Идет загрузка документа (60 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению об экспертно-квалификационных комиссиях и аттестации судебных экспертов

Минюст
Приказ от 10.01.2019 № 82/5
действует с 08.02.2019

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.01.2019

м. Київ

N 82/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 січня 2019 р. за N 84/33055

Про затвердження Змін до Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів

Відповідно до статей 8, 16, 17 Закону України "Про судову експертизу", підпунктів 63, 64, 67 пункту 4, пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 03 березня 2015 року N 301/5, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 04 березня 2015 року за N 249/26694, що додаються.

2. Департаменту з питань правосуддя та національної безпеки (Олійник О. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань виконавчої служби Глущенко С. В.

 

Заступник Міністра
з питань європейської інтеграції

С. Петухов

 

Зміни
до Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів

1. У розділі II:

1) у пункті 2:

підпункт 3 викласти в такій редакції:

"3) розгляд питань дисциплінарної відповідальності судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ;";

доповнити пункт новим підпунктом 4 такого змісту:

"4) розгляд питань щодо анулювання свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта, виданого судовим експертам, які не є працівниками державних спеціалізованих установ.";

2) пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. Організаційне забезпечення діяльності ЦЕКК здійснюється структурним підрозділом Міністерства юстиції, на який покладено функції організаційно-управлінського забезпечення судово-експертної діяльності (далі - Структурний підрозділ Мін'юсту).

Підготовка матеріалів для розгляду ЦЕКК забезпечується секретарем ЦЕКК.

Участь членів ЦЕКК, які є працівниками НДУСЕ, забезпечується керівництвом цих установ. Інші члени ЦЕКК беруть участь у роботі комісії на громадських засадах за їх згодою.";

3) у пункті 14 слова ", та бланк" виключити.

2. У розділі III:

1) у пункті 1:

підпункт 2 викласти в такій редакції:

"2) розгляд питань дисциплінарної відповідальності судових експертів НДУСЕ;";

доповнити пункт новим підпунктом 3 такого змісту:

"3) розгляд питань щодо анулювання свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта, виданого працівнику НДУСЕ.";

2) абзац третій пункту 5 викласти в такій редакції:

"У разі проведення атестації з метою присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта з експертної спеціальності, фахівці з якої відсутні в установі, чи нової експертної спеціальності до змінного складу ЕКК включаються фахівці інших НДУСЕ, досвідчені фахівці відповідної галузі знань наукових установ, навчальних закладів, інших державних органів, які мають стаж практичної роботи за спеціальністю не менше п'яти років (за згодою).".

3. У розділі IV:

1) пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Фахівець, який має намір вперше отримати кваліфікацію судового експерта, спочатку проходить підготовку за програмою підготовки з теоретичних, організаційних і процесуальних питань судової експертизи, а потім за програмами підготовки з відповідних експертних спеціальностей.

Для проходження підготовки (стажування) фахівець подає до відповідної установи заяву про допуск до проходження підготовки (стажування) згідно з додатком 3 до цього Положення; копію диплома про відповідну вищу освіту другого рівня за ступенем магістра з додатком до нього (за наявності також подаються копії дипломів за іншими рівнями вищої освіти з додатками до них) (у разі присвоєння кваліфікації судового експерта); відомості про відсутність судимості; копії першої, другої сторінок паспорта.";

2) в абзаці першому пункту 7 абревіатуру "НДУСЕ" замінити словами "відповідних установ";

3) пункти 10, 11 викласти в такій редакції:

"10. Після підготовки (стажування) фахівця, який не є працівником державної спеціалізованої установи, НДУСЕ подає до ЦЕКК заяву, форму якої визначено додатком 4 до цього Положення, про допуск до проходження атестації, а також копію свідоцтва Інституту права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України про проходження підготовки (стажування) з теоретичних, організаційних і процесуальних питань судової експертизи та довідку про проходження підготовки (стажування) з відповідних експертних спеціальностей, форму якої визначено додатком 5 до цього Положення, до яких додаються:

1) у разі присвоєння кваліфікації судового експерта:

копія диплома про відповідну вищу освіту другого рівня за ступенем магістра з додатком до нього (за наявності також подаються копії дипломів за іншими рівнями вищої освіти з додатками до них);

відомості про відсутність судимості;

копії першої, другої сторінок паспорта;

проекти (копії) не менше трьох висновків з експертних спеціальностей відповідних видів експертиз;

рецензії на проекти (копії) висновків, складені судовими експертами, що не брали участі в підготовці (стажуванні);

дві фотокартки розміром 3 х 4 см;

2) у разі підтвердження кваліфікації судового експерта:

відомості про відсутність судимості;

проекти (копії) не менше трьох висновків з експертних спеціальностей відповідних видів експертиз;

рецензії на проекти (копії) висновків, складені судовими експертами, що не брали участі в підготовці (стажуванні);

дві фотокартки розміром 3 х 4 см.

11. Копія свідоцтва Інституту права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України про проходження підготовки (стажування) з теоретичних, організаційних і процесуальних питань судової експертизи може бути пред'явлена фахівцем для проходження атестації протягом двох років.";

4) у пункті 12 слова "структурним підрозділом Міністерства юстиції України, на який покладено експертне забезпечення правосуддя," замінити словами "Структурним підрозділом Мін'юсту";

5) пункт 13 викласти в такій редакції:

"13. Після закінчення підготовки (стажування) працівника НДУСЕ до ЕКК подаються заява про допуск до проходження атестації, подання та характеристика, що підписуються його безпосереднім керівником, до яких додаються:

відомості про відсутність судимості (у разі присвоєння кваліфікації судового експерта);

проекти (копії) не менше трьох висновків з експертних спеціальностей відповідних видів експертиз;

рецензії на проекти (копії) висновків, складені судовими експертами, що не брали участь в підготовці (стажуванні);

копія свідоцтва Інституту права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України (у разі наявності);

фотокартка розміром 3 х 4 см.

На розгляд ЕКК кадрова служба подає матеріали особової справи працівника установи (копія диплома про відповідну вищу освіту другого рівня за ступенем магістра з додатком до нього та за наявності - копії дипломів за іншими рівнями вищої освіти з додатками до них).".

4. У пункті 1 розділу V слова "відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста" замінити словами "відповідну вищу освіту другого рівня за ступенем магістра".

5. У розділі VI:

1) пункти 4, 5 викласти в такій редакції:

"4. Строк дії Свідоцтва для працівників НДУСЕ становить п'ять років; для фахівців, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, - три роки.

Строк дії Свідоцтва продовжується після підтвердження експертом кваліфікації. Якщо строк дії Свідоцтва не продовжений, Свідоцтво вважається недійсним.

Строк дії Свідоцтва, виданого судовому експерту, який не є працівником державної спеціалізованої установи і має науковий ступінь за галуззю знань, що відповідає присвоєній йому експертній спеціальності, продовжується рішенням ЦЕКК на підставі розгляду матеріалів перевірки діяльності судового експерта, проведеної територіальними органами Міністерства юстиції України.

5. Свідоцтво, видане працівнику НДУСЕ, дає право на проведення судових експертиз та експертних досліджень за дорученням керівництва цієї установи.

Використання працівниками НДУСЕ Свідоцтва для проведення судових експертиз чи експертних досліджень на інших підприємствах, в установах та організаціях або особисто поза межами установи забороняється, крім випадків відрядження фахівця для участі у судовому засіданні чи слідчих діях або у складі комісії.

Свідоцтво, видане працівнику НДУСЕ, дійсне за наявності посвідчення співробітника відповідної НДУСЕ. У разі звільнення працівника Свідоцтво вважається недійсним і підлягає анулюванню.";

2) пункти 6, 7 виключити.

