Идет загрузка документа (90 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение о порядке отчетности депозитарными учреждениями в Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 13.12.2018 № 867
действует с 01.03.2019

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

13.12.2018

м. Київ

N 867

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 січня 2019 р. за N 30/33001

Про внесення змін до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Відповідно до абзацу шостого пункту 2 статті 28 розділу V Закону України "Про депозитарну систему України", пункту 10 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", Закону України від 15 травня 2018 року N 2418-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Унести до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 червня 2013 року N 992, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 липня 2013 року за N 1126/23658, такі зміни:

1) у пункті 3 розділу I:

абзац третій викласти в такій редакції:

"власник пакета акцій - особа (крім нотаріуса, на депозит якого внесені цінні папери, та номінального утримувача), на рахунку у цінних паперах якої у депозитарній установі, у номінального утримувача / клієнта номінального утримувача обліковуються права на голосуючі акції певного емітента у кількості, що становить 5 відсотків і більше статутного капіталу такого емітента;";

абзац шостий замінити трьома абзацами такого змісту:

"іноземна фінансова установа - іноземна фінансова установа, яка зареєстрована в державі, що є членом Європейського Союзу та/або членом Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) (крім іноземної фінансової установи, яка зареєстрована в державі, що здійснює збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та/або прямо чи опосередковано контролюється особами, які є резидентами зазначеної держави), в якій депозитарна установа на підставі відповідного договору відкрила рахунок (рахунки) для забезпечення надання своїм клієнтам послуг з обліку цінних паперів іноземних емітентів та обмежень щодо таких цінних паперів, реєстрації переходу права власності на відповідні цінні папери та інших послуг, передбачених законодавством такої держави;

нерегулярні Дані - Дані, що містять інформацію про власників пакетів акцій, власників іпотечних цінних паперів, про відкриття/закриття рахунку (рахунків) у цінних паперах номінальним утримувачам / в іноземній фінансовій установі, про факти порушення номінальним утримувачем встановлених вимог законодавства України;

номінальний утримувач - іноземна фінансова установа, яка зареєстрована в державі, що є членом Європейського Союзу та/або членом Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), відповідає встановленим Комісією вимогам та відповідно до законодавства держави, в якій її зареєстровано, має право надавати своїм клієнтам послуги з обліку цінних паперів та реєстрації переходу права власності на цінні папери, у тому числі в інших державах на підставі відповідних договорів з іноземними фінансовими установами.";

в абзаці другому пункту 6 цифри "12" замінити цифрами "18";

2) у розділі II:

у пункті 2:

в абзаці першому після слів "(додаток 1)" доповнити словами ", довідки про облікові операції, проведені депозитарною установою з цінними паперами, які обліковуються на її рахунку у цінних паперах в іноземній фінансовій установі (додаток 16)";

в абзаці другому після слів "погашенням випуску цінних паперів" доповнити словами ", виконаних відповідно до вимог статті 652 Закону України "Про акціонерні товариства";

підпункт 2 пункту 4 після слів "власниками цінних паперів" доповнити словами ", номінальними утримувачами";

пункт 5 доповнити новими підпунктами такого змісту:

"3) довідки про відкриття/закриття рахунку (рахунків) у цінних паперах номінальним утримувачам / в іноземній фінансовій установі (додаток 17);

4) довідки про факти порушення номінальним утримувачем встановлених вимог законодавства України (додаток 18).";

3) у пункті 4 розділу III:

підпункти 2, 3 викласти в такій редакції:

"2) збільшення кількості прав на голосуючі акції на рахунку у цінних паперах власника цінних паперів - власника пакета акцій, внаслідок чого пакет акцій збільшується від 5 % до 100 % (включно) статутного капіталу емітента;

3) зменшення кількості прав на голосуючі акції на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів - власника пакета акцій, внаслідок чого пакет акцій зменшується від 100 % до 5 % (включно) статутного капіталу емітента;";

підпункти 6, 7 викласти в такій редакції:

"6) збільшення за наслідками операцій емітента кількості прав на голосуючі акції на рахунку у цінних паперах власника цінних паперів - власника пакета акцій, внаслідок чого пакет акцій збільшується від 5 % до 100 % (включно) статутного капіталу емітента;

7) зменшення за наслідками операцій емітента кількості прав на голосуючі акції на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів - власника пакета акцій, внаслідок чого пакет акцій зменшується від 100 % до 5 % (включно) статутного капіталу емітента;";

4) додатки 1, 4 - 6, 9 викласти в новій редакції, що додаються;

5) доповнити Положення новими додатками 16 - 18, що додаються.

