Идет загрузка документа (29 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к некоторым нормативно-правовым актам по вопросам деятельности в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния

Минюст
Приказ от 28.08.2019 № 2690/5
действует с 17.09.2019

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.08.2019

м. Київ

N 2690/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 серпня 2019 р. за N 997/33968

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів з питань діяльності у сфері державної реєстрації актів цивільного стану

Відповідно до підпункту 22 пункту 3 та пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228,

НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року N 52/5 "Про затвердження Правил державної реєстрації актів громадянського стану в Україні", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2000 року за N 719/4940 (зі змінами), такі зміни:

у назві та пункті 1 слово "громадянського" замінити словом "цивільного".

2. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів з питань діяльності у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, що додаються.

3. Адміністратору Державного реєстру актів цивільного стану громадян вжити відповідних заходів, необхідних для реалізації цього наказу, протягом шести місяців з дати набрання ним чинності.

4. Департаменту приватного права (Ференс О. М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

 

Перший заступник Міністра

О. Сукманова

ПОГОДЖЕНО:

 

Генеральний директор
державного підприємства
"Національні інформаційні системи"

С. Лур'є

 

ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів з питань діяльності у сфері державної реєстрації актів цивільного стану

1. У Правилах державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року N 52/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2000 року за N 719/4940 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24 грудня 2010 року N 3307/5):

1) в абзаці сьомому пункту 9 розділу I слова ", територіальним органам Державної фіскальної служби України" виключити;

2) у розділі III:

у главі 3:

у пункті 3:

друге речення абзацу другого викласти в такій редакції: "Після цього не пізніше наступного робочого дня відділ державної реєстрації актів цивільного стану надсилає повідомлення (додаток 10) до архіву органу державної реєстрації актів цивільного стану, у якому зберігається другий примірник актового запису про шлюб, який у строк, що не перевищує семи робочих днів з дня отримання повідомлення, проставляє у ньому відповідну відмітку.";

в абзаці дев'ятому слова "наступного дня" замінити словами "наступного робочого дня";

в абзаці одинадцятому слова "у семиденний строк надсилає повідомлення, передбачене абзацом другим цього пункту," замінити словами "з дотриманням абзацу другого цього пункту надсилає повідомлення";

у пункті 9 слова "у триденний строк" замінити словами "не пізніше наступного робочого дня з дня його отримання";

абзац перший пункту 11 після слів "квитанція про сплату державного мита" доповнити словами "не пізніше наступного робочого дня";

у пункті 13 слова "у семиденний строк" замінити словами "не пізніше наступного робочого дня";

у пункті 23:

в абзаці першому слова "у семиденний строк" замінити словами "не пізніше наступного робочого дня";

в абзаці третьому:

перше речення викласти в такій редакції: "Відділ державної реєстрації актів цивільного стану, який одержав таке повідомлення, має у триденний строк проставити на лицьовому боці актового запису про шлюб відмітку про державну реєстрацію розірвання шлюбу, зазначивши, коли і яким відділом державної реєстрації актів цивільного стану було зареєстровано розірвання шлюбу, номер актового запису про розірвання шлюбу, а також внести відповідні відомості до Державного реєстру актів цивільного стану громадян.";

третє речення після слів "Після цього" доповнити словами "не пізніше наступного робочого дня", після слів "відповідну відмітку" доповнити словами "у строк, що не перевищує семи робочих днів з дня отримання повідомлення";

в абзаці першому пункту 17 глави 5 слова та цифри ": територіальним органам Державної фіскальної служби України - повідомлення про громадян, які померли, для зняття з обліку в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (додаток 23)," виключити;

3) у розділі IV:

пункт 2 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Перевірка відповідності відомостей у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян даним паперового носія актового запису цивільного стану під час повторної видачі свідоцтва або витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян не проводиться, якщо після 01 січня 2009 року актовий запис цивільного стану складено (поновлено) в електронному вигляді в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян, до актового запису цивільного стану внесено зміни чи на підставі актового запису цивільного стану видано повторне свідоцтво, витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян.";

абзац перший пункту 3 викласти в такій редакції:

"3. Повторна видача свідоцтва у разі внесення змін до актового запису цивільного стану здійснюється після внесення відповідних змін до паперового носія актового запису цивільного стану та до його відомостей у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян.";

у пункті 4:

абзац другий викласти в такій редакції:

