Идет загрузка документа (762 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Унифицированной формы акта, составляемого по результатам проведения плановых (внеплановых) мероприятий государственного надзора (контроля) относительно соблюдения субъектом хозяйствования требований законодательства в сфере геологического изучения и рационального использования недр

Министерство экологии и природных ресурсов Украины (2)
Акт, Приказ от 26.06.2019 № 229
действует с 23.08.2019

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.06.2019

м. Київ

N 229

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 липня 2019 р. за N 818/33789

Про затвердження Уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр

Відповідно до абзацу восьмого частини другої статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", частини першої статті 61 Кодексу України про надра, частини другої статті 6 Закону України "Про державну геологічну службу України", підпункту 61 пункту 4 Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 року N 32, підпункту 12 пункту 4 Положення про Державну службу геології та надр України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року N 1174, Методики розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року N 342,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 28 березня 2013 року N 133 "Про затвердження форм документів у сфері здійснення державного геологічного контролю", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 квітня 2013 року за N 563/23095.

3. Державній службі геології та надр України (Кирилюк О. В.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Заступник Міністра

В. М. Вакараш

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
геології та надр України

О. Кирилюк

 

  

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ

_____________________________________________________________________________________
(03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16, тел. (044) 536-13-18, (044) 536-13-17, факс: (044) 456-71-45,
e-mail: geonadra@geomail.kiev.ua)

  

АКТ

від ____________________
             (дата складання акта)

 

складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр

_____________________________________________________________________________________
                                          (найменування суб'єкта господарювання (відокремленого підрозділу) або прізвище,
_____________________________________________________________________________________
                                                                           ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)
код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків  , або серія та номер паспорта*
_____________________________________________________________________________________
                                                            (місцезнаходження суб'єкта господарювання, номери телефону,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                  телефаксу, адреса електронної пошти)
вид суб'єкта господарювання за класифікацією суб'єктів господарювання (суб'єкт мікро-, малого, середнього або великого підприємництва), ступінь ризику
_____________________________________________________________________________________

види об'єктів та/або види господарської діяльності (із зазначенням коду згідно з КВЕД), щодо яких проводиться захід, номер та дата спеціального дозволу на користування надрами, вид користування надрами, мета спеціального дозволу на користування надрами, родовище та його місцезнаходження, корисна копалина (загального/місцевого значення):
_____________________________________________________________________________________

Загальна інформація про проведення заходу державного нагляду (контролю):

Розпорядчий документ, на виконання якого проводиться захід державного нагляду (контролю)

Тип заходу державного нагляду (контролю)

Форма заходу державного нагляду (контролю)

Наказ від   
 
Посвідчення (направлення)
від  N  

  плановий
  позаплановий

  перевірка

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті.

Строк проведення заходу державного нагляду (контролю):

Початок

Завершення

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

число

місяць

рік

години

хвилини

число

місяць

рік

години

хвилини

Дані про останній проведений захід державного нагляду (контролю):

Плановий

Позаплановий*

  не проводився

  не проводився

  проводився з  
по 
акт перевірки N  
від   
Припис щодо усунення порушень:
  не видавався;  видавався;
його вимоги:  виконано;  не виконано

  проводився з  
по  ;
акт перевірки N  
від   
Припис щодо усунення порушень:
  не видавався;  видавався;
його вимоги:  виконано;   не виконано

Особи, що беруть участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю)

Посадові особи (найменування органу державного нагляду (контролю)):
_____________________________________________________________________________________
                                                                                  (посада, прізвище, ім'я, по батькові)      

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа:
_____________________________________________________________________________________
                                                                                   (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

Треті особи:
_____________________________________________________________________________________
                                                                                 (посади, прізвища, імена, по батькові)

Процес проведення заходу (його окремої дії) фіксувався:

  суб'єктом господарювання

  засобами аудіотехніки

  засобами відеотехніки

  посадовою особою органу державного нагляду (контролю)

  засобами аудіотехніки

  засобами відеотехніки

ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

N
з/п

Питання щодо дотримання суб'єктом господа-
рювання вимог законодавства

Ступінь ризику суб'єкта господа-
рювання

Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)**

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

так

ні

не розгля-
далося

1

Перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр (будівництво та експлуатація підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод), визначений згідно з додатком 1 до цього Акта

2

Перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр (видобування підземних вод, лікувальних грязей, ропи та розсолів), визначений згідно з додатком 2 до цього Акта

3

Перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр (видобування вуглеводнів), визначений згідно з додатком 3 до цього Акта

4

Перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр (видобування металевих руд, неметалевих корисних копалин, горючих твердих корисних копалин), визначений згідно з додатком 4 до цього Акта

5

Перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр (геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка, підземних вод, лікувальних грязей, ропи та розсолів), визначений згідно з додатком 5 до цього Акта

6

Перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр (геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка, вуглеводнів), визначений згідно з додатком 6 до цього Акта

7

Перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр (геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка, металевих руд, неметалевих корисних копалин, горючих твердих корисних копалин), визначений згідно з додатком 7 до цього Акта

8

Перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр (створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам'ятки природи, лікувальні, оздоровчі заклади тощо), визначений згідно з додатком 8 до цього Акта

____________
** Заповнюється керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою у добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, а 1 - питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.

ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань для проведення заходу державного нагляду (контролю)

N
з/п

Нормативно-правовий акт або нормативний документ

Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта у Мін'юсті

найменування

дата і номер

1

Перелік нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань для проведення заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр (будівництво та експлуатація підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод), визначений у додатку 1 до цього Акта

2

Перелік нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань для проведення заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр (видобування підземних вод, лікувальних грязей, ропи та розсолів), визначений у додатку 2 до цього Акта

3

Перелік нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань для проведення заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр (видобування вуглеводнів), визначений у додатку 3 до цього Акта

4

Перелік нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань для проведення заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр (видобування металевих руд, неметалевих корисних копалин, горючих твердих корисних копалин), визначений у додатку 4 до цього Акта

5

Перелік нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань для проведення заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр (геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка, підземних вод, лікувальних грязей, ропи та розсолів), визначений у додатку 5 до цього Акта

6

Перелік нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань для проведення заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр (геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка, вуглеводнів), визначений у додатку 6 до цього Акта

7

Перелік нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань для проведення заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр (геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка, металевих руд, неметалевих корисних копалин, горючих твердих корисних копалин), визначений у додатку 7 до цього Акта

8

Перелік нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань для проведення заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам'ятки природи, лікувальні, оздоровчі заклади тощо), визначений у додатку 8 до цього Акта

ОПИС
виявлених порушень вимог законодавства

За результатами проведення заходу державного нагляду (контролю) встановлено:

  відсутність порушень вимог законодавства;

  наявність порушень вимог законодавства.

N з/п

Вимоги законодавства, які було порушено, із зазначенням відповідних статей (частин, пунктів, абзаців тощо)

Опис фактичних обставин та відповідних доказів (письмових, речових, електронних або інших), що підтверджують наявність порушення вимог законодавства

Опис негативних наслідків, що настали в результаті порушення вимог законодавства (за наявності)

Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності (зазначається згідно з формою визначення ризиків настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності)

 

 

 

 

 

Інформація про потерпілих (за наявності):
_____________________________________________________________________________________

Положення законодавства, якими встановлено відповідальність за порушення вимог законодавства (за наявності):
_____________________________________________________________________________________

ПЕРЕЛІК
питань для суб'єктів господарювання щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб органу державного нагляду (контролю)

N
з/п

Питання щодо здійснення контролю

Відповіді на питання

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

так

ні

дотримання вимог законодавства не є обов'язковим для посадових осіб

1

Про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до його початку

 

 

 

Частина четверта статті 5

2

Посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) та службове посвідчення, що посвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю), пред'явлено

 

 

 

Частина п'ята статті 7, абзац четвертий статті 10

3

Копію посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) надано

 

 

 

Частина п'ята статті 7, абзаци четвертий, сьомий статті 10

4

Перед початком проведення заходу державного нагляду (контролю) посадовими особами органу державного нагляду (контролю) внесено запис про проведення такого заходу до відповідного журналу суб'єкта господарювання (у разі його наявності)

 

 

 

Частина дванадцята статті 4

5

Під час проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) розглядалися лише ті питання, які стали підставою для його проведення і зазначені у направленні (посвідченні) на проведення такого заходу

 

 

 

Частина перша статті 6

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу державного нагляду (контролю) та цього Акта перевірки*

N з/п

Пояснення, зауваження або заперечення

 

 

Оцінка суб'єкта господарювання щодо професійного рівня посадових осіб органу державного нагляду (контролю), які проводили захід* (від 1 до 10, де 10 - найвища схвальна оцінка)

Прізвище, ініціали посадової особи органу державного нагляду (контролю)

Професійна компетентність

Доброчесність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Частина цього Акта заповнюється за бажанням суб'єкта господарювання (керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою).

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

_______________________
(посада)

____________
(підпис)

_____________________________
(ініціали, прізвище)

_______________________
(посада)

____________
(підпис)

_____________________________
(ініціали, прізвище)

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа:

_______________________
(посада)

____________
(підпис)

_____________________________
(ініціали, прізвище)

Треті особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

_______________________
(посада)

____________
(підпис)

_____________________________
(ініціали, прізвище)

_______________________
(посада)

____________
(підпис)

_____________________________
(ініціали, прізвище)

Примірник цього Акта на  сторінках отримано :

_______________________
(посада)

____________
(підпис)

_____________________________
(ініціали, прізвище)

Відмітка про відмову від підписання керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою, іншими особами цього Акта
_____________________________________________________________________________________

 

Директор Юридичного департаменту

В. Бучко

 

ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр (будівництво та експлуатація підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод)

N
з/п

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства

Ступінь ризику суб'єкта господа-
рювання

Позиція суб'єкта госпо-
дарю-
вання щодо негатив-
ного впливу вимоги законо-
давства (від 1 до 4 балів)*

Відповіді на питання

Нормативне
обґрунтування

так

ні

не розгля-
далося

I. Питання для перевірки дотримання вимог законодавства, які поширюються на всіх суб'єктів господарювання у відповідній сфері

1

Наявність оригіналів документів

1.1

Спеціальний дозвіл на користування надрами наявний

Незначний

 

 

 

 

Абзац четвертий статті 14, частина перша статті 19 КУ N 132/94, частина перша статті 11 ЗУ N 2665

1.2

Угоду про умови користування надрами, що містить програму робіт, укладено

Незначний

 

 

 

 

Частина перша статті 28 ЗУ N 2665, пункт 10 ПКМУ N 615

1.3

Проект (технологічна схема, проект облаштування споруджень, підземних сховищ нафти, газу та продуктів їх переробки), затверджений та погоджений в установленому законодавством порядку, наявний

Незначний

 

 

 

 

Частина третя 48 КУ N 132/94, частина перша статті 41 ЗУ N 2665

1.4

Користування надрами здійснюється на земельній ділянці, на яку оформлено документи, що посвідчують право користування (власності) земельною ділянкою для потреб, пов'язаних з користуванням надрами

Незначний

 

 

 

 

Частина друга статті 18 КУ N 132/94, стаття 18 ЗУ N 2665

1.5

У разі зміни користувача надр або реорганізації підприємства Акт про надання гірничого відводу отримано

Незначний

 

 

 

 

Частина перша статті 17, частина перша статті 19 КУ N 132/94, пункт 4 ПКМУ N 59

1.6

Висновок з оцінки впливу на довкілля (державну екологічну експертизу) отримано

Незначний

 

 

 

 

Стаття 151 КУ N 132/94, пункт 8 частини другої статті 3, пункт 4 частини третьої статті 3, пункт 6 частини першої статті 15, частина третя статті 17 ЗУ N 2059

2

Вимоги щодо переоформлення документів

2.1

Акт про надання гірничого відводу переоформлено

Незначний

 

 

 

 

Абзац другий пункту 9 ПКМУ N 59

2.2

Спеціальний дозвіл на користування надрами у зв'язку з правонаступництвом юридичної особи (суб'єкта господарювання) у результаті реорганізації шляхом перетворення переоформлено

Незначний

 

 

 

 

Підпункт 3 пункту 16 ПКМУ N 615

2.3

Спеціальний дозвіл на користування надрами у випадках та в порядку, передбачених Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", переоформлено

Незначний

 

 

 

 

Частина восьма статті 16 КУ N 132/94, частина восьма статті 41 ЗУ N 2806, підпункт 1 пункту 16 ПКМУ N 615

3

Зміни до спеціального дозволу на користування надрами внесено у разі:

3.1

зміни особливих умов та інших умов, визначених у спеціальному дозволі на користування надрами

Незначний

 

 

 

 

Підпункт 2 пункту 17 ПКМУ N 615

3.2

зменшення площі ділянки надр за ініціативою суб'єкта господарювання або відповідних органів, що здійснюють контроль

Незначний

 

 

 

 

Підпункт 3 пункту 17 ПКМУ N 615

3.3

виявлення під час користування надрами даних про нові властивості, якість або кількість корисних копалин після проведення державної експертизи відповідних геологічних матеріалів

Незначний

 

 

 

 

Підпункт 4 пункту 17 ПКМУ N 615

3.4

виявлення суб'єктом господарювання протягом трьох років після отримання спеціального дозволу на користування надрами описок, очевидних помилок

Незначний

 

 

 

 

Підпункт 6 пункту 17 ПКМУ N 615

4

Дотримання вимог проектних та дозвільних документів

4.1

Вимог проекту (технологічна схема, проект облаштування споруджень, підземних сховищ нафти, газу та продуктів їх переробки) підземних споруд дотримано

Незначний

 

 

 

 

Частина перша статті 55 КУ N 132/94, частина перша статті 41 ЗУ N 2665, пункти 2, 77, 156 наказу Держгіртехнагляду СРСР N 11

4.2

Будівництво та експлуатація підземних споруд здійснюються в межах ділянки надр відповідно до координат, визначених спеціальним дозволом на користування надрами

Незначний

 

 

 

 

Частина перша статті 19 КУ N 132/94, частини четверта, шоста статті 19 ЗУ N 2665

4.3

Будівництво та експлуатація підземних споруд здійснюються в межах гірничого відводу

Незначний

 

 

 

 

Частина перша статті 17 КУ N 132/94, пункти 12, 18 ПКМУ N 59

4.4

Будівництво та експлуатація підземних споруд здійснюються в межах земельної ділянки, визначеної у документах, що посвідчують право на неї

Незначний

 

 

 

 

Пункт 1 частини першої статті 24 КУ N 132/94, стаття 18 ЗУ N 2665

5

Виконання особливих умов, встановлених спеціальним дозволом на користування надрами

5.1

Особлива умова спеціального дозволу на користування надрами за переліком виконується (зазначається умова спеціального дозволу на користування надрами)

Незначний

 

 

 

 

Пункт 1 частини першої статті 24 КУ N 132/94, пункт 10 ПКМУ N 615

6

Виконання угоди про умови користування надрами

6.1

Вимоги Угоди про умови користування надрами за переліком виконуються (зазначаються стаття угоди про умови користування надрами та її зміст)

Незначний

 

 

 

 

Пункт 1 частини першої статті 24 КУ N 132/94, абзац другий частини другої статті 20 ЗУ N 2665, пункт 10 ПКМУ N 615

7

Виконання програми робіт

7.1

Програма робіт за переліком виконується (зазначаються пункт програми робіт та його зміст)

Незначний

 

 

 

 

Абзац перший пункту 10 ПКМУ N 615

8

Дотримання вимог законодавства у сфері надрокористування та охорони навколишнього природного середовища

8.1

Геологічне обслуговування проводиться

Незначний

 

 

 

 

Пункт 5 частини першої статті 50 КУ N 132/94, пункти 1, 6 Типового положення про відомчу геологічну службу, затвердженого ПРМ СРСР N 1040, пункти 102, 103 наказу Держгіртехнагляду СРСР N 11

8.2

Геологічна документація в повному обсязі наявна

Незначний

 

 

 

 

Пункт 5 частини першої статті 50 КУ N 132/94, пункт 8 Типового положення про відомчу геологічну службу, затвердженого ПРМ СРСР N 1040, пункти 21, 22 наказу Держгіртехнагляду СРСР N 11

8.3

Наявна геологічна документація є повною та достовірною

Незначний

 

 

 

 

Пункт 5 частини першої статті 50 КУ N 132/94, пункти 8, 12 Типового положення про відомчу геологічну службу, затвердженого ПРМ СРСР N 1040, пункти 11, 21, 22, 84 - 95 наказу Держгіртехнагляду СРСР N 11

8.4

Маркшейдерське обслуговування проводиться

Незначний

 

 

 

 

Пункт 5 частини першої статті 50 КУ N 132/94, пункти 1, 6 Типового положення про відомчу маркшейдерську службу, затвердженого ПРМ СРСР N 1040

8.5

Маркшейдерська документація в повному обсязі наявна

Незначний

 

 

 

 

Пункт 5 частини першої статті 50 КУ N 132/94

8.6

Заборгованості з плати за користування надрами немає

Незначний

 

 

 

 

Підпункт 258.1.1 пункту 258.1 статті 258 КУ N 2755, пункт 2 частини другої статті 28 КУ N 132/94

8.7

Збереження геологічної документації, зразків гірських порід і руд, дублікатів проб корисних копалин, які можуть бути використані під час подальшого вивчення надр, забезпечується

Незначний

 

 

 

 

Частина перша статті 37, пункт 8 частини першої статті 38 КУ N 132/94

8.8

Земельні ділянки, порушені при користуванні надрами, приведено до стану, придатного для подальшого їх використання у суспільному виробництві

Незначний

 

 

 

 

Пункт 4 частини другої статті 24, пункт 6 частини першої статті 50 КУ N 132/94

9

Підстави для припинення права користування надрами

9.1

Потреба у користуванні надрами не відпала

Незначний

 

 

 

 

Пункт 1 частини першої статті 26 КУ N 132/94

9.2

Відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення та ліквідації або відомостей про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця

Незначний

 

 

 

 

Абзаци третій, четвертий частини сьомої статті 41 ЗУ N 2806, пункт 3 частини першої статті 26 КУ N 132/94

9.3

Фактів подання в заяві про видачу спеціального дозволу на користування надрами та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації не встановлено

Незначний

 

 

 

 

Абзац п'ятий частини сьомої статті 41 ЗУ N 2806

9.4

Надра використовуються для тієї мети, для якої їх було надано, інші вимоги, передбачені спеціальним дозволом на користування ділянкою надр, не порушуються

Незначний

 

 

 

 

Пункт 5 частини першої статті 26 КУ N 132/94

9.5

Суб'єкт господарської діяльності протягом двох років з початку дії дозволу розпочав користування надрами

Незначний

 

 

 

 

Пункт 6 частини першої статті 26 КУ N 132/94

9.6

У встановленому законодавством порядку не вилучено надану у користування ділянку надр

Незначний

 

 

 

 

Пункт 7 частини першої статті 26 КУ N 132/94

10

Виконання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих органом державного нагляду (контролю) за результатами проведення попереднього заходу нагляду (контролю)

10.1

Приписи органів державного нагляду (контролю) щодо усунення порушень законодавства у сфері надрокористування виконуються в установлений строк

Незначний

 

 

 

 

Частина восьма статті 7 ЗУ N 877

10.2

Суб'єкт господарювання надає документи, зразки продукції, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникли під час державного нагляду (контролю)

Незначний

 

 

 

 

Абзац четвертий статті 11 ЗУ N 877

10.3

Суб'єкт господарювання допустив посадових осіб Державної служби геології та надр України до здійснення заходів державного нагляду (контролю) за умови дотримання порядку здійснення державного нагляду (контролю), встановленого законодавством

Незначний

 

 

 

 

Абзац другий статті 11 ЗУ N 877

10.4

Суб'єкт господарювання після зупинення дії чи анулювання спеціального дозволу на користування надрами зупинив (припинив) проведення на наданій йому в користування ділянці надр роботи, передбачені спеціальним дозволом на користування надрами

Незначний

 

 

 

 

Абзац третій статті 56 КУ N 132/94, абзац восьмий пункту 22 ПКМУ N 615

II. Питання для перевірки дотримання вимог законодавства, які застосовуються лише до певної категорії суб'єктів господарювання

11

Будівництво та експлуатація підземних сховищ нафти та газу

11.1

Висновок комплексної державної експертизи проектно-кошторисної документації (проекти, робочі проекти, робоча документація) на спорудження і реконструкцію підземних сховищ нафти чи газу наявний

Незначний

 

 

 

 

Частина друга статті 41 ЗУ N 2665

11.2

Загальні обсяги природного газу (нафти), що піднято з підземного сховища газу (нафти) за минулий рік, відповідали вимогам проекту

Незначний

 

 

 

 

Частина перша статті 41 ЗУ N 2665, пункти 126, 130 наказу Держгіртехнагляду СРСР N 11

11.3

Загальні обсяги природного газу (нафти), що закачано до підземного сховища газу (нафти) за минулий рік, відповідали вимогам проекту (технологічної схеми, проекту облаштування споруджень, підземних сховищ нафти, газу та продуктів їх переробки)

Незначний

 

 

 

 

Частина перша статті 41 ЗУ N 2665, пункти 126, 130 наказу Держгіртехнагляду СРСР N 11

11.4

Циклічність закачки (відкачки) природного газу (нафти) відповідає вимогам проекту (технологічної схеми, проекту облаштування споруджень, підземних сховищ нафти, газу та продуктів їх переробки)

Незначний

 

 

 

 

Частина перша статті 41 ЗУ N 2665, пункт 127 наказу Держгіртехнагляду СРСР N 11

11.5

Документи, що підтверджують проведення авторського нагляду за реалізацією проекту (технологічної схеми, проекту облаштування споруджень, підземних сховищ нафти, газу та продуктів їх переробки) під час будівництва та експлуатації підземних сховищ нафти чи газу, наявні

Незначний

 

 

 

 

Пункт 128 наказу Держгіртехнагляду СРСР N 11

11.6

Кількість експлуатаційних (спостережних та інших) свердловин відповідає вимогам проекту (технологічної схеми, проекту облаштування споруджень, підземних сховищ нафти, газу та продуктів їх переробки)

Незначний

 

 

 

 

Частина перша статті 41 ЗУ N 2665, пункт 110 наказу Держгіртехнагляду СРСР N 11

11.7

Фактичні види і обсяги геолого-геофізичних досліджень, виконаних у свердловинах, відповідають вимогам проекту (технологічної схеми, проекту облаштування споруджень, підземних сховищ нафти, газу та продуктів їх переробки)

Незначний

 

 

 

 

Частина перша статті 41 ЗУ N 2665, пункти 132 - 136 наказу Держгіртехнагляду СРСР N 11

____________
* Заповнюється керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою у добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, а 1 - питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.

ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань для проведення заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр (будівництво та експлуатація підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод)

N з/п

Нормативно-правовий акт або нормативний документ

Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта у Мін'юсті

найменування

дата і номер

1

2

3

4

1

Кодекси України

1.1

Кодекс України про надра (КУ N 132/94)

27 липня 1994 року N 132/94-ВР

-

1.2

Податковий кодекс України (КУ N 2755)

02 грудня 2010 року N 2755-VI

-

2

Закони України

2.1

Закон України "Про нафту і газ" (ЗУ N 2665)

12 липня 2001 року N 2665-III

-

2.2

Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (ЗУ N 2806)

06 вересня 2005 року N 2806-IV

-

2.3

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (ЗУ N 877)

05 квітня 2007 року N 877-V

-

2.4

Закон України "Про оцінку впливу на довкілля" (ЗУ N 2059)

23 травня 2017 року N 2059-VIII

-

3

Постанови

3.1

Постанова Ради Міністрів СРСР "Про затвердження Типового положення про відомчу маркшейдерську службу та Типового положення про відомчу геологічну службу" (ПРМ СРСР N 1040)

27 жовтня 1981 року N 1040

-

3.2

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок надання гірничих відводів" (ПКМУ N 59)

27 січня 1995 року N 59

-

3.3

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами" (ПКМУ N 615)

30 травня 2011 року N 615

-

4

Накази міністерств та інших органів виконавчої влади

4.1

Правила створення та експлуатації підземних сховищ газу в пористих пластах, затверджені Мінгазпром СРСР, Держгіртехнаглядом СРСР (наказ Держгіртехнагляду СРСР N 11)

16 травня 1986 року N 11

-

 

ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр (видобування підземних вод, лікувальних грязей, ропи та розсолів)

N з/п

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства

Ступінь ризику суб'єкта господа-
рювання

Позиція суб'єкта господа-
рювання щодо негатив-
ного впливу вимоги законода-
вства
(від 1 до 4 балів)*

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

так

ні

не розгля- далося

I. Питання для перевірки дотримання вимог законодавства, які поширюються на всіх суб'єктів господарювання у відповідній сфері

1

Наявність оригіналів документів

1.1

Спеціальний дозвіл на користування надрами отримано

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина друга статті 16 КУ N 132/94, абзац другий частини другої статті 16, частина п'ята статті 17 ЗУ N 2918, частина перша статті 19 ЗУ N 2026

1.2

Угоду про умови користування надрами, що містить програму робіт, укладено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 10 ПКМУ N 615

1.3

Проект розробки (технологічна схема) родовища корисних копалин, затверджений та погоджений в установленому порядку, наявний

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Стаття 51 КУ N 132/94, частина четверта статті 19 ЗУ N 2026

1.4

План робіт на поточний рік, погоджений в установленому порядку, наявний

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина перша статті 51 КУ N 132/94, пункт 4.1 НПАОН 14.0-1.01-87

1.5

Свердловини (бювети, колодязі та/або каптажі джерела (водозабори)) розміщено на земельній ділянці, на яку оформлено документи, що посвідчують право користування (власності) земельною ділянкою для потреб, пов'язаних з користуванням надрами

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина друга статті 18 КУ N 132/94, абзац п'ятий частини другої статті 16 ЗУ N 2918

1.6

Паспорт водозабірної споруди (артезіанська свердловина, колодязь, джерело тощо) наявний

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина четверта статті 16 ЗУ N 2918, пункт 3 ПКМУ N 963, пункти 5.1.7 - 5.1.9, 5.3.9 наказу N 30

1.7

Акт про передання родовища для промислового освоєння наявний

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Стаття 40 КУ N 132/94, пункт 6 ПКМУ N 114

1.8

Висновок з оцінки впливу на довкілля (державну екологічну експертизу) отримано

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Стаття 151 КУ N 132/94, пункт 9 частини другої статті 3, пункт 1 частини третьої статті 3, пункт 13 частини третьої статті 3, пункт 6 частини першої статті 15, частина третя статті 17 ЗУ N 2059

2

Вимоги щодо переоформлення документів

2.1

Спеціальний дозвіл на користування надрами у зв'язку з правонаступництвом юридичної особи (суб'єкта господарювання) у результаті реорганізації шляхом перетворення переоформлено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункт 3 пункту 16 ПКМУ N 615

2.2

Спеціальний дозвіл на користування надрами у разі приватизації державного вугледобувного підприємства відповідно до Закону України "Про особливості приватизації вугледобувних підприємств" переоформлено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина одинадцята статті 16 КУ N 132/94, абзац третій частини першої статті 2 ЗУ N 4650

2.3

Спеціальний дозвіл на користування надрами у разі отримання юридичною особою в оренду чи концесію цілісного майнового комплексу державного вугледобувного підприємства переоформлено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина десята статті 16 КУ N 132/94, підпункт 2 пункту 16 ПКМУ N 615

2.4

Обов'язкове переоформлення спеціального дозволу на користування надрами під час передання третім особам одночасно з переданням прав та обов'язків за угодою про розподіл продукції здійснено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина сьома статті 16 КУ N 132/94, абзац десятий статті 6, частина друга статті 26 ЗУ N 1039

2.5

Спеціальний дозвіл на користування надрами у випадках та в порядку, передбачених Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", переоформлено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина восьма статті 16 КУ N 132/94, частина восьма статті 41 ЗУ N 2806, підпункт 1 пункту 16 ПКМУ N 615

3

Вимоги щодо внесення змін до документів

3.1

Зміни до спеціального дозволу на користування надрами внесено у разі:

3.1.1

зміни особливих умов та інших умов, визначених у спеціальному дозволі на користування надрами

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункт 2 пункту 17 ПКМУ N 615, ПКМУ N 827

3.1.2

зменшення площі ділянки надр за ініціативою суб'єкта господарювання або відповідних органів, що здійснюють контроль

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункт 3 пункту 17 ПКМУ N 615

3.1.3

виявлення під час користування надрами даних про нові властивості, якість або кількість корисних копалин після проведення державної експертизи відповідних геологічних матеріалів

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункт 4 пункту 17 ПКМУ N 615

3.1.4

виявлення суб'єктом господарювання протягом трьох років після отримання спеціального дозволу на користування надрами описок, очевидних помилок

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункт 6 пункту 17 ПКМУ N 615

3.2

Коригування проекту розробки (технологічна схема) родовища корисних копалин, затверджене та погоджене в установленому порядку, наявне

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина друга статті 51 КУ N 132/94, частина перша статті 66 КУ N 213/95

4

Дотримання вимог проектних та дозвільних документів

4.1

Видобування здійснюється в межах ділянки надр відповідно до координат, визначених спеціальним дозволом на користування надрами

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина перша статті 19 КУ N 132/94

4.2

Вимог проекту розробки (технологічної схеми) родовища дотримано

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина перша статті 51 КУ N 132/94

4.3

Показників проекту розробки (технологічної схеми) родовища дотримано

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина перша статті 51 КУ N 132/94

4.4

Вимог та показників Плану робіт на поточний рік дотримано

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 3 статті 44 КУ N 213/95

4.5

Режими зон санітарної охорони водозабірної споруди дотримано

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Стаття 31 ЗУ N 2026, абзаци третій - шостий статті 36 ЗУ N 2918, пункт 4.1 наказу N 30

4.6

Роботи здійснюються відповідно до угоди про розподіл продукції

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац шостий статті 14 КУ N 132/94, стаття 16 ЗУ N 1039

4.7

Мета спеціального дозволу на користування надрами за переліком виконується
(зазначається мета, встановлена в спеціальному дозволі на користування надрами)

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 2 частини другої статті 24 КУ N 132/94

5

Виконання особливих умов, встановлених спеціальним дозволом на користування надрами

5.1

Особлива умова спеціального дозволу на користування надрами за переліком виконується
(зазначається умова спеціального дозволу на користування надрами)

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частини перша, друга статті 24 КУ N 132/94, пункт 10 ПКМУ N 615

6

Виконання угоди про умови користування надрами

6.1

Вимоги угоди про умови користування надрами за переліком виконуються
(зазначаються стаття угоди про умови користування надрами та її зміст)

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 1 частини першої статті 24 КУ N 132/94, пункт 10 ПКМУ N 615

7

Виконання програми робіт

7.1

Пункт програми робіт за переліком виконується
(зазначаються пункт програми робіт та його зміст)

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац перший пункту 10 ПКМУ N 615

8

Дотримання вимог законодавства у сфері надрокористування та охорони навколишнього природного середовища

8.1

Геологічне (гідрогеологічне) обслуговування проводиться

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 1 частини першої статті 53 КУ N 132/94, пункт 2.2.1 наказу N 30, пункт 11.3 наказу N 23, пункт 11.3 наказу N 32, пункт 15.3 наказу N 298, пункт 14.3 наказу N 182, пункт 14.3 наказу N 393, розділ 5 НПАОП 14.0-1.01-87, пункт 6.2 розділу II НПАОН 14.0-1.02-85, пункти 1, 6 Типового положення про відомчу геологічну службу, затвердженого ПРМ СРСР N 1040

8.2

Геологічна (гідрогеологічна) документація в повному обсязі наявна

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 2 частини першої статті 53 КУ N 132/94, пункт 2.1.6 наказу N 30, пункт 11.3 наказу N 23, пункт 11.3 наказу N 32, пункт 15.3 наказу N 298, пункт 14.3 наказу N 182, пункт 14.3 наказу N 393, пункт 5.2 розділу 5 НПАОН 14.0-1.01-87, підпункти 6.1 - 6.4 пункту 6 розділу II, пункти 4, 5 розділу III НПАОН 14.0-1.02-85

8.3

Наявна геологічна (гідрогеологічна) документація є повною та достовірною

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 3 частини першої статті 53 КУ N 132/94, пункт 2.1.6 наказу N 30, пункт 11.3 наказу N 23, пункт 11.3 наказу N 32, пункт 15.3 наказу N 298, пункт 14.3 наказу N 182, пункт 14.3 наказу N 393, пункт 5.2 розділу 5 НПАОН 14.0-1.01-87, підпункти 6.1 - 6.4 пункту 6 розділу II, пункти 4, 5 розділу III НПАОН 14.0-1.02-85

8.4

Режимні дослідження (спостереження) проводяться

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 11.3 наказу N 23, пункт 11.3 наказу N 32, пункт 15.3 наказу N 298, пункт 14.3 наказу N 182, пункт 14.3 наказу N 393, пункт 5.2 розділу 5 НПАОП 14.0-1.01-87, пункт 4 розділу III НПАОН 14.0-1.02-85

8.5

Зони і пояси санітарної охорони водозаборів в установленому порядку погоджено, затверджено та встановлено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина друга статті 93 КУ N 213/95, статті 30, 31 ЗУ N 2026, статті 34, 35, 36 ЗУ N 2918, пункт 4.1 наказу N 30

8.6

Водозабірні споруди контрольно-
вимірювальними приладами (засобами вимірювання) забезпечено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 6 частини першої статті 98 КУ N 213/95, пункт 5 ПКМУ N 963

8.6.1

Паспорт контрольно-
вимірювального приладу (засобу вимірювання) наявний

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 3 ПКМУ N 963

8.6.2

Контрольно-
вимірювальні прилади (засоби вимірювання) опломбовано

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 6 ПКМУ N 963

8.6.3

Періодичну державну метрологічну повірку контрольно-
вимірювального приладу (засобу вимірювання) здійснено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 5 ПКМУ N 963

8.6.4

Контрольно-
вимірювальні прилади (засоби вимірювання) у придатному стані підтримуються

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 7 ПКМУ N 963

8.6.5

Водокористувач регулярно вносить відомості про об'єм видобутих підземних вод до автоматизованої системи обліку

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 8 ПКМУ N 963

8.6.6

Засіб вимірювання забезпечує облік об'єму видобутих підземних вод у безперервному режимі

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 4 наказу N 110

8.6.7

Обладнання забезпечує автоматичне передання відомостей про об'єм видобутих підземних вод у безперервному режимі до автоматизованої системи не менш ніж один раз на годину

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 5 наказу N 110

8.6.8

Суб'єкт господарювання здійснює внесення відомостей про об'єм видобутих підземних вод самостійно через мережу Інтернет один раз на добу через Персональний кабінет суб'єкта господарювання автоматизованої системи обліку з використанням електронного цифрового підпису (у разі використання суб'єктом господарювання засобів вимірювання об'єму видобутих підземних вод без обладнання)

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 6 наказу N 110

8.6.9

Суб'єкт господарювання в тримісячний строк з дати отримання спеціального дозволу на користування надрами подав заяву до Держгеонадр про надання доступу до автоматизованої системи обліку

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 9 наказу N 110

8.6.10

У разі виникнення технічної несправності засобів вимірювання чи обладнання суб'єкт господарювання в одноденний строк з моменту виявлення технічної несправності повідомив про це Держгеонадра

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 11 наказу N 110

8.6.11

У разі виникнення технічної несправності засобів вимірювання чи обладнання суб'єкт господарювання забезпечив відновлення їх належного робочого стану протягом п'ятнадцяти календарних днів

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 11 наказу N 110

8.6.12

У період технічної несправності засобів вимірювання або обладнання, у разі несвоєчасного внесення Водокористувачем відомостей про об'єм видобутих підземних вод, несвоєчасного повідомлення про технічні несправності облік видобутих підземних вод здійснюється відповідно до середньодобового об'єму видобутих підземних вод, що розраховується з максимально дозволеного дебету свердловини на добу

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 12 наказу N 110

8.7

Копія паспорта артезіанської свердловини щорічно подається до Держгеонадр

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац другий пункту 3 ПКМУ N 963

8.8

Комплексність розробки родовища корисних копалин забезпечується

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 1 частини першої, пункт 2 частини другої статті 24 КУ N 132/94, абзац дванадцятий пункту 2 ПКМУ N 432, розділ 11 наказу N 23, розділ 11 наказу N 32, розділ 15 наказу N 298, розділ 14 наказу N 182, розділ 14 наказу N 393, розділ IV НПАОП 14.0-1.01-87, розділ 2 НПАОН 14.0-1.02-85

8.9

Раціональність розробки родовища корисних копалин забезпечується

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 2 частини другої статті 24, пункти 1, 6 частини першої статті 53 КУ N 132/94, розділ 11 наказу N 23, розділ 11 наказу N 32, розділ 15 наказу N 298, розділ 14 наказу N 182, розділ 14 наказу N 393, розділ IV НПАОП 14.0-1.01-87, розділ 2 НПАОН 14.0-1.02-85

8.10

Недопущення псування розроблюваних і сусідніх з ними родовищ корисних копалин в результаті проведення гірничих робіт, наднормативних втрат і погіршення якості корисних копалин забезпечується

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункти 1, 4 частини першої статті 53 КУ N 132/94

8.11

Заборгованості з плати за користування надрами немає

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 1 частини другої статті 28 КУ N 132/94, підпункт 258.1.1 пункту 258.1 статті 258 КУ N 2755, частина друга статті 25 ЗУ N 1039

8.12

Звітність за формою 7-гр (підземні води) або звітність за формою 5-гр (металеві, неметалеві корисні копалини, вугілля) за попередній рік, складено за встановленими вимогами та в установлені строки надіслано

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 3 частини першої статті 53 КУ N 132/94, пункт 3 ПКМУ N 75, наказ N 97

8.13

Збереження зразків гірських порід і руд, дублікатів проб корисних копалин, які може бути використано під час подальшого вивчення надр, забезпечується

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина перша статті 37, пункт 8 частини першої статті 38 КУ N 132/94

8.14

Повторну державну експертизу та оцінку запасів родовищ корисних копалин проведено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 252.22 статті 252 КУ N 2755, пункт 25 ПКМУ N 865

8.15

Земельні ділянки, порушені при користуванні надрами, приведено до стану, придатного для подальшого їх використання у суспільному виробництві

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 4 частини другої статті 24 КУ N 132/94

8.16

Консервацію свердловини в установленому порядку здійснено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частини перша та друга статті 54 КУ N 132/94

8.17

Ліквідацію свердловини в установленому порядку здійснено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частини перша та друга статті 54 КУ N 132/94, пункти 44 - 46 НПАОН 14.0-4.01-84

8.18

Ліміт забору води, встановлений у дозволі на спеціальне водокористування, не перевищує ліміту забору води, погодженого Держгеонадрами

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 3 частини першої статті 44 КУ N 213/95, пункт "ж" частини другої статті 68 ЗУ N 1264

8.19

Суб'єкт господарювання не перевищує ліміту забору води, встановленого у дозволі на спеціальне водокористування

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 3 частини першої статті 44 КУ N 213/95, пункт "ж" частини другої статті 68 ЗУ N 1264

8.20

Суб'єкт господарювання дотримується умов висновку Держгеонадр для отримання дозволу на спеціальне водокористування

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 6 частини другої статті 110 КУ N 213/95

8.21

Режиму зон санітарної охорони водозаборів дотримано в частині геологічного вивчення та раціонального використання надр

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частини друга, третя статті 59 КУ N 213/95, пункти 6 - 8 ПКМУ N 2024

9

Підстави для припинення права користування надрами

9.1

Потреба у користуванні надрами не відпала

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 1 частини першої статті 26 КУ N 132/94

9.2

Відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення та ліквідації або відомостей про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзаци третій, четвертий частини сьомої статті 41 ЗУ N 2806, пункт 3 частини першої статті 26 КУ N 132/94

9.3

У встановленому законодавством порядку не вилучено надану у користування ділянку надр

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 7 частини першої статті 26 КУ N 132/94

9.4

Фактів подання в заяві про видачу спеціального дозволу на користування надрами та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації не встановлено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац п'ятий частини сьомої статті 41 ЗУ N 2806

9.5

Надра використовуються для тієї мети, для якої їх було надано, інших вимог, передбачених спеціальним дозволом на користування ділянкою надр, не порушено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 5 частини першої статті 26 КУ N 132/94

9.6

Суб'єкт господарської діяльності протягом двох років з початку дії дозволу розпочав користування надрами

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 6 частини першої статті 26 КУ N 132/94

10

Виконання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих органом державного нагляду (контролю) за результатами проведення попереднього заходу нагляду (контролю)

10.1

Приписи органів державного нагляду (контролю) щодо усунення порушень законодавства у сфері надрокористування виконуються в установлений строк

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина восьма статті 7 ЗУ N 877

10.2

Суб'єкт господарювання надав документи, зразки продукції, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникли під час державного нагляду (контролю)

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац четвертий статті 11 ЗУ N 877

10.3

Суб'єкт господарювання допустив посадових осіб Державної служби геології та надр України до здійснення заходу державного нагляду (контролю) за умови дотримання порядку здійснення державного нагляду (контролю), встановленого законодавством

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац другий статті 11 ЗУ N 877

10.4

Суб'єкт господарювання після зупинення дії чи анулювання спеціального дозволу на користування надрами зупинив (припинив) проведення на наданій йому в користування ділянці надр роботи, передбачені спеціальним дозволом на користування надрами

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац третій статті 56 КУ N 132/94, абзац восьмий пункту 22 ПКМУ N 615

II. Питання для перевірки дотримання вимог законодавства, які застосовуються лише до певної категорії суб'єктів господарювання

11

Води мінеральні: лікувальні, лікувально-столові, природні столові

11.1

Акт про надання гірничого відводу отримано

Високий
Середній

 

 

 

 

Частина перша статті 17, стаття 21, частини перша, друга статті 23 КУ N 132/94, пункт 4 ПКМУ N 59

11.2

Медичний (бальнеологічний) висновок отримано

Високий
Середній

 

 

 

 

Частини друга, третя статті 19 ЗУ N 2026

11.3

У разі зміни користувача надр або реорганізації підприємства Акт про надання гірничого відводу переоформлено

Високий
Середній

 

 

 

 

Пункт 9 ПКМУ N 59

11.4

Видобування здійснюється в межах гірничого відводу

Високий
Середній

 

 

 

 

Частина перша статті 17 КУ N 132/94, пункти 12, 18 ПКМУ N 59

11.5

Авторський нагляд за реалізацією проекту розробки (технологічної схеми) родовища проводиться

Високий
Середній

 

 

 

 

Пункт 3.16 НПАОП 14.0-1.01-87, пункт 1.8 розділу II НПАОН 14.0-1.02-85

12

Води питні (для централізованого водопостачання, для нецентралізованого
водопостачання)

12.1

Санітарний паспорт свердловини (бювета, колодязя та/або каптажу джерела) наявний

Високий
Середній

 

 

 

 

Пункти 3.34, 5.4 розділу III ДСанПіН 2.2.4-171-10

13

Води теплоенергетичні

13.1

Авторський нагляд за реалізацією проекту розробки (технологічної схеми) родовища проводиться

Незначний

 

 

 

 

Пункт 1.8 розділу II НПАОН 14.0-1.02-85

____________
* Заповнюється керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою у добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, а 1 - питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.

ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань для проведення заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр (видобування підземних вод, лікувальних грязей, ропи та розсолів)

N з/п

Нормативно-правовий акт або нормативний документ

Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта у Мін'юсті

найменування

дата і номер

 

1

2

3

4

1

Кодекси України

1.1

Кодекс України про надра (КУ N 132/94)

27 липня 1994 року N 132/94-ВР

-

1.2

Водний кодекс України (КУ N 213/95)

06 червня 1995 року N 213/95-ВР

-

1.3

Податковий кодекс України (КУ N 2755)

02 грудня 2010 року N 2755-VI

-

2

Закони України

2.1

Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" (ЗУ N 1264)

25 червня 1991 року N 1264-XII

-

2.2

Закон України "Про угоди про розподіл продукції" (ЗУ N 1039)

14 вересня 1999 року N 1039-XIV

-

2.3

Закон України "Про курорти" (ЗУ N 2026)

05 жовтня 2000 року N 2026-III

-

2.4

Закон України "Про питну воду та питне водопостачання" (ЗУ N 2918)

10 січня 2002 року N 2918-III

-

2.5

Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (ЗУ N 2806)

06 вересня 2005 року N 2806-IV

-

2.6

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (ЗУ N 877)

05 квітня 2007 року N 877-V

-

2.7

Закон України "Про особливості приватизації вугледобувних підприємств" (ЗУ N 4650)

12 квітня 2012 року N 4650-VI

-

2.8

Закон України "Про оцінку впливу на довкілля" (ЗУ N 2059)

23 травня 2017 року N 2059-VIII

-

3

Постанови Кабінету Міністрів України

3.1

Постанова Ради Міністрів СРСР "Типове положення про відомчу маркшейдерську службу та Типове положення про відомчу геологічну службу (ПРМ СРСР N 1040)

27 жовтня 1981 року N 1040

-

3.2

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення" (ПКМУ N 827)

12 грудня 1994 року N 827

-

3.3

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок проведення державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин" (ПКМУ N 865)

22 грудня 1994 року N 865

-

3.4

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок надання гірничих відводів" (ПКМУ N 59)

27 січня 1995 року N 59

-

3.5

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку державного обліку родовищ, запасів і проявів корисних копалин" (ПКМУ N 75)

31 січня 1995 року N 75

-

3.6

Постанова Кабінету Міністрів України "Про Порядок передачі розвіданих родовищ корисних копалин для промислового освоєння" (ПКМУ N 114)

14 лютого 1995 року N 114

-

3.7

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр" (ПКМУ N 432)

05 травня 1997 року N 432

-

3.8

Постанова Кабінету Міністрів України "Про правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів" (ПКМУ N 2024)

18 грудня 1998 року N 2024

-

3.9

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про Державну комісію України по запасах корисних копалин" (ПКМУ N 1689)

10 листопада 2000 року N 1689

-

3.10

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами" (ПКМУ N 615)

30 травня 2011 року N 615

-

3.11

Постанова Кабінету Міністрів України "Порядок державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об'єму видобутих підземних вод" (ПКМУ N 963)

08 жовтня 2012 року N 963

-

4

Накази міністерств та інших органів виконавчої влади

4.1

Положення про охорону підземних вод, затверджене Міністерством геології СРСР (НПАОН 14.0-4.01-84)

15 серпня 1984 року

-

4.2

Правила розробки родовищ теплоенергетичних вод, затверджені постановою Держгіртехнагляду СРСР (НПАОН 14.0-1.02-85)

01 листопада 1985 року

-

4.3

Правила розробки і охорони родовищ лікувальних мінеральних вод, затверджені постановою Держгіртехнагляду СРСР (НПАОП 14.0-1.01-87)

27 серпня 1987 року N 28

-

4.4

Правила технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України, затверджені наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству (наказ N 30)

05 липня 1995 року N 30

21 липня 1995 року за N 231/767

4.5

Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ питних і технічних підземних вод, затверджена наказом Державної комісії України по запасах корисних копалин (наказ N 23)

04 лютого 2000 року N 23

29 лютого 2000 року за N 109/4330

4.6

Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ мінеральних підземних вод, затверджена наказом Державної комісії України по запасах корисних копалин (наказ N 32)

14 березня 2002 року N 32

01 квітня 2002 року за N 320/6608

4.7

Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ лікувальних грязей, затверджена наказом Міністерства екології та природних ресурсів України Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин (наказ N 298)

29 грудня 2004 року N 298

12 січня 2005 року за N 31/10311

4.8

Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ теплоенергетичних підземних вод, затверджена наказом Державної комісії України по запасах корисних копалин (наказ N 182)

07 червня 2007 року N 182

21 червня 2007 року за N 704/13971

4.9

Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ промислових підземних вод, затверджена наказом Державної комісії України по запасах корисних копалин (наказ N 393)

06 жовтня 2009 року N 393

26 жовтня 2009 року за N 981/16997

4.10

Державні санітарні норми та правила "Гігієнічні вимоги до питної води, призначеної для споживання людиною", затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України (ДСанПіН 2.2.4-171-10)

12 травня 2010 року N 400

01 липня 2010 року за N 452/17747

4.11

Форми звітності щодо обліку запасів корисних копалин та інструкція з їх заповнення, затверджені наказом Міністерства екології та природних ресурсів України (наказ N 97)

14 березня 2016 року N 97

30 травня 2016 року за N 789/28919

4.12

Порядок внесення відомостей про об'єм видобутих підземних вод водокористувачами до автоматизованої системи обліку видобутих підземних вод, затверджений наказом Міністерства екології та природних ресурсів України (наказ N 110)

23 березня 2016 року N 110

07 квітня 2016 року за N 517/28647

 

ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр (видобування вуглеводнів)

N з/п

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства

Ступінь ризику суб'єкта господа-
рювання

Позиція суб'єкта госпо-
дарю-
вання щодо нега-
тивного впливу вимоги зако-
нодав-
ства (від 1 до 4 балів)*

