Идет загрузка документа (168 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы государственной аттестации научных учреждений

Министерство образования и науки Украины (2)
Методика, Приказ от 17.09.2018 № 1008
действует с 02.01.2019

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.09.2018

м. Київ

N 1008

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 грудня 2018 р. за N 1504/32956

Деякі питання державної атестації наукових установ

Відповідно до пункту 5 Порядку проведення державної атестації наукових установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2017 року N 540,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Методику оцінювання ефективності наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності наукової установи;

Положення про експертні групи з оцінювання ефективності діяльності наукових установ;

Положення про експертну комісію з проведення державної атестації наукових установ.

2. Департаменту науково-технічного розвитку (Хименко О. А.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Стріху М. В.

 

Міністр

Л. М. Гриневич

ПОГОДЖЕНО:

 

Президент Національної академії
педагогічних наук України

В. Г. Кремень

Президент НАМН України
академік

В. І. Цимбалюк

Президент НАН України

Б. Є. Патон

В. о. президента Національної
академії мистецтв України

М. І. Яковлєв

Президент Національної
академії аграрних наук України

Я. М. Гадзало

Голова Державної
регуляторної служби України

К. Ляпіна

Голова Наукового комітету
Національної ради України
з питань розвитку
науки і технологій 

А. Г. Білоус

 

МЕТОДИКА
оцінювання ефективності наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності наукової установи

I. Загальні положення

1. Ця Методика застосовується під час проведення державної атестації наукової (науково-дослідної, науково-технологічної, науково-технічної, науково-практичної) установи, на яку поширюється дія Порядку проведення державної атестації наукових установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2017 року N 540 (далі - Порядок).

2. Терміни у цій Методиці вживаються у таких значеннях:

ваговий коефіцієнт - коефіцієнт, який характеризує значимість показника, що оцінюється, та застосовується для характеристики діяльності наукової (науково-дослідної, науково-технологічної, науково-технічної, науково-практичної) установи, на яку поширюється дія Порядку та щодо якої під час проведення державної атестації застосовується ця Методика (далі - Установа), в цілому під час визначення класифікаційної оцінки Установи;

диференційований ваговий коефіцієнт - ваговий коефіцієнт, що має різне значення значимості показника для Установ різного профілю та враховує особливості їх діяльності.

Інші терміни, що використовуються у цій Методиці, вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про вищу освіту", "Про запобігання корупції" та у Порядку.

3. Методикою визначаються:

організація і проведення оцінювання ефективності наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності (далі - діяльність) Установи;

засади експертного оцінювання ефективності діяльності Установи;

порядок визначення атестаційної оцінки Установи;

порядок віднесення Установи до класифікаційної групи.

4. Для проведення оцінювання ефективності діяльності Установа за підписом керівника подає до МОН в електронному та паперовому вигляді:

заявку на проведення державної атестації (додаток 1);

інформаційні матеріали для проведення державної атестації наукової установи (далі - інформаційні матеріали), що містять відомості про діяльність Установи відповідно до пункту 9 Порядку, а саме:

форму N 1 "Класифікаційна оцінка наукової установи за її науковим потенціалом і досягненнями за попередні роки" (далі - форма N 1) (додаток 2);

форму N 2 "Показники діяльності наукової установи" (далі - форма N 2) (додаток 3);

відомості щодо забезпечення наукової установи науковими працівниками (додаток 4);

відомості щодо результатів наукової і науково-технічної діяльності (додаток 5);

відомості щодо показників фінансово-економічної діяльності та стану матеріально-технічної бази (додаток 6);

відомості щодо публікаційної активності (додаток 7);

відомості щодо результатів створення та використання об'єктів права інтелектуальної власності (додаток 8);

аналітичну записку про рівень розвитку наукового (науково-технічного) потенціалу і результативність діяльності наукової установи за звітний період та обґрунтування напрямів і заходів з удосконалення та розвитку діяльності наукової установи на короткостроковий (до 5 років) період (далі - аналітична записка) (додаток 9).

5. Відомості та інформація за останній звітний рік подаються станом на 01 січня року, в якому проводиться оцінювання.

Врахування особливостей діяльності Установ природничого і технічного профілю та Установ суспільного і гуманітарного профілю, в тому числі Установ природно-заповідного фонду, Установ, які мають специфічні умови діяльності, зокрема, належать до системи військових формувань, розвідувальних та правоохоронних органів, під час оцінювання ефективності діяльності Установ здійснюється шляхом застосування специфічних показників, що зазначаються Установою в аналітичній записці та/або визначаються експертною комісією, та диференційованих вагових коефіцієнтів.

За потреби Установами зі специфічними умовами діяльності, Установами, що належать до системи військових формувань, розвідувальних та правоохоронних органів, інформаційні матеріали подаються з дотриманням вимог Закону України "Про державну таємницю", нормативно-правових актів, якими урегульовано порядок дотримання державної таємниці.

6. Реєстрацію заявки та інформаційних матеріалів, поданих Установою, передання інформаційних матеріалів експертній групі для проведення експертного оцінювання ефективності діяльності Установи забезпечує МОН.

У разі якщо заявка та/або інформаційні матеріали Установи оформлено з порушенням вимог цього Порядку, МОН повертає їх на доопрацювання.

Організацію і проведення державної атестації Установ МОН забезпечує з використанням сучасних інформаційних технологій.

7. Оцінювання ефективності діяльності Установи експертною групою та визначення експертною комісією атестаційної оцінки Установи має здійснюватися об'єктивно, неупереджено, за умови запобігання потенційного конфлікту інтересів на засадах:

1) об'єктивності аналізу ефективності діяльності Установи та її внеску у світову та вітчизняну науку, освіту, економіку, культуру, підвищення якості життя та безпеки людини;

2) отримання та аналізу відомостей про діяльність Установи відкритим та прозорим способом;

3) поєднання кількісного та якісного (експертного) оцінювання статистичних, наукометричних даних та іншої доступної інформації про Установу та про її діяльність;

4) примату якісного (експертного) оцінювання перед кількісним оцінюванням;

5) врахування особливостей дослідницьких завдань, що стоять перед Установою, під час аналізу кількісних відомостей щодо діяльності Установи;

6) врахування особливостей публікаційної активності Установи та цитувань її публікацій за галузями науки;

7) врахування перспектив розвитку Установи та напрямів її наукових досліджень;

8) постійного аналізу та поліпшення процедури оцінювання ефективності діяльності Установи, у тому числі шляхом удосконалення відповідних показників.

8. Наявність у членів експертних груп та членів експертної комісії потенційного конфлікту інтересів визначається відповідно до Закону України "Про запобігання корупції".

При цьому члену експертної групи під час здійснення функцій, пов'язаних з проведенням державної атестації Установ, рекомендується враховувати:

чи працюють в Установі його близькі особи;

чи є він членом діючої вченої ради Установи;

а також протягом останніх п'яти років:

чи працевлаштовувався він в Установі;

чи був він науковим керівником одного з працівників Установи;

чи є серед працівників Установи його науковий керівник;

чи є у нього спільні наукові публікації з науковими працівниками Установи;

чи мала місце участь у спільних наукових проектах.

