Идет загрузка документа (44 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции об организации медицинского осмотра кандидатов на военную службу в Службе безопасности Украины, обучение в высших военных учебных заведениях Службы безопасности Украины и военных учебных подразделениях Службы безопасности Украины заведений высшего образования, членов семей сотрудников-военнослужащих, направляемых в командировку за рубеж, и лиц, уволенных с военной службы в Службе безопасности Украины

СБУ
Приказ, Инструкция от 03.01.2019 № 3
действует с 19.02.2019

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ

НАКАЗ

03.01.2019

м. Київ

N 3

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 січня 2019 р. за N 104/33075

Про затвердження Інструкції про організацію медичного огляду кандидатів на військову службу в Службі безпеки України, навчання у вищих військових навчальних закладах Служби безпеки України та військових навчальних підрозділах Служби безпеки України закладів вищої освіти, членів сімей співробітників-військовослужбовців, які направляються у відрядження за кордон, та осіб, звільнених з військової служби у Службі безпеки України

Відповідно до статті 10 Закону України "Про Службу безпеки України", частини дванадцятої статті 2 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби безпеки України, затвердженого Указом Президента України від 27 грудня 2007 року N 1262,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про організацію медичного огляду кандидатів на військову службу в Службі безпеки України, навчання у вищих військових навчальних закладах Служби безпеки України та військових навчальних підрозділах Служби безпеки України закладів вищої освіти, членів сімей співробітників-військовослужбовців, які направляються у відрядження за кордон, та осіб, звільнених з військової служби у Службі безпеки України, що додається.

2. Начальникам Управління правового забезпечення та Військово-медичного управління Служби безпеки України забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Служби
генерал армії України

В. Грицак

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр освіти і науки України

Л. М. Гриневич

В. о. Міністра охорони
здоров'я України

У. Супрун

 

ІНСТРУКЦІЯ
про організацію медичного огляду кандидатів на військову службу в Службі безпеки України, навчання у вищих військових навчальних закладах Служби безпеки України та військових навчальних підрозділах Служби безпеки України закладів вищої освіти, членів сімей співробітників-військовослужбовців, які направляються у відрядження за кордон, та осіб, звільнених з військової служби у Службі безпеки України

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок організації у Службі безпеки України (далі - СБУ) медичного огляду військово-лікарськими комісіями (далі - ВЛК), створеними при закладах охорони здоров'я СБУ:

1) кандидатів на військову службу до СБУ, у тому числі військовозобов'язаних, які призначаються для укомплектування підрозділів, органів, закладів СБУ до штатів воєнного часу в особливий період із проходженням військової служби в СБУ за призовом під час мобілізації, на особливий період або за призовом осіб офіцерського складу (далі - військовозобов'язані СБУ);

2) кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах СБУ та військових навчальних підрозділах СБУ закладів вищої освіти (далі - навчальні заклади);

3) осіб, які приймаються на службу у військовому резерві СБУ;

4) членів сімей співробітників-військовослужбовців СБУ, які направляються у відрядження за кордон (далі - члени сімей співробітників-військовослужбовців);

5) колишніх співробітників-військовослужбовців.

1.2. Медичний огляд в СБУ категорій осіб, зазначених у пункті 1.1 цього розділу, проводиться у порядку, визначеному наказом Центрального управління Служби безпеки України від 03 січня 2019 року N 2/ДСК (далі - наказ N 2), з метою:

1) визначення придатності за станом здоров'я до:

військової служби в СБУ та служби у військовому резерві СБУ;

навчання у навчальних закладах;

2) встановлення медичних протипоказань щодо проживання за кордоном у членів сімей співробітників-військовослужбовців, які направляються у відрядження за кордон;

3) встановлення причинного зв'язку захворювання, поранення (травми, контузії або каліцтва) з проходженням військової служби або виконанням обов'язків військової служби.

