Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты относительно внешнего независимого оценивания

Министерство образования и науки Украины (2)
Приказ от 07.12.2018 № 1353
действует с 25.01.2019

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.12.2018

м. Київ

N 1353

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
04 січня 2019 р. за N 10/32981

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів щодо зовнішнього незалежного оцінювання

Відповідно до частини четвертої статті 47 розділу V, абзацу сьомого підпункту 2 пункту 6 розділу XII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про освіту", статті 45 Закону України "Про вищу освіту", Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року N 1095 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 08 липня 2015 року N 533), постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2018 року N 952 "Про деякі категорії осіб з особливими освітніми потребами"

НАКАЗУЮ:

1. У підпункті 2 пункту 1 наказу Міністерства освіти і науки України від 16 березня 2015 року N 299 "Деякі питання колегіальних робочих органів з питань визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 березня 2015 року за N 356/26801, слова "навчальних закладів" замінити словами "закладів освіти".

2. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів щодо зовнішнього незалежного оцінювання, що додаються.

3. Директорату дошкільної та шкільної освіти (Осмоловський А. О.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Хобзея П. К.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

Л. М. Гриневич

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова ГО ВО СОІУ

В. Назаренко

 

ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів щодо зовнішнього незалежного оцінювання

1. У Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України від 10 січня 2017 року N 25, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 січня 2017 року за N 118/29986:

1) у підпункті 4 пункту 7 розділу II слова "навчальних закладів" замінити словами "закладів освіти";

2) у розділі III:

у пункті 3:

підпункт 2 викласти в такій редакції:

"2) використовувати в пункті зовнішнього оцінювання засоби зв'язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації;";

доповнити підпункт 3 новим абзацом такого змісту:

"мати при собі або на своєму робочому місці засоби зв'язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, а також окремі елементи, які можуть бути складовими частинами відповідних технічних засобів чи пристроїв, друковані або рукописні матеріали, інші засоби, предмети, прилади, що не передбачені процедурою зовнішнього оцінювання (крім дозволених виробів медичного призначення, про наявність яких учасник зовнішнього оцінювання повинен повідомити працівникам пункту зовнішнього оцінювання до початку виконання роботи);";

доповнити розділ новим пунктом 5 такого змісту:

"5. Учасники зовнішнього незалежного оцінювання з особливими освітніми потребами, які здобувають(ли) повну загальну середню освіту мовою, що не належить до слов'янської групи мов, або мовою корінних народів (далі - особи з особливими (мовними) освітніми потребами), мають право на забезпечення розумного пристосування для проходження зовнішнього оцінювання - адаптацію процедури переведення тестових балів, отриманих за виконання завдань сертифікаційної роботи з української мови і літератури, у рейтингові оцінки (за шкалою 100 - 200 балів) на умовах, передбачених цим Порядком. Така адаптація застосовується у разі:

1) подання особою, яка здобула повну загальну середню освіту (далі - випускник минулих років) в закладах загальної середньої освіти України, документів, зазначених у підпункті 5 пункту 3 розділу IV цього Порядку;

2) підтвердження закладом освіти України інформації про мову навчання випускників закладів загальної середньої освіти поточного навчального року, учнів (слухачів, студентів) закладів професійної (професійно-технічної), вищої освіти, які здобудуть повну загальну середню освіту в поточному навчальному році (далі - випускники системи середньої освіти поточного навчального року), відповідно до абзацу другого підпункту 1 пункту 9 розділу IV цього Порядку.";

3) у розділі IV:

у пункті 2:

в абзаці другому підпункту 2 слова " (Автономна Республіка Крим, м. Севастополь)" виключити;

у підпункті 3 слова "осіб, які здобули повну загальну середню освіту (далі - випускники минулих років)" замінити словами "випускників минулих років";

у пункті 3:

підпункт 1 після слова "потребами" доповнити словами ", зумовленими станом здоров'я";

доповнити пункт новим підпунктом 5 такого змісту:

"5) заяву щодо потреби в розумному пристосуванні процедури переведення тестових балів з української мови і літератури та довідку, яка засвідчує факт навчання особи мовою, що не належить до слов'янської групи мов, або мовою корінних народів, видану закладом загальної середньої освіти, у якому отримала атестат про повну загальну середню освіту (для осіб з особливими (мовними) освітніми потребами з числа випускників минулих років).";

підпункт 7 пункту 5 викласти в такій редакції:

"7) відомості про:

заклад освіти - для випускників системи середньої освіти поточного навчального року;

клас, у якому навчається особа, - для випускників закладів загальної середньої освіти поточного навчального року;