2. Департаменту регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (Курочкіна І. Ю.) забезпечити:

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3. Це рішення набирає чинності з 01 березня 2019 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тарабакіна Д. В.

 

Голова Комісії

Т. Хромаєв

 

 

Довідка про облікові операції, проведені депозитарною установою

1

Номер за порядком

2

Дата, за яку подаються Дані

3

Дані депозитарної установи: код за ЄДРПОУ

4

Дані депозитарної установи: найменування

5

Дані емітента: код за ЄДРПОУ

6

Дані емітента: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів (емітент - нерезидент)

7

Дані емітента: ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) (за наявності)

8

Дані емітента: код за ЄДРІСІ (для інститутів спільного інвестування)

9

Дані емітента: повне найменування

10

Дані емітента: країна реєстрації1

11

Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

12

Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів (код CFI)

13

Дані про цінні папери: код2

14

Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера, частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один іпотечний сертифікат участі, премія - для опціонних сертифікатів

15

Дані про цінні папери: код валюти3

16

Дані про цінні папери: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн

17

Дані про цінні папери: кількість цінних паперів, шт.

18

Дані про номінального утримувача: найменування

19

Дані про номінального утримувача: ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI)

20

Дані про номінального утримувача: країна реєстрації5

21

Дані про власника: вид4

22

Дані про власника: країна реєстрації5

23

Номер запису в журналі депозитарних операцій

24

Обслуговування операції: "1" - за розпорядженнями депонентів / номінального утримувача, керуючих рахунками депонентів / номінальних утримувачів; "2" - унаслідок виконання безумовної операції з цінними паперами; "3" - на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організаторі торгівлі; "4" - на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення правочинів щодо цінних паперів поза фондовою біржею, з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати", "5" - інше

25

Тип операції: "1" - зарахування прав на цінні папери; "2" - списання прав на цінні папери; "3" - переказ прав на цінні папери (збільшення кількості прав на цінні папери на рахунку); "4" - переказ прав на цінні папери (зменшення кількості прав на цінні папери на рахунку)

26

Операція за розпорядженнями депонентів / номінальних утримувачів, керуючих рахунками депонентів/номінальних утримувачів: "1" - договір купівлі-продажу; "2" - договір міни; "3" - договір дарування; "4" - спадкування (правонаступництво); "5" - інше

27

Операція за розпорядженнями депонентів / номінальних утримувачів, керуючих рахунками депонентів / номінальних утримувачів та/або операція на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення правочинів щодо цінних паперів поза фондовою біржею, з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати": дата укладання договору (дата вчинення правочину)

28

Операція за розпорядженнями депонентів / номінальних утримувачів, керуючих рахунками депонентів / номінальних утримувачів та/або операція на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення правочинів щодо цінних паперів поза фондовою біржею, з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати": номер договору (реквізити правочину)

29

Операція за розпорядженнями депонентів / номінальних утримувачів, керуючих рахунками депонентів / номінальних утримувачів та/або операція на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення правочинів щодо цінних паперів поза фондовою біржею, з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати": код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами, що діє в інтересах власника

30

Операція за розпорядженнями депонентів / номінальних утримувачів, керуючих рахунками депонентів / номінальних утримувачів та/або операція на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення правочинів щодо цінних паперів поза фондовою біржею, з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати": найменування торговця цінними паперами, що діє в інтересах власника

31

Безумовна операція на підставі: "1" - виконавчих документів; "2" - свідоцтва про право на спадщину; "3" - розпорядження Уповноваженої особи Комісії; "4" - інше

32

Операції на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організаторі торгівлі: код за ЄДРПОУ організатора торгівлі

33

Операції на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організаторі торгівлі: дата укладання біржового контракту

34

Операції на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організаторі торгівлі: реквізити біржового контракту (біржових контрактів)

35

Примітки

Примітка. Рядки 18 - 20 заповнюються у разі проведення операцій за рахунком у цінних паперах номінального утримувача.

____________
1 Заповнюються відповідно до Довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.

2 Заповнюються відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.

3 Заповнюються відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.

4 Заповнюються відповідно до Довідника 37 "Види депонентів" Системи довідників та класифікаторів.

