Идет загрузка документа (153 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Временного порядка оформления и выдачи паспорта гражданина Украины

МВД
Порядок, Приказ от 06.06.2019 № 456
действует с 21.06.2019

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.06.2019

м. Київ

N 456

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 червня 2019 р. за N 620/33591

Про затвердження Тимчасового порядку оформлення і видачі паспорта громадянина України

Відповідно до абзацу п'ятого пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 302 "Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України", постанови Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2019 року N 398 "Про внесення зміни до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. N 302"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Тимчасовий порядок оформлення і видачі паспорта громадянина України, що додається.

2. Управлінню взаємодії з Державною міграційною службою України (Ковалевська І. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра внутрішніх справ України Гончарова С. М.

 

Міністр

А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
міграційної служби України

М. Ю. Соколюк

 

ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК
оформлення і видачі паспорта громадянина України

I. Загальні положення

1. Цей Тимчасовий порядок, розроблений відповідно до абзацу п'ятого пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 302 "Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України", постанови Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2019 року N 398 "Про внесення зміни до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. N 302", Положення про паспорт громадянина України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 26 червня 1992 року N 2503-XII (в редакції Постанови Верховної Ради України від 23 лютого 2007 року N 719-V), визначає порядок подання документів, їх розгляду і прийняття рішення про оформлення та видачу паспорта громадянина України зразка 1994 року (далі - паспорт) особі, щодо якої прийнято рішення суду, що набрало законної сили, про зобов'язання ДМС оформити та видати паспорт громадянина України зразка 1994 року (далі - рішення суду), засвідчене в установленому законодавством порядку.

2. Паспорт оформлюється з використанням бланка паспорта громадянина України зразка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 червня 1994 року N 353 "Про затвердження зразка бланка паспорта громадянина України".

3. Оформлення і видачу паспорта здійснюють територіальні підрозділи Державної міграційної служби України (далі - територіальні підрозділи ДМС):

1) особі, яка досягла 16-річного віку, - на підставі заяви про видачу паспорта громадянина України (далі - заява) за зразком, наведеним у додатку 1 до цього Тимчасового порядку, поданої нею особисто;

2) особі, яка досягла 16-річного віку та яка визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною, - на підставі заяви одного з батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників (далі - законні представники).

Заява є згодою на обробку персональних даних згідно із Законом України "Про захист персональних даних". Під час заповнення заяви особою або її законним представником (далі - заявник) працівник територіального підрозділу ДМС інформує заявника про вимоги Закону України "Про захист персональних даних".

4. Оформлення і видача паспорта здійснюються протягом 30 календарних днів з дня подання особою до територіального підрозділу ДМС заяви та документів для оформлення і видачі паспорта.

5. Заява та документи для оформлення і видачі паспорта (у тому числі для вклеювання фотокартки) подаються заявником до територіального підрозділу ДМС за зареєстрованим місцем проживання особи.

Особа, місце проживання якої знято з реєстрації або не було зареєстровано, подає заяву та документи до територіального підрозділу ДМС за останнім зареєстрованим місцем проживання або за місцем фактичного проживання.

Внутрішньо переміщена особа подає заяву та документи до територіального підрозділу ДМС за місцем проживання, що підтверджується довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Особа, місце проживання якої зареєстровано на тимчасово окупованій території України, подає заяву та документи до територіального підрозділу ДМС за місцем звернення.

Бездомна особа подає заяву та документи до територіального підрозділу ДМС за місцем майбутньої реєстрації її місця проживання.

6. Видані компетентними органами іноземної держави документи, що подаються для оформлення паспорта, засвідчуються в установленому законодавством порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та подаються з перекладом українською мовою, вірність якого засвідчується нотаріально.

7. Заяву заповнює особисто заявник від руки розбірливим почерком без скорочень та виправлень та власним підписом підтверджує правильність внесених до неї відомостей, а також надання згоди на обробку персональних даних згідно із Законом України "Про захист персональних даних". Якщо заявник через фізичні вади не може підтвердити власним підписом правильність таких відомостей, працівник територіального підрозділу ДМС робить відмітку про неможливість такого підтвердження.

8. Після заповнення заявником заяви працівник територіального підрозділу ДМС перевіряє правильність заповнення заяви та її відповідність наданим документам, про що вчиняє відповідний запис у графі 9 заяви.

9. У графі 9 заяви працівник територіального підрозділу ДМС зазначає реквізити документів, що є підставою для оформлення паспорта (свідоцтва про народження / документа, що підтверджує обставини, на підставі яких паспорт підлягає обміну  втраченого/викраденого паспорта / довідки про реєстрацію особи громадянином України та рішення суду). У разі подання довідки про реєстрацію особи громадянином України у графі "Службові відмітки" зазначаються номер і дата рішення про набуття особою громадянства України та країна попереднього громадянства.

10. Оригінали документів (крім довідки про реєстрацію особи громадянином України, паспорта, що підлягає обміну (у разі обміну паспорта), документів, що підтверджують сплату державного мита, рішення суду) повертаються заявнику після прийняття заяви, їх копії, завірені працівником територіального підрозділу ДМС, долучаються до заяви.

11. Після проведення перевірок та прийняття рішення про оформлення паспорта за заявою особи територіальний підрозділ ДМС отримує від територіального органу ДМС бланк паспорта громадянина України для його заповнення та подальшої видачі.

12. Після оформлення та видачі паспорта заява та подані документи зберігаються в алфавітному порядку у формі картотеки в територіальному підрозділі ДМС або у визначеному ДМС територіальному органі ДМС / структурному підрозділі апарату ДМС. Строки зберігання таких документів та матеріалів перевірки визначаються відповідно до вимог законодавства у сфері архівної справи і діловодства.

II. Заповнення паспорта

1. Унесення до бланка паспорта відомостей про особу здійснюється працівниками територіальних підрозділів ДМС, на яких згідно з їх службовими обов'язками покладено заповнення бланків паспортів. Заповнення здійснюється відповідно до поданих документів від руки розбірливим почерком без скорочень та виправлень. У разі допущення помилок або виправлень бланки паспортів підлягають знищенню в порядку, установленому розділом XI цього Тимчасового порядку.

2. Заповнення бланка паспорта здійснюється в такому порядку:

1) перша сторінка:

до перших трьох рядків вносяться дані з великої літери про прізвище, ім'я та по батькові особи в називному відмінку українською мовою;

у рядку "Дата народження" запис учиняється словесно-цифровим способом;

у рядку "Місце народження" записи щодо громадян, які народилися на території України, учиняються відповідно до даних, що містяться у свідоцтві про народження, а щодо громадян, які народилися за межами України, - відповідно до поданих документів. До рядка вносяться:

у разі народження:

у містах Києві та Севастополі - назва міста;

у містах обласного чи республіканського (Автономної Республіки Крим) значення - назва міста й області (Автономної Республіки Крим), до складу якої воно входить;

у решті населених пунктів - назва населеного пункту, району, області (Автономної Республіки Крим);

за кордоном - відомості відповідно до документа, що посвідчує факт реєстрації народження особи, або паспорта, що підлягає обміну, з обов'язковим зазначенням країни народження.

На першій сторінці бланка паспорта у призначеній для цього рамці вклеюється фотокартка особи, якій оформлюється паспорт.

Перед уклеюванням фотокартки в нижній частині рамки зазначаються прізвище та ініціали особи, на ім'я якої оформлено паспорт;

2) друга сторінка:

до перших трьох рядків вносяться дані з великої літери про прізвище, ім'я та по батькові особи в називному відмінку російською мовою;

до четвертого та п'ятого рядків вносяться дані про дату та місце народження російською мовою;

у шостому рядку зазначається стать особи українською та російською мовами;

у рядку "Ким виданий паспорт" запис про орган, що видав паспорт, робиться українською та російською мовами;

На прохання особи до паспорта на сьому - дев'яту сторінки на підставі відповідних документів вносяться дані про дітей;

3) на десяту сторінку відповідно до поданих документів на прохання особи вносяться відмітки про сімейний стан особи, на ім'я якої оформлено паспорт (відмітки про сімейний стан особи вносить працівник територіального підрозділу ДМС у разі обміну паспорта, а також оформлення паспорта замість втраченого/викраденого).