1.3. У цій Інструкції терміни вживаються в таких значеннях:

кандидати на навчання у навчальних закладах - особи з числа громадян України, які вступають до вищих військових навчальних закладів Служби безпеки України та військових навчальних підрозділів Служби безпеки України закладів вищої освіти;

керівники груп експертів за відповідними лікарськими спеціальностями - особи, визначені наказом Військово-медичного управління Служби безпеки України (далі - ВМУ);

колишні співробітники-військовослужбовці - особи з числа громадян України, які проходили військову службу в СБУ (Комітеті державної безпеки СРСР-УРСР, Службі національної безпеки України) та були звільнені у запас або відставку, крім осіб, які проходили військову службу в органах, підрозділах СБУ (Комітету державної безпеки СРСР-УРСР, Служби національної безпеки України), що за результатами реорганізації та виділу із СБУ були перетворені у військові формування (правоохоронні органи, центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом) з переданням частини матеріально-технічної бази СБУ (Комітету державної безпеки СРСР-УРСР, Служби національної безпеки України), прав та обов'язків відповідно до закону;

медичне обстеження - заходи, що здійснюються під час проведення медичного огляду і включають вивчення історії розвитку симптомів захворювання (анамнез), об'єктивне обстеження, допоміжні діагностичні обстеження (лабораторні, інструментальні);

медичний огляд - вивчення та оцінка ВЛК стану здоров'я та фізичного розвитку особи, у тому числі заочно, при встановленні причинного зв'язку захворювання, поранення (травми, контузії або каліцтва) з проходженням військової служби або виконанням обов'язків військової служби (з урахуванням результатів її медичного обстеження, даних, що містяться у медичних та інших документах, з винесенням письмової постанови ВЛК);

органи, підрозділи, заклади СБУ - підрозділи Центрального управління, регіональні органи, органи військової контррозвідки, навчальні, наукові, науково-дослідні й інші заклади, установи, організації та підприємства СБУ, Штаб Антитерористичного центру при СБУ;

придатність до військової служби - стан здоров'я і фізичного розвитку особи, який дозволяє їй виконувати службові обов'язки за видами оперативно-службової діяльності в СБУ, у тому числі при проходженні служби у військовому резерві СБУ.

1.4. ВЛК здійснює діяльність відповідно до Конституції України, законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів МОЗ з питань військово-лікарської експертизи, наказу N 2, цієї Інструкції та інших нормативно-правових актів СБУ.

II. Проходження медичного огляду

2.1. Особи категорій, що зазначені у пункті 1.1 розділу I цієї Інструкції, проходять медичний огляд з урахуванням реєстрації їх місця проживання за направленням на медичний огляд:

1) виданим Управлінням роботи з особовим складом СБУ або підрозділом кадрового забезпечення органу, підрозділу, закладу СБУ:

кандидати на військову службу до СБУ;

кандидати на службу у військовому резерві СБУ (з числа співробітників-військовослужбовців СБУ, які звільняються з військової служби в СБУ);

кандидати на навчання у навчальних закладах;

члени сімей співробітників-військовослужбовців;

колишні співробітники-військовослужбовці - при повторному прийнятті на військову службу;

2) виданим Службою мобілізації та територіальної оборони СБУ або підрозділом мобілізації та територіальної оборони органу, підрозділу, закладу СБУ:

військовозобов'язані СБУ, які призначаються для укомплектування підрозділів, органів, закладів СБУ до штатів воєнного часу в особливий період із проходженням військової служби в СБУ за призовом під час мобілізації, на особливий період або за призовом осіб офіцерського складу;

кандидати на службу у військовому резерві СБУ (з числа військовозобов'язаних СБУ);

військовозобов'язані СБУ при призові на військові збори;

резервісти при звільненні зі служби у військовому резерві СБУ (крім випадків особистої відмови від медичного огляду шляхом подання відповідного рапорту);

3) письмовими заявами - колишні співробітники-військовослужбовці у випадках, визначених у підпункті 3 пункту 6.1 розділу VI цієї Інструкції.

2.2. Перед проходженням медичного огляду з метою визначення придатності до військової служби в СБУ особи категорій, що зазначені у пункті 1.1 розділу I цієї Інструкції, подають до ВЛК такі документи:

направлення на медичний огляд;

паспорт громадянина України (для дітей співробітника-військовослужбовця - свідоцтво про народження (за відсутності паспорта громадянина України));

військовий квиток або посвідчення про приписку;

медичну карту амбулаторного хворого (форма N 025/о, затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року N 110 "Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров'я незалежно від форми власності та підпорядкування", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974) (далі - медична карта амбулаторного хворого) із закладу охорони здоров'я за місцем проживання, роботи або навчання з даними динамічного нагляду;

медичну довідку про проходження обов'язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів (форма N 122-2/о, наведена у додатку 3 до Інструкції про проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 17 січня 2002 року N 12, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 року за N 94/6382) з висновком про відсутність протипоказань до служби зі зброєю та допуску до державної таємниці;

сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду (форма N 140/о (облікова)), зразок якого затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 06 листопада 1997 року N 1238 "Про обов'язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення", з висновком про відсутність протипоказань до служби зі зброєю та допуску до державної таємниці;

результати рентгенологічного (флюорографічного) дослідження органів грудної порожнини, якщо воно не проводилось або якщо в медичних документах відсутні відомості про таке дослідження протягом останніх 12 місяців;

довідки з протитуберкульозного та дерматовенерологічного диспансерів щодо перебування на диспансерному обліку;

результати аналізів на ВІЛ-інфекцію, вірусний гепатит "B" і "C", "RW";

результати аналізу крові на білірубін та "АЛТ" - для кандидатів на навчання у навчальних закладах;

результати ехокардіоскопічного дослідження - для кандидатів на навчання у навчальних закладах;

копію свідоцтва про хворобу або довідки ВЛК - для кандидатів на військову службу, які раніше були звільнені з військової служби та пройшли медичний огляд ВЛК.

2.3. Перед проходженням медичного огляду з метою встановлення причинного зв'язку захворювання, поранення (травми, контузії або каліцтва) з проходженням військової служби або виконанням обов'язків військової служби колишній співробітник-військовослужбовець, уповноважена ним особа (у разі надання визначених законодавством документів, що підтверджують її повноваження) подають до ВЛК такі документи:

письмову заяву;

паспорт громадянина України;

посвідчення особи, що підтверджує належність до певної категорії громадян з правом на пільги (за наявності);

витяг з особової справи про періоди військової служби;

медичну карту амбулаторного хворого;

свідоцтво про хворобу або довідку ВЛК;

акт про нещасний випадок, пов'язаний із виконанням обов'язків військової служби, про обставини отримання поранення (травми, контузії або каліцтва) (у разі його складання);

інші документи (оригінали або завірені в установленому законодавством порядку копії документів), які містять відомості про обставини отримання поранення (травми, контузії або каліцтва).

2.4. Документи особи, що характеризують стан її здоров'я та вказують на наявність або відсутність захворювань, не звільняють її від необхідності проходження медичного огляду ВЛК у випадках, визначених цією Інструкцією.

2.5. Перед проходженням медичного огляду особі надається бланк акта медичного огляду, затвердженого наказом N 2, для оформлення загальної частини та засвідчення підписом. Правильність та відповідність внесених відомостей поданим документам перевіряється секретарем ВЛК.

2.6. Розділи акта медичного огляду, до яких записується медична інформація (детальний анамнез, дані об'єктивного обстеження, лабораторних та інших досліджень, що обґрунтовують встановлений діагноз), заповнюють лікарі ВЛК.

2.7. Медичний огляд проводиться лікарями-спеціалістами: терапевтом, хірургом, невропатологом, отоларингологом, офтальмологом, стоматологом, психіатром, наркологом, а у разі проходження медичного огляду жінками - також гінекологом.

За наявності показань особа направляється для проведення медичного огляду до інших лікарів-спеціалістів.