5 Заповнюються відповідно до Довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.

 

Довідка про перелік випусків цінних паперів за власниками цінних паперів, номінальними утримувачами, які обслуговуються депозитарною установою1

1

Номер за порядком

2

Квартал, за який подаються Дані

3

Рік, за який подаються Дані

4

Дані депозитарної установи: код за ЄДРПОУ

5

Дані про депозитарій / іноземну фінансову установу: код за ЄДРПОУ/ ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрована іноземна фінансова установа

6

Дані про депозитарій / іноземну фінансову установу: ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) (за наявності)

7

Дані про депозитарій / іноземну фінансову установу: найменування

8

Дані емітента: код за ЄДРПОУ

9

Дані емітента: код за ЄДРІСІ (для інститутів спільного інвестування)

10

Дані емітента: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів (емітент - нерезидент)

11

Дані емітента: ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) (за наявності)

12

Дані емітента: повне найменування

13

Дані емітента: країна реєстрації2

14

Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

15

Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів (код CFI)

16

Дані про цінні папери: код3

17

Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера, частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один іпотечний сертифікат участі, премія - для опціонних сертифікатів (за наявності)

18

Дані про цінні папери: код валюти4

19

Загальна кількість рахунків власників цінних паперів, відкритих в депозитарній установі, на яких обліковуються цінні папери, шт.

20

Загальна кількість цінних паперів на рахунках у цінних паперах власників цінних паперів у депозитарній установі, шт.

21

Загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, на рахунках у цінних паперах власників, грн

22

Власники - фізичні особи - резиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.

23

Власники - фізичні особи - резиденти: усього цінних паперів, шт.

24

Власники - фізичні особи - резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн

25

Власники - фізичні особи - нерезиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.

26

Власники - фізичні особи - нерезиденти: усього цінних паперів, шт.

27

Власники - фізичні особи - нерезиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн

28

Власники - юридичні особи - резиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт. (за винятком нижченаведених категорій юридичних осіб)

29

Власники - юридичні особи - резиденти: усього цінних паперів, шт. (за винятком нижченаведених категорій юридичних осіб)

30

Власники - юридичні особи - резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн (за винятком нижченаведених категорій юридичних осіб)

31

Власники - банки - резиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.

32

Власники - банки - резиденти: усього цінних паперів, шт.

33

Власники - банки - резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн

34

Власники - інститути спільного інвестування - резиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.

35

Власники - інститути спільного інвестування - резиденти: усього цінних паперів, шт.

36

Власники - інститути спільного інвестування - резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн

37

Власники - страхові компанії - резиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.

38

Власники - страхові компанії - резиденти: усього цінних паперів, шт.

39

Власники - страхові компанії - резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн

40

Власники - пенсійні фонди - резиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.

41

Власники - пенсійні фонди - резиденти: усього цінних паперів, шт.

42

Власники - пенсійні фонди - резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн

43

Власники - торговці цінними паперами - резиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.5

44

Власники - торговці цінними паперами - резиденти: усього цінних паперів, шт.5

45

Власники - торговці цінними паперами - резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія -- для опціонних сертифікатів, грн5

46

Власники - юридичні особи - нерезиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.

47

Власники - юридичні особи - нерезиденти: усього цінних паперів, шт.

48

Власники - юридичні особи - нерезиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн

49

Власник - держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - Фонд державного майна України, інший державний орган або орган, що забезпечує діяльність Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України): кількість рахунків у цінних паперах, шт.

50

Власник - держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - Фонд державного майна України, інший державний орган або орган, що забезпечує діяльність Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України): усього цінних паперів, шт.

51

Власник - держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - Фонд державного майна України, інший державний орган або орган, що забезпечує діяльність Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України): загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн

52

Власник - держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - державне господарське об'єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація): кількість рахунків у цінних паперах, шт.

53

Власник - держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - державне господарське об'єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація): усього цінних паперів, шт.

54

Власник - держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - державне господарське об'єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація): загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн

55

Власник - держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - інша особа або орган, яка (який) виконує функції з управління корпоративними правами держави): кількість рахунків у цінних паперах, шт.

56

Власник - держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - інша особа або орган, яка (який) виконує функції з управління корпоративними правами держави): усього цінних паперів, шт.