Зразки штампів для внесення відміток про реєстрацію шлюбу або розірвання шлюбу наведено в додатку 2 до цього Тимчасового порядку. На зворотному боці заяви у графі "Службові відмітки" зазначається попереднє прізвище особи;

4) до сторінок від одинадцятої до шістнадцятої вносяться:

відомості про зареєстроване місце проживання, зняте з реєстрації місце проживання відповідно до поданих документів. У разі обміну паспорта відомості про реєстрацію (зняття з реєстрації) місця проживання переносяться із паспорта, що підлягає обміну. У разі оформлення паспорта замість втраченого/викраденого відомості про місце проживання вносяться відповідно до інформації, отриманої за результатами перевірки обліків територіального органу ДМС або виконавчого органу сільської, селищної або міської ради, сільського голови (у разі, якщо відповідно до закону виконавчий орган сільської ради не утворено), що здійснює реєстрацію, зняття з реєстрації місця проживання особи на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюються повноваження відповідної сільської, селищної або міської ради (далі - орган реєстрації);

відомості про оформлення виїзду за кордон на постійне проживання відповідно до Порядку провадження за заявами про оформлення документів для виїзду громадян України за кордон на постійне проживання, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 16 серпня 2016 року N 816, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 09 вересня 2016 року за N 1241/29371, які скріплюються печаткою (у разі оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання).

Після заповнення паспорта до графи 10 заяви вносяться дані про серію, номер і дату видачі паспорта, орган, що видав паспорт, прізвище та ініціали працівника, який його оформив. Працівник, який оформив паспорт, ставить свій підпис, після чого реквізити паспорта вносяться до книги обліку надходження і витрачання бланків паспортів (далі - Книга обліку) за формою згідно з додатком 3 до цього Тимчасового порядку.

Правильність оформлення паспорта, наявність підстав для оформлення перевіряються уповноваженою особою територіального підрозділу ДМС, яка за своїми службовими обов'язками відповідає за оформлення та видачу паспорта громадянина України, про що робиться відповідна відмітка у графі 11 заяви. Після такої перевірки на фотокартці, уклеєній у паспорт, проставляється рельєфний відбиток печатки, а на другій сторінці паспорта вчиняється підпис посадової особи територіального підрозділу ДМС, що скріплюється гербовою печаткою. Номери гербової печатки та рельєфного відбитка печатки мають збігатися і бути чіткими.

III. Оформлення паспорта вперше

1. Для оформлення паспорта особа, яка досягла 16-річного віку, або її законний представник (далі - заявник) подає:

1) заяву;

2) рішення суду;

3) свідоцтво про народження або документ, що підтверджує факт народження, виданий компетентними органами іноземної держави;

4) оригінали документів, що підтверджують громадянство та посвідчують особу батьків (або одного з них), що на момент народження особи перебували (в) у громадянстві України (для підтвердження факту належності особи до громадянства України). У разі відсутності таких документів або в разі, якщо батьки (чи один із батьків) такої особи на момент її народження були (був) іноземцями (ем) або особами (ою) без громадянства, або в разі набуття особою громадянства України на території України подається довідка про реєстрацію особи громадянином України;

5) дві фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см;

6) довідку про реєстрацію / зняття з реєстрації місця проживання особи;

7) довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб);

8) посвідчення про взяття на облік бездомної особи, видане відповідним центром обліку бездомних осіб (для бездомних осіб).

Заявник, який звертається за оформленням паспорта вперше після досягнення 18-річного віку, додатково подає (за наявності) документ, виданий відповідним органом, установою, організацією, який містить фотозображення особи, на ім'я якої оформлюється паспорт.

За відсутності таких документів стосовно цієї особи проводиться процедура встановлення особи, визначена в розділі VIII цього Тимчасового порядку. У такому випадку заявник подає письмове звернення у довільній формі, у якому зазначаються адреси місць проживання, навчання, роботи, перебування в установах виконання покарань та інша інформація, відомості про батьків або інших родичів, які залучатимуться до проведення процедури встановлення цієї особи.

2. Під час розгляду заяви працівник територіального підрозділу ДМС здійснює перевірку факту оформлення довідки про реєстрацію особи громадянином України за обліками територіального органу ДМС.

Перевірка факту оформлення на ім'я особи паспорта громадянина України у формі картки, що містить безконтактний електронний носій, здійснюється за даними відомчої інформаційної системи ДМС.

У разі, якщо місце проживання особи знято з реєстрації після досягнення нею 16-річного віку, перевірка факту оформлення паспорта здійснюється за обліками територіальних підрозділів ДМС за попереднім зареєстрованим місцем проживання особи, а за його відсутності - за зареєстрованим місцем проживання батьків, опікунів (піклувальників).

У разі подання документа, зазначеного в абзаці другому підпункту 8 пункту 1 цього розділу, здійснюється перевірка факту оформлення і видачі такого документа.

3. Відомості про реєстрацію / зняття з реєстрації місця проживання, подані заявником, перевіряються за даними обліку територіального органу ДМС.

Стосовно осіб, які досягли 16-річного віку та місце проживання яких не зареєстровано або місце проживання яких знято з реєстрації, працівник територіального підрозділу ДМС проводить перевірку факту відсутності зареєстрованого місця проживання за даними обліку територіального органу ДМС, а в разі, якщо законні представники зареєстровані на території обслуговування іншого територіального органу ДМС, - за даними відповідного територіального органу ДМС. Якщо зазначені територіальні підрозділи ДМС розташовані в межах одного територіального органу ДМС, перевірка проводиться тільки за даними обліку такого територіального органу ДМС.

У разі, якщо відомості, зазначені в документах, поданих заявником, відсутні в обліку територіального органу ДМС або не відповідають його даним, працівник територіального підрозділу ДМС здійснює перевірку та/або уточнення таких даних у відповідному органі реєстрації в установленому порядку.

4. Перевірки, зазначені в пунктах 2, 3 цього розділу, здійснюються шляхом направлення запитів засобами поштового або фельд'єгерського зв'язку.

Надсилання запитів здійснюється не пізніше одного робочого дня з дня подання заяви про оформлення паспорта. Строк надання відповідей не повинен перевищувати трьох робочих днів з дня надходження запитів.

5. Рішення про оформлення паспорта приймається територіальним підрозділом ДМС за результатами проведених перевірок та перевірки факту належності особи до громадянства України.

IV. Обмін паспорта

1. Обмін паспорта здійснюється в разі:

1) зміни прізвища, імені, по батькові, дати та/або місця народження;

2) установлення розбіжностей у записах (невідповідність записів, зроблених у паспорті, записам в інших документах);

3) непридатності паспорта для користування (паспорт/фотокартка має потертості та/або відсутня її частина), що не дають змогу візуально ідентифікувати особу, прочитати прізвище, ім'я, по батькові, дату та місце народження, ким виданий паспорт, підпис посадової особи та дату видачі, пошкодження перфорованої серії та номера, що не дає змогу встановити реквізити паспорта, виправлення, підчистки окремих літер у персональних даних / найменуванні органу / штампах / печатках або інші чинники, які впливають на цілісність документа.

2. Для обміну паспорта заявник подає:

1) заяву;

2) рішення суду;

3) паспорт, що підлягає обміну;

4) дві (три - у разі одержання паспорта, який обмінюється в іншому територіальному підрозділі ДМС) фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см;

5) платіжний документ з відміткою банку про сплату державного мита (у разі обміну паспорта у зв'язку із непридатністю для користування) або оригінал документа про звільнення від його сплати;

6) документи, що підтверджують обставини (крім обміну паспорта з причин непридатності його використання), на підставі яких паспорт підлягає обміну. Видані компетентними органами іноземної держави документи, що подаються для оформлення паспорта, засвідчуються в установленому законодавством порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та подаються з перекладом українською мовою, вірність якого засвідчується нотаріально;

7) довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб);

8) посвідчення про взяття на облік бездомних осіб, видане відповідним центром обліку бездомних осіб (для бездомних осіб).

У разі обміну паспорта, оформленого територіальним підрозділом ДМС, який припинив діяльність або тимчасово не здійснює свої повноваження, заявник додатково подає всі наявні документи, у тому числі документи, що містять фотозображення особи.

3. Під час розгляду заяви працівник територіального підрозділу ДМС здійснює перевірку відомостей про реєстрацію / зняття з реєстрації місця проживання, поданих заявником, за даними обліку територіального органу ДМС.

Стосовно осіб, місце проживання яких не зареєстровано або місце проживання яких знято з реєстрації, працівник територіального підрозділу ДМС проводить перевірку факту відсутності зареєстрованого місця проживання за даними обліків територіальних органів ДМС.

У разі, якщо відомості, зазначені в документах, поданих заявником, відсутні або не відповідають даним обліку територіального органу ДМС, працівник територіального підрозділу ДМС здійснює перевірку та/або уточнення таких даних у відповідному органі реєстрації в установленому порядку.

Перевірка стосовно осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, проводиться за даними Державного реєстру виборців шляхом надсилання запитів до відповідних органів ведення Державного реєстру виборців.

4. Факт видачі паспорта на ім'я особи, яка подала його для обміну, перевіряється працівником територіального підрозділу ДМС за даними відомчої інформаційної системи ДМС та відповідно до пунктів 4, 5 розділу VI цього Тимчасового порядку.

У разі, якщо паспорт, який підлягає обміну через непридатність до користування, згідно з підпунктом 3 пункту 1 цього розділу був оформлений територіальним підрозділом ДМС, який припинив діяльність або тимчасово не здійснює свої повноваження, територіальний підрозділ ДМС, до якого подано заяву, проводить процедуру встановлення особи відповідно до розділу VIII цього Тимчасового порядку.

5. Перевірки, зазначені в пунктах 3, 4 цього розділу, здійснюються шляхом направлення запитів засобами поштового або фельд'єгерського зв'язку.

Надсилання запитів здійснюється не пізніше одного робочого дня з дня подання заяви. Строк надання відповідей не повинен перевищувати трьох робочих днів з дня надходження запитів.

6. Рішення про оформлення паспорта приймається територіальним підрозділом ДМС за результатами проведених перевірок.

V. Уклеювання фотокарток

1. Третя і п'ята сторінки паспорта передбачені для вклеювання в паспорт додаткових фотокарток при досягненні особою віку 25 або 45 років.

2. Для вклеювання фотокартки при досягненні віку 25 або 45 років особи, на ім'я якої оформлений паспорт, протягом 30 календарних днів заявник подає працівнику територіального підрозділу заяву про вклеювання фотокартки, паспорт і дві фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см із зображенням, яке відповідає досягнутому нею віку. Облік заяв про вклеювання фотокартки здійснюється в журналі реєстрації заяв про вклеювання фотокарток за формою згідно з додатком 4 до цього Тимчасового порядку.

У разі подання заяви та документів через центр надання адміністративних послуг адміністратор центру надання адміністративних послуг передає прийняті заяву та документи до відповідного територіального підрозділу ДМС.

Для вклеювання фотокартки при досягненні відповідного віку особи після спливу тридцятиденного строку заявник подає працівнику територіального підрозділу за місцем проживання заяву про вклеювання фотокартки, паспорт і дві фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см із зображенням, яке відповідає досягнутому нею віку, та відповідне рішення суду. Облік заяв про вклеювання фотокартки здійснюється в журналі реєстрації заяв про вклеювання фотокарток.

У разі подання паспорта, оформленого територіальним підрозділом ДМС, який припинив діяльність або тимчасово не здійснює свої повноваження, заявник додатково подає всі наявні документи, у тому числі документи, що містять фотозображення особи.

3. Наявність підстав для вклеювання фотокартки при досягненні особою відповідного віку та подана заявником інформація перевіряються уповноваженою особою територіального підрозділу ДМС, яка за своїми службовими обов'язками відповідає за оформлення та видачу паспорта, за даними відомчої інформаційної системи ДМС, Книгою обліку та з урахуванням вимог пунктів 4 та 5 розділу VI цього Тимчасового порядку.

У разі подання паспорта, оформленого територіальним підрозділом ДМС, який припинив діяльність або тимчасово не здійснює свої повноваження, картотеки заяв про видачу паспорта якого не збереглися, працівник територіального підрозділу ДМС надсилає засобами поштового або фельд'єгерського зв'язку запити до органів державної влади відповідно до абзаців першого та другого пункту 43 Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 302.

4. Вклеювання до паспорта фотокартки при досягненні особою віку 25 і 45 років здійснюється у строки, встановлені законодавством.

За потреби проведення додаткової перевірки інформації, поданої заявником, строк вклеювання фотокартки продовжується не більше ніж на 30 календарних днів, про що інформується заявник у письмовій формі.

5. Рішення про вклеювання фотокартки до паспорта приймається територіальним підрозділом ДМС за результатами проведених перевірок.

Надані фотокартки порівнюються із зовнішністю особи та фотокартками, які вже вклеєні на відповідні сторінки паспорта, після чого одна фотокартка вклеюється в паспорт, а інша - у заяву у спеціально відведені для цього місця.

Перед уклеюванням фотокартки в паспорт у нижній частині рамки, яка визначена як місце для вклеювання фотокартки в паспорті та заяві, зазначаються прізвище та ініціали особи, на ім'я якої оформлено паспорт.

На четверту та шосту сторінки паспорта вноситься запис про орган, яким здійснюється вклеювання фотокарток у паспорт, та ставиться підпис посадової особи, який скріплюється гербовою печаткою. Після перевірки фотокартка, уклеєна до паспорта, скріплюється рельєфним відбитком печатки. Номери гербової печатки та рельєфного відбитка печатки мають збігатися. Відповідний запис вноситься також на зворотний бік заяви.

Якщо фотокартка вклеюється в територіальному підрозділі ДМС, який видав особі паспорт, уклеювання здійснюється одночасно і в паспорт, і в заяву.

Якщо паспорт видавався іншим територіальним підрозділом ДМС, повідомлення про вклеювання фотокартки у паспорт у зв'язку з досягненням особою віку 25 або 45 років надсилається до територіального підрозділу ДМС за місцем видачі паспорта із долученням до нього другої фотокартки, на зворотному боці якої зазначаються прізвище та ініціали особи. Дата і номер повідомлення зазначаються у журналі реєстрації заяв про вклеювання фотокарток.

6. Не пізніше наступного дня після надходження повідомлення про вклеювання фотокартки до паспорта долучена до нього фотокартка вклеюється у відповідну заяву з обов'язковою перевіркою тотожності зображення із зображенням на фотокартках, уклеєних у заяву.

Якщо під час порівняння фотокарток не буде встановлено тотожність особи або виявиться невідповідність даних про особу, на ім'я якої оформлено паспорт, зазначених у повідомленні, та даних, зазначених у заяві, фотокопії заяви та повідомлення надсилаються до територіального підрозділу ДМС, який здійснював уклеювання фотокартки, для з'ясування причин виявлених розбіжностей та вжиття відповідних заходів.

Про результати проведеної роботи обов'язково повідомляється територіальний підрозділ ДМС за місцем видачі паспорта.

7. Повідомлення про вклеювання фотокартки у паспорт у зв'язку з досягненням особою віку 25 або 45 років не надсилається до територіального підрозділу ДМС за місцем видачі паспорта, а фотокартка не вклеюється до заяви, якщо така заява зафіксована у вигляді електронних даних та зберігається у визначеному ДМС територіальному органі ДМС / структурному підрозділі апарату ДМС. Заява про вклеювання фотокартки разом з фотокарткою та відповідні сторінки паспорта з вклеєною фотокарткою із записами, передбаченими абзацом четвертим пункту 5 цього розділу, долучаються до заяви, зафіксованої у вигляді електронних даних. Дата долучення інформації зазначається у журналі реєстрації заяв про вклеювання фотокарток.

VI. Видача паспортів замість утрачених або викрадених

1. Для оформлення паспорта замість втраченого або викраденого заявник подає:

1) заяву про втрату/викрадення паспорта (далі - заява про втрату паспорта) за зразком, наведеним у додатку 5 до цього Тимчасового порядку;

2) рішення суду;

3) заяву;

4) дві (три - у разі одержання втраченого паспорта в іншому територіальному підрозділі ДМС) фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см;

5) платіжний документ з відміткою банку про сплату державного мита або оригінал документа про звільнення від його сплати (у разі втрати паспорта);

6) витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у разі викрадення паспорта на території України);

7) довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб);

8) посвідчення про взяття на облік бездомної особи, видане відповідним центром обліку бездомних осіб (для бездомних осіб).