освітньо-кваліфікаційний рівень, що здобуває особа, - для учнів (слухачів, студентів) закладів професійної (професійно-технічної), вищої освіти, які здобудуть повну загальну середню освіту в поточному навчальному році;

здобуття повної загальної середньої освіти - для випускників минулих років;";

доповнити підпункт 1 пункту 9 новим абзацом такого змісту:

"Якщо випускники, які реєструються для участі в зовнішньому оцінюванні, належать до категорії осіб з особливими (мовними) освітніми потребами, до списку випускників також має додаватися інформація про мову навчання таких випускників (у вигляді реєстру, у якому зазначаються прізвище, ім'я, по батькові випускників, клас/група, мова навчання), завірена керівником закладу освіти;";

у пункті 21 слово "може" замінити словом "має";

4) доповнити пункт 11 розділу V після слова "потребами" словами ", зумовленими станом здоров'я,";

5) у розділі VI:

у пункті 4:

підпункт 5 після слова "олімпіадах" доповнити словом ", турнірах";

доповнити пункт новим підпунктом 6 такого змісту:

"6) належать до категорії осіб із неконтрольованої території.";

підпункт 2 пункту 5 після слова "операції" доповнити словами "та/або у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях,";

підпункт 2 пункту 6 після:

слова "олімпіадах" доповнити словом ", турнірах";

слів "спорту України," доповнити словами "тренувальних зборах із підготовки до них,";

слів "місць їх" доповнити словами " (заходів та/або тренувальних зборів)";

6) у розділі VII:

доповнити пункт 15 новими абзацами такого змісту:

"Для забезпечення адаптації процедури переведення тестових балів, отриманих особами з особливими (мовними) освітніми потребами за виконання завдань сертифікаційної роботи з української мови і літератури, у рейтингові оцінки експертна комісія з визначення рейтингової оцінки одночасно з установленням порога "склав/не склав" з української мови і літератури встановлює також адаптивний поріг "склав/не склав" із цього навчального предмета (рейтингова оцінка з української мови і літератури встановлюється лише тим особам з особливими (мовними) освітніми потребами, які подолали адаптивний поріг "склав/не склав").

Адаптивний поріг "склав/не склав" з української мови і літератури:

має бути не меншим за 0,5 значення порога "склав/не склав";

не може перевищувати значення порога "склав/не склав";

установлюється так, щоб відсоток осіб з особливими (мовними) освітніми потребами (від їх загальної кількості), які не подолають адаптивний поріг "склав/не склав", був не меншим за відсоток учасників зовнішнього оцінювання із Закарпатської, Одеської та Чернівецької областей з числа випускників закладів загальної середньої освіти поточного навчального року, які здобувають повну загальну середню освіту українською, польською, російською мовами (від їх загальної кількості) та не подолали поріг "склав/не склав".";

у підпункті 2 пункту 21 цифри "14" замінити цифрами "15";

7) у розділі VIII:

пункт 23 після слова "заяв" доповнити словами "щодо результатів";

доповнити розділ новим пунктом 24 такого змісту:

"24. Учасник зовнішнього оцінювання також може оскаржити інші прийняті щодо нього рішення регламентної комісії, не зазначені в цьому розділі, шляхом подання заяви до апеляційної комісії. Відповідна заява подається до апеляційної комісії не пізніше ніж через п'ять робочих днів із дня отримання рішення, що оскаржується (із урахуванням часу, необхідного на її доставку), та розглядається протягом десяти робочих днів із дня її надходження.";

8) у додатках до Порядку:

абзац дванадцятий додатка 1 викласти в такій редакції:

"2) відомості про заклад освіти (найменування та місцезнаходження) - для випускників системи середньої освіти поточного навчального року; про клас, у якому навчається особа, - для випускників закладів загальної середньої освіти поточного навчального року; про освітньо-кваліфікаційний рівень, що здобуває особа, - для учнів (слухачів, студентів) закладів професійної (професійно-технічної), вищої освіти, які здобудуть повну загальну середню освіту в поточному навчальному році; про здобуття повної загальної середньої освіти - для випускників минулих років;";

у додатку 6:

абзац четвертий після слів "не склав" доповнити словами " (для осіб з особливими (мовними) освітніми потребами* у процесі визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури - всім значенням тестового бала в інтервалі від адаптивного порогового бала "склав/не склав" до порогового бала "склав/не склав")";

абзац сьомий після слів "менший тестовий бал" доповнити словами " (крім осіб з особливими (мовними) освітніми потребами*, які за виконання сертифікаційної роботи з української мови і літератури отримали тестовий бал в інтервалі між адаптивним пороговим балом "склав/не склав" і пороговим балом "склав/не склав", ураховуючи граничні значення)";

доповнити додаток виноскою такого змісту:

"* Особи з особливими (мовними) освітніми потребами - особи з особливими освітніми потребами, які здобувають(ли) повну загальну середню освіту мовою, що не належить до слов'янської групи мов, або мовою корінних народів та потребують розумного пристосування для проходження зовнішнього незалежного оцінювання.".