2.8. Під час медичного огляду проводяться:

клінічні дослідження крові та сечі;

флюорографічне (за необхідності - рентгенологічне) дослідження органів грудної порожнини (дітей - з 15 років), якщо воно не проводилось або якщо в медичних документах відсутні відомості про таке дослідження протягом останніх 12 місяців;

електрокардіографічне дослідження (далі - ЕКГ);

біохімічний аналіз крові (необхідні показники аналізу визначаються лікарем ВЛК), глюкоза крові - для осіб віком 40 років і старших;

ультразвукове дослідження внутрішніх органів - кандидатів на військову службу та навчання;

ехокардіоскопічне дослідження - кандидатів на навчання у навчальних закладах.

При проходженні медичного огляду лікарі ВЛК за потреби можуть призначати особі додаткові лабораторні та функціональні обстеження.

2.9. У разі виявлення у особи під час проходження медичного огляду психічних розладів ВЛК вживаються заходи відповідно до Інструкції про порядок проведення обов'язкових психіатричних оглядів у Службі безпеки України, затвердженої наказом Центрального управління СБУ від 17 липня 2012 року N 310, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2012 року за N 1331/21643.

2.10. Якщо при медичному огляді виявляються гострі захворювання, постанова ВЛК щодо особи виноситься після закінчення лікування з урахуванням його результатів.

2.11. За результатами проведення медичного огляду особи лікар встановлює діагноз та робить відповідний висновок за своєю спеціальністю з посиланням на статті і графи розкладу хвороб, станів, фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби в Службі безпеки України, затвердженого наказом N 2.

Діагноз та висновок лікар засвідчує підписом.

2.12. Діагноз формулюється відповідно до Міжнародної статистичної класифікації хвороб та проблем, пов'язаних зі здоров'ям, Десятого перегляду (МКХ-10) із зазначенням нозологічної форми захворювання, стадії, ступеня функціональних порушень, стану компенсації на день медичного огляду.

2.13. У заключному діагнозі особи зазначаються всі захворювання і фізичні вади, виявлені у неї, у тому числі ті, які не впливають на визначення її придатності до військової служби, навчання або встановлення протипоказань щодо проживання за кордоном.

Першим у заключному діагнозі зазначається діагноз захворювання, що найбільше характеризує стан здоров'я особи та впливає на рішення ВЛК.

2.14. На підставі заключного діагнозу, встановленого при проведенні медичного огляду, виноситься постанова ВЛК.

2.15. ВЛК при винесенні постанови:

аналізує висновки лікарів закладу охорони здоров'я СБУ за результатами медичного огляду, інші документи, які характеризують стан здоров'я особи, висновки лікарів інших закладів охорони здоров'я;

встановлює остаточний діагноз особі на основі медичної документації, висновків лікарів закладів охорони здоров'я СБУ;

направляє особу до закладів охорони здоров'я СБУ для проведення необхідних повторних (додаткових) медичних обстежень у разі виникнення сумнівів щодо достовірності наданої медичної документації, висновків лікарів закладів охорони здоров'я, що не належать до СБУ, з метою підтвердження або спростування відповідної інформації для встановлення остаточного діагнозу;

приймає колегіальне рішення, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому аналізі отриманих (підтверджених) результатів медичного огляду з урахуванням характеру й умов передбачуваної оперативно-службової діяльності при проходженні військової служби в СБУ.

2.16. При встановленні ВЛК діагнозу особі медичні документи, висновки лікарів закладів охорони здоров'я, що не належать до СБУ, використовуються ВЛК виключно як додатковий матеріал.

2.17. Результати медичного огляду надаються (надсилаються) органам, підрозділам, закладам СБУ, якими видані направлення на медичний огляд, та особам, в інтересах яких його проведено на підставі письмової заяви.

III. Медичний огляд кандидатів на військову службу до СБУ та службу у військовому резерві СБУ

3.1. Медичний огляд кандидатів на військову службу до СБУ та службу у військовому резерві СБУ проводиться на підставі направлень на медичний огляд, виданих уповноваженими співробітниками підрозділів, визначених у підпунктах 1, 2 пункту 2.1 розділу II цієї Інструкції.