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

так

ні

не розг- ляда- лося

Питання для перевірки дотримання вимог законодавства, які поширюються на всіх суб'єктів господарювання у відповідній сфері

1

Наявність оригіналів документів

1.1

Спеціальний дозвіл на користування надрами отримано

Високий
Середній

 

 

 

 

Частина перша статті 19 КУ N 132/94, частина перша статті 11 ЗУ N 2665

1.2

Угоду про умови користування надрами, що містить програму робіт, укладено

Високий
Середній

 

 

 

 

Частина перша статті 28 ЗУ N 2665, пункт 10 ПКМУ N 615

1.3

Технологічний проект (схема) промислової розробки родовища (покладу), затверджений та погоджений в установленому порядку, наявний

Високий
Середній

 

 

 

 

Стаття 51 КУ N 132/94, абзац п'ятий частини другої статті 36 ЗУ N 2665, пункт 6 розділу I наказу N 118

1.4

Документи, що посвідчують право на земельну ділянку для потреб, пов'язаних з користуванням надрами, отримано

Високий
Середній

 

 

 

 

Частини перша, шоста статті 97, стаття 125 КУ N 2768, стаття 18 ЗУ N 2665, абзац четвертий пункту 1 розділу VII наказу N 118

1.5

Страхову угоду на випадок завдавання екологічної шкоди внаслідок аварій чи технічних неполадок під час промислової розробки нафтогазового родовища, а також страхову угоду на випадок пошкодження державного майна протягом строку розробки нафтогазового родовища, наданого в користування, укладено

Високий
Середній

 

 

 

 

Частина перша статті 39 ЗУ N 2665

1.6

Протокол затвердження проекту промислової розробки родовища (покладу) наявний та подано до Держгеонадр

Високий
Середній

 

 

 

 

Частина третя статті 36 ЗУ N 2665, пункт 1 розділу VII наказу N 118

1.7

Комплексний проект родовища (покладу) облаштування наявний

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзац п'ятий частини другої статті 36 ЗУ N 2665, абзац другий пункту 1 розділу XIII наказу N 118

1.8

Інвестиційний(а) проект (програма) наявний(а)

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзац п'ятий частини другої статті 36 ЗУ N 2665

1.9

Паспорти свердловини наявні

Високий
Середній

 

 

 

 

Пункти 1.4, 1.7, 1.8, розділу 1, розділ 2 наказу N 76, пункт 53 розділу XIII наказу N 118

1.10

Акт про передання родовища для промислового освоєння наявний

Високий
Середній

 

 

 

 

Стаття 40 КУ N 132/94, пункт 6 ПКМУ N 114

1.11

Висновок з оцінки впливу на довкілля (державну екологічну експертизу) отримано

Високий
Середній

 

 

 

 

Стаття 151 КУ N 132/94, пункт 12 частини другої статті 3, пункти 1, 3 частини третьої статті 3, пункт 6 частини першої статті 15, частина третя статті 17 ЗУ N 2059

2

Вимоги щодо переоформлення документів

2.1

Спеціальний дозвіл на користування надрами у зв'язку з правонаступництвом юридичної особи (суб'єкта господарювання) у результаті реорганізації шляхом перетворення переоформлено

Високий
Середній

 

 

 

 

Підпункт 3 пункту 16 ПКМУ N 615

2.2

Обов'язкове переоформлення спеціального дозволу на користування надрами під час передання третім особам одночасно з переданням прав та обов'язків за угодою про розподіл продукції здійснено

Високий
Середній

 

 

 

 

Частина сьома статті 16 КУ N 132/94, абзац десятий частини п'ятої статті 6, частина друга статті 26 ЗУ N 1039

2.3

Спеціальний дозвіл на користування надрами у випадках та в порядку, передбачених Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", переоформлено

Високий
Середній

 

 

 

 

Частина восьма статті 16 КУ N 132/94, частина восьма статті 41 ЗУ N 2806, підпункт 1 пункту 16 ПКМУ N 615

3

Зміни до спеціального дозволу на користування надрами внесено у разі:

3.1

зміни особливих умов та інших умов, визначених у спеціальному дозволі на користування надрами

Високий
Середній

 

 

 

 

Підпункт 2 пункту 17 ПКМУ N 615

3.2

зменшення площі ділянки надр за ініціативою суб'єкта господарювання або відповідних органів, що здійснюють контроль

Високий
Середній

 

 

 

 

Підпункт 3 пункту 17 ПКМУ N 615

3.3

виявлення під час користування надрами даних про нові властивості, якість або кількість корисних копалин після проведення державної експертизи відповідних геологічних матеріалів

Високий
Середній

 

 

 

 

Пункт 1 частини першої статті 24 КУ N 132/94, підпункт 4 пункту 17 ПКМУ N 615

3.4

виявлення суб'єкта господарювання протягом трьох років після отримання спеціального дозволу на користування надрами описок, очевидних помилок

Високий
Середній

 

 

 

 

Підпункт 6 пункту 17 ПКМУ N 615

4

Дотримання вимог проектних та дозвільних документів

4.1

Видобування здійснюється в межах ділянки надр відповідно до координат, визначених спеціальним дозволом на користування надрами

Високий
Середній

 

 

 

 

Частина перша статті 19, частина четверта статті 24 КУ N 132/94, абзац третій частини другої статті 11, частина перша статті 19, стаття 22 ЗУ N 2665, пункт 2 частини другої статті 8 ЗУ N 1039

4.2

Видобування здійснюється в межах земельної ділянки, визначеної в документах, що посвідчують право на неї

Високий
Середній

 

 

 

 

Частина друга статті 18 КУ N 132/94

4.3

Обсяги запасів вуглеводнів, що є основою технологічної схеми розробки родовища, відповідають затвердженим ДКЗ України (ДКЗ СРСР, УТКЗ)

Високий
Середній

 

 

 

 

Пункт 22 розділу IX наказу N 118

4.4

Вимог технологічного проекту (схеми) промислової розробки родовища (покладу) дотримано

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзац четвертий статті 37 ЗУ N 2665, пункти 32, 42 розділу XI, пункт 11 розділу XIII наказу N 118, пункт 4.4 розділу 4 ГСТУ 320.00013741.017-2002

4.4.1

Авторський нагляд за проектними рішеннями (технологічним проектом (схемою) промислової розробки родовища (покладу) з боку проектної організації здійснюється

Високий
Середній

 

 

 

 

СОУ 11.2-00013741-003:2009, пункти 26, 27 розділу VII, пункт 6 розділу XIII, наказу N 118

4.4.2

Технології розробки родовища відповідають проектним вимогам

Високий
Середній

 

 

 

 

Пункт 1 частини першої статті 53 КУ N 132/94, абзаци перший, третій статті 37 ЗУ N 2665, пункт 5 розділу VII наказу N 118

4.4.3

Параметри розробки родовища відповідають проектним вимогам

Високий
Середній

 

 

 

 

Пункт 1 частини першої статті 53 КУ N 132/94, абзаци перший, третій статті 37 ЗУ N 2665, пункти 5, 23, 24, розділу VII наказу N 118

4.4.4

Інтенсивність розробки родовища відповідає технологічному проекту (схемі) промислової розробки родовища (покладу)

Високий
Середній

 

 

 

 

Пункт 1 частини першої статті 53 КУ N 132/94, абзац восьмий статті 37 ЗУ N 2665

4.4.5

Кількість експлуатаційних свердловин відповідає вимогам технологічного проекту (схемі) промислової розробки родовища (покладу)

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзац четвертий статті 37 ЗУ N 2665, пункти 19, 21, 22 розділу III наказу N 118

4.4.6

Продуктивність експлуатаційних свердловин відповідає вимогам технологічного проекту (схеми) промислової розробки родовища (покладу)

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзаци другий, четвертий статті 37 ЗУ N 2665

4.4.7

Порядок переведення нафтових та газових свердловин відповідає вимогам технологічного проекту (схеми) промислової розробки родовища (покладу)

Високий
Середній

 

 

 

 

Пункт 39 розділу XIV наказу N 118, пункти 2, 5 НПАОН 11.2-4.03-86

4.4.8

Загальні обсяги видобутку природного газу за минулий рік відповідали вимогам технологічного проекту (схеми) промислової розробки родовища (покладу)

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзац четвертий статті 37 ЗУ N 2665, пункт 25 розділу IX наказу N 118

4.4.9

Загальні обсяги видобутку нафти за минулий рік відповідали вимогам технологічного проекту (схеми) промислової розробки родовища (покладу)

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзац четвертий статті 37 ЗУ N 2665, пункт 25 розділу IX наказу N 118

4.4.10

Загальні обсяги видобутку конденсату за минулий рік відповідали вимогам технологічного проекту (схеми) промислової розробки родовища (покладу)

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзац четвертий статті 37 ЗУ N 2665, пункт 25 розділу IX наказу N 118

4.4.11

Здійснювані заходи з оптимізації параметрів розробки відповідають технологічному проекту (схемі) промислової розробки родовища (покладу)

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзаци другий, четвертий статті 37 ЗУ N 2665

4.4.12

Затверджені технологічні режими роботи свердловин відповідають технологічному проекту (схемі) промислової розробки родовища (покладу)

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзаци другий, четвертий статті 37 ЗУ N 2665, пункти 2, 10, 11, 14 розділу XIV наказу N 118

4.4.13

Фактичний видобуток вуглеводнів по експлуатаційних свердловинах за минулий рік відповідає вимогам технологічного проекту (схеми) промислової розробки родовища (покладу)

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзац четвертий статті 37 ЗУ N 2665, пункт 25 розділу IX наказу N 118

4.4.14

Фактичний видобуток вуглеводнів по експлуатаційних свердловинах за поточний рік відповідає вимогам технологічного проекту (схеми) промислової розробки родовища (покладу)

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзац четвертий статті 37 ЗУ N 2665, пункт 25 розділу IX наказу N 118

4.4.15

Обсяги експлуатаційного буріння відповідають обсягам, встановленим технологічним проектом (схемою) промислової розробки родовища (покладу)

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзаци другий, четвертий статті 37 ЗУ N 2665

4.4.16

Обсяги розвідувального буріння відповідають обсягам, встановленим технологічним проектом (схемою) промислової розробки родовища (покладу) (проектом дорозвідки)

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзац другий частини другої статті 20, абзац четвертий статті 37 ЗУ N 2665, пункт 4.6 розділу 4 ГСТУ 320.00013741.017-2002

4.5

Проекти будівництва експлуатаційних свердловин наявні та пройшли відповідні експертизи

Високий
Середній

 

 

 

 

Пункт 8 розділу VIII, пункт 1 розділу XIII наказу N 118, пункт 7.2 розділу 7 ГСТУ 41-00032626-00-007-97

4.6

Проекти будівництва розвідувальних свердловин наявні та пройшли відповідні експертизи

Високий
Середній

 

 

 

 

Пункт 1 розділу XIII наказу N 118

4.7

Фактичні інтервали та обсяги відбору керна відповідають проектному завданню

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзац четвертий статті 37 ЗУ N 2665, пункт 12 розділу XIII наказу N 118

4.8

Зміни проектного завдання з відбору керна, узгоджені з проектною організацією, наявні

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзац третій частини другої статті 20, абзаци четвертий, шостий, сьомий статті 37 ЗУ N 2665, пункти 2, 7 - 10, 12 розділу XIII наказу N 118

4.9

Фактичні обсяги проведення гідрогазодинамічних досліджень за видами та їх періодичність відповідають технологічному проекту (схемі) промислової розробки родовища (покладу)

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзац четвертий статті 37 ЗУ N 2665, пункт 20 розділу XVIII наказу N 118

4.10

Фактичні види і об'єми геолого-геофізичних досліджень, виконаних у свердловинах, відповідають технологічному проекту (схемі) промислової розробки родовища (покладу)

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзац четвертий статті 37 ЗУ N 2665, пункт 20 розділу XVIII наказу N 118

4.11

Фактичні дослідження свердловин (комплекс дослідницьких робіт з контролю за розробкою родовища в розвідувальних, експлуатаційних, спостережних та інших свердловинах), передбачені технологічним проектом (схемою) промислової розробки родовища (покладу) та щорічними планами, відповідають зазначеному у проекті

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзац четвертий статті 37 ЗУ N 2665

4.12

Вимірювання тисків: статичного, пластового, динамічного на гирлі та на вибої, розподілу в стовбурі свердловини; температури на вибої; статичного та динамічного рівня рідини в свердловині здійснюється відповідно до вимог технологічного проекту (схеми) промислової розробки родовища (покладу)

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзац четвертий статті 37 ЗУ N 2665

4.13

Відбір глибинних проб нафти, рідини, поверхневих проб флюїдів здійснюється відповідно до вимог технологічного проекту (схеми) промислової розробки родовища (покладу)

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзац четвертий статті 37 ЗУ N 2665

4.14

Визначення дебіту флюїдів; газового фактора, конденсатного фактора, обводненості продукції здійснюється відповідно до вимог технологічного проекту (схеми) промислової розробки родовища (покладу)

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзац четвертий статті 37 ЗУ N 2665

4.15

Заміри параметрів за фазовим станом вуглеводнів здійснюються відповідно до вимог технологічного проекту (схеми) промислової розробки родовища (покладу)

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзац четвертий статті 37 ЗУ N 2665

4.16

Заміри складу пластового газу, ізотерми конденсації здійснюються відповідно до вимог технологічного проекту (схеми) промислової розробки родовища (покладу)

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзац четвертий статті 37 ЗУ N 2665

4.17

Заміри обсягів і фазового складу газоконденсатної системи відповідно до вимог технологічного проекту (схеми) промислової розробки родовища (покладу) здійснюються

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзац четвертий статті 37 ЗУ N 2665

4.18

Заміри положення водонафтової, водогазової межі відповідно до вимог технологічного проекту (схеми) промислової розробки родовища (покладу) здійснюються

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзац четвертий статті 37 ЗУ N 2665

4.19

Затверджені технологічні режими за свердловинами наявні

Високий
Середній

 

 

 

 

Пункти 2, 14 розділу XIV наказу N 118

4.20

Затверджені технологічні режими роботи свердловин відповідають проектним показникам

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзац четвертий статті 37 ЗУ N 2665, пункт 2 розділу XIV наказу N 118

4.21

Фактичні показники роботи свердловин за поточний рік відповідають затвердженим технологічним режимам

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзац четвертий статті 37 ЗУ N 2665, пункт 11 розділу XVIII наказу N 118

4.22

Технологічні втрати та витрати за минулий рік наявні та відповідають вимогам технологічного проекту (схеми) промислової розробки родовища (покладу)

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзац четвертий статті 37 ЗУ N 2665

4.23

Роботи здійснюються відповідно до угоди про розподіл продукції

Високий
Середній

 

 

 

 

Частина третя статті 16 ЗУ N 1039

4.24

Мета спеціального дозволу на користування надрами за переліком виконується
(зазначається мета, визначена спеціальним дозволом на користування надрами)

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзаци третій, шостий статті 14 КУ N 132/94, абзац другий частини першої статті 20 ЗУ N 2665, абзац дев'ятий пункту 12 ПКМУ N 615

5

Виконання особливих умов, встановлених спеціальним дозволом на користування надрами

5.1

Особлива умова спеціального дозволу на користування надрами за переліком виконується
(зазначається умова спеціального дозволу на користування надрами)

Високий
Середній

 

 

 

 

Пункт 2 частини другої статті 24 КУ N 132/94, абзац двадцять п'ятий статті 1, абзац восьмий статті 37 ЗУ N 2665, пункт 10 ПКМУ N 615

6

Виконання угоди про умови користування надрами

6.1

Вимоги угоди про умови користування надрами за переліком виконуються
(зазначаються стаття угоди про умови користування надрами та її зміст)

Високий
Середній

 

 

 

 

Пункт 2 частини другої статті 24 КУ N 132/94, абзац восьмий статті 37 ЗУ N 2665, стаття 16 ЗУ N 1039, пункт 10, абзац другий пункту 11 ПКМУ N 615

7

Виконання програми робіт

7.1

Пункт програми робіт за переліком виконується (зазначаються пункт програми робіт та його зміст)

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзац другий частини першої статті 24 КУ N 132/94, абзац другий частини другої статті 20, абзац другий частини третьої статті 28, абзац одинадцятий статті 37 ЗУ N 2665, частина друга статті 8, частина перша статті 16 ЗУ N 1039, пункт 10 ПКМУ N 615

8

Дотримання вимог законодавства у сфері надрокористування та охорони навколишнього природного середовища

8.1

Порядок передання родовища для промислового освоєння та введення родовища або окремого покладу нафти і газу у промислову розробку дотримується

Високий
Середній

 

 

 

 

Пункт 6 ПКМУ N 114

8.2

Геологічне обслуговування проводиться

Високий
Середній

 

 

 

 

Пункт 2 частини першої статті 53 КУ N 132/94, абзац третій частини другої статті 20, абзац сьомий статті 37 ЗУ N 2665, пункти 1, 6 Типового положення про відомчу геологічну службу, затвердженого ПРМ СРСР N 1040, розділ 7 наказу N 46

8.3

Геологічна документація наявна в повному обсязі

Високий
Середній

 

 

 

 

Пункт 2 частини першої статті 53 КУ N 132/94, абзац третій частини другої статті 20, абзац сьомий статті 37 ЗУ N 2665

8.4

Наявна геологічна документація є повною та достовірною

Високий
Середній

 

 

 

 

Пункт 2 частини першої статті 53 КУ N 132/94, абзац третій частини другої статті 20, абзац сьомий статті 37 ЗУ N 2665

8.5

Плани пробної експлуатації свердловин наявні та погоджені в установленому порядку

Високий
Середній

 

 

 

 

Пункти 29, 30 розділу IV наказу N 118, абзац третій пункту 2.2, абзац третій пункту 2.3, пункти 2.6, 3.4 наказу N 34/м

8.6

Строки проведення пробної експлуатації свердловин відповідають установленим вимогам

Високий
Середній

 

 

 

 

Пункт 31 розділу IV наказу N 118, абзац третій пункт 2.2 наказу N 34/м

8.7

Маркшейдерське обслуговування проводиться

Високий
Середній

 

 

 

 

Пункт 2 частини першої статті 53 КУ N 132/94, пункти 1, 6 Типового положення про відомчу маркшейдерську службу, затвердженого ПРМ СРСР N 1040

8.8

Фактичний стан запасів вуглеводнів, що перебувають на Державному балансі корисних копалин, відповідає запасам, що затверджені ДКЗ України (ДКЗ СРСР, УТКЗ)

Високий
Середній

 

 

 

 

Частина четверта статті 45, пункт 3 частини першої статті 53 КУ N 132/94, абзац сьомий статті 37 ЗУ N 2665

8.9

Консервацію свердловин в установленому порядку здійснено

Високий
Середній

 

 

 

 

Стаття 54 КУ N 132/94, стаття 38 ЗУ N 2665, пункти 1 - 9 НПАОН 11.2-4.02-89

8.10

Ліквідацію свердловин в установленому порядку здійснено

Високий
Середній

 

 

 

 

Стаття 54 КУ N 132/94, розділи 1, 2 НПАОН 11.2-4.01-89

8.11

Акти на консервацію свердловин, що перебувають у консервації, погоджені у встановленому порядку, наявні

Високий
Середній

 

 

 

 

Стаття 54 КУ N 132/94, пункт 2 НПАОН 11.2-4.02-89

8.12

Акти на ліквідацію свердловин, що ліквідовані, погоджені у встановленому порядку, наявні

Високий
Середній

 

 

 

 

Частина п'ята статті 54 КУ N 132/94, пункт 2.4 розділу 2 НПАОН 11.2-4.01-89

8.13

Акти на розконсервацію свердловин, що перебувають у консервації, погоджені у встановленому порядку, наявні

Високий
Середній

 

 

 

 

Частина п'ята статті 54 КУ N 132/94, пункт 6 НПАОН 11.2-4.02-89

8.14

Акти на реліквідацію свердловин, що ліквідовані, погоджені у встановленому порядку, наявні

Високий
Середній

 

 

 

 

Частина п'ята статті 54 КУ N 132/94

8.15

Звітність за формою 6-гр (нафта, природний газ, конденсат, етан, пропан, бутан, гелій) за попередній рік, складену за встановленими вимогами та в установлені строки, надіслано

Високий
Середній

 

 

 

 

Пункт 3 частини першої статті 53 КУ N 132/94, абзац сьомий статті 37 ЗУ N 2665, пункт 3 ПКМУ N 75, наказ N 97

8.16

Списання запасів корисних копалин здійснюється в установленому порядку

Високий
Середній

 

 

 

 

Частина перша статті 46 КУ N 132/94, пункти 3 - 8, 10, 11, 13, 15 - 17 ПКМУ N 58, пункт 1 ПКМУ N 1099

8.17

Причини списання запасів вуглеводнів обґрунтовані та відповідають установленим вимогам

Високий
Середній

 

 

 

 

Частина перша статті 46 КУ N 132/94, пункт 3 ПКМУ N 58

8.18

Заборгованості з плати за користування надрами немає

Високий
Середній

 

 

 

 

Пункт 1 частини другої статті 28 КУ N 132/94, підпункт 258.1.1 пункту 258.1 статті 258 КУ N 2755, частина друга статті 25 ЗУ N 1039

8.19

Збереження первинної геологічної інформації (керн свердловин, проби нафти, газу, дублікати проб, журнали польової документації та опробування, записи геофізичних спостережень тощо), яка може використовуватися для вивчення надр, розвідки та експлуатації родовищ корисних копалин, а також для цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, забезпечується

Високий
Середній

 

 

 

 

Частина перша статті 37, пункт 8 частини першої статті 38 КУ N 132/94

8.20

Повторну державну експертизу та оцінку запасів родовищ корисних копалин проведено

Високий
Середній

 

 

 

 

Пункт 252.22 статті 252 КУ N 2755, пункт 25 ПКМУ N 865

8.21

Порядку державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об'єму видобутих підземних вод дотримано

Високий
Середній

 

 

 

 

Пункти 3, 5 - 8 ПКМУ N 963

8.22

Земельні ділянки, порушені під час видобування, приведено до стану, придатного для подальшого їх використання у суспільному виробництві

Високий
Середній

 

 

 

 

Пункт 4 частини другої статті 24 КУ N 132/94

8.23

Консервацію гірничодобувного об'єкта здійснено в установленому порядку

Високий
Середній

 

 

 

 

Пункт 7 частини першої статті 38, стаття 54 КУ N 132/94, стаття 38 ЗУ N 2665, частина третя статті 17 ЗУ N 1039

8.24

Ліквідацію гірничодобувного об'єкта здійснено в установленому порядку

Високий
Середній

 

 

 

 

Стаття 54 КУ N 132/94, стаття 38 ЗУ N 2665, частина третя статті 17 ЗУ N 1039

8.25

Інформацію про загальнодержавні та місцеві податки і збори, інші платежі, а також про виробничу (господарську) діяльність, необхідну для забезпечення прозорості у видобувних галузях за попередній рік, оприлюднено

Високий
Середній

 

 

 

 

Пункт 41 частини другої статті 24 КУ 132/94, абзац шостий частини другої статті 20 ЗУ N 2665

8.26

Оформлено спеціальним актом і занесено до справи свердловини відомості про проведені роботи за кожною свердловиною, де здійснюється вплив на привибійну зону

Високий
Середній

 

 

 

 

Пункт 13 розділу XI наказу N 118

9

Підстави для припинення права користування надрами

9.1

Потреба у користуванні надрами не відпала

Високий
Середній

 

 

 

 

Пункт 1 частини першої статті 26 КУ N 132/94

9.2

Відсутність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення та ліквідації або відомостей про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзаци третій, четвертий частини сьомої статті 41 ЗУ N 2806, пункт 3 частини першої статті 26 КУ N 132/94, абзац третій частини першої статті 27 ЗУ N 2665

9.3

У встановленому законодавством порядку не вилучено надану у користування ділянку нафтогазоносних надр

Високий
Середній

 

 

 

 

Пункт 7 частини першої статті 26 КУ N 132/94, абзац четвертий частини першої статті 27 ЗУ N 2665

9.4

Фактів подання в заяві про видачу спеціального дозволу на користування надрами та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації не встановлено

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзац п'ятий частини сьомої статті 41 ЗУ N 2806

9.5

Надра використовуються для тієї мети, для якої їх було надано, інших вимог, передбачених спеціальним дозволом на користування ділянкою надр, не порушено

Високий
Середній

 

 

 

 

Пункт 5 частини першої статті 26 КУ N 132/94, абзац восьмий статті 27 ЗУ N 2665

9.6

Суб'єкт господарської діяльності протягом 180 календарних днів з моменту початку строку дії спеціального дозволу на користування надрами розпочав користування нафтогазоносними надрами

Високий
Середній

 

 

 

 

Пункт 6 частини першої статті 26 КУ N 132/94, абзац сьомий частини першої статті 27 ЗУ N 2665

9.7

Спеціальний дозвіл на користування нафтогазоносними надрами не визнано недійсним

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзац п'ятий статті 27 ЗУ N 2665

9.8

Користувач нафтогазоносними надрами або уповноважений ним виконавець робіт не порушував умов спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами або угоди про умови користування нафтогазоносними надрами

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзац другий частини першої статті 26 ЗУ N 2665

9.9

На наданій ділянці виконуються роботи, обумовлені спеціальним дозволом на користування нафтогазоносними надрами, а також пошук і розвідка нових покладів нафти і газу в межах певної ліцензійної ділянки

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзац п'ятий частини першої статті 26 ЗУ N 2665

10

Виконання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих органом державного нагляду (контролю) за результатами проведення попереднього заходу нагляду (контролю)

10.1

Приписи органів державного нагляду (контролю) щодо усунення порушень законодавства у сфері надрокористування виконуються в установлений строк

Високий
Середній

 

 

 

 

Частина восьма статті 7 ЗУ N 877

10.2

Суб'єкт господарювання надав документи, зразки продукції, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникли під час державного нагляду (контролю)

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзац четвертий статті 11 ЗУ N 877

10.3

Суб'єкт господарювання допустив посадових осіб Держгеонадр до здійснення заходів державного нагляду (контролю) за умови дотримання порядку здійснення державного нагляду (контролю), встановленого законодавством

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзац другий статті 11 ЗУ N 877

10.4

Суб'єкт господарювання після протягом 20 днів зупинення дії чи анулювання спеціального дозволу на користування надрами зупинив (припинив) проведення на наданій йому в користування ділянці надр роботи, передбачені спеціальним дозволом на користування надрами

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзац третій статті 56 КУ N 132/94, абзац восьмий пункту 22 ПКМУ N 615

____________
* Заповнюється керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою у добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, а 1 - питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.

ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань для проведення заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр (видобування вуглеводнів)

N з/п

Нормативно-правовий акт або нормативний документ

Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта у Мін'юсті

найменування

дата і номер

1

2

3

4

1

Кодекси України

1.1

Кодекс України про надра (КУ N 132/94)

27 липня 1994 року N 132/94-ВР

-

1.2

Податковий кодекс України (КУ N 2755)

02 грудня 2010 року N 2755-VI

-

1.3

Земельний кодекс України (КУ N 2768)

25 жовтня 2001 року N 2768-III

-

2

Закони України

2.1

Закон України "Про угоди про розподіл продукції" (ЗУ N 1039)

14 вересня 1999 року N 1039-XIV

-

2.2

Закон України "Про нафту і газ" (ЗУ N 2665)

12 липня 2001 року N 2665-III

-

2.3

Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (ЗУ N 2806)

06 вересня 2005 року N 2806-IV

-

2.4

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (ЗУ N 877)

05 квітня 2007 року N 877-V

-

2.5

Закон України "Про оцінку впливу на довкілля" (ЗУ N 2059)

23 травня 2017 року N 2059-VIII

-

3

Постанови Кабінету Міністрів України

3.1

Постанова Ради Міністрів СРСР "Про затвердження Типового положення про відомчу маркшейдерську службу та Типового положення про відомчу геологічну службу" (ПРМ СРСР N 1040)

27 жовтня 1981 року N 1040

-

3.2

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок проведення державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин" (ПКМУ N 865)

22 грудня 1994 року N 865

-

3.3

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок списання запасів корисних копалин з обліку гірничодобувного підприємства" (ПКМУ N 58)

27 січня 1995 року N 58

-

3.4

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку державного обліку родовищ, запасів і проявів корисних копалин" (ПКМУ N 75)

31 січня 1995 року N 75

-

3.5

Постанова Кабінету Міністрів України "Про Порядок передачі розвіданих родовищ корисних копалин для промислового освоєння" (ПКМУ N 114)

14 лютого 1995 року N 114

-

3.6

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Методики визначення загального розрахункового обсягу видобутку корисних копалин" (ПКМУ N 1099)

03 жовтня 1997 року N 1099

-

3.7

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про Державну комісію України по запасах корисних копалин" (ПКМУ N 1689)

10 листопада 2000 року N 1689

-

3.8

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами" (ПКМУ N 615)

30 травня 2011 року N 615

-

3.9

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об'єму видобутих підземних вод" (ПКМУ N 963)

08 жовтня 2012 року N 963

-

4

Накази міністерств та інших органів виконавчої влади

4.1

Положення про переведення нафтових і газових нагнітальних і контрольних свердловин на інші горизонти, затверджене Держгіртехнаглядом СРСР (НПАОН 11.2-4.03-86)

17 жовтня 1986 року

-

4.2

Положення про порядок ліквідації нафтових, газових та інших свердловин і списання витрат на їх спорудження, затверджене Держгіртехнаглядом СРСР (НПАОН 11.2-4.01-89)

27 грудня 1989 року

-

4.3

Положення про порядок консервування свердловин на нафтових, газових родовищах, у підземних сховищах газу (ПСГ) та родовищах термальних вод, затверджене Держгіртехнаглядом СРСР (НПАОН 11.2-4.02-89)

27 грудня 1989 року

-

4.4

Галузевий стандарт України "Охорона довкілля. Спорудження розвідувальних і експлуатаційних свердловин на нафту та газ на суші. Правила проведення робіт" (ГСТУ 41-00032626-00-007-97)

01 березня 1998 року

-

4.5

Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин "Про затвердження Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до геолого-економічного вивчення ресурсів перспективних ділянок та запасів родовищ нафти і газу" (наказ N 46)

10 липня 1998 року N 46

24 липня 1998 року за N 475/2915

4.6

Галузевий стандарт України "Розвідка (дорозвідка) та облаштування родовищ нафти і газу. Складові елементи видів робіт і об'єкти будівництва" (ГСТУ 320.00013741.017-2002)

01 квітня 2002 року

-

4.7

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України "Про затвердження Положення про порядок організації та виконання дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення" (наказ N 34/м)

03 березня 2003 року N 34/м

20 травня 2003 року за N 377/7698

4.8

Наказ Державного комітету природних ресурсів України "Про затвердження Порядку ведення обліку нафтових і газових свердловин" (наказ N 76)

20 квітня 2005 року N 76

06 вересня 2005 року за N 995/11275

4.9

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України "Про затвердження форм звітності щодо обліку запасів корисних копалин та інструкцій з їх заповнення" (наказ N 97)

14 березня 2016 року N 97

30 травня 2016 року за N 789/28919

4.10

Наказ Мінпаливенерго України "Розробка родовищ газу та нафти. Авторський нагляд за реалізацією проектних технологічних документів" (СОУ 11.2-00013741-003:2009)

17 грудня 2009 року N 745

-

4.11

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України "Про затвердження Правил розробки нафтових і газових родовищ" (наказ N 118)

15 березня 2017 року N 118

02 червня 2017 року за N 692/30560

 

ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр (видобування металевих руд, неметалевих корисних копалин, горючих твердих корисних копалин)

N
з/п

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства

Ступінь ризику суб'єкта господа-
рювання

Позиція суб'єкта госпо-
дарю-
вання щодо нега-
тивного впливу вимоги законо-
давства (від 1 до 4 балів)*

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

так

ні

не розгля- далося

Питання для перевірки дотримання вимог законодавства, які поширюються на всіх суб'єктів господарювання у відповідній сфері

1

Наявність оригіналів документів

1.1

Спеціальний дозвіл на користування надрами отримано

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина перша статті 19 КУ N 132/94, частина четверта статті 7 ЗУ N 645

1.2

Угоду про умови користування надрами, що містить програму робіт, укладено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 10 ПКМУ N 615

1.3

Проект розробки родовища корисних копалин, затверджений та погоджений в установленому порядку, наявний

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частини перша, друга статті 51 КУ N 132/94, абзац четвертий частини першої статті 24 ЗУ N 1127

1.4

План розвитку гірничих робіт на поточний рік, погоджений в установленому порядку, наявний

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частини перша, друга статті 51 КУ N 132/94, частина п'ята статті 19 ЗУ N 1127

1.5

Користування надрами здійснюється на земельній ділянці, на яку оформлено документи, що посвідчують право користування (власності) земельною ділянкою для потреб, пов'язаних з користуванням надрами

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина друга статті 18 КУ N 132/94

1.6

Акт про надання гірничого відводу отримано

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина перша статті 17, частина перша статті 19 КУ N 132/94, абзац третій статті 24 ЗУ N 1127, пункт 4 ПКМУ N 59

1.7

Акт про передачу розвіданого родовища для промислового освоєння наявний

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Стаття 40 КУ N 132/94, пункт 6 ПКМУ N 114

1.8

Висновок з оцінки впливу на довкілля (державну екологічну експертизу) отримано

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Стаття 151 КУ N 132/94, пункт 5 частини другої статті 3, пункт 15 частини другої статті 3, абзац перший пункту 3 частини третьої статті 3, абзац 10 пункту 3 частини третьої статті 3, пункт 6 частини першої статті 15, частина третя статті 17 ЗУ N 2059

2

Вимоги щодо переоформлення документів

2.1

Спеціальний дозвіл на користування надрами у зв'язку з правонаступництвом юридичної особи (суб'єкта господарювання) у результаті реорганізації шляхом перетворення переоформлено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункт 3 пункту 16 ПКМУ N 615

2.2

Спеціальний дозвіл на користування надрами у разі приватизації державного вугледобувного підприємства відповідно до Закону України "Про особливості приватизації вугледобувних підприємств" переоформлено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина одинадцята статті 16 КУ N 132/94, абзац четвертий частини першої статті 2 ЗУ N 4650

2.3

Спеціальний дозвіл на користування надрами у разі отримання юридичною особою в оренду чи концесію цілісного майнового комплексу державного вугледобувного підприємства переоформлено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина десята статті 16 КУ N 132/94, підпункт 2 пункту 16 ПКМУ N 615

2.4

Обов'язкове переоформлення спеціального дозволу на користування надрами у разі передання третім особам одночасно з переданням прав та обов'язків за угодою про розподіл продукції здійснено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина сьома статті 16 КУ N 132/94, абзац десятий частини п'ятої статті 6, частина друга статті 26 ЗУ N 1039

2.5

Спеціальний дозвіл на користування надрами у випадках та в порядку, передбачених Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", переоформлено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина восьма статті 16 КУ N 132/94, частина восьма статті 41 ЗУ N 2806, підпункт 1 пункту 16 ПКМУ N 615

2.6

У разі зміни користувача надр або реорганізації підприємства Акт про надання гірничого відводу переоформлено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 9 ПКМУ N 59

3

Вимоги щодо внесення змін до документів

3.1

Зміни до спеціального дозволу на користування надрами внесено у разі:

3.1.1

зміни особливих умов та інших умов, визначених у спеціальному дозволі на користування надрами

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункт 2 пункту 17 ПКМУ N 615, ПКМУ N 827

3.1.2

зменшення площі ділянки надр за ініціативою суб'єкта господарювання або відповідних органів, що здійснюють контроль

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункт 3 пункту 17 ПКМУ N 615

3.1.3

виявлення під час користування надрами даних про нові властивості, якість або кількість корисних копалин після проведення державної експертизи відповідних геологічних матеріалів

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункт 1 частини першої статті 24 КУ N 132/94, підпункт 4 пункту 17 ПКМУ N 615

3.1.4

виявлення суб'єктом господарювання протягом трьох років після отримання спеціального дозволу на користування надрами описок, очевидних помилок

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункт 6 пункту 17 ПКМУ N 615

3.2

Корегування до проекту розробки родовища корисних копалин в разі змін фактичних чи прогнозованих гірничо-геологічних (виробничих) умов внесено та погоджено в установленому порядку

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина друга статті 51 КУ N 132/94, частина третя статті 19 ЗУ N 1127

4

Дотримання вимог проектних та дозвільних документів

4.1

Видобування здійснюється в межах ділянки надр відповідно до координат, визначених спеціальним дозволом на користування надрами

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина перша статті 19 КУ N 132/94

4.2

Видобування здійснюється в межах гірничого відводу

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина перша статті 17, пункт 1 частини першої статті 24 КУ N 132/94, пункти 12, 18 ПКМУ N 59, пункт 1.5 НПАОН 00.0-1.01-85

4.3

Видобування здійснюється в межах земельної ділянки, визначеної в документах, що посвідчують право на неї

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина друга статті 18 КУ N 132/94

4.4

Вимог проекту розробки родовища дотримано

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина перша статті 51 КУ N 132/94, пункт 1.4 НПАОН 00.0-5.02-76, пункт 3.3 НПАОН 00.0-1.01-85

4.5

Показників проекту розробки родовища дотримано

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина перша статті 51 КУ N 132/94, пункт 1.4 НПАОН 00.0-5.02-76

4.6

Плану розвитку гірничих робіт за поточний рік дотримано

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина перша статті 51 КУ N 132/94, пункти 1.3, 4.1, 4.4 НПАОН 00.0-1.01-85

4.7

Роботи здійснюються відповідно до угоди про розподіл продукції

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац шостий статті 14 КУ N 132/94, стаття 16 ЗУ N 1039

4.8

Мета спеціального дозволу на користування надрами за переліком виконується
(зазначається мета, визначена спеціальним дозволом на користування надрами)

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 2 частини другої статті 24 КУ N 132/94

5

Виконання особливих умов, встановлених спеціальним дозволом на користування надрами

5.1

Особлива умова спеціального дозволу на користування надрами за переліком виконується
(зазначається умова спеціального дозволу на користування надрами)

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частини перша, друга статті 24 КУ N 132/94, пункт 10 ПКМУ N 615

6

Виконання угоди про умови користування надрами

6.1

Вимоги угоди про умови користування надрами за переліком виконуються
(зазначаються стаття угоди про умови користування надрами та її зміст)

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 1 частини першої статті 24 КУ N 132/94, пункт 10 ПКМУ N 615

7

Виконання програми робіт

7.1

Пункт програми робіт за переліком виконується (зазначаються пункт програми робіт та його зміст)

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац перший пункту 10 ПКМУ N 615

8

Дотримання вимог законодавства у сфері надрокористування та охорони навколишнього природного середовища

8.1

Геологічне обслуговування проводиться

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункти 2, 3, 5 частини першої статті 53 КУ N 132/94, пункти 1, 6 Типового положення про відомчу геологічну службу, затвердженого ПРМ СРСР N 1040, пункти 1, 4, 6, 8 Тимчасової інструкції, затвердженої Мінгео СРСР 17 червня 1960 року, пункт 3.1 НПАОН 00.0-1.01-85

8.2

Геологічна документація, у тому числі первинна, у повному обсязі наявна

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункти 2, 3, 5 частини першої статті 53 КУ N 132/94, розділ 3 наказу N 221, розділ 1 наказу N 83, розділ 11 наказу N 100, розділ 11 наказу N 155, розділ 11 наказу N 199, розділ 12 наказу N 29, розділ 11 наказу N 224, розділ 10 наказу N 225, розділ 10 наказу N 263, розділ 11 наказу N 354, розділ 12 наказу N 77, розділ 11 наказу N 198, розділи 2, 9 Тимчасової інструкції, затвердженої Мінгео СРСР 17 червня 1960 року, пункт 3.11 НПАОН 00.0-1.01-85, підпункт 2.1.3 пункту 2.1 ГОСТ 2.850-75

8.3

Наявна геологічна документація є повною та достовірною

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункти 2, 3, 5 частини першої статті 53 КУ N 132/94, розділи 2, 9 Тимчасової інструкції, затвердженої Мінгео СРСР 17 червня 1960 року

8.4

Маркшейдерське обслуговування проводиться

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункти 2, 3, 5 частини першої статті 53 КУ N 132/94, пункти 3.1, 3.16 НПАОН 00.0-1.01-85 пункти 1, 6 Типового положення про відомчу маркшейдерську службу, затвердженого ПРМ СРСР N 1040

8.5

Маркшейдерська, технічна та обліково-контрольна документація (календарні плани розвитку гірничих робіт, проекти, паспорти, схеми) у повному обсязі наявна

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункти 2, 3, 5 частини першої статті 53 КУ N 132/94, абзац п'ятий статті 24 ЗУ N 1127, НПАОН 00.0-5.03-74, НПАОН 00.0-5.02-76, ГОСТ 2.850-75, пункти 3.2, 3.14 НПАОН 00.0-1.01-85, НПАОП 74.22-5.01.-85

8.6

Комплексність розробки родовища корисних копалин забезпечується

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 2 частини другої статті 24 КУ N 132/94, пункт 1.16 НПАОН 00.0-1.01-85

8.7

Раціональність розробки родовища корисних копалин і вилучення наявних у них компонентів, що мають промислове значення, забезпечується

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 2 частини другої статті 24, пункти 1, 6 частини першої статті 53, абзац четвертий статті 56 КУ N 132/94, пункт 1.16 НПАОН 00.0-1.01-85

8.8

Недопущення псування розроблюваних і сусідніх з ними родовищ корисних копалин в результаті проведення гірничих робіт, наднормативних втрат і погіршення якості корисних копалин забезпечується

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункти 1, 4 частини першої статті 53 КУ N 132/94

8.9

Звітність за формою 5-гр (металічні руди, неметалічні корисні копалини, горючі тверді корисні копалини) за попередній рік складено за встановленими вимогами та в установлені строки надіслано

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 3 частини першої статті 53 КУ N 132/94, пункт 3 ПКМУ N 75, наказ N 97

8.10

Акт списання запасів корисних копалин з обліку гірничодобувного підприємства складається в установленому порядку

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина перша статті 46 КУ N 132/94, пункти 3 - 8, 10, 11, 13, 15 - 17 ПКМУ N 58, пункт 1 ПКМУ N 1099, пункт 3.19 НПАОН 00.0-5.03-74

8.11

Заборгованості з плати за користування надрами немає

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 1 частини другої статті 28 КУ N 132/94, підпункт 258.1.1 пункту 258.1 статті 258 КУ N 2755, частина друга статті 25 ЗУ N 1039

8.12

Збереження зразків гірських порід і руд, дублікатів проб корисних копалин, які можуть бути використані під час подальшого вивчення надр, забезпечується

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина перша статті 37, пункт 8 частини першої статті 38 КУ N 132/94

8.13

Повторну державну експертизу та оцінку запасів родовищ корисних копалин проведено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 252.22 статті 252 КУ N 2755, пункт 25 ПКМУ N 865

8.14

Порядок державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об'єму видобутих підземних вод дотримуються

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункти 3, 5 - 8 ПКМУ N 963

8.15

Земельні ділянки, порушені під час видобування, приведено до стану, придатного для подальшого їх використання у суспільному виробництві

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 4 частини другої статті 24 КУ N 132/94

8.16

Консервацію родовища здійснено в установленому порядку

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Стаття 54 КУ N 132/94, пункти 10.7, 10.8 НПАОН 00.0-5.05-85

8.17

Умови погодження Держгеонадр та Держпраці (в частині охорони надр) проекту розробки родовища дотримуються

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Стаття 51 КУ N 132/94

9

Підстави для припинення права користування надрами

9.1

Потреба у користуванні надрами не відпала

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 1 частини першої статті 26 КУ N 132/94

9.2

Відсутність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення та ліквідації або відомостей про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзаци третій, четвертий частини сьомої статті 41 ЗУ N 2806, пункт 3 частини першої статті 26 КУ N 132/94

9.3

У встановленому законодавством порядку не вилучено надану у користування ділянку надр

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 7 частини першої статті 26 КУ N 132/94

9.4

Фактів подання в заяві про видачу спеціального дозволу на користування надрами та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації не встановлено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац п'ятий частини сьомої статті 41 ЗУ N 2806

9.5

Надра використовуються для тієї мети, для якої їх було надано, інші вимоги, передбачені спеціальним дозволом на користування ділянкою надр, не порушуються

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 5 частини першої статті 26 КУ N 132/94

9.6

Суб'єкт господарської діяльності протягом двох років з початку дії дозволу розпочав користування надрами

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 6 частини першої статті 26 КУ N 132/94

10

Виконання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих органом державного нагляду (контролю) за результатами проведення попереднього заходу нагляду (контролю)

10.1

Приписи органів державного нагляду (контролю) щодо усунення порушень законодавства у сфері надрокористування виконуються в установлений строк

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина восьма статті 7 ЗУ N 877

10.2

Суб'єкт господарювання надав документи, зразки продукції, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникли під час державного нагляду (контролю

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац четвертий статті 11 ЗУ N 877

10.3

Суб'єкт господарювання допустив посадових осіб Державної служби геології та надр України до здійснення заходів державного нагляду (контролю) за умови дотримання порядку здійснення державного нагляду (контролю), встановленого законодавством

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац другий статті 11 ЗУ N 877

10.4

Суб'єкт господарювання після зупинення дії чи анулювання спеціального дозволу на користування надрами зупинив (припинив) проведення на наданій йому в користування ділянці надр роботи, передбачені спеціальним дозволом на користування надрами

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац третій статті 56 КУ N 132/94, абзац восьмий пункту 22 ПКМУ N 615

____________
* Заповнюється керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою у добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, а 1 - питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.

ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань для проведення заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр (видобування металевих руд, неметалевих корисних копалин, горючих твердих корисних копалин)

N з/п

Нормативно-правовий акт або нормативний документ

Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта у Мін'юсті

найменування

дата і номер

 

1

2

3

4

1

Кодекси України

1.1

Кодекс України про надра (КУ N 132/94)

27 липня 1994 року N 132/94-ВР

-

1.2

Податковий кодекс України (КУ N 2755)

02 грудня 2010 року N 2755-VI

-

2

Закони України

2.1

Закон України "Про видобування і переробку уранових руд" (ЗУ N 645)

19 листопада 1997 року N 645/97-ВР

-

2.2

Закон України "Про угоди про розподіл продукції" (ЗУ N 1039)

14 вересня 1999 року N 1039-XIV

-

2.3

Гірничий закон України (ЗУ N 1127)

06 жовтня 1999 року N 1127-XIV

-

2.4

Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (ЗУ N 2806)

06 вересня 2005 року N 2806-IV

-

2.5

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (ЗУ N 877)

05 квітня 2007 року N 877-V

-

2.6

Закон України "Про особливості приватизації вугледобувних підприємств" (ЗУ N 4650)

12 квітня 2012 року N 4650-VI

-

2.7

Закон України "Про оцінку впливу на довкілля" (ЗУ N 2059)

23 травня 2017 року N 2059-VIII

-

3

Постанови

3.1

Постанова Ради Міністрів СРСР "Про затвердження Типового положення про відомчу маркшейдерську службу та Типового положення про відомчу геологічну службу" (ПРМ СРСР N 1040)

27 жовтня 1981 року N 1040

-

3.2

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення" (ПКМУ N 827)

12 грудня 1994 року N 827

-

3.3

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок проведення державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин" (ПКМУ N 865)

22 грудня 1994 року N 865

-

3.4

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок списання запасів корисних копалин з обліку гірничодобувного підприємства" (ПКМУ N 58)

27 січня 1995 року N 58

-

3.5

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок надання гірничих відводів" (ПКМУ N 59)

27 січня 1995 року N 59

-

3.6

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку державного обліку родовищ, запасів і проявів корисних копалин" (ПКМУ N 75)

31 січня 1995 року N 75

-

3.7

Постанова Кабінету Міністрів України "Про Порядок передачі розвіданих родовищ корисних копалин для промислового освоєння" (ПКМУ N 114)

14 лютого 1995 року N 114

-

3.8

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Методики визначення загального розрахункового обсягу видобутку корисних копалин" (ПКМУ N 1099)

03 жовтня 1997 року N 1099

-

3.9

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про Державну комісію України по запасах корисних копалин" (ПКМУ N 1689)

10 листопада 2000 року N 1689

-

3.10

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами" (ПКМУ N 615)

30 травня 2011 року N 615

-

3.11

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об'єму видобутих підземних вод" (ПКМУ N 963)

08 жовтня 2012 року N 963

-

4

Накази міністерств та інших органів виконавчої влади

4.1

Тимчасова інструкція по геологічному обслуговуванню гірничорудних підприємств, затверджена Міністром геології та охорони надр СРСР
(Тимчасова інструкція, затверджена Мінгео СРСР 17 червня 1960 року)

17 червня 1960 року

-

4.2

Галузева інструкція з визначення і обліку втрат корисної копалини під час добування блоків, затверджена МПБМ СРСР (НПАОН 00.0-5.03-74)

30 травня 1974 року

-

4.3

Міжгалузева інструкція з визначення і контролю добувних і розкривних робіт на кар'єрах, затверджена Держгіртехнаглядом СРСР (НПАОН 00.0-5.02-76)

10 серпня 1976 року

-

4.4

Горная графическая документация. Виды и комплектность, затверджена постановою Державного комітету СРСР по стандартизації (ГОСТ 2.850-75)

24 січня 1979 року N 185

-

4.5

Инструкция по производству маркшейдерских работ, затверджена Держгіртехнаглядом СРСР (НПАОП 74.22-5.01.-85)

20 лютого 1985 року

-

4.6

Єдині правила охорони надр при розробці родовищ твердих корисних копалин, затверджена Держгіртехнаглядом СРСР (НПАОН 00.0-1.01-85)

14 травня 1985 року N 22

-

4.7

Інструкція щодо порядку ліквідації і консервації підприємств з добування корисних копалин, затверджена Держгіртехнагляд України (НПАОН 00.0-5.05-85)

11 липня 1985 року

-

4.8

Інструкція про зміст, оформлення і порядок подання в ДКЗ України матеріалів з геолого-економічної оцінки запасів вугілля і горючих сланців, затверджена наказом Державної комісії України по запасах корисних копалин (наказ N 83)

03 жовтня 1997 року N 83

27 жовтня 1997 року за N 499/2303

4.9

Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ уранових руд, затверджена наказом Державної комісії України по запасах корисних копалин (наказ N 100)

14 грудня 1998 року N 100

10 лютого 1999 року за N 90/3383

4.10

Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ руд чорних металів (заліза, марганцю та хрому), затверджена наказом Державної комісії України по запасах корисних копалин (наказ N 155)

18 жовтня 2002 року N 155

11 листопада 2002 року за N 881/7169

4.11

Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ будівельного й облицювального каменю, затверджена наказом Державної комісії України по запасах корисних копалин (наказ N 199)

16 грудня 2002 року N 199

30 січня 2003 року за N 78/7399

4.12

Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ бурштину, затверджена наказом Державної комісії України по запасах корисних копалин (наказ N 29)

10 лютого 2003 року N 29

25 лютого 2003 року за N 155/7476

4.13

Положення про проектування гірничодобувних підприємств України та визначення запасів корисних копалин за ступенем підготовленості до видобування, затверджене наказом Міністерства промислової політики України (наказ N 221)

07 травня 2004 року N 221

07 липня 2004 року за N 846/9445

4.14

Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до торфових родовищ, затверджена наказом Державної комісії України по запасах корисних копалин (наказ N 224)

25 жовтня 2004 року N 224

08 листопада 2004 року за N 1418/10017

4.15

Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ вугілля, затверджена наказом Державної комісії України по запасах корисних копалин (наказ N 225)

25 жовтня 2004 року N 225

08 листопада 2004 року за N 1419/10018

4.16

Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ глинистих порід, затверджена наказом Державної комісії України по запасах корисних копалин (наказ N 263)

02 грудня 2004 року N 263

17 грудня 2004 року за N 1595/10194

4.17

Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ каолінів, затверджена наказом Державної комісії України по запасах корисних копалин (наказ N 354)

20 грудня 2006 року N 354

15 січня 2007 року за N 16/13283

4.18

Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ п'єзооптичного кварцу, затверджена наказом Державної комісії України по запасах корисних копалин (наказ N 77)

19 березня 2007 року N 77

08 травня 2007 року за N 477/13744

4.19

Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ піску та гравію, затверджена наказом Державної комісії України по запасах корисних копалин (наказ N 198)

25 червня 2007 року N 198

13 липня 2007 року за N 819/14086

4.20

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України "Про затвердження форм звітності щодо обліку запасів корисних копалин та інструкцій з їх заповнення" (наказ N 97)

14 березня 2016 року N 97

30 травня 2016 року за N 789/28919

 

ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр (геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка, підземних вод, лікувальних грязей, ропи та розсолів)

N з/п

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства

Ступінь ризику суб'єкта господа-
рювання

Позиція суб'єкта господа-
рювання щодо негатив-
ного впливу вимоги законо-
давства (від 1 до 4 балів)*

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

так

ні

не розгля-
далося

Питання для перевірки дотримання вимог законодавства, які поширюються на всіх суб'єктів господарювання у відповідній сфері

1

Наявність оригіналів документів

1.1

Спеціальний дозвіл на користування надрами отримано

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина друга статті 16 КУ N 132/94, абзац другий частини другої статті 16, частина п'ята статті 17 ЗУ N 2918, частина перша статті 19 ЗУ N 2026

1.2

Угоду про умови користування надрами, що містить програму робіт, укладено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 10 ПКМУ N 615

1.3

Свердловини (бювети, колодязі та/або каптажі джерел (водозабори)) розміщено на земельній ділянці, на яку оформлено документи, що посвідчують право користування (власності) земельною ділянкою для потреб, пов'язаних з користуванням надрами

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина друга статті 18 КУ N 132/94, абзац четвертий частини другої статті 16 ЗУ N 2918

1.4

Паспорт водозабірної споруди (артезіанська свердловина, колодязь, джерело тощо) наявний

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина четверта статті 16 ЗУ N 2918, пункт 3 ПКМУ N 963, пункти 5.1.7 - 5.1.9, 5.3.9 наказу N 30

1.5

Проект дослідно-промислової розробки затверджено та погоджено в установленому порядку

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина друга статті 20 КУ N 132/94, пункти 1.8, 2.1, 2.6, 3.4 наказу N 34/м

1.6

План робіт на поточний рік, погоджений в установленому порядку, наявний

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Стаття 51 КУ N 132/94, пункт 3.4 наказу N 34/м

1.7

Висновок з оцінки впливу на довкілля (державну екологічну експертизу) отримано

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Стаття 151 КУ N 132/94, пункт 1 частини третьої статті 3, абзац перший пункту 3 частини третьої статті 3, пункт 6 частини першої статті 15, частина третя статті 17 ЗУ N 2059

2

Вимоги щодо переоформлення документів

2.1

Спеціальний дозвіл на користування надрами у зв'язку з правонаступництвом юридичної особи (суб'єкта господарювання) у результаті реорганізації шляхом перетворення переоформлено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункт 3 пункту 16 ПКМУ N 615

2.2

Спеціальний дозвіл на користування надрами у разі приватизації державного вугледобувного підприємства відповідно до Закону України "Про особливості приватизації вугледобувних підприємств" переоформлено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина одинадцята статті 16 КУ N 132/94, абзац третій частини першої статті 2 ЗУ N 4650

2.3

Спеціальний дозвіл на користування надрами у разі отримання юридичною особою в оренду чи концесію цілісного майнового комплексу державного вугледобувного підприємства переоформлено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина десята статті 16 КУ N 132/94, підпункт 2 пункту 16 ПКМУ N 615

2.4

Обов'язкове переоформлення спеціального дозволу на користування надрами під час передання третім особам одночасно з переданням прав та обов'язків за угодою про розподіл продукції здійснено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина сьома статті 16 КУ N 132/94, частина шоста статті 6, частина друга статті 26 ЗУ N 1039

2.5

Спеціальний дозвіл на користування надрами у випадках та в порядку, передбачених Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", переоформлено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина восьма статті 16 КУ N 132/94, частина восьма статті 41 ЗУ N 2806, підпункт 1 пункту 16 ПКМУ N 615

3

Зміни до спеціального дозволу на користування надрами внесено у разі:

3.1

зміни особливих умов та інших умов, визначених у спеціальному дозволі на користування надрами

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункт 2 пункту 17 ПКМУ N 615, ПКМУ N 827

3.2

зменшення площі ділянки надр за ініціативою суб'єкта господарювання або відповідних органів, що здійснюють контроль

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункт 3 пункту 17 ПКМУ N 615

3.3

виявлення під час користування надрами даних про нові властивості, якість або кількість корисних копалин після проведення державної експертизи відповідних геологічних матеріалів

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункт 4 пункту 17 ПКМУ N 615

3.4

виявлення суб'єктом господарювання протягом трьох років після отримання спеціального дозволу на користування надрами описок, очевидних помилок

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункт 6 пункту 17 ПКМУ N 615

4

Дотримання вимог проектних та дозвільних документів

4.1

Геологічне вивчення здійснюється в межах ділянки надр відповідно до координат, визначених спеціальним дозволом на користування надрами

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина перша статті 20 КУ N 132/94

4.2

Показники проекту геологічного вивчення ділянки надр відповідають програмі робіт

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина друга статті 37 КУ N 132/94, пункт 1.8 наказу N 34/м

4.3

Показників проекту геологічного вивчення ділянки надр дотримано

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина перша статті 38 КУ N 132/94, пункт 2.3 наказу N 34/м

4.4

Геологорозвідувальні роботи і наукові дослідження відповідають державним контрактам і замовленням

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 8 ПКМУ N 83, пункт 10 ПКМУ N 301

4.5

Геологорозвідувальні роботи відповідають вимогам проекту(ів)

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункти 3 - 5 частини першої статті 38 КУ N 132/94, пункти 2.1, 3.7 наказу N 34/м

4.6

Планів робіт на поточний рік дотримано

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 1 частини першої статті 38 КУ N 132/94, пункт 3.4 наказу N 34/м

4.7

Мета спеціального дозволу на користування надрами за переліком виконується (зазначається мета, встановлена в спеціальному дозволі на користування надрами)

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац другий статті 14, пункт 2 частини другої статті 24 КУ N 132/94

5

Виконання особливих умов, встановлених спеціальним дозволом на користування надрами

5.1

Особлива умова спеціального дозволу на користування надрами за переліком виконується
(зазначається умова спеціального дозволу на користування надрами)

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Стаття 24 КУ N 132/94, пункт 10 ПКМУ N 615

6

Виконання угоди про умови користування надрами

6.1

Вимоги Угоди про умови користування надрами за переліком виконується
(зазначаються стаття угоди про умови користування надрами та її зміст)

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 1 частини першої статті 24 КУ N 132/94, пункт 10 ПКМУ N 615

7

Виконання програми робіт

7.1

Програма робіт за переліком виконується
(зазначаються пункт програми робіт та його зміст)

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац перший пункту 10 ПКМУ N 615

8

Дотримання вимог законодавства у сфері надрокористування та охорони навколишнього природного середовища

8.1

Геологічне (гідрогеологічне) обслуговування проводиться

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина перша статті 37, пункти 3 - 5 частини першої статті 38 КУ N 132/94, абзац чотирнадцятий пункту 2, пункти 17 - 19, 22, 23 ПКМУ N 432, абзац десятий пункту 2.1.7, абзаци двадцятий, тридцять перший пункту 2.1.9 наказу N 30, розділ 8 наказу N 23, розділи 3, 8 наказу N 32, розділ 12 наказу N 298, розділи 10, 11 наказу N 182, розділи X, XI наказу N 393, підпункти 6.1 - 6.4 пункту 6 розділу II НПАОН 14.0-1.02-85, пункти 4, 5 розділу III НПАОП 14.0-1.01-87

8.2

Геологічна (гідрогеологічна) документація, у тому числі первинна, наявна

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 8 частини першої статті 38 КУ N 132/94, пункти 5.1.7, 5.1.8, 5.3.4, 5.3.9, 5.3.10, 6.3.11, 6.3.12 наказу N 30, розділ 8 наказу N 23, розділи 3, 8 наказу N 32, розділ 12 наказу N 298, розділи 10, 11 наказу N 182, розділи X, XI наказу N 393, підпункти 6.1 - 6.4 пункту 6 розділу II НПАОН 14.0-1.02-85, пункти 4, 5 розділу III НПАОП 14.0-1.01-87

8.3

Наявна геологічна (гідрогеологічна) документація повна та достовірна

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 8 частини першої статті 38 КУ N 132/94, пункти 5.1.7, 5.1.8, 5.3.4, 5.3.9, 5.3.10, 6.3.11, 6.3.12 наказу N 30, розділ 8 наказу N 23, розділи 3, 8 наказу N 32, розділ 12 наказу N 298, розділи 10, 11 наказу N 182, розділи X, XI наказу N 393, підпункти 6.1 - 6.4 пункту 6 розділу II НПАОН 14.0-1.02-85, пункти 4, 5 розділу III НПАОП 14.0-1.01-87

8.4

Режимні дослідження (спостереження) проводяться

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 8 наказу N 23, розділ 8 наказу N 32, розділ 12 наказу N 298, розділ 11 наказу N 182, розділ 11 наказу N 393, пункти 39 - 40 НПАОН 14.0-4.01-84, пункт 2.14 розділу I НПАОН 14.0-1.02-85, пункт 5.2 розділу 5 НПАОП 14.0-1.01-87, розділ IV ДСанПіН 2.2.4-171-10

8.5

Ведення робіт з дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин відповідає проекту

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина друга статті 20 КУ N 132/34, пункти 1.8, 2.1, абзац другий пункту 2.3 наказу N 34/м

8.6

Корегування проекту і його перезатвердження у разі істотних відхилень (понад 10 відсотків) основних показників від проектних здійснено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 3.7 наказу N 34/м

8.7

Установленого порядку обліку запасів корисних копалин, видобутих під час дослідно-промислової розробки, дотримано

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 3 частини першої статті 53 КУ N 132/94

8.8

Обсяг мінеральної сировини, видобутої під час дослідно-промислової розробки, не перевищує проектного

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзаци перший, другий пункту 2.3 наказу N 34/м

8.9

Зони і пояси санітарної охорони водозаборів в установленому порядку погоджено, затверджено та встановлено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Стаття 93 КУ N 213/95, статті 30, 31 ЗУ N 2026, статті 34 - 36 ЗУ N 2918, пункт 4.1 наказу N 30

8.10

Водозабірні споруди контрольно-
вимірювальними приладами (засобами вимірювання) забезпечено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 6 частини першої статті 98 КУ N 213/95, пункт 5 ПКМУ N 963

8.10.1

Паспорт контрольно-
вимірювального приладу (засобу вимірювання) наявний

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 3 ПКМУ N 963

8.10.2

Контрольно-
вимірювальні прилади (засоби вимірювання) опломбовано

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 6 ПКМУ N 963

8.10.3

Періодичну державну метрологічну повірку контрольно-
вимірювального приладу (засобу вимірювання) здійснено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 5 ПКМУ N 963

8.10.4

Контрольно-
вимірювальні прилади (засоби вимірювання) підтримуються у придатному стані

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 7 ПКМУ N 963

8.10.5

Водокористувач вносить відомості про об'єм видобутих підземних вод до автоматизованої системи обліку

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 8 ПКМУ N 963

8.10.6

Засіб вимірювання забезпечує облік об'єму видобутих підземних вод у безперервному режимі

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 4 наказу N 110

8.10.7

Обладнання забезпечує автоматичне передання відомостей про об'єм видобутих підземних вод у безперервному режимі до автоматизованої системи не менш ніж один раз на годину

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 5 наказу N 110

8.10.8

Суб'єкт господарювання здійснює внесення відомостей про об'єм видобутих підземних вод самостійно через мережу Інтернет один раз на добу через Персональний кабінет суб'єкта господарювання автоматизованої системи обліку з використанням електронного цифрового підпису (у разі використання суб'єктом господарювання засобів вимірювання об'єму видобутих підземних вод без обладнання)

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 6 наказу N 110

8.10.9

Суб'єкт господарювання в тримісячний строк з дати отримання спеціального дозволу на користування надрами подав заяву до Державної служби геології та надр України про надання доступу до автоматизованої системи обліку

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 9 наказу N 110

8.10.10

У разі виникнення технічної несправності засобів вимірювання чи обладнання суб'єкт господарювання в одноденний строк з моменту виявлення технічної несправності повідомив про це Держгеонадра

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 11 наказу N 110

8.10.11

У разі виникнення технічної несправності засобів вимірювання чи обладнання суб'єкт господарювання забезпечив відновлення їх належного робочого стану протягом п'ятнадцяти календарних днів

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 11 наказу N 110

8.10.12

У період технічної несправності засобів вимірювання або обладнання у разі несвоєчасного внесення Водокористувачем відомостей про об'єм видобутих підземних вод, несвоєчасного повідомлення про технічні несправності облік видобутих підземних вод здійснюється відповідно до середньодобового об'єму видобутих підземних вод, що розраховується з максимально дозволеного дебету свердловини на добу

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 12 наказу N 110

8.11

Копія паспорта артезіанської свердловини щороку подається до Держгеонадр

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац другий пункту 3 ПКМУ N 963

8.12

Комплексність робіт з геологічного вивчення надр забезпечується

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 1 частини першої, пункт 2 частини другої статті 24 КУ N 132/94, абзац дванадцятий пункту 2 ПКМУ N 432, розділ 8 наказу N 23, розділи 3, 8 наказу N 32, розділ 12 наказу N 298, розділи 10, 11 наказу N 182, розділи X, XI наказу N 393, пункти 4 - 7 наказу N 260, розділ 3 наказу N 34/м, пункти 2 - 5 розділу I НПАОН 14.0-1.02-85, розділ 3 НПАОП 14.0-1.01-87, розділи III, IV ДСанПіН 2.2.4-171-10

8.13

Якість робіт з геологічного вивчення надр забезпечується

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 1 частини першої статті 38 КУ N 132/94, розділ 8 наказу N 23, розділи 3, 8 наказу N 32, розділ 12 наказу N 298, розділи 10, 11 наказу N 182, розділи X, XI наказу N 393, пункти 4 - 7 наказу N 260, пункти 2 - 5 розділу I НПАОН 14.0-1.02-85, розділ 3 НПАОП 14.0-1.01-87, розділи III, IV ДСанПіН 2.2.4-171-10

8.14

Ефективність робіт з геологічного вивчення надр забезпечується

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 1 частини першої статті 38 КУ N 132/94, розділ 8 наказу N 23, розділи 3, 8 наказу N 32, розділ 12 наказу N 298, розділи 10, 11 наказу N 182, розділи X, XI наказу N 393, пункти 4 - 7 наказу N 260, пункти 2 - 5 розділу I НПАОН 14.0-1.02-85, розділ 3 НПАОП 14.0-1.01-87, розділи III, IV ДСанПіН 2.2.4-171-10

8.15

Заборгованості з плати за користування надрами немає

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 1 частини другої статті 28 КУ N 132/94, підпункт 258.1.1 пункту 258.1 статті 258 КУ N 2755, частина друга статті 25 ЗУ N 1039

8.16

Звітність за формою 7-гр (підземні води) або звітність за формою 5-гр (тверді горючі, металеві, неметалеві корисні копалини, вугілля) за попередній рік складено за встановленими вимогами та в установлені строки надіслано

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 3 частини першої статті 53 КУ N 132/94, пункт 3 ПКМУ N 75, наказ N 97

8.17

Державну реєстрацію та облік робіт з геологічного вивчення надр за формою 3-гр у встановлені строки здійснено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина перша статті 39 КУ N 132/94, наказ N 263

8.18

Збереження зразків гірських порід і руд, дублікатів проб корисних копалин, які можуть бути використані під час подальшого вивчення надр, забезпечено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина перша статті 37, пункт 8 частини першої статті 38 КУ N 132/94

8.19

Земельні ділянки, порушені під час геологічного вивчення, приведено до стану, придатного для подальшого їх використання у суспільному виробництві

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 4 частини другої статті 24 КУ N 132/94

8.20

Порядок ліквідації свердловин дотримано

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частини перша, друга статті 54 КУ N 132/94, пункти 44 - 46 НПАОН 14.0-4.01-84

8.21

Порядок консервації свердловин дотримано

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частини перша, друга статті 54 КУ N 132/94

8.22

Строк проведення ДПР не перевищує трьох років, а для підземних вод, де здійснюється ДПР природного джерельного стоку, - п'яти років

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 2.2 наказу N 34/м

8.23

Обсяг добового видобутку не перевищує першочергової добової потреби споживання

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац другий пункту 2.3 наказу N 34/м

8.24

Ліміт забору води, встановлений у дозволі на спеціальне водокористування, не перевищує ліміт забору води, погоджений Держгеонадрами

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 3 частини першої статті 44 КУ N 213/95, пункт "ж" частини другої статті 68 ЗУ N 1264

8.25

Суб'єкт господарювання не перевищує ліміт забору води, встановлений у дозволі на спеціальне водокористування

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 3 частини першої статті 44 КУ N 213/95, пункт "ж" частини другої статті 68 ЗУ N 1264

8.26

Суб'єкт господарювання дотримується умов висновку Держгеонадр для отримання дозволу на спеціальне водокористування

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 6 статті 110 КУ N 213/95

8.27

Режим зон санітарної охорони водозаборів дотримується в частині геологічного вивчення та раціонального використання надр

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частини друга, третя статті 59 КУ N 213/95, пункти 6 - 8 ПКМУ N 2024

9

Підстави для припинення права користування надрами

9.1

Потреба у користуванні надрами не відпала

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 1 частини першої статті 26 КУ N 132/94

9.2

Відсутність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення та ліквідації або відомостей про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзаци третій, четвертий частини сьомої статті 41 ЗУ N 2806, пункт 3 частини першої статті 26 КУ N 132/94

9.3

Фактів подання в заяві про видачу спеціального дозволу на користування надрами та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації не встановлено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац п'ятий частини сьомої статті 41 ЗУ N 2806

9.4

Надра використовуються для тієї мети, для якої їх було надано, інших вимог, передбачених спеціальним дозволом на користування ділянкою надр не порушено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 5 частини першої статті 26 КУ N 132/94

9.5

Суб'єкт господарської діяльності протягом двох років з початку дії дозволу розпочав користування надрами

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 6 частини першої статті 26 КУ N 132/94

9.6

У встановленому законодавством порядку не вилучено надану у користування ділянку надр

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 7 частини першої статті 26 КУ N 132/94

10

Виконання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих органом державного нагляду (контролю) за результатами проведення попереднього заходу нагляду (контролю)

10.1

Приписи органів державного нагляду (контролю) щодо усунення порушень законодавства у сфері надрокористування виконуються в установлений строк

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина восьма статті 7 ЗУ N 877

10.2

Суб'єкт господарювання надав документи, зразки продукції, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникли під час державного нагляду (контролю)

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац четвертий статті 11 ЗУ N 877

10.3

Суб'єкт господарювання допустив посадових осіб Держгеонадр до здійснення заходів державного нагляду (контролю) за умови дотримання порядку здійснення державного нагляду (контролю), встановленого законодавством

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац другий статті 11 ЗУ N 877

10.4

Суб'єкт господарювання після зупинення дії чи анулювання спеціального дозволу на користування надрами зупинив (припинив) проведення на наданій йому в користування ділянці надр роботи, передбачені спеціальним дозволом на користування надрами

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац третій статті 56 КУ N 132/94, абзац восьмий пункту 22 ПКМУ N 615

____________
* Заповнюється керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою у добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, а 1 - питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.

ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр (геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка, підземних вод, лікувальних грязей, ропи та розсолів)

N з/п

Нормативно-правовий акт або нормативний документ

Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта у Мін'юсті

найменування

дата і номер

1

2

3

4

1

Кодекси України

1.1

Кодекс України про надра (КУ N 132/9)

27 липня 1994 року N 132/94-ВР

-

1.2

Водний кодекс України (КУ N 213/95)

06 червня 1995 року N 213/95-ВР

-

1.3

Податковий кодекс України (КУ N 2755)

02 грудня 2010 року N 2755-VI

-

2

Закони України

2.1

Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" (ЗУ N 1264)

25 червня 1991 року N 1264-XII

-

2.2

Закон України "Про угоди про розподіл продукції" (ЗУ N 1039)

14 вересня 1999 року N 1039-XIV

-

2.3

Закон України "Про курорти" (ЗУ N 2026)

05 жовтня 2000 року N 2026-III

-

2.4

Закон України "Про питну воду та питне водопостачання" (ЗУ N 2918)

10 січня 2002 року N 2918-III

-

2.5

Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (ЗУ N 2806)

06 вересня 2005 року N 2806-IV

-

2.6

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (ЗУ N 877)

05 квітня 2007 року N 877-V

-

2.7

Закон України "Про особливості приватизації вугледобувних підприємств" (ЗУ N 4650)

12 квітня 2012 року N 4650-VI

-

2.8

Закон України "Про оцінку впливу на довкілля" (ЗУ N 2059)

23 травня 2017 року N 2059-VIII

-

3

Постанови Кабінету Міністрів України

3.1

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення" (ПКМУ N 827)

12 грудня 1994 року N 827

-

3.2

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку державного обліку родовищ, запасів і проявів корисних копалин" (ПКМУ N 75)

31 січня 1995 року N 75

-

3.3

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр" (ПКМУ N 432)

05 травня 1997 року N 432

-

3.4

Постанова Кабінету Міністрів України "Про правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів" (ПКМУ N 2024)

18 грудня 1998 року N 2024

-

3.5

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку проведення геологорозвідувальних робіт за рахунок коштів державного бюджету" (ПКМУ N 83)

25 січня 1999 року N 83

-

3.6

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку мінерально-сировинної бази та внесення змін до Порядку проведення геологорозвідувальних робіт за рахунок коштів державного бюджету" (ПКМУ N 301)

28 лютого 2011 року N 301

-

3.7

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами" (ПКМУ N 615)

30 травня 2011 року N 615

-

3.8

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об'єму видобутих підземних вод" (ПКМУ N 963)

08 жовтня 2012 року N 963

-

4

Накази міністерств та інших органів виконавчої влади

4.1

Положення про охорону підземних вод, затверджене Міністерством геології СРСР (НПАОН 14.0-4.01-84)

15 серпня 1984 року

-

4.2

Правила розробки родовищ теплоенергетичних вод, затверджені постановою Держгіртехнагляду СРСР (НПАОН 14.0-1.02-85)

01 листопада 1985 року

-

4.3

Правила розробки і охорони родовищ лікувальних мінеральних вод, затверджені постановою Держгіртехнагляду СРСР (НПАОП 14.0-1.01-87)

27 серпня 1987 року N 28

-

4.4

Правила технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, затверджені наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству (наказ N 30)

05 липня 1995 року N 30

21 липня 1995 року за N 231/767

4.5

Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ питних і технічних підземних вод, затверджена наказом Державної комісії України по запасах корисних копалин (наказ N 23)

04 лютого 2000 року N 23

29 лютого 2000 року за N 109/4330

4.6

Положення про стадії геологорозвідувальних робіт на підземні води (гідрогеологічні роботи), затверджене наказом Міністерства екології та природних ресурсів України (наказ N 260)

16 липня 2001 року N 260

30 липня 2001 року за N 648/5839

4.7

Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ мінеральних підземних вод, затверджена наказом Державної комісії України по запасах корисних копалин (наказ N 32)

14 березня 2002 року N 32

01 квітня 2002 року за N 320/6608

4.8

Положення про порядок організації та виконання дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, затверджене наказом Міністерства екології та природних ресурсів України (наказ N 34/м)

03 березня 2003 року N 34/м

20 травня 2003 року за N 377/7698

4.9

Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ лікувальних грязей, затверджена наказом Державної комісії України по запасах корисних копалин (наказ N 298)

29 грудня 2004 року N 298

12 січня 2005 року за N 31/10311

4.10

Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ теплоенергетичних підземних вод, затверджена наказом Державної комісії України по запасах корисних копалин (наказ N 182)

07 червня 2007 року N 182

21 червня 2007 року за N 704/13971

4.11

Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ промислових підземних вод, затверджена наказом Державної комісії України по запасах корисних копалин (наказ N 393)

06 жовтня 2009 року N 393

26 жовтня 2009 року за N 981/16997

4.12

Державні санітарні норми та правила "Гігієнічні вимоги до питної води, призначеної для споживання людиною", затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України (ДСанПіН 2.2.4-171-10)

12 травня 2010 року N 400

01 липня 2010 року за N 452/17747

4.13

Порядок державної реєстрації робіт і досліджень, пов'язаних із геологічним вивченням надр, затверджений наказом Міністерства екології та природних ресурсів України (наказ N 263)

14 червня 2013 року N 263

10 липня 2013 року за N 1157/23689

4.14

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України "Про затвердження форм звітності щодо обліку запасів корисних копалин та інструкцій з їх заповнення" (наказ N 97)

14 березня 2016 року N 97

30 травня 2016 року за N 789/28919

4.15

Порядок внесення відомостей про об'єм видобутих підземних вод водокористувачами до автоматизованої системи обліку видобутих підземних вод, затверджений наказом Міністерства екології та природних ресурсів України (наказ N 110)

23 березня 2016 року N 110

07 квітня 2016 року за N 517/28647

 

ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр (геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка, вуглеводнів)

N з/п

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства

Ступінь ризику суб'єкта господа-
рювання

Позиція суб'єкта господа-
рювання щодо негатив-
ного впливу вимоги законо-
давства (від 1 до 4 балів)*

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

так

ні

не розгля-
далося

Питання для перевірки дотримання вимог законодавства, які поширюються на всіх суб'єктів господарювання у відповідній сфері

1

Наявність оригіналів документів

1.1

Спеціальний дозвіл на користування надрами отримано

Високий
Середній

 

 

 

 

Частина перша статті 19 КУ N 132/94, частина перша статті 11 ЗУ N 2665

1.2

Угоду про умови користування надрами, що містить програму робіт, укладено

Високий
Середній

 

 

 

 

Частина перша статті 28 ЗУ N 2665, пункт 10 ПКМУ N 615

1.3

Геологічний проект на вивчення площі наявний

Високий
Середній

 

 

 

 

Частина друга статті 37 КУ N 132/94, розділи 6, 7 ГСТУ 41-00032626-00-011-99

1.4

Проект пошуково-розвідувального буріння наявний

Високий
Середній

 

 

 

 

Частина друга статті 37 КУ N 132/94, розділи 6, 7 ГСТУ 41-00032626-00-011-99

1.5

Проекти будівництва свердловин, затверджені та погоджені у встановленому порядку, наявні

Високий
Середній

 

 

 

 

Частина друга статті 37 КУ N 132/94

1.6

Затверджений у встановленому порядку проект дослідно-промислової розробки наявний

Високий
Середній

 

 

 

 

Частина друга статті 37, стаття 48 КУ N 132/94, частини друга, четверта статті 35 ЗУ N 2665, пункт 2.1 наказу N 34/м

1.7

Документи, що посвідчують право на земельну ділянку для потреб, пов'язаних з користуванням надрами, отримано

Високий
Середній

 

 

 

 

Частини перша - четверта, шоста статті 97, стаття 125 КУ N 2768, стаття 18 ЗУ N 2665, пункт 1 розділу VII наказу N 118

1.8

Висновок з оцінки впливу на довкілля (державну екологічну експертизу) отримано

Високий
Середній

 

 

 

 

Стаття 151 КУ N 132/94, пункт 12 частини другої статті 3, пункти 1, 3 частини третьої статті 3, пункт 6 частини першої статті 15, частина третя статті 17 ЗУ N 2059

2

Вимоги щодо переоформлення документів

2.1

Спеціальний дозвіл на користування надрами у зв'язку з правонаступництвом юридичної особи (суб'єкта господарювання) у результаті реорганізації шляхом перетворення переоформлено

Високий
Середній

 

 

 

 

Підпункт 3 пункту 16 ПКМУ N 615

2.2

Обов'язкове переоформлення спеціального дозволу на користування надрами під час передання третім особам одночасно з переданням прав та обов'язків за угодою про розподіл продукції здійснено

Високий
Середній

 

 

 

 

Частина сьома статті 16 КУ N 132/94, абзац десятий частини п'ятої статті 6, частина друга статті 26 ЗУ N 1039

2.3

Спеціальний дозвіл на користування надрами у випадках та в порядку, передбачених Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", переоформлено

Високий
Середній

 

 

 

 

Частина восьма статті 16 КУ N 132/94, частина восьма статті 41 ЗУ N 2806, підпункт 1 пункту 16 ПКМУ N 615

3

Зміни до спеціального дозволу на користування надрами внесено у разі:

3.1

зміни особливих умов та інших умов, визначених у спеціальному дозволі на користування надрами

Високий
Середній

 

 

 

 

Підпункт 2 пункту 17 ПКМУ N 615

3.2

зменшення площі ділянки надр за ініціативою суб'єкта господарювання або відповідних органів, що здійснюють контроль

Високий
Середній

 

 

 

 

Підпункт 3 пункту 17 ПКМУ N 615

3.3

виявлення під час користування надрами даних про нові властивості, якість або кількість корисних копалин після проведення державної експертизи відповідних геологічних матеріалів

Високий
Середній

 

 

 

 

Підпункт 4 пункту 17 ПКМУ N 615

3.4

виявлення суб'єктом господарювання протягом трьох років після отримання спеціального дозволу на користування надрами описок, очевидних помилок

Високий
Середній

 

 

 

 

Підпункт 6 пункту 17 ПКМУ N 615

4

Дотримання вимог проектних та дозвільних документів

4.1

Геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислова розробка, здійснюється в межах ділянки надр відповідно до координат, визначених спеціальним дозволом на користування надрами

Високий
Середній

 

 

 

 

Частина перша статті 19, частина четверта статті 24 КУ N 132/94, частина перша статті 19, стаття 22 ЗУ N 2665, пункт 2 частини другої статті 8 ЗУ N 1039

4.2

Геологічне вивчення, у тому числі з дослідно-промисловою розробкою, здійснюється в межах земельної ділянки, визначеної в документах, що посвідчують право на неї

Високий
Середній

 

 

 

 

Частина друга статті 18 КУ N 132/94

4.3

Вимоги проекту геологічного вивчення ділянки надр дотримуються

Високий
Середній

 

 

 

 

Частина друга статті 37, стаття 38 КУ N 132/94, частини друга, третя статті 35 ЗУ N 2665, розділ 7 ГСТУ 41-00032626-00-011-99

4.3.1

Обсяги пошуково-розвідувального буріння відповідають вимогам проекту

Високий
Середній

 

 

 

 

Частина друга статті 37, пункт 3 частини першої статті 38 КУ N 132/94, абзац другий частини другої статті 20 ЗУ N 2665, пункт 6.3 ГСТУ 41-00032626-00-016-2000

4.3.2

Фактичні параметри буріння свердловин відповідають вимогам проекту

Високий
Середній

 

 

 

 

Частина друга статті 37, пункт 3 частини першої статті 38 КУ N 132/94, абзац другий частини другої статті 20 ЗУ N 2665, пункти 1-9 ГСТУ 41-00032626-00-007-97

4.3.2.1

Глибини свердловин відповідають вимогам проекту

Високий
Середній

 

 

 

 

Частина друга статті 37, пункт 3 частини першої статті 38 КУ N 132/94, абзац другий частини другої статті 20 ЗУ N 2665, пункти 7.7, 7.10, 7.13 наказу N 46, пункти 1 - 9 ГСТУ 41-00032626-00-007-97, пункт 7.5 ГСТУ 41-00032626-00-016-2000

4.3.2.2

Свердловини досягли проектних горизонтів

Високий
Середній

 

 

 

 

Частина друга статті 37, пункт 3 частини першої статті 38 КУ N 132/94, абзац другий частини другої статті 20 ЗУ N 2665, пункт 7.7 наказу N 46, пункти 1 - 9 ГСТУ 41-00032626-00-007-97, пункт 7.5 ГСТУ 41-00032626-00-016-2000

4.3.2.3

Технологічні показники буріння свердловин відповідають проекту

Високий
Середній

 

 

 

 

Пункт 8 розділу VIII наказу N 118, пункти 1 - 9 ГСТУ 41-00032626-00-007-97, пункт 7.5 ГСТУ 41-00032626-00-016-2000

4.3.3

Кількість пошукових свердловин відповідає вимогам геологічного проекту (проекту пошуково-розвідувального буріння)

Високий
Середній

 

 

 

 

Пункт 7.2 наказу N 46, пункт 7.3 ГСТУ 41-00032626-00-011-99

4.3.4

Кількість розвідувальних свердловин відповідає вимогам геологічного проекту (проекту пошуково-розвідувального буріння)

Високий
Середній

 

 

 

 

Пункти 7.2, 7.4, 7.5 наказу N 46, пункт 7.4 ГСТУ 41-00032626-00-011-99

4.3.5

Фактичні інтервали та обсяги відбору керна відповідають проектному завданню

Високий
Середній

 

 

 

 

Пункт 7.8 наказу N 46

4.3.6

Зміни проектного завдання з відбору керна, узгоджені з проектною організацією, наявні

Високий
Середній

 

 

 

 

Пункти 7.8, 7.9 наказу N 46

4.3.7

Фактичні види і об'єми геолого-геофізичних досліджень, виконаних у свердловинах, відповідають вимогам проекту пошуково-розвідувального буріння

Високий
Середній

 

 

 

 

Пункт 7.9 наказу N 46, розділ 7 ГСТУ 41-00032626-00-011-99

4.3.8

Фактичні обсяги випробування у відкритому стовбурі відповідають проектним вимогам

Високий
Середній

 

 

 

 

Пункт 1.7, розділи 2, 3 наказу N 34/м, пункти 7.9, 7.10 наказу N 46, розділ 6 ГСТУ 41-00032626-00-016-2000, пункти 1 - 7 НПАОН 11.2-5.01-52

4.3.9

Узгоджене з проектною організацією змінене проектне завдання з випробування у процесі буріння наявне

Високий
Середній

 

 

 

 

Пункт 1.7, розділи 2, 3 наказу N 34/м, розділ 6 ГСТУ 41-00032626-00-016-2000

4.3.10

Фактичні обсяги випробування в експлуатаційній колоні відповідають вимогам геологічного проекту (проекту пошуково-розвідувального буріння)

Високий
Середній

 

 

 

 

Пункт 1.7, розділи 2, 3 наказу N 34/м, пункти 7.9, 7.10 наказу N 46, розділ 6 ГСТУ 41-00032626-00-016-2000, пункти 1 - 7 НПАОН 11.2-5.01-52

4.3.11

Узгоджене з проектною організацією та геофізичною організацією змінене проектне завдання з випробування в експлуатаційній колоні наявне

Високий
Середній

 

 

 

 

Пункт 1.7, розділи 2, 3 наказу N 34/м, розділ 6 ГСТУ 41-00032626-00-016-2000

4.4

Звіти про стан виконання окремих етапів і стадій геологорозвідувальних робіт оформлюються і надаються в установленому порядку

Високий
Середній

 

 

 

 

Стаття 32 ЗУ N 2665, розділ 8 ГСТУ 41-00032626-00-011-99

4.5

Показників проекту дослідно-промислової розробки родовища (площі) дотримано

Високий
Середній

 

 

 

 

Пункт 1.7, розділи 2, 3 наказу N 34/м, пункти 3.10, 3.12.1, 3.12.2 наказу N 316, розділи 7 - 9 ГСТУ 41-00032626-00-016-2000, пункти 1 - 7 НПАОН 11.2-5.01-52

4.5.1

Авторський нагляд за проектними рішеннями (проекту дослідно-промислової розробки) з боку проектної організації здійснюється

Високий
Середній

 

 

 

 

Пункт 5.2 ГСТУ 41-00032626-00-016-2000, § 49 НПАОН 11.10-1.01-70, розділи 1 - 6 СОУ 11.2-00013741-003:2009

4.5.2

Річні обсяги видобутку природного газу за минулий рік відповідають проектним показникам

Високий
Середній

 

 

 

 

Частина четверта статті 35 ЗУ N 2665, пункт 5 розділу V наказу N 118

4.5.3

Річні обсяги видобутку нафти за минулий рік відповідають проектним показникам

Високий
Середній

 

 

 

 

Частина четверта статті 35 ЗУ N 2665, пункт 5 розділу V наказу N 118

4.5.4

Річні обсяги видобутку конденсату за минулий рік відповідають проектним показникам

Високий
Середній

 

 

 

 

Частина четверта статті 35 ЗУ N 2665, пункт 5 розділу V наказу N 118

4.5.5

Кількість об'єктів і горизонтів досліджень відповідає вимогам проекту дослідно-промислової розробки

Високий
Середній

 

 

 

 

Пункти 4, 5 розділу V наказу N 118, пункти 1.4, 1.7, 1.8, 2.8, 2.12 наказу N 76, пункти 7.7, 7.9, 7.10, 7.11 наказу N 46, розділи 7, 8, 9 ГСТУ 41-00032626-00-016-2000

4.5.6

Порядок переведення нафтових і газових свердловин на інші горизонти відповідає вимогам проекту дослідно-промислової розробки та установленим вимогам

Високий
Середній

 

 

 

 

Пункт 39 розділу XIV наказу N 118, розділи 5, 6 ГСТУ 41-00032626-00-016-2000, пункти 1 - 7 НПАОН 11.2-5.01-52, пункти 1 - 11 НПАОН 11.2-4.03-86

4.5.7

Здійснювані заходи з оптимізації параметрів розробки відповідають проекту

Високий
Середній

 

 

 

 

Частини третя, четверта статті 35 ЗУ N 2665, пункт 1.7, розділи 2, 3 наказу N 34/м, розділи 7, 8, 9 ГСТУ 41-00032626-00-016-2000, пункти 1-7 НПАОН 11.2-5.01-52

4.5.8

Фактичні дослідження свердловин (комплекс дослідницьких робіт з контролю за розробкою родовища в розвідувальних, експлуатаційних, спостережних та інших свердловинах), передбачені проектом та щорічними планами, відповідають проекту дослідно-промислової розробки

Високий
Середній

 

 

 

 

Пункти 4, 5 розділу V наказу N 118, пункт 1.7, розділи 2, 3 наказу N 34/м, розділ 7 ГСТУ 41-00032626-00-011-99, розділи 7, 8, 9 ГСТУ 41-00032626-00-016-2000

4.5.9

Періодичність відбору проб нафти, конденсату, пластової води, природного та супутнього газу дотримується

Високий
Середній

 

 

 

 

Пункт 5 розділу V наказу N 118, пункт 1.7, розділ 3 наказу N 34/м, розділ 7 ГСТУ 41-00032626-00-011-99, розділи 8, 9 ГСТУ 41-00032626-00-016-2000

4.5.10

Вимірювання тисків:
статичного, пластового, динамічного на гирлі та на вибої, розподілу в стовбурі свердловини; температури на вибої; статичного та динамічного рівнів рідини у свердловині здійснюється відповідно до вимог проекту дослідно-промислової розробки

Високий
Середній

 

 

 

 

Пункти 7.7, 7.9 - 7.15 наказу N 46, розділ 7 ГСТУ 41-00032626-00-011-99, розділи 7 - 9 ГСТУ 41-00032626-00-016-2000

4.5.11

Дослідження свердловин методом усталених відборів пластового газу на конденсатність, методом відновлення тиску після зупинки здійснюється відповідно до вимог проекту дослідно-промислової розробки

Високий
Середній

 

 

 

 

Пункти 5, 7, 8 розділу V наказу N 118, розділ 7 ГСТУ 41-00032626-00-011-99, розділи 7 - 9 ГСТУ 41-00032626-00-016-2000

4.5.12

Відбір глибинних проб нафти, рідини, поверхневих проб флюїдів здійснюється відповідно до вимог проекту дослідно-промислової розробки

Високий
Середній

 

 

 

 

Пункти 4, 5, 8 розділу V наказу N 118, розділ 7 ГСТУ 41-00032626-00-011-99, розділи 8 ГСТУ 41-00032626-00-016-2000

4.5.13

Визначення дебіту флюїдів; газового фактора, конденсатного фактора, обводненості продукції здійснюється відповідно до вимог проекту дослідно-промислової розробки

Високий
Середній

 

 

 

 

Пункти 5, 7 розділу V наказу N 118, розділ 7 ГСТУ 41-00032626-00-011-99, розділи 7 - 9 ГСТУ 41-00032626-00-016-2000

4.5.14

Заміри параметрів за фазовим станом вуглеводнів відповідно до вимог проекту дослідно-промислової розробки здійснюються

Високий
Середній

 

 

 

 

Пункти 4, 5, 7 розділу V наказу N 118, пункт 3.6 наказу N 34/м, розділ 7 ГСТУ 41-00032626-00-011-99, розділи 8 ГСТУ 41-00032626-00-016-2000

4.5.15

Заміри складу пластового газу, ізотерми конденсації відповідно до вимог проекту дослідно-промислової розробки здійснюються

Високий
Середній

 

 

 

 

Пункти 5, 7 розділу V наказу N 118, пункти 7.7, 7.9 - 7.16 наказу N 46, розділ 7 ГСТУ 41-00032626-00-011-99, розділи 7 - 9 ГСТУ 41-00032626-00-016-2000

4.5.16

Заміри обсягів і фазового складу газоконденсатної системи відповідно до вимог проекту дослідно-промислової розробки здійснюються

Високий
Середній

 

 

 

 

Пункти 4, 5, 7 розділу V наказу N 118, пункт 3.6 наказу N 34/м, розділ 7 ГСТУ 41-00032626-00-011-99, розділи 8 ГСТУ 41-00032626-00-016-2000

4.5.17

Заміри положення водо-нафтової, водо-газової межі відповідно до вимог проекту дослідно-промислової розробки здійснюються

Високий
Середній

 

 

 

 

Пункти 4, 5, 7 наказу N 118, розділ 7 ГСТУ 41-00032626-00-011-99, розділи 7 - 9 ГСТУ 41-00032626-00-016-2000

4.5.18

Фактичні обсяги випробування у відкритому стовбурі відповідають вимогам проекту дослідно-промислової розробки

Високий
Середній

 

 

 

 

Пункт 1.7, розділи 2, 3 наказу N 34/м, пункти 7.7, 7.9 - 7.16 наказу N 46, розділи 7 - 9 ГСТУ 41-00032626-00-016-2000, пункти 1 - 7 НПАОН 11.2-5.01-52

4.5.19

Фактичні обсяги випробування в експлуатаційній колоні відповідають вимогам проекту дослідно-промислової розробки

Високий
Середній

 

 

 

 

Пункт 1.7, розділи 2, 3 наказу N 34/м, пункти 7.7, 7.9 - 7.16 наказу N 46, розділи 7 - 9 ГСТУ 41-00032626-00-016-2000, пункти 1 - 7 НПАОН 11.2-5.01-52

4.5.20

Фактичні обсяги проведення гідрогазодинамічних досліджень за видами та їх періодичність відповідають установленим вимогам

Високий
Середній

 

 

 

 

Пункт 1.7, розділи 2, 3 наказу N 34/м, пункти 7.7, 7.9 - 7.16 наказу N 46, розділи 8, 9 ГСТУ 41-00032626-00-016-2000

4.5.21

Фактичні види і об'єми геолого-геофізичних досліджень, виконаних у свердловинах, відповідають установленим вимогам

Високий
Середній

 

 

 

 

Пункт 1.7, розділи 2, 3 наказу N 34/м, пункти 7.7, 7.9 - 7.16 наказу N 46, розділи 8, 9 ГСТУ 41-00032626-00-016-2000

4.6

Затверджені технологічні режими роботи свердловин наявні

Високий
Середній

 

 

 

 

Пункти 9.13 - 9.19 ГСТУ 41-00032626-00-016-2000

4.6.1

Затверджені технологічні режими роботи свердловин відповідають проектним показникам

Високий
Середній

 

 

 

 

Пункти 9.13 - 9.19 ГСТУ 41-00032626-00-016-2000

4.7

На ділянці надр, наданій у користування, проводяться роботи, передбачені спеціальним дозволом на користування надрами, а також пошук і розвідка нових покладів нафти і газу в межах ділянки

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзаци другий, шостий статті 14, пункт 1 частини другої статті 24, абзац другий статті 56 КУ N 132/94, абзаци другий, третій статті 13, абзац одинадцятий статті 37 ЗУ N 2665, абзаци другий, третій пункту 4 ПКМУ N 615

4.8

Терміни проведення дослідно-промислової розробки відповідають вимогам проекту дослідно-промислової розробки

Високий
Середній

 

 

 

 

Пункт 2.2 наказу N 34/м, пункт 2.12 наказу N 76, розділ 7 ГСТУ 41-00032626-00-016-2000

4.9

Мета спеціального дозволу на користування надрами за переліком виконується
(зазначається мета, визначена спеціальним дозволом на користування надрами)

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзаци другий, шостий статті 14 КУ N 132/94, абзац другий частини першої статті 20 ЗУ N 2665, абзац дев'ятий пункту 12 ПКМУ N 615

5

Виконання особливих умов, встановлених спеціальним дозволом на користування надрами

5.1

Особлива умова спеціального дозволу на користування надрами за переліком виконується
(зазначається умова спеціального дозволу на користування надрами)

Високий
Середній

 

 

 

 

Пункт 2 частини другої статті 24 КУ N 132/94, абзац двадцять п'ятий статті 1, абзац восьмий статті 37 ЗУ N 2665, пункт 10 ПКМУ N 615

6

Виконання угоди про умови користування надрами

6.1

Угода про умови користування надрами за переліком виконується
(зазначаються стаття угоди про умови користування надрами та її зміст)

Високий
Середній

 

 

 

 

Пункт 2 частини другої статті 24 КУ N 132/94, абзац восьмий статті 37 ЗУ N 2665, стаття 16 ЗУ N 1039, пункт 10, абзац другий пункту 11 ПКМУ N 615

