пошукової діяльності згідно з угодою щодо користування ресурсами лабораторій, фондів, музеїв, архівів тощо відповідно до профілю/профілів навчання

В
С
Н

 

 

 

 

Підпункт 5 пункту 5 Положення про науковий ліцей та науковий ліцей-інтернат

5.2

Оснащення ЗО відповідає вимогам державних освітніх стандартів

В
С

 

 

 

 

Абзаци перший, другий пункту 3 Типового переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 22 червня 2016 року N 704, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 липня 2016 року за N 1050/29180

6. Управління закладом загальної середньої освіти

6.1

Керівник ЗО:

 

 

 

6.1.1

організовує діяльність ЗО

В
С
Н

 

 

 

 

Абзац другий частини третьої статті 26 ЗУ N 2145-VIII

6.1.2

призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні обов'язки

В
С
Н

 

 

 

 

Абзац четвертий частини третьої статті 26 ЗУ N 2145-VIII

6.1.3

затверджує посадові інструкції керівників структурних підрозділів, працівників з обов'язковим блоком питань з охорони праці, безпеки життєдіяльності

В
С
Н

 

 

 

 

Підпункт 4 пункту 1 розділу IV Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 26 грудня 2017 року N 1669, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 січня 2018 року за N 100/31552 (далі - Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності)

6.1.4

не дозволяє проведення освітнього процесу за наявності шкідливих та небезпечних умов

В
С
Н

 

 

 

 

Підпункт 1 пункту 1 розділу IV Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності

6.1.5

перед початком навчального року, а також періодично протягом навчального року оцінює технічний стан обладнання та устаткування навчальних приміщень ЗО

В
С
Н

 

 

 

 

Підпункт 5 пункту 1 розділу IV Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності

6.1.6

організовує проведення обов'язкових попередніх та періодичних медичних оглядів працівників ЗО

В
С
Н

 

 

 

 

Підпункт 19 пункту 1 розділу IV Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності

6.1.7

відсторонює від роботи працівників, які не пройшли в установлений термін медичні огляди, та не допускає до роботи працівників, яким за медичним висновком така робота протипоказана за станом здоров'я

В
С
Н

 

 

 

 

Пункт 3.6 розділу III Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21 травня 2007 року N 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за N 846/14113

6.1.8

не дозволяє виконання робіт, які негативно впливають на здобувачів освіти і працівників ЗО та стан довкілля

В
С
Н

 

 

 

 

Підпункт 20 пункту 1 розділу IV Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності

6.1.9

у разі настання нещасного випадку під час освітнього процесу вживає заходів, передбачених Положенням про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу

В
С
Н

 

 

 

 

Підпункт 22 пункту 1 розділу IV Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності;
пункти 2 - 11 розділу II Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу, затвердженого
наказом Міністерства освіти і науки України від 16 травня 2019 року N 659, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 червня 2019 року за N 612/33583

6.1.10

забезпечує контроль за правильністю нагородження золотою медаллю "За високі досягнення у навчанні" та срібною медаллю "За досягнення у навчанні"

В
С
Н

 

 

 

 

Розділ IV Положення про золоту медаль "За високі досягнення у навчанні" та срібну медаль "За досягнення у навчанні"

6.1.11

здійснює контроль за виконанням освітніх програм

В
С
Н

 

 

 

 

Абзац п'ятий частини третьої статті 26 ЗУ N 2145-VIII

6.1.12

забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти

В
С
Н

 

 

 

 

Абзац шостий частини третьої статті 26 ЗУ N 2145-VIII

6.1.13

забезпечує створення у ЗО безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування)

В
С
Н

 

 

 

 

Абзац десятий частини третьої статті 26 ЗУ N 2145-VIII

6.1.14

затверджує та оприлюднює план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в ЗО

В
С
Н

 

 

 

 

Абзац одинадцятий частини третьої статті 26 ЗУ N 2145-VIII

6.1.15

розглядає заяви про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та видає рішення про проведення розслідування; скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування та вживає відповідних заходів реагування

В
С
Н

 

 

 

 

Абзац дванадцятий частини третьої статті 26 ЗУ N 2145-VIII

6.1.16

забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування)

В
С
Н

 

 

 

 

Абзац тринадцятий частини третьої статті 26 ЗУ N 2145-VIII

6.1.17

повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та службу у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в ЗО

В
С
Н

 

 

 

 

Абзац чотирнадцятий частини третьої статті 26 ЗУ N 2145-VIII

6.1.18

організовує звітування з питань профілактики травматизму, виконання заходів розділу з охорони праці, безпеки життєдіяльності колективного договору, видає накази, розпорядження з цих питань

В
С
Н

 

 

 

 

Підпункт 9 пункту 1 розділу IV Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності

6.2

У ЗО створено педагогічну раду (за наявності не менше трьох педагогічних працівників)

В
С
Н

 

 

 

 

Абзац другий частини другої статті 39 ЗУ N 651-XIV

6.3

У ЗО рішення педагогічної ради вводяться в дію рішеннями керівника

В
С
Н

 

 

 

 

Абзац п'ятнадцятий частини другої статті 39 ЗУ N 651-XIV

6.4

Педагогічна рада ЗО:

 

 

 

6.4.1

планує роботу ЗО

В
С
Н

 

 

 

 

Абзац четвертий частини другої статті 39 ЗУ N 651-XIV

6.4.2

схвалює освітню(і) програму(и) ЗО та оцінює результативність її (їх) виконання

В
С
Н

 

 

 

 

Абзац п'ятий частини другої статті 39 ЗУ N 651-XIV

6.4.3

формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності

В
С

 

 

 

 

Абзац шостий частини другої статті 39 ЗУ N 651-XIV

6.4.4

розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу

В
С

 

 

 

 

Абзац сьомий частини другої статті 39 ЗУ N 651-XIV

6.4.5

приймає рішення щодо переведення учнів (вихованців) до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні

В
С
Н

 

 

 

 

Абзац восьмий частини другої статті 39 ЗУ N 651-XIV

6.4.6

обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників

В
С

 

 

 

 

Абзац дев'ятий частини другої статті 39 ЗУ N 651-XIV

6.4.7

розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими ЗО, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти

В
С

 

 

 

 

Абзац десятий частини другої статті 39 ЗУ N 651-XIV

6.4.8

ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), працівників ЗО та інших учасників освітнього процесу

В
С
Н

 

 

 

 

Абзац одинадцятий частини другої статті 39 ЗУ N 651-XIV

6.4.9

розглядає питання щодо відповідальності учнів (вихованців), працівників ЗО та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов'язків

В
С
Н

 

 

 

 

Абзац дванадцятий частини другої статті 39 ЗУ N 651-XIV

6.5

На вебсайті (у разі відсутності - на вебсайті засновника) ЗО розміщено:

 

 

 

 

6.5.1

статут ЗО

В
С
Н

 

 

 

 

Абзац другий частини другої статті 30 ЗУ N 2145-VIII

6.5.2

ліцензію на провадження освітньої діяльності

В
С
Н

 

 

 

 

Абзац третій частини другої статті 30 ЗУ N 2145-VIII

6.5.3

освітня(і) програма(и), що реалізується(ються) в ЗО, та перелік освітніх компонентів, передбачених відповідною освітньою програмою

В
С
Н

 

 

 

 

Абзац сьомий частини другої статті 30 ЗУ N 2145-VIII

6.5.4

територія обслуговування, закріплена за ЗО його засновником

В
С
Н

 

 

 

 

Абзац восьмий частини другої статті 30 ЗУ N 2145-VIII

6.5.5

мова(и) освітнього процесу

В
С
Н

 

 

 

 

Абзац десятий частини другої статті 30 ЗУ N 2145-VIII

6.5.6

річний звіт про діяльність ЗО

В
С
Н

 

 

 

 

Абзац шістнадцятий частини другої статті 30 ЗУ N 2145-VIII

6.5.7

правила прийому до ЗО

В
С
Н

 

 

 

 

Абзац сімнадцятий частини другої статті 30 ЗУ N 2145-VIII

6.5.8

умови доступності ЗО для навчання осіб з особливими освітніми потребами

В
С
Н

 

 

 

 

Абзац вісімнадцятий частини другої статті 30 ЗУ N 2145-VIII

6.5.9

розмір плати за навчання здобувачів освіти (для приватних та корпоративних ЗО)

В
С
Н

 

 

 

 

Абзац дев'ятнадцятий частини другої статті 30 ЗУ N 2145-VIII

6.5.10

перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

В
С
Н

 

 

 

 

Абзац двадцятий частини другої статті 30 ЗУ N 2145-VIII

6.5.11

правила поведінки здобувачів освіти в ЗО

В
С

 

 

 

 

Абзац двадцять перший частини другої статті 30 ЗУ N 2145-VIII

6.5.12

план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в ЗО

В
С
Н

 