II. Експертне оцінювання ефективності діяльності Установи

1. Експертне оцінювання ефективності діяльності Установи проводить експертна група, утворена за відповідним напрямом наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності (далі - науковий напрям).

Наукові напрями, за якими проводиться державна атестація наукових установ, необхідна кількість експертних груп, кількісний і персональний склад кожної експертної групи відповідно до Положення про експертну комісію з проведення державної атестації наукових установ, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 17 вересня 2018 року N 1008 (далі - Положення про експертну комісію), визначає експертна комісія з проведення державної атестації наукових установ (далі - експертна комісія) та за поданням експертної комісії затверджує МОН в установленому порядку.

За потреби експертна комісія в установленому порядку може:

визначити за одним науковим напрямом більше ніж одну експертну групу;

подавати пропозиції щодо:

внесення змін до визначених наукових напрямів;

розформування створених експертних груп;

внесення змін до кількісного та персонального складу експертних груп.

2. Експертна група:

1) діє відповідно до Положення про експертні групи з оцінювання ефективності діяльності наукових установ, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 17 вересня 2018 року N 1008 (далі - Положення про експертні групи);

2) здійснює експертне оцінювання ефективності діяльності Установи на підставі картки експертного оцінювання ефективності діяльності наукової установи (додаток 10), інформаційних матеріалів, поданих відповідно до пункту 4 розділу I цієї Методики, у розрізі:

моніторингу правильності визначення класифікаційної оцінки Установи;

діяльності Установи протягом трьох попередніх років;

стратегії розвитку Установи та перспективних напрямів наукової і науково-технічної діяльності на п'ять наступних років;

наукового, науково-технічного та інноваційного потенціалу Установи;

кадрового потенціалу Установи;

стану матеріально-технічної бази Установи;

публікаційної активності Установи;

міжнародної інтеграції Установи;

ефективності використання фінансових, матеріально-технічних та кадрових ресурсів за визначеним науковим напрямом (визначеними науковими напрямами) Установи;

3) готує та подає експертній комісії експертний висновок щодо результатів експертного оцінювання ефективності діяльності наукової установи (додаток 11) (далі - експертний висновок).

3. Класифікаційна оцінка Установи визначається під час заповнення Установою форми N 1 шляхом ранжирування величин показників за 5-бальною шкалою.

Значення кожного показника заносяться до графи 3 форми N 1.

Оцінка за показником (графа 9 форми N 1) визначається за 5-бальною шкалою інтервалів значень показників відповідно до граф 4 - 8 форми N 1. Наприклад, якщо відсоток докторів наук і докторів філософії (кандидатів наук) від загальної чисельності наукових працівників (з урахуванням кількості осіб, що працюють за сумісництвом) (пункт 1.1 розділу I форми N 1) знаходиться в інтервалі 21 - 30, у графі 9 форми N 1 проставляється оцінка "3" (бали).

Зважені оцінки для кожного показника обчислюються шляхом множення значення оцінки за показником (графа 9 форми N 1) на відповідний ваговий коефіцієнт (графа 10 форми N 1).

Отримані значення зважених оцінок проставляються у графі 11 форми N 1.

Класифікаційну оцінку Установи (розділ VI форми N 1) обчислюють в балах як суму зважених оцінок для всіх 18 показників (графа 11 форми N 1).

Відмінності діяльності Установ різного профілю у формі N 1 ураховуються шляхом застосування диференційованих вагових коефіцієнтів (пункти 2.4 - 2.6 розділу II, пункти 3.1 - 3.7 розділу III, пункти 4.1, 4.3 розділу IV форми N 1).

4. Рейтингову оцінку Установи визначає експертна група з використанням форми N 2, інформації, викладеної в аналітичній записці, відомостей, наданих відповідно до додатків 4 - 8 до цієї Методики, карток експертного оцінювання ефективності діяльності Установи, заповнених членами експертної групи, та з урахуванням особливостей діяльності Установи, напрямів наукових досліджень та перспектив її розвитку як середнє арифметичне значення рейтингових оцінок, визначених кожним членом експертної групи, яка проводила оцінювання.

III. Визначення атестаційної оцінки та віднесення Установи до класифікаційної групи

1. За результатами оцінювання ефективності діяльності Установи залежно від класифікаційної та рейтингової оцінок експертна комісія визначає атестаційну оцінку Установи та відносить Установу до однієї з чотирьох класифікаційних груп, установлених відповідно до пункту 18 Порядку та Таблиці "Визначення класифікаційної групи Установи за класифікаційною та рейтинговою (експертною) оцінками".

Таблиця

Визначення класифікаційної групи Установи за класифікаційною та рейтинговою (експертною) оцінками

Класифікаційна група Установи
(атестаційна оцінка)

Класифікаційна оцінка,
(діапазон значень балів)

Рейтингова (експертна) оцінка
(діапазон значень балів)

I

3,81 - 5,00

3,81 - 5,00

II

2,61 - 3,80

2,61 - 3,80

III

1,21 - 2,60

1,21 - 2,60

IV

1,00 - 1,20

1,00 - 1,20

2. У разі якщо під час віднесення Установи до класифікаційної групи класифікаційна та рейтингова оцінки відповідають діапазону значень тієї самої класифікаційної групи, експертна комісія автоматично відносить Установу до цієї групи.

Якщо класифікаційна та рейтингова оцінки відповідають діапазонам значень із суміжних класифікаційних груп, експертна комісія може приймати рішення щодо віднесення Установи до вищої або нижчої класифікаційної групи, враховуючи динаміку розвитку її наукового і науково-технічного потенціалу, ефективність роботи Установи, впровадження отриманих Установою результатів та її унікальність.

Якщо класифікаційна та рейтингова оцінки відповідають діапазонам значень з несуміжних класифікаційних груп, експертна комісія може віднести Установу до проміжної класифікаційної групи (однієї з проміжних класифікаційних груп) з урахуванням підпункту 4 пункту 7 розділу I та абзацу другого пункту 2 розділу III цієї Методики.

3. Висновок про результат державної атестації наукової установи (додаток 12) готується експертною комісією та подається на затвердження МОН в установленому законодавством порядку.

4. Установам, що пройшли державну атестацію в установленому порядку, МОН видає Свідоцтво про державну атестацію наукової установи за формою, наведеною у додатку 13 до цієї Методики.

 

Виконуючий обов'язки директора
департаменту науково-технічного розвитку

О. А. Хименко

 

(Бланк наукової установи)

 

Міністерство освіти і науки України

ЗАЯВКА
на проведення державної атестації

Відповідно до Порядку проведення державної атестації наукових установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2017 року N 540, просимо провести державну атестацію
_____________________________________________________________________________________
                                                                                          (найменування наукової установи)
_____________________________________________________________________________________
                                                                               (відомча підпорядкованість наукової установи)
_____________________________________________________________________________________

та видати Свідоцтво про державну атестацію наукової установи встановленого зразка.