"Свідоцтво про державну реєстрацію акта цивільного стану повторно видається за наявності паспорта (паспортного документа) заявника.";

в абзаці сьомому слова "документального підтвердження його повноважень" замінити словами "подання довіреності, посвідченої відповідно до Закону України "Про нотаріат", або документа, що посвідчує повноваження такого представника, відповідно до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність".";

в абзаці другому пункту 10 цифри та слово "15-денний" замінити словом "семиденний";

у пункті 13:

абзац перший викласти в такій редакції:

"13. На підставі заяви щодо повторної видачі свідоцтва або витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян проводиться перевірка наявності актового запису цивільного стану за даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян.";

після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

"Крім випадків, передбачених пунктом 2 цього розділу, на підставі заяви щодо повторної видачі свідоцтва або витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян проводиться перевірка наявності актового запису цивільного стану за даними книг державної реєстрації актів цивільного стану і метричних книг, які зберігаються в архіві відділу державної реєстрації актів цивільного стану.".

У зв'язку з цим абзаци другий - п'ятий вважати відповідно абзацами третім - шостим;

абзац третій після слів "відповідного свідоцтва" доповнити словами "або витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян";

після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

"Видача витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян здійснюється у порядку, передбаченому Інструкцією з ведення Реєстру.".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - шостий вважати відповідно абзацами п'ятим - сьомим;

в абзаці п'ятому слова "у порядку, передбаченому Інструкцією з ведення Реєстру" виключити;

друге речення абзацу сьомого викласти в такій редакції:

"Запит щодо витребування архівної копії та запрошення заявника для отримання свідоцтва або видача документа у разі надходження заяви поштою здійснюються не пізніше наступного робочого дня з дня отримання заяви щодо повторної видачі цього документа та відповідно надходження архівної копії.";

4) у додатках до Правил:

таблицю додатка 9 після графи 3 доповнити новою графою 4 "Адреса місця проживання".

У зв'язку з цим графи 4 - 7 вважати відповідно графами 5 - 8;

додаток 10 після слів

"____________________________________________________________________________________"
                                                               (назва органу державної реєстрації актів цивільного стану)

доповнити словами

"щодо ________ _____________________________________________________________________,";
                                                                                (прізвища, власні імена, по батькові подружжя)

таблицю додатка 21 після графи 4 доповнити новою графою 5 "Адреса місця проживання".

У зв'язку з цим графи 5, 6 вважати відповідно графами 6, 7;

додаток 23 виключити.

2. У Правилах внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 12 січня 2011 року N 96/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 січня 2011 року за N 55/18793:

1) у розділі I:

у пункті 1.10:

в абзаці першому слова "тримісячний строк" замінити словами "строк, що не перевищує трьох місяців,";

після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:

"У разі, якщо актові записи цивільного стану, до яких потрібно внести зміни та на підставі яких вирішується питання щодо внесення змін, поновлення та анулювання, зберігаються в архіві відділу державної реєстрації актів цивільного стану України, до якого подано відповідну заяву, а також якщо зазначені в заяві відомості або інші подані заявником документи не потребують перевірки, питання про внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання розглядається у строк, що не перевищує п'ятнадцяти робочих днів.";

У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

пункт 1.11 викласти в такій редакції:

"1.11. Внесення змін, поновлення та анулювання актових записів цивільного стану згідно з матеріалами, отриманими від інших відділів державної реєстрації актів цивільного стану, дипломатичного представництва або консульської установи України, проводяться у строк, що не перевищує семи робочих днів.";

друге речення пункту 1.12 після слів "отримані матеріали" доповнити словами "у строк, передбачений пунктом 1.11 цього розділу,";

2) у розділі II:

у пункті 2.7:

абзац третій після слів "відділ державної реєстрації актів цивільного стану, який прийняв заяву," доповнити словами "у строк, що не перевищує трьох робочих днів з дня її отримання,";

після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п'ятим такого змісту:

"Перевірка відповідності відомостей у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян даним паперового носія актового запису цивільного стану не проводиться, якщо після 01 січня 2009 року актовий запис цивільного стану складено (поновлено) в електронному вигляді в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян, до актового запису цивільного стану внесено зміни чи на підставі актового запису цивільного стану видано повторне свідоцтво, витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян.".

У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим;

в абзаці першому пункту 2.8 слова "у триденний строк" замінити словами

"не пізніше наступного робочого дня з дня її отримання", після слів "даним паперового носія актового запису" доповнити словами ", крім випадків, передбачених абзацом п'ятим пункту 2.7 цього розділу";

підпункт 2.13.3 пункту 2.13 викласти в такій редакції:

"2.13.3 висновок відділу державної реєстрації актів цивільного стану або дипломатичного представництва чи консульської установи України;";

абзац перший пункту 2.19 після слів "разом із зібраними документами" доповнити словами "не пізніше наступного робочого дня";

у пункті 2.20:

абзац перший після слів "вручається (надсилається) заявнику" доповнити словами ", який запрошується до відділу державної реєстрації актів цивільного стану або дипломатичного представництва чи консульської установи України не пізніше наступного робочого дня з дня складання висновку";

абзац другий після слова "повертаються" доповнити словами ", про що здійснюється запис на заяві, який скріплюється його підписом";

пункт 2.21 після слів "інші необхідні для виконання документи, які" доповнити словами "не пізніше наступного робочого дня з дня отримання таких документів";

у пункті 2.22 слова "або надсилається для вручення до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем його проживання" виключити;

у пункті 2.23:

абзац перший викласти в такій редакції:

"2.23. Про зміни та відмітки, внесені до актових записів цивільного стану, не пізніше наступного робочого дня з дня їх внесення надсилається повідомлення за формами, наведеними в додатках 6 - 8, до відділу державної реєстрації актів цивільного стану управління державної реєстрації головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, який у строк, що не перевищує семи робочих днів з дня отримання повідомлення, вносить відповідні зміни та робить відмітку у другому примірнику актового запису цивільного стану.";

абзац другий виключити;

у пункті 2.24:

абзац перший викласти в такій редакції:

"2.24. За потреби внесення змін в актовий запис цивільного стану (метричний запис), який зберігається в державному архіві, відділ державної реєстрації актів цивільного стану, який прийняв заяву, у строк, що не перевищує трьох робочих днів з дня складання висновку, надсилає його разом з матеріалами справи до відділу державної реєстрації актів цивільного стану управління державної реєстрації головного територіального управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі за місцем зберігання актового запису цивільного стану (метричного запису).";

абзац другий після слів "на підставі отриманих матеріалів" доповнити словами "у строк, що не перевищує семи робочих днів з дня отримання висновку з матеріалами справи,";

абзац третій після слів "відділ державної реєстрації актів цивільного стану" доповнити словами "не пізніше наступного робочого дня з дня її отримання";

у пункті 2.27 слово "тримісячного" виключити;

3) у розділі III:

у пункті 3.9:

абзац третій після слів "відділ державної реєстрації актів цивільного стану, який прийняв заяву," доповнити словами "у строк, що не перевищує трьох робочих днів з дня її отримання,";

після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

"Перевірка відповідності відомостей у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян даним паперового носія актового запису цивільного стану не проводиться, якщо після 01 січня 2009 року актовий запис цивільного стану складено (поновлено) в електронному вигляді в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян, до актового запису цивільного стану внесено зміни чи на підставі актового запису цивільного стану видано повторне свідоцтво, витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян.".

У зв'язку з цим абзаци четвертий, п'ятий вважати відповідно абзацами п'ятим, шостим;

у пункті 3.13:

абзац другий після слів "разом з матеріалами" доповнити словами "не пізніше наступного робочого дня з дня складання висновку";

абзаци п'ятий, шостий після слів "у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян," доповнити словами "не пізніше наступного робочого дня з дня його поновлення";

абзац сьомий після слів "Луганській та Херсонській областях" доповнити словами "у строк, передбачений пунктом 1.11 розділу I,";

абзац десятий після слів "актового запису цивільного стану" доповнити словами "не пізніше наступного робочого дня з дня його поновлення";

4) у розділі IV:

абзац шостий пункту 4.1 після слів "первинний актовий запис" доповнити словами "за заявою заінтересованої особи";

абзац третій пункту 4.4 викласти в такій редакції:

"висновку відділу державної реєстрації актів цивільного стану, складеного у випадках, передбачених статтею 39 Сімейного кодексу України, за заявою заінтересованої особи;";

абзац десятий пункту 4.7 після слів "разом із зібраними документами" доповнити словами "не пізніше наступного робочого дня з дня його складання";