2. У зразку та Технічному описі Інформаційної картки до Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 10 січня 2017 року N 25, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 січня 2017 року за N 118/29986:

1) доповнити зразок Інформаційної картки до Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання після таблиці результатів зовнішнього незалежного оцінювання блоком такого змісту:

"

Місце для службової інформації

";

2) доповнити Технічний опис Інформаційної картки до Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання після абзацу десятого новим абзацом одинадцятим такого змісту:

"Під таблицею результатів зовнішнього незалежного оцінювання - місце для службової інформації.".

У зв'язку з цим абзаци одинадцятий, дванадцятий вважати відповідно абзацами дванадцятим, тринадцятим.

3. У пункті 12 Положення про регламентну комісію при регіональному центрі оцінювання якості освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 26 грудня 2014 року N 1526, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 березня 2015 року за N 271/26716, слова "голова комісії" замінити словами "головуючий на засіданні".

4. У пункті 16 Положення про апеляційну комісію при Українському центрі оцінювання якості освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 26 грудня 2014 року N 1526, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 березня 2015 року за N 272/26717, слова "голова апеляційної комісії" замінити словами "головуючий на засіданні".

5. У пункті 5 Положення про предметну фахову комісію при Українському центрі оцінювання якості освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 березня 2015 року N 299, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 березня 2015 року за N 356/26801:

1) у підпункті 2 слова "загальноосвітніх навчальних закладів" замінити словами "закладів загальної середньої освіти";

2) у підпункті 3 слова "вищих навчальних закладів" замінити словами "закладів вищої освіти".

6. У Положенні про експертну комісію з питань визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання, що використовуються під час прийому до навчальних закладів, при Українському центрі оцінювання якості освіти, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України від 16 березня 2015 року N 299, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 31 березня 2015 року за N 357/26802:

1) у заголовку слова "навчальних закладів" замінити словами "закладів освіти";

2) у пункті 1 слова "навчальних закладів" замінити словами "закладів освіти";

3) у пункті 2 слова "вищого навчального закладу" замінити словами "закладу вищої освіти";

4) у пункті 5:

у підпункті 1 слова "вищого навчального закладу" замінити словами "закладу вищої освіти";

доповнити пункт після підпункту 1 новим підпунктом 2 такого змісту:

"2) встановлення адаптивного порога "склав/не склав" з української мови і літератури, що застосовується в процесі визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають(ли) повну загальну середню освіту мовою, що не належить до слов'янської групи мов, або мовою корінних народів та потребують розумного пристосування для проходження зовнішнього незалежного оцінювання;".

У зв'язку з цим підпункт 2 вважати підпунктом 3;

5) у пункті 9 слова "загальноосвітніх, вищих навчальних закладів" замінити словами "закладів загальної середньої, вищої освіти";

6) доповнити пункт 10 новим абзацом такого змісту:

"На засіданні, під час якого встановлюється поріг "склав/не склав" з української мови і літератури, експертна комісія також установлює адаптивний поріг "склав/не склав" із цього навчального предмета.";

7) доповнити пункт 12 новим абзацом такого змісту:

"Рішення експертної комісії оформлюється протоколом, який підписується всіма членами цієї комісії. Протоколи, таблиці за шкалою 100 - 200 балів та інші документи, необхідні для роботи експертної комісії, зберігаються протягом одного року.";

8) у пункті 14:

у підпунктах 1, 2 слова "вищих навчальних закладів" замінити словами "закладів вищої освіти";

у підпункті 3 слова "загальноосвітніх навчальних закладів" замінити словами "закладів загальної середньої освіти".

7. У пункті 5 Положення про експертну комісію з питань визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання, що використовуються як державна підсумкова атестація, при Українському центрі оцінювання якості освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 березня 2015 року N 299, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 березня 2015 року за N 358/26803, слова "загальноосвітніх навчальних закладів" замінити словами "закладів загальної середньої освіти".

 

Генеральний директор
директорату дошкільної
та шкільної освіти

А. О. Осмоловський

Опрос