До заявки додаються інформаційні матеріали для проведення державної атестації наукової установи, що містять відомості про її діяльність, відповідно до Порядку на ____ арк.

_______________________________________
(посада керівника наукової установи)

_________________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

 

КЛАСИФІКАЦІЙНА ОЦІНКА
наукової установи за її науковим потенціалом і досягненнями за попередні роки

_____________________________________________________________________________________
(найменування наукової установи)
_____________________________________________________________________________________
(відомча підпорядкованість наукової установи)

(Форма N 1)

N з/п

Назва показника

Значення показника*

Інтервал значень показника, що відповідає оцінці

Оцінка за показником, балів (відповідно до граф 4 - 8)

Ваговий коефіцієнт показника**, одиниць

Зважена оцінка показників, балів (графа 9 х графа 10)

1 бал

2 бали

3 бали

4 бали

5 балів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

I

Рівень кваліфікації наукових кадрів

х

х

х

х

х

х

Х

0,25

х

1.1

Чисельність висококваліфікованих наукових працівників (докторів наук і докторів філософії (кандидатів наук)) станом на 01 січня поточного року, віднесена до загальної чисельності наукових працівників (з урахуванням кількості сумісників), відсоток

 

до 10

11 - 20

21 - 30

31 - 40

понад 41

 

0,20

 

1.2

Кількість молодих учених, які отримували державні ґранти і премії для молодих учених, аспірантів і докторантів за останні три роки, осіб

 

1

2

3

4 - 5

понад 5

 

0,05

 

II

Бюджет та інфраструктура

х

х

х

х

х

х

Х

0,25 / 0,17

х

2.1

Обсяг фінансування наукових і науково-технічних робіт за рахунок усіх джерел за попередній календарний рік у розрахунку на одного наукового працівника, тис. гривень / осіб

 

до 50

51 - 100

101 - 200

201 - 500

понад 500

 

0,08

 

2.2

Обсяг фінансування, залученого з позабюджетних джерел (міжнародних грантів і програм, промислових замовників та інших джерел, не заборонених законодавством) за попередній календарний рік, у розрахунку на одного наукового працівника, тис. гривень / осіб

 

до 5

5,1 - 10

10,1 - 20

20,1 - 50

понад 50

 

0,07

 

2.3

Обсяг конкурсного фінансування за попередній рік проектів через Національний фонд досліджень України, інноваційних бюджетних конкурсних науково-технічних програм, проектів та надання грантів, у розрахунку на одного наукового працівника, тис. гривень / осіб

 

до 5

5,1 - 10

10,1 - 20

20,1 - 50

понад 50

 

0,02

 

2.4

Обсяг коштів, залучених на розвиток матеріально-технічної та дослідно-експериментальної бази за останні 3 роки, у розрахунку на одного наукового працівника, тис. гривень / осіб

 

до 0,1

0,11 - 0,2

0,21 - 0,5

0,51 - 1,0

понад 1,0

 

0,02 / 0,00

 

2.5

Обсяг коштів, отриманих від виданих ліцензій та укладених договорів про передання прав на об'єкти права інтелектуальної власності за останні 3 роки, у розрахунку на одного наукового працівника, тис. гривень / осіб

 

до 0,1

0,11 - 0,2

0,21 - 0,5

0,51 - 1,0

понад 1,0

 

0,02 / 0,00

 

2.6

Кількість сучасного високотехнологічного наукового обладнання, унікальних наукових об'єктів, у тому числі тих, що становлять національне надбання, центрів колективного користування науковим обладнанням, одиниць

 

відсутні

1

2

3

понад 3

 

0,04 / 0,00

 

III

Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність

х

х

х

х

х

х

Х

0,25 / 0,29

х

3.1

Кількість монографій, енциклопедій, словників та підручників (без врахування навчальних посібників), збірників наукових праць, збірників документів і матеріалів, наукових довідників або покажчиків тощо, виданих в Україні і за кордоном за останні 3 роки, у розрахунку на одного наукового працівника, одиниць / осіб

 

до 0,1

0,11 - 0,25

0,26 - 0,38

0,39 - 0,5

понад 0,5

 

0,08 / 0,18

 

3.2

Тези та матеріали наукових конференцій, виданих в Україні і за кордоном за останні 3 роки, у розрахунку на одного наукового працівника, одиниць / осіб

 

до 5

5,1 - 10

10,1 - 15

15,1 - 20

понад 20

 

0,01 / 0,02

 

3.3

Кількість публікацій у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України, за останні 3 роки, у розрахунку на одного наукового працівника, одиниць / осіб

 

до 0,3

0,31 - 0,5

0,51 - 0,8

0,81 - 1,0

понад 1,0

 

0,06 / 0,09

 

3.4

Кількість отриманих охоронних документів на об'єкти права інтелектуальної власності в Україні за останні 3 роки, у розрахунку на одного наукового працівника, одиниць / осіб

 

відсутні

0,01 - 0,03

0,031 - 0,06

0,061 - 0,1

понад 0,1

 

0,018 / 0,00

 

3.5

Кількість отриманих охоронних документів на об'єкти права інтелектуальної власності за кордоном за останні 3 роки, у розрахунку на одного наукового працівника, одиниць / осіб

 

відсутні

0,01 - 0,03

0,031 - 0,06

0,061 - 0,1

понад 0,1

 

0,032 / 0,00

 

3.6

Кількість виданих ліцензій та/або укладених договорів про передання прав на об'єкти права інтелектуальної власності, та/або їх використання в Україні за останні 3 роки, у розрахунку на одного наукового працівника, одиниць / осіб

 

відсутні

0,01 - 0,03

0,031 - 0,06

0,061 - 0,1

понад 0,1

 

0,018 / 0,00

 

3.7

Кількість виданих ліцензій та/або укладених договорів про передання прав на об'єкти права інтелектуальної власності, та/або їх використання за кордоном за останні 3 роки, у розрахунку на одного наукового працівника, одиниць / осіб

 

відсутні

0,01 - 0,03

0,031 - 0,06

0,061 - 0,1

понад 0,1

 

0,032 / 0,00

 

IV

Престиж

х

х

х

х

х

х

х

0,25 / 0,29

х

4.1

Кількість публікацій у закордонних наукових журналах, що індексуються у наукометричних базах Web of Science Core Collection і Scopus, за останні 3 роки, у розрахунку на одного наукового працівника, одиниць / осіб

 

до 0,02

0,021 - 0,04

0,041 - 0,06

0,061 - 0,2

понад 0,2

 

0,1 / 0,12

 

4.2

Кількість наукових видань (журналів), засновником (співзасновником) яких є наукова установа, за науковим напрямом, що індексуються у наукометричних базах Web of Science Core Collection, Scopus, ERIH PLUS, PubMed, MathSciNet, Chemical Abstracts, GeoRef

 

відсутні

1

2

3

понад 3

 

0,08

 

4.3

Кількість наукових працівників (за основним місцем роботи), які є членами редакційних колегій наукових видань (журналів), які індексуються у наукометричних базах даних Web of Science Core Collection та/або Scopus та не видаються цією науковою установою, за останні 3 роки, осіб

 

відсутні

1

2

3

понад 3

 

0,07 / 0,09

 

V

Сума вагових коефіцієнтів

х

х

х

х

х

х

х

1,00

х

VI

КЛАСИФІКАЦІЙНА ОЦІНКА (графа 11):
(сума пунктів 1.1 - 1.2, 2.1 - 2.5, 3.1 - 3.7, 4.1 - 4.3) (бали)

х

х

х

х

х

х

х

х

 

____________
* Значення вносять до відповідних комірок, використовуючи такі умовні позначення: нуль (0; 0,0) - явищ не було; символ (х) - заповнення показника за характером побудови таблиці недоцільне. Для розрахунку показників за останні 3 роки у розрахунку на одного наукового працівника беруться середні арифметичні величини.