57

Власник - держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - інша особа або орган, яка (який) виконує функції з управління корпоративними правами держави): загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн

58

Власники - територіальні громади: кількість рахунків у цінних паперах, шт.

59

Власники - територіальні громади: усього цінних паперів, шт.

60

Власники - територіальні громади: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн

61

Депонент - нотаріус (депозит): кількість рахунків у цінних паперах, шт.

62

Депонент - нотаріус (депозит): усього цінних паперів, шт.

63

Депонент - нотаріус (депозит): загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн

64

Номінальний утримувач: найменування

65

Номінальний утримувач: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрована іноземна фінансова установа

66

Номінальний утримувач: ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) (за наявності)

67

Номінальний утримувач: розмір власних коштів

68

Номінальний утримувач: код валюти6

69

Номінальний утримувач: кількість рахунків за номінальним утримувачем, відкритих в депозитарній установі, на яких обліковуються цінні папери, шт.

70

Номінальний утримувач: загальна кількість цінних паперів на рахунках у цінних паперах номінального утримувача у депозитарній установі, шт.

71

Номінальний утримувач: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, на рахунках у цінних паперах номінального утримувача, грн

72

Примітки

Примітка. Рядки 64 - 69 заповнюються за кожним номінальним утримувачем.

____________
1 З урахуванням власних випусків цінних паперів депозитарної установи та власних рахунків депозитарної установи.

2 Заповнюються відповідно до Довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.

3 Заповнюються відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.

4 Заповнюються відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.

5 У разі якщо банк має ліцензію на провадження діяльності з торгівлі цінними паперами, заповнюється як торговець цінними паперами.

6 Заповнюються щодо валюти, в якій зазначений розмір власних коштів, відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.

 

Довідка про перелік власників пакетів акцій та власників іпотечних цінних паперів, які обслуговуються депозитарною установою1

1

Номер за порядком

2

Квартал, за який подаються Дані

3

Рік, за який подаються Дані

4

Дані депозитарної установи: код за ЄДРПОУ

5

Дані емітента: код за ЄДРПОУ

6

Дані емітента: повне найменування

7

Дані емітента: організаційно-правова форма2

8

Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

9

Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів (код CFI)

10

Дані про цінні папери: код3

11

Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера, частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один іпотечний сертифікат участі на дату реєстрації випуску, грн

12

Дані про цінні папери: код валюти4

13

Дані про цінні папери: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, грн

14

Дані про номінального утримувача: найменування

15

Дані про номінального утримувача: ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI)

16

Дані про номінального утримувача: країна реєстрації5

17

Дані про власника: вид6

18

Дані про власника: країна реєстрації7, 8

19

Дані про власника: організаційно-правова форма (юридичної особи - резидента)2, 8

20

Дані про власника: код за ЄДРПОУ (юридичної особи - резидента)8

21

Дані про власника: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований власник цінних паперів (юридичної особи - нерезидента)

22

Дані про власника: реєстраційний номер облікової картки платника податків (фізичної особи - резидента)

23

Дані про власника: код за ЄДРІСІ (для інститутів спільного інвестування)

24

Дані про власника: повне найменування юридичної особи (якщо власником пакета акцій є інститут спільного інвестування, фонд операцій з нерухомістю - не юридична особа, зазначаються повне найменування фонду та повне найменування компанії з управління активами такої особи, управителя) або прізвище фізичної особи8

25

Дані про власника: скорочене (за наявності) найменування юридичної особи або ім'я фізичної особи8

26

Дані про власника: по батькові (фізичної особи)

27

Дані про власника: місцезнаходження8

28

Дані про власника: код території (заповнюється для юридичних осіб - резидентів)8, 9

29

Дані про власника: кількість цінних паперів (певного випуску), які обліковуються на рахунку в цінних паперах у депозитарній установі, у номінального утримувача (крім цінних паперів, реєстрація випуску яких оформлена тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску цінних паперів), шт.

30

Дані про власника: частка в статутному капіталі (для акцій), %

31

Примітки

Примітка. Рядки 14 - 16 заповнюються у разі, якщо рахунки у цінних паперах власників пакетів акцій / іпотечних цінних паперів обслуговуються номінальним утримувачем / клієнтом номінального утримувача

____________
1 З урахуванням власних випусків цінних паперів депозитарної установи та власних рахунків депозитарної установи.

2 Заповнюються відповідно до Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів.

3 Заповнюються відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.

4 Заповнюються відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.