У разі оформлення паспорта замість втраченого/викраденого, оформленого територіальним підрозділом ДМС, який припинив свою діяльність або тимчасово не здійснює свої повноваження, заявник додатково подає всі наявні документи, у тому числі документи, що містять фотозображення особи. Для оформлення паспорта замість втраченого/викраденого рішення суду не подається, якщо паспорт, який було втрачено/викрадено, оформлювався на підставі рішення суду.

2. Заява про втрату паспорта реєструється в журналі реєстрації заяв про втрату/викрадення паспорта за формою згідно з додатком 6 до цього Тимчасового порядку, після чого посадова особа територіального підрозділу ДМС заводить справу про втрату або викрадення паспорта (далі - справа про втрату паспорта), до якої долучаються подані документи та матеріали перевірки.

До видачі паспорта територіальний підрозділ ДМС на підставі заяви про видачу тимчасового посвідчення за формою згідно з додатком 7 до цього Тимчасового порядку видає особі тимчасове посвідчення за формою згідно з додатком 8 до цього Тимчасового порядку відповідно до розділу VII цього Тимчасового порядку.

Строк розгляду заяви про втрату паспорта становить 30 календарних днів з дня подання заяви. За потреби проведення додаткової перевірки за матеріалами справи про втрату паспорта або у разі несвоєчасного надходження відповіді на направлені запити строк розгляду продовжується не більше ніж на 30 календарних днів.

3. Під час розгляду заяви працівник територіального підрозділу ДМС здійснює перевірку інформації за даними відомчої інформаційної системи ДМС, а відомостей про реєстрацію місця проживання, які подані заявником, - за даними обліку територіального органу ДМС. У разі, якщо особа зазначила у заяві, що її місце проживання зняте з реєстрації та/або не зареєстроване, така перевірка здійснюється за обліками всіх територіальних органів ДМС.

Перевірка стосовно осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, проводиться за даними Державного реєстру виборців шляхом надсилання запитів до відповідних органів ведення Державного реєстру виборців.

У разі, якщо відомості, зазначені в документах, поданих заявником, відсутні в обліку територіального органу ДМС або не відповідають його даним, працівник територіального підрозділу ДМС здійснює перевірку та/або уточнення таких даних у відповідному органі реєстрації в установленому порядку.

4. Якщо втрачений/викрадений паспорт був отриманий у територіальному підрозділі ДМС, до якого подано заяву про втрату паспорта, здійснюється звірка даних особи та її фотозображення з даними і фотокарткою, уклеєною до заяви про видачу цього втраченого/викраденого паспорта.

У разі отримання паспорта, який було втрачено/викрадено, в іншому територіальному підрозділі ДМС для підтвердження видачі цього паспорта саме тій особі, яка його втратила / у якої викрадено паспорт, не пізніше наступного дня після надходження заяви про втрату/викрадення паспорта до територіального підрозділу ДМС, який здійснював оформлення паспорта, який було втрачено/викрадено, засобами поштового або фельд'єгерського зв'язку надсилається запит за формою, наведеною в додатку 9 до цього Тимчасового порядку, з долученою фотокарткою цієї особи.

У разі, якщо втрачений/викрадений паспорт був оформлений територіальним підрозділом ДМС, який припинив діяльність або тимчасово не здійснює свої повноваження, територіальний підрозділ ДМС надсилає такі запити до всіх територіальних органів ДМС.

Під час перевірки працівник територіального підрозділу ДМС перевіряє відповідність відомостей, наведених у запиті, та долученої до нього фотокартки даним заяви про видачу паспорта, який було втраченого/викрадено, та фотокарткці, що міститься на ній. Одночасно в графі "Службові відмітки" заяви проставляється відмітка про дату надходження запиту й орган, який оформлює паспорт замість втраченого, після чого заява поміщається до архівної картотеки.

За результатами перевірки складається відповідь за формою, наведеною в додатку 10 до цього Тимчасового порядку, до якої долучається завірена керівником територіального підрозділу ДМС копія заяви про видачу паспорта, який було втрачено/викрадено.

5. У разі, якщо під час порівняння фотокарток не встановлено тотожність зображеної на них особи або виявлено невідповідність відомостей, зазначених у запиті, даним заяви про видачу паспорта, який було втрачено/викрадено, про це повідомляється територіальний підрозділ ДМС, який надіслав запит, для вжиття додаткових заходів з установлення особи заявника та обставин виникнення розбіжностей.

6. У разі, якщо картотеки заяв про видачу паспорта, який було втрачено/викрадено, територіального підрозділу ДМС не збереглися, відсутня будь-яка інформація у наявних даних обліку територіального органу ДМС, проводиться процедура встановлення особи відповідно до розділу VIII цього Тимчасового порядку.

7. Перевірки, зазначені в пунктах 3 - 6 цього розділу, здійснюються шляхом надсилання засобами поштового або фельд'єгерського зв'язку відповідних запитів.

Надсилання запитів здійснюється не пізніше одного робочого дня з дня подання заяви. Строк надання відповідей не повинен перевищувати трьох робочих днів з дня надходження запитів.

8. Після проведення необхідних перевірок за заявою про втрату паспорта працівник територіального підрозділу ДМС складає висновок за заявою про втрату паспорта за формою згідно з додатком 11 до цього Тимчасового порядку, який затверджується керівником цього підрозділу. У висновку зазначаються результати перевірки і прийняте рішення про видачу паспорта.

9. Якщо втрачений/викрадений паспорт було знайдено під час розгляду заяви про втрату паспорта, розгляд справи про втрату паспорта припиняється. У разі знайдення паспорта після отримання нового особа повинна здати знайдений паспорт до територіального підрозділу ДМС, де оформлювався новий паспорт, про що особу попереджають під час подання заяви про втрату паспорта.

Знайдені паспорти знищуються відповідно до пункту 6 розділу XI цього Тимчасового порядку. Якщо паспорт знищено в іншому територіальному підрозділі ДМС, за місцем видачі паспорта надсилається повідомлення про його знищення за формою згідно з додатком 12 до цього Тимчасового порядку.

VII. Оформлення і видача тимчасового посвідчення

1. Для оформлення тимчасового посвідчення особа подає:

1) заяву про видачу тимчасового посвідчення;

2) одну фотокартку розміром 3,5 х 4,5 см;

3) документ, що посвідчує особу, яка втратила паспорт.

У разі відсутності будь-якого документа, що посвідчує особу, яка втратила паспорт, у тимчасовому посвідченні вчиняється запис "Оформлено без документа, що посвідчує особу заявника".

2. До тимчасового посвідчення вносяться такі відомості про особу:

1) прізвище, ім'я та по батькові;

2) дата народження;

3) місце народження;

4) місце проживання із зазначенням адреси;

5) дата видачі тимчасового посвідчення, орган, який його видав, та строк його дії.

Усі записи в тимчасовому посвідченні здійснюються українською мовою.

3. Тимчасове посвідчення оформлюється протягом трьох робочих днів з дня надходження заяви про видачу тимчасового посвідчення.

Строк дії тимчасового посвідчення становить 30 календарних днів. У разі незакінчення в місячний строк провадження у справі про втрату паспорта рішенням керівника територіального підрозділу ДМС строк дії тимчасового посвідчення продовжується не більше ніж на 30 календарних днів.

Фотокартка, що вклеюється до тимчасового посвідчення, скріплюється гербовою печаткою, яка використовується для проставляння в паспорті. Тимчасове посвідчення підписується посадовою особою територіального підрозділу ДМС, у якому воно видане.

4. У лівому верхньому куті зворотного боку тимчасового посвідчення проставляється штамп територіального підрозділу ДМС, який його видав. Тимчасовому посвідченню присвоюється номер справи про втрату паспорта, що проставляється на штампі.

5. Оформлене тимчасове посвідчення реєструється в журналі обліку тимчасових посвідчень за формою згідно з додатком 13 до цього Тимчасового порядку, у якому особа ставить підпис про його отримання.

6. Під час отримання паспорта особа повинна здати тимчасове посвідчення, а в разі його втрати повідомити у письмовій формі про це територіальний підрозділ ДМС, що його видав.