** Ваговий коефіцієнт показника: в чисельнику - для наукових установ природничого і технічного профілю, які проводять прикладні наукові дослідження - теоретичні та експериментальні наукові дослідження, спрямовані на одержання і використання нових знань для практичних цілей; у знаменнику - для наукових установ суспільного і гуманітарного профілю, а також для окремих установ природничого і технічного профілю, основним напрямом діяльності яких є теоретичні, фундаментальні наукові дослідження.

__________________________________
(посада керівника наукової установи)

_________________
(підпис)

М. П. (за наявності)

______________________
(ініціали, прізвище)

 

ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ
наукової установи

_____________________________________________________________________________________
(найменування наукової установи)
_____________________________________________________________________________________
(відомча підпорядкованість наукової установи)

(Форма N 2)

N з/п

Назва показника

Значення показника*

звітний рік (-2)

звітний рік (-1)

звітний рік

1

2

3

4

5

I

Науковий, науково-технічний потенціал

х

х

х

1.1

Кадровий потенціал

х

х

х

1.1.1

Загальна чисельність працюючих

 

 

 

1.1.2

Загальна чисельність наукових працівників

 

 

 

1.1.3

Кількість керівників наукових підрозділів у віці до 50 років

 

 

 

1.1.4

Чисельність докторів наук у віці до 40 років, осіб

 

 

 

1.1.5

Чисельність докторів філософії (кандидатів наук) у віці до 35 років, осіб

 

 

 

1.1.6

Чисельність жінок, віднесена до загальної чисельності наукових працівників, відсоток

 

 

 

1.1.7

Кількість молодих учених, які отримували державні стипендії і ґранти для молодих учених, аспірантів і докторантів, віднесена до загальної чисельності наукових працівників, аспірантів і докторантів, відсоток

 

 

 

1.1.8

Кількість студентів закладів вищої освіти, які проходили магістерську підготовку у спільних науково-навчальних структурах, що функціонують на базі наукової установи, осіб

 

 

 

1.1.9

Кількість наукових працівників, які виїжджали за межі України з метою стажування, навчання, підвищення кваліфікації, викладацької роботи та проведення спільних наукових досліджень на строк від трьох місяців до двох років, осіб

 

 

 

1.1.10

Кількість захищених дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук, одиниць

 

 

 

1.1.11

Кількість захищених дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук), одиниць

 

 

 

1.1.12

Кількість захищених дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук), доктора наук у спеціалізованих вчених радах наукової установи (всього), одиниць

 

 

 

1.2

Фінансовий, науково-технічний потенціал

х

х

х

1.2.1

Загальний обсяг фінансування наукової установи (за рахунок усіх джерел), тис. гривень

 

 

 

1.2.2

Загальний обсяг фінансування наукових та науково-технічних робіт (за рахунок усіх джерел), тис. гривень

 

 

 

1.2.3

Обсяг фінансування, залученого з позабюджетних джерел (міжнародних грантів і програм, промислових замовників та інших джерел, не заборонених законодавством), тис. гривень

 

 

 

1.2.4

Обсяг конкурсного фінансування проектів через Національний фонд досліджень України, інноваційних бюджетних конкурсних науково-технічних програм, проектів та надання грантів, тис. гривень

 

 

 

1.2.5

Внутрішні витрати на виконання наукових та науково-технічних робіт, тис. гривень

 

 

 

1.2.6

Внутрішні витрати на виконання наукових та науково-технічних робіт зі створення нових видів виробів, техніки, технологій, матеріалів, а також зі створення інших об'єктів інтелектуальної власності, виготовлення дослідних зразків або партій науково-технічної продукції та доведення нових наукових і науково-технічних знань до стадії практичного використання, тис. гривень

 

 

 

1.2.7

Кількість одержаних під час проведення прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок нових або істотно вдосконалених матеріалів, продуктів, процесів, пристроїв, технологій, систем, нових або істотно вдосконалених послуг, методів лікування та діагностики, завершених випробувань, що можуть бути впроваджені в суспільну практику, одиниць

 

 

 

1.2.8

Кількість введених в дію нових конструктивних чи технологічних рішень, впроваджених розробок, одиниць

 

 

 

II

Результативність та ефективність наукових досліджень установи

х

х

х

2.1

Публікаційна активність

х

х

х

2.1.1

Кількість друкованих монографій, енциклопедій, словників, підручників, посібників, збірників наукових праць, документів, матеріалів, наукових довідників або покажчиків, препринтів, наукових періодичних видань, виданих в Україні і за кордоном, одиниць

 

 

 

2.1.2

Кількість електронних освітніх ресурсів (електронний навчальний посібник, електронний підручник, електронні методичні матеріали, курс дистанційного навчання, електронний лабораторний практикум тощо), віднесена до чисельності наукових працівників, аспірантів і докторантів разом, одиниць / осіб

 

 

 

2.1.3

Кількість публікацій у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України, одиниць

 

 

 

2.1.4

Кількість монографій, підручників, виданих за кордоном, співавторами яких є працівники наукової установи, одиниць

 

 

 

2.1.5

Кількість публікацій у наукових журналах, що індексуються в Web of Science Core Collection і Scopus, одиниць

 

 

 

2.1.6

Кількість інформаційно-аналітичних матеріалів, проектів нормативно-правових актів та інших документів, наданих центральним органам виконавчої влади, Адміністрації Президента України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, одиниць

 

 

 

2.1.7

Кількість розроблених та введених в дію Національних стандартів України, Стандартів організації України (СОУ), технічних умов, технічних регламентів України, що забезпечують технічне регулювання випуску, обігу та застосування відповідної продукції, одиниць

 

 

 

2.1.8

Кількість розроблених та затверджених класифікаторів та кодифікаторів, одиниць

 

 

 

2.2

Інноваційна активність

х

х

х

2.2.1

Кількість охоронних документів на об'єкти права інтелектуальної власності, виданих в Україні, які поставлено на бухгалтерський облік, одиниць

 

 

 

2.2.2

Кількість охоронних документів на об'єкти права інтелектуальної власності, виданих в інших країнах, які поставлено на бухгалтерський облік, одиниць

 

 

 

2.2.3

Кількість чинних патентів на винаходи (сорти рослин), корисні моделі, свідоцтв на об'єкти авторського права, отриманих в Україні, одиниць

 

 

 

2.2.4

Кількість чинних патентів на винаходи (сорти рослин), отриманих за кордоном, одиниць

 

 

 

2.2.5

Обсяг коштів, отриманих від виданих ліцензій та укладених договорів про передання прав на об'єкти права інтелектуальної власності, тис. гривень

 

 

 

2.2.6

Суми дивідендів, отриманих науковою установою від діяльності організацій підприємницького сектору, заснованих за її участі, тис. гривень

 

 

 

2.2.7

Кількість виданих ліцензій та договорів про передання прав на об'єкти права інтелектуальної власності або їх використання в Україні, одиниць

 

 

 

2.2.8

Кількість виданих ліцензій та договорів про передання прав на об'єкти права інтелектуальної власності або їх використання за кордоном, одиниць

 

 

 

2.2.9

Кількість суб'єктів господарювання, у статутному капіталі яких наукова установа має частку, одиниць

 

 

 

2.3

Міжнародна інтеграція

х

х

х

2.3.1

Кількість проектів у межах двосторонніх, багатосторонніх конкурсів з міжнародними партнерами, одиниць

 

 

 

2.3.2

Кількість проектів, що виконувалися за міжнародними рамковими програмами Європейського Союзу з досліджень та інновацій, одиниць

 

 

 

2.3.3

Кількість міжнародних науково-практичних семінарів, конференцій, інших заходів, організованих науковою установою, одиниць

 

 

 

2.3.4

Питома вага публікацій у вітчизняних і закордонних наукових журналах, опублікованих науковими працівниками наукової установи спільно із зарубіжними авторами, у відсотках від загальної кількості опублікованих статей

 

 

 

____________
* Значення показника вносяться з використанням таких умовних позначень: нуль (0) - явищ не було; тире (-) - відомості відсутні.

До графи 5 вносяться показники звітного року станом на 01 січня року, наступного за звітним; до графи 4 - показники року, що передував звітному, станом на 01 січня звітного року; до графи 3 - показники року, що передував за два роки перед звітним, станом на 01 січня року, що передував звітному.

__________________________________
(посада керівника наукової установи)

_________________
(підпис)

М. П. (за наявності)

______________________
(ініціали, прізвище)

 

 

ВІДОМОСТІ
щодо забезпечення наукової установи науковими працівниками

_____________________________________________________________________________________
(найменування наукової установи)
_____________________________________________________________________________________
(відомча підпорядкованість наукової установи)

Працівники, аспіранти/докторанти наукової установи

Кількість/ середній вік
20 __ р.

Кількість/ середній вік
20 __ р.

Кількість/ середній вік
20 __ р.

Заступники директора

 

 

 

Керівники наукових підрозділів, наукових видавництв, редакції наукових видань

 

 

 

Головні конструктори/ інженери/
технологи з основного напряму діяльності

 

 

 

Провідні конструктори/ інженери/
технологи з основного напряму діяльності

 

 

 

Провідні редактори наукового видавництва, періодичного наукового видання

 

 

 

Головні наукові співробітники

 

 

 

Провідні наукові співробітники

 

 

 

Старші наукові співробітники

 

 

 

Наукові співробітники

 

 

 

Молодші наукові співробітники

 

 

 

Усього наукових працівників (за винятком докторантів та аспірантів)

 

 

 

Докторанти

 

 

 

Аспіранти

 

 

 

На громадських засадах (у тому числі працівники, які перебувають на довгостроковому науковому стажуванні за кордоном, тощо)

 

 

 

Наукові працівники

Кількість

Відсоток від усіх наукових співробітників

Середній вік

Академіки НАН України

 

 

 

Члени-кореспонденти НАН України

 

 

 

Академіки національних галузевих академій наук України

 

 

 

Члени-кореспонденти національних галузевих академій наук України

 

 

 

__________________________________
(посада керівника наукової установи)

_________________
(підпис)

М. П. (за наявності)

______________________
(ініціали, прізвище)

 

ВІДОМОСТІ
щодо результатів наукової і науково-технічної діяльності

_____________________________________________________________________________________
(найменування наукової установи)
_____________________________________________________________________________________
(відомча підпорядкованість наукової установи)

N
з/п

Назва показників

Кількість (одиниць)*

20 __ р.

20 __ р.

20 __ р.

1

2

3

4

5

1

Завершені прикладні наукові дослідження і науково-технічні (експериментальні) розробки

 

 

 

1.1

з них - на створення і вдосконалення інноваційних технологій і продуктів, нових видів виробів, техніки, в тому числі технічний рівень яких

 

 

 

1.1.1

перевищує кращі світові аналоги

 

 

 

1.1.2

відповідає рівню світових аналогів

 

 

 

1.1.3

нижче рівня світових аналогів

 

 

 

1.1.4

не має аналогів

 

 

 

2

Розробки, що впроваджено у виробництво та/або практично використано на підприємствах, в установах, закладах, організаціях, усього:

 

 

 

2.1

з них - на вітчизняних підприємствах

 

 

 

2.2

з них - на зарубіжних підприємствах

 

 

 

3

Наукові (науково-технічні) роботи зі створення нових або істотно вдосконалених видів:

 

 

 

3.1

технологій

 

 

 

3.2

матеріалів

 

 

 

3.3

процесів

 

 

 

3.4

пристроїв

 

 

 

3.5

систем

 

 

 

3.6

нових сортів рослин і порід тварин

 

 

 

3.7

діагностики, лікування та профілактики захворювань

 

 

 

4

Виготовлені дослідні зразки або партії науково-технічної продукції

 

 

 

5

Завершені випробування, розробки, що впроваджено або може бути впроваджено

 

 

 

6

Нові або істотно вдосконалені послуги

 

 

 

7

Проведені наукові і науково-технічні експертизи

 

 

 

____________
* До графи 5 вносяться показники звітного року станом на 01 січня року, наступного за звітним; до графи 4 - показники року, що передував звітному, станом на 01 січня звітного року; до графи 3 - показники року, що передував за два роки перед звітним, станом на 01 січня року, що передував звітному.

__________________________________
(посада керівника наукової установи)

_________________
(підпис)

М. П. (за наявності)

______________________
(ініціали, прізвище)

 

ВІДОМОСТІ
щодо показників фінансово-економічної діяльності та стану матеріально-технічної бази

_____________________________________________________________________________________
(найменування наукової установи)
_____________________________________________________________________________________
(відомча підпорядкованість наукової установи)

Перелік проектів наукової установи, що фінансувалися на конкурсній основі за останні три роки (наводиться за роками, джерелами фінансування, сумами, тривалістю проекту, із зазначенням П. І. Б. керівника проекту, керівника від іншої наукової установи (за наявності).

Джерело фінансування

Керівник проекту від наукової установи

Обсяг фінансування
(в тис. грн)

Тривалість проекту
(від ... до ...)

