Идет загрузка документа (85 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению об осуществлении депозитарной деятельности (относительно содействия привлечению инвестиций)

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 28.12.2018 № 928
действует с 22.03.2019

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

28.12.2018

м. Київ

N 928

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 лютого 2019 р. за N 209/33180

Про затвердження Змін до Положення про провадження депозитарної діяльності (щодо сприяння залученню інвестицій)

Відповідно до пункту 38 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", Закону України "Про депозитарну систему України", Закону України від 15 травня 2018 року N 2418-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій", з метою удосконалення регулювання питань провадження депозитарної діяльності та сприяння залученню інвестицій Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року N 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за N 1084/23616 (із змінами) (далі - Зміни), що додаються.

2. Центральному депозитарію цінних паперів, депозитарним установам привести свої внутрішні документи у відповідність до Змін не пізніше трьох місяців з дня набрання чинності цим рішенням.

3. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (Курочкіна І.) забезпечити:

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тарабакіна Д.

 

Голова Комісії

Т. Хромаєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби спеціального
зв'язку та захисту інформації України

Л. О. Євдоченко

 

 

Зміни
до Положення про провадження депозитарної діяльності

1. У розділі I:

1) у пункті 2:

абзац третій після слів "на депозит якого зараховано цінні папери," доповнити словами "номінального утримувача";

абзац четвертий після слів "депонентів, клієнтів на підставі" слова "рішення суду" замінити словами "судового рішення або рішення уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи";

абзац одинадцятий після слів "якій депонентом" доповнити словами ", номінальним утримувачем", після слів " (далі - Фонд)" доповнити словами "чи Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - АРМА) / визначена АРМА особа";

доповнити пункт після абзацу одинадцятого новими абзацами дванадцятим, тринадцятим такого змісту:

"клієнт - депозитарна установа, емітент, Національний банк України, депозитарій-кореспондент, клірингова установа та Розрахунковий центр, яким Центральний депозитарій на підставі відповідних договорів відкриває рахунки в цінних паперах, а також номінальний утримувач, якому депозитарна установа на підставі договору про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача відкриває рахунок у цінних паперах;

програмний модуль - спеціалізований програмний продукт, у тому числі розміщений в апаратно-програмному середовищі бездротового електронного пристрою депонента, який виконує функцію засобу ідентифікації та використовується в системах дистанційного обслуговування депонентів і відповідає нормативно-правовому акту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, який визначає вимоги до програмних продуктів, що використовуються на фондовому ринку, а також включений до переліку програмних продуктів на фондовому ринку, що ведеться Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку згідно з нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо порядку ведення обліку програмних продуктів на фондовому ринку, за допомогою якого може бути укладено договір про обслуговування рахунку в цінних паперах та здійснюються операції за рахунком у цінних паперах депонента відповідно до вимог цього Положення та в порядку, встановленому внутрішніми документами такої депозитарної установи;".

У зв'язку з цим абзаци дванадцятий - двадцять четвертий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим - двадцять шостим;

доповнити пункт після абзацу шістнадцятого новим абзацом сімнадцятим такого змісту:

"номінальний утримувач - іноземна фінансова установа, яка зареєстрована в державі, що є членом Європейського Союзу та/або членом Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), відповідає вимогам, встановленим цим Положенням, та відповідно до законодавства держави, в якій її зареєстровано, має право надавати своїм клієнтам послуги з обліку цінних паперів та реєстрації переходу права власності на цінні папери, у тому числі в інших державах на підставі відповідних договорів з іноземними фінансовими установами;".

У зв'язку з цим абзаци сімнадцятий - двадцять шостий вважати відповідно абзацами вісімнадцятим - двадцять сьомим;

абзац вісімнадцятий викласти в такій редакції:

"обліковий реєстр власників іменних цінних паперів (далі - обліковий реєстр) - перелік власників іменних цінних паперів певного випуску, який містить дані, визначені цим Положенням, та формується депозитарною установою відповідно до записів на рахунках у цінних паперах власників цінних паперів та інформації про власників цінних паперів, що надається депозитарній установі номінальними утримувачами, яким депозитарною установою відкрито рахунки в цінних паперах, а також депозитарієм-кореспондентом відповідно до записів на рахунках у цінних паперах клієнтів депозитарію-кореспондента, клієнтів клієнта депозитарію-кореспондента;";

в абзаці дев'ятнадцятому слова "рішеннями суду" замінити словами "судовими рішеннями або рішеннями уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Терміни "ідентифікаційні дані", "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)" вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".";

2) пункт 3 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Внутрішніми документами депозитарної установи можуть бути передбачені інші порядок, форма та спосіб отримання зразка підпису розпорядника рахунку в цінних паперах, ніж шляхом оформлення та подання у випадках, встановлених цим Положенням, картки із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах.".

2. У розділі II:

1) у пункті 4 слова "щодо яких виданий дозвіл на розміщення та/або обіг їх за межами України відповідно до прийнятого Комісією рішення," виключити;

2) у пункті 13:

абзац перший викласти в такій редакції:

"13. Облік прав на цінні папери конкретного власника ведеться виключно депозитарними установами (крім обліку прав на цінні папери, які обліковуються на рахунку номінального утримувача), депозитаріями-кореспондентами та номінальними утримувачами чи їх клієнтами, а облік цінних паперів і прав за цінними паперами - виключно Центральним депозитарієм.";

доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом другим такого змісту:

"Облік цінних паперів, прав на цінні папери та прав за цінними паперами, що належать клієнтам номінального утримувача, а також клієнтам клієнта номінального утримувача, ведеться депозитарними установами на рахунку у цінних паперах номінального утримувача.".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

3) пункт 14 після слів "що належать її депонентам" доповнити словами ", клієнтам номінального утримувача, а також клієнтам клієнта номінального утримувача".

3. У розділі III:

1) у пункті 1:

абзац дев'ятий викласти в такій редакції:

"депозитарний облік цінних паперів - облік цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах депонентів; облік цінних паперів, прав на цінні папери та прав за цінними паперами, що належать клієнтам номінального утримувача, а також клієнтам клієнта номінального утримувача, на рахунках у цінних паперах номінальних утримувачів;";

абзаци десятий, одинадцятий після слова "депонентів" доповнити словом ", клієнтів";

2) у пункті 7:

в абзаці тринадцятому слово "документарним" замінити словом "документальним";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Виписка з рахунку в цінних паперах номінального утримувача, яка є документальним підтвердженням наявності на певний момент часу прав на цінні папери на рахунку номінального утримувача, що належать клієнтам номінального утримувача або клієнтам клієнта номінального утримувача, видається депозитарною установою та не є підтвердженням права власності на цінні папери.";

3) абзац перший пункту 10 після слів "договорі про обслуговування рахунку в цінних паперах," доповнити словами "договорі про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача,";

4) пункт 11 доповнити новими абзацами такого змісту:

"Депозитарні установи відкривають рахунки в цінних паперах номінальним утримувачам, які після укладення договору про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача набувають статусу клієнта. На рахунку в цінних паперах номінального утримувача не можуть обліковуватися цінні папери, права на цінні папери, що належать номінальному утримувачу.

Депозитарна установа може відкрити рахунок у цінних паперах номінального утримувача іноземній фінансовій установі та обслуговувати його за умови дотримання нею таких вимог:

розмір власних коштів іноземної фінансової установи не менше 10 мільйонів євро;

іноземна фінансова установа надає послуги з обліку цінних паперів та реєстрації переходу права власності на цінні папери своїм клієнтам не менше ніж 5 років;

іноземна фінансова установа зареєстрована в державі, що є членом Європейського Союзу, або в таких державах: Австралійська Співдружність, Федеративна Республіка Бразилія, Гонконг, Канада, Китайська Народна Республіка, Мексиканські Сполучені Штати, Південно-Африканська Республіка, Республіка Корея, Сінгапур, Сполучені Штати Америки, Швейцарська Республіка, Японія.