VIII. Процедура встановлення особи

1. Якщо в результаті перевірок за заявою про втрату / викрадення / обмін у зв'язку із непридатністю паспорта згідно з підпунктом 3 пункту 1 розділу IV цього Тимчасового порядку не буде ідентифіковано особу, проводиться процедура встановлення особи.

Процедура встановлення особи проводиться в обов'язковому порядку для осіб, які вперше отримують паспорт після досягнення 18-річного віку.

2. Особі пропонується надати наявні документи, у тому числі з фотозображеннями.

За відсутності документів, за якими може бути встановлено особу, з метою встановлення особи проводиться опитування родичів, дані про яких зазначаються заявником в окремому зверненні довільної форми. За результатами їх свідчень складається акт встановлення особи за формою згідно з додатком 14 до цього Тимчасового порядку.

3. Ураховуючи обставини документування кожної конкретної особи, під час проведення процедури встановлення особи здійснюється перевірка за даними відомчої інформаційної системи ДМС та засобами поштового або фельд'єгерського зв'язку надсилаються запити до органів державної влади відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 302 "Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України".

4. Висновок за результатами проведення процедури встановлення особи за формою згідно з додатком 15 до цього Тимчасового порядку, погоджений з керівником територіального підрозділу ДМС, затверджується керівником територіального органу ДМС.

5. Установлення особи проводиться протягом 30 календарних днів з дня подання заяви, за потреби проведення додаткових перевірок строк продовжується до 60 календарних днів, про що інформується заявник у письмовій формі.

IX. Рішення про відмову в оформленні та видачі паспорта (у тому числі вклеюванні фотокартки)

1. Територіальний підрозділ ДМС відмовляє особі в оформленні або видачі паспорта (у тому числі вклеюванні фотокартки), якщо:

1) особа не є громадянином України;

2) особа вже отримала паспорт, який є дійсним на день звернення (крім випадків обміну паспорта у зв'язку з виявленням помилки в інформації, внесеній до нього, непридатності для подальшого використання);

3) дані, отримані з баз даних Єдиного державного демографічного реєстру, картотек, не підтверджують надану заявником інформацію;

4) за видачею паспорта звернувся законний представник, який не має документально підтверджених повноважень на отримання паспорта;

5) особа подала не в повному обсязі документи та інформацію, необхідні для оформлення й видачі паспорта;

6) особу не встановлено за результатами проведення процедури встановлення особи.

2. У рішенні про відмову в оформленні чи видачі паспорта (у тому числі вклеюванні фотокартки), яке доводиться до відома заявника протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття, зазначаються підстави відмови.

Заявник має право повторно звернутися до територіального підрозділу ДМС в разі зміни або усунення обставин, через які йому було відмовлено в оформленні чи видачі паспорта (у тому числі вклеюванні фотокартки).

X. Вручення паспортів

1. Вручення паспорта особі, на ім'я якої він оформлений, здійснює працівник територіального підрозділу ДМС, який зобов'язаний:

1) переконатися, що одержувач паспорта є саме тією особою, на ім'я якої паспорт оформлений, для чого запитати у нього прізвище, ім'я та по батькові, інші дані, звіривши їх із записами в паспорті, а також порівняти зображення обличчя на фотокартці із зовнішністю одержувача паспорта;

2) запропонувати особі перевірити правильність заповнення паспорта (у разі виявлення в паспорті неправильних записів або відміток, допущення помилок або розбіжностей особі в найкоротший строк, який не повинен перевищувати 7 календарних днів, оформлюється інший паспорт);

3) запропонувати особі поставити свій підпис у паспорті у рядку під фотокарткою та у графі 12 заяви. Якщо особа не може поставити свій підпис, у заяві зазначається причина цього, а в паспорті робиться прочерк.

2. Якщо заявник не отримав паспорт протягом шести місяців з дня його оформлення, працівник територіального підрозділу ДМС запрошує у письмовій формі заявника для отримання паспорта. Оформлений паспорт зберігається в територіальному підрозділі ДМС до його видачі.

XI. Вилучення, зберігання і знищення паспортів

1. Забороняється вилучення в особи паспорта, крім випадків, передбачених законодавством, зокрема забороняється взяття паспорта в заставу.

2. Особа, громадянство України якої припинено відповідно до Закону України "Про громадянство України", зобов'язана в порядку та строки, установлені законодавством про громадянство України, повернути паспорт до територіального підрозділу ДМС, що його оформив.

3. У разі смерті особи її паспорт здається до органу державної реєстрації актів цивільного стану. Здані до органів державної реєстрації актів цивільного стану паспорти померлих не рідше одного разу на місяць надсилаються до найближчого територіального підрозділу ДМС.

У супровідному листі про надсилання паспортів померлих зазначаються також відомості про померлих, чиї паспорти не було здано. У разі одержання повідомлення працівники територіальних підрозділів ДМС з'ясовують відомості про нездані паспорти (серія, номер, ким і коли видано) та вносять інформацію про них до відомчої інформаційної системи ДМС. Якщо паспорти не було повернуто, у заявах про видачу таких паспортів проставляються відмітки про смерть особи і про те, що паспорти не було вилучено, після чого такі заяви поміщаються до архівної картотеки. Якщо паспорт видано іншим територіальним підрозділом ДМС, до нього надсилається відповідне повідомлення за формою, установленою в додатку 16 до цього Тимчасового порядку, у якому зазначається інформація про смерть власника і про те, що паспорт не здано.

4. Паспорт визнається недійсним, вилучається, анулюється та знищується у разі:

1) якщо його обмінюють у зв'язку зі зміною прізвища, імені та по батькові, дати та/або місця народження;

2) установлення розбіжностей у записах (невідповідність записів, зроблених у паспорті, записам в інших документах);

3) непридатності паспорта для користування згідно з підпунктом 3 пункту 1 розділу IV цього Тимчасового порядку;

4) припинення громадянства України або скасування рішення про громадянство України;

5) заявлення паспорта втраченим або викраденим та прийняття рішення про оформлення нового паспорта;

6) смерті особи, якій було видано паспорт;

7) зіпсуття бланка паспорта під час його оформлення;

8) оформлення паспорта з порушенням вимог законодавства України.

5. У разі виявлення, що рішення про оформлення паспорта прийнято працівником з порушенням вимог законодавства, керівник відповідного територіального підрозділу ДМС, в якому оформлювався паспорт, проводить службову перевірку.

У разі виявлення територіальним органом або територіальним підрозділом ДМС паспорта, рішення про оформлення якого приймалося територіальним підрозділом МВС, ДМС, який припинив діяльність або тимчасово не здійснює свої повноваження, з порушенням вимог законодавства, керівник територіального органу / територіального підрозділу ДМС, яким виявлено такі порушення, проводить службову перевірку.

За результатами перевірки складається висновок у двох примірниках, який підписує працівник, що провів перевірку, та його безпосередній керівник і погоджує керівник територіального органу ДМС. Висновки разом з матеріалами перевірки надсилаються до ДМС для затвердження. За результатами розгляду та за наявності підстав для визнання паспорта таким, що оформлений з порушенням вимог законодавства, висновки затверджуються керівником структурного підрозділу ДМС. Перший примірник затвердженого висновку зберігається в ДМС, другий - надсилається до територіального органу ДМС.

6. Недійсні паспорти анулюються шляхом пробивання наскрізь кожного аркуша, обкладинки та машинозчитувальної зони (за наявності) не менше ніж двома отворами, після чого знищуються.

У графі "Службові відмітки" заяви про видачу паспорта, який підлягає знищенню, зазначаються дата та підстави його знищення, після чого заява вилучається з діючої картотеки і поміщається до архівної картотеки.

Якщо паспорт, який підлягає знищенню, видавався територіальним підрозділом МВС, іншим територіальним підрозділом ДМС, до цього територіального підрозділу надсилається повідомлення про знищення паспорта.

У випадках знищення паспортів, зіпсованих під час заповнення, у Книзі обліку проставляється відмітка про псування паспорта із зазначенням номера і дати затвердження акта про знищення недійсних (зіпсованих бланків) паспортів за формою, наведеною в додатку 17 до цього Тимчасового порядку, а до графи 1 вклеюється вирізка з бланка паспорта, де зазначено серію і номер паспорта.