Назва проекту

Керівник проекту від іншої установи (за наявності)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Таблицю слід заповнювати так: згрупувати всі проекти за одним джерелом фінансування (наприклад, проекти Державного фонду фундаментальних досліджень, МОН, НАН України, наукові програми інших відомств тощо) та за П. І. Б. головного дослідника (керівника дослідження) в алфавітному порядку. Якщо той самий головний дослідник (керівник дослідження) має більше ніж один проект, профінансований з одного джерела, проект з найбільшим обсягом фінансування зазначається першим, за ним - наступний за обсягом фінансування проект і так далі).

Перелік проектів наукової установи, що фінансувалися на конкурсній основі із зарубіжних джерел, за останні п'ять років (наводиться за роками, джерелами фінансування, сумами, тривалістю проекту, із зазначенням П. І. Б. керівника проекту, керівника від іншої наукової установи (за наявності)

Джерело фінансування (назва англійською мовою)

Назва проекту

Керівник проекту від наукової установи

Керівник проекту від іншої наукової установи (за наявності), в тому числі зарубіжний

Обсяг фінансування (у відповідній валюті)

Тривалість проекту
(від ... до ...)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Таблицю слід заповнювати так: згрупувати всі проекти за одним джерелом фінансування (наприклад, проекти програм ЄС, наукові програми НАТО, зарубіжні та міжнародні наукові фонди та організації тощо) та за П. І. Б. головного дослідника (керівника дослідження) в алфавітному порядку. Якщо той самий головний дослідник (керівник дослідження) має більш як один проект, профінансований з одного джерела, проект з найбільшим обсягом фінансування зазначається першим, за ним - наступний за обсягом фінансування проект і так далі).

Наявність наукових об'єктів, що становлять національне надбання

N
з/п

Найменування наукового об'єкта, що становить національне надбання

Нормативно-правовий акт Кабінету Міністрів України, відповідно до якого надано статус національного надбання

Витрати на утримання, збереження та розвиток наукових об'єктів, що становлять національне надбання, тис. гривень, та у % від загального обсягу фінансування

за рахунок коштів державного бюджету

за рахунок інших джерел

20__ р.

20__ р.

20__ р.

20__ р.

20__ р.

20__ р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* До граф 6, 9 вносяться показники звітного року станом на 01 січня року, наступного за звітним; до граф 5, 8 - показники року, що передував звітному, станом на 01 січня звітного року; до граф 4, 7 - показники року, що передував за два роки перед звітним, станом на 01 січня року, що передував звітному.

Наявність сучасного високотехнологічного наукового обладнання

N
з/п

Назва наукового обладнання**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
** Зазначити 5 найкращих зразків такого обладнання, вказавши його параметри.

Загальна площа будинків (приміщень)

(кв. м)

Площа будинків (приміщень)

Знаходяться на балансі наукової установи

Мають власний баланс

Із загальної площі здано в оренду

Орендованих будинків (приміщень)

Загальна площа будинків (приміщень)

 

 

 

 

У тому числі призначених для:

 

 

 

 

науково-технічної діяльності

 

 

 

 

дослідно-експериментальних виробництв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________
(посада керівника наукової установи)

_________________
(підпис)

М. П. (за наявності)

______________________
(ініціали, прізвище)

 

ВІДОМОСТІ
щодо публікаційної активності

_____________________________________________________________________________________
(найменування наукової установи)
_____________________________________________________________________________________
(відомча підпорядкованість наукової установи)

Види публікацій

Кількість, одиниць*

20__ р.

20__ р.

20__ р.

1

2

3

4

Статті у наукових періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз даних Scopus та/або Web of Science Core Collection, одиниць

 

 

 

Статті у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України, за останні 3 роки, у розрахунку на одного наукового працівника, одиниць/осіб

 

 

 

Статті у наукових періодичних виданнях, які включені до інших наукометричних баз даних, одиниць

 

 

 

Офіційні видання (нормативно-правові, нормативні видання, стандарти тощо), одиниць

 

 

 

Наукові видання (монографії, препринти, збірники наукових праць, матеріали (у тому числі збірники тез доповідей) публікації джерел конференцій тощо), одиниць

 

 

 

Наукові видання, що індексуються в наукометричних базах даних, одиниць

 

 

 

Виробничо-практичні видання (практичні, методичні посібники, методичні рекомендації тощо), одиниць

 

 

 

Навчальні видання (навчальні програми, підручники, навчальні посібники (навчально-методичні, навчальні, наочні посібники, хрестоматії, практикуми, робочі зошити)), одиниць

 

 

 

Довідкові видання (енциклопедії, словники, довідники тощо), одиниць

 

 

 

Тези доповідей на міжнародних науково-практичних заходах, що відбулися за кордоном, одиниць

 

 

 

Тези доповідей на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних заходах, що відбулися в Україні, одиниць

 

 

 

Інші видання

 

 

 

____________
* До графи 4 вносяться показники звітного року станом на 01 січня року, наступного за звітним; до графи 3 - показники року, що передував звітному, станом на 01 січня звітного року; до графи 2 - показники року, що передував за два роки перед звітним, станом на 01 січня року, що передував звітному.

__________________________________
(посада керівника наукової установи)

_________________
(підпис)

М. П. (за наявності)

______________________
(ініціали, прізвище)

 

ВІДОМОСТІ
щодо результатів створення та використання об'єктів права інтелектуальної власності

_____________________________________________________________________________________
(найменування наукової установи)
_____________________________________________________________________________________
(відомча підпорядкованість наукової установи)

N з/п

Назва показників

Одиниця виміру

Кількість, одиниць*

20 __ р.

20 __ р.

20 __ р.

1

2

3

4

5

6

1

Подано заявок (заяв) на реєстрацію

 

 

 

 

1.1

Подано заявок (заяв) до відповідного уповноваженого органу на реєстрацію в Україні:

 

 

 

 

 

винаходів;
корисних моделей;
промислових зразків;
сортів рослин;
знаків для товарів і послуг (торговельних марок);
компонування (топографій) інтегральних мікросхем;
комп'ютерних програм, баз даних;
наукових творів

заявка
 
 
 
 
 
заява

 

 

 

1.2

Подано за кордоном (зазначити відповідний уповноважений орган іншої країни чи міжнародну/регіональну організацію) заявок на реєстрацію:

 

 

 

 

 

винаходів;
корисних моделей;
промислових зразків;
сортів рослин;
знаків для товарів і послуг (торговельних марок);
компонування (топографій) інтегральних мікросхем

заявка

 

 

 

2

Одержано рішень про реєстрацію, патентів/свідоцтв, зареєстровано за кордоном

 

 

 

 

2.1

Одержано рішень про реєстрацію в Україні:

 

 

 

 

 

Винаходів;
корисних моделей;
промислових зразків;
сортів рослин;
знаків для товарів і послуг (торговельних марок);
компонування (топографій) інтегральних мікросхем;
комп'ютерних програм, баз даних;
наукових творів

рішення

 

 

 

2.2

Одержано рішень про реєстрацію за кордоном (зазначити відповідний уповноважений орган іншої країни чи міжнародну/регіональну організацію):

 

 

 

 

 

винаходів;
корисних моделей;
промислових зразків;
сортів рослин;
знаків для товарів і послуг (торговельних марок);
компонування (топографій) інтегральних мікросхем

рішення

 

 

 