3.2. Для проходження медичного огляду кандидати на військову службу до СБУ та службу у військовому резерві СБУ разом з направленням на проходження медичного огляду подають документи відповідно до переліку, наведеного у пункті 2.2 розділу II цієї Інструкції.

3.3. Кандидати на військову службу до СБУ, визнані непридатними до військової служби за станом здоров'я у Збройних Силах України, проходять медичний огляд ВЛК у закладах охорони здоров'я СБУ у разі визнання їх придатними до військової служби за результатами повторного медичного огляду, проведеного відповідними призовними та лікарськими комісіями військових комісаріатів.

IV. Особливості проходження медичного огляду кандидатами на навчання у навчальних закладах

4.1. Кандидати на навчання у навчальних закладах проходять попередні та остаточні медичні огляди.

4.2. Попередній медичний огляд кандидатів на навчання у навчальних закладах проводиться ВЛК не раніше дня початку роботи з поглибленого вивчення таких кандидатів заінтересованими органами, підрозділами, закладами СБУ, які здійснюють відбір кандидатів, та завершується до 30 квітня поточного року.

4.3. Попередній медичний огляд для кандидатів на навчання у навчальних закладах проводиться:

Центральною ВЛК - з реєстрацією місця проживання в місті Києві або Київській області;

ВЛК військово-медичної служби ВМУ в регіональному органі СБУ - з урахуванням реєстрації місця проживання.

4.4. Остаточні медичні огляди проводяться напередодні вступних іспитів до навчального закладу, дислокованого у:

місті Києві - ВЛК Національної академії СБУ (далі - НА СБУ), утвореної на базі військово-медичної служби НА СБУ або центральної поліклініки ВМУ;

місті Харкові - ВЛК Інституту підготовки юридичних кадрів для СБУ Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (далі - ІПЮК для СБУ), утвореної на базі військово-медичної служби ВМУ в Управлінні СБУ в Харківській області.

4.5. Постанова ВЛК про непридатність кандидата до навчання у навчальних закладах за результатами попереднього медичного огляду може бути оскаржена відповідно до пункту 9.1 розділу IX цієї Інструкції.

4.6. Постанови ВЛК НА СБУ та ВЛК ІПЮК для СБУ про непридатність кандидата до навчання у навчальних закладах за результатами остаточного медичного огляду можуть бути оскаржені відповідно до пунктів 9.2, 9.3 розділу IX цієї Інструкції.

V. Медичний огляд членів сімей співробітників-військовослужбовців, які направляються у відрядження за кордон

5.1. Медичний огляд членів сімей співробітників-військовослужбовців проводиться з метою визначення можливості проживання їх разом із співробітником-військовослужбовцем, який направляється у відрядження за кордон на строк тривалістю шість місяців і більше.

5.2. Члени сімей співробітників-військовослужбовців перед проходженням медичного огляду подають до ВЛК такі документи:

направлення на медичний огляд;

паспорт громадянина України (для дітей співробітника-військовослужбовця - свідоцтво про народження (за відсутності паспорта громадянина України));

медичну карту амбулаторного хворого із закладу охорони здоров'я за місцем проживання, роботи або навчання з даними динамічного нагляду;

медичну довідку з психоневрологічного та наркологічного диспансерів за місцем проживання щодо перебування на обліку у лікаря-психіатра та лікаря-нарколога;

результати рентгенологічного (флюорографічного) дослідження органів грудної порожнини, якщо воно не проводилось або якщо в медичних документах відсутні відомості про таке дослідження протягом останніх 12 місяців;

довідки з протитуберкульозного та дерматовенерологічного диспансерів щодо перебування на обліку;

результати аналізів на ВІЛ-інфекцію, вірусний гепатит "B" і "C";

карту профілактичних щеплень (форма N 063/о, затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10 січня 2006 року N 1 "Про затвердження Форм первинної облікової документації з інфекційної, дерматовенерологічної, онкологічної захворюваності та інструкцій щодо їх заповнення", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 червня 2006 року за N 686/12560) із закладу охорони здоров'я за місцем перебування дитини на медичному обліку із визначенням проведених та запланованих до проведення у поточному році профілактичних щеплень.