Депозитарна установа не може відкрити рахунок у цінних паперах номінального утримувача іноземній фінансовій установі та обслуговувати його, якщо така іноземна фінансова установа створена відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та/або така установа прямо чи опосередковано контролюється особами, які є резидентами зазначеної держави.

Депозитарна установа зобов'язана у разі отримання інформації / встановлення факту щодо порушення визначених законодавством України вимог до номінального утримувача не пізніше наступного робочого дня з дня настання такої події припинити проведення облікових депозитарних операцій за рахунком у цінних паперах номінального утримувача, крім незавершених операцій, розпорядження та/або документи за якими було отримано до настання такої події, та операцій, пов'язаних з переведенням цінних паперів, прав на цінні папери на рахунок в цінних паперах іншого номінального утримувача або на рахунок в цінних паперах власника, який відкрито в цій або в іншій депозитарній установі, до усунення номінальним утримувачем відповідних порушень або закриття його рахунку в цінних паперах в депозитарній установі, що має бути здійснено номінальним утримувачем протягом 90 календарних днів з дня настання зазначеної події.";

5) пункт 17 після слів "розпоряджень депонентів" та "на рахунках у цінних паперах депонентів" доповнити словом ", клієнтів";

6) пункт 18 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Депозитарна установа в порядку та за умови дотримання вимог, встановлених цим Положенням, має право надавати своїм депонентам послуги з обліку цінних паперів іноземних емітентів та їх обмежень, реєстрації переходу права власності на відповідні цінні папери, що обліковуються на рахунку (рахунках) депозитарної установи в іноземній фінансовій установі на підставі відповідних договорів з іноземними фінансовими установами, що здійснюють облік цінних паперів, їх обмежень, реєстрацію переходу права власності на цінні папери згідно із законодавством держави, в якій зазначені установи зареєстровані.".

4. У розділі IV:

1) у пункті 4:

абзац третій після слів "на рахунках у цінних паперах її депонентів" доповнити словом ", клієнтів";

доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

"Загальна кількість цінних паперів певного випуску іноземного емітента, що обліковуються на рахунку в цінних паперах депозитарної установи в іноземній фінансовій установі, має дорівнювати кількості цінних паперів, прав на цінні папери цього випуску, що обліковуються у такій депозитарній установі на рахунках у цінних паперах її депонентів.

Загальна кількість цінних паперів, прав на цінні папери, прав за цінними паперами певного випуску, що обліковуються на рахунку в цінних паперах номінального утримувача в депозитарній установі, має дорівнювати кількості цінних паперів, прав на цінні папери цього випуску, що обліковуються на рахунках у цінних паперах клієнтів номінального утримувача.";

2) абзац шостий пункту 6 після слів "у цінних паперах депонентів" доповнити словом ", клієнтів";

3) у пункті 7 слова "клієнтів Центрального депозитарію, депонентів депозитарних установ" замінити словами "їх клієнтів, депонентів";

4) у пункті 8 слова "числом, яке не може бути від'ємним" замінити словами "невід'ємним числом".

5. У розділі V:

1) у главі 1:

абзац перший пункту 1 після слів "договору про обслуговування рахунку в цінних паперах," доповнити словами "договору про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача,";

у пункті 2:

абзац перший після слова "ідентифікувати" доповнити словами "та верифікувати", слова "у порядку, установленому законодавством України" замінити словами "відповідно до законодавства України";

абзац другий викласти в такій редакції:

"Ідентифікація особи не є обов'язковою, якщо її вже було раніше ідентифіковано або верифіковано Центральним депозитарієм, депозитарною установою відповідно до вимог законодавства України. У разі якщо така особа вже є клієнтом депозитарної установи (яка одночасно є банком та/або торговцем цінними паперами) та була ідентифікована, верифікована під час встановлення ділових відносин щодо надання банківських послуг та/або послуг з торгівлі цінними паперами, документи, які мають подаватися відповідно до цього Положення при відкритті рахунку в цінних паперах і пов'язані з ідентифікацією, верифікацією, можуть не подаватися, якщо такі документи вже наявні в депозитарній установі і її внутрішніми документами передбачено порядок обміну документами та/або інформацією щодо ідентифікації, верифікації клієнтів, депонентів між його відповідними структурними підрозділами.";

в абзаці третьому пункту 3 слова "постанови державного виконавця або інші виконавчі документи, визначені Законом України "Про виконавче провадження" замінити словами "виконавчі документи, визначені законом, під час здійснення виконавчого провадження";

пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. У Центральному депозитарії клієнту (крім депозитарної установи), в одній депозитарній установі депоненту може бути відкрито тільки один рахунок у цінних паперах, крім випадків, визначених законодавством України. В одній депозитарній установі іноземній фінансовій установі може бути відкрито декілька рахунків у цінних паперах номінального утримувача.";

пункт 10 доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі передачі цінних паперів депонента, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, АРМА на підставі відповідної ухвали слідчого судді, суду або згоди власника цінних паперів на їх передачу в управління АРМА статусу керуючого рахунком щодо рахунку в цінних паперах такого депонента в депозитарній установі набуває АРМА або юридична/фізична особа - підприємець, якій АРМА за результатами конкурсу в порядку, встановленому законом, такі цінні папери передані в управління (далі - Управитель).";

у пункті 11:

доповнити пункт після абзацу другого новими абзацами третім, четвертим такого змісту:

"У разі передачі цінних паперів в управління АРМА реалізація прав на такі цінні папери та прав за ними здійснюється АРМА.

У разі передачі цінних паперів АРМА в управління Управителю Управитель здійснює повноваження власника таких цінних паперів на підставі договору про управління між АРМА та Управителем з урахуванням вимог та обмежень, встановлених законодавством.".

У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом п'ятим;

абзац п'ятий після слів "Набуття Фондом" доповнити словами ", АРМА / Управителем";

у пункті 12:

абзаци перший, шостий після слів "уповноваженої особи Фонду," доповнити словом "АРМА,";

доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

"АРМА у разі прийняття відповідно до закону в управління цінних паперів певного депонента, на які накладено арешт в кримінальному провадженні, надсилає того самого дня відповідну інформацію депозитарній установі, в якій відкрито рахунок в цінних паперах цього депонента.

АРМА набуває повноваження щодо управління такими цінними паперами з дня прийняття їх в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника цінних паперів, копії яких надійшли до АРМА з відповідним зверненням прокурора.

Управитель набуває повноваження щодо реалізації прав на цінні папери та прав за цінними паперами з дати, визначеної договором про управління між АРМА та Управителем.

Депозитарна установа припиняє виконання розпоряджень депонента та/або керуючого рахунком депонента щодо належних такому депоненту цінних паперів, переданих в управління АРМА, з моменту отримання від АРМА повідомлення про прийняття АРМА в управління цінних паперів.";

у пункті 13:

абзац перший після слів "щодо Фонду" доповнити словами ", АРМА/Управителя";

абзац третій після слів "до категорії неплатоспроможних" доповнити словами ", у випадку внесення змін до системи депозитарного обліку щодо АРМА як керуючого рахунком - копія відповідної ухвали слідчого судді, суду або копія згоди власника цінних паперів на їх передачу в управління АРМА, щодо Управителя - копія договору про управління між АРМА та Управителем";

абзац п'ятий після слів "крім Фонду" доповнити словом ", АРМА";

доповнити пункт після абзацу шостого новим абзацом сьомим такого змісту:

"копія(ї) розпорядчого(их) документа(ів) АРМА щодо призначення розпорядника(ів) рахунку в цінних паперах та картка із зразком(ами) підпису(ів) розпорядника(ів) рахунку в цінних паперах та відбитка печатки (у випадку внесення змін до системи депозитарного обліку щодо АРМА як керуючого рахунком).".