5 Заповнюються відповідно до Довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.

6 Заповнюються відповідно до Довідника 37 "Види депонентів" Системи довідників та класифікаторів.

7 Заповнюються відповідно до Довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.

8 У разі якщо власником пакета акцій або власником іпотечних цінних паперів є держава Україна або територіальна громада, інформація заповнюється про суб'єкта управління відповідними цінними паперами.

9 Заповнюються відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

 

Довідка про адміністративні операції, проведені депозитарною установою

1

Номер за порядком

2

Квартал, за який подаються Дані

3

Рік, за який подаються Дані

4

Дані депозитарної установи: код за ЄДРПОУ

5

Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: фізичні особи - резиденти, шт.

6

Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: фізичні особи - нерезиденти, шт.

7

Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти (за винятком нижченаведених категорій юридичних осіб), шт.

8

Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - інститути спільного інвестування, шт.

9

Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - страхові компанії, шт.

10

Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - пенсійні фонди, шт.

11

Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - банк, шт.

12

Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - торговці цінними паперами, шт.

13

Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - нерезиденти, шт.

14

Відкрито рахунок за період за договором з депонентом: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - Фонд державного майна України, інший державний орган або орган, що забезпечує діяльність Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України), шт.

15

Відкрито рахунок за період за договором з депонентом: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - державне господарське об'єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація), шт.

16

Відкрито рахунок за період за договором з депонентом: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - інша особа або орган, яка (який) виконує функції з управління корпоративними правами держави), шт.

17

Відкрито рахунок за період за договором з депонентом: територіальна громада, шт.

18

Відкрито рахунок за період за договором з депонентом: нотаріус (депозит), шт.

19

Відкрито рахунків за період за договорами з емітентами (щодо дематеріалізованих цінних паперів), шт.

20

Відкрито рахунків за період за договорами з номінальними утримувачами, шт.

21

Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: фізичні особи - резиденти, шт.

22

Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: фізичні особи - нерезиденти, шт.

23

Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти (за винятком нижченаведених категорій юридичних осіб), шт.

24

Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - інститути спільного інвестування, шт.

25

Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - страхові компанії, шт.

26

Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - пенсійні фонди, шт.

27

Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - банк, шт.

28

Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - торговці цінними паперами, шт.

29

Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - нерезиденти, шт.

30

Закрито рахунок за період за договором з депонентом: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - Фонд державного майна України, інший державний орган або орган, що забезпечує діяльність Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України)

31

Закрито рахунок за період за договором з депонентом: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - державне господарське об'єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація), шт.

32

Закрито рахунок за період за договором з депонентом: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - інша особа або орган, яка (який) виконує функції з управління корпоративними правами держави), шт.

33

Закрито рахунок за період за договором з депонентом: територіальна громада, шт.

34

Закрито рахунок за період за договором з депонентом: нотаріус (депозит), шт.

35

Закрито рахунків за період за договорами з емітентами (щодо дематеріалізованих цінних паперів), шт.

36

Закрито рахунків за період за договорами з номінальними утримувачами, шт.

37

Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з депонентами: фізичні особи - резиденти, шт.

38

Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з депонентами: фізичні особи - нерезиденти, шт.

39

Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти (за винятком нижченаведених категорій юридичних осіб), шт.

40

Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - інститути спільного інвестування, шт.

41

Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - страхові компанії, шт.

42

Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - пенсійні фонди, шт.

43

Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - банк, шт.

44

Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - торговці цінними паперами, шт.

45

Кількість відкритих рахунків депонентам на кінець періоду за договорами з депонентами: юридичні особи - нерезиденти, шт.

46

Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з емітентами (щодо дематеріалізованих цінних паперів), шт.

47

Кількість відкритих рахунків номінальних утримувачів на кінець періоду за договорами з номінальними утримувачами, шт.

48

Кількість керуючих рахунком на кінець періоду за договором з депонентом: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - Фонд державного майна України, інший державний орган або орган, що забезпечує діяльність Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України), шт.

49

Кількість керуючих рахунком на кінець періоду за договором з депонентом: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - державне господарське об'єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація), шт.

50

Кількість керуючих рахунком на кінець періоду за договором з депонентом: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - інша особа або орган, яка (який) виконує функції з управління корпоративними правами держави), шт.

51

Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договором з депонентом: територіальна громада, шт.

52

Кількість керуючих рахунком на кінець періоду за договором з депонентом: нотаріус (депозит), шт.