5.3. Постанова ВЛК за результатами медичного огляду, проведеного у зв'язку з виїздом члена сім'ї співробітника-військовослужбовця за кордон, є чинною протягом шести місяців з дня її винесення.

VI. Медичний огляд колишніх співробітників-військовослужбовців

6.1. Колишні співробітники-військовослужбовці проходять медичний огляд з урахуванням реєстрації їх місця проживання:

1) за направленням, виданим Управлінням роботи з особовим складом СБУ або підрозділом кадрового забезпечення органу, підрозділу, закладу СБУ;

2) за направленням, виданим Службою мобілізації та територіальної оборони СБУ або підрозділом мобілізації та територіальної оборони органу, підрозділу, закладу СБУ;

3) за письмовою заявою колишнього співробітника-військовослужбовця на ім'я начальника регіонального органу СБУ з урахуванням реєстрації місця проживання особи, начальника ВМУ - у разі реєстрації місця проживання особи у місті Києві або Київській області. Медичний огляд проводиться за результатами вивчення наданих медичних документів (заочно) у зв'язку з необхідністю:

встановлення причинного зв'язку захворювання, поранення (травми, контузії або каліцтва) з проходженням військової служби або виконанням обов'язків військової служби;

визначення ступеня придатності до військової служби на день звільнення, якщо медичний огляд при звільненні з військової служби не проводився, - не пізніше одного року з дня звільнення на підставі медичних документів, складених під час проходження військової служби;

перегляду постанови ВЛК про ступінь придатності до військової служби на день звільнення у зв'язку з незгодою з постановою ВЛК - не пізніше одного року після дня звільнення на підставі медичних документів, складених під час проходження військової служби.

6.2. У разі якщо після звільнення особи з військової служби пройшло більше одного року, медичний огляд колишніх співробітників-військовослужбовців проводиться з метою:

визначення ступеня придатності до військової служби на час його проведення - в облікових цілях без встановлення причинного зв'язку захворювання, поранення (травми, контузії або каліцтва) з проходженням військової служби або виконанням обов'язків військової служби;

встановлення причинного зв'язку захворювання, поранення (травми, контузії або каліцтва) з проходженням військової служби або виконанням обов'язків військової служби без визначення ступеня придатності до військової служби - якщо при звільненні з військової служби медичний огляд не проводився.

6.3. Медичний огляд колишніх співробітників-військовослужбовців у випадках, визначених у підпунктах 1, 2 пункту 6.1 цього розділу, проводиться на підставі таких документів:

направлення на медичний огляд;

військового квитка;

оригіналу висновку ВЛК, винесеного при звільненні особи з військової служби, або його копії, завіреної в установленому законодавством порядку;

медичної карти амбулаторного хворого, інших документів, що характеризують стан здоров'я під час проходження військової служби та після звільнення.

6.4. Медичний огляд колишніх співробітників-військовослужбовців при встановленні причинного зв'язку захворювання, поранення (травми, контузії або каліцтва) з проходженням військової служби або виконанням обов'язків військової служби проводиться на підставі документів, визначених у пунктах 7.1, 7.2 розділу VII цієї Інструкції.

6.5. Медичний огляд колишніх співробітників-військовослужбовців при визначенні ступеня придатності до військової служби на день звільнення або перегляду постанови ВЛК про ступінь придатності на день звільнення (абзаци третій, четвертий підпункту 3 пункту 6.1 цього розділу) проводиться на підставі таких документів, поданих особисто колишнім співробітником-військовослужбовцем, уповноваженою ним особою (у разі надання визначених законодавством документів, що підтверджують її повноваження) або надісланих поштовим зв'язком:

заяви про перегляд постанови ВЛК із зазначенням причини необхідності проведення такого перегляду;

оригіналу або копії, завіреної в установленому законодавством порядку, свідоцтва про хворобу (довідки ВЛК), складеного при звільненні особи з військової служби;

витягу з особової справи про періоди військової служби;

медичної карти амбулаторного хворого;

інших документів, що характеризують стан здоров'я під час проходження військової служби та після звільнення.

