Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Типовая форма контракта с работниками, исполняющими функции по обслуживанию в зарубежных дипломатических учреждениях Украины

МИД
Форма, Приказ от 11.01.2019 № 9
действует с 01.03.2019

ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ
з працівниками, які виконують функції з обслуговування в закордонних дипломатичних установах України

м. Київ

___ ____________ 20__ р.

Міністерство закордонних справ України в особі Державного секретаря Міністерства закордонних справ України (або особи, яка виконує його обов'язки)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові)
з однієї сторони, та ____________________________________________________________________,
                                                                                                               (прізвище, ім'я, по батькові)
паспорт N __________, виданий _________________________________________________________,
                                                                                                                              (ким і коли виданий)
____________________________________________________, який(а) зареєстрований(а) за адресою:
                                           (громадянство (за наявності))
_____________________________________________________________________________________
(далі - Працівник), з іншої сторони (далі - Сторони), керуючись взаємною згодою, відповідно до частин першої, четвертої статті 8 Закону України "Про дипломатичну службу", Кодексу законів про працю України уклали цей Контракт про таке:

I. Предмет Контракту

1. Згідно з цим Контрактом Працівник призначається на посаду
_____________________________________________________________________________________
                                                         (назва посади в закордонній дипломатичній установі України)
на час довготермінового відрядження з випробувальним терміном ___ місяців, про що видається відповідний наказ МЗС.

2. Цей Контракт є строковим трудовим договором. На підставі цього Контракту виникають трудові відносини між Працівником та МЗС.

3. Працівникові встановлюється заробітна плата, яка складається з посадового окладу, надбавок та інших виплат, передбачених законодавством України.

На час перебування у довготерміновому відрядженні Працівнику, крім заробітної плати, встановлюються компенсаційні виплати в іноземній валюті, складові та розмір яких визначаються актами Кабінету Міністрів України.

4. Умови оплати праці Працівника, розмір посадового окладу, надбавок та інших виплат можуть бути змінені МЗС відповідно до законодавства України щодо умов оплати праці відповідної категорії працівників.

II. Права та обов'язки МЗС

1. МЗС має право:

вимагати належного виконання Працівником його обов'язків за цим Контрактом та посадовою інструкцією;

вимагати дотримання Працівником законодавства України;

вимагати від Працівника дотримання Правил внутрішнього службового розпорядку закордонної дипломатичної установи України;

застосовувати до Працівника заходи заохочення за сумлінне виконання службових обов'язків, ініціативу в роботі у порядку, визначеному законодавством України;

притягати Працівника до дисциплінарної відповідальності згідно із законодавством України;

достроково відкликати Працівника з довготермінового відрядження у випадках, визначених статтею 19 Закону України "Про дипломатичну службу".

2. МЗС зобов'язується:

ознайомити Працівника з Правилами внутрішнього службового розпорядку закордонної дипломатичної установи України;

забезпечити належні та безпечні умови для виконання Працівником своїх обов'язків;

здійснювати Працівнику виплату заробітної плати та компенсаційних виплат у розмірах та порядку, що визначені законодавством України;

надавати Працівнику відпустку тривалістю та в порядку, що визначені законодавством України;

здійснювати оплату витрат, пов'язаних із соціальним та медичним забезпеченням, відповідно до статті 34 Закону України "Про дипломатичну службу" у розмірах та порядку, що визначені законодавством України.

III. Права та обов'язки Працівника

1. Працівник має право:

на отримання заробітної плати та компенсаційних виплат у розмірах та порядку, що визначені законодавством України;

на відпустку тривалістю та в порядку, що визначені законодавством України;

розірвати цей Контракт достроково у порядку, передбаченому Кодексом законів про працю України;

користуватися іншими правами, гарантованими законодавством України.

2. Працівник зобов'язується:

дотримуватися законодавства України;

сумлінно виконувати свої обов'язки, визначені цим Контрактом та затвердженою в установленому порядку посадовою інструкцією;

виконувати Правила внутрішнього службового розпорядку закордонної дипломатичної установи України;

забезпечувати збереження службової інформації, що стала відома під час виконання обов'язків, а також іншої інформації, яка згідно із законодавством не підлягає розголошенню;

постійно підвищувати рівень професійної компетентності;

поважати закони, правила і традиції держави розміщення ЗДУ, не допускати вчинків, які ганьблять та дискредитують або можуть негативно вплинути на імідж України за кордоном, МЗС, ЗДУ або Працівника.