пункт 4.8 після слів "у двох примірниках" доповнити словами "у строк, що не перевищує п'ятнадцяти робочих днів з дня отримання матеріалів справи";

у пункті 4.10:

абзац перший після слів "актовий запис цивільного стану," доповнити словами "не пізніше наступного робочого дня з дня його анулювання";

абзац другий після слів "зазначений відділ державної реєстрації актів цивільного стану" доповнити словами "у передбачений цим пунктом строк";

пункт 4.11 після слів "в актовому записі цивільного стану, що підлягає анулюванню," доповнити словами "у строк, що не перевищує семи робочих днів з дня його складання або отримання,";

у пункті 4.12:

абзац третій після слів "актового запису цивільного стану, який підлягає анулюванню," доповнити словами "не пізніше наступного робочого дня з дня його анулювання";

в абзаці четвертому слова "в десятиденний строк" замінити словами "у триденний строк";

пункт 4.13 після слів "відділ державної реєстрації актів цивільного стану, який анулював актовий запис," доповнити словами "не пізніше наступного робочого дня з дня його анулювання";

пункт 4.15 після слів "містах Києві та Севастополі" доповнити словами "у строк, що не перевищує семи робочих днів з дня складання висновку,";

у пункті 4.16:

абзац перший після слів "в актовому записі про шлюб" доповнити словами "цього самого дня";

абзац другий після слів "для проставлення аналогічної відмітки" доповнити словами "не пізніше наступного робочого дня з дня його анулювання";

5) таблицю додатка 9 до Правил після графи 3 доповнити новою графою 4 "Адреса місця проживання".

У зв'язку з цим графи 4 - 7 вважати відповідно графами 5 - 8.

3. В Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженій наказом Міністерства юстиції України від 24 липня 2008 року N 1269/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 липня 2008 року за N 691/15382 (зі змінами):

1) у розділі II:

абзац шостий пункту 2.1.7 глави 2.1 викласти в такій редакції:

"Реєстратор видає повторно свідоцтво про державну реєстрацію акта цивільного стану без підтвердження у разі зберігання актового запису цивільного стану на тимчасово окупованій території України або якщо після 01 січня 2009 року актовий запис цивільного стану складено (поновлено) в електронному вигляді в Реєстрі, до актового запису цивільного стану внесено зміни чи на підставі актового запису цивільного стану видано повторне свідоцтво, витяг з Реєстру.";

у пункті 2.2.10 глави 2.2:

в абзаці другому слова "відомостей про померлих громадян для подання до територіальних органів Державної фіскальної служби України;" виключити;

підпункт "д" виключити.

У зв'язку з цим підпункти "е" - "ї" вважати відповідно підпунктами "д" - "і";

підпункт "ж" після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п'ятим такого змісту:

"адреса місця проживання;".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - дванадцятий вважати відповідно абзацами шостим - тринадцятим;

2) у розділі III:

в абзаці десятому пункту 3.4 слова "повноваження якого ґрунтуються на дорученні, посвідченому нотаріально" замінити словами "повноваження якого підтверджуються довіреністю, посвідченою відповідно до Закону України "Про нотаріат", або документом, що посвідчує повноваження такого представника, відповідно до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність";

абзац п'ятий пункту 3.11 викласти в такій редакції:

"Реєстратор видає витяг з Реєстру без підтвердження у разі зберігання актового запису цивільного стану на тимчасово окупованій території України або якщо після 01 січня 2009 року актовий запис цивільного стану складено (поновлено) в електронному вигляді в Реєстрі, до актового запису цивільного стану внесено зміни чи на підставі актового запису цивільного стану видано повторне свідоцтво, витяг з Реєстру.";

абзац перший пункту 3.13 викласти в такій редакції:

"3.13. Під час видачі витягу з Реєстру, відомості якого підтверджено даними паперового носія актового запису цивільного стану, до Реєстру вносяться:";

4. У пункті 4 наказу Міністерства юстиції України від 03 червня 2013 року N 1057/5 "Про внесення до Державного реєстру актів цивільного стану громадян відомостей актових записів цивільного стану, складених виконавчими органами сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад в електронному вигляді", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 04 червня 2013 року за N 873/23405, слова "електронного цифрового підпису" замінити словами "кваліфікованого електронного підпису".

 

Директор Департаменту
приватного права

О. Ференс

Опрос