7

Виконання програми робіт

7.1

Пункт програми робіт за переліком виконується (зазначаються пункт програми робіт та його зміст)

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзац другий частини першої статті 24 КУ N 132/94, абзац другий частини другої статті 20, абзац другий частини третьої статті 28, абзац одинадцятий статті 37 ЗУ N 2665, частина друга статті 8, частина перша статті 16 ЗУ N 1039, пункт 10 ПКМУ N 615

8

Дотримання вимог законодавства у сфері надрокористування та охорони навколишнього природного середовища

8.1

Державну реєстрацію та облік робіт з геологічного вивчення надр за формою 3-гр в установлені строки здійснено

Високий
Середній

 

 

 

 

Частина перша статті 39 КУ N 132/94, наказ N 263

8.2

У суб'єкта господарювання наявні технічні можливості для виконання мети робіт, яка передбачена спеціальним дозволом на користування надрами, або роботи виконуються за договорами спеціалізованими організаціями

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзац третій статті 12, абзац третій частини першої статті 20 ЗУ N 2665

8.3

Геологічне обслуговування проводиться

Високий
Середній

 

 

 

 

Частина перша статті 37 КУ N 132/94, абзац другий частини другої статті 20 ЗУ N 2665, пункти 5.1, 5.2 ГСТУ 41-00032626-00-016-2000

8.4

Геологічна документація, у тому числі первинна, у повному обсязі наявна

Високий
Середній

 

 

 

 

Частина перша статті 37 КУ N 132/94, абзац другий частини другої статті 20 ЗУ N 2665, розділи 7 - 9 ГСТУ 41-00032626-00-016-2000

8.5

Роботи відповідають державним програмам геологорозвідувальних робіт, геологічним завданням і замовленням

Високий
Середній

 

 

 

 

Пункт 8 ПКМУ N 83, пункт 10 ПКМУ N 301

8.6

Рішення з питань методичного забезпечення робіт з геологічного вивчення ділянки надр виконуються

Високий
Середній

 

 

 

 

Частина друга статті 20 КУ N 132/94, частина друга статті 35 ЗУ N 2665, розділ 3 наказу N 316

8.7

Застосування методик і відповідних технологій обґрунтовано

Високий
Середній

 

 

 

 

Частина друга статті 20 КУ N 132/94, частина друга статті 35 ЗУ N 2665, розділи 5, 6 наказу N 316

8.8

Державні кошти, що спрямовуються на геологічне вивчення ділянки надр, використовуються за цільовим призначенням

Високий
Середній

 

 

 

 

Пункт 3 ПКМУ N 301, пункт 1 додатка 3 ПКМУ N 83, пункт 7.21 наказу N 316

8.9

Наявна геологічна документація повна та достовірна

Високий
Середній

 

 

 

 

Частина перша статті 37 КУ N 132/94, абзац другий частини другої статті 20 ЗУ N 2665

8.10

Маркшейдерське обслуговування проводиться

Високий
Середній

 

 

 

 

Пункт 5 частини першої статті 50 КУ N 132/94, пункти 1, 6 Типового положення про відомчу маркшейдерську службу, затвердженого ПРМ СРСР N 1040

8.11

Плани пробної експлуатації свердловин, погоджені в установленому порядку, наявні

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзац третій пункту 2.2 наказу N 34/м

8.12

Терміни проведення пробної експлуатації свердловин відповідають установленим вимогам

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзаци перший, другий пункту 2.2 наказу N 34/м

8.13

Геолого-економічні оцінки запасів нафти і газу та супутніх компонентів затверджені ДКЗ України або іншими уповноваженими підприємствами, установами чи організаціями

Високий
Середній

 

 

 

 

Стаття 32 ЗУ N 2665, абзац перший пункту 10 ПКМУ N 615

8.14

Звітність за формою 6-гр (нафта, природний газ, конденсат, етан, пропан, бутан, гелій) за попередній рік складено за встановленими вимогами та в установлені строки надіслано

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзац сьомий статті 37 ЗУ N 2665, наказ N 97

8.15

Заборгованості з плати за користування надрами немає

Високий
Середній

 

 

 

 

Пункт 1 частини другої статті 28 КУ N 132/94, підпункт 258.1.1 пункту 258.1 статті 258 КУ N 2755, частина друга статті 25 ЗУ N 1039

8.16

Роздільне випробування перспективних горизонтів забезпечується

Високий
Середній

 

 

 

 

Розділи 6 - 8 ГСТУ 41-00032626-00-016-2000

8.17

Збереження первинної геологічної інформації (керн свердловин, проби нафти, газу, дублікати проб, журнали польової документації та випробування, записи геофізичних спостережень тощо), яка може використовуватися для подальшого вивчення надр, розвідки та експлуатації родовищ корисних копалин, забезпечується

Високий
Середній

 

 

 

 

Частина перша статті 37, пункт 8 частини першої статті 38 КУ N 132/94

8.18

Порядок передання родовища для промислового освоєння та введення родовища або окремого покладу нафти і газу у промислову розробку дотримується

Високий
Середній

 

 

 

 

Пункт 6 ПКМУ N 114

8.19

Терміни проведення дослідно-промислових робіт відповідають установленим вимогам

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзаци перший, другий пункту 2.2 наказу N 34/м, розділ 7 ГСТУ 41-00032626-00-016-2000

8.20

Обсяги вилучення природного газу від попередньо оцінених запасів, що обліковуються Державним балансом запасів корисних копалин на дату затвердження проекту ДПР родовища або покладу, не перевищують установлених обсягів

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзаци перший, третій пункту 2.3 наказу N 34/м

8.21

Обсяги вилучення нафти від попередньо оцінених запасів, що обліковуються Державним балансом запасів корисних копалин на дату затвердження проекту ДПР родовища або покладу, не перевищують установлених обсягів

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзаци перший, третій пункту 2.3 наказу N 34/м

8.22

Обсяги вилучення конденсату від попередньо оцінених запасів, що обліковуються Державним балансом запасів корисних копалин на дату затвердження проекту ДПР родовища або покладу, не перевищують установлених обсягів

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзаци перший, третій пункту 2.3 наказу N 34/м

8.23

Консервацію свердловин здійснено в установленому порядку

Високий
Середній

 

 

 

 

Стаття 54 КУ N 132/94, частина тринадцята статті 13 ЗУ N 1392, пункти 1 - 3 НПАОН 11.2-4.02-89

8.24

Ліквідацію свердловин здійснено в установленому порядку

Високий
Середній

 

 

 

 

Стаття 54 КУ N 132/94, стаття 38 ЗУ N 2665, частина тринадцята статті 13 ЗУ N 1392

8.25

Акти на консервацію свердловин, що перебувають у консервації, погоджені у встановленому порядку, наявні

Високий
Середній

 

 

 

 

Стаття 54 КУ N 132/94, пункти 1 - 3 НПАОН 11.2-4.02-89

8.26

Акти на ліквідацію свердловин, що ліквідовані, погоджені у встановленому порядку, наявні

Високий
Середній

 

 

 

 

Частина п'ята статті 54 КУ N 132/94

8.27

Акти на розконсервацію свердловин, що перебувають у консервації, погоджені у встановленому порядку, наявні

Високий
Середній

 

 

 

 

Частина п'ята статті 54 КУ N 132/94, пункти 1 - 3 НПАОН 11.2-4.02-89

8.28

Акти на реліквідацію свердловин, що ліквідовані, погоджені у встановленому порядку, наявні

Високий
Середній

 

 

 

 

Частина п'ята статті 54 КУ N 132/94

8.29

Земельні ділянки, які порушені під час геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки, приведено до стану, придатного для подальшого їх використання у суспільному виробництві

Високий
Середній

 

 

 

 

Пункт 4 частини другої статті 24 КУ N 132/94

8.30

Інформацію про загальнодержавні та місцеві податки і збори, інші платежі, а також про виробничу (господарську) діяльність, необхідну для забезпечення прозорості у видобувних галузях за попередній рік, оприлюднено

Високий
Середній

 

 

 

 

Пункт 41 частини другої статті 24 КУ N 132/94, абзац шостий частини другої статті 20 ЗУ N 2665

9

Підстави для припинення права користування надрами

9.1

Потреба у користуванні надрами не відпала

Високий
Середній

 

 

 

 

Пункт 1 частини першої статті 26 КУ N 132/94

9.2

Відсутність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення та ліквідації або відомостей про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзаци третій, четвертий частини сьомої статті 41 ЗУ N 2806, пункт 3 частини першої статті 26 КУ N 132/94, абзац третій частини першої статті 27 ЗУ N 2665

9.3

У встановленому законодавством порядку не вилучено надану у користування ділянку нафтогазоносних надр

Високий
Середній

 

 

 

 

Пункт 7 частини першої статті 26 КУ N 132/94, абзац четвертий частини першої статті 27 ЗУ N 2665

9.4

Суб'єкт господарської діяльності протягом 180 календарних днів з моменту початку строку дії спеціального дозволу на користування надрами розпочав користування нафтогазоносними надрами

Високий
Середній

 

 

 

 

Пункт 6 частини першої статті 26 КУ N 132/94, абзац сьомий частини першої статті 27 ЗУ N 2665

9.5

Фактів подання в заяві про видачу спеціального дозволу на користування надрами та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації не встановлено

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзац п'ятий частини сьомої статті 41 ЗУ N 2806

9.6

Надра використовуються для тієї мети, для якої їх було надано, інші вимоги, передбачені спеціальним дозволом на користування ділянкою надр не порушуються

Високий
Середній

 

 

 

 

Пункт 5 частини першої статті 26 КУ N 132/94, абзац восьмий статті 27 ЗУ N 2665

9.7

Спеціальний дозвіл на користування нафтогазоносними надрами не визнано недійсним

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзац п'ятий статті 27 ЗУ N 2665

9.8

Користувач нафтогазоносними надрами або уповноважений ним виконавець робіт не порушував умов спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами або угоди про умови користування нафтогазоносними надрами

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзац другий частини першої статті 26 ЗУ N 2665

9.9

На наданій ділянці виконуються роботи, обумовлені спеціальним дозволом на користування нафтогазоносними надрами, а також пошук і розвідка нових покладів нафти і газу в межах певної ліцензійної ділянки

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзац п'ятий частини першої статті 26 ЗУ N 2665

10

Виконання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих органом державного нагляду (контролю) за результатами проведення попереднього заходу нагляду (контролю)

10.1

Приписи органів державного нагляду (контролю) щодо усунення порушень законодавства у сфері надрокористування виконуються в установлений строк

Високий
Середній

 

 

 

 

Частина восьма статті 7 ЗУ N 877

10.2

Суб'єкт господарювання надав документи, зразки продукції, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникли під час державного нагляду (контролю)

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзац четвертий статті 11 ЗУ N 877

10.3

Суб'єкт господарювання допустив посадових осіб Держгеонадр до здійснення заходів державного нагляду (контролю) за умови дотримання порядку здійснення державного нагляду (контролю), встановленого законодавством

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзац другий статті 11 ЗУ N 877

10.4

Суб'єкт господарювання протягом 20 днів після зупинення дії чи анулювання спеціального дозволу на користування надрами зупинив (припинив) проведення на наданій йому в користування ділянці надр роботи, передбачені спеціальним дозволом на користування надрами

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзац третій статті 56 КУ N 132/94, абзац восьмий пункту 22 ПКМУ N 615

____________
* Заповнюється керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою у добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, а 1 - питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.

ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань для проведення заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр (геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка, вуглеводнів)

N
з/п

Нормативно-правовий акт або нормативний документ

Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта у Мін'юсті

найменування

дата і номер

1

2

3

4

1

Кодекси України

1.1

Кодекс України про надра (КУ N 132/94)

27 липня 1994 року N 132/94-ВР

-

1.2

Податковий кодекс України (КУ N 2755)

02 грудня 2010 року N 2755-VI

-

1.3

Земельний кодекс України (КУ N 2768)

25 жовтня 2001 року N 2768-III

-

2

Закони України

2.1

Закон України "Про угоди про розподіл продукції" (ЗУ N 1039)

14 вересня 1999 року N 1039-XIV

-

2.2

Закон України "Про нафту і газ" (ЗУ N 2665)

12 липня 2001 року N 2665-III

-

2.3

Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (ЗУ N 2806)

06 вересня 2005 року N 2806-IV

-

2.4

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (ЗУ N 877)

05 квітня 2007 року N 877-V

-

2.5

Закон України "Про газ (метан) вугільних родовищ" (ЗУ N 1392)

21 травня 2009 року N 1392-VI

-

2.6

Закон України "Про оцінку впливу на довкілля" (ЗУ N 2059)

23 травня 2017 року
N 2059-VIII

 

3

Постанови Кабінету Міністрів України

3.1

Постанова Ради Міністрів СРСР "Про затвердження Типового положення про відомчу маркшейдерську службу та Типового положення про відомчу геологічну службу" (ПРМ СРСР N 1040)

27 жовтня 1981 року N 1040

-

3.2

Постанова Кабінету Міністрів України "Про Порядок передачі розвіданих родовищ корисних копалин для промислового освоєння" (ПКМУ N 114)

14 лютого 1995 року N 114

-

3.3

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку проведення геологорозвідувальних робіт за рахунок коштів державного бюджету" (ПКМУ N 83)

25 січня 1999 року N 83

-

3.4

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку мінерально-сировинної бази та внесення змін до Порядку проведення геологорозвідувальних робіт за рахунок коштів державного бюджету" (ПКМУ N 301)

28 лютого 2011 року N 301

-

3.5

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами" (ПКМУ N 615)

30 травня 2011 року N 615

-

4

Накази міністерств та інших органів виконавчої влади

4.1

Інструкція про порядок здійснення долучення нових горизонтів для спільної експлуатації кількох нафтоносних або газоносних горизонтів в одній свердловині, затверджена Держгіртехнаглядом СРСР (НПАОН 11.2-5.01-52)

06 вересня 1952 року

-

4.2

Положення про переведення нафтових і газових нагнітальних і контрольних свердловин на інші горизонти, затверджене Держгіртехнаглядом СРСР (НПАОН 11.2-4.03-86)

17 жовтня 1986 року

-

4.3

Положення про порядок консервування свердловин на нафтових, газових родовищах, у підземних сховищах газу (ПСГ) та родовищах термальних вод, затверджене Держгіртехнаглядом СРСР (НПАОН 11.2-4.02-89)

27 грудня 1989 року

-

4.4

Галузевий стандарт України "Охорона довкілля. Спорудження розвідувальних і експлуатаційних свердловин на нафту та газ на суші. Правила проведення" (ГСТУ 41-00032626-00-007-97)

01 березня 1998 року

-

4.5

Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до геолого-економічного вивчення ресурсів перспективних ділянок та запасів родовищ нафти і газу, затверджена наказом Державної комісії України по запасах корисних копалин (наказ N 46)

10 липня 1998 року N 46

24 липня 1998 року за N 475/2915

4.6

Етапи і стадії геологорозвідувальних робіт на нафту і газ, затверджені наказом Комітету України з питань геології та використання надр (ГСТУ 41-00032626-00-011-99)

31 грудня 1999 року N 328

-

4.7

Галузевий стандарт України "Дослідно-промислова розробка нафтових, газових і газоконденсатних родовищ. Порядок проведення" (ГСТУ 41-00032626-00-016-2000)

01 липня 2000 року

-

4.8

Положення про порядок організації та виконання дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, затверджене наказом Міністерства екології та природних ресурсів України (наказ N 34/м)

03 березня 2003 року N 34/м

20 травня 2003 року за N 377/7698

4.9

Порядок ведення обліку нафтових і газових свердловин, затверджений наказом Державного комітету природних ресурсів України (наказ N 76)

20 квітня 2005 року N 76

06 вересня 2005 року за N 995/11275

4.10

Положення про порядок техніко-економічного обґрунтування кондицій для підрахунку запасів родовищ нафти і газу, затверджене наказом Державної комісії України по запасах корисних копалин (наказ N 316)

27 листопада 2006 року N 316

28 грудня 2006 року за N 1383/13257

4.11

Розробка родовищ газу та нафти. Авторський нагляд за реалізацією проектних технологічних документів, затверджена наказом Мінпаливенерго України (СОУ 11.2-00013741-003:2009)

17 грудня 2009 року N 745

-

4.12

Порядок державної реєстрації робіт і досліджень, пов'язаних із геологічним вивченням надр, затверджений наказом Міністерства екології та природних ресурсів України (наказ N 263)

14 червня 2013 року N 263

10 липня 2013 року за N 1157/23689

4.13

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України "Про затвердження форм звітності щодо обліку запасів корисних копалин та інструкцій з їх заповнення" (наказ N 97)

14 березня 2016 року N 97

30 травня 2016 року за N 789/28919

4.14

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України "Про затвердження Правил розробки нафтових і газових родовищ" (наказ N 118)

15 березня 2017 року N 118

02 червня 2017 року за N 692/30560

 

ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр (геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка, металевих руд, неметалевих корисних копалин, горючих твердих корисних копалин)

N з/п

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства

Ступінь ризику суб'єкта господа-
рювання

Позиція суб'єкта госпо-
дарю-
вання щодо нега-
тивного впливу вимоги законо-
давства (від 1 до 4 балів)*

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

так

ні

не розгля-
далося

Питання для перевірки дотримання вимог законодавства, які поширюються на всіх суб'єктів господарювання у відповідній сфері

1

Наявність оригіналів документів

1.1

Спеціальний дозвіл на користування надрами отримано

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина перша статті 19 КУ N 132/94, частина четверта статті 7 ЗУ N 645

1.2

Угоду про умови користування надрами, що містить програму робіт, укладено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 10 ПКМУ N 615

1.3

Проект геологічного вивчення ділянки надр наявний

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина друга статті 20 КУ N 132/94, стаття 10 ЗУ N 645, пункти 5.2.7, 5.3.4 наказу N 19

1.4

Проект дослідно-промислової розробки ділянки надр затверджено та погоджено в установленому порядку

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина друга статті 20 КУ N 132/94, стаття 10 ЗУ N 645, пункти 5.2.7, 5.3.4 наказу N 19

1.5

План гірничих робіт на поточний рік, погоджений в установленому порядку, наявний

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частини перша, друга статті 51 КУ N 132/94, частина п'ята статті 19 ЗУ N 1127, пункт 3.4 наказу N 34/м

1.6

Користування надрами здійснюється на земельній ділянці, на яку оформлено документи, що посвідчують право користування (власності) земельною ділянкою для потреб, пов'язаних з користуванням надрами

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина друга статті 18 КУ N 132/94

1.7

Висновок з оцінки впливу на довкілля (державну екологічну експертизу) отримано

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Стаття 151 КУ N 132/94, пункт 1 частини третьої статті 3, абзац перший пункту 3 частини третьої статті 3, пункт 6 частини першої статті 15, частина третя статті 17 ЗУ N 2059

2

Вимоги щодо переоформлення документів

2.1

Спеціальний дозвіл на користування надрами у зв'язку з правонаступництвом юридичної особи (суб'єкта господарювання) у результаті реорганізації шляхом перетворення переоформлено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункт 3 пункту 16 ПКМУ N 615

2.2

Спеціальний дозвіл на користування надрами у разі приватизації державного вугледобувного підприємства відповідно до Закону України "Про особливості приватизації вугледобувних підприємств" переоформлено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина одинадцята статті 16 КУ N 132/94, абзац третій частини першої статті 2 ЗУ N 4650

2.3

Спеціальний дозвіл на користування надрами у разі отримання юридичною особою в оренду чи концесію цілісного майнового комплексу державного вугледобувного підприємства переоформлено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина десята статті 16 КУ N 132/94, підпункт 2 пункту 16 ПКМУ N 615

2.4

Обов'язкове переоформлення спеціального дозволу на користування надрами під час передання третім особам одночасно з переданням прав та обов'язків за угодою про розподіл продукції здійснено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина сьома статті 16 КУ N 132/94, частина шоста статті 6, частина друга статті 26 ЗУ N 1039

2.5

Спеціальний дозвіл на користування надрами у випадках та в порядку, передбачених Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", переоформлено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина восьма статті 16 КУ N 132/94, частина восьма статті 41 ЗУ N 2806, підпункт 1 пункту 16 ПКМУ N 615

3

Зміни до спеціального дозволу на користування надрами внесено у разі:

3.1

зміни особливих умов та інших умов, визначених у спеціальному дозволі на користування надрами

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункт 2 пункту 17 ПКМУ N 615, ПКМУ N 827

3.2

зменшення площі ділянки надр за ініціативою суб'єкта господарювання або відповідних органів, що здійснюють контроль

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункт 3 пункту 17 ПКМУ N 615

3.3

виявлення під час користування надрами даних про нові властивості, якість або кількість корисних копалин після проведення державної експертизи відповідних геологічних матеріалів

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункт 4 пункту 17 ПКМУ N 615

3.4

виявлення суб'єктом господарювання після отримання спеціального дозволу на користування надрами описок, очевидних помилок

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункт 6 пункту 17 ПКМУ N 615

4

Дотримання вимог проектних та дозвільних документів

4.1

Геологічне вивчення здійснюється в межах ділянки надр відповідно до координат, визначених спеціальним дозволом на користування надрами

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина перша статті 19 КУ N 132/94, абзаци перший - третій пункту 5 ПКМУ N 615

4.2

Дослідно-промислова розробка здійснюється в межах земельної ділянки, визначеної в документах, що посвідчують право на неї

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина друга статті 18 КУ N 132/94

4.3

Вимог проекту геологічного вивчення ділянки надр дотримано

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина перша статті 38 КУ N 132/94, пункт 2.3 наказу N 34/м, пункт 3.1 наказу N 244, пункт 1.4 НПАОН 00.0-5.02-76

4.4

Вимог проекту дослідно-промислової розробки ділянки надр дотримано

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина перша статті 38 КУ N 132/94, пункт 2.3 наказу N 34/м, пункт 1.4 НПАОН 00.0-5.02-76

4.5

Показників плану гірничих робіт за поточний рік дотримано

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 1 частини першої статті 38 КУ N 132/94, пункт 3.4 наказу N 34/м

4.6

Геологорозвідувальні роботи і наукові дослідження відповідають державним контрактам і замовленням

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 8 ПКМУ N 83, пункт 10 ПКМУ N 301

4.7

Геологорозвідувальні роботи відповідають проектам

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункти 3 - 5 частини першої статті 38 КУ N 132/94, пункти 2.1, 3.7 наказу N 34/м, розділ 1 наказу N 83, розділ 11 наказу N 100, розділи 6, 11 наказу N 155, розділи 6, 11 наказу N 199, розділ 7 наказу N 29, розділи 6, 11 наказу N 224, розділи 5, 10 наказу N 225, розділи 5, 10 наказу N 263, розділи 6, 11 наказу N 354, розділи 7, 12 наказу N 77, розділи 10, 11 наказу N 198

4.8

Мета спеціального дозволу на користування надрами за переліком виконується
(зазначається мета, визначена спеціальним дозволом на користування надрами)

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац другий статті 14, пункт 2 частини другої статті 24 КУ N 132/94, абзаци перший - третій пункту 5 ПКМУ N 615

5

Виконання особливих умов, встановлених спеціальним дозволом на користування надрами

5.1

Особлива умова спеціального дозволу на користування надрами за переліком виконується
(зазначається умова спеціального дозволу на користування надрами)

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частини перша, друга статті 24 КУ N 132/94, пункт 10 ПКМУ N 615

6

Виконання угоди про умови користування надрами

6.1

Угода про умови користування надрами за переліком виконується
(зазначаються стаття угоди про умови користування надрами та її зміст)

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 1 частини першої статті 24 КУ N 132/94, пункт 10 ПКМУ N 615

7

Виконання програми робіт

7.1

Програма робіт за переліком виконується
(зазначаються пункт програми робіт та його зміст)

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац перший пункту 10 ПКМУ N 615

8

Дотримання вимог законодавства у сфері надрокористування та охорони навколишнього природного середовища

8.1

Геологічне обслуговування проводиться

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина перша статті 37, пункти 3 - 5 частини першої статті 38 КУ N 132/94, абзац чотирнадцятий пункту 2, пункти 17 - 19, 22, 23 ПКМУ N 432, пункт 3.1 НПАОН 00.0-1.01-85

8.2

Геологічна документація в повному обсязі наявна

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 8 частини першої статті 38 КУ N 132/94, пункт 3.11 НПАОН 00.0-1.01-85, пункти 11, 12, 13 розділу II Інструкції, затвердженої Мінгео СРСР 09 лютого 1973 року

8.3

Наявна геологічна документація повна та достовірна

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 8 частини першої статті 38 КУ N 132/94, пункт 3.2 НПАОН 00.0-1.01-85, пункти 14, 15 розділу II Інструкції, затвердженої Мінгео СРСР 09 лютого 1973 року

8.4

Маркшейдерське обслуговування проводиться

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункти 2, 3, 5 частини першої статті 53 КУ N 132/94, пункти 3.1, 3.16 НПАОН 00.0-1.01-85, пункти 1, 6 Типового положення про відомчу маркшейдерську службу, затвердженого ПРМ СРСР N 1040

8.5

Маркшейдерська документація наявна

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункти 2, 3, 5 частини першої статті 53 КУ N 132/94, абзац п'ятий статті 24 ЗУ N 1127, НПАОН 00.0-5.03-74, НПАОН 00.0-5.02-76, ГОСТ 2.850-75, НПАОП 74.22-5.01.-85 пункти 3.2, 3.14 НПАОН 00.0-1.01-85

8.6

Комплексність робіт з геологічного вивчення ділянки надр забезпечується

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 2 частини другої статті 24 КУ N 132/94, абзац дванадцятий пункту 2 ПКМУ N 432, розділ 1 наказу N 83, розділ 11 наказу N 100, розділи 6, 11 наказу N 155, розділи 6, 11 наказу N 199, розділ 7 наказу N 29, розділи 6, 11 наказу N 224, розділи 5, 10 наказу N 225, розділи 5, 10 наказу N 263, розділи 6, 11 наказу N 354, розділи 7, 12 наказу N 77, розділи 6, 10, 11 наказу N 198, розділи 5, 6, 7 наказу N 19

8.7

Якість робіт з геологічного вивчення ділянки надр забезпечується

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 1 частини першої статті 38 КУ N 132/94, розділ 1 наказу N 83, розділ 11 наказу N 100, розділи 6, 11 наказу N 155, розділи 6, 11 наказу N 199, розділ 7 наказу N 29, розділи 6, 11 наказу N 224, розділи 5, 10 наказу N 225, розділи 5, 10 наказу N 263, розділи 6, 11 наказу N 354, розділи 6, 11 наказу N 77, розділи 10, 11 наказу N 198

8.8

Ефективність робіт з геологічного вивчення ділянки надр забезпечується

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 1 частини першої статті 38 КУ N 132/94, розділ 1 наказу N 83, розділ 11 наказу N 100, розділи 6, 11 наказу N 155, розділи 6, 11 наказу N 199, розділ 7 наказу N 29, розділи 6, 11 наказу N 224, розділи 5, 10 наказу N 225, розділи 5, 10 наказу N 263, розділи 6, 11 наказу N 354, розділи 6, 11 наказу N 77, розділи 10, 11 наказу N 198

8.9

Звітність за формою 5-гр (металічні руди, неметалічні корисні копалини, горючі тверді корисні копалини) за попередній рік складено за встановленими вимогами та в установлені строки надіслано

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 3 частини першої статті 53 КУ N 132/94, пункт 3 ПКМУ N 75, наказ N 97

8.10

Заборгованості з плати за користування надрами немає

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 1 частини другої статті 28 КУ N 132/94, підпункт 258.1.1 пункту 258.1 статті 258 КУ N 2755, частина друга статті 25 ЗУ N 1039

8.11

Державну реєстрацію та облік робіт з геологічного вивчення надр за формою 3-гр в установлені строки здійснено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина перша статті 39 КУ N 132/94, наказ N 263-1

8.12

Збереження зразків гірських порід і руд, дублікатів проб корисних копалин, які можуть бути використані під час подальшого вивчення надр забезпечується

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина перша статті 37, пункт 8 частини першої статті 38 КУ N 132/94

8.13

Порядок державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об'єму видобутих підземних вод дотримується

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункти 3, 5 - 8 ПКМУ N 963

8.14

Земельні ділянки, порушені під час дослідно-промислової розробки, приведено до стану, придатного для подальшого їх використання у суспільному виробництві

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 4 частини другої статті 24 КУ N 132/94

8.15

Обсяг вилучених корисних копалин не перевищує встановлених нормативними документами обсягів

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 2.3 наказу N 34/м

8.16

Терміни проведення дослідно-промислової розробки не перевищують 3 роки

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 2.2 наказу N 34/м

9

Підстави для припинення права користування надрами

9.1

Потреба у користуванні надрами не відпала

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 1 частини першої статті 26 КУ N 132/94

9.2

Відсутність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення та ліквідації або відомостей про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзаци третій, четвертий частини сьомої статті 41 ЗУ N 2806, пункт 3 частини першої статті 26 КУ N 132/94

9.3

У встановленому законодавством порядку не вилучено надану у користування ділянку надр

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 7 частини першої статті 26 КУ N 132/94

9.4

Фактів подання в заяві про видачу спеціального дозволу на користування надрами та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації не встановлено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац п'ятий частини сьомої статті 41 ЗУ N 2806

9.5

Надра використовуються для тієї мети, для якої їх було надано, інших вимог, передбачених спеціальним дозволом на користування ділянкою надр, не порушено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 5 частини першої статті 26 КУ N 132/94

9.6

Суб'єкт господарської діяльності протягом двох років з початку дії дозволу розпочав користування надрами

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 6 частини першої статті 26 КУ N 132/94

10

Виконання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих органом державного нагляду (контролю) за результатами проведення попереднього заходу нагляду (контролю)

10.1

Приписи органів державного нагляду (контролю) щодо усунення порушень законодавства у сфері надрокористування виконуються в установлений строк

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина восьма статті 7 ЗУ N 877

10.2

Суб'єкт господарювання надав документи, зразки продукції, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникли під час державного нагляду (контролю)

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац четвертий статті 11 ЗУ N 877

10.3

Суб'єкт господарювання допустив посадових осіб Державної служби геології та надр України до здійснення заходів державного нагляду (контролю) за умови дотримання порядку здійснення державного нагляду (контролю), встановленого законодавством

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац другий статті 11 ЗУ N 877

10.4

Суб'єкт господарювання після зупинення дії чи анулювання спеціального дозволу на користування надрами зупинив (припинив) проведення на наданій йому в користування ділянці надр роботи, передбачені спеціальним дозволом на користування надрами

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац третій статті 56 КУ N 132/94, абзац восьмий пункту 22 ПКМУ N 615

____________
* Заповнюється керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою у добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, а 1 - питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.

ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань для проведення заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр (геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка, металевих руд, неметалевих корисних копалин, горючих твердих корисних копалин)

N
з/п

Нормативно-правовий акт або нормативний документ

Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта у Мін'юсті

найменування

дата і номер

1

2

3

4

1

Кодекси України

1.1

Кодекс України про надра (КУ N 132/94)

27 липня 1994 року N 132/94-ВР

-

1.2

Податковий кодекс України (КУ N 2755)

02 грудня 2010 року N 2755-VI

-

2

Закони України

2.1

Закон України "Про видобування і переробку уранових руд" (ЗУ N 645)

19 листопада 1997 року N 645/97-ВР

-

2.2

Закон України "Про угоди про розподіл продукції" (ЗУ N 1039)

14 вересня 1999 року N 1039-XIV

-

2.3

Гірничий закон України (ЗУ N 1127)

06 жовтня 1999 року N 1127-XIV

-

2.4

Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (ЗУ N 2806)

06 вересня 2005 року N 2806-IV

-

2.5

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (ЗУ N 877)

05 квітня 2007 року N 877-V

-

2.6

Закон України "Про особливості приватизації вугледобувних підприємств" (ЗУ N 4650)

12 квітня 2012 року N 4650-VI

-

2.7

Закон України "Про оцінку впливу на довкілля" (ЗУ N 2059)

23 травня 2017 року N 2059-VIII

-

3

Постанови Кабінету Міністрів України

3.1

Постанова Ради Міністрів СРСР "Про затвердження Типового положення про відомчу маркшейдерську службу та Типового положення про відомчу геологічну службу" (ПРМ СРСР N 1040)

27 жовтня 1981 року N 1040

-

3.2

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення" (ПКМУ N 827)

12 грудня 1994 року N 827

-

3.3

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр" (ПКМУ N 432)

05 травня 1997 року N 432

-

3.4

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку державного обліку родовищ, запасів і проявів корисних копалин" (ПКМУ N 75)

31 січня 1995 року N 75

-

3.5

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку проведення геологорозвідувальних робіт за рахунок коштів державного бюджету" (ПКМУ N 83)

25 січня 1999 року N 83

-

3.6

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку мінерально-сировинної бази та внесення змін до Порядку проведення геологорозвідувальних робіт за рахунок коштів державного бюджету" (ПКМУ N 301)

28 лютого 2011 року N 301

-

3.7

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами" (ПКМУ N 615)

30 травня 2011 року N 615

-

3.8

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об'єму видобутих підземних вод" (ПКМУ N 963)

08 жовтня 2012 року N 963

-

4

Накази міністерств та інших органів виконавчої влади

4.1

Інструкція з відбору документації, обробки, зберігання, скорочення та ліквідації керна свердловин колонкового розвідувального буріння, затверджена Міністром геології СРСР (Інструкція, затверджена Мінгео СРСР 09 лютого 1973 року)

09 лютого 1973 року

-

4.2

Галузева інструкція з визначення і обліку втрат корисної копалини під час добування блоків, затверджена МПБМ СРСР (НПАОН 00.0-5.03-74)

30 травня 1974 року

 

4.3

Міжгалузева інструкція з визначення і контролю добувних і розкривних робіт на кар'єрах, затверджена Держгіртехнаглядом СРСР (НПАОН 00.0-5.02-76)

10 серпня 1976 року

-

4.4

Горная графическая документация. Виды и комплектность, затверджена постановою Державного комітету СРСР по стандартизації (ГОСТ 2.850-75)

24 січня 1979 року N 185

 

4.5

Инструкция по производству маркшейдерских работ, затверджена Держгіртехнаглядом СРСР (НПАОП 74.22-5.01.-85)

20 лютого 1985 року

-

4.6

Єдині правила охорони надр при розробці родовищ твердих корисних копалин, затверджені Держгіртехнаглядом СРСР (НПАОН 00.0-1.01.-85)

14 травня 1985 року N 22

-

4.7

Інструкція про зміст, оформлення і порядок подання в ДКЗ України матеріалів з геолого-економічної оцінки запасів вугілля і горючих сланців, затверджена наказом Державної комісії України по запасах корисних копалин (наказ N 83)

03 жовтня 1997 року N 83

27 жовтня 1997 року за N 499/2303

4.8

Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ уранових руд, затверджена наказом Державної комісії України по запасах корисних копалин (наказ N 100)

14 грудня 1998 року N 100

10 лютого 1999 року за N 90/3383

4.9

Положення про стадії геологорозвідувальних робіт на тверді корисні копалини, затверджене наказом Комітету України з питань геології та використання надр (наказ N 19)

15 лютого 2000 року N 19

02 березня 2000 року за N 124/4345

4.10

Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ руд чорних металів (заліза, марганцю та хрому), затверджена наказом Державної комісії України по запасах корисних копалин (наказ N 155)

18 жовтня 2002 року N 155

11 листопада 2002 року за N 881/7169

4.11

Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ будівельного й облицювального каменю, затверджена наказом Державної комісії України по запасах корисних копалин (наказ N 199)

16 грудня 2002 року N 199

30 січня 2003 року за N 78/7399

4.12

Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ бурштину, затверджена наказом Державної комісії України по запасах корисних копалин (наказ N 29)

10 лютого 2003 року N 29

25 лютого 2003 року за N 155/7476

4.13

Положення про порядок організації та виконання дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, затверджене наказом Міністерства екології та природних ресурсів України (наказ N 34/м)

03 березня 2003 року N 34/м

20 травня 2003 року за N 377/7698

4.14

Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до торфових родовищ, затверджена наказом Державної комісії України по запасах корисних копалин (наказ N 224)

25 жовтня 2004 року N 224

08 листопада 2004 року за N 1418/10017

4.15

Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ вугілля, затверджена наказом Державної комісії України по запасах корисних копалин (наказ N 225)

25 жовтня 2004 року N 225

08 листопада 2004 року за N 1419/10018

4.16

Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ глинистих порід, затверджена наказом Державної комісії України по запасах корисних копалин (наказ N 263)

02 грудня 2004 року N 263

17 грудня 2004 року за N 1595/10194

4.17

Правила нормативного забезпечення геологічного вивчення надр, затверджені наказом Державного комітету природних ресурсів України (наказ N 244)

13 грудня 2004 року N 244

14 лютого 2005 року за N 223/10503

4.18

Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ каолінів, затверджена наказом Державної комісії України по запасах корисних копалин (наказ N 354)

20 грудня 2006 року N 354

15 січня 2007 року за N 16/13283

4.19

Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ п'єзооптичного кварцу, затверджена наказом Державної комісії України по запасах корисних копалин (наказ N 77)

19 березня 2007 року N 77

08 травня 2007 року за N 477/13744

4.20

Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ піску та гравію, затверджена наказом Державної комісії України по запасах корисних копалин (наказ N 198)

25 червня 2007 року N 198

13 липня 2007 року за N 819/14086

4.21

Порядок державної реєстрації робіт і досліджень, пов'язаних із геологічним вивченням надр, затверджений наказом Міністерства екології та природних ресурсів України (наказ N 263-1)

14 червня 2013 року N 263

10 липня 2013 року за N 1157/23689

4.22

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України "Про затвердження форм звітності щодо обліку запасів корисних копалин та інструкцій з їх заповнення" (наказ N 97)

14 березня 2016 року N 97

30 травня 2016 року за N 789/28919

 

ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр (створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам'ятки природи, лікувальні, оздоровчі заклади тощо)

N
з/п

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства

Ступінь ризику суб'єкта господарю-
вання

Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)*

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

так

ні

не розгля-
далося

Питання для перевірки дотримання вимог законодавства, які поширюються на всіх суб'єктів господарювання у відповідній сфері

1

Наявність оригіналів документів

1.1

Спеціальний дозвіл на користування надрами отримано

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац четвертий статті 14, частина перша статті 19 КУ N 132/94

1.2

Угоду про умови користування надрами, що містить програму робіт, укладено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 10 ПКМУ N 615

1.3

Проект на користування надрами для створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення, затверджений та погоджений в установленому законодавством порядку, наявний

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина перша статті 55 КУ N 132/94

1.4

Користування надрами здійснюється на земельній ділянці, на яку оформлено документи, що посвідчують право користування (власності) земельною ділянкою для потреб, пов'язаних з користуванням надрами

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина друга статті 18 КУ N 132/94

1.5

Акт про надання гірничого відводу отримано

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина друга статті 17, частина перша статті 19 КУ N 132/94, пункт 4, абзац другий пункту 7 ПКМУ N 59

1.6

Висновок з оцінки впливу на довкілля (державну екологічну експертизу) отримано

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Стаття 151 КУ N 132/94, пункт 1 частини третьої статті 3, абзац перший пункту 3 частини третьої статті 3, пункт 6 частини першої статті 15, частина третя статті 17 ЗУ N 2059

2

Вимоги щодо переоформлення документів

2.1

Спеціальний дозвіл на користування надрами у зв'язку з правонаступництвом юридичної особи (суб'єкта господарювання) у результаті реорганізації шляхом перетворення переоформлено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункт 3 пункту 16 ПКМУ N 615

2.2

Спеціальний дозвіл на користування надрами у разі приватизації державного вугледобувного підприємства відповідно до Закону України "Про особливості приватизації вугледобувних підприємств" переоформлено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина одинадцята статті 16 КУ N 132/94, абзац третій частини першої статті 2 ЗУ N 4650

2.3

Спеціальний дозвіл на користування надрами у разі отримання юридичною особою в оренду чи концесію цілісного майнового комплексу державного вугледобувного підприємства переоформлено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина десята статті 16 КУ N 132/94, підпункт 2 пункту 16 ПКМУ N 615

2.4

Спеціальний дозвіл на користування надрами у випадках та в порядку, передбачених Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", переоформлено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина восьма статті 16 КУ N 132/94, частина восьма статті 41 ЗУ N 2806, підпункт 1 пункту 16 ПКМУ N 615

2.5

У разі зміни користувача надр або реорганізації підприємства Акт про надання гірничого відводу переоформлено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац другий пункту 9 ПКМУ N 59

3

Зміни до спеціального дозволу на користування надрами внесено у разі:

3.1

зміни особливих умов та інших умов, визначених у спеціальному дозволі на користування надрами

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункт 2 пункту 17 ПКМУ N 615, ПКМУ N 827

3.2

зменшення площі ділянки надр за ініціативою суб'єкта господарювання або відповідних органів, що здійснюють контроль

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункт 3 пункту 17 ПКМУ N 615

3.3

виявлення під час користування надрами даних про нові властивості, якість або кількість корисних копалин після проведення державної експертизи відповідних геологічних матеріалів

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункт 4 пункту 17 ПКМУ N 615

3.4

виявлення суб'єктом господарювання протягом трьох років після отримання спеціального дозволу на користування надрами описок, очевидних помилок

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункт 6 пункту 17 ПКМУ N 615

4

Дотримання вимог проектних та дозвільних документів

4.1

Вимог до проекту створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення, дотримано

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина перша статті 55 КУ N 132/94

4.2

Створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення, здійснюється в межах ділянки надр відповідно до координат, визначених спеціальним дозволом на користування надрами

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина перша статті 19 КУ N 132/94

4.3

Створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення, здійснюються в межах гірничого відводу

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина перша статті 17 КУ N 132/94, пункти 15 - 18 ПКМУ N 59

4.4

Створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення, здійснюється в межах земельної ділянки, визначеної в документах, що посвідчують право на неї

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 1 частини першої статті 24 КУ N 132/94

4.5

Створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення, здійснюються згідно з проектом

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина третя статті 50, частини перша, друга статті 55, абзаци третій, п'ятий статті 56 КУ N 132/94

4.6

Мета спеціального дозволу на користування надрами за переліком виконується
(зазначається мета, визначена спеціальним дозволом на користування надрами)

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 2 частини другої статті 24 КУ N 132/94

5

Виконання особливих умов, встановлених спеціальним дозволом на користування надрами

5.1

Особлива умова спеціального дозволу на користування надрами за переліком виконується
(зазначається умова спеціального дозволу на користування надрами)

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 1 частини першої статті 24 КУ N 132/94, пункт 10 ПКМУ N 615

6

Виконання угоди про умови користування надрами

6.1

Угода про умови користування надрами за переліком виконується
(зазначаються стаття угоди про умови користування надрами та її зміст)

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 1 частини першої статті 24 КУ N 132/94, пункт 10 ПКМУ N 615

7

Виконання програми робіт

7.1

Програма робіт за переліком виконується
(зазначаються пункт програми робіт та його зміст)

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац перший пункту 10 ПКМУ N 615

8

Дотримання вимог законодавства у сфері надрокористування та охорони навколишнього природного середовища

8.1

Геологічне обслуговування проводиться

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 5 частини першої статті 50 КУ N 132/94, пункти 1, 6 Типового положення про відомчу геологічну службу, затвердженого ПРМ СРСР N 1040

8.2

Геологічна документація в повному обсязі наявна

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 5 частини першої статті 50 КУ N 132/94, пункт 8 Типового положення про відомчу геологічну службу, затвердженого ПРМ СРСР N 1040

8.3

Наявна геологічна документація є повною та достовірною

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 5 частини першої статті 50 КУ N 132/94, пункти 8, 12 Типового положення про відомчу геологічну службу, затвердженого ПРМ СРСР N 1040

8.4

Маркшейдерське обслуговування проводиться

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 5 частини першої статті 50 КУ N 132/94, пункти 1, 6 Типового положення про відомчу маркшейдерську службу, затвердженого ПРМ СРСР N 1040

8.5

Маркшейдерська документація наявна в повному обсязі

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 5 частини першої статті 50 КУ N 132/94, пункт 8 Типового положення про відомчу маркшейдерську службу, затвердженого ПРМ СРСР N 1040

8.6

Недопущення псування родовища корисних копалин забезпечується

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 4 частини першої статті 53 КУ N 132/94

8.7

Немає заборгованості з плати за користування надрами

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункт 251.1.2 пункту 251.1 статті 251, стаття 253 КУ N 2755, пункт 2 частини другої статті 28 КУ N 132/94

8.8

Збереження геологічної документації, зразків гірських порід і руд, дублікатів проб корисних копалин, які можуть бути використані під час подальшого вивчення надр, забезпечується

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 2 частини другої статті 24 КУ N 132/94

8.9

Порядку державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об'єму видобутих підземних вод дотримано

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункти 3, 5 - 8 ПКМУ N 963

8.10

Земельні ділянки, порушені під час створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення, приведено до стану, придатного для подальшого їх використання у суспільному виробництві

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 4 частини другої статті 24, пункт 6 частини першої статті 50 КУ N 132/94

9

Підстави для припинення права користування надрами

9.1

Потреба у користуванні надрами не відпала

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 1 частини першої статті 26 КУ N 132/94

9.2

Відсутність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення та ліквідації або відомостей про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзаци третій, четвертий частини сьомої статті 41 ЗУ N 2806, пункт 3 частини першої статті 26 КУ N 132/94

9.3

У встановленому законодавством порядку не вилучено надану у користування ділянку надр

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 7 частини першої статті 26 КУ N 132/94

9.4

Суб'єкт господарської діяльності протягом двох років з початку дії дозволу розпочав користування надрами

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 6 частини першої статті 26 КУ N 132/94

9.5

Фактів подання в заяві про видачу спеціального дозволу на користування надрами та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації не встановлено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац п'ятий частини сьомої статті 41 ЗУ N 2806

9.6

Надра використовуються для тієї мети, для якої їх було надано, інші вимоги, передбачені спеціальним дозволом на користування ділянкою надр не порушуються

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 5 частини першої статті 26 КУ N 132/94

10

Виконання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих органом державного нагляду (контролю) за результатами проведення попереднього заходу нагляду (контролю)

10.1

Приписи органів державного нагляду (контролю) щодо усунення порушень законодавства у сфері надрокористування виконуються в установлений строк

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина восьма статті 7 ЗУ N 877

10.2

Суб'єкт господарювання надав документи, зразки продукції, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникли під час державного нагляду (контролю)

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац четвертий статті 11 ЗУ N 877

10.3

Суб'єкт господарювання допустив посадових осіб Державної служби геології та надр України до здійснення заходів державного нагляду (контролю) за умови дотримання порядку здійснення державного нагляду (контролю), встановленого законодавством

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац другий статті 11 ЗУ N 877

10.4

Суб'єкт господарювання після зупинення дії чи анулювання спеціального дозволу на користування надрами зупинив (припинив) проведення на наданій йому в користування ділянці надр роботи, передбачені спеціальним дозволом на користування надрами

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац третій статті 56 КУ N 132/94, абзац восьмий пункту 22 ПКМУ N 615

____________
* Заповнюється керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою у добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, а 1 - питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.

ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр (створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам'ятки природи, лікувальні, оздоровчі заклади тощо)

N
з/п

Нормативно-правовий акт або нормативний документ

Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта у Мін'юсті

найменування

дата і номер

1

2

3

4

1

Кодекси України

1.1

Кодекс України про надра (КУ N 132/94)

27 липня 1994 року N 132/94-ВР

-

1.2

Податковий кодекс України (КУ N 2755)

02 грудня 2010 року N 2755-VI

-

2

Закони України

2.1

Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (ЗУ N 2806)

06 вересня 2005 року N 2806-IV

-

2.2

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (ЗУ N 877)

05 квітня 2007 року N 877-V

-

2.3

Закон України "Про особливості приватизації вугледобувних підприємств" (ЗУ N 4650)

12 квітня 2012 року N 4650-VI

-

2.4

Закон України "Про оцінку впливу на довкілля" (ЗУ N 2059)

23 травня 2017 року N 2059-VIII

-

3

Постанови Кабінету Міністрів України

3.1

Постанова Ради Міністрів СРСР "Про затвердження Типового положення про відомчу маркшейдерську службу та Типового положення про відомчу геологічну службу" (ПРМ СРСР N 1040)

27 жовтня 1981 року N 1040

-

3.2

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення" (ПКМУ N 827)

12 грудня 1994 року N 827

-

3.3

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок надання гірничих відводів" (ПКМУ N 59)

27 січня 1995 року N 59

-

3.4

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку державного обліку родовищ, запасів і проявів корисних копалин" (ПКМУ N 75)

31 січня 1995 року N 75

-

3.5

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про Державну комісію України по запасах корисних копалин" (ПКМУ N 1689)

10 листопада 2000 року N 1689

-

3.6

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами" (ПКМУ N 615)

30 травня 2011 року N 615

-

3.7

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об'єму видобутих підземних вод" (ПКМУ N 963)

08 жовтня 2012 року N 963

-

____________

Опрос