53

Примітки

 

Довідка про облікові операції, проведені депозитарною установою1

1

Номер за порядком

2

Квартал, за який подаються Дані

3

Рік, за який подаються Дані

4

Дані депозитарної установи: код за ЄДРПОУ

5

Дата операційного дня

6

Обслуговування операції: за розпорядженнями депонентів / номінальних утримувачів, керуючих рахунками депонентів / номінальних утримувачів, загальна кількість операцій, шт.

7

Обслуговування операції: за розпорядженнями депонентів / номінальних утримувачів, керуючих рахунками депонентів / номінальних утримувачів, загальна кількість цінних паперів, шт.

8

Обслуговування операції: за розпорядженнями номінальних утримувачів, керуючих рахунками депонентів / номінальних утримувачів, загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн

9

Обслуговування операції: унаслідок виконання безумовної операції з цінними паперами, загальна кількість операцій, шт.

10

Обслуговування операції: унаслідок виконання безумовної операції з цінними паперами, загальна кількість цінних паперів, шт.

11

Обслуговування операції: унаслідок виконання безумовної операції з цінними паперами, загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн

12

Обслуговування операції: на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організаторі торгівлі, загальна кількість операцій, шт.

13

Обслуговування операції: на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організаторі торгівлі, загальна кількість цінних паперів, шт.

14

Обслуговування операції: на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організаторі торгівлі, загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн

15

Обслуговування операції: на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення правочинів щодо цінних паперів поза фондовою біржею, з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати", загальна кількість операцій, шт.

16

Обслуговування операції: на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення правочинів щодо цінних паперів поза фондовою біржею, з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати", загальна кількість цінних паперів, шт.

17

Обслуговування операції: на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення правочинів щодо цінних паперів поза фондовою біржею, з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати", загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн

18

Обслуговування операції: виконаних відповідно до вимог статті 652 Закону України "Про акціонерні товариства", загальна кількість операцій, шт.

19

Обслуговування операції: виконаних відповідно до вимог статті 652 Закону України "Про акціонерні товариства", загальна кількість цінних паперів, шт.

20

Обслуговування операції: виконаних відповідно до вимог статті 652 Закону України "Про акціонерні товариства", загальна номінальна вартість цінних паперів, грн

21

Зарахування цінних паперів: загальна кількість цінних паперів, шт.

22

Зарахування цінних паперів: загальна кількість операцій, шт.

23

Зарахування цінних паперів: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн

24

Списання цінних паперів: загальна кількість цінних паперів, шт.

25

Списання цінних паперів: загальна кількість операцій, шт.

26

Списання цінних паперів: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн

27

Переказ (збільшення цінних паперів): загальна кількість цінних паперів, шт.

28

Переказ (збільшення цінних паперів): загальна кількість операцій, шт.

29

Переказ (збільшення цінних паперів): загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн

30

Переказ (зменшення цінних паперів): загальна кількість цінних паперів, шт.

31

Переказ (зменшення цінних паперів): загальна кількість операцій, шт.

32

Переказ (зменшення цінних паперів): загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі на дату реєстрації випуску одного цінного папера, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн

33

Примітки

____________
1 Облікові операції, проведені депозитарною установою, подаються щодо облікових операцій, здійснених протягом одного операційного дня депозитарною установою, унаслідок яких відбувається набуття/припинення прав власності на цінні папери (крім облікових операцій, пов'язаних із скасуванням реєстрації випуску цінних паперів, погашенням випуску цінних паперів).

 

Довідка про облікові операції, проведені депозитарною установою за цінними паперами, які обліковуються на рахунку у цінних паперах в іноземній фінансовій установі

1

Номер за порядком

2

Дата, за яку подаються Дані

3

Дані депозитарної установи: код за ЄДРПОУ

4

Дані депозитарної установи: найменування

5

Дані про іноземну фінансову установу: найменування

6

Дані про іноземну фінансову установу: ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI)

7

Дані про іноземну фінансову установу: країна реєстрації1

8

Дані емітента: повне найменування

9

Дані емітента: країна реєстрації1

10

Дані емітента: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів (емітент - нерезидент)

11

Дані емітента: ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) (за наявності)

12

Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

13

Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів (код CFI)

14

Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера, грн (за наявності)

15

Дані про цінні папери: код валюти2

16

Дані про цінні папери: загальна номінальна вартість цінних паперів, грн (за наявності)

17

Дані про цінні папери: кількість цінних паперів, шт.

18

Дані про власника: вид3

19

Дані про власника: країна реєстрації4

20

Номер запису в журналі депозитарних операцій

21

Тип операції: "1" - зарахування прав на цінні папери; "2" - списання прав на цінні папери; "3" - переказ прав на цінні папери (збільшення кількості прав на цінні папери на рахунку); "4" - переказ прав на цінні папери (зменшення кількості прав на цінні папери на рахунку)

22

Підстава для проведення депозитарної операції: "1" - договір купівлі-продажу; "2" - договір міни; "3" - договір дарування; "4" - спадкування (правонаступництво); "5" - інше

23

Дані про місце вчинення правочину (найменування ринку): "1" - регульований ринок; "2" - організований торговельний майданчик; "3" - багатосторонній торговельний майданчик; "4" - інше

24

Дані про місце вчинення правочину: країна5

25

Дані про місце вчинення правочину: місто

26

Примітки

____________
1 Заповнюються відповідно до Довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.

2 Заповнюються відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.

3 Заповнюються відповідно до Довідника 37 "Види депонентів" Системи довідників та класифікаторів.

4 Заповнюються відповідно до Довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.

5 Заповнюються відповідно до Довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.

 

Довідка про відкриття/закриття рахунку (рахунків) у цінних паперах номінальним утримувачам / в іноземній фінансовій установі

1

Номер за порядком

2

Дата, за яку подаються Дані

3

Дані депозитарної установи: код за ЄДРПОУ

4

Дані депозитарної установи: найменування

5

Вид події: "1" - відкриття депозитарною установою рахунку (рахунків) у цінних паперах номінальному утримувачу; "2" - відкриття депозитарній установі рахунку (рахунків) у цінних паперах в іноземній фінансовій установі

6

Дані про номінального утримувача / іноземну фінансову установу: повне найменування

7

Дані про номінального утримувача / іноземну фінансову установу: країна реєстрації1

8

Дані про номінального утримувача / іноземну фінансову установу: номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження

9

Дані про номінального утримувача / іноземну фінансову установу: ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI)

10

Відкрито рахунків за договором з номінальним утримувачем / з іноземною фінансовою установою, шт.

11

Закрито рахунки за договором з номінальним утримувачем / з іноземною фінансовою установою, шт.

12

Примітки

____________
1 Заповнюються відповідно до Довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.

Довідка про факти порушення номінальним утримувачем встановлених вимог законодавства України

1

Номер за порядком

2

Дата, за яку подаються Дані

3

Дані депозитарної установи: код за ЄДРПОУ

4

Дані депозитарної установи: найменування

5

Дані про номінального утримувача: повне найменування

6

Дані про номінального утримувача: країна реєстрації1

7

Дані про номінального утримувача: номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження

8

Дані про номінального утримувача: ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI)

9

Дата виявлення порушення номінальним утримувачем встановлених вимог законодавства України

10

Тип порушення: "1" - ненадання інформації про власників цінних паперів; "2" - ненадання інформації про власників пакетів акцій; "3" - нерозкриття інформації на запит суб'єктів, визначених частиною першою статті 25 Закону України "Про депозитарну систему України"; "4" - ненадання інформації щодо ідентифікаційних даних клієнтів номінального утримувача, клієнтів клієнта номінального утримувача у встановлених законодавством випадках; "5" - невиконання законодавства України з питань застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій); "6" - зарахування цінних паперів українських емітентів на рахунки у цінних паперах клієнтів номінального утримувача, клієнтів клієнта номінального утримувача, які є резидентами України в значенні, наведеному в Податковому кодексі України; "7" - зменшення розміру власних коштів2; "8" - інше

11

Дані емітента: код за ЄДРПОУ

12

Дані емітента: повне найменування

13

Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

14

Загальна кількість рахунків номінального утримувача, на яких обліковуються цінні папери, шт.

15

Загальна кількість цінних паперів на рахунках у цінних паперах номінального утримувача, шт.

16

Загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн

17

Примітки

____________
1 Заповнюються відповідно до Довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.

2 Заповнюються у разі зменшення розміру власних коштів нижче значення, встановленого законодавством України.

 

Директор департаменту методології
регулювання професійних учасників
ринку цінних паперів

І. Курочкіна

Опрос