Идет загрузка документа (65 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к некоторым приказам Министерства юстиции Украины

Минюст
Приказ от 13.05.2019 № 1454/5
действует с 31.05.2019

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.05.2019

м. Київ

N 1454/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 травня 2019 р. за N 495/33466

Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства юстиції України

Відповідно до пунктів 3, 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228 (зі змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких наказів Міністерства юстиції України, що додаються.

2. Департаменту приватного права (Ференс О. М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Технічному адміністратору Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань протягом трьох місяців вжити заходів, необхідних для реалізації цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Сукманову О. В.

 

Міністр

П. Петренко

ПОГОДЖЕНО:

 

Генеральний директор
державного підприємства
"Національні інформаційні системи"

С. Лур'є

 

ЗМІНИ
до деяких наказів Міністерства юстиції України

1. Пункт 3 Вимог щодо написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 05 березня 2012 року N 368/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 року за N 367/20680 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 17 жовтня 2018 року N 3236/5), після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

"Найменування релігійної організації може містити інформацію про її організаційно-правову форму виключно за бажанням такої юридичної особи.".

У зв'язку з цим абзаци другий, третій вважати відповідно абзацами третім, четвертим.

2. У розділі II Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 09 лютого 2016 року N 359/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2016 року за N 200/28330:

1) абзац третій пункту 2 викласти в такій редакції:

"Для державної реєстрації символіки подаються зображення та опис символіки у паперовій та електронній (файл zip архіву) формах. Зображення символіки має містити повне або скорочене найменування громадського формування. Опис символіки має містити інформацію про кольори, масштаби та пропорції елементів символіки та відповідати їх зображенню.";

2) після пункту 14 доповнити новим пунктом 15 такого змісту:

"15. Під час внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта громадянина України чи паспортного документа іноземця щодо фізичної особи програмними засобами Єдиного державного реєстру формується унікальний ідентифікатор.

Унікальний ідентифікатор - набір символів, що генеруються шляхом перетворення сукупності відомостей про прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) та реєстраційний номер облікової картки платника податків, або сукупності відомостей про прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) та серію і номер паспорта громадянина України, або сукупності відомостей про прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) та паспортний документ іноземця в унікальне значення за визначеним алгоритмом.

Унікальний ідентифікатор формується щодо:

фізичної особи - підприємця;

керівника юридичної особи;

особи, яка може вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо;

засновника (учасника) юридичної особи;

кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи.

Алгоритм формування унікального ідентифікатора визначається технічним адміністратором Єдиного державного реєстру.

Унікальний ідентифікатор зберігається в Єдиному державному реєстрі та призначений для надання відомостей з Єдиного державного реєстру в електронному вигляді з використанням сервісної послуги у формі прикладного програмного інтерфейсу Єдиного державного реєстру з метою обробки та перетворення відкритих відомостей Єдиного державного реєстру для їх подальшого сприйняття автоматизованими та інформаційними системами.".

У зв'язку з цим пункти 15, 16 вважати відповідно пунктами 16, 17.

3. У Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 10 червня 2016 року N 1657/5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 10 червня 2016 року за N 839/28969:

1) в абзаці другому пункту 2 розділу I слова "установленого Міністерством юстиції України зразка" виключити;

2) пункт 3 розділу V після підпункту 3 доповнити новими підпунктами 4, 5 такого змісту:

"4) вид релігійної організації;

5) віросповідна приналежність релігійної організації;".

У зв'язку з цим підпункти 4 - 33 вважати відповідно підпунктами 6 - 35;

3) пункт 2 розділу VII після абзацу чотирнадцятого доповнити новими абзацами п'ятнадцятим, шістнадцятим такого змісту:

"вид релігійної організації;

віросповідна приналежність релігійної організації;".

У зв'язку з цим абзаци п'ятнадцятий - п'ятдесят перший вважати відповідно абзацами сімнадцятим - п'ятдесят третім;

4) додаток 2 до Порядку викласти у новій редакції, що додається.

 

Директор Департаменту
приватного права

О. М. Ференс

 

  

  

____________
1 Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта.

2 Критерій пошуку застосовується виключно разом з одним або декількома з критеріїв пошуку щодо юридичної особи.

Усього подано сторінок:

  


____________
(дата)

____________
(підпис)

___________________________________
(прізвище, ініціали заявника)


  

VI. Відомості про юридичну особу, що додатково вносяться до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

  

1.

Усі відомості, визначені пунктами 2 - 31.

  

2.

Відомості про центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить юридична особа публічного права або який здійснює функції з управління корпоративними правами держави у відповідній юридичній особі.

  

3.

Вид релігійної організації.

  

4.

Віросповідна приналежність релігійної організації.

  

5.

Мета діяльності громадського формування.

  

6.

Перелік засновників (учасників) юридичної особи.

  

7.

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа, або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника.

  

8.

Місцезнаходження юридичної особи.

  

9.

Види діяльності.

  

10.

Назви органів управління юридичної особи.

  

11.