 

 

 

Абзац двадцять другий частини другої статті 30 ЗУ N 2145-VIII

6.5.13

порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в ЗО

В
С
Н

 

 

 

 

Абзац двадцять третій частини другої статті 30 ЗУ N 2145-VIII

6.5.14

порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в ЗО та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)

В
С
Н

 

 

 

 

Абзац двадцять четвертий частини другої статті 30 ЗУ N 2145-VIII

6.5.15

матеріально-технічне забезпечення ЗО

В
С
Н

 

 

 

 

Абзац дванадцятий частини другої статті 30 ЗУ N 2145-VIII

6.5.16

кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством, якщо ЗО отримує публічні кошти

В
С
Н

 

 

 

 

Частина третя статті 30 ЗУ N 2145-VIII

6.6

Ведення ділової документації у ЗО

 

 

 

6.6.1

У ЗО організовано діловодство відповідно до інструкції, розробленої на підставі Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти

В
С
Н

 

 

 

 

Пункт 3 розділу I Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 25 червня 2018 року N 676, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2018 року за N 1028/32480 (далі - Інструкція з діловодства)

6.6.2

У ЗО номенклатура справ наявна

В
С
Н

 

 

 

 

Пункт 1 розділу V Інструкції з діловодства

____________
* Заповнює керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа у добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, а 1 - питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.

II. ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

N
з/п

Нормативно-правовий акт

Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта у Мін'юсті

назва

дата і номер

1

2

3

4

Закони України

1

Закон України "Про загальну середню освіту"

від 13 травня 1999 року N 651-XIV

 

2

Закон України "Про освіту"

від 05 вересня 2017 року N 2145-VIII

 

Постанови Кабінету Міністрів України

1

Про затвердження Положення про заклад спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання

від 05 листопада 1999 року N 2061

 

2

Про затвердження Положення про військовий (військово-морський) ліцей

від 17 липня 2003 року N 1087

 

3

Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності

від 27 серпня 2010 року N 796

 

4

Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти

від 20 квітня 2011 року N 462

 

5

Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах

від 15 серпня 2011 року N 872

 

6

Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти

від 23 листопада 2011 року N 1392

 

7

Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів

від 13 вересня 2017 року N 684

 

8

Про затвердження Державного стандарту початкової освіти

від 21 лютого 2018 року N 87

 

9

Про затвердження Положення про санаторну школу

від 21 листопада 2018 року N 1026

 

10

Про затвердження Положення про спеціальну школу та Положення про навчально-реабілітаційний центр

від 06 березня 2019 року N 221

 

11

Про затвердження Положення про науковий ліцей та науковий ліцей-інтернат

від 22 травня 2019 року N 438

 

Накази центральних органів виконавчої влади України

1

Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти

Наказ Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року N 102

27 травня 1993 року за N 56

2

Про затвердження Положення про похвальний лист "За високі досягнення у навчанні" та похвальну грамоту "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів"

Наказ Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2000 року N 579

19 грудня 2000 року за N 923/5144

3

Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах

Наказ Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2002 року N 128

06 березня 2002 року за N 229/6517

4

Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах

Наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я від 01 червня 2005 року N 242/329

15 червня 2005 року за N 661/10941

5

Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 21 травня 2007 року N 246

23 липня 2007 року за N 846/14113

6

Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами

Наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23 липня 2010 року N 736/902/758

30 листопада 2010 року за N 1196/18491

7

Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників

Наказ Міністерства освіти і науки України від 06 жовтня 2010 року N 930

14 грудня 2010 року за N 1255/18550

8

Про затвердження Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах

Наказ Міністерства освіти і науки України від 09 грудня 2010 року N 1224

29 грудня 2010 року за N 1412/18707

9

Про затвердження Положення про дистанційне навчання

Наказ Міністерства освіти і науки України від 25 квітня 2013 року N 466

30 квітня 2013 року за N 703/23235

10

Про затвердження Положення про золоту медаль "За високі досягнення у навчанні" та срібну медаль "За досягнення у навчанні"

Наказ Міністерства освіти і науки України від 17 березня 2015 року N 306

31 березня 2015 року за N 354/26799

11

Про затвердження Порядку переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу

Наказ Міністерства освіти і науки України від 14 липня 2015 року N 762

30 липня 2015 року за N 924/27369

12

Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів

Наказ Міністерства освіти і науки України від 22 червня 2016 року N 704

28 липня 2016 року за N 1050/29180

13

Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти

Наказ Міністерства освіти і науки України від 26 грудня 2017 року N 1669

23 січня 2018 року за N 100/31552

14

Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти

Наказ Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року N 367

05 травня 2018 року за N 564/32016

15

Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України

Наказ Міністерства освіти і науки України від 22 травня 2018 року N 509

31 липня 2018 року за N 885/32337

16

Про затвердження Порядку створення груп подовженого дня у державних і комунальних закладах загальної середньої освіти

Наказ Міністерства освіти і науки України від 25 червня 2018 року N 677

24 липня 2018 року за N 865/32317

17

Про затвердження Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти

Наказ Міністерства освіти і науки України від 25 червня 2018 року N 676

11 вересня 2018 року за N 1028/32480

18

Про затвердження Порядку зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів освіти, їх відрахування, переведення до іншого закладу освіти

Наказ Міністерства освіти і науки України від 01 серпня 2018 року N 831

16 серпня 2018 року за N 45/32397

19

Про затвердження Порядку проведення державної підсумкової атестації

Наказ Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 року N 1369

02 січня 2019 року за N 8/32979

20

Про затвердження Положення про інституційну форму здобуття загальної середньої освіти

Наказ Міністерства освіти і науки України від 23 квітня 2019 N 536

22 травня 2019 року за N 547/33518

21

Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016 року N 8

Наказ Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2019 року N 955

02 серпня 2019 року за N 852/33823

22

Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу

Наказ Міністерства освіти і науки України від 16 травня 2019 року N 659

13 червня 2019 року за N 612/33583

III. ОПИС
виявлених порушень вимог законодавства

За результатами проведення заходу державного нагляду (контролю) встановлено:

  відсутність порушень вимог законодавства;

  наявність порушень вимог законодавства.

N
з/п

Вимоги законодавства, які було порушено, із зазначенням відповідних статей (частин, пунктів, абзаців тощо)

Опис фактичних обставин та відповідних доказів (письмових, речових, електронних або інших), що підтверджують наявність порушення вимог законодавства

Опис негативних наслідків, що настали в результаті порушення вимог законодавства (за наявності)

Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності (зазначається згідно з формою визначення ризиків настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація про потерпілих (за наявності):

______________________________________________________________________________________

Положення законодавства, якими встановлено відповідальність за порушення вимог законодавства (за наявності):

______________________________________________________________________________________

IV. ПЕРЕЛІК
питань для суб'єктів господарювання щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб органу державного нагляду (контролю)*

Питання щодо здійснення контролю

Відповіді на питання

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

так

ні

дотримання вимог законодавства не є обов'язковим для посадових осіб

1

Про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) суб'єкт господарювання письмово повідомлений не пізніше ніж за 10 днів до дня здійснення такого заходу

 

 

 

Частина четверта статті 5

2

Посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю), пред'явлено

 

 

 

Частина п'ята статті 7, абзац четвертий статті 10

3

Копію посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) надано

 

 

 

Частина п'ята статті 7, абзаци четвертий, сьомий статті 10

4

Перед початком проведення заходу державного нагляду (контролю) посадовими особами органу державного нагляду (контролю) внесено запис про проведення такого заходу до відповідного журналу суб'єкта господарювання (у разі його наявності)

 

 

 

Частина дванадцята статті 4

5

Під час проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) розглядалися лише ті питання, які стали підставою для його проведення і зазначені у направленні (посвідченні) на проведення такого заходу

 

 

 

Частина перша статті 6

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу державного нагляду (контролю) та цього Акта*

Порядковий номер

Пояснення, зауваження або заперечення

 

 

 

 

Оцінка суб'єкта господарювання щодо професійного рівня посадових осіб органу державного нагляду (контролю), які проводили захід* (від 1 до 10, де 10 - найвища схвальна оцінка)

Прізвище, ініціали посадової особи органу державного нагляду (контролю)

Професійна компетентність

Доброчесність

 

 

 

 

 

 

____________
* Ця частина Акта заповнюється за бажанням суб'єкта господарювання (керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою).

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

___________________
(посада)

____________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

___________________
(посада)

____________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

___________________
(посада)

____________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа

___________________
(посада)

____________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

Треті особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

___________________
(посада)

____________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

___________________
(посада)

____________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

___________________
(посада)

____________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

Примірник цього Акта на сторінках отримано :

___________________
(посада)

____________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

Відмітка про відмову від підписання керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою, третіми особами цього Акта

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

 

Генеральний директор директорату
дошкільної та шкільної освіти

А. Осмоловський

Опрос