Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок регистрации договоров перестрахования и предоставления страховщиками (цедентами, перестрахователями) информации о заключенных договорах перестрахования со страховщиками (перестраховщиками) нерезидентами и признании утратившим силу распоряжения Нацкомфинуслуг от 15 сентября 2015 года N 2200

Национальная комиссия; осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг
Распоряжение от 23.07.2019 № 1387
действует с 24.09.2019

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

23.07.2019

м. Київ

N 1387

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 серпня 2019 р. за N 946/33917

Про внесення змін до Порядку реєстрації договорів перестрахування та надання страховиками (цедентами, перестрахувальниками) інформації про укладені договори перестрахування з страховиками (перестраховиками) нерезидентами та визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Нацкомфінпослуг від 15 вересня 2015 року N 2200

Відповідно до статті 12 Закону України "Про страхування", пункту 1 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", пункту 4 Порядку та вимог щодо здійснення перестрахування у страховика (перестраховика) нерезидента, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 лютого 2004 року N 124, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,

ПОСТАНОВИЛА:

1. Унести зміни до Порядку реєстрації договорів перестрахування та надання страховиками (цедентами, перестрахувальниками) інформації про укладені договори перестрахування з страховиками (перестраховиками) нерезидентами, затвердженого розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 15 вересня 2015 року N 2201, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29 жовтня 2015 року за N 1327/27772, виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 15 вересня 2015 року N 2200 "Про затвердження Порядку засвідчення довідок для проведення розрахунків за договорами страхування та перестрахування з нерезидентами, дія яких поширюється на іноземну територію, та визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 09 липня 2010 року N 568", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 02 жовтня 2015 року за N 1190/27635 (зі змінами).

3. Департаменту державного регулювання та методології на ринках фінансових послуг разом з департаментом юридичного забезпечення подати це розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Управлінню забезпечення діяльності Голови та членів Комісії забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

5. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Залєтова О. М.

 

Голова Комісії

І. Пашко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Національного
банку України

Я. Смолій

Голова Державного агентства
з питань електронного
урядування України

О. Риженко

Голова Державної
регуляторної служби України

К. Ляпіна

 

ПОРЯДОК
реєстрації договорів перестрахування та надання страховиками (цедентами, перестрахувальниками) інформації про укладені договори перестрахування зі страховиками (перестраховиками) нерезидентами

1. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 12 Закону України "Про страхування" і Порядку та вимог щодо здійснення перестрахування у страховика (перестраховика) нерезидента, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 лютого 2004 року N 124 (далі - Вимоги).

2. Договори перестрахування, укладені зі страховиками (перестраховиками) нерезидентами, в тому числі за участю страхових та/або перестрахових брокерів, мають відповідати пункту 2 Вимог та вимогам до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), передбаченим Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність". Під час укладання договорів перестрахування зі страховиками (перестраховиками) нерезидентами можуть бути використані міжнародні звичаї, рекомендації, правила міжнародних органів та організацій, якщо це не заборонено Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" або іншими законами.

3. Договори перестрахування підлягають реєстрації у страховика за допомогою облікової та реєструвальної системи такого страховика.

4. Облік договорів перестрахування здійснюється страховиком за допомогою облікової та реєструвальної системи страховика у електронній формі шляхом ведення відповідного реєстру договорів перестрахування із зазначенням дати реєстрації такого договору у хронологічному порядку у міру виникнення подій, які в ньому реєструються.

5. Страховики зобов'язані вносити до реєстру інформацію про укладання, зміну або припинення договорів перестрахування протягом 2 робочих днів з дати їх укладення, зміни або припинення.

Відомості за договорами перестрахування, що підлягають реєстрації, зберігаються страховиком у порядку та строки, визначені законодавством.

6. Страховик забезпечує можливість копіювання, друку, відновлення інформації з реєстру договорів перестрахування, а також зберігання будь-якої інформації в такому реєстрі у строки, визначені законодавством.

Дані облікової та реєструвальної систем страховика на будь-яку дату мають відповідати даним бухгалтерського обліку.