У зв'язку з цим абзаци сьомий - десятий вважати відповідно абзацами восьмим - одинадцятим;

доповнити пункт після абзацу десятого новим абзацом одинадцятим такого змісту:

"Картка із зразком підпису розпорядника рахунку в цінних паперах, призначеного АРМА, може бути оформлена у порядку, передбаченому абзацом п'ятим пункту 23 цієї глави, або підпис призначеного АРМА розпорядника рахунку на картці може бути засвідчений підписом Голови АРМА (особою, яка виконує його обов'язки) та печаткою АРМА. В останньому випадку депозитарній установі надається(ються) копія(ї) документа(ів), що підтверджує(ють) призначення на посаду особи (осіб), яка(і) має(ють) право діяти від імені АРМА без довіреності.".

У зв'язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом дванадцятим;

пункт 14 після слів "здійснюються Фондом," доповнити словами "АРМА/Управителем,";

пункт 24 викласти в такій редакції:

"24. Для відкриття рахунку в цінних паперах юридичній особі - нерезиденту депозитарній установі подаються такі документи:

заява на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкета рахунку в цінних паперах (у разі якщо подання відповідної анкети у формі паперового документа передбачено внутрішніми документами депозитарної установи);

копія витягу з торговельного, банківського або судового реєстру, або реєстраційного посвідчення місцевого органу державної влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, або іншого документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження;

копії документів, що підтверджують повноваження осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності;

копія документа, виданого органом державної податкової служби, що підтверджує взяття юридичної особи на облік як платника податку, якщо юридична особа - нерезидент зареєстрована в Україні як платник податків;

оригінал або копія довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах, видана та підписана керівником юридичної особи, якщо розпорядником рахунку не є керівник цієї юридичної особи;

оригінал або копія документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, у якому відкрито поточний рахунок, та номер цього рахунку (таким документом може бути письмовий документ, створений юридичною особою - нерезидентом та підписаний особою, що відповідно до установчих документів має право діяти від імені юридичної особи без довіреності, або її уповноваженою особою, яка є розпорядником рахунку, та засвідчений печаткою юридичної особи (у разі її використання));

картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки (у разі її використання), засвідчена нотаріально;

інші документи, визначені законодавством України.

Для відкриття рахунків у цінних паперах юридичній особі - нерезиденту, що відповідно до законодавства країни створення провадить діяльність з управління фінансовими активами в інтересах третіх осіб та створює за законодавством іноземної держави інвестиційні фонди, що не є юридичними особами, для обліку прав на цінні папери цих інвестиційних фондів така особа додатково подає до депозитарної установи документи, видані уповноваженим органом в іноземній державі, що підтверджують її право створювати такі фонди, та довідку у довільній формі про те, що такі фонди не є юридичними особами.

Для інвестиційного фонду договір про обслуговування рахунку в цінних паперах укладається між юридичною особою - нерезидентом, що створила такий фонд, та депозитарною установою.

Щодо кожного інвестиційного фонду, створеного юридичною особою - нерезидентом за законодавством іноземної держави, обслуговування прав на цінні папери якого здійснює депозитарна установа, в інформації про депонента, що вноситься до системи депозитарного обліку, зазначаються:

найменування депонента - повне та скорочене (за наявності) найменування відповідного інвестиційного фонду та повне і скорочене (за наявності) найменування юридичної особи - нерезидента, що відповідно до законодавства країни створення провадить діяльність з управління фінансовими активами в інтересах третіх осіб, яка його створила;

реєстраційний код депонента - код відповідного інвестиційного фонду (за наявності) та ідентифікаційний код юридичної особи - нерезидента, що відповідно до законодавства країни створення провадить діяльність з управління фінансовими активами в інтересах третіх осіб, яка його створила, згідно з торговельним, банківським або судовим реєстром або згідно з реєстраційним посвідченням місцевого органу державної влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи чи іншим документом, що свідчить про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження.

Внутрішніми документами депозитарної установи може бути передбачено подання депозитарній установі замість документів, передбачених абзацами п'ятим, сьомим, дев'ятим цього пункту, оформленого юридичною особою - нерезидентом документа, що визначає перелік осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи, а також їх повноваження та зразки підписів відповідно. Оформлення таких документів має відповідати вимогам, встановленим абзацом другим пункту 4 цієї глави.

Для відкриття рахунку (рахунків) в цінних паперах номінальному утримувачу депозитарній установі подаються такі документи:

заява на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкета рахунку в цінних паперах (у разі якщо подання відповідної анкети у формі паперового документа передбачено внутрішніми документами депозитарної установи);

копія витягу з торговельного, банківського або судового реєстру, або реєстраційного посвідчення місцевого органу державної влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - номінального утримувача, або іншого документа, що свідчить про реєстрацію такої юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження;

оригінал документа, що підтверджує місцезнаходження юридичної особи - номінального утримувача (якщо відповідна інформація не зазначена у витязі з торговельного, банківського чи судового реєстру);

інформація про дозвіл/ліцензію/авторизацію (реквізити дозволу/ліцензії/авторизації) на ведення відповідного виду діяльності особи, виданий (видану) в країні реєстрації номінального утримувача;

офіційний документ та/або інформація, одержана від клієнта (представника клієнта) або з інших джерел, якщо така інформація є публічною (відкритою), про органи управління та про обрання й призначення посадових осіб виконавчого органу, що представляють юридичну особу (якщо не зазначено у витязі з торговельного, банківського чи судового реєстру);

довідка у довільній формі про розмір власних коштів;

копії документів, що підтверджують повноваження осіб, які мають право діяти від імені номінального утримувача без довіреності;

оригінал або копія довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах, виданої та підписаної керівником юридичної особи, якщо розпорядником рахунку не є керівник цієї юридичної особи;

оригінал або копія документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, у якому відкрито поточний рахунок, та номера цього рахунку (таким документом може бути письмовий документ, створений юридичною особою - номінальним утримувачем та підписаний особою, що відповідно до установчих документів має право діяти від імені юридичної особи без довіреності, або її уповноваженою особою, яка є розпорядником рахунку, та засвідчений печаткою юридичної особи (у разі її використання));

картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки (у разі її використання), засвідчена нотаріально. У разі заповнення картки в присутності працівника депозитарної установи зразок підпису розпорядника рахунку в цінних паперах засвідчується підписами цього працівника депозитарної установи, керівника депозитарного підрозділу депозитарної установи (особи, яка виконує обов'язки керівника депозитарного підрозділу депозитарної установи) або уповноваженого керівником депозитарної установи іншого працівника депозитарної установи та печаткою депозитарної установи. У випадку заповнення картки в присутності керівника депозитарної установи, або керівника депозитарного підрозділу депозитарної установи (особи, яка виконує обов'язки керівника депозитарного підрозділу депозитарної установи), або уповноваженого керівником депозитарної установи іншого працівника депозитарної установи зразок підпису розпорядника рахунку в цінних паперах засвідчується підписом зазначеної особи та печаткою депозитарної установи;

інші документи, визначені законодавством України.

Внутрішніми документами депозитарної установи може бути передбачено подання депозитарній установі замість документів, передбачених абзацами двадцять п'ятим, двадцять шостим, двадцять восьмим цього пункту, оформленого юридичною особою - номінальним утримувачем документа, що визначає перелік осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи (у тому числі бути розпорядниками рахунку), а також їх повноваження та зразки підписів відповідно. Оформлення таких документів має відповідати вимогам, встановленим абзацом другим пункту 4 цієї глави.

У разі наявності на дату відкриття депозитарною установою номінальному утримувачу рахунку (рахунків) в цінних паперах номінального утримувача чинних Указів Президента України, якими введено в дію певні рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фізичних та юридичних осіб, інформація щодо яких додається до таких рішень Ради національної безпеки і оборони України, депозитарна установа зобов'язана надати номінальному утримувачу відповідне повідомлення, що містить посилання на відповідні адреси веб-сторінок на веб-сайті Президента України, на яких розміщено відповідні Укази Президента, у порядку, спосіб та формі, що передбачені договором про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача.";

в абзаці четвертому пункту 26 слово "восьмому" замінити словом "дев'ятому";

в абзацах сьомому пункту 30, шостому, восьмому пункту 33, п'ятому пункту 40, четвертому пункту 41, шостому пункту 46, п'ятому пункту 47, четвертому пункту 50 слово "четвертим" замінити словом "п'ятим";

пункт 56 викласти в такій редакції:

"56. Центральний депозитарій відкриває на ім'я депозитарної установи рахунок (рахунки) у цінних паперах, на якому (яких) відокремлено зберігаються та обліковуються цінні папери, права на які належать депонентам цієї депозитарної установи та самій депозитарній установі як юридичній особі. Відкриття рахунку (рахунків) здійснюється Центральним депозитарієм згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію відповідно до законодавства України.";

у пункті 60 слова "щодо яких Комісією видано дозвіл на їх розміщення та/або обіг за межами України і" виключити;

перше речення абзацу першого пункту 62 після слів "У разі призначення депонентом" доповнити словом ", клієнтом";

у пункті 64:

в абзаці першому слова "за письмовим погодженням" замінити словами "за погодженням (якщо відповідна анкета рахунку подана у формі паперового документа)";

абзац третій викласти в такій редакції:

"розпорядження депонента, номінального утримувача або керуючого рахунком депонента, номінального утримувача;";

після абзацу шостого доповнити пункт новим абзацом сьомим такого змісту:

"У разі формування депозитарною установою анкети рахунку в цінних паперах, анкети керуючого рахунком, анкети розпорядника рахунку в цінних паперах у формі електронного документа внутрішніми документами такої депозитарної установи може бути передбачений порядок внесення змін до відповідної анкети без розпорядження депонента, керуючого його рахунком на підставі оригіналів або належним чином засвідчених копій документів, які підтверджують відповідні зміни.".

У зв'язку з цим абзаци сьомий - одинадцятий вважати відповідно абзацами восьмим - дванадцятим;

пункт 65 після абзацу першого доповнити новими абзацами другим, третім такого змісту:

"Внесення змін до системи депозитарного обліку щодо обмежень прав за цінними паперами стосовно цінних паперів певного депонента, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у разі їх прийняття в управління АРМА та набуття АРМА прав за цінними паперами відповідно до закону здійснюється депозитарною установою відповідно до її внутрішніх документів під час внесення відповідних змін до системи депозитарного обліку щодо АРМА як керуючого рахунком.

Внесення змін до системи депозитарного обліку щодо передання прав за цінними паперами стосовно цінних паперів певного депонента, які було прийнято в управління АРМА, від АРМА до Управителя здійснюється депозитарною установою відповідно до її внутрішніх документів під час внесення відповідних змін до системи депозитарного обліку щодо Управителя як керуючого рахунком. ".

У зв'язку з цим абзаци другий, третій вважати відповідно абзацами четвертим, п'ятим;

доповнити главу новим пунктом 67 такого змісту:

"67. Депозитарна установа на підставі відповідного договору має право відкрити рахунок (рахунки) в іноземній фінансовій установі, яка зареєстрована в державі, що є членом Європейського Союзу та/або членом Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) (крім іноземної фінансової установи, яка зареєстрована в державі, що здійснює збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та/або прямо чи опосередковано контролюється особами, які є резидентами зазначеної держави), відповідно до законодавства такої держави для забезпечення надання своїм депонентам відповідно до цього Положення послуг з обліку на їх рахунках у цінних паперах цінних паперів іноземних емітентів та обмежень щодо таких цінних паперів, реєстрації переходу права власності на відповідні цінні папери та інших послуг, передбачених законодавством такої держави.";

2) у главі 2:

у пункті 1:

абзац третій викласти в такій редакції:

"депозитарною установою - за розпорядженнями, що подаються кожним депонентом, номінальним утримувачем, за рахунками яких на виконання вчиненого правочину щодо цінних паперів має бути проведено депозитарну операцію, чи керуючими їх рахунками, якщо рахунки таких депонентів, номінальних утримувачів відкрито в одній депозитарній установі, або за розпорядженнями, що подаються депонентом або номінальним утримувачем, за рахунком якого на виконання вчиненого правочину щодо цінних паперів має бути проведено депозитарну операцію, чи керуючим його рахунком та Центральним депозитарієм або Національним банком України (щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої Законом, веде Національний банк України), - якщо рахунки депонентів, номінальних утримувачів, за якими мають бути проведені депозитарні операції, відкриті в різних депозитарних установах;";

доповнити пункт після абзацу четвертого новим абзацом п'ятим такого змісту:

"номінальним утримувачем - за розпорядженням та/або повідомленням (інформацією) депозитарної установи;".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - сорок п'ятий вважати відповідно абзацами шостим - сорок шостим;

абзац восьмий після слів "за розпорядженням та/або повідомленням" доповнити словом "(інформацією)";

доповнити пункт після абзацу восьмого новим абзацом дев'ятим такого змісту:

"номінальним утримувачем - за розпорядженням та/або повідомленням (інформацією) депозитарної установи;".

У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - сорок шостий вважати відповідно абзацами десятим - сорок сьомим;

в абзаці тринадцятому слова "рішення суду чи уповноваженого законом органу державної влади або" замінити словами "судового рішення або рішення уповноваженого законом державного органу чи";

доповнити пункт після абзацу чотирнадцятого новим абзацом п'ятнадцятим такого змісту:

"у разі встановлення обмежень (блокування) або зняття обмеження (розблокування) прав на цінні папери власника, права на які та права за якими обліковуються на рахунку в цінних паперах номінального утримувача, - за розпорядженням номінального утримувача чи керуючого його рахунком;".

У зв'язку з цим абзаци п'ятнадцятий - сорок сьомий вважати відповідно абзацами шістнадцятим - сорок восьмим;

доповнити пункт після абзацу сорок четвертого новим абзацом сорок п'ятим такого змісту:

"12) у разі вчинення правочину щодо цінних паперів іноземних емітентів, які зберігаються на рахунку депозитарної установи в іноземній фінансовій установі, - депозитарною установою за розпорядженням депонента депозитарної установи або за інформацією, що подається іноземною фінансовою установою.".

У зв'язку з цим абзаци сорок п'ятий - сорок восьмий вважати відповідно абзацами сорок шостим - сорок дев'ятим;

абзац сорок шостий викласти в такій редакції:

"Внесення змін до системи депозитарного обліку стосовно цінних паперів конкретного власника (крім встановлених цим Положенням випадків стосовно цінних паперів, які та права на які обліковуються на рахунку номінального утримувача) здійснюється виключно депозитарними установами.";

доповнити пункт після абзацу сорок сьомого новим абзацом сорок восьмим такого змісту:

"Право власності на цінні папери бездокументарної форми існування власника цінних паперів, які обліковуються на рахунку номінального утримувача, переходить до нового власника (клієнта номінального утримувача або клієнта клієнта номінального утримувача) з моменту зарахування прав на цінні папери на його рахунок у номінального утримувача, клієнта номінального утримувача.".

У зв'язку з цим абзаци сорок восьмий, сорок дев'ятий вважати відповідно абзацами сорок дев'ятим, п'ятдесятим;

пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Внесення змін до системи депозитарного обліку стосовно переказу цінних паперів українських емітентів з рахунку в цінних паперах депозитарної установи на рахунок у цінних паперах депозитарію-кореспондента здійснюється за розпорядженнями депозитарної установи та депозитарія-кореспондента.";

у пункті 4 слова "рішення суду" замінити словами "судового рішення або рішення уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи";

у пункті 8:

в абзаці першому слова "таких документів" виключити;

абзац другий викласти в такій редакції:

"виконавчих документів, визначених законом, під час здійснення виконавчого провадження;";

в абзаці шостому слова "рішення суду" замінити словами "судового рішення або рішення уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи";

в абзаці першому пункту 12 слова "у депозитарній установі" замінити словами ", клієнтів депозитарної установи";

абзац перший пункту 19 після слів "на рахунках у цінних паперах депонентів" доповнити словами ", номінальних утримувачів";

у пункті 20:

абзац десятий викласти в такій редакції:

"Після проведення Центральним депозитарієм переказу цінних паперів на рахунки в цінних паперах клієнтів Центральний депозитарій надає цим клієнтам відповідні розпорядження для проведення депозитарними установами переказу/списання/зарахування прав на цінні папери на рахунки у цінних паперах депонентів, номінальних утримувачів у порядку, встановленому цим Положенням, та згідно з внутрішніми документами депозитарних установ відповідно до Правил та інших внутрішніх документів Центрального депозитарію та/або повідомлення про припинення зобов'язань депонентів, номінальних утримувачів за результатами неттінгу. Переказ/списання/зарахування прав на цінні папери на рахунки у цінних паперах депонентів, номінальних утримувачів має бути здійснено депозитарною установою до завершення операційного дня проведення розрахунків Центральним депозитарієм. У разі якщо відповідні цінні папери обліковуються на рахунку в цінних паперах номінального утримувача депозитарна установа зобов'язана до завершення поточного операційного дня, протягом якого інформацію за результатами розрахунків за правочинами, укладеними на фондовій біржі та поза фондовою біржею, якщо проводяться розрахунки за принципом "поставка цінних паперів проти оплати", було отримано від Центрального депозитарію або Національного банку України, надати номінальному утримувачу відповідну інформацію про виконані правочини. Номінальний утримувач до 14:00 (за київським часом) наступного робочого дня має надати депозитарній установі ідентифікаційні дані щодо особи, на користь або в інтересах якої проводиться фінансова операція (вигодоодержувача), визначені законодавством у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (якщо зазначені дані не були отримані депозитарною установою до проведення розрахунків за відповідним правочином).";

абзац одинадцятий після слів "припинення зобов'язань депонентів" доповнити словами "та/або номінальних утримувачів";

3) у главі 3:

у пункті 1:

абзац перший після слів "договором про обслуговування рахунку в цінних паперах," доповнити словами "договором про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача,";

абзац шостий після слів "договорі про обслуговування рахунку в цінних паперах," доповнити словами "договорі про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача,";

абзац сьомий після слів "при обміні даними між депонентом" доповнити словами ", номінальним утримувачем";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Розпорядження на проведення депозитарної операції може подаватися депозитарній установі (яка одночасно є торговцем цінними паперами, який за правочином щодо цінних паперів, що є підставою для складання та виконання розпорядження, діяв в інтересах депонента або є контрагентом) із застосуванням програмного модуля.";

пункт 4 після слів "договором про обслуговування рахунку в цінних паперах," доповнити словами "договором про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача,";

у пункті 6:

абзац перший після слів "які надаються депонентами" доповнити словами "/номінальними утримувачами", після слів "рахунків депонентів" доповнити словами "/номінальних утримувачів";

підпункт 3 після слів "відомості про депонента" доповнити словами "/номінального утримувача";

у пункті 7:

абзац перший після слів "які надаються депонентами" доповнити словами "/номінальними утримувачами", після слів "рахунків депонентів" доповнити словами "/номінальних утримувачів";

у підпункті 4:

після слів "відомості про депонента" доповнити словами "/номінального утримувача";

доповнити підпункт новим абзацом такого змісту:

"Якщо операція проводиться за рахунком номінального утримувача, таке розпорядження має містити відомості про вигодоодержувача (для юридичної особи (найменування, номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження), для фізичної особи (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу));";

підпункт 7 після слів "що діяв в інтересах депонента" доповнити словами "/за договором з номінальним утримувачем, клієнтом номінального утримувача або з клієнтом клієнта номінального утримувача";

у пункті 8:

абзац перший після слів "які надаються депонентами" доповнити словами "/номінальними утримувачами", після слів "рахунків депонентів" доповнити словами "/номінальних утримувачів";

підпункт 4 після слів "відомості про депонента" доповнити словами "/номінального утримувача";

підпункт 6 після слів "що буде діяти в інтересах депонента" доповнити словами "/за договором з номінальним утримувачем, клієнтом номінального утримувача або з клієнтом клієнта номінального утримувача", слова "правочинів щодо цінних паперів в інтересах депонента" замінити словами "правочинів щодо цінних паперів, за якими проводиться операція";

у пункті 10:

абзац перший після слів "які надаються депонентами" доповнити словами "/номінальними утримувачами", після слів "рахунків депонентів" доповнити словами "/номінальних утримувачів";

підпункт 3 після слів "відомості про депонента" доповнити словами "/номінального утримувача";

у пункті 12:

абзац п'ятий після слів "якщо договором з депонентом" доповнити словами ", номінальним утримувачем", слова "депоненту (ініціатору розпорядження)" замінити словами "ініціатору розпорядження";

в абзаці дванадцятому слова "клієнта Центрального депозитарію, депонента, депозитарної установи" замінити словами "відповідного депонента, клієнта";

абзац чотирнадцятий після слів "накладених судовим рішенням" доповнити словами "або рішенням уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи";

в абзаці шістнадцятому слова "депозитарної установи, клієнтом" замінити словами ", клієнтом депозитарної установи,", після слів "договором про обслуговування рахунку в цінних паперах," доповнити словами "договором про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача,";

абзац сімнадцятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци вісімнадцятий - тридцятий вважати відповідно абзацами сімнадцятим - двадцять дев'ятим;

в абзаці двадцять дев'ятому слово "дев'ятим" замінити словом "восьмим", після слів "на підставі судового рішення" доповнити словами "або рішення уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи,";

4) у главі 4:

абзац перший пункту 1 після слів "надає депоненту" доповнити словом ", клієнту";

у пункті 2:

доповнити пункт після абзацу першого новими абзацами другим, третім такого змісту:

"Виписка з рахунку в цінних паперах номінального утримувача є документальним підтвердженням наявності на певний момент часу, зазначений у виписці, прав на цінні папери на рахунку номінального утримувача, що належать клієнтам номінального утримувача або клієнтам клієнта номінального утримувача, та не є підтвердженням права власності на цінні папери.

Документальним підтвердженням наявності на певний момент часу прав на цінні папери та прав за цінними паперами власника цінних паперів, які обліковуються на рахунку номінального утримувача, є документ, який згідно із законодавством держави реєстрації номінального утримувача або клієнта номінального утримувача підтверджує право власності на цінні папери та видається номінальним утримувачем або клієнтом номінального утримувача (залежно від місця обліку прав на цінні папери) на вимогу власника цінних паперів на підставі відповідного договору.".

У зв'язку з цим абзаци другий - десятий вважати відповідно абзацами четвертим - дванадцятим;

абзац п'ятий після слів "може складатися" доповнити словами "депозитарною установою", після слів "на рахунку в цінних паперах депонента," доповнити словами "номінального утримувача,", після слів "кодом рахунку в цінних паперах цього депонента" доповнити словами ", номінального утримувача";

підпункт 2 після слів "відомості про депонента" доповнити словами ", номінального утримувача";

пункт 3 після слів "на рахунку в цінних паперах депонента" доповнити словами ", клієнта депозитарної установи"

друге, третє речення абзацу першого пункту 4 викласти в такій редакції: "Виписки надаються періодично у строк, передбачений договором про обслуговування рахунку в цінних паперах, договором про надання послуг з обслуговування рахунку номінального утримувача, або за розпорядженням депонента, номінального утримувача. Депозитарна установа зобов'язана на вимогу депонента, номінального утримувача не пізніше наступного робочого дня з дати отримання такого розпорядження надати депоненту, номінальному утримувачу відповідну виписку.";

у пункті 5:

абзац перший після слів "надається депонентом" доповнити словами ", номінальним утримувачем";

доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом другим такого змісту:

"Розпорядження на складання та видачу виписки з рахунку в цінних паперах може надаватися депонентом депозитарній установі із застосуванням програмного модуля.".

У зв'язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами третім - п'ятим;

в абзаці третьому після слів "померлої особи -" та слів "свідоцтва про смерть" слово "депонента" замінити словами "власника цінних паперів";

пункт 6 викласти в такій редакції:

"6. Спосіб надання виписок визначається у договорі про обслуговування рахунку в цінних паперах, договорі про надання послуг з обслуговування рахунку номінального утримувача.";

пункт 8 викласти в такій редакції:

"8. Депозитарні установи можуть надавати депоненту, номінальному утримувачу інформаційні довідки про:

незавершені операції з цінними паперами за рахунками в цінних паперах цього депонента, номінального утримувача;

інші інформаційні довідки, якщо вони передбачені в договорі між депозитарною установою та депонентом, номінальним утримувачем. ";

5) у главі 5:

у пункті 5:

абзац перший викласти в такій редакції:

"5. Центральний депозитарій після зарахування цінних паперів певного випуску на рахунок у цінних паперах емітента здійснює у порядку, встановленому цим Положенням, і згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію переказ цінних паперів цього випуску з рахунку в цінних паперах емітента на рахунки в цінних паперах депозитарних установ для подальшого зарахування депозитарними установами прав на ці цінні папери на рахунки в цінних паперах депонентів - перших власників або номінальних утримувачів, клієнтами яких або клієнтами клієнтів яких є перші власники. Зарахування депозитарними установами прав на цінні папери на рахунки у цінних паперах депонентів - перших власників або номінальних утримувачів, клієнтами яких або клієнтами клієнтів яких є перші власники, здійснюється за розпорядженням депонентів - перших власників або номінальних утримувачів, клієнтами яких або клієнтами клієнтів яких є перші власники, крім випадків, визначених законодавством, та за розпорядженням Центрального депозитарію.";

абзац третій після слів "цінні папери під час розміщення" доповнити словами ", або номінальних утримувачів, клієнтом якого або клієнтом клієнта якого є особи, що придбали зазначені цінні папери під час розміщення";

в абзацах четвертому, п'ятому слова "перших власників" замінити словами "депонентів - перших власників або номінальних утримувачів, клієнтами яких або клієнтами клієнтів яких є перші власники,";

у пункті 7:

абзац перший після слів "в депозитарній установі" доповнити словами "або номінального утримувача, або клієнта номінального утримувача";

абзац другий викласти в такій редакції:

"За результатами зарахування прав на цінні папери на рахунок у цінних паперах депонента або номінального утримувача, клієнтом якого або клієнтом клієнта якого є перший власник, на дату зарахування складається виписка з рахунку в цінних паперах. Строки та спосіб передання виписки з рахунку в цінних паперах депоненту визначаються договором про обслуговування рахунку в цінних паперах, номінальному утримувачу - договором про надання послуг з обслуговування рахунку номінального утримувача.";

абзац третій після слів "видається депоненту (засновнику цього акціонерного товариства)" доповнити словами "або номінальному утримувачу, клієнтом якого або клієнтом клієнта якого є засновник цього акціонерного товариства,";

у пункті 8:

абзац дев'ятий викласти в такій редакції:

"своїм депонентам, номінальному утримувачу, клієнтом якого або клієнтом клієнта якого є інвестор, відповідно до умов договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах, договорів про надання послуг з обслуговування рахунку номінального утримувача, укладених з ними, та/або згідно з порядком, передбаченим в анкеті рахунку в цінних паперах;";

абзац десятий після слів "крім депонентів" доповнити словами ", номінальних утримувачів";

абзац сімнадцятий після слів "забезпечує списання депозитарними установами" доповнити словами "та номінальними утримувачами", після слова "депонентів" доповнити словами ", клієнтів номінальних утримувачів або клієнтів клієнтів номінальних утримувачів";

абзац вісімнадцятий після слів "з рахунків депонентів" доповнити словами "та номінальних утримувачів";

у пункті 9:

абзац перший після слів "у власників цих цінних паперів," доповнити словами "номінального утримувача, клієнтом якого або клієнтом клієнта якого є власник цих цінних паперів,";

абзац третій після слів "розпорядження депонента" та слів "керуючого рахунком депонента" доповнити словом ", клієнта";

абзац четвертий після слів "права на викуплені цінні папери," доповнити словами "номінального утримувача, клієнтом якого або клієнтом клієнта якого є власник цінних паперів, що відчужує/набуває права на викуплені цінні папери,";

абзац другий пункту 10 після слів "депонентів, клієнтів" доповнити словами "депозитарної установи,";

у пункті 12:

абзац перший після слів "станом на 24 годину" доповнити словами " (за київським часом)";

перше речення абзацу третього після слів "депозитарії-кореспонденти" доповнити словами ", номінальні утримувачі", після слів "про підготовку проведення деномінації" доповнити словами "та зупинення проведення операцій";

абзац сьомий доповнити новим реченням такого змісту: "Депозитарна установа повідомляє номінального утримувача, на рахунку в цінних паперах якого обліковуються цінні папери випуску, що підлягає деномінації, шляхом надсилання інформаційного повідомлення про припинення деномінації.";

абзац восьмий після слів "депозитарні установи" доповнити словами ", номінальні утримувачі";

у пункті 13:

абзац перший доповнити новим реченням такого змісту: "Депозитарна установа повідомляє номінального утримувача, на рахунку якого обліковуються цінні папери, що підлягають деномінації, шляхом надсилання інформаційного повідомлення про проведення деномінації та про необхідність відображення проведення деномінації, внесення в порядку, встановленому внутрішніми документами номінального утримувача, відповідних змін на рахунках у цінних паперах клієнтів номінального утримувача, а також клієнтів клієнта номінального утримувача.";

абзац третій після слів "депозитарії-кореспонденти" доповнити словами ", номінальні утримувачі";

у пункті 16:

в абзаці першому слова "рішення суду" замінити словами "судового рішення або рішення уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи";

абзац другий після слів "з рахунків депонентів" доповнити словами ", номінальних утримувачів, клієнтами яких або клієнтами клієнтів яких є власники цінних паперів,";

у пункті 17:

перше речення абзацу п'ятого після слів "перерахування власникам цінних паперів" доповнити словами "(депонентам, клієнтам номінальних утримувачів, клієнтам клієнтів номінальних утримувачів)";

в абзаці шостому слово "власників" замінити словами "депонентів та номінальних утримувачів";

абзац сьомий після слів "рахунку в цінних паперах депонента" доповнити словами ", номінального утримувача";

у пункті 18:

в абзаці другому слова "або безпосередньо на рахунки отримувачів - власників цінних паперів" замінити словами "(депонентам, клієнтам номінальних утримувачів, клієнтам клієнтів номінальних утримувачів) або безпосередньо на рахунки отримувачів - власників цінних паперів та номінальних утримувачів";

абзац третій після слів "безпосередньо власнику цінних паперів" доповнити словами "та номінальному утримувачу";

в абзаці четвертому слово "власників" замінити словами "депонентів та номінальних утримувачів";

у пункті 22 після слів "списання таких акцій з рахунку в цінних паперах" та слів "депозитарної установи, що обслуговує" слово "власника" замінити словами "депонента та номінального утримувача";

у пункті 33:

абзац шостий викласти в такій редакції:

"своїм депонентам, номінальним утримувачам відповідно до умов договорів про обслуговування/відкриття рахунку в цінних паперах, договорів про надання послуг з обслуговування рахунку номінального утримувача, укладених з ними, та/або згідно з порядком, передбаченим в анкеті рахунку в цінних паперах;";

абзац сьомий після слів "крім депонентів" доповнити словами ", номінальних утримувачів";

доповнити главу новим пунктом 35 такого змісту:

"35. Депозитарна установа здійснює переказ дивідендів (доходів) у грошових коштах за цінними паперами, що обліковуються (обліковувались) на рахунку (рахунках) депозитарної установи в іноземній фінансовій установі, з грошового рахунку депозитарної установи, відкритого в іноземній фінансовій установі, на грошовий рахунок депозитарної установи в Україні з подальшим переказом коштів з цього рахунку на рахунки отримувачів - депонентів відповідно до законодавства з питань валютного регулювання.

Якщо кошти, які надійшли на грошовий рахунок депозитарної установи в Україні, не виплачені отримувачам у разі невчинення ними необхідних дій для їх отримання, передбачених внутрішніми документами депозитарної установи, або невчинення необхідних дій для їх отримання обслуговуючим отримувача банком, такі доходи залишаються на грошовому рахунку депозитарної установи в Україні до вчинення отримувачами необхідних дій.".

6. У розділі VI:

1) абзац шістнадцятий пункту 1 викласти в такій редакції:

"дата, станом на яку складається реєстр власників іменних цінних паперів / Перелік власників (далі - дата обліку). У випадку складання реєстру з метою забезпечення реєстрації для участі у загальних зборах акціонерного товариства акціонерів, що мають право на таку участь, вказується дата обліку, що за три робочих дні передує даті проведення загальних зборів. У випадку складання реєстру з метою реалізації вимог статей 65, 651, 652 Закону України "Про акціонерні товариства" датою обліку вважається дата операційного дня, наступного за днем приймання Центральним депозитарієм до виконання розпорядження емітента на складання реєстру власників іменних цінних паперів / переліку акціонерів товариства;";

2) пункт 6 викласти в такій редакції:

"6. Центральний депозитарій складає реєстр власників іменних цінних паперів на підставі інформації про власників цінних паперів, отриманої від депозитарію-кореспондента, та інформації, отриманої від депозитарних установ, яка формується ними відповідно до записів на рахунках у цінних паперах їх депонентів та інформації про власників цінних паперів, що надається депозитарній установі номінальним утримувачем, на рахунку в цінних паперах якого, відкритому в цій депозитарній установі, обліковуються цінні папери таких власників, станом на 24:00 (за київським часом) дня дати обліку та записів на рахунку в цінних паперах емітента станом на 24:00 (за київським часом) дня дати обліку.

Якщо дата обліку є датою у майбутньому, термін надання розпорядження Центральному депозитарію емітентом, депозитарною установою, з якою емітентом або акціонерами (акціонером) - депонентами (депонентом) цієї депозитарної установи, які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, укладено відповідний договір (договір з емітентом про надання реєстру власників іменних цінних паперів, яким передбачено надання послуг з інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів, або договір з емітентом щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів (у разі відсутності у емітента укладеного з іншою депозитарною установою договору про надання реєстру), або договір щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів емітента з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, або акціонерами (акціонером), які (який) на день подання вимоги про проведення позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій емітента), має бути не менше трьох робочих днів до дати обліку, на яку повинен формуватися такий реєстр, крім випадку, коли датою обліку вважається дата операційного дня, наступного за днем приймання Центральним депозитарієм до виконання розпорядження емітента на складання реєстру власників іменних цінних паперів / переліку акціонерів товариства. Розпорядження на складання облікового реєстру надається Центральним депозитарієм депозитарним установам до закінчення операційного дня дати обліку, облікові реєстри формуються депозитарними установами протягом операційного дня, наступного за датою обліку, а у разі, якщо цінні папери певного випуску обліковуються в депозитарній установі на рахунку в цінних паперах номінального утримувача, - не пізніше 14:00 (за київським часом) другого операційного дня, наступного за датою обліку. Якщо цінні папери певного випуску обліковуються в депозитарній установі на рахунку в цінних паперах номінального утримувача, така депозитарна установа до закінчення операційного дня отримання розпорядження Центрального депозитарію на складання облікового реєстру надає запит до номінального утримувача щодо надання ним інформації про власників цінних паперів - клієнтів номінального утримувача, клієнтів клієнта номінального утримувача та належні їм цінні папери, яка має містити дані, передбачені абзацами третім, четвертим, шостим - дев'ятим, одинадцятим, дванадцятим, сімнадцятим - двадцятим, двадцять другим пункту 11 цього розділу. Номінальний утримувач не пізніше 12:00 (за київським часом) другого операційного дня, наступного за датою обліку, надає депозитарній установі зазначену інформацію. Розпорядження на складання облікового реєстру надається Центральним депозитарієм депозитарію-кореспонденту у термін, передбачений договором про кореспондентські відносини.

Депозитарна установа має надати сформований нею обліковий реєстр Центральному депозитарію протягом операційного дня, наступного за датою обліку, а у разі, якщо цінні папери певного випуску обліковуються в депозитарній установі на рахунку в цінних паперах номінального утримувача, - не пізніше 14:00 (за київським часом) другого операційного дня, наступного за датою обліку. Депозитарій-кореспондент здійснює надання облікових реєстрів Центральному депозитарію у термін, передбачений договором про кореспондентські відносини. Центральний депозитарій має надати емітенту або особі, з якою емітентом укладений договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів, сформований ним реєстр власників іменних цінних паперів та/або Перелік власників не пізніше двох робочих днів від дати обліку.

У випадку складання реєстру власників іменних цінних паперів за відповідним розпорядженням, у якому зазначена дата обліку є вихідним, святковим, неробочим днем, розпорядження на складання облікового реєстру надається Центральним депозитарієм своїм клієнтам - депозитарним установам до закінчення операційного дня, що передує визначеній даті обліку. Депозитарні установи формують облікові реєстри власників цінних паперів протягом операційного дня, наступного за датою обліку, а у разі, якщо цінні папери певного випуску обліковуються на рахунку в цінних паперах номінального утримувача в депозитарній установі, - не пізніше 14:00 (за київським часом) другого операційного дня, наступного за датою обліку, на підставі записів на відкритих у них рахунках у цінних паперах цих власників, інформації про власників цінних паперів, що надається депозитарній установі номінальним утримувачем, на рахунку в цінних паперах якого, відкритому в цій депозитарній установі, обліковуються цінні папери такого випуску, станом на 24:00 (за київським часом) операційного дня, що передує визначеній даті обліку, та здійснюють надання облікових реєстрів Центральному депозитарію протягом операційного дня, а у разі, якщо цінні папери певного випуску обліковуються на рахунку в цінних паперах номінального утримувача в депозитарній установі, - не пізніше 14:00 (за київським часом) другого операційного дня, наступного за датою обліку.