Знищення недійсних паспортів здійснюється шляхом їх подрібнення та/або спалення не рідше одного разу на місяць комісією у складі не менше трьох посадових осіб територіального органу та відповідного територіального підрозділу ДМС, про що складається акт про знищення недійсних (зіпсованих бланків) паспортів у двох примірниках.

До знищення паспортів комісія перевіряє внесення до графи "Службові відмітки" заяв та відомчої інформаційної системи ДМС відміток про знищення кожного з них, а також надсилання повідомлень про це у випадках, коли паспорти, що знищуються, видавалися іншими територіальними підрозділами ДМС.

В актах про знищення недійсних (зіпсованих бланків) паспортів зазначаються серії, номери недійсних паспортів та наклеюються вирізки з бланків паспортів, де зазначено серію і номер паспорта, прізвища та ініціали громадян, а також відомості про те, ким і коли було видано паспорти та причини знищення. Акти про знищення недійсних (зіпсованих бланків) паспортів підписуються членами комісії та затверджуються головою комісії.

XII. Облік і зберігання бланків паспортів

1. Зберігання бланків паспортів (далі - бланки) організовується так, щоб запобігти їх втратам.

У територіальних органах / територіальних підрозділах ДМС бланки зберігаються у спеціальному ізольованому приміщенні (далі - приміщення) з надійними стінами, обладнаному засувами, ґратами на вікнах і засобами охоронно-пожежної сигналізації, підключеними до пульта охорони.

Отримані територіальним органом / територіальним підрозділом ДМС бланки зберігаються у сейфах або вогнетривких шафах (ящиках), розташованих у приміщенні територіального органу / територіального підрозділу ДМС.

У неробочий час приміщення (сейфи, шафи, ящики), де зберігаються бланки, опечатуються.

Доступ до приміщень мають тільки особи, які згідно зі своїми посадовими обов'язками відповідають за облік та зберігання бланків (далі - відповідальні особи), а також їх безпосередні керівники і працівники, які мають право на перевірку стану зберігання й обліку бланків (у присутності осіб, що відають зберіганням бланків).

2. Під час приймання бланків перевіряються стан і цілісність упаковок, відповідність кількості отриманих бланків кількості, зазначеній у супровідних документах, відповідність зазначених на наклейках номерів і серій номерам і серіям, установленим для певного регіону.

Робота з бланками, у тому числі розкриття упаковок, перегляд і перевірка бланків, контроль за оформленням паспортів, здійснюється комісіями для роботи з бланками паспортів, які створюються керівниками територіальних органів ДМС, про що складається відповідний акт.

Якщо під час приймання бланків виявляються порушення цілісності упаковки, проводяться її розкриття і перевірка кожного бланка окремо.

У випадках нестачі бланків і виявлення дефектних (відсутність або пошкодження захисної сітки, друкованого тексту, наявність номерів, що дублюються, непрошитих, зі скошеним шрифтом у тексті, неправильно зброшурованих за серіями і номерами, що не відповідають наклейкам на пачках, не належать певному регіону) складаються акти у двох примірниках. Перші примірники актів з доданням наклейок і дефектних бланків, а у випадках нестачі бланків - зовнішньої і внутрішньої упаковок - надсилаються до територіальних органів ДМС для подальшого пересилання постачальникові. Другі примірники актів є підставою для списання бланків за Книгами обліку.

3. Територіальні органи ДМС отримують бланки за накладною після пред'явлення належно оформленого доручення.

Пересилання бланків здійснюється засобами фельд'єгерського зв'язку в упаковках, що гарантують їх збереження.

Працівники, яким доручено перевезення бланків, попереджаються, що після одержання бланків зобов'язані негайно відбути до місця призначення. Зазначеним працівникам забороняється передоручати перевезення бланків іншим особам і виконувати будь-які інші доручення, у тому числі й службового характеру.

Перевезення бланків працівниками, не забезпеченими транспортом, забороняється.

4. Бланки, що надійшли до територіальних органів ДМС, оприбутковуються за книгами прибутків і видатків бланків паспортів (далі - Книги прибутків і видатків) за формою згідно з додатком 18 до цього Тимчасового порядку, а ті, що надійшли до територіального підрозділу ДМС, - за Книгами обліку.

Витрачені бланки списуються у видаток за Книгами прибутків і видатків. Підставою для списання є:

у територіальних органах ДМС - накладні;

у територіальних підрозділах ДМС - заяви;

копії листів на повернення дефектних бланків паспортів;

акти про знищення недійсних (зіпсованих бланків) паспортів.

Книги прибутків і видатків та Книги обліку прошнуровуються, пронумеровуються, підписуються особами, які відповідають за облік документів, та скріплюються печаткою підрозділу документального забезпечення територіального органу ДМС.

Записи в Книгах обліку здійснюються фіолетовим або чорним чорнилом (пастою) чітко і без виправлень. Помилки виправляються шляхом закреслення неправильних записів і внесення нових, про що робляться застереження за підписом особи, яка відповідає за ведення Книги обліку. Підчистки в Книгах обліку не допускаються.

У разі втрати або викрадення бланків паспортів проводиться службове розслідування. Матеріали розслідування не пізніше десяти робочих днів подаються до територіального органу ДМС, який негайно повідомляє ДМС про втрату чи викрадення бланків та надалі інформує в письмовій формі про вжиті заходи.

 

Начальник Управління взаємодії з
Державною міграційною службою України
Міністерства внутрішніх справ України

І. Ковалевська

 

Зразок

 

ЗАЯВА
про видачу паспорта громадянина України

1. _________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                            (прізвище, ім'я та по батькові)

2. ______________________________________________ 3. ________________________________________________________________________
                                                 (дата народження)                                                                                                                                     (місце народження)
__________________________________________________________________________________ 4. ______________________________________
                                                                                                                                                                                                                                                                                (стать)

5. _________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                          (сімейний стан - одружений/розлучений, з ким (прізвище, ім'я та по батькові),
___________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                   коли і яким органом зареєстровано шлюб / розірвання шлюбу, номер актового запису цивільного стану)

6. _________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                       (прізвища, імена та по батькові батьків)

7. _________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                    (місце проживання)

 
 
 
Місце для фотокартки
заявника віком від
16 до 25 років

 

_________________________

12. Паспорт одержав
__________________________
                          (підпис)

___ ____________ 20__ року

Примітка. Причина невчинення особою підпису зазначається у графі 12.


8. Прошу видати/замінити паспорт у зв'язку з ________________________________________________________
                                                                                                                                                                         (причини)
_______________________________________________________________________________________________
___ ____________ 20__ року ______________________________________________________________________
                                                                                                                                                         (підпис)

9. Правильність заповнення перевірено, підпис громадянина _______________________________ підтверджую
                                                                                                                                                                          (прізвище)
_______________________________________________________________________________________________
                                                                (підпис, прізвище та ініціали працівника територіального підрозділу)

Паспорт видати на підставі _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

10. Паспорт серії _____ N __________ оформлено ___ ____________ 20__ року ____________________________
                                                                                                                                                                                                  (орган, що видав паспорт)
_________________________ працівником __________________________________________________________
                                                                                                                                                         (підпис, прізвище, ініціали)

11. Підстави і правильність оформлення паспорта перевірено, паспорт підписано _________________________
                                                                                                                                                                            (підпис, прізвище, ініціали посадової особи)

Зворотний бік

 
 
Місце для фотокартки
заявника віком від
25 до 45 років

 

 

 

 

 


 

Фотокартка вклеєна
_______________________________________________
(найменування територіального підрозділу, де вклеєно
фотокартку)
_______________________________________________

___ ____________ 20__ року

_______________________________________________
(підпис, прізвище, ініціали посадової особи)

Службові відмітки

 
 
Місце для фотокартки
заявника віком
понад 45 років

 

 

 

 

 


Фотокартка вклеєна
_______________________________________________
(найменування територіального підрозділу, де вклеєно
фотокартку)
_______________________________________________

___ ____________ 20__ року

_______________________________________________
(підпис, прізвище, ініціали посадової особи)

 

 

Зразки штампів для внесення відміток про реєстрацію шлюбу або розірвання шлюбу

(розмір 75 х 40 мм)

 
_____________________________________________________________________________________
(найменування органу державної реєстрації