Відомості про керівника юридичної особи, а також про інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо.

  

12.

Відомості про членів керівних органів.

  

13.

Розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) та розмір частки кожного із засновників (учасників).

  

14.

Вид установчого документа.

  

15.

Відомості про установчий документ, на підставі якого діє громадське формування, - у разі створення юридичної особи на підставі установчого документа іншого громадського формування.

  

16.

Інформація для здійснення зв'язку з юридичною особою.

  

17.

Дата і номер запису в Єдиному державному реєстрі.

  

18.

Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи.

  

19.

Дата легалізації (реєстрації) та реєстраційний номер у паперовому Реєстрі політичних партій, Реєстрі об'єднань громадян, Реєстрі творчих спілок - для громадських формувань, легалізованих (зареєстрованих) до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

  

20.

Дані про перебування юридичної особи у процесі припинення, у тому числі дані про рішення щодо припинення юридичної особи, відомості про комісію з припинення (ліквідатора, ліквідаційну комісію тощо) та про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог.

  

21.

Дані про скасування рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи.

  

22.

Дані про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі про банкрутство, санації, у тому числі відомості про розпорядника майна, керуючого санацією.

  

23.

Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа.

  

24.

Дані про юридичних осіб - правонаступників.

  

25.

Відомості про заборону діяльності громадського формування.

  

26.

Місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі.

  

27.

Дані про надання відомостей з Єдиного державного реєстру.

  

28.

Відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів.

  

29.

Відомості про смерть засновника (учасника) юридичної особи, визнання його безвісно відсутнім чи оголошення померлим, відомості про смерть керівника юридичної особи та особи, яка може вчиняти дії від імені юридичної особи.

  

30.

Дані про символіку.

  

31.

Дані про хронологію реєстраційних дій.

____________
(дата)

____________
(підпис)

___________________________________
(прізвище, ініціали заявника)

VII. Відомості про державні органи та органи місцевого самоврядування як юридичні особи, що додатково вносяться до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

  

1.

Усі відомості, визначені пунктами 2 - 16.

  

2.

Види діяльності.

  

3.

Дані про розпорядчий акт, на підставі якого створено юридичну особу (крім місцевих рад та їхніх виконавчих комітетів).

  

4.

Відомості про керівника юридичної особи.

  

5.

Відомості про осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо.

  

6.

Інформація для здійснення зв'язку з юридичною особою.

  

7.

Дата і номер запису в Єдиному державному реєстрі.

  

8.

Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи.

  

9.

Дані про перебування юридичної особи у процесі припинення, у тому числі дані про рішення щодо припинення юридичної особи, відомості про комісію з припинення (ліквідатора, ліквідаційну комісію тощо) та про строк, визначений органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог.

  

10.

Дані про скасування рішення органу, що прийняв рішення про припинення юридичної особи.

  

11.

Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа.

  

12.

Дані про юридичних осіб - правонаступників.

  

13.

Місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі.

  

14.

Дані про надання відомостей з Єдиного державного реєстру.

  

15.

Відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів.

  

16.

Дані про хронологію реєстраційних дій.

____________
(дата)

____________
(підпис)

___________________________________
(прізвище, ініціали заявника)

VIII. Відомості про відокремлений підрозділ юридичної особи, що додатково вносяться до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

  

1.

Усі відомості, визначені пунктами 2 - 22.

  

2.

Види діяльності відокремленого підрозділу.

  

3.

Відомості щодо юридичної особи.

  

4.

Відомості про керівника відокремленого підрозділу.

  

5.

Відомості про членів керівних органів (для відокремленого підрозділу громадського формування).

  

6.

Дані про підрозділ громадського формування, що має статус юридичної особи (місцевий осередок громадського об'єднання, місцевий осередок творчої спілки, організацію профспілки).

  

7.

Дані про те, що юридична особа є відокремленим підрозділом громадського формування.

  

8.

Дані про те, що юридична особа є структурним утворенням політичної партії.

  

9.

Відомості про структурні утворення політичної партії.

  

10.

Вид структурного утворення політичної партії (обласна, міська, районна організація, первинний осередок, інше структурне утворення).

  

11.

Територія, у межах якої діє структурне утворення політичної партії, наявність статусу юридичної особи.

  

12.

Дата і номер рішення керівного органу політичної партії, яким завірено заяву про державну реєстрацію структурного утворення політичної партії.

  

13.

Відомості про структурні утворення політичної партії із статусом юридичної особи.

  

14.

Додаткові відомості про структурні утворення політичної партії, що не мають статусу юридичної особи.

  

15.

Відомості про належність відокремленого підрозділу юридичної особи, що припиняється шляхом злиття, приєднання, поділу або перетворення, до юридичної особи - правонаступника.

  

16.

Дата і номер запису про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи.

  

17.

Відомості про закриття відокремленого підрозділу.

  

18.

Інформація для здійснення зв'язку з відокремленим підрозділом.

  

19.

Місце зберігання реєстраційної справи юридичної особи в паперовій формі.

  

20.

