Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка формирования открытого перечня независимых аудиторов в рамках совместных операционных программ пограничного сотрудничества Европейского инструмента соседства 2014 - 2020

Минфин
Порядок, Приказ от 19.12.2018 № 1045
действует с 08.02.2019

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.12.2018

м. Київ

N 1045

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 січня 2019 р. за N 51/33022

Про затвердження Порядку формування відкритого переліку незалежних аудиторів у рамках спільних операційних програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства 2014 - 2020

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 року N 554 "Про запровадження національної системи управління та контролю за виконанням спільних операційних програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства 2014 - 2020"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок формування відкритого переліку незалежних аудиторів у рамках спільних операційних програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства 2014 - 2020, що додається.

2. Департаменту міжнародних фінансових проектів в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

О. Маркарова

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший віце-прем'єр-міністр
України - Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

С. І. Кубів

Голова Аудиторської палати України

Т. О. Каменська

Голова Державної
регуляторної служби України

К. Ляпіна

 

ПОРЯДОК
формування відкритого переліку незалежних аудиторів у рамках спільних операційних програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства 2014 - 2020

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру формування відкритого переліку незалежних аудиторів (далі - Перелік незалежних аудиторів), які можуть бути обрані головним партнером та/або партнером - юридичною особою (резидентом) для проведення перевірки витрат за проектами спільних операційних програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства 2014 - 2020 (далі - Програми), реалізація яких здійснюється відповідно до Порядку функціонування національної системи управління та контролю за виконанням спільних операційних програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства 2014 - 2020, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 року N 554 (далі - Постанова).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" та Постанові.

II. Організація, повноваження, функціонування комісії

1. Міністерство фінансів України (далі - Міністерство) утворює комісію з конкурсного відбору незалежних аудиторів (далі - Комісія), що складається із посадових осіб Міністерства та представників Аудиторської палати України (далі - АПУ) (за згодою), які забезпечують проведення відбору незалежних аудиторів. Склад Комісії затверджує Міністр фінансів України.

2. Комісія може залучати до своєї роботи представників центральних органів виконавчої влади та незалежних експертів (за згодою).

3. До компетенції Комісії належать такі питання:

проведення конкурсного відбору шляхом розгляду та оцінки документів, наданих Міністерству суб'єктами аудиторської діяльності для участі у відборі;

визначення результатів відбору;

надання пропозицій Міністерству щодо внесення змін до Переліку незалежних аудиторів;

визначення конкурсу таким, що не відбувся.

4. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях Комісії, приймаються простою більшістю голосів у присутності не менше двох третин складу Комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

5. Прийняті Комісією рішення оформлюються протоколом, який підписують усі її члени, які брали участь у засіданні.

III. Формування відкритого переліку незалежних аудиторів

1. Оголошення про проведення конкурсного відбору незалежних аудиторів публікується не пізніше ніж за 10 робочих днів до граничного терміну подання суб'єктами аудиторської діяльності документів. Інформація про проведення конкурсу розміщується на офіційних веб-сайтах Міністерства та АПУ (за згодою).

2. Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають намір бути включеними до Переліку незалежних аудиторів та взяти участь у конкурсному відборі, подають до Міністерства лист із зазначенням мети звернення, повного найменування суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до установчих документів, місцезнаходження суб'єкта аудиторської діяльності. До такого листа обов'язково додаються такі документи:

1) лист від АПУ про включення суб'єкта аудиторської діяльності та аудиторів (працівників суб'єкта аудиторської діяльності), залучених до перевірки, до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, термін роботи суб'єкта аудиторської діяльності на ринку аудиторських послуг, проходження суб'єктом аудиторської діяльності контролю якості;

2) хоча б один із сертифікатів CAP, CIPA, ACCA, IAB, CIMA, наявний у аудиторів, залучених до перевірки;

3) завірені суб'єктом аудиторської діяльності копії документів, що підтверджують досвід з проведення аудиту проектів міжнародної технічної допомоги, володіння необхідними знаннями у сфері проведення перевірок процедур публічних закупівель;

4) завірена суб'єктом аудиторської діяльності копія документа (один із міжнародних сертифікатів, визначений критеріями відбору аудиторів, - IELTS, TOEFL, ESOL, CPE, BEC Higher) (за наявності) або особисте письмове підтвердження аудитором, що він володіє англійською мовою на рівні не нижче B2.

3. Документи, подані суб'єктом аудиторської діяльності пізніше визначеного в оголошенні про проведення конкурсного відбору незалежних аудиторів граничного терміну подання, не розглядаються.

4. Комісія розглядає протягом 15 робочих днів після закінчення граничного терміну їх подання надані суб'єктами аудиторської діяльності документи на відповідність критеріям відбору незалежних аудиторів, які можуть бути обрані головним партнером та/або партнером для проведення перевірки витрат за проектами в рамках Програм, визначених у додатку 1 до цього Порядку, та приймає рішення щодо визначення результату конкурсного відбору.