IV. Відповідальність сторін, вирішення спорів

1. У випадку невиконання чи неналежного виконання передбачених цим Контрактом обов'язків Сторони несуть відповідальність згідно із законодавством України та цим Контрактом.

2. У разі невиконання або неналежного виконання однією зі Сторін своїх зобов'язань за цим Контрактом, у тому числі порушення законодавства про працю та дипломатичну службу, цей Контракт може бути достроково розірваний з ініціативи іншої Сторони.

3. У разі якщо Працівник ініціює розірвання цього Контракту відповідно до пункту 2 цього розділу, його розірвання відбувається у порядку, визначеному Кодексом законів про працю України.

4. У разі якщо розірвання цього Контракту ініціює МЗС, його розірвання відбувається у порядку та на підставах, визначених Законом України "Про дипломатичну службу" та Кодексом законів про працю України.

5. Спори між Сторонами вирішуються шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди - у судовому порядку відповідно до вимог чинного законодавства.

V. Термін дії та інші умови Контракту

1. Цей Контракт після його підписання набирає чинності з дати призначення Працівника, зазначеної у наказі МЗС, видання якого передбачено пунктом 1 розділу I цього Контракту.

2. Цей Контракт діє до завершення довготермінового відрядження Працівника, строки якого визначені Законом України "Про дипломатичну службу". Про завершення довготермінового відрядження та припинення дії цього Контракту МЗС повідомляє Працівника письмово не пізніше ніж за 60 днів до першого числа місяця закінчення довготермінового відрядження.

У разі надання Працівнику невикористаної частини відпустки після його відкликання із довготермінового відрядження датою припинення дії цього Контракту є останній день відпустки.

Термін дії цього Контракту не може перевищувати строків довготермінових відряджень, визначених Законом України "Про дипломатичну службу".

3. Цей Контракт може бути розірваний достроково за згодою Сторін у порядку, передбаченому Кодексом законів про працю України.

Крім підстав, передбачених Кодексом законів про працю України, цей Контракт може бути достроково розірваний МЗС в односторонньому порядку у випадку дострокового відкликання Працівника з довготермінового відрядження відповідно до статті 19 Закону України "Про дипломатичну службу".

4. Про припинення дії цього Контракту, а також про його дострокове розірвання МЗС видає відповідний наказ.

5. Оригінали наказів МЗС, зазначених у пункті 1 розділу I та пункті 4 розділу VI цього Контракту, зберігаються в МЗС, Працівнику видаються їх завірені копії.

6. Відносини Сторін, не врегульовані цим Контрактом, вирішуються у порядку, встановленому законодавством України.

7. Цей Контракт укладений у двох примірниках українською мовою. Один з примірників видається Працівнику, інший долучається до його особової справи та зберігається в МЗС. Обидва примірники цього Контракту мають однакову юридичну силу.

8. Зміни і доповнення до цього Контракту вносяться тільки за згодою Сторін у письмовій формі.

VI. Реквізити та підписи Сторін

Міністерство закордонних справ України

Працівник

Михайлівська площа, 1,
м. Київ, 01018
Державний секретар МЗС
(або особа, яка виконує його обов'язки)

________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Паспорт: серія ___ N _______________
виданий ____ ____________ _______ р.
__________________________________

Місце реєстрації ___________________
_________________________________

____________
(підпис)
М. П.

__________________________________
(підпис)

Контракт зареєстровано у Департаменті менеджменту персоналу МЗС ___ ___ ____ р.

Реєстрацію здійснив _________________________________________________________________
                                                                                  (дата, прізвище, ім'я, по батькові, посада працівника, підпис)

Примірник МЗС зберігається в Департаменті менеджменту персоналу.

Примірник отримав                ______________________________________________________
                                                                                   (дата, прізвище, ім'я, по батькові, посада Працівника, підпис)

Чинність Контракту припинено / Контракт розірвано:
___ ____________ 20__ р. у зв'язку з:
___________________________________________________________________________________
           (підстави припинення Контракту, реквізити наказу МЗС (зазначаються у примірниках МЗС та Працівника))

 

Т. в. о. директора Департаменту
менеджменту персоналу

В. М. Сергієнко

Опрос