Дані про надання відомостей з Єдиного державного реєстру.

  

21.

Відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів.

  

22.

Дані про хронологію реєстраційних дій.

____________
(дата)

____________
(підпис)

___________________________________
(прізвище, ініціали заявника)

IX. Відомості про громадське формування, що не має статусу юридичної особи, що додатково вносяться до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

  

1.

Про громадське об'єднання, що не має статусу юридичної особи:

 

  

1.1.

Усі відомості, визначені пунктами 1.2 - 1.14.

 

  

1.2.

Найменування, у тому числі скорочене (за наявності).

 

  

1.3.

Дата утворення громадського об'єднання.

 

  

1.4.

Дата і номер запису про проведення державної реєстрації громадського формування в Єдиному державному реєстрі.

 

  

1.5.

Перелік засновників громадського об'єднання.

 

  

1.6.

Відомості про керівника громадського об'єднання; відомості про особу (осіб), уповноважену (уповноважених) представляти громадське об'єднання.

 

  

1.7.

Мета діяльності.

 

  

1.8.

Місцезнаходження громадського об'єднання.

 

  

1.9.

Інформація для здійснення зв'язку.

 

  

1.10.

Відомості про припинення діяльності.

 

  

1.11.

Вид установчого документа (за наявності).

 

  

1.12.

Місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі.

 

  

1.13.

Дані про надання відомостей з Єдиного державного реєстру.

 

  

1.14.

Дані про хронологію реєстраційних дій.

  

2.

Про відокремлені підрозділи іноземних неурядових організацій, представництва, філії іноземних благодійних організацій:

 

  

2.1.

Усі відомості, визначені пунктами 2.2 - 2.16.

 

  

2.2.

Повне найменування відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації.

 

  

2.3.

Ідентифікаційний код.

 

  

2.4.

Вид (відокремлений підрозділ, філія, представництво тощо).

 

  

2.5.

Мета діяльності.

 

  

2.6.

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) керівника.

 

  

2.7.

Місцезнаходження відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації.

 

  

2.8.

Відомості про іноземну неурядову (благодійну) організацію.

 

  

2.9.

Дата видачі довіреності на ім'я керівника відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації і дата закінчення строку дії довіреності.

 

  

2.10.

Дата реєстрації та номер у Реєстрі об'єднань громадян (для відокремлених підрозділів, зареєстрованих до 01 січня 2013 року).

 

  

2.11.

Дата і номер запису про проведення державної реєстрації громадського формування в Єдиному державному реєстрі.

 

  

2.12.

Вид установчого документа (за наявності).

 

  

2.13.

Місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі.

 

  

2.14.

Відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів.

 

  

2.15.

Відомості про припинення діяльності.

 

  

2.16.

Дані про хронологію реєстраційних дій.

  

3.

Про постійно діючі третейські суди:

 

  

3.1.

Усі відомості, визначені пунктами 3.1 - 3.12.

 

  

3.2.

Повне найменування.

 

  

3.3.

Повне найменування засновника постійно діючого третейського суду, його ідентифікаційний код.

 

  

3.4.

Місцезнаходження постійно діючого третейського суду.

 

  

3.5.

Список третейських суддів.

 

  

3.6.

Дата затвердження положення, регламенту про постійно діючий третейський суд.

 

  

3.7.

Дата реєстрації та реєстраційний номер у паперовому Реєстрі постійно діючих третейських судів.

 

  

3.8.

Відомості про припинення діяльності: дата і підстави припинення діяльності.

 

  

3.9.

Дата і номер запису про проведення державної реєстрації постійно діючого третейського суду в Єдиному державному реєстрі.

 

  

3.10.

Місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі.

 

  

3.11.

Дані про надання відомостей з Єдиного державного реєстру.

 

  

3.12.

Дані про хронологію реєстраційних дій.

____________
(дата)

____________
(підпис)

___________________________________
(прізвище, ініціали заявника)

X. Відомості про фізичну особу - підприємця, що додатково вносяться до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

  

1.

Усі відомості, визначені пунктами 2 - 12.

  

2.

Країна громадянства.

  

3.

Місцезнаходження (місце проживання або інша адреса, за якою здійснюється зв'язок з фізичною особою - підприємцем).

  

4.

Види діяльності.

  

5.

Дата і номер запису в Єдиному державному реєстрі.

  

6.

Інформація для здійснення зв'язку з фізичною особою - підприємцем.

  

7.

Відомості про осіб, які можуть вчиняти дії від імені фізичної особи - підприємця, у тому числі підписувати договори тощо.

  

8.

Місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі.

  

9.

Дані про надання відомостей з Єдиного державного реєстру.

  

10.

Відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів.

  

11.

Відомості про смерть фізичної особи - підприємця, визнання її безвісно відсутньою або оголошення її померлою.

  

12.

Дані про хронологію реєстраційних дій.

____________
(дата)

____________
(підпис)

___________________________________
(прізвище, ініціали заявника)

 

Директор Департаменту
приватного права

О. М. Ференс

Опрос