У зв'язку з цим пункти 8 - 14 вважати відповідно пунктами 6 - 12;

3) у пункті 11 цифру "4" замінити цифрою "3";

4) у пункті 12:

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

"Рішення щодо анулювання Свідоцтва приймається експертно-кваліфікаційною комісією, яка його видала (крім випадків, визначених підпунктами 5, 9 цього пункту).";

доповнити пункт новими абзацами дванадцятим, тринадцятим такого змісту:

"Відомості про анулювання Свідоцтва вносяться до державного Реєстру атестованих судових експертів.

Вилучені Свідоцтва знищуються, про що складається акт за підписом голови і секретаря комісії та робиться відмітка в Журналі.";

5) доповнити розділ новим пунктом 13 такого змісту:

"13. У період строку дії Свідоцтва судовий експерт, який не є працівником державної спеціалізованої установи, може тимчасово припинити здійснення судово-експертної діяльності у разі:

тимчасової втрати працездатності;

перебування у соціальній відпустці відповідно до чинного законодавства;

проходження військової служби;

здійснення іншої професійної діяльності, несумісної із судово-експертною діяльністю.

Про тимчасове припинення та поновлення здійснення судово-експертної діяльності судовий експерт, який не є працівником державної спеціалізованої установи, зобов'язаний повідомити Міністерство юстиції України.

Відомості про тимчасове припинення здійснення судово-експертної діяльності та її поновлення вносяться до державного Реєстру атестованих судових експертів за заявою судового експерта, який не є працівником державної спеціалізованої установи.

Здійснення судово-експертної діяльності тимчасово припиняється та поновлюється з дня подання до Міністерства юстиції України відповідної заяви.

На час тимчасового припинення здійснення судово-експертної діяльності строк дії Свідоцтва не продовжується.

У випадку закінчення строку дії Свідоцтва під час тимчасового припинення судово-експертної діяльності строк дії Свідоцтва продовжується після підтвердження у порядку, визначеному цим Положенням, кваліфікації судового експерта.".

6. У пункті 2 розділу VII слова "структурного підрозділу Міністерства юстиції України, на який покладено експертне забезпечення правосуддя," замінити словами "Структурного підрозділу Мін'юсту".

7. Додатки 3, 6 - 8, 10 викласти в новій редакції, що додаються.

8. У відмітках додатків 11, 12 цифри "9", "11" замінити відповідно цифрами "7", "9".

 

Директор Департаменту з питань
правосуддя та національної безпеки

О. М. Олійник

 

 

Директору
______________________________________________
   (найменування науково-дослідної установи судових експертиз)
______________________________________________
______________________________________________
                                   (прізвище, ім'я, по батькові)

______________________________________________
                            (прізвище, ім'я, по батькові заявника)

Місце проживання (код та номер телефону):
______________________________________________
______________________________________________

Місце роботи (повне найменування підприємства, установи або організації, місцезнаходження, код та номер телефону):
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до проходження підготовки (стажування) в
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                     (найменування установи)
за спеціальністю (спеціальностями):
_____________________________________________________________________________________
                                                                               (повна назва експертної(их) спеціальності(ей))
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Додатки: копія диплома про відповідну вищу освіту другого рівня за ступенем магістра з додатком до нього, копії дипломів за іншими рівнями вищої освіти з додатками до них (за наявності) (у разі присвоєння кваліфікації судового експерта); відомості про відсутність судимості; копії трудової книжки та першої, другої сторінок паспорта.

Даю згоду на збереження та обробку моїх персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

"___" ____________ 20__ року

________________
(підпис)

 

ПЕРЕЛІК
видів судових експертиз та експертних спеціальностей, за якими присвоюється кваліфікація судового експерта фахівцям науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України

N з/п

Види та підвиди судових експертиз

Індекси експертних спеціальностей

Види експертних спеціальностей

1

Почеркознавча та лінгвістична

1.1

Дослідження почерку і підписів

1.2

Лінгвістичне дослідження писемного мовлення

2

Технічна експертиза документів

2.1

Дослідження реквізитів документів

2.2

Дослідження матеріалів документів

2.3

Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів

3

Експертиза зброї

3.1

Балістичне дослідження вогнепальної зброї та бойових припасів до неї

3.2

Балістичне дослідження слідів зброї, слідів пострілу та ситуаційних обставин пострілу