6.6. Встановлення групи інвалідності колишнім співробітникам-військовослужбовцям та причинного зв'язку інвалідності з проходженням ними військової служби або виконанням обов'язків військової служби здійснюється медико-соціальними експертними комісіями МОЗ на підставі відповідної постанови ВЛК про причинний зв'язок в установленому законодавством порядку.

VII. Винесення постанов ВЛК колишнім співробітникам-військовослужбовцям про причинний зв'язок захворювання, поранення (травми, контузії або каліцтва), у тому числі, що спричинили смерть, з проходженням військової служби або виконанням обов'язків військової служби

7.1. Для встановлення причинного зв'язку поранення (травми, контузії або каліцтва) з виконанням обов'язків військової служби при захисті Батьківщини, участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та виконанням обов'язків військової служби на території держав, де велись бойові дії, до ВЛК особою, уповноваженою нею особою (у разі надання визначених законодавством документів, що підтверджують її повноваження) або поштовим зв'язком надаються такі документи:

витяг з особової справи про періоди проходження військової служби, у тому числі про участь у бойових діях тощо;

акт про нещасний випадок, пов'язаний із виконанням обов'язків військової служби, про обставини отримання поранення (травми, контузії або каліцтва);

інші медичні документи, які містять відомості про характер поранення (травми, контузії або каліцтва), їх наслідки, проведене лікування.

7.2. Для встановлення причинного зв'язку захворювання з виконанням обов'язків військової служби при захисті Батьківщини, участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та виконанням обов'язків військової служби на території держав, де велись бойові дії, до ВЛК особою, уповноваженою нею особою (у разі надання визначених законодавством документів, що підтверджують її повноваження) або поштовим зв'язком надаються:

документи, що містять відомості про призов осіб на військову службу та підставу звільнення з військової служби;

документи, що містять відомості про проходження військової служби в умовах, визначених в абзаці першому цього пункту;

медичні документи щодо перебування на лікуванні в період проходження військової служби в умовах, визначених в абзаці першому цього пункту, та після припинення виконання обов'язків військової служби у визначених умовах протягом перших двох років: медична карта амбулаторного хворого, виписка з медичної карти стаціонарного хворого (форма N 003/о, затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року N 110 "Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров'я незалежно від форми власності та підпорядкування", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974);

довідки, складені підрозділом, органом, закладом, установою СБУ, де знаходяться на зберіганні матеріали особової справи, про періоди проходження військової служби;

інші документи, які містять відомості про характер захворювання, його наслідки, проведене лікування.

7.3. За необхідності встановлення колишнім співробітникам-військовослужбовцям причинного зв'язку захворювання, поранення (травми, контузії або каліцтва), що спричинили смерть, з проходженням військової служби або виконанням обов'язків військової служби заявником додатково до документів, зазначених у пункті 7.2 цього розділу, до ВЛК подаються:

копія свідоцтва про смерть;

лікарське свідоцтво про смерть або довідка про причину смерті.

7.4. Показання свідків про перенесені захворювання або поранення (травми, контузії або каліцтва) колишнього співробітника-військовослужбовця не є підставою для прийняття ВЛК рішення щодо встановлення причинного зв'язку з проходженням військової служби або виконанням обов'язків військової служби.

VIII. Винесення постанов ВЛК про причинний зв'язок захворювань з аварією на Чорнобильській АЕС та інших ядерних об'єктах, випробуваннями ядерної зброї

8.1. Встановлення причинного зв'язку захворювань у колишніх співробітників-військовослужбовців з виконанням обов'язків військової служби або роботами з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у межах 30-кілометрової зони, інших аварій на ядерних об'єктах та при випробуваннях ядерної зброї проводиться відповідно до наказу МОЗ від 17 травня 1997 року N 150 "Про затвердження нормативних актів щодо хвороб, при яких може бути встановлений причинний зв'язок з дією іонізуючого випромінення та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 26 вересня 1997 року за N 448/2252 (із змінами).