За необхідності складання реєстру власників іменних цінних паперів та облікового реєстру на дату, яка минула, депозитарні установи та депозитарії-кореспонденти здійснюють надання облікового реєстру протягом двох робочих днів від дати отримання розпорядження від Центрального депозитарію, Центральний депозитарій - протягом трьох робочих днів від дати отримання розпорядження від емітента або особи, з якою емітентом укладений договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів.";

3) у пункті 11:

доповнити пункт після абзацу сьомого новим абзацом восьмим такого змісту:

"інформацію про номінального утримувача, клієнтом якого або клієнтом клієнта якого є власник цінних паперів;".

У зв'язку з цим абзаци восьмий - двадцятий вважати відповідно абзацами дев'ятим - двадцять першим;

абзац десятий викласти в такій редакції:

"депозитарний код рахунку в цінних паперах (не зазначається, якщо цінні папери власника цінних паперів обліковуються в депозитарній установі на рахунку номінального утримувача);";

доповнити пункт після абзацу п'ятнадцятого новим абзацом шістнадцятим такого змісту:

"інформацію щодо АРМА (Управителя), надання якої передбачено абзацами одинадцятим, дванадцятим цього пункту, у разі набуття АРМА (Управителем) статусу керуючого рахунком щодо рахунку в цінних паперах власника та прав за цінними паперами, що належать такому власнику, у випадках, передбачених законом;".

У зв'язку з цим абзаци шістнадцятий - двадцять перший вважати відповідно абзацами сімнадцятим - двадцять другим.

абзаци дев'ятнадцятий, двадцятий після слів "відносно яких депозитарною установою" доповнити словами ", номінальним утримувачем";

доповнити пункт після абзацу двадцятого новим абзацом двадцять першим такого змісту:

"загальну кількість належних особі прав на цінні папери відповідного випуску, відносно яких АРМА (Управителем) відповідно до закону набуто права за цінними паперами.".

У зв'язку з цим абзаци двадцять перший, двадцять другий вважати відповідно абзацами двадцять другим, двадцять третім;

4) абзац другий пункту 15 викласти в такій редакції:

"розпорядження не містить обов'язкових реквізитів, передбачених абзацами тринадцятим - сімнадцятим та дев'ятнадцятим пункту 1 цього розділу;".

7. У розділі IX:

1) у пункті 4:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"порядок приймання депонентів, номінальних утримувачів;";

абзац сьомий після слів "від депонентів" доповнити словами ", номінальних утримувачів";

абзац дев'ятий викласти в такій редакції:

"порядок надання депонентам, номінальним утримувачам виписок, довідок та іншої інформації, а також порядок обміну повідомленнями з депонентами, номінальними утримувачами;";

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

"перелік та вартість послуг, що надаються депонентам та номінальним утримувачам (якщо такий перелік та вартість відповідних послуг не вказані в окремо затверджених тарифах депозитарної установи або в інших узгоджених з номінальним утримувачем та пов'язаних з відповідним договором про надання послуг з обслуговування номінального утримувача документах). Такий перелік може містити розмір плати, зокрема, за:";

2) пункт 21 викласти в такій редакції:

"21. Депозитарна установа не має права без розпорядження депонента, номінального утримувача або особи, уповноваженої діяти від його імені, укладати договори щодо цінних паперів, права на які обліковуються на рахунку у цінних паперах депонента, номінального утримувача, у власних інтересах чи інтересах третіх осіб.";

3) абзац другий пункту 23 після слів "своїх депонентів" доповнити словами "номінальних утримувачів".

8. Доповнити Положення новим розділом Х такого змісту:

"X. Порядок та строк надання депозитарними установами інформації, що міститься у системі депозитарного обліку

1. Депозитарні установи надають інформацію, що міститься у системі депозитарного обліку, на письмову вимогу суб'єктів, визначених частиною першою статті 25 Закону.

2. Інформація про юридичних та фізичних осіб надається суб'єктам, зазначеним у пунктах 2 - 10 частини першої статті 25 Закону, за їх письмовою вимогою, яка оформлюється на бланку такого суб'єкта встановленої форми, засвідчується підписом керівника (заступника керівника) такого суб'єкта або його територіального органу, що скріплюється гербовою печаткою, та містить передбачені Законом підстави для отримання інформації й посилання на норми закону, відповідно до яких такий суб'єкт або його територіальний орган має право на отримання такої інформації. Письмова вимога має визначати обсяг інформації, яка вимагається таким суб'єктом, з урахуванням вимог щодо надання інформації для певного суб'єкта, передбаченої частиною першою статті 25 Закону.

3. Депозитарна установа у разі отримання від суб'єкта, визначеного частиною першою статті 25 Закону, оформленого відповідно до вимог Закону, запиту щодо надання інформації, передбаченої частиною першою статті 25 Закону, зобов'язана надати такому суб'єкту відповідну інформацію у строк не більше ніж 14 робочих днів, якщо інший строк не встановлено законодавством. Якщо у запиті такого суб'єкта встановлений відповідно до законодавства інший строк надання депозитарною установою відповідної інформації, такий запит має містити посилання на норму(и) законодавства, відповідно до якої(их) такий суб'єкт має право на отримання такої інформації у зазначений у запиті строк.

4. Якщо запит стосується надання інформації про власників цінних паперів, та/або належні їм цінні папери, та/або операції з цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку номінального утримувача, депозитарна установа зобов'язана надати відповідному суб'єкту наявну у неї інформацію або інформацію, яка має зберігатися у неї відповідно до вимог законодавства, у строк, встановлений у пункті 3 цього розділу.

Якщо зазначений запит стосується інформації щодо клієнтів номінального утримувача, клієнтів клієнта номінального утримувача, депозитарна установа з метою одержання запитуваної інформації зобов'язана протягом наступного робочого дня після отримання такого запиту повідомити про це номінального утримувача та надати йому копію запиту.

Номінальний утримувач на такий запит відповідно до договору про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача у строк не більше ніж 10 робочих днів з дня отримання від депозитарної установи копії запиту, якщо інший строк не встановлено у запиті, зобов'язаний надати депозитарній установі запитувану інформацію, включаючи інформацію про прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), дату народження, громадянство, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) кінцевого бенефіціарного власника (контролера) (щодо власників цінних паперів - юридичних осіб).

Депозитарна установа після отримання інформації від номінального утримувача надає її відповідному суб'єкту на його запит у строк, встановлений у пункті 3 цього розділу.

5. У разі невиконання номінальним утримувачем зобов'язання щодо розкриття інформації на відповідний запит суб'єкта, визначеного частиною першою статті 25 Закону, щодо власника цінних паперів, та/або належних йому цінних паперів, та/або операцій з цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку номінального утримувача, депозитарна установа не несе відповідальності за нерозкриття такої інформації.

6. Депозитарна установа не має права надавати будь-яку інформацію про депонентів іншої депозитарної установи, крім надання реєстру власників іменних цінних паперів відповідно до статті 22 Закону та інших випадків, визначених цим Положенням.".

 

Директор департаменту методології
регулювання професійних учасників
ринку цінних паперів

І. Курочкіна

Опрос