3.3

Дослідження холодної зброї

3.4

Дослідження зброї з некінетичним принципом ураження

3.5

Дослідження гранатометів

3.6

Дослідження артилерійської та ракетної зброї

4

Трасологічна

4.1

Дослідження слідів людини та слідів тварини

4.2

Дослідження знарядь, агрегатів, інструментів і залишених ними слідів, ідентифікація цілого за частинами

4.3

Криміналістичне дослідження транспортних засобів

4.4

Дослідження ідентифікаційних номерів та рельєфних знаків

4.6

Дактилоскопічні дослідження

5

Вибухово-технічна

5.1

Дослідження вибухових речовин, продуктів вибуху та пострілу

5.2

Дослідження вибухових пристроїв, слідів та обставин вибуху

5.4

Дослідження обставин і механізму техногенних вибухів

6

Фототехнічна, портретна та голографічних зображень

6.1

Дослідження фотозображень та технічних засобів їх виготовлення

6.2

Ідентифікація особи за ознаками зовнішності за матеріальними зображеннями

6.3

Дослідження голографічних захисних зображень та їх елементів

7

Відео-, звукозапису

7.1

Технічне дослідження матеріалів та засобів відео-, звукозапису

7.2

Дослідження диктора за фізичними параметрами усного мовлення, акустичних сигналів та середовищ

7.3

Лінгвістичне дослідження усного мовлення

8

Матеріалів, речовин та виробів

8.1

Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить

8.2

Дослідження полімерних матеріалів, пластмас і виробів з них

8.3

Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них

8.4

Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів

8.5

Дослідження скла, кераміки та виробів з них

8.6

Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів

8.7

Дослідження спиртовмісних сумішей

8.8

Дослідження ґрунтів

8.9

Дослідження металів і сплавів та виробів з них

8.10

Дослідження наявності шкідливих речовин у навколишньому середовищі

8.10.1

Дослідження наявності пестицидів у навколишньому середовищі

8.11

Дослідження речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин

8.12

Дослідження харчових продуктів

8.13

Дослідження сильнодіючих і отруйних речовин

9

Біологічна

9.1

Дослідження об'єктів рослинного походження

9.2

Дослідження об'єктів тваринного походження

10

Інженерно-транспортна

10.1

Дослідження обставин і механізму дорожньо-транспортних пригод

10.2

Дослідження технічного стану транспортних засобів

10.3

Дослідження деталей транспортних засобів

10.4

Транспортно-трасологічні дослідження

11

Безпеки життєдіяльності

10.5

Дослідження причин та наслідків порушення вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці

12

Будівельно-технічна

10.6

Дослідження об'єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів

13

Земельно-технічна

10.7

Розподіл земель та визначення порядку користування земельними ділянками

14

Пожежно-технічна

10.8

Дослідження обставин виникнення і поширення пожеж та дотримання вимог пожежної безпеки

15

Комп'ютерно-технічна

10.9

Дослідження комп'ютерної техніки та програмних продуктів

16

Оціночно-будівельна

10.10

Визначення оціночної вартості будівельних об'єктів та споруд

17

Залізнично-транспортна

10.11

Дослідження обставин та механізму залізнично-транспортної пригоди

10.12

Дослідження технічного стану рухомого складу залізничного транспорту

10.13.1

Дослідження інженерного обладнання верхньої будови колії

10.13.2

Дослідження інженерного обладнання нижньої будови колії

18

Оціночно-земельна

10.14

Оцінка земельних ділянок

19

Гірничотехнічна

10.15

Дослідження причин та наслідків надзвичайних подій у гірничій промисловості та в підземних умовах

20

Дорожньо-технічна

10.16

Дорожньо-технічні дослідження

21

Телекомунікаційна

10.17

Дослідження телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів

22

Електротехнічна

10.18

Дослідження технічної експлуатації електроустаткування

23

Інженерно-екологічна

10.19

Дослідження обставин та організаційно-технічних причин і наслідків впливу техногенних джерел на об'єкти довкілля

