Идет загрузка документа (34 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Требований к договору о предоставлении услуг по обслуживанию счета в ценных бумагах номинального держателя

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 13.12.2018 № 866
редакция действует с 07.09.2021

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

13.12.2018

м. Київ

N 866

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 лютого 2019 р. за N 185/33156

Про затвердження Вимог до договору про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 31 березня 2020 року N 145
,
від 7 травня 2020 року N 216
,
від 22 липня 2021 року N 553

Відповідно до пункту 38 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", частини восьмої статті 5 Закону України "Про депозитарну систему України", з метою забезпечення захисту прав інвесторів та дотримання учасниками ринку цінних паперів вимог законодавства Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Вимоги до договору про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача, що додаються.

2. Департаменту регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (Курочкіна І. Ю.) забезпечити:

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тарабакіна Д. В.

 

Голова Комісії

Т. Хромаєв

 

 

ВИМОГИ
до договору про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача

(У тексті Вимог слово "(рахунки)" у всіх відмінках виключено згдіно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 липня 2021 року N 553)

I. Загальні положення

1. Ці Вимоги поширюються на депозитарні установи та іноземну фінансову установу, яка зареєстрована в державі, що є членом Європейського Союзу та/або членом Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) та є членом Міжнародної асоціації для системи з питань обслуговування цінних паперів (ISSA), відповідає встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) вимогам і відповідно до законодавства держави, в якій її зареєстровано, має право надавати своїм клієнтам послуги з обліку цінних паперів та реєстрації переходу права власності на цінні папери, у тому числі в інших державах на підставі відповідних договорів з іноземними фінансовими установами (далі - номінальний утримувач) у разі укладення договору про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача (далі - Договір), внесення змін до нього.

(абзац перший пункту 1 розділу І із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.05.2020 р. N 216)

Ці Вимоги розроблені відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України "Про депозитарну систему України" та нормативно-правових актів Комісії щодо депозитарної діяльності.

2. Договір має укладатися виключно в письмовій формі, викладатися у формі єдиного документа, підписаного сторонами, у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа згідно з вимогами, визначеними Законом України "Про електронні документи та електронний документообіг".

За згодою номінального утримувача Договір може укладатися шляхом приєднання номінального утримувача до запропонованого депозитарною установою договору з урахуванням вимог, встановлених частиною другою статті 6 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

(пункт 2 розділу І у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 31.03.2020 р. N 145)

3. Договір має передбачати обов'язок номінального утримувача щодо розкриття інформації у випадках, передбачених законом, та встановлення у передбаченому законодавством порядку обмежень щодо цінних паперів власника, права на які та права за якими обліковуються на рахунку в цінних паперах номінального утримувача, на підставі отриманих від депозитарної установи підтвердних документів.

4. Будь-які пропозиції депозитарної установи номінальному утримувачу про зміну істотних умов Договору повинні здійснюватися у строки, встановлені Договором, шляхом направлення депозитарною установою номінальному утримувачу повідомлення у спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення такого повідомлення. Умови Договору про надання номінальному утримувачу пропозицій про зміну істотних умов Договору в інший спосіб, ніж той, що дає змогу встановити дату відправлення повідомлення такому номінальному утримувачу, без його письмової згоди є нікчемними.

Умови Договору, що обмежують права номінального утримувача порівняно з правами, встановленими законом, є нікчемними.

(розділ І доповнено пунктом 4 згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31.03.2020 р. N 145)

II. Вимоги до Договору

1. Договір має містити:

дату та місце укладення;

реквізити сторін Договору;

предмет Договору;

права та обов'язки сторін;

тарифи на послуги та порядок розрахунків за надані послуги;

відповідальність сторін;

порядок розгляду спорів, що можуть виникнути між сторонами в процесі виконання, зміни чи розірвання Договору;

строк дії Договору, порядок внесення змін, умови розірвання Договору та припинення його дії;

інші умови, що не суперечать законодавству.

2. Сторонами Договору є депозитарна установа та номінальний утримувач.

Реквізити сторін Договору мають містити повне найменування, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ (для номінального утримувача - номер (за наявності) реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження) та банківські реквізити, серію (за наявності), номер (за наявності), дату видачі депозитарній установі ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи та/або дату прийняття і номер рішення Комісії про видачу відповідної ліцензії (для номінального утримувача - інформацію (реквізити) про дозвіл (ліцензію, авторизацію) на ведення відповідного виду діяльності особи, виданий (видану) в країні її реєстрації), відомості про контактні телефони та електронні адреси, інформацію про документ, що підтверджує повноваження особи, яка підписує Договір.

(абзац другий пункту 2 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.07.2021 р. N 553)

3. Предметом Договору є надання депозитарною установою послуг щодо відкриття та обслуговування рахунку у цінних паперах номінального утримувача, обліку на ньому цінних паперів, прав на цінні папери та прав за цінними паперами, що належать клієнтам номінального утримувача, а також клієнтам клієнта номінального утримувача, проведення депозитарною установою депозитарних операцій за рахунком у цінних паперах на підставі розпоряджень номінального утримувача та в інший спосіб, передбачений законодавством, а також надання депозитарною установою інших послуг у процесі провадження депозитарної діяльності відповідно до Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року N 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за N 1084/23616.

4. Права та обов'язки сторін:

1) Договір має передбачати такі обов'язки депозитарної установи:

відкрити номінальному утримувачу рахунок у цінних паперах протягом строку, встановленого Договором, після подання номінальним утримувачем документів, передбачених законодавством, у тому числі для проведення його ідентифікації та верифікації (якщо номінальний утримувач ще не був ідентифікований та верифікований депозитарною установою);

ознайомити номінального утримувача з внутрішніми документами (витягами з внутрішніх документів) депозитарної установи, які регламентують відносини номінального утримувача та депозитарної установи;

за наявності на дату відкриття номінальним утримувачем рахунку у цінних паперах номінального утримувача чинних указів Президента України, якими введено в дію певні рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фізичних та юридичних осіб, інформація щодо яких додається до таких рішень Ради національної безпеки і оборони України (далі - Указ), надати номінальному утримувачу відповідне повідомлення із зазначенням посилань на адреси веб-сторінок на веб-сайті Президента України, на яких розміщено відповідні Укази, у порядку, спосіб та формі, передбачені Договором;

здійснювати облік цінних паперів, прав на цінні папери та прав за цінними паперами, що належать клієнтам номінального утримувача, а також клієнтам клієнта номінального утримувача;

здійснювати обслуговування обігу цінних паперів на рахунку у цінних паперах номінального утримувача шляхом проведення депозитарних операцій за рахунком у цінних паперах у порядку та строки, визначені законодавством та внутрішніми документами депозитарної установи;

у разі отримання інформації/встановлення факту щодо порушення номінальним утримувачем визначених законодавством України вимог до номінального утримувача не пізніше наступного робочого дня з дня настання такої події припинити проведення облікових депозитарних операцій за рахунком у цінних паперах номінального утримувача, крім незавершених операцій, розпорядження та/або документи за якими було отримано до настання такої події, та операцій, пов'язаних з переведенням цінних паперів, прав на цінні папери на рахунок в цінних паперах іншого номінального утримувача або на рахунок в цінних паперах власника, який відкрито в цій або іншій депозитарній установі, до усунення номінальним утримувачем відповідних порушень або закриття його рахунку в цінних паперах в депозитарній установі, що має бути здійснено номінальним утримувачем протягом 90 календарних днів з дня настання зазначеної події;

надавати Центральному депозитарію цінних паперів (далі - Центральний депозитарій) та/або особі, яка провадить клірингову діяльність, інформацію щодо номінального утримувача, цінних паперів, що належать клієнтам номінального утримувача, а також клієнтам клієнта номінального утримувача, та іншу інформацію, необхідну для виконання депозитарних операцій, у випадках та порядку, передбачених законодавством та внутрішніми документами Центрального депозитарію та/або особи, яка провадить клірингову діяльність;

(абзац восьмий підпункту 1 пункту 4 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.07.2021 р. N 553)

зупиняти або обмежувати проведення всіх або окремих депозитарних операцій на рахунку в цінних паперах номінального утримувача на підставі відповідних рішень Комісії, прийнятих у зв'язку з порушенням вимог законодавства, у разі нерозкриття номінальним утримувачем інформації у випадках, встановлених законом;

до завершення робочого дня, протягом якого отримано рішення стосовно обмеження/зняття обмеження прав на цінні папери конкретного власника, цінні папери якого обліковуються на рахунку у цінних паперах у номінального утримувача, повідомити номінального утримувача про необхідність встановлення/зняття обмеження стосовно цінних паперів цього власника та надати йому копію відповідного судового рішення або копію відповідного рішення уповноваженого законом органу чи його посадової особи про встановлення/зняття обмеження у порядку, спосіб та формі, що передбачені Договором;

(абзац десятий підпункту 1 пункту 4 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.07.2021 р. N 553)

не пізніше наступного робочого дня з дня набрання чинності Указом надати номінальному утримувачу відповідне повідомлення із зазначенням посилання на адресу веб-сторінки на веб-сайті Президента України, на якій розміщено відповідний Указ, у порядку, спосіб та формі, що передбачені Договором;

складати та надавати номінальному утримувачу виписки з його рахунку у цінних паперах, інші інформаційні довідки, передбачені в Договорі, у строк та спосіб, визначені Договором;

протягом 5 робочих днів з дати початку депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи повідомити номінального утримувача у спосіб, визначений Договором, щодо необхідності закриття рахунку в цінних паперах протягом 60 календарних днів з дати початку цієї процедури;

(абзац тринадцятий підпункту 1 пункту 4 розділу ІІ із змінами, внесеними
 згідно з  рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 22.07.2021 р. N 553)

закрити рахунок у цінних паперах у порядку, передбаченому Договором та законодавством;

направляти повідомлення або іншу інформацію, які направляються через депозитарну систему України відповідно до вимог законодавства, у порядку, встановленому внутрішніми документами депозитарної установи, відповідно до нормативно-правового акта Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо порядку направлення повідомлень та інформації через депозитарну систему України;

(підпункт 1 пункту 4 розділу ІІ доповнено новим абзацом п'ятнадцятим
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 22.07.2021 р. N 553,
у зв'язку з цим абзац п'ятнадцятий вважати абзацом шістнадцятим)

розкривати номінальному утримувачу інформацію про умови та порядок діяльності депозитарної установи з урахуванням вимог, встановлених частиною першою статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг";

(підпункт 1 пункту 4 розділу ІІ доповнено абзацом шістнадцятим згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 31.03.2020 р. N 145)

2) Договір має передбачати такі обов'язки номінального утримувача:

призначити розпорядника (розпорядників) рахунку в цінних паперах;

дотримуватись вимог законодавства та внутрішніх документів депозитарної установи, які регламентують відносини номінального утримувача та депозитарної установи;

надавати депозитарній установі документи та інформацію, передбачені законодавством України та внутрішніми документами депозитарної установи як обов'язкові для подання або необхідні їй для виконання дій згідно з вимогами законодавства України, зокрема з питань ідентифікації та верифікації клієнтів, у тому числі ідентифікації клієнтів номінального утримувача або клієнтів клієнта номінального утримувача;

дотримуватись (виконувати) вимог(и) законодавства, у тому числі законодавства України з питань застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), рішення про застосування яких приймаються державами з метою захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності держави, протидії терористичній діяльності, а також запобігання порушенню, відновлення порушених прав, свобод та законних інтересів громадян, суспільства та держави;

на запит депозитарної установи надати визначену Комісією інформацію про власників цінних паперів та належні їм цінні папери, права на які обліковуються на його рахунку в цінних паперах номінального утримувача, у разі складення реєстру власників іменних цінних паперів у встановлених законодавством випадках;

розкривати інформацію щодо клієнта номінального утримувача або клієнтів клієнта номінального утримувача та про проведені депозитарні операції за їх рахунками у випадках та порядку, передбачених законодавством України;

надавати депозитарній установі щокварталу не пізніше 10 (включно) числа місяця, наступного за звітним кварталом, інформацію щодо власників пакетів голосуючих акцій (5 відсотків і більше статутного капіталу акціонерних товариств, які є українськими емітентами) станом на останній робочий день звітного кварталу за формою, встановленою депозитарною установою;

у разі настання факту порушення встановлених законодавством України вимог до номінального утримувача не пізніше 3 робочих днів з дня його настання повідомити про це депозитарну установу та протягом 90 календарних днів вчинити дії щодо його усунення або здійснити закриття свого рахунку;