2.3

Одержано охоронних документів на об'єкти права інтелектуальної власності (далі - ОПІВ) в Україні:

 

 

 

 

 

патентів на винаходи;
патентів на корисні моделі;
патентів на промислові зразки;
патенти (свідоцтва) на сорти рослин;
свідоцтв на знаки для товарів і послуг (торговельні марки);
свідоцтв на компонування (топографії) інтегральних мікросхем

патент/ свідоцтво

 

 

 

2.4

Зареєстровано ОПІВ за кордоном (зазначити відповідний уповноважений орган іншої країни):

 

 

 

 

 

винаходів;
корисних моделей;
промислових зразків;
сортів рослин;
знаків для товарів і послуг (торговельних марок);
компонувань (топографій) інтегральних мікросхем

патент/ свідоцтво

 

 

 

2.5

Одержано свідоцтв про реєстрацію об'єктів авторського права в Україні:
комп'ютерних програм, баз даних;
наукових творів

свідоцтво

 

 

 

3

Укладено договорів щодо розпоряджання майновими правами на ОПІВ:

договір

 

 

 

3.1

Договорів про передання права власності на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг (торговельні марки), сорти рослин, компонування (топографії) інтегральних мікросхем:
в Україні;
в інших країнах (зазначити яких)

 

 

 

 

3.2

Ліцензійних договорів на використання винаходів, корисних моделей, промислових зразків, знаків для товарів і послуг (торговельних марок), сортів рослин, компонувань (топографій) інтегральних мікросхем:
в Україні;
в інших країнах (зазначити яких)

 

 

 

 

3.3

Договорів про передання ноу-хау:
в Україні;
в інших країнах (зазначити яких)

 

 

 

 

3.4

Авторських договорів (ліцензій) на використання комп'ютерних програм, баз даних, наукових творів, інших об'єктів авторського права:
в Україні
в інших країнах (зазначити яких)

патент
свідоцтво

 

 

 

5

Кількість авторів/винахідників за заявками на винаходи, корисні моделі, промислові зразки та авторів сортів рослин, комп'ютерних програм, баз даних, наукових творів

автор/ винахідник

 

 

 

6

Використано під час проведення науково-дослідних робіт науковою установою власних:
винаходів;
корисних моделей;
промислових зразків;
сортів рослин;
компонувань (топографій) інтегральних мікросхем;
комп'ютерних програм, баз даних

винахід, корисна модель, промисловий зразок, сорт рослин, компонування (топографії) інтегральних мікросхем, комп'ютерна програма, база даних

 

 

 

7

Складено звітів про патентні дослідження

звіт

 

 

 

8

Кількість ОПІВ, що впроваджені науковою установою за звітний період

зазначити результат впровадження

 

 

 

8.1

Кількість винаходів:
використано під час випуску та реалізації дослідної партії продукції та/або під час надання послуг;
використано підприємствами або організаціями, яким надано право на використання винаходів;
використано у власній науковій діяльності

винахід

 

 

 

8.2

Кількість корисних моделей:
використано під час випуску та реалізації дослідної партії продукції та/або під час надання послуг;
використано підприємствами або організаціями, яким надано право на використання корисних моделей;
використано у власній науковій діяльності

корисна модель

 

 

 

8.3

Кількість промислових зразків:
використано під час випуску та реалізації дослідної партії продукції та/або під час надання послуг;
використано підприємствами або організаціями, яким надано право на використання промислових зразків;
використано у власній науковій діяльності

промисловий зразок

 

 

 

8.4

Кількість знаків для товарів і послуг (торговельних марок):
використано під час випуску та реалізації дослідної партії продукції та/або під час надання послуг;
використано підприємствами або організаціями, яким надано право на використання знаків для товарів і послуг (торговельних марок)

знак для товарів і послуг (торговельна марка)

 

 

 

8.5

Кількість компонувань (топографій) інтегральних мікросхем:
використано під час випуску та реалізації дослідної партії продукції та/або під час надання послуг;
використано підприємствами або організаціями, яким надано право на використання компонувань (топографій) інтегральних мікросхем;
використано у власній науковій діяльності

компонування (топографії) інтегральних мікросхем

 

 

 

8.6

Кількість ноу-хау:
використано під час випуску та реалізації дослідної партії продукції та/або під час надання послуг;
використано підприємствами або організаціями, яким надано право на використання ноу-хау;
використано у власній науковій діяльності

ноу-хау

 

 

 

8.7

Кількість сортів рослин:
використано під час випуску та реалізації дослідної партії продукції та/або під час надання послуг;
використано підприємствами або організаціями, яким надано право на використання сортів рослин;
використано у власній науковій діяльності

сорт рослин

 

 

 

8.8

Кількість комп'ютерних програм, баз даних, наукових творів, інших об'єктів авторського права:
використано під час випуску та реалізації дослідної партії продукції та/або під час надання послуг;
використано підприємствами або організаціями, яким надано право на використання зазначеними об'єктами авторського права;
використано у власній науковій діяльності

комп'ютерна програма, база даних, науковий твір, інший об'єкт авторського права

 

 

 

____________
* До графи 6 вносяться показники звітного року станом на 01 січня року, наступного за звітним; до графи 5 - показники року, що передував звітному, станом на 01 січня звітного року; до графи 4 - показники року, що передував за два роки перед звітним, станом на 01 січня року, що передував звітному.

__________________________________
(посада керівника наукової установи)

_________________
(підпис)

М. П. (за наявності)

______________________
(ініціали, прізвище)

 

АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА
про рівень розвитку наукового (науково-технічного) потенціалу і результативність діяльності наукової установи за звітний період та обґрунтування напрямів і заходів з удосконалення та розвитку діяльності наукової установи на короткостроковий (до 5 років) період

Розділ I. Загальні відомості про наукову установу

Найменування наукової установи (далі - Установа)

Повне ______________________________________________________________

Скорочене (за наявності) _____________________________________

Код за ЄДРПОУ _______________________

1.1. Орган, до сфери управління якого належить (у віданні якого перебуває) Установа
_____________________________________________________________________

1.2. Керівництво

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові

Науковий ступінь (вчене звання)

Телефон

Директор (інше)

 

 

 

Заступник директора (інше) з наукової роботи

 

 

 

Учений секретар

 

 

 

1.3. Місцезнаходження __________________________________________________

1.4. Види зв'язку

Телефон ______________________________

e-mail _________________________

Факс _________________________________

http:// _________________________

Інші _________________________________

 

1.5. Основні види наукової діяльності за останні 3 роки (стисло описати: фундаментальні дослідження, прикладні наукові дослідження, науково-технічні (експериментальні) розробки, інші роботи, пов'язані з доведенням нових наукових і науково-технічних знань до стадії практичного використання, надання науково-технічних послуг, проведення наукової і науково-технічної експертизи)

1.6. Ключові слова, що характеризують спеціалізацію наукової діяльності ___________
_________________________________________________________________________

1.7. Серія, N, дата видачі, строк дії Свідоцтва про включення наукової установи до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави (за наявності)

Розділ II. Результати внутрішнього оцінювання (самооцінювання) Установи

2.1. Сильні сторони діяльності. Найвизначніші результати досліджень та розробок або будь-які інші результати, досягнуті за звітний період.