24

Експертиза з питань землеустрою

10.20

Дослідження з питань землеустрою

25

Електротранспортна експертиза

10.21

Дослідження міського електричного транспорту

26

Експертиза технічного стану ліфтів

10.22

Дослідження технічного стану ліфтів та умов їх безпечної експлуатації

27

Економічна

11.1

Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності

11.2

Дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій

11.3

Дослідження документів фінансово-кредитних операцій

28

Товарознавча

12.1

Визначення вартості машин, обладнання, сировини та споживчих товарів

29

Транспортно-товарознавча

12.2

Визначення вартості колісних транспортних засобів та розміру збитку, завданого власнику транспортного засобу

12.3

Оцінка судноплавних засобів

12.4

Оцінка літальних апаратів

30

Експертиза військового майна

12.5

Оцінка майна і техніки військового призначення та озброєння

31

Експертиза у сфері інтелектуальної власності

 

31.1

Літературних і художніх творів

13.1.1

Дослідження, пов'язані з літературними, художніми творами, та інші

13.1.2

Дослідження, пов'язані з комп'ютерними програмами і компіляціями даних (базами даних)

31.2

Фонограм, відеограм, програм (передач) організацій мовлення

13.2

Дослідження, пов'язані з виконаннями, фонограмами, відеограмами, програмами (передачами) організацій мовлення

31.3

Винаходів і корисних моделей

13.3

Дослідження, пов'язані із винаходами і корисними моделями

31.4

Промислових зразків

13.4

Дослідження, пов'язані з промисловими зразками

31.5

Сортів рослин

13.5.1

Дослідження, пов'язані із сортами рослин

31.6

Комерційних (фірмових) найменувань, торговельних марок (знаків для товарів і послуг), географічних зазначень

13.6

Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями

31.7

Комерційної таємниці (ноу-хау) і раціоналізаторських пропозицій

13.8

Дослідження, пов'язані з комерційною таємницею (ноу-хау) і раціоналізаторськими пропозиціями

31.8

Економічна у сфері інтелектуальної власності

13.9

Економічні дослідження у сфері інтелектуальної власності

32

Психологічна

14.1

Психологічні дослідження

33

Мистецтвознавча

15.1

Мистецтвознавчі дослідження

34

Військова

16.1

Військові дослідження

35

Гемологічна експертиза

17.1.1

Дослідження дорогоцінного каміння

17.1.2

Дослідження діамантів

17.1.3

Дослідження дорогоцінного каміння органогенного походження

17.1.4

Дослідження напівдорогоцінного каміння

17.1.5

Дослідження декоративного каміння

36

Ветеринарна

18.1

Ветеринарні дослідження

 

ПЕРЕЛІК
видів судових експертиз та експертних спеціальностей, за якими присвоюється кваліфікація судового експерта фахівцям, що не працюють у державних спеціалізованих установах

N з/п

Види та підвиди судових експертиз

Індекси експертних спеціальностей

Види експертних спеціальностей

1

Інженерно-транспортна

10.1

Дослідження обставин і механізму дорожньо-транспортних пригод

10.2

Дослідження технічного стану транспортних засобів

10.3

Дослідження деталей транспортних засобів

10.4

Транспортно-трасологічні дослідження

2

Безпеки життєдіяльності

10.5

Дослідження причин та наслідків порушення вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці

3

Будівельно-технічна

10.6

Дослідження об'єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів

4

Земельно-технічна

10.7

Розподіл земель та визначення порядку користування земельними ділянками

5

Пожежно-технічна

10.8

Дослідження обставин виникнення і поширення пожеж та дотримання вимог пожежної безпеки