_____________________________________________________________________________________
актів цивільного стану)

_________________________ року N ____________
(дата і номер актового запису про шлюб)

ЗАРЕЄСТРОВАНО ШЛЮБ

з ___________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, рік народження

_____________________________________________________________________________________
чоловіка/дружини)

_____________________________________________________________________________________
(підпис, прізвище особи, що внесла відомості про шлюб)

 
_____________________________________________________________________________________
(найменування органу державної реєстрації

_____________________________________________________________________________________
актів цивільного стану)

_________________________ року N ____________
(дата і номер актового запису про розірвання шлюбу)

ЗАРЕЄСТРОВАНО РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ

з ___________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, рік народження)

_____________________________________________________________________________________
(прізвище після розірвання шлюбу)

_____________________________________________________________________________________
(підпис, прізвище особи, що внесла відомості про розірвання шлюбу)

 

КНИГА
обліку надходження і витрачання бланків паспортів

Прибутки

Видатки

Примітки*

Ордер від ___.___.20__ N ______
Надійшло ___________________
                                  (кількість бланків)
серії ______ з N ______________
до N ________________________

N з/п

серія і номер бланка

дата оформлення паспорта

прізвище, ім'я, по батькові особи, якій оформлено паспорт

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

____________
* До графи "Примітки" вносяться номери актів про знищення зіпсованих бланків паспортів або листів про повернення виробнику дефектних бланків паспортів.

 

ЖУРНАЛ
реєстрації заяв про вклеювання фотокарток

___________________________________________________________ за 20___ рік
(найменування територіального підрозділу ДМС)

N з/п

Дата реєстрації заяви

Прізвище, ім'я, по батькові заявника, дата народження

Серія і номер паспорта

Ким і коли видано паспорт

Місце проживання

Дата вклеювання фотокартки/відмови

Прізвище, ініціали та підпис уповноваженої особи, яка здійснювала розгляд заяви та вклеювання фотокартки

Дата і номер повідомлення про вклеювання фотокартки /
долучення інформації до заяви, зафіксованої у вигляді електронних даних

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* До графи "Примітки" вносяться дані про повернення повідомлень для з'ясування причин розбіжностей.

 

Зразок

Начальнику _________________________
                                             (найменування

____________________________________
                  територіального підрозділу ДМС)

____________________________________
   (прізвище, ім'я, по батькові заявника, адреса місця

____________________________________
           проживання, номер контактного телефону)

ЗАЯВА
про втрату/викрадення паспорта

Мною, ______________________________________________________________________________,
                                                                                                        (прізвище, ініціали)
втрачено / у мене викрадено (зайве закреслити) паспорт громадянина України.

Паспорт втрачено/викрадено (зайве закреслити) ___________________________________________
                                                                                                                                                                    (дата,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                     обставини втрати/викрадення)
_____________________________________________________________________________________

У разі знайдення втраченого паспорта зобов'язуюся повернути його до
_____________________________________________________________________________________
                                       (найменування територіального підрозділу ДМС, до якого буде повернуто паспорт)

___ ____________ 20__ року

_______________________
(підпис)

 

ЖУРНАЛ
реєстрації заяв про втрату/викрадення паспорта

N з/п

Дата реєстрації

Прізвище, ім'я, по батькові заявника

Місце проживання

Дата закінчення розгляду

Серія, номер і дата видачі нового паспорта

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальнику _________________________________
                                          (найменування територіального
____________________________________________
                                           підрозділу ДМС)

____________________________________________
                      (прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання
____________________________________________
                                                    заявника)

ЗАЯВА
про видачу тимчасового посвідчення

Прошу видати тимчасове посвідчення на час розгляду моєї заяви про втрату/викрадення (зайве закреслити) паспорта.

___ ____________ 20__ року

__________________
(підпис)

Видано тимчасове посвідчення від ___ ____________ 20__ року N _____

 

ТИМЧАСОВЕ ПОСВІДЧЕННЯ

Лицьовий бік

(розмір 125 х 175 мм)

 
Оформлено без документа, що посвідчує
особу заявника
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ТИМЧАСОВЕ ПОСВІДЧЕННЯ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зворотний бік

 
Штамп територіального підрозділу ДМС

 
Місце для
фотокартки
 
 


 
 
 
 
 
 
М. П.
_____________________
           (особистий підпис)

________________________________________
(прізвище,
________________________________________
ім'я та по батькові)
________________________________________
(дата народження)
________________________________________
(місце народження)
________________________________________
(місце проживання)
________________________________________
________________________________________
(найменування підрозділу ДМС, що видав тимчасове посвідчення)

Строк дії до _______________________________
Строк дії продовжено до ____________________
_________________________________________
(підпис, прізвище, ініціали посадової особи територіального
підрозділу)

 

 

__________________________________________
(найменування територіального підрозділу ДМС, до якого

__________________________________________
надсилається запит)

Запит

Прошу підтвердити видачу ___ ____________ ____ року

паспорта серії _______ N ____________ на ім'я _________________________________________________
                                                                                                                                                  (прізвище, ім'я, по батькові,
_________________________________________________________________________________________,
                                                                                                                   дата і місце народження)
який (яка) звернувся (лася) із заявою про втрату зазначеного паспорта, а також підтвердити тотожність особи, зображеної на фотокартці, що додається до запиту, з особою, зображеною на фотокартці, наявній у заяві про видачу паспорта, який було втрачено/викрадено.

У разі наявності відомостей, що перешкоджають оформленню паспорта замість втраченого, прошу негайно повідомити про це.

 
 
Місце для фотокартки
 
35 х 45 мм
 
 


___ ____________ 20__ року

_________________________________________
(посада, підпис, прізвище, ініціали посадової особи)

 

 

_______________________________________
(найменування територіального підрозділу ДМС,
_______________________________________
до якого надсилається відповідь)

Видачу паспорта серії _______ N ____________ на ім'я ______________________________________
                                                                                                                                                                        (прізвище,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                     ім'я, по батькові, дата і місце народження)
підтверджуємо.

На фотокартці, що долучена до вашого запиту від ___ ____________ 20__ року N _____, і фотокартці, наявній у заяві про видачу паспорта, який було втрачено/викрадено, зображена одна особа   / зображені різні особи (зайве закреслити).

Додатково повідомляємо, що ____________________________________________________________
                                                                                            (відомості про недійсність документа,
_____________________________________________________________________________________
                                                        надходження запитів з інших територіальних органів/підрозділів ДМС тощо)

Додаток: копія заяви про видачу паспорта на ім'я ___________________________________________
                                                                                                                                              (прізвище, ініціали)

___ ____________ 20__ року

_________________________________________
(посада, підпис, прізвище, ініціали посадової особи)

 

Зразок

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник _________________________________
                                  (найменування територіального
___________________________________________
                                    підрозділу ДМС)
___________________________________________
                              (підпис, прізвище, ініціали)

ВИСНОВОК
за заявою про втрату/викрадення паспорта

_____________________________________________________________________________________
                                                                                              (прізвище, ім'я, по батькові)
___ ____________ 20__ року звернувся (лася) із заявою про втрату/викрадення паспорта і повідомив(ла) про себе такі дані:

дата народження ___ ____________ ____

місце народження ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

стать _________________________________________________________________________________

місце проживання ______________________________________________________________________

дата й обставини втрати паспорта ________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Дані втраченого паспорта: серія ____ N _________, __________________________________________
                                                                                                                                                 (орган, що видав паспорт)

Заяву зареєстровано в журналі реєстрації заяв про втрату/викрадення паспорта за N ____

Перевіркою заяви _________________________ установлено, що йому (їй) ___ ____________ ____ року
                                                           (прізвище, ініціали)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                  (орган, що видав паспорт)
справді видавався паспорт серії ____ N __________ з унесенням до нього таких даних про власника паспорта:

прізвище, ім'я, по батькові _______________________________________________________________

дата народження ___ ____________ ____

місце народження ______________________________________________________________________

стать _________________________________________________________________________________

Тотожність зображення особи на фотокартці, наданій заявником, із зображенням на фотокартці, уклеєній до заяви про видачу паспорта, який було втрачено/викрадено, підтверджено.
Належність до громадянства України перевірено.

