Идет загрузка документа (197 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения об авторизации лиц, намеревающихся осуществлять деятельность по предоставлению информационных услуг на фондовом рынке, и условиях осуществления такой деятельности

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Положение, Решение от 27.09.2018 № 670
действует с 01.01.2019

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

27.09.2018

м. Київ

N 670

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
03 грудня 2018 р. за N 1371/32823

Про затвердження Положення про авторизацію осіб, які мають намір провадити діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, та умови провадження такої діяльності

Відповідно до абзацу другого статті 3, пунктів 1, 5 частини першої, пункту 3712 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", Закону України від 16 листопада 2017 року N 2210-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про авторизацію осіб, які мають намір провадити діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, та умови провадження такої діяльності, що додається.

2. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (Курочкіна І.) забезпечити:

подання цього рішення на здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3. Департаменту міжнародної співпраці та комунікацій (Юшкевич О.) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року, але не раніше його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Лібанова М.

 

Голова Комісії

Т. Хромаєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Т. в. о. Голови Державної
служби спеціального зв'язку
та захисту інформації України

О. М. Чаузов

 

 

Положення
про авторизацію осіб, які мають намір провадити діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, та умови провадження такої діяльності

I. Загальні положення

1. Це Положення встановлює порядок та умови авторизації юридичних осіб, які мають намір провадити діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку; вимоги до юридичної особи, яка має намір провадити діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку та здійснює таку діяльність; перелік документів, які подаються до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) для проходження зазначеної авторизації та у період провадження діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку; порядок ведення Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку (далі - Реєстр уповноважених осіб), та оприлюднення інформації з нього; вимоги до договорів з надання інформаційних послуг на фондовому ринку.

2. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:

аутсорсинг - передання юридичною особою, яка провадить діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, частини її процесів чи функцій, які забезпечують таку діяльність, іншій юридичній особі;

відокремлений підрозділ юридичної особи - філія, інший підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням і здійснює всі або частину її функцій щодо здійснення діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку;

власний капітал - частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань;

грубе порушення надавачем інформаційних послуг вимог законодавства на фондовому ринку - вчинення особою, яка провадить діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, порушення законодавства на фондовому ринку, що призвело до порушення прав інвесторів під час провадження діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку та за яке законом передбачено фінансову санкцію, що доведено відповідним рішенням суду або Комісією;

ділова репутація - сукупність документально підтвердженої інформації про особу, що дає змогу зробити висновок про відповідність її господарської та/або професійної діяльності вимогам законодавства, для фізичної особи - про належний рівень професійних здібностей та управлінського досвіду, а також про те, що особа не має судимості за корисливі злочини і за злочини у сфері господарської діяльності, не знятої або не погашеної в установленому законом порядку;

заявник - юридична особа, яка має намір провадити діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, у тому числі особа, яка має право провадити один або більше видів діяльності з надання інформаційних послуг;

комплаєнс - система внутрішніх відносин юридичної особи, спрямована на забезпечення дотримання такою особою вимог законодавства та запобігання його порушенням;

надавач інформаційних послуг - юридична особа, яку включено до Реєстру уповноважених осіб та яка провадить діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку;

опосередковане володіння участю - володіння, яке настає, якщо особа самостійно або спільно з іншими особами має пряме володіння участю в статутному (складеному) капіталі власника істотної участі (юридичної особи) у заявника (ліцензіата) у такому розмірі, який забезпечує володіння через цю особу 10 і більше відсотками статутного капіталу заявника, та/або набуває незалежну від формального володіння можливість значного (вирішального) впливу на керівництво чи діяльність професійного учасника;

опосередкований контроль - можливість здійснювати вирішальний вплив на діяльність заявника шляхом опосередкованого володіння особою самостійно або спільно з іншими особами, пов'язаними відносинами контролю, часткою у статутному капіталі заявника, що відповідає еквіваленту 50 чи більше відсотків статутного капіталу та/або голосів такого заявника, або незалежно від такого володіння можливість здійснювати такий вплив на основі угоди чи будь-яким іншим чином;

приміщення - частина внутрішнього об'єму будівлі, обмежена будівельними елементами, з можливістю входу і виходу, яку використовує заявник під час провадження діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, за винятком приміщення загального користування;

прямий власник - юридична або фізична особа, яка безпосередньо володіє часткою (акціями) у статутному капіталі заявника;

публічна компанія - іноземна юридична особа, створена у формі публічного акціонерного товариства, акції якої перебувають у лістингу іноземної фондової біржі, що входить до Світової федерації бірж;

спеціалізовані структурні підрозділи заявника - департамент, управління, відділ, сектор тощо, які є невід'ємною частиною внутрішньої організаційної структури заявника або його відокремленого підрозділу та мають інше, ніж заявник або його відокремлений підрозділ, місцезнаходження;

структура власності - система взаємовідносин юридичних та фізичних осіб, що дає змогу визначити всіх осіб, які мають істотну участь в юридичній особі, у тому числі відносини контролю між ними щодо такої юридичної особи.

Терміни "асоційована особа", "посадові особи" вживають у значеннях, визначених Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Терміни "резидент", "нерезидент" вживають у значеннях, визначених Податковим кодексом України.

Інші терміни, які вжито в цьому Положенні, використовуються у значеннях, визначених законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Комісії.

3. Авторизацію юридичних осіб, які мають намір провадити діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, здійснює Комісія.

4. Комісія в порядку, визначеному цим Положенням, здійснює авторизацію юридичних осіб, які мають намір провадити такі види діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку:

1) діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку (далі - ОРІ);

2) діяльність з розповсюдження в режимі безперервного оновлення консолідованої інформації про фінансові інструменти та/або учасників фондового ринку (далі - РКІ);

3) діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до Комісії (далі - ПЗА).

5. Авторизація здійснюється шляхом включення юридичних осіб до Реєстру уповноважених осіб.

Авторизації підлягає кожний вид діяльності, визначений пунктом 4 цього розділу.

6. Юридичні особи, у тому числі професійні учасники фондового ринку, провадять діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку за умови включення їх до Реєстру уповноважених осіб та отримання свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку (далі - свідоцтво про включення до Реєстру).

Юридична особа, зареєстрована на тимчасово окупованій території України, не може бути включена до Реєстру уповноважених осіб та не може провадити діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку.

Юридична особа, яка перебуває під контролем осіб - резидентів інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному в статті 1 Закону України "Про оборону України", та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту і застосування воєнної сили проти України, не може бути включена до Реєстру уповноважених осіб та не може провадити діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку.

7. Надавачі інформаційних послуг зобов'язані дотримуватися вимог до заявника, зазначених у цьому Положенні, протягом усього періоду провадження ними такої діяльності.

8. Надавач інформаційних послуг має право провадити діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку виключно після отримання свідоцтва про включення до Реєстру.

Провадження діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку без отримання свідоцтва про включення до Реєстру заборонено.

9. Заявник для провадження діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку повинен мати у власності або в користуванні нежитлове приміщення, яке повністю відокремлене від приміщень інших юридичних осіб за місцезнаходженням, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для резидентів) або в документі, що підтверджує реєстрацію представництва юридичної особи (для нерезидентів).

Приміщення вважається повністю відокремленим, якщо його не використовують інші особи, що підтверджується документами, надання яких передбачено відповідно до цього Положення.

10. У разі передання надавачем інформаційних послуг частини своїх процесів, функцій в аутсорсинг переважну частину процесів і функцій, пов'язаних з наданням інформаційних послуг, повинен здійснювати заявник.

За якість надання інформаційних послуг у разі використання аутсорсингу відповідає надавач таких інформаційних послуг.

11. Програмно-технічні комплекси (далі - ПТК), які використовуються під час провадження діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, мають повною мірою відповідати функціональному призначенню з урахуванням виду діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку.

Функціональне призначення ПТК має бути детально викладено.

II. Порядок подання та перелік документів, які подає заявник, для включення його до Реєстру уповноважених осіб

1. Авторизація юридичних осіб, які мають намір провадити діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, здійснюється за двома етапами.

Для проходження першого етапу авторизації заявник подає до Комісії документи, визначені пунктом 4 цього розділу.

Для проходження другого етапу авторизації заявник подає до Комісії документи, визначені пунктом 5 цього розділу.

Заявник може подати документи для проходження першого та другого етапів авторизації одночасно.

Документи, що подає заявник згідно з цим Положенням, потрібно доправити до Комісії або надіслати поштою (рекомендованим листом). Разом з документами, що подаються для проходження кожного етапу авторизації для включення до Реєстру уповноважених осіб та отримання свідоцтва про включення до Реєстру, заявник подає перелік (опис) документів, що подаються для включення заявника до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку (додаток 1). У цьому переліку (описі) документів заявник зазначає, який із поданих документів належить до конфіденційної інформації.

Заявник має право, крім документів, передбачених цим Положенням, подати інші документи, що містять інформацію про фінансовий стан заявника та фінансовий (майновий) стан прямих власників з істотною участю, про наявність власних коштів, джерела походження коштів, ділову репутацію відповідних осіб, структуру власності тощо.

2. Усі документи, що подає заявник згідно з цим Положенням, мають бути викладені українською мовою та оформлені відповідно до нього, підписані керівником і містити дату підписання.

На дату подання заяви й документів для включення особи до Реєстру уповноважених осіб та отримання свідоцтва про включення до Реєстру строк подання документів, оформлених згідно з додатками до цього Положення (крім додатка 3), довідок від органів державної влади, документів щодо оцінки майна не може перевищувати два місяці з дати підписання або складання.

Строк подання документів, оформлених згідно з додатком 3 до цього Положення, не може перевищувати 5 робочих днів з дати підписання на дату подання заяви та документів для включення особи до Реєстру уповноважених осіб і отримання свідоцтва про включення до Реєстру.

Строк подання документів щодо ідентифікації іноземних юридичних осіб не може перевищувати шість місяців з дати нотаріального засвідчення відповідних документів за місцем видачі.

У документах на паперовому носії, що подаються згідно з цим Положенням і мають понад один аркуш, усі аркуші мають бути пронумеровані, прошиті та засвідчені в установленому порядку.

Якщо документи підписано не керівником заявника, а особою, що виконує його обов'язки (крім випадків, установлених законом), заявник/надавач інформаційних послуг повинен подати копію документа, який підтверджує повноваження цієї особи.

Документи, що подає іноземна юридична особа або вони стосуються іноземної юридичної особи чи фізичної особи - іноземця і складені іноземною мовою чи видані органом іноземної держави, мають супроводжуватися перекладами державною мовою, засвідченими нотаріально. Документи, видані органом іноземної держави, мають бути засвідчені нотаріально за місцем видачі та легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згоду на обов'язковість яких надала Верховна Рада України.

Якщо деякі документи, передбачені цим Положенням, іноземна юридична особа або фізична особа - іноземець не може подати, подаються інші документи/інформація, які містять необхідні дані, та письмове запевнення (у довільній формі), що в законодавстві відповідної держави немає вимог щодо отримання таких документів.

Заявник подає електронні копії документів, що подаються відповідно до вимог цього Положення.

3. Заявник інформаційних послуг забезпечує узгодженість, повноту, послідовність і достовірність інформації, зазначеної в заяві про включення до Реєстру уповноважених осіб та інших документах, що подають до Комісії згідно з цим Положенням.

4. Заявник для проходження першого етапу авторизації і включення його до Реєстру уповноважених осіб та отримання свідоцтва про включення до Реєстру подає до Комісії:

1) заяву про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку (додаток 2);

2) копію статуту або іншого установчого документа заявника, крім випадку наявності доступу до відомостей статуту такої особи - резидента в достатньому обсязі в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, та інформацію у довільній формі щодо дати державної реєстрації юридичної особи - резидента.

Якщо заявник створений і діє на підставі модельного статуту, подається нотаріально засвідчена копія рішення про його створення, яке підписують усі засновники, з доданням нотаріально засвідчених копій змін до нього (у разі їх внесення).

Якщо заявником є іноземна юридична особа, подається витяг із торговельного, банківського, судового реєстрів або інший офіційний документ, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в державі, у якій зареєстровано її головний офіс, засвідчений нотаріально, а також інформація у довільній формі щодо дати реєстрації представництва юридичної особи і копія свідоцтва про реєстрацію представництва такої юридичної особи;

3) довідку про прямих власників та власників з істотною участю у структурі власності заявника (додаток 3) з доданням схематичного зображення такої структури;

4) ксерокопії сторінок паспорта, які містять фотографію, прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дату народження, серію і номер паспорта, дату видачі та найменування органу, що його видав, реєстрацію місця проживання, інформацію про громадянство, або ксерокопії лицьового та зворотного боків безконтактного електронного носія й витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання, засвідчені підписом фізичної особи.

Документи, передбачені цим підпунктом, заявник подає щодо фізичної особи - прямого власника з істотною участю у заявника та всіх осіб, які здійснюють контроль власника з істотною участю у заявника, у тому числі іноземців;

5) аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності (річної консолідованої фінансової звітності) та/або звіт щодо огляду проміжної фінансової звітності заявника (для банків та інших фінансових установ, що, зокрема, підтверджує відповідність економічним (пруденційним) нормативам щодо розміру регулятивного капіталу) за результатами календарного року (за наявності) і звітного періоду, які передують даті подання заяви про включення до Реєстру уповноважених осіб, з доданням копії фінансової звітності за рік і квартал, що передує даті подання документів (крім товариств, у яких звітний період (рік та/або квартал) з дати створення не настав).

Аудиторські звіти, передбачені цим підпунктом, мають бути складені відповідно до Міжнародних стандартів аудиту й відповідати вимогам, встановленим Законом України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

Якщо фінансова звітність заявника разом з аудиторським звітом (звітом незалежного аудитора) є у публічному доступі в результаті її оприлюднення на веб-сайті юридичної особи та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів, заявник може не подавати паперові копії таких документів. У такому разі заявник подає підписану керівником заявника довідку, що має містити посилання на веб-сторінку, де оприлюднено такі документи. У довідці зазначається універсальний покажчик місцезнаходження (Universal Resource Locator) (URL-адресу), доменне ім'я, місцезнаходження сторінки та назва файла.

Аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності (річної консолідованої фінансової звітності) або звіт щодо огляду проміжної фінансової звітності не подається, якщо його подавали до Комісії за останній звітний період до дати подання заяви про включення до Реєстру уповноважених осіб;

6) анкету щодо ділової репутації фізичної особи (додаток 4). Цей документ подають щодо кожного власника з істотною участю у заявника, особи (осіб), яка (які) здійснює(ють) повноваження одноосібного виконавчого органу (або осіб, призначених головою та членами колегіального виконавчого органу) у заявника, голови та членів наглядової ради заявника і всіх осіб, які здійснюють контроль власника з істотною участю у заявника, головного бухгалтера та керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) заявника;

7) анкету щодо кваліфікації голови та членів органів управління заявника, головного бухгалтера та керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) (додаток 5);

8) анкету щодо ділової репутації юридичної особи (додаток 6). Подається щодо заявника та кожної юридичної особи - власника з істотною участю у заявника та всіх юридичних осіб, які здійснюють контроль власника істотної участі у заявника;

9) довідку про асоційованих осіб - членів сім'ї фізичної особи - прямого власника з істотною участю у заявнику (додаток 7);

10) довідку про юридичних осіб, у яких фізична особа - прямий власник з істотною участю у заявнику є керівником та/або контролером (додаток 8);

11) довідку про персональний склад наглядової ради/спостережної ради (у разі її створення), виконавчого органу та ревізійної комісії (у разі її створення), інших органів заявника, передбачених його статутом (додаток 9);

12) довідку про відокремлені та/або спеціалізовані структурні підрозділи заявника, що провадять діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку за її окремими видами та мають інше, ніж заявник, місцезнаходження (додаток 10).

Подає заявник, який буде провадити (провадить) діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку за її окремими видами у складі спеціалізованих структурних підрозділів у разі, якщо такі підрозділи розташовані за іншим, ніж заявник, місцезнаходженням;

13) засвідчені підписом керівника заявника копії документів, що підтверджують його право користування нежитловим приміщенням за місцезнаходженням, у якому буде провадитись (провадиться) діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку (договір оренди, суборенди тощо, укладений заявником або засновником (у разі створення юридичної особи) в інтересах цієї юридичної особи, з доданням акта приймання-передавання цього приміщення та плану приміщення та/або повідомлення у довільній формі щодо права власності на нежитлове приміщення за місцезнаходженням, у якому буде провадитись (провадиться) діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, з доданням плану цього приміщення);

14) копії внутрішніх положень заявника, що визначають порядок надання відповідного виду інформаційних послуг на фондовому ринку, а саме:

внутрішні правила, що визначають порядок оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, та/або

внутрішні правила, що визначають порядок збирання всієї оприлюдненої відповідно до статті 277 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" регульованої інформації, її консолідацію в безперервний оновлюваний електронний потік інформації та забезпечення оприлюднення такої інформації в режимі, максимально технічно наближеному до реального часу, та її доступність для всіх юридичних і фізичних осіб на безоплатній основі не пізніше ніж через 15 хвилин після її оприлюднення, та/або

внутрішні правила, що визначають порядок подання звітності та/або адміністративних даних до Комісії;

15) порядок здійснення внутрішнього аудиту (контролю) та опис системи управління ризиками;

16) внутрішні правила та інформацію про створення й забезпечення функціонування механізму виявлення, запобігання та усунення конфліктів інтересів під час здійснення діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку;

17) внутрішні правила щодо відповідних засобів гарантування безпеки інформації, її передачі, мінімізації ризиків спотворення, неправомірного втручання та/або витоку інформації, які, зокрема, містять методику перевірки інформації на повноту (відповідність, достовірність), відповідно до вимог розділу IV цього Положення;

18) калькуляцію майбутніх сукупних витрат заявника: адміністративних витрат заявника на здійснення діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку протягом 6 місяців, з доданням засвідченої підписом керівника заявника копії затвердженої організаційної структури заявника, штатного розпису заявника з доданням відомостей щодо структурних підрозділів заявника, працівники яких безпосередньо здійснюватимуть діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку (додаток 11), і витрат, спрямованих на придбання/розроблення/оренду та впровадження засобів, необхідних для забезпечення провадження діяльності з надання певної(их) інформаційної(их) послуги (послуг) на фондовому ринку;

19) інформацію про застосування аутсорсингу (за наявності), яка містить:

вид процесу, функції, які передають на аутсорсинг із зазначенням людських і технічних ресурсів, необхідних для здійснення зазначеного процесу, функцій;

інформацію щодо юридичної особи, якій передано частину процесів, функцій, які забезпечують надання інформаційної послуги заявником, а саме повне найменування юридичної особи (для юридичних осіб інших держав - повне найменування англійською та його транслітерація українською мовами), ідентифікаційний код юридичної особи (для резидентів) / країна реєстрації та ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстрів країни (для нерезидента), місцезнаходження;

внутрішні правила та процедури, спрямовані на організацію надання інформаційної послуги із залученням аутсорсингу, створення заявником належного контролю за виконанням таких процесів та/або функцій іншою особою, виявлення та мінімізація ризиків, пов'язаних з аутсорсингом.

5. Заявник для проходження другого етапу авторизації для погодження відповідних засобів і подальшого включення до Реєстру уповноважених осіб та отримання свідоцтва про включення до Реєстру подає до Комісії документи для погодження відповідних засобів, які забезпечують провадження діяльності з надання певної(их) інформаційної(их) послуги (послуг) на фондовому ринку (далі - відповідні засоби):

1) заяву про погодження відповідних засобів, які забезпечують оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, та/або

заяву про погодження відповідних засобів, які забезпечують збирання всієї оприлюдненої відповідно до статті 277 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" регульованої інформації, її консолідацію в безперервний оновлюваний електронний потік інформації та забезпечення оприлюднення такої інформації в режимі, максимально технічно наближеному до реального часу, та її доступність для всіх юридичних і фізичних осіб на безоплатній основі не пізніше ніж через 15 хвилин після її оприлюднення, та/або

заяву про погодження відповідних засобів, які забезпечують подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

2) інформацію про засоби, які забезпечують оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, та/або

інформацію про засоби, які забезпечують збирання всієї оприлюдненої відповідно до статті 277 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" регульованої інформації, її консолідацію в безперервний оновлюваний електронний потік інформації та забезпечення оприлюднення такої інформації в режимі, максимально технічно наближеному до реального часу, а також її доступність для всіх юридичних і фізичних осіб на безоплатній основі не пізніше ніж через 15 хвилин після її оприлюднення, та/або

інформацію про засоби, які забезпечують подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

3) інформацію про відповідні засоби захисту інформації, її передання, мінімізації ризиків втрати, спотворення, несанкціонованого доступу та/або витоку;

4) інформацію про засоби забезпечення збереження інформації та безперервності провадження діяльності.

6. Заявник, який є професійним учасником фондового ринку, подає документи, передбачені підпунктами 1, 3, 7, 14 - 19 пункту 4 цього розділу.

Заявник, який має право провадити один або два види діяльності з надання інформаційних послуг, подає документи, передбачені підпунктами 1, 7, 14 - 19 пункту 4 цього розділу.

7. Якщо власниками істотної участі у заявника є відповідний державний орган або орган місцевого самоврядування, уповноважений діяти від імені іноземної держави або територіальної громади, щодо таких осіб подаються документи, передбачені підпунктами 1 - 5, 7, 9 - 19 пункту 4 цього розділу.

8. Якщо заявник авторизований з одного або двох видів діяльності, визначених пунктом 4 розділу I цього Положення, та має намір провадити інший вид діяльності, визначений пунктом 4 розділу I, до заяви про включення до Реєстру уповноважених осіб додають тільки документи, передбачені підпунктами 14 - 19 пункту 4 цього розділу.

9. Державне підприємство (установа, організація), яке (яка) має намір провадити діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, подає документи, передбачені підпунктами 1, 2, 5, 13 - 19 пункту 4 цього розділу.

10. Якщо заявник є нерезидентом і має дозвіл/ліцензію/авторизацію в країні своєї реєстрації, яка є членом Європейського Союзу, з відповідного виду діяльності, визначеного пунктом 4 розділу I цього Положення або аналогічного йому за змістом, та має намір провадити діяльність з одного чи декількох видів діяльності, визначених пунктом 4 розділу I цього Положення, в Україні, до заяви про включення до Реєстру уповноважених осіб додається тільки копія документа компетентного органу відповідної країни, що підтверджує наявність у заявника відповідного дозволу/ліцензії/авторизації, та документи, які він подавав до такого компетентного органу відповідної країни для отримання такого дозволу/ліцензії/авторизації та є чинними на дату подання заяви про включення до Реєстру уповноважених осіб.

III. Вимоги провадження діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку

1. Вимоги до надавача інформаційних послуг

1. До Реєстру уповноважених осіб може бути включена тільки юридична особа, створена в організаційно-правовій формі господарського товариства, державного підприємства (установи, організації) та/або іноземна юридична особа, представництво якої зареєстроване на території України у встановленому законодавством порядку.

2. Ділова репутація фізичних осіб, зазначених у підпункті 6 пункту 4 розділу II цього Положення, за останні два роки повинна відповідати таким вимогам:

особу не позбавляли права обіймати певні посади або займатися діяльністю на ринках фінансових послуг чи у сфері надання інформаційних послуг;

особа не має судимості за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку, не знятої або не погашеної в установленому законом порядку;

попередня діяльність (бездіяльність) особи станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує зазначеним подіям, не призвела до призначення тимчасового керівника (тимчасової адміністрації), прийняття рішень про банкрутство (примусову ліквідацію) юридичної особи, в якій ця фізична особа здійснювала контроль та/або в разі відсутності осіб у структурі власності, що здійснювали контроль, була кінцевим бенефіціарним власником (контролером), здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу (чи призначена головою або членом колегіального виконавчого органу) юридичної особи;

попередня діяльність (бездіяльність) особи станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує зазначеним подіям, не призвела до застосування санкції у вигляді анулювання відповідної ліцензії на ринку фінансових послуг (крім анулювання ліцензії у зв'язку з нездійсненням ліцензіатом певного виду діяльності на ринку фінансових послуг), що не була скасована у встановленому законодавством порядку, фінансовій установі, в якій фізична особа здійснювала контроль та/або у разі відсутності осіб у структурі власності, що здійснювали контроль, була кінцевим бенефіціарним власником (контролером), здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу (чи призначена головою або членом колегіального виконавчого органу) фінансової установи;

дії особи не призвели до анулювання документів, що надають їй право провадити діяльність на ринку фінансових послуг або у сфері надання інформаційних послуг на фондовому ринку;

до особи не застосовувались економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) згідно з резолюціями Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, інших міжнародних організацій, рішень Ради Європейського Союзу, інших міждержавних об'єднань, членом (учасником) яких є Україна, що передбачають обмеження або заборону торговельних та/або фінансових операцій (крім держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України), або Україною;

особу не притягували до адміністративної відповідальності за адміністративні правопорушення, що посягають на власність, в галузі фінансів чи підприємницької діяльності більше ніж двічі протягом року за одне й те саме правопорушення;

відсутні факти неявки особи на складання протоколу про адміністративне правопорушення на ринку цінних паперів (у разі його складання та відсутності об'єктивних підстав для неявки);

особу не звільнили на вимогу державного органу (у тому числі іноземного) та на підставі пунктів 2, 3, 4, 7, 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України (крім іноземців);

особа не має несплачених штрафних санкцій, які накладали за правопорушення законодавства про фінансові послуги, у тому числі на ринку цінних паперів;

особа погодила істотну участь у професійному учаснику фондового ринку в разі її набуття та/або збільшення в установленому законодавством порядку (якщо на дату набуття та/або збільшення істотної участі така вимога була встановлена законодавством);

особа відсутня в переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, в установленому законодавством порядку.

Надавач має право подати додаткові відомості та документи, що підтверджують відповідність її ділової репутації вимогам цього пункту.

3. Ділова репутація заявника, юридичних осіб, зазначених у підпункті 8 пункту 4 розділу II цього Положення, за останні два роки повинна відповідати таким вимогам:

у юридичної особи відсутні несплачені штрафні санкції, які накладались за порушення законодавства про фінансові послуги, у тому числі на ринку цінних паперів;

попередня діяльність (бездіяльність) юридичної особи станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує зазначеним подіям, не призвела до призначення тимчасового керівника (тимчасової адміністрації), прийняття рішень про банкрутство (примусову ліквідацію) щодо іншої юридичної особи, в якій юридична особа здійснювала контроль;

попередня діяльність (бездіяльність) юридичної особи станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує зазначеним подіям, не призвела до застосування санкції у вигляді анулювання відповідної ліцензії на ринку фінансових послуг (крім анулювання ліцензії у зв'язку з нездійсненням ліцензіатом певного виду діяльності на ринку фінансових послуг), що не була скасована у встановленому законодавством порядку, іншій фінансовій установі, в якій юридична особа здійснювала контроль;

дії юридичної особи не призвели до анулювання документів, що надають їй право провадити діяльність на ринку фінансових послуг або у сфері надання інформаційних послуг на фондовому ринку;

до юридичної особи не застосовувались економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) згідно з резолюціями Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, інших міжнародних організацій, рішень Ради Європейського Союзу, інших міждержавних об'єднань та членом (учасником) яких є Україна, що передбачають обмеження або заборону торговельних та/або фінансових операцій (крім держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному в статті 1 Закону України "Про оборону України", та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України), або Україною;

юридична особа погодила істотну участь у професійному учаснику фондового ринку в разі її набуття та/або збільшення в установленому законодавством порядку (якщо на дату набуття та/або збільшення істотної участі така вимога була встановлена законодавством);

юридичну особу не включено до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, в установленому законодавством порядку.

Надавач має право подати додаткові відомості та документи, що підтверджують відповідність її ділової репутації вимогам цього пункту.

4. Кваліфікація голови та членів органів управління юридичної особи, головного бухгалтера та керівника служби внутрішнього аудиту повинна відповідати таким вимогам: за кожним із критеріїв оцінювання у графі 2 таблиць 1 і 2 додатка 5 зазначено щонайменше дві особи, при цьому хоча б одна фізична особа має рівень компетенції 3.

5. Розрахунок розміру власних коштів, регулятивного капіталу заявника має бути підтверджений аудитором.

Розмір власних коштів заявника має бути не меншим, ніж сукупність майбутніх витрат, пов'язаних з адміністративними витратами заявника за 6 місяців і витрат, пов'язаних з придбанням/розробленням/орендою та впровадженням відповідних засобів, які забезпечать провадження діяльності з надання інформаційних послуг.

6. Якщо заявником є акціонерне товариство, всі випуски акцій заявника на дату подання заяви про включення до Реєстру уповноважених осіб повинні бути зареєстровані в установленому законодавством порядку.

7. Заявник на дату подання заяви про включення до Реєстру уповноважених осіб повинен забезпечити виконання розпоряджень про усунення порушень законодавства, постанов про накладення санкцій за правопорушення (у тому числі тих, що передбачали сплату відповідних штрафів), що виносили уповноважені особи Комісії щодо цього заявника, а також відповідних рішень Комісії щодо діяльності цього заявника, які не були оскаржені в судовому порядку, за винятком розпоряджень, постанов і рішень, що були скасовані чи визнані нечинними за рішенням суду, яке набрало законної сили, або дію яких зупинено ухвалою суду.

8. Структура власності заявника має бути прозорою і такою, що відповідає вимогам цього Положення.

Відомості щодо структури власності заявника є прозорими й такими, що відповідають вимогам цього Положення, якщо розкривають інформацію щодо системи взаємовідносин юридичних і фізичних осіб у цій юридичній особі, що дає змогу Комісії визначити всіх осіб, які мають істотну участь у заявнику, у тому числі відносини контролю між ними. Заявник запевнив, що відомості про структуру власності правдиві, повні, містять інформацію про всіх власників істотної участі юридичної особи і відповідають вимогам цього Положення.

Структура власності є такою, що не відповідає вимогам цього Положення, якщо:

Комісія встановила факт контролю (вирішального впливу) за діяльністю заявника осіб інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному в статті 1 Закону України "Про оборону України", та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України, та/або

до особи застосовувались економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) згідно з резолюціями Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, інших міжнародних організацій, рішень Ради Європейського Союзу, інших міждержавних об'єднань та членом (учасником) яких є Україна, що передбачають обмеження або заборону торговельних та/або фінансових операцій (крім держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному в статті 1 Закону України "Про оборону України", та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України), або Україною, та/або

не менше ніж 50 % статутного капіталу заявника знаходиться під контролем фізичних або юридичних осіб, зареєстрованих в офшорних зонах, перелік яких оприлюднив Кабінет Міністрів України.

Структура власності заявника є непрозорою, якщо не можна визначити всіх власників істотної участі у заявнику через наявність у структурі власності конструкцій щодо взаємного контролю (зустрічні інвестиції) однієї особи над іншою та/або наявність у структурі власності осіб, які мають право володіти, користуватись і розпоряджатись правами щодо істотної участі у заявнику, але при цьому діють за вказівками кінцевих бенефіціарних власників та/або якщо структура власності заявника складається виключно з осіб, які володіють участю у статутному капіталі заявника у розмірі менше ніж 10 %, що не дає можливості встановити хоча б одну особу, яка володіє істотною участю у заявнику.

9. Організаційна структура заявника повинна містити всі функціональні структурні підрозділи апарату управління та контролю, зокрема щодо мінімізації ризиків втрати, спотворення, несанкціонованого доступу та/або витоку інформації, виявлення, запобігання та усунення конфліктів інтересів, опису процесів відбору, призначення, оцінки ефективності та припинення повноважень членів органу управління, опису звітності органу управління.

10. У разі застосування аутсорсингу, що є критично важливими для безперервного і задовільного надання інформаційних послуг клієнтам, заявник забезпечує вжиття необхідних заходів для уникнення неналежного додаткового операційного ризику.

Будь-які процеси та/або функції, які передаються на аутсорсинг, повинні передбачати створення відповідних правил і процедур, спрямованих на створення заявником належного контролю за виконанням таких процесів та/або функцій.

11. До Реєстру уповноважених осіб може бути включено тільки юридичну особу, яка пройшла всі етапи авторизації.

2. Вимоги щодо провадження діяльності надавачем інформаційних послуг

1. Безперервний оновлюваний електронний потік інформації, який оприлюднює особа, яка провадить РКІ, передбачає щонайменше таку інформацію щодо кожного такого фінансового інструменту: ціна, обсяг операції з фінансовим інструментом, час здійснення операції, місце здійснення операції (позабіржовий ринок або найменування фондової біржі).

2. Після отримання фондовою біржею ліцензії на провадження діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку/після авторизації особи, яка набула право провадити ОРІ, надавач інформаційних послуг, який провадить РКІ, включає інформацію, оприлюднену такою фондовою біржею/особою, до безперервного оновлюваного електронного потоку інформації якнайшвидше, але не пізніше ніж через шість місяців з дати отримання фондовою біржею ліцензії/авторизації особи.

IV. Вимоги до програмно-технічних комплексів для провадження діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку

1. Вимоги щодо безперервності діяльності та резервування

1. У складі ПТК заявник має використовувати системи та засоби, які забезпечують безперервність, постійність надання послуг та захист інформації, яка обробляється в ПТК.

2. Заявник має провести обстеження з оцінювання ПТК й відповідних політик, правил і процедур, включно з вимогами щодо безперервної діяльності, та забезпечити проведення таких обстежень періодично щонайменше один раз на рік. Заявник має виправити (виправляти) будь-які недоліки, виявлені під час обстеження.

3. Функціонування ПТК має охоплюватись ефективними механізмами (внутрішні правила, апаратні й програмні засоби), що забезпечують безперервну діяльність, запровадженими задля запобігання інцидентам, включно з:

1) критично важливими для надання інформаційних послуг процесами, зокрема: процедури повідомлення про інциденти; аутсорсинг; залежні від зовнішніх постачальників;

2) специфічними механізмами забезпечення безперервності, що покривають перелік можливих сценаріїв, у короткостроковій та середньостроковій перспективах, зокрема: відмови систем; стихійні лиха; порушення зв'язку; втрата ключового персоналу; неможливість використання постійно задіяних локацій;

3) дублюванням апаратних компонентів, які у разі відмови дають змогу використовувати резервну інфраструктуру, зокрема мережеві підключення та телекомунікаційні канали, засоби захисту інформації тощо;

4) резервним копіюванням критичних для діяльності даних та актуальної контактної інформації на забезпечення зв'язку між заявником та його клієнтами;

5) процедурами переміщення між основною та резервними (альтернативними) локаціями, наданням інформаційних послуг з резервної локації;

6) цільовим максимальним часом відновлення функцій, який має бути найкоротшим можливим, але в будь-якому разі:

не довше ніж шість годин у випадку ОРІ та РКІ;

до закінчення операційного часу наступного робочого дня у випадку ПЗА;

7) підготовку персоналу заявника щодо застосування механізмів безперервної діяльності, персональних ролей, включно з певним персоналом служби безпеки, який має бути напоготові негайно реагувати на збої в наданні послуг.

4. Заявник має супроводжувати щодо ПТК програму періодичних випробувань, обстеження та (за потреби) модифікації механізмів, що забезпечують безперервну діяльність.

5. У разі переривань надання послуг, а також у випадках збоїв зв'язку, наслідком яких можуть бути переривання в наданні послуг, заявник має в найкоротший строк поінформувати Комісію про факт зазначеної події, оприлюднити інформацію про факт події на власному веб-сайті та до кінця наступного робочого дня від дати події оприлюднити на власному веб-сайті і подати Комісії детальну інформацію про обставини, причини й наслідки події.

2. Вимоги щодо проведення випробувань та потужності

1. Заявник має розробити й впровадити постійно діючі чітко визначені внутрішні правила розроблення та випробувань ПТК, що забезпечують таке:

1) робота ПТК задовольняє нормативні вимоги до надавачів інформаційних послуг;

2) комплаєнс та управління ризиками забезпечують належне функціонування ПТК;

3) ПТК може функціонувати безперервно та ефективно у будь-який час.

2. Внутрішні правила, передбачені пунктом 1 цієї глави, заявник інформаційних послуг має застосовувати також перед та після розгортання будь-яких оновлень ПТК.

3. Заявник має повідомляти Комісію про заплановані зміни відповідних засобів в ПТК до їх впровадження.

4. Заявник має запровадити постійно діючі процедури періодичного обстеження та (за потреби) модифікації внутрішніх правил, передбачених пунктом 1 цієї глави.

5. Заявник має здійснювати стрес-випробування ПТК щонайменше раз на рік, під час яких має включати в несприятливі сценарії стрес-випробувань неочікувану поведінку критичних складових елементів ПТК і телекомунікаційних ліній. Стрес-тестування має виявляти, яким чином апаратні й програмні засоби, а також телекомунікації реагують на потенційні загрози, визначаючи системи (елементи систем), які не здатні протистояти несприятливим сценаріям. Заявник має вживати заходів з подолання виявлених вад у таких системах.

6. Заявник має забезпечити ПТК:

1) потужністю, достатньою для виконання функцій без перебоїв і відмов, включно з неможливістю втрати або викривлення даних;

2) здатністю до масштабування, достатньою для пристосування без надмірної затримки до збільшення обсягу оброблюваної інформації та кількості запитів від своїх клієнтів;

3) захистом інформації відповідно до вимог законодавства.

3. Вимоги щодо захисту інформації

1. Заявник має впровадити та підтримувати внутрішні правила фізичної та інформаційної безпеки ПТК, спрямовані на:

1) захист ПТК від зловживань та несанкціонованого доступу;

2) мінімізацію ризиків нападу на ПТК;

3) запобігання несанкціонованому розголошенню конфіденційної та іншої інформації з обмеженим доступом, яка обробляється ПТК;

4) забезпечення безпеки та цілісності даних в ПТК.

2. Заявник має впровадити та підтримувати заходи і механізми для оперативної ідентифікації та управління ризиками інформаційної безпеки ПТК, зазначеними в пункті 1 цієї глави.

3. У разі встановлення порушень фізичної або інформаційної безпеки ПТК, зазначених у пункті 1 цієї глави, заявник має негайно (протягом 15 хвилин від встановлення ним факту події) повідомляти про такі факти Комісію, а також осіб, щодо яких заявнику відомо про їхню здатність запобігти наслідкам порушень за умови негайного реагування, та надавати (до кінця наступного робочого дня від дати встановлення заявником факту події) Комісії і особам, інтереси яких можуть зачіпати зазначені порушення, детальну інформацію про обставини, причини та наслідки події.

4. Заявник має надавати Комісії та оприлюднювати інформацію про призначення ПТК для оброблення інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, зазначаючи види відповідної інформації. Якщо ПТК не призначений для оброблення інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, заявник не може здійснювати діяльність, пов'язану з обробленням такої інформації. У разі обробляння в інформаційно-телекомунікаційній системі ПТК інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, функціонування ПТК можливе виключно за умов застосування комплексної системи захисту інформації та підтвердження відповідності такої системи за результатами державної експертизи в порядку, встановленому законодавством.

4. Вимоги до оброблення неповної або потенційно помилкової інформації

1. Заявник має запровадити та підтримувати відповідні процедури для забезпечення точного оприлюднення, розповсюдження, подання інформації (залежно від виду інформаційної діяльності) (далі - поширення інформації), яка ґрунтується на отриманих даних (далі - вхідні дані), із забезпеченням достовірності, не допускаючи можливості внесення в інформацію під час її оброблення ПТК жодних помилок, викривлень або втрат суттєвої інформації (далі - інформаційні помилки).

2. Заявник має забезпечити постійний моніторинг функціонування ПТК в режимі реального часу щодо успішності поширення інформації.

3. Заявник має періодично проводити перевірку відповідності між вхідною та поширеною інформацією.

4. У разі виявлення заявником у складі поширеної ним інформації інформаційних помилок, внесених під час оброблення ПТК, заявник має негайно виправляти такі помилки та невідкладно поширювати (крім РКІ) виправлену інформацію.

5. Вимоги, зазначені в пунктах 3, 4 цієї глави, не застосовують до інформації, поширеної заявником більше ніж за п'ять років до перевірки відповідності або до виявлення в ній інформаційних помилок.

6. ПТК має забезпечувати реєстрацію вхідних даних з присвоєнням унікальних реєстраційних реквізитів і механізм повідомлення клієнтів про присвоєні ПТК реєстраційні реквізити, передбачаючи можливість надавача інформаційних послуг або його клієнтів посилатися на конкретну інформацію за отриманими реєстраційними реквізитами.

7. ПТК мають перевіряти інформацію та її відповідність складу, формі та структурі відповідно до складу, форми та структури, визначених окремим документом Комісії нормативно-технічного характеру.

8. Заявник має забезпечувати й підтримувати засоби, спрямовані на ідентифікацію отриманої інформації, що має ознаки неповної (невідповідної, недостовірної), передбачаючи відповідне автоматичне інформування суб'єктів, які надали таку інформацію.

9. Заявник повинен забезпечити поінформованість суб'єктів надання йому інформації про засоби перевірки інформації на повноту (відповідність, достовірність), включно з детальною інформацією про методику таких перевірок.

10. Заявник повинен запобігати поширенню та не поширювати інформацію, що є неповною (невідповідною, недостовірною), невідкладно інформуючи суб'єктів надання такої інформації про факт і причини її непоширення.

11. Заявник має виправляти (вилучати) конкретні вхідні дані за зверненням суб'єкта їх надання, якщо цей суб'єкт не має технічної можливості виправити (вилучити) такі дані самостійно. У разі такого виправлення (вилучення) заявник має поширити виправлену інформацію (крім РКІ) та надати суб'єкту звернення копію виправлених даних.

12. Заявник має забезпечити клієнтам можливість отримання за допомогою ПТК копій отриманих від них вхідних даних і поширеної на підставі цих даних інформації.

13. Заявник має запровадити та оприлюднити недискримінаційні правила виправлення (вилучення) або відхилення отриманої від клієнтів інформації, включно з можливістю певних, в тому числі фінансових, санкцій щодо запобігання поширенню неповної (невідповідної, недостовірної) інформації або її виправленням.

5. Вимоги щодо поширення інформації

1. Інформацію ПТК має поширювати щонайменше у машиночитаних форматах, що відповідає дотриманню таких вимог:

1) поширення інформації в електронній формі у форматах, розроблених і призначених для безпосереднього сприйняття й оброблення комп'ютерами в автоматичному режимі;

2) заздалегідь визначені, сталі та відомі широкому загалу склад, форма й структура інформації, включно з вимогами до типів даних, переліку і найменування полів, файлів, встановлені технічними специфікаціями (описами формату даних);

3) заздалегідь визначені, сталі та відомі широкому загалу способи дистанційного доступу засобів автоматизації до інформації телекомунікаційними засобами, встановлені технічними специфікаціями (протоколами доступу);

4) зазначені в підпунктах 1 - 3 цього пункту формати даних і протоколи доступу мають ґрунтуватися на поширених технічних стандартах;

5) зазначені в підпунктах 1 - 3 цього пункту формати даних і протоколи доступу, а також технічні стандарти, на яких вони ґрунтуються, мають бути відкритими і безкоштовними для ознайомлення і використання, що передбачає відсутність обмежень щодо їх використання відповідними власниками авторських або майнових прав інтелектуальної власності;

6) придатність інформації без обмежень для її автоматизованого копіювання дистