Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Типовой формы контракта о прохождении дипломатической службы

МИД
Форма, Приказ от 25.01.2019 № 24
действует с 12.03.2019

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.01.2019

м. Київ

N 24

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 лютого 2019 р. за N 167/33138

Про затвердження Типової форми контракту про проходження дипломатичної служби

Відповідно до частин другої та третьої статті 8, частин першої та четвертої статті 14, частини п'ятої статті 23, пункту 1 частини другої статті 28 Закону України "Про дипломатичну службу"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типову форму контракту про проходження дипломатичної служби, що додається.

2. Цей наказ поширюється на осіб, яких за результатом проведення конкурсу визнано переможцями на заміщення штатних дипломатичних та адміністративних посад в закордонних дипломатичних установах України (далі - ЗДУ), та працівників інших державних органів, які заміщують посади в ЗДУ на час довготермінового відрядження.

3. Департаменту менеджменту персоналу МЗС забезпечувати:

ознайомлення особи, з якою укладається контракт про проходження дипломатичної служби, із законодавством щодо проходження дипломатичної служби;

одночасно підготовку проектів контракту про проходження дипломатичної служби та наказу про призначення посадової особи, погоджених із Фінансовим департаментом МЗС, Юридичним управлінням МЗС та Сектором з питань запобігання та виявлення корупції МЗС;

реєстрацію контракту про проходження дипломатичної служби після його підписання.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ МЗС від 28 листопада 2017 року N 525 "Про затвердження Положення про порядок укладення контракту в системі органів дипломатичної служби України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09 січня 2018 року за N 29/31481.

5. Департаменту менеджменту персоналу МЗС забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Державного секретаря МЗС.

 

Т. в. о. Міністра

В. М. Боднар

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр соціальної
політики України

А. Рева

Перший заступник Голови
Національного агентства України
з питань державної служби

В. О. Купрій

Голова СПО сторони
роботодавців на національному рівні

Д. М. Олійник

Голова СПО об'єднань профспілок

Г. В. Осовий

 

ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ
про проходження дипломатичної служби

м. Київ

___ ____________ 20__ р.

Міністерство закордонних справ України в особі Державного секретаря Міністерства закордонних справ України (або особи, яка виконує його обов'язки)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                              (прізвище, ім'я, по батькові)
з однієї сторони, та громадянин(ка) України
_____________________________________________________________________________________
                                                                                            (прізвище, ім'я, по батькові)
паспорт: серія ____, N __________, виданий _______________________________________________
                                                                                                                                                 (коли і ким виданий)
_______________________________________________, що зареєстрований(а) в Україні за адресою:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(далі - Посадова особа), з іншої сторони (далі - Сторони), керуючись взаємною згодою, відповідно до частин другої та третьої статті 8, частин першої та четвертої статті 14, частини п'ятої статті 23 та пункту 1 частини другої статті 28 Закону України "Про дипломатичну службу" уклали цей Контракт про таке:

I. Предмет Контракту

1. Згідно з цим Контрактом Посадова особа призначається на посаду
_____________________________________________________________________________________
                                                       (назва посади в закордонній дипломатичній установі України)
на час довготермінового відрядження з випробувальним строком ___ місяців, про що видається відповідний наказ МЗС.

2. Цей Контракт є строковим трудовим договором. На підставі цього Контракту виникають трудові відносини між Посадовою особою та МЗС.

3. Посадовій особі встановлюється заробітна плата, яка складається з посадового окладу, надбавок та інших виплат, передбачених законодавством України.

На час перебування у довготерміновому відрядженні Посадовій особі, крім заробітної плати, встановлюються компенсаційні виплати в іноземній валюті, складові та розмір яких визначаються актами Кабінету Міністрів України.

4. Розмір посадового окладу, надбавок, компенсаційних та інших виплат Посадової особи може бути змінено МЗС у порядку, встановленому законодавством.

II. Права та обов'язки МЗС

1. МЗС має право:

вимагати належного виконання Посадовою особою її обов'язків за цим Контрактом та посадовою інструкцією;

вимагати дотримання Посадовою особою законодавства України;

вимагати від Посадової особи дотримання правил внутрішнього службового розпорядку закордонних дипломатичних установ України (далі - ЗДУ);

застосовувати до Посадової особи заходи заохочення за сумлінне виконання службових обов'язків, ініціативу в роботі у порядку, передбаченому законодавством України;

притягати Посадову особу до відповідальності згідно із законодавством України;

достроково відкликати Посадову особу з довготермінового відрядження у випадках, визначених статтею 19 Закону України "Про дипломатичну службу".

