Идет загрузка документа (44 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Правилам внутреннего распорядка учреждений исполнения наказаний

Минюст
Приказ от 13.06.2019 № 1756/5
действует с 12.07.2019

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.06.2019

м. Київ

N 1756/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 червня 2019 р. за N 622/33593

Про затвердження Змін до Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань

Відповідно до Кримінально-виконавчого кодексу України, абзацу третього пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року N 731 "Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади", Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 28 серпня 2018 року N 2823/5, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05 вересня 2018 року за N 1010/32462, що додаються.

2. Департаменту публічного права (Кравченко Л. М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України Чернишова Д. В.

 

Перший заступник Міністра

О. Сукманова

 

Зміни
до Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань

1. У розділі I:

1) в абзаці третьому пункту 2 слова "відання Державної кримінально-виконавчої служби України" замінити словами "сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань";

2) в абзаці третьому пункту 7 слово "Міністра" замінити словом "Міністерства".

2. У розділі II:

1) назву розділу викласти в такій редакції:

"II. Правовий статус засуджених. Основні права та обов'язки засуджених в установах виконання покарань";

2) доповнити розділ новим пунктом 1 такого змісту:

"1. Засуджені користуються всіма правами людини та громадянина, передбаченими Конституцією України, за винятком обмежень, визначених Кримінально-виконавчим кодексом України, законами України і встановлених вироком суду.

Правовий статус засуджених визначається законами України, а також Кримінально-виконавчим кодексом України, виходячи із порядку і умов виконання та відбування конкретного виду покарання.

Правовий статус засуджених іноземців або осіб без громадянства визначається законами України, а також міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Дискримінація засуджених за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками забороняється.".

У зв'язку з цим пункти 1 - 5 вважати відповідно пунктами 2 - 6;

3) у пункті 2:

абзац двадцять шостий після слів "до релігії" доповнити словами ", у тому числі на вільний вибір і допуск священнослужителя для відправлення релігійних таїнств і обрядів, за винятком обмежень, передбачених Кримінально-виконавчим кодексом України";

після абзацу тридцять другого доповнити новим абзацом тридцять третім такого змісту:

"Засуджені іноземці мають право підтримувати зв'язок з дипломатичними представництвами і консульськими установами своїх держав, особи без громадянства, а також громадяни держав, що не мають дипломатичних представництв або консульських установ в Україні, - з дипломатичними представництвами держави, яка взяла на себе охорону їхніх інтересів, або міжнародними органами чи організаціями, які здійснюють їх захист.".

У зв'язку з цим абзаци тридцять третій, тридцять четвертий вважати відповідно абзацами тридцять четвертим, тридцять п'ятим;

4) у пункті 3:

після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

"виконувати встановлені законодавством обов'язки громадян України, неухильно додержуватися правил поведінки, які передбачені для засуджених, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших осіб;".

У зв'язку з цим абзаци другий - восьмий вважати відповідно абзацами третім - дев'ятим;

в абзаці шостому слова "персоналу установи виконання покарань" замінити словами "адміністрації органів і установ виконання покарань";

після абзацу восьмого доповнити новими абзацами дев'ятим, десятим такого змісту:

"ввічливо ставитися до адміністрації та персоналу, інших осіб, які відвідують установи виконання покарань, а також до інших засуджених;

з'являтися за викликом адміністрації органів і установ виконання покарань;".

У зв'язку з цим абзац дев'ятий вважати абзацом одинадцятим;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Засуджені до позбавлення волі, які мають заборгованість за виконавчими документами, зобов'язані працювати в місцях і на роботах, які визначаються адміністрацією колонії, до погашення такої заборгованості.";

5) у пункті 4:

в абзаці четвертому слово "колонії" замінити словами "установах виконання покарань";

в абзаці сімнадцятому слова "статтею 113 Кримінально-виконавчого кодексу України" замінити словами "Кримінально-виконавчим кодексом України та цими Правилами";

6) пункт 5 виключити.

У зв'язку з цим пункт 6 вважати пунктом 5.

3. Абзац п'ятий пункту 2 розділу XI виключити.

4. Третє речення абзацу третього пункту 3 розділу XIII замінити двома новими реченнями такого змісту: "Про відправлення такого грошового переказу засуджений ознайомлюється з квитанцією під підпис, яка долучається до його особової справи. У разі відмови відправити переказ іншим особам адміністрація установи повідомляє засудженого під підпис про підстави такої відмови.".

5. У розділі XIV:

1) у пункті 1:

абзац перший після слова "статтями" доповнити цифрами "51,";

перше речення абзацу дванадцятого викласти у такій редакції: "Документами, що посвідчують особу, яка прибула на побачення, є документи, визначені частиною першою статті 13 Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" та пунктом 16 частини першої статті 1 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", для неповнолітніх - свідоцтво про народження.";

абзац шістнадцятий доповнити реченням такого змісту: "Перед отриманням такого дозволу заяву про надання побачення обов'язково реєструє молодший інспектор чергової зміни з проведення побачень.";

абзац дев'ятнадцятий доповнити реченням такого змісту: "На вимогу засудженого або особи, яка подала заяву про надання побачення, надається копія заяви з відміткою про причини відмови.";

2) у пункті 2:

друге речення абзацу четвертого викласти у такій редакції: "За необхідності та за погодженням з адміністрацією установи виконання покарань телефонну розмову може бути надано у будь-який час.";

в абзаці дванадцятому слова "в установах виконання покарань, не дозволяються" замінити словами "у місцях позбавлення волі, забороняються";

3) у другому реченні абзацу другого пункту 3 слова "на території сектора максимального рівня безпеки" замінити словами "у будівлі ПКТ виправної колонії (сектору) максимального рівня безпеки".

6. В абзаці другому пункту 1 розділу XV слово "тривалого" виключити.

7. В абзаці сьомому пункту 3 розділу XVI слова "за письмовим погодженням з начальником міжрегіонального управління або особою, яка виконує його обов'язки" виключити.

8. У розділі XVII:

1) у пункті 1:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"У виправних центрах, виправних колоніях мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання та дільницях соціальної реабілітації (адаптації) засуджені залучаються до праці відповідно до частини першої статті 60, частини першої статті 118 Кримінально-виконавчого кодексу України. Залучення засуджених до праці за межами адміністративного району установи виконання покарань здійснюється за рішенням начальника установи виконання покарань за умови забезпечення постійного нагляду за ними та щоденного повернення до житлової зони.";

в абзаці п'ятому слова "з дозволу начальника міжрегіонального управління" замінити словами "за рішенням начальника установи виконання покарань";

2) абзаци одинадцятий, дванадцятий пункту 2 викласти у такій редакції:

"Адміністрація установ виконання покарань може залучати засуджених до робіт з благоустрою установ виконання покарань і прилеглих до них територій, а також поліпшення житлово-побутових умов засуджених або до допоміжних робіт із забезпечення установ виконання покарань продовольством. Засуджені до арешту не залучаються до робіт з благоустрою прилеглої до установи території.

До цих робіт засуджені залучаються в порядку, встановленому статтею 52, частиною п'ятою статті 60 та частиною п'ятою статті 118 Кримінально-виконавчого кодексу України.".

9. Розділ XVIII викласти у такій редакції:

"XVIII. Господарське обслуговування у виправних колоніях максимального рівня безпеки. Призначення днювальних в установах виконання покарань

1. У виправних колоніях максимального рівня безпеки роботи з господарського обслуговування виконуються засудженими, які згідно зі статтею 89 Кримінально-виконавчого кодексу України направлені зі слідчого ізолятора для виконання таких робіт.

Відбір засуджених для виконання робіт з господарського обслуговування проводиться за погодженням з підрозділами нагляду і безпеки, соціально-виховної та психологічної роботи, контролю за виконанням судових рішень та оперативними підрозділами.

Засуджені, призначені для виконання робіт з господарського обслуговування, формуються в одне відділення соціально-психологічної служби. Їхні обов'язки визначає начальник установи виконання покарань.

Таким засудженим оформлюються санітарні книжки з відміткою про проходження медичного огляду.

2. В установах виконання покарань для підтримання чистоти в місцях проживання засуджених, дотримання правил зберігання особистих речей у відведених для цього місцях, інформування адміністрації установи про стан порядку у відділенні соціально-психологічної служби (камері) призначаються старші днювальні та днювальні (чергові камери) з числа засуджених.

Виконання обов'язків старших днювальних та днювальних відділення соціально-психологічної служби (чергові камери) не належить до роботи з господарського обслуговування.

Відбір засуджених для виконання обов'язків старшого днювального та днювального відділення соціально-психологічної служби в установах виконання покарань проводиться підрозділами нагляду і безпеки за погодженням з підрозділами соціально-виховної та психологічної роботи, контролю за виконанням судових рішень та оперативними підрозділами установи.

Для виконання обов'язків чергового камери залучаються засуджені, які в них тримаються, у порядку черговості.

Відповідно до типових обов'язків старшого днювального, днювального відділення соціально-психологічної служби (чергового камери) (додаток 20) розробляються і затверджуються обов'язки старшого днювального та днювального відділення соціально-психологічної служби (чергового камери).

Для проведення інших робіт в місцях проживання засуджених старші днювальні та днювальні відділення соціально-психологічної служби можуть залучатися до роботи на підставі договору цивільно-правового характеру.".

10. У розділі XXI:

1) у пункті 2:

абзац другий після слова "карцер" доповнити словами ", переведення засудженого до ПКТ (ОК) (після винесення відповідного рішення судом)";

після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

"Про місце і час засідання дисциплінарної комісії засуджений повідомляється письмово не пізніше ніж за одну добу до його проведення. За письмовою заявою засудженого цей термін може бути продовжено, але не більш як на дві доби.".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - восьмий вважати відповідно абзацами п'ятим - дев'ятим;

в абзаці сьомому слова "старшими вихователями та вихователями" замінити словами "заходів стягнення до засуджених";

2) в абзаці другому пункту 3 слово та цифри "статті 132" замінити словом та цифрами "статей 132, 145".

11. У розділі XXII:

1) в абзаці другому пункту 2 слова "забезпечуються харчуванням, речовим майном за нормами, встановленими законодавством для вагітних жінок та матерів-годувальниць, які перебувають у будинку дитини при виправних колоніях" замінити словами "забезпечуються харчуванням, одягом, а також комунально-побутовими послугами за нормами, встановленими для засуджених, які відбувають покарання у виправній колонії";

2) пункт 3 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Для одержання медичної допомоги, якщо така допомога не може бути надана медичною частиною (лікарняним закладом), за наявності відповідного висновку лікаря такої медичної частини (лікарняного закладу) засудженим, які тримаються у виправних колоніях мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання, дільницях соціальної реабілітації виправних колоній мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання і дільницях соціальної реабілітації виправних колоній середнього рівня безпеки та виховних колоніях, дозволяються короткочасні виїзди за межі колонії на території України у порядку, визначеному Інструкцією про порядок надання засудженим короткочасних виїздів за межі установ виконання покарань, затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 22 листопада 2011 року N 3361/5, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2011 року за N 1372/20110 (із змінами).".

12. Абзац сьомий пункту 1 розділу XXVI викласти у такій редакції:

"Забороняється застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби і вогнепальну зброю до жінок під час медичних обстежень, переймів, пологів та після народження дитини. У випадках, передбачених статтею 106 Кримінально-виконавчого кодексу України, застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів та вогнепальної зброї до таких осіб дозволяється винятково з дозволу лікаря.".

13. У розділі XXVII:

1) пункт 1 викласти у такій редакції:

"1. Залежно від поведінки засудженого і ставлення до праці, в разі її наявності, та навчання умови відбування покарання змінюються в межах однієї виправної колонії або шляхом переведення до виправної колонії іншого виду.";

2) у пункті 2:

в абзаці четвертому слово "(секторів)" виключити;

абзац сьомий викласти у такій редакції:

"Засуджені, які злісно порушують режим відбування покарання, можуть бути переведені з дільниці соціальної реабілітації до дільниці ресоціалізації. Засуджені, які систематично (два і більше разів) вчиняють злісні порушення установленого порядку відбування покарання, що загрожують безпеці персоналу, засуджених або інших осіб, можуть бути переведені з дільниці карантину, діагностики і розподілу, дільниці ресоціалізації або дільниці соціальної реабілітації до дільниці посиленого контролю. Підставою для таких переведень є постанова про переведення засудженого за формою згідно з додатком 37 до цих Правил, винесена начальником установи виконання покарань та погоджена зі спостережною комісією.";

3) абзац п'ятий пункту 3 виключити.

У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом п'ятим;

4) у пункті 5:

в абзаці першому слова "залежно від їх поведінки і ставлення до праці" виключити;

абзац шостий викласти у такій редакції:

"У разі якщо у виправній колонії (секторі) максимального рівня безпеки відсутні багатомісні ПКТ чи звичайні жилі приміщення, переведення у багатомісні ПКТ чи звичайні жилі приміщення іншої виправної колонії (сектору) максимального рівня безпеки здійснюється центральною (міжрегіональною) комісією.".

14. У пункті 1 розділу XXVIII:

в абзаці третьому слова "за інших виняткових обставин" замінити словами "з інших поважних причин";

в абзаці восьмому слова "господарського обслуговування установи виконання покарань", "установ" замінити відповідно словами "благоустрою арештних домів", "арештних домів".

15. Абзац перший пункту 2 розділу XXX викласти у такій редакції:

"2. У дільниці соціальної адаптації тримаються засуджені, які правомірно себе поводять і сумлінно ставляться до навчання та праці і яким до звільнення залишається не більше шести місяців.".

16. У розділі XXXI:

1) у пункті 1:

абзац перший виключити.

У зв'язку з цим абзаци другий - шостий вважати відповідно абзацами першим - п'ятим;

абзац перший викласти у такій редакції:

"1. Засудженим жінкам, які сумлінно ставляться до праці, у разі її наявності, і додержують вимог режиму, постановою начальника виправної колонії (додаток 43) за погодженням із спостережною комісією дозволяється проживання за межами виправної колонії на час звільнення від роботи у зв'язку з вагітністю і пологами, а також до досягнення дитиною трирічного віку.";

2) пункт 2 викласти у такій редакції:

"2. Засуджені жінки, які стали вагітними або народили дітей під час відбування покарання, крім засуджених до позбавлення волі на строк більше п'яти років за умисні тяжкі та особливо тяжкі злочини, які мають сім'ю або родичів, що дали згоду на спільне з ними проживання, або які мають можливість самостійно забезпечити належні умови для виховання дитини, за поданням адміністрації установи виконання покарань і спостережної комісії звільняються судом від відбування покарання в межах строку, на який згідно із законом жінку може бути звільнено від роботи у зв'язку з вагітністю, пологами і до досягнення дитиною трирічного віку.".

17. У пункті 1 розділу XXXIII:

в абзаці третьому слово "(секторі)" виключити;

в абзаці дев'ятому слова "на території сектору максимального рівня безпеки" замінити словами "в межах будівлі ПКТ виправної колонії (сектору) максимального рівня безпеки (сектору середнього рівня безпеки)".

18. У додатках до Правил:

у відмітці до додатка 2 цифру "2" замінити цифрою "3";

у відмітці до додатка 3 цифру "3" замінити цифрою "4";

у додатку 5:

в абзаці другому розділу I слова "виправних центрах," виключити;

доповнити додаток новою приміткою 8 такого змісту:

"8. До засуджених, які відбувають покарання у виправних центрах, обмеження щодо отримання в посилках (передачах), придбання та зберігання продуктів харчування, встановлені цим додатком, не застосовуються.";

у назві додатка 15 слово "тривалого" виключити;

у додатку 20:

у назві додатка слова "гуртожитку (камери)" замінити словами "відділення (чергового камери)";

у тексті додатка слово "гуртожиток" у всіх відмінках замінити словом "відділення" у відповідних відмінках;

додаток 24 викласти у новій редакції, що додається;

текст додатка 26 після цифр "132" доповнити цифрами "(145)".

 

Директор Департаменту
публічного права

Л. Кравченко

 

ПОСТАНОВА
про поміщення засудженого(ї) в дисциплінарний ізолятор, карцер установи виконання покарань

Засуджений(а) ________________________________________________________________________
                                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові, рік народження)
"___" ____________ 20__ року допустив(ла) _______________________________________________
                                                                                                                         (характер вчиненого правопорушення,
_____________________________________________________________________________________
                                                      причини та умови, у зв'язку з чим необхідна ізоляція засудженого(ї))

Керуючись статтею 132 (54, 68) Кримінально-виконавчого кодексу України, засудженого(у) _____________________________________________________________________________________
                                                                                               (прізвище, ім'я, по батькові)
помістити в ДІЗО, карцер строком на ______________________________________ діб з виведенням
                                                                                                                                   (словами)
(без виведення) на роботу.

Начальник установи
виконання покарань

__________________________
(спеціальне звання)

___________________
(підпис)

______________________________
(прізвище, ініціали)


"___" ____________ 20__ року

Постанова мені оголошена "___" ____________ 20__ року ___________________________________
_____________ ________________________________________________________________________
             (підпис)                                                                        (прізвище, ініціали засудженого(ї))

Постанову оголосив:

______________________
(посада, спеціальне звання)

___________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ініціали працівника)


Засуджений(а) _______________________________________________ прийнятий(а) в ДІЗО, карцер о _____ год _____ хв "___" ____________ 20__року.

Під час обшуку засудженого(ї) __________________________________________________________
                                                                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові)
виявлено та вилучено __________________________________________________________________

Молодший інспектор
чергової зміни

__________________________
(спеціальне звання)

___________________
(підпис)

______________________________
(прізвище, ініціали)


(зворотний бік)

Засуджений(а) ________________________________________________________________________
                                                                                                               (прізвище, ім'я, по батькові)
звільнений(а) о _____ год _____ хв "___" ____________ 20__ року.

Молодший інспектор
чергової зміни

__________________________
(спеціальне звання)

___________________
(підпис)

______________________________
(прізвище, ініціали)


Вилучені під час обшуку речі та предмети отримав(ла) ______________________________________

___________________
(підпис)

______________________________________________________________
(прізвище, ініціали засудженого(ї))


Примітка.

Постанова під час відбування покарання засудженим(ою) у ДІЗО (карцері) зберігається у молодшого інспектора чергової зміни.


ПОСТАНОВА
про переведення засудженого до ПКТ (ОК) установи виконання покарань

Відповідно до рішення ____________________________________________________ суду та керуючись
                                                                                                (найменування суду)
статтями 132, 135 Кримінально-виконавчого кодексу України, перевести засудженого _____________________________________________________________________________________
                                                                            (прізвище, ім'я, по батькові та рік народження)
до ПКТ (ОК) строком на __________________________________________________ місяць (місяці).
                                                                                                                (словами)

Начальник установи
виконання покарань

__________________________
(спеціальне звання)

___________________
(підпис)

______________________________
(прізвище, ініціали)


"___" ____________ 20__ року

Постанова, рішення суду мені оголошені __________________________________________________
                                                                                                                             (підпис, прізвище, ініціали засудженого)

"___" ____________ 20__ року

Засуджений _____________________________________________________ прийнятий до ПКТ (ОК) о _____ год _____ хв "___" ____________ 20__ року.

Підлягає звільненню о _____ год _____ хв "___" ____________ 20__ року.

Під час обшуку засудженого виявлено та вилучено _________________________________________

Молодший інспектор
чергової зміни

__________________________
(спеціальне звання)

___________________
(підпис)

______________________________
(прізвище, ініціали)


Засуджений ______________________________________________ звільнений з (прізвище, ініціали)
ПКТ (ОК) о ___ год ____ хв "___" ____________ 20__ року.

Молодший інспектор
чергової зміни

__________________________
(спеціальне звання)

___________________
(підпис)

______________________________
(прізвище, ініціали)


Вилучені під час обшуку речі та предмети отримав _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                              (підпис, прізвище, ініціали засудженого)

Примітка.

Під час відбування засудженим стягнення у ПКТ (ОК) постанова та рішення суду разом з іншими матеріалами про вчинене правопорушення зберігаються у молодшого інспектора чергової зміни.


____________

Опрос