У втраченому паспорті було здійснено відмітки про ___________________________________________
_______________________________________________________________________________________

На підставі матеріалів перевірки, здійсненої за заявою про втрату/викрадення паспорта _____________
_______________________________________________________________________________________,
                                                                                             (прізвище, ім'я, по батькові)

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

видати ________________________________________________ паспорт громадянина України замість
                                                       (прізвище, ім'я, по батькові)
втраченого/викраденого.

___ ____________ 20__ року

_________________________________________
(посада, підпис, прізвище, ініціали посадової особи)

___ ____________ 20__ року оформлено паспорт серії ____ N _________

 

 

_______________________________________
(найменування територіального підрозділу ДМС,
_______________________________________
до якого надсилається повідомлення)

Повідомляємо, що ______________________________________________________________________
                                                              (найменування територіального підрозділу ДМС, що знищив паспорт)
___ ____________ 20__ року знищено у зв'язку з ____________________________________________
паспорт серії _________ N ________________, виданий ___ ____________ ____ року на ім'я
_____________________________________________________________________________________

Просимо внести відповідну відмітку до графи "Службові відмітки" заяви про видачу паспорта
_____________________________________________________________________________________
                                                                                          (прізвище, ініціали)

___ ____________ 20__ року

_________________________________________
(посада, підпис, прізвище, ініціали посадової особи)

 

ЖУРНАЛ
обліку тимчасових посвідчень

N з/п

Прізвище, ім'я, по батькові особи, що отримала тимчасове посвідчення

N тимчасового посвідчення

Дата видачі

Підпис особи

Відмітка про повернення тимчасового посвідчення особою, що його отримала

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

АКТ
встановлення особи

У зв'язку з тим, що в результаті проведених перевірок за заявою _______________________________
                                                                                                                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові)
про втрату/викрадення паспорта не було встановлено його (її) особу та/або у заявника(ці) відсутні будь-які інші документи з фотокарткою, проведено впізнання його (її) особи на підставі трьох фотокарток, серед яких є фотокартка особи, яка називає себе __________________________________
                                                                                                                                                                           (прізвище, ініціали)

Установлення особи проводилося ___ ____________ 20__ року

_____________________________________________________________________________________
                                                       (посада, прізвище, ініціали посадової особи, що проводила упізнання)
у приміщенні _________________________________________________________________________
                                                                             (найменування територіального підрозділу ДМС)
_____________________________________________________________________________________
у присутності свідків ___________________________________________________________________
                                                                          (прізвища, імена, по батькові, місце проживання свідків)
за участю особи, що здійснює впізнання ___________________________________________________
                                                                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання
_____________________________________________________________________________________,
         та реквізити документів, що посвідчують особу, що здійснює впізнання та з'ясовує родинні стосунки із заявником)
яку попереджено про необхідність дачі правдивих свідчень про осіб, зображених на фотокартках, пред'явлених до впізнання.

 
 
 
 
Місце
для фотокартки N 1

 
 
 
 
 
М. П.

 
 
 
 
Місце
для фотокартки N 2

 
 
 
 
 
М. П.

 
 
 
 
Місце
для фотокартки N 3

 
 
 
 
 
М. П.

На запитання "Кого ви можете впізнати на пред'явлених фотокартках?", поставлене особі, що здійснює впізнання, отримано відповідь ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                              (короткий зміст відповіді)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

___ ____________ 20__ року

______________________________
(підпис особи, що здійснювала впізнання)

___ ____________ 20__ року

______________________________
(підписи свідків)

Примітка _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Акт прочитано, з моїх слів записано правильно _____________________________________________
                                                                                                                                            (підпис особи, що здійснювала впізнання)

___ ____________ 20__ року

_________________________________________
(посада, підпис, прізвище, ініціали посадової особи)

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник _____________________________
                                   (найменування
_____________________________________
                       територіального органу ДМС)
_____________________________________
                       (підпис, прізвище, ініціали)

___ ____________ 20__ року

ВИСНОВОК
за результатами проведення процедури встановлення особи

_____________________________________________________________________________________
                                                                                              (прізвище, ім'я, по батькові)

___ ____________ 20__ року він (вона) звернувся(лася) із заявою про втрату/викрадення паспорта і повідомив(ла) про себе такі дані:

дата народження ___ ____________ ____

місце народження _____________________________________________________________________

стать ________________________________________________________________________________

місце проживання _____________________________________________________________________

дані паспорта _________________________________________________________________________
                                                                                                                (за наявності)

У результаті перевірки заяви особу _______________________________________________________
                                                                                                                   (прізвище, ініціали)
не встановлено.

Заявник повідомив про себе таке: ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

До пояснення долучено ________________________________________________________________
                                                                                                       (перелік документів, наданих заявником)

З метою встановлення особи ____________________________________________________________
                                                                                                                  (прізвище, ініціали)
проведено опитування _________________________________________________________________,
                                                                             (прізвища, імена, по батькові осіб, які брали участь в опитуванні)
які засвідчили особу, про що складено відповідний акт.

Додатково проведено перевірку за такими запитами: ________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                   (перелік запитів, що направлялися)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
на які надійшли / не надійшли (зайве закреслити) відповіді ____________________________________
_____________________________________________________________________________________

На підставі викладеного

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

особу ________________________________________________________________________________
                                                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові)
встановлено, що є підставою для оформлення паспорта.

___ ____________ 20__ року

_________________________________________
(посада, підпис, прізвище, ініціали посадової особи)

ПОГОДЖЕНО

___ ____________ 20__ року

__________________________________________________
(підпис, прізвище, ініціали керівника територіального підрозділу ДМС)

 

 

_______________________________________
(найменування територіального підрозділу ДМС,
_______________________________________
до якого надсилається повідомлення)

Повідомляємо, що до ___________________________________________________________________
                                                                             (найменування територіального підрозділу ДМС)
надійшло від __________________________________________________________________________
                                          (найменування органу реєстрації актів цивільного стану, що надіслав повідомлення про смерть)
повідомлення про смерть _______________________________________________________________
                                                                                             (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                   (місце проживання)

Паспорт особи разом з повідомленням не надходив.

Просимо внести відмітку про недійсність паспорта до графи "Службові відмітки" заяви про видачу паспорта серії __________ N _____________________, виданого ___ ____________ 20__ року, та до відомчої інформаційної системи ДМС.

___ ____________ 20__ року

_________________________________________
(посада, підпис, прізвище, ініціали посадової особи)

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова комісії ____________________
                          (ініціали, прізвище)
________________________________
                                (підпис)

___ ____________ 20__ р.

АКТ
про знищення недійсних (зіпсованих бланків) паспортів

___ ____________ 20__ року

N ______

Комісією у складі:

члени комісії:

_________________________________
(П. І. Б., посада)

_____________________
(підпис)

 

_________________________________
(П. І. Б., посада)

______________________
(підпис)

 

_________________________________
(П. І. Б., посада)

______________________
(підпис)

складено цей акт про те, що ___ ____________ 20__ року знищено шляхом ____________________
                                                                                                                                                                                          (вид знищення)
анульовані недійсні (зіпсовані бланки) паспорти (ів) за період з ___ ____________ 20__ року по ___ ____________ 20__ року:

N з/п

Прізвище, ініціали*

Серія, номер

Код, найменування органу/підрозділу, який видав паспорт*

Підстава знищення

Примітки
(вклеюються вирізані перфоровані серія та номер паспорта)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

Відмітки про знищення внесено до графи "Службові відмітки" заяв про видачу зазначених паспортів та до відомчої інформаційної системи ДМС. Про паспорти, які видавалися іншими підрозділами, направлено повідомлення про знищення (виявлені недоліки зазначаються нижче).

Окремі зауваження комісії ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Члени комісії:

______________________
(підпис)

 

 

______________________
(підпис)

 

 

______________________
(підпис)

 

____________
* Інформація не зазначається у разі знищення зіпсованих бланків паспортів під час їх заповнення.

 

КНИГА
прибутків і видатків бланків паспортів

ПРИБУТКИ

ВИДАТКИ

N з/п

номер і дата прибуткової накладної

від кого надійшли бланки

кількість

серія

номери

примітки

N з/п

номер і дата видаткової накладної

найменування територіального органу ДМС, якому відпущено бланки паспортів

кількість

серія

номери

примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________

Опрос