6

Оціночно-будівельна

10.10

Визначення оціночної вартості будівельних об'єктів та споруд

7

Залізнично-транспортна

10.11

Дослідження обставин та механізму залізнично-транспортної пригоди

10.12

Дослідження технічного стану рухомого складу залізничного транспорту

10.13.1

Дослідження інженерного обладнання верхньої будови колії

10.13.2

Дослідження інженерного обладнання нижньої будови колії

8

Оціночно-земельна

10.14

Оцінка земельних ділянок

9

Гірничотехнічна

10.15

Дослідження причин та наслідків надзвичайних подій у гірничій промисловості та в підземних умовах

10

Дорожньо-технічна

10.16

Дорожньо-технічні дослідження

11

Електротехнічна

10.18

Дослідження технічної експлуатації електроустаткування

12

Інженерно-екологічна

10.19

Дослідження обставин та організаційно-технічних причин і наслідків впливу техногенних джерел на об'єкти довкілля

13

Економічна

11.1

Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності

11.2

Дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій

11.3

Дослідження документів фінансово-кредитних операцій

14

Товарознавча

12.1

Визначення вартості машин, обладнання, сировини та споживчих товарів

15

Транспортно-товарознавча

12.2

Визначення вартості колісних транспортних засобів та розміру збитку, завданого власнику транспортного засобу

12.3

Оцінка судноплавних засобів

12.4

Оцінка літальних апаратів

16

Експертиза у сфері інтелектуальної власності

 

16.1

Літературних і художніх творів

13.1.1

Дослідження, пов'язані з літературними, художніми творами, та інші

13.1.2

Дослідження, пов'язані з комп'ютерними програмами і компіляціями даних (базами даних)

16.2

Фонограм, відеограм, програм (передач) організацій мовлення

13.2

Дослідження, пов'язані з виконаннями, фонограмами, відеограмами, програмами (передачами) організацій мовлення

16.3

Винаходів і корисних моделей

13.3

Дослідження, пов'язані з винаходами і корисними моделями

16.4

Промислових зразків

13.4

Дослідження, пов'язані з промисловими зразками

16.5

Сортів рослин

13.5.1

Дослідження, пов'язані із сортами рослин

16.6

Комерційних (фірмових) найменувань, торговельних марок (знаків для товарів і послуг), географічних зазначень

13.6

Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями

16.7

Комерційної таємниці (ноу-хау) і раціоналізаторських пропозицій

13.8

Дослідження, пов'язані з комерційною таємницею (ноу-хау) і раціоналізаторськими пропозиціями

16.8

Економічна у сфері інтелектуальної власності

13.9

Економічні дослідження у сфері інтелектуальної власності

17

Мистецтвознавча

15.1

Мистецтвознавчі дослідження

 

Атестаційний лист

1.____________________________________________________________________________________
              (прізвище, ім'я, по батькові особи, яка виявила бажання отримати (підтвердити) кваліфікацію судового експерта)

2.____________________________________________________________________________________
                                                                                                           (вид експертизи)

3. ___________________________________________________________________________________
                                                                                     (назва експертної(их) спеціальності(ей))
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

4. Оцінка відповідей ("склав(ла)" або "не склав(ла)").

Назва програми, індекс експертної спеціальності

Номер екзаменаційного білета

Оцінка відповідей

З теоретичних, організаційних та процесуальних питань судової експертизи

 

 

З експертної(их) спеціальності(ей)

 

 

Члени експертно-кваліфікаційної комісії, які приймали кваліфікаційний іспит:

___________
(підпис)

____________________
    (прізвище, ініціали)

___________
(підпис)

____________________
    (прізвище, ініціали)

___________
(підпис)

____________________
    (прізвище, ініціали)

 

Журнал реєстрації
виданих свідоцтв про присвоєння кваліфікації судового експерта

N
з/п

Номер свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта

Прізвище, ім'я, по батькові особи, якій видано свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта

Дата і номер рішення експертно-кваліфікаційної комісії із зазначенням змісту рішення

Індекс експертної спеціальності, за якою видане свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта

Дата отримання свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта або реквізити листа, яким воно направлено особі

Прізвище, ім'я, по батькові та підпис особи, яка отримала свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

____________

Опрос