5. Перелік незалежних аудиторів, які пройшли процедуру відбору і можуть залучатися до перевірки витрат за проектами в рамках Програм, ведеться за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку та протягом 5 робочих днів затверджується наказом Міністерства на підставі пропозицій, викладених у протоколі засідання Комісії. Інформація щодо результату конкурсного відбору доводиться до відома всіх суб'єктів аудиторської діяльності, які брали участь у конкурсному відборі.

6. Якщо до настання граничного терміну подання пакетів документів до Міністерства не надійшло жодного пакета документів, Комісія приймає рішення про визнання відбору таким, що не відбувся, та ініціює оголошення конкурсного відбору незалежних аудиторів повторно.

7. У разі потреби внесення змін до Переліку незалежних аудиторів (включення) Мінекономрозвитку звертається із запитом до Міністерства стосовно здійснення заходів щодо проведення додаткового відбору незалежних аудиторів. Додатковий відбір здійснюється відповідно до цього Порядку.

8. Додатковий відбір суб'єктів аудиторської діяльності для формування Переліку незалежних аудиторів проводиться Комісією не рідше ніж один раз на рік або за запитом Мінекономрозвитку.

9. Комісія своїм рішенням може рекомендувати Міністерству виключити суб'єкта аудиторської діяльності з Переліку незалежних аудиторів відповідно до інформації, отриманої від Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю або АПУ за результатами контролю якості перевірки витрат, проведеної незалежним аудитором, у разі виявлення професійного проступку (порушення міжнародних стандартів аудиту та недотримання вимог незалежності суб'єкта аудиторської діяльності) та/або виявлення помилок під час проведення ним перевірки витрат.

Рішення про виключення суб'єкта аудиторської діяльності з Переліку незалежних аудиторів може бути прийнято за результатами дисциплінарного провадження, проведеного Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю або АПУ в порядку, визначеному чинним законодавством України з питань аудиту фінансової звітності та аудиторської діяльності, у разі застосування до суб'єкта аудиторської діяльності стягнення та/або подання інформації правоохоронним органам або згідно з повідомленням, отриманим від Органу управління, Спільного технічного секретаріату, Аудиторського органу.

10. Комісія приймає рішення з рекомендаціями щодо внесення змін до Переліку незалежних аудиторів (включення чи виключення) і протягом 5 робочих днів надає пропозиції Міністерству. На підставі цього рішення Міністерство видає відповідний наказ, про що інформує Орган управління, Спільний технічний секретаріат, Аудиторський орган, Мінекономрозвитку та АПУ.

11. Затверджений Перелік незалежних аудиторів та інформація про внесення змін до нього розміщуються на веб-сайтах Міністерства та АПУ протягом 3 робочих днів з дня видання наказу.

12. АПУ здійснює інформаційну підтримку Міністерства з формування Переліку незалежних аудиторів в частині надання інформації щодо суб'єктів аудиторської діяльності, включених до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, який ведеться АПУ, а також розміщення на веб-сайті АПУ інформаційних оголошень Міністерства.

 

Директор Департаменту
міжнародних фінансових проектів

К. А. Елішиєва

 

Критерії відбору незалежних аудиторів, які можуть бути обрані головним партнером та/або партнером для проведення перевірки витрат за проектами спільних операційних програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства 2014 - 2020

1. Суб'єкт аудиторської діяльності має бути юридичною особою, включеною до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, який ведеться Аудиторською палатою України.

2. Суб'єкт аудиторської діяльності повинен мати досвід роботи на ринку аудиторських послуг України не менше 5 років.

3. Аудитори (працівники суб'єкта аудиторської діяльності) повинні мати досвід з проведення перевірки витрат за проектами міжнародної технічної допомоги, володіти необхідними знаннями та досвідом у сфері проведення перевірок процедур публічних закупівель.

4. Суб'єкт аудиторської діяльності має успішно пройти контроль якості аудиторських послуг.

5. Аудитори (працівники суб'єкта аудиторської діяльності), які будуть залучатися до проведення перевірки витрат за проектами та надання аудиторських послуг бенефіціарам грантових коштів, повинні бути сертифіковані (атестовані) в Україні та мати хоча б один із міжнародних кваліфікаційних сертифікатів: CAP, CIPA, ACCA, IAB, CIMA.

6. Аудитори (працівники суб'єкта аудиторської діяльності), які будуть залучатися до проведення перевірки витрат за проектами та надання аудиторських послуг бенефіціарам грантових коштів, мають володіти англійською мовою на рівні, не нижчому B2. Рівень володіння англійською мовою підтверджується наявністю одного з міжнародних сертифікатів (IELTS; TOEFL; ESOL: FCE, CAE, CPE, BEC Higher) або особистим зобов'язанням щодо знання англійської мови.

 

ПЕРЕЛІК
незалежних аудиторів, які пройшли процедуру відбору і можуть залучатися до перевірки витрат за проектами в рамках спільних операційних програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства 2014 - 2020

N з/п

Повне найменування незалежного аудитора

Прізвище та ініціали аудитора, який має сертифікат CAP, CIPA, ACCA, IAB, CIMA

Прізвище та ініціали аудитора, який володіє англійською мовою на рівні, не нижчому B2

Контакти незалежного аудитора (адреса, телефон, електронна пошта)

Примітки

 

 

 

 

 

 

____________

Опрос