2.2. Унікальність Установи. Специфічні показники, що розкривають особливості діяльності Установи.

2.3. Впровадження отриманих Установою результатів.

2.4. Чи має Установа науковий авторитет у країні та на міжнародній арені? Чим це підтверджується?

2.5. Слабкі сторони діяльності.

2.6. Інші аспекти.

Розділ. III. Стратегія розвитку Установи та перспективні напрями наукової діяльності Установи на короткостроковий період (до 5 років). Обґрунтування напрямів і заходів з удосконалення та розвитку діяльності Установи

3.1. Загальна стратегія розвитку та перспективні напрями наукової діяльності на короткостроковий (до 5 років) період.

3.2. Основні напрями і заходи з удосконалення та розвитку діяльності Установи.

3.3. Особливі заходи для підтримки позитивних тенденцій (сильних сторін) діяльності.

Розділ IV. Аналіз можливих загроз щодо реалізації передбачених заходів з удосконалення та розвитку діяльності Установи

4.1. Можливі внутрішні і зовнішні загрози.

4.2. Напрями і необхідні заходи для подолання можливих внутрішніх загроз.

4.3. Необхідні зовнішні умови і заходи для подолання зовнішніх загроз.

_____________________________
(посада керівника наукової установи)

_______________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

М. П. (за наявності)

 

Експертна група N ________
Науковий напрям _______________________________________________________________

КАРТКА
експертного оцінювання ефективності діяльності наукової установи

_____________________________________________________________________________________
(найменування наукової установи)
_____________________________________________________________________________________
(відомча підпорядкованість наукової установи)

N з/п

Назва показників

Експертна оцінка показника (за 5-бальною шкалою)

Ваговий коефіцієнт показника*

Зважена експертна оцінка показника (графа 3 х графа 4)

1

2

3

4

5

I

Рівень цільової орієнтації наукових досліджень

х

0,16 / 0,20

х

1.1

Рівень відповідності тематики робіт, які проводилися, пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки:
1 = не відповідає; 5 = повністю відповідає

 

0,08 / 0,10

 

1.2

Рівень відповідності діяльності наукової установи належній стратегії її розвитку та перспективним напрямам діяльності:
1 = не відповідає; 5 = повністю відповідає

 

0,08 / 0,10

 

II

Оцінка результатів наукової (науково-технічної) діяльності

х

0,34 / 0,40

х

2.1

Рівень найбільш вагомих результатів фундаментальних, прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, отриманих за попередні три роки: 1 = задовільний; 5 = світовий (оригінальні результати)

 

0,18 / 0,20

 

2.2

Рівень публікаційної та винахідницької активності:
1 = задовільний; 5 = високий

 

0,20 / 0,22

 

2.3

Рівень співпраці наукової установи на вітчизняному та міжнародному рівнях, у тому числі офіційна співпраця із закладами вищої освіти, з іншими науковими установами України та за її межами:
1 = задовільний; 5 = достатній

 

0,06 / 0,08

 

III

Оцінка перспектив розвитку наукової (науково-технічної) діяльності

х

0,30

 

3.1

Важливість профілю діяльності наукової установи:
1 = ординарна; 5 = унікальна (монопольна)

 

0,06

 

3.2

Перспективи забезпечення наукової установи висококваліфікованими науковими працівниками та молодими вченими: 1 = регресивні; 5 = прогресивні

 

0,06

 

3.3

Рівень забезпеченості фінансовими та матеріально-технічними ресурсами, необхідними для утримання наукової установи та виконання нею своїх функцій: 1 = кризовий; 5 = достатній

 

0,06

 

3.4

Перспективи інноваційної діяльності наукової установи:
1 = регресивні; 5 = прогресивні

 

0,06

 

3.5

Рівень найбільш значних наукових досліджень і розробок, що передбачається завершити за наступні роки:
1 = задовільний; 5 = світовий

 

0,06

 

IV

Специфічні показники**

х

0,10 / 0,00

х

4.1

 

 

0,05 / 0,00

 

4.2

 

 

0,05 / 0,00

 

V

Сума вагових коефіцієнтів

х

1,00

х

VI

ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА (графа 5):
(сума показників пунктів 1.1 - 1.2, 2.1 - 2.3, 3.1 - 3.5, 4.1 - 4.2) (бали)

х

х

 

____________
* У чисельнику - значення вагових коефіцієнтів показників у разі застосування специфічних показників (пунктів 4.1 і 4.2 розділу 4); у знаменнику - без таких.

** Специфічні показники використовуються лише спільно. Необхідність застосування і вид специфічних показників визначають члени експертної групи, які здійснюють оцінювання цієї Установи.

Член експертної групи

_________________
          (підпис)

______________________
       (ініціали, прізвище)

 

Експертний висновок щодо результатів
експертного оцінювання ефективності діяльності наукової установи

Експертна група N _______________ за науковим напрямом _________________________________
______________________________________________________________________ у складі її членів:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________, утворена відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від ___.___.20____ року N ______ "______________________________________________________", провела експертне оцінювання ефективності діяльності наукової установи
_____________________________________________________________________________________
                                                                                         (найменування наукової установи)
_____________________________________________________________________________________
                                                                               (відомча підпорядкованість наукової установи)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                       (місцезнаходження)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                         (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

За результатами експертного оцінювання ефективності діяльності Установи:

класифікаційна оцінка становить

___________

рейтингова оцінка становить

___________


Голова експертної групи

__________________
(підпис)

__________________
(ініціали, прізвище)

Секретар експертної групи

__________________
(підпис)

__________________
(ініціали, прізвище)

Рішення ухвалено на засіданні експертної групи від ___.___.20_____ року.

 

ВИСНОВОК
про результат державної атестації наукової установи

За результатами державної атестації, проведеної ___ ____________ 20__ року, наукова установа
_____________________________________________________________________________________
                                                                              (найменування наукової установи)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                            (місцезнаходження)
_____________________________________________________________________________________
                                                                              (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

визнається такою, що пройшла державну атестацію з атестаційною оцінкою _____/_____.

Наукову установу віднесено до _____ класифікаційної групи.

Голова експертної комісії

________________________
                  (підпис)

__________________
     (ініціали, прізвище)

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СВІДОЦТВО
про державну атестацію наукової установи

Серія ________

N _______

Дата видачі ___ ____________ 20__ року

Цим свідоцтвом визнається, що наукова установа
_____________________________________________________________________________________
                                                                                       (найменування наукової установи)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                     (місцезнаходження)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                      (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

за результатами державної атестації, проведеної ___ ____________ 20__ року, визнається такою, що пройшла державну атестацію з атестаційною оцінкою _____/_____ строком на ____ роки(ів).

Наукову установу віднесено до ______ класифікаційної групи.

 

Термін дії свідоцтва до ___ ____________ 20__ року

Заступник Міністра

_______________
(підпис)

М. П.

___________________
(ім'я, прізвище)

____________

Опрос