7. У разі укладення договору перестрахування зі страховиками (перестраховиками) нерезидентами страховик (цедент, перестрахувальник) протягом 10 календарних днів після укладення такого договору надсилає разом із супровідним листом (складається у довільній формі) до Нацкомфінпослуг інформацію про договір перестрахування, укладений зі страховиком (перестраховиком) нерезидентом (далі - Інформація), за формою згідно з додатком до цього Порядку.

8. Інформація подається страховиком (цедентом, перестрахувальником) до Нацкомфінпослуг з використанням вебінтерфейсу доступу до спеціалізованого програмного забезпечення, який розміщений на офіційному вебсайті Нацкомфінпослуг (в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel).

9. У разі якщо Інформацію подано страховиком не за формою згідно з додатком до цього Порядку, Нацкомфінпослуг повідомляє страховика (цедента, перестрахувальника) про необхідність усунення виявлених недоліків. Страховик (цедент, перестрахувальник) зобов'язаний протягом 10 робочих днів з дня отримання такого повідомлення усунути недоліки та повторно подати Інформацію до Нацкомфінпослуг.

10. Інформація про договори перестрахування вноситься страховиком до відповідного реєстру договорів перестрахування в обсязі, встановленому для розкриття інформації про договори перестрахування у звітних даних страховика, відповідно до законодавства.

 

Директор департаменту державного
регулювання та методології нагляду
на ринках фінансових послуг

Н. Лех

 

ІНФОРМАЦІЯ
____________________________________________
(найменування страховика (цедента, перестрахувальника), код за ЄДРПОУ)
про договір перестрахування, укладений зі страховиком (перестраховиком) нерезидентом

N з/п

Наймену-
вання страхо-
вика (цедента, перестра-
хуваль-
ника) рези-
дента

Код за ЄДРПОУ страхо-
вика (цедента, перестра-
хуваль-
ника) рези-
дента

Наймену-
вання страхо-
вика (перестра-
ховика) нерези-
дента

Місце-
знаход-
ження страхо-
вика (перестра-
ховика) нерези-
дента

Дата видачі ліцензії або іншого доку-
мента, що дає право на здійс-
нення страхової (перестра-
хової) діяль-
ності

Номер ліцензії або іншого доку-
мента, що дає право на здійс-
нення страхо-
вої (перестра-
хової) діяль-
ності

Повне наймену-
вання установи, яка здійснює держав-
ний нагляд за страхо-
вою і перестра-
ховою діяль-
ністю у країні реєст-
рації страхо-
вика (перестра-
ховика) нерези-
дента (англій-
ською мовою та мовою оригі-
налу)

Рейтинг фінан-
сової надій-
ності (стій-
кості) страхо-
вика (перестра-
ховика) нерези-
дента

Дата присво-
єння рейтингу фінан-
сової надій-
ності (стій-
кості) страхо-
вика (перестра-
ховика) нерезидента

Наймену-
вання міжна-
родного рейтин-
гового агент-
ства, яке визначило рейтинг страхо-
вика (перестра-
ховика) нерези-
дента

Джерело та дата інфор-
мації про рейтинг (повна адреса вебсто-
рінки, N бюле-
теня)

Наяв-
ність у страхо-
вика (перестра-
ховика) нерези-
дента стажу прове-
дення безпе-
рервної страхо-
вої (перестра-
хової) діяль-
ності не менше ніж три роки до дати укла-
дення дого-
вору перестра-
хування (так/ні)

Наяв-
ність фактів пору-
шення страховиком (перестра-
ховиком) нерези-
дентом законо-
давства країни його реєст-
рації про страхову і перестра-
хову діяль-
ність і з питань запобі-
гання та протидії легалі-
зації (відми-
ванню) доходів, одер-
жаних зло-
чинним шляхом (так/ні)

Вид дого-
вору перестра-
хування (факуль-
тативний/
обліга-
торний, пропор-
ційний/
непропор-
ційний)

Дата укла-
дення договору перестра-
хування

Номер договору перестра-
хування

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

__________________________________
(посада керівника або уповноваженої особи
страховика (цедента, перестрахувальника))

_______________
(підпис)

________________________
(прізвище, ініціали)

____________

Опрос