встановлювати обмеження щодо цінних паперів власника, права на які та права за якими обліковуються на рахунку в цінних паперах номінального утримувача, на підставі отриманих від депозитарної установи підтвердних документів;

протягом 60 календарних днів з дати початку депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи здійснити всі необхідні дії щодо закриття рахунку в цінних паперах;

(абзац одинадцятий підпункту 2 пункту 4 розділу ІІ із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 22.07.2021 р. N 553)

надавати депозитарній установі інформацію, необхідну для виконання депозитарних операцій за рахунком у цінних паперах номінального утримувача, пов'язану з розрахунками за правочинами щодо цінних паперів, що належать клієнтам номінального утримувача, а також клієнтам клієнта номінального утримувача, яка передбачена вимогами законодавства України та внутрішніми документами Центрального депозитарію та/або особи, яка провадить клірингову діяльність;

(абзац дванадцятий підпункту 2 пункту 4 розділу ІІ із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 22.07.2021 р. N 553)

3) у Договорі можуть бути зазначені, зокрема, такі права депозитарної установи:

надавати номінальному утримувачу додаткові послуги, зокрема з реалізації прав за цінними паперами клієнтів номінального утримувача, а також клієнтів клієнта номінального утримувача;

закрити рахунок у цінних паперах номінального утримувача, на якому відсутні права на цінні папери, без розпорядження номінального утримувача про закриття рахунку в цінних паперах та розірвати Договір в односторонньому порядку у разі припинення здійснення ним діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи;

(абзац третій підпункту 3 пункту 4 розділу ІІ із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 22.07.2021 р. N 553)

4) у Договорі можуть бути зазначені, зокрема, такі права номінального утримувача:

призначити керуючого (керуючих) рахунком у цінних паперах;

отримувати від депозитарної установи відповідно до умов Договору інформацію щодо цінних паперів, прав на цінні папери, які обліковуються на рахунку у цінних паперах;

надавати депозитарній установі розпорядження та інші документи для направлення повідомлення або іншої інформації, яка направляється власником цінних паперів, який є клієнтом (клієнтом клієнта) номінального утримувача, через депозитарну систему відповідно до вимог законодавства, в порядку, встановленому внутрішніми документами депозитарної установи, відповідно до нормативно-правового акта Комісії щодо порядку направлення повідомлень та інформації через депозитарну систему України;

(підпункт 4 пункту 4 розділу ІІ доповнено новим абзацом четвертим
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 22.07.2021 р. N 553,
у зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим)

отримувати інформацію про умови та порядок діяльності депозитарної установи з урахуванням вимог, встановлених частиною першою статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг";

(підпункт 4 пункту 4 розділу ІІ доповнено абзацом п'ятим згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 31.03.2020 р. N 145)

5) Договором можуть встановлюватися інші права та обов'язки сторін, що не суперечать законодавству про депозитарну систему, у тому числі цим Вимогам.

5. Договір має містити умови щодо порядку виплати доходів, отриманих депозитарною установою на користь клієнтів номінального утримувача, а також клієнтів клієнта номінального утримувача за результатами проведених корпоративних операцій емітента.

6. У Договорі має зазначатися порядок закриття рахунку в цінних паперах. Обов'язковою умовою закриття рахунку в цінних паперах має бути відсутність в обліку цінних паперів прав на цінні папери.

7. Договір має встановлювати:

форму та спосіб обміну між номінальним утримувачем та депозитарною установою розпорядженнями, повідомленнями, інформацією, що надаються у зв'язку з виконанням сторонами Договору;

спосіб підтвердження достовірності підпису на розпорядженні номінального утримувача.

8. Договір повинен містити підтвердження виконання депозитарною установою обов'язку, встановленого частиною другою статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

(розділ ІІ доповнено новим пунктом 8 згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31.03.2020 р. N 145,
у зв'язку з цим пункт 8 вважати пунктом 9)

9. Під час укладення Договору кожна зі сторін має надати іншій стороні на вимогу засвідчені у встановленому порядку копії документів, що підтверджують правовий статус, обов'язкові реквізити та повноваження осіб, що укладають Договір.

 

Директор департаменту методології
регулювання професійних учасників
ринку цінних паперів

І. Курочкіна

Опрос