2. МЗС зобов'язується:

ознайомити Посадову особу з правилами внутрішнього службового розпорядку;

забезпечити належні та безпечні умови для виконання Посадовою особою своїх обов'язків;

здійснювати Посадовій особі виплату заробітної плати та компенсаційних виплат в іноземній валюті у розмірах та порядку, що визначені законодавством України;

надавати Посадовій особі відпустку тривалістю та в порядку, що визначені законодавством України;

здійснювати оплату витрат, пов'язаних із соціальним та медичним забезпеченням, відповідно до статті 34 Закону України "Про дипломатичну службу" у розмірах та порядку, що визначені законодавством України.

III. Права та обов'язки Посадової особи

1. Посадова особа має право:

на отримання заробітної плати та компенсаційних виплат в іноземній валюті у розмірах та порядку, що визначені законодавством України;

на відпустку тривалістю та в порядку, що визначені законодавством України;

розірвати цей Контракт достроково відповідно до чинного законодавства України;

користуватися іншими правами, гарантованими законодавством України.

2. Посадова особа зобов'язується:

дотримуватися законодавства України;

сумлінно виконувати свої обов'язки, визначені цим Контрактом та затвердженою в установленому порядку посадовою інструкцією;

виконувати правила внутрішнього службового розпорядку;

забезпечувати збереження службової інформації, що стала відома під час виконання обов'язків, а також іншої інформації, яка згідно із законодавством не підлягає розголошенню;

постійно підвищувати рівень професійної компетентності;

поважати закони, правила і традиції держави розміщення ЗДУ, гідно представляти Україну, не допускати вчинків, які дискредитують або можуть негативно вплинути на імідж України за кордоном, репутацію МЗС, ЗДУ або Посадової особи.

IV. Відповідальність Сторін, вирішення спорів

1. У випадку невиконання чи неналежного виконання передбачених цим Контрактом обов'язків Сторони несуть відповідальність згідно із законодавством України.

2. У разі невиконання або неналежного виконання однією Стороною своїх зобов'язань за цим Контрактом цей Контракт може бути достроково розірваний з ініціативи іншої Сторони.

3. Спори між Сторонами вирішуються шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди - у судовому порядку, встановленому законодавством України.

V. Термін дії та інші умови Контракту

1. Цей Контракт після його підписання набирає чинності з дати призначення Посадової особи, зазначеної у наказі МЗС, видання якого передбачено пунктом 1 розділу I цього Контракту.

2. Цей Контракт діє до завершення довготермінового відрядження Посадової особи, строки якого визначені у статті 18 Закону України "Про дипломатичну службу". Про завершення довготермінового відрядження та припинення дії цього Контракту МЗС повідомляє Посадову особу письмово не пізніше ніж за шістдесят календарних днів до визначеної дати завершення відрядження.

У разі надання Посадовій особі невикористаної відпустки після її відкликання із довготермінового відрядження датою припинення дії цього Контракту є останній день відпустки.

3. Цей Контракт може бути достроково розірваний з підстав, визначених статтями 19 та 28 Закону України "Про дипломатичну службу".

4. Про припинення дії цього Контракту, а також про його дострокове розірвання МЗС видає відповідний наказ.

5. Оригінали наказів МЗС, зазначених у пункті 1 розділу I цього Контракту та пункті 4 цього розділу, зберігаються в МЗС, Посадовій особі видаються їх завірені копії.

6. Відносини Сторін, не врегульовані цим Контрактом, вирішуються у порядку, встановленому законодавством України.

7. Цей Контракт укладений у двох примірниках українською мовою. Один з примірників видається Посадовій особі, інший долучається до її особової справи та зберігається в МЗС. Обидва примірники цього Контракту мають однакову юридичну силу.

8. Зміни і доповнення до цього Контракту вносяться тільки за згодою Сторін у письмовій формі.

VI. Реквізити та підписи Сторін

Міністерство закордонних справ України

Михайлівська площа, 1,
м. Київ, 01018

Державний секретар МЗС
(або особа, яка виконує його обов'язки)
________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Посадова особа

________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Паспорт: серія ___ N _______________

виданий ___ ____________ ____ р.
________________________________________

Місце реєстрації в Україні __________________
________________________________________

________________________________________
(підпис)

М. П.

________________________________________
(підпис)

Контракт зареєстровано у Департаменті менеджменту персоналу МЗС

___ ____________ 20__ р.

Реєстрацію здійснив ___________________________________________________
                                                                                 (дата, П. І. Б., посада працівника, підпис)

Примірник МЗС зберігається в Департаменті менеджменту персоналу МЗС.

Примірник отримав ________________________________________
                                                             (дата, П. І. Б., посада працівника, підпис)

Чинність Контракту припинено / Контракт розірвано:

___ ____________ 20__ р. у зв'язку з:

_____________________________________________________________________________________
       (підстави припинення Контракту, реквізити наказу МЗС (зазначаються у примірниках МЗС та Посадової особи))

 

Т. в. о. директора Департаменту
менеджменту персоналу

В. М. Сергієнко

Опрос