8.2. Для встановлення причинного зв'язку захворювання з аварією на Чорнобильській АЕС та інших ядерних об'єктах, випробуваннями ядерної зброї до ВЛК особою, уповноваженою нею особою (у разі надання визначених законодавством документів, що підтверджують її повноваження) або надісланих поштовим зв'язком подаються такі документи:

письмова заява особи;

паспорт громадянина України;

витяг з особової справи про періоди проходження військової служби, у тому числі про строки перебування у зоні радіоактивного забруднення;

копія посвідчення особи, постраждалої від наслідків Чорнобильської катастрофи (учасника ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС);

медична карта амбулаторного хворого, виписки з медичних карток стаціонарного хворого (форма N 003/о, затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року N 110 "Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров'я незалежно від форми власності та підпорядкування", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974) за період, що також охоплює й час до перебування в зоні радіоактивного забруднення і після нього до дня подання документів до ВЛК;

копія довідки ВЛК або свідоцтва про хворобу на час звільнення з військової служби.

8.3. За необхідності встановлення колишнім співробітникам-військовослужбовцям причинного зв'язку захворювання, що спричинило смерть, з аварією на Чорнобильській АЕС та інших ядерних об'єктах, випробуваннями ядерної зброї заявником додатково до документів, зазначених у пункті 8.2 цього розділу, до ВЛК подаються:

копія свідоцтва про смерть;

лікарське свідоцтво про смерть або довідка про причину смерті.

IX. Оскарження результатів медичного огляду ВЛК

9.1. У разі незгоди особи, яка пройшла медичний огляд, з постановою ВЛК на підставі її письмової скарги (заяви) голова ВЛК протягом трьох робочих днів приймає одне з таких рішень:

призначає додаткове медичне обстеження для врахування його результатів при повторному медичному огляді ВЛК та винесенні нової постанови ВЛК;

направляє особу за її згодою до Центральної ВЛК для проходження медичного огляду та надсилає до Центральної ВЛК акт медичного огляду та інші документи, що стосуються медичного огляду особи.

9.2. Постанова ВЛК НА СБУ та ВЛК ІПЮК для СБУ за результатами остаточного медичного огляду кандидата на навчання у навчальних закладах може бути оскаржена ним начальнику ВМУ не пізніше наступного дня після оголошення постанови ВЛК шляхом подання скарги (заяви) до ВЛК НА СБУ або ВЛК ІПЮК для СБУ.

Скарга (заява) разом із актом медичного огляду ВЛК та іншими документами, що стосуються медичного огляду кандидата на навчання у навчальних закладах, ВЛК НА СБУ або ВЛК ІПЮК для СБУ протягом одного дня з дня її надходження надається (надсилається) до ВМУ для розгляду комісією, склад якої визначається начальником ВМУ із залученням керівників груп експертів ВМУ за відповідними лікарськими спеціальностями.

За результатами розгляду скарги (заяви) та доданих до неї документів комісія, визначена начальником ВМУ згідно з абзацом другим цього пункту, не пізніше одного дня приймає обґрунтоване рішення про залишення в силі постанови ВЛК НА СБУ, ВЛК ІПЮК для СБУ або про її скасування з наданням обов'язкових висновків для виконання зазначеними ВЛК щодо прийняття нової постанови про придатність кандидата на навчання у навчальних закладах.

Рішення ВЛК НА СБУ, ВЛК ІПЮК для СБУ, прийняті на підставі висновків комісії, зазначеної в абзаці третьому цього пункту, є остаточними в системі СБУ.

9.3. Постанови Центральної ВЛК та ВЛК НА СБУ, ВЛК ІПЮК для СБУ, прийняті за результатами їх розгляду комісією, визначеною начальником ВМУ згідно з абзацом другим пункту 9.2 цього розділу, можуть бути оскаржені в судовому порядку.

 

Начальник Військово-медичного
управління Служби безпеки України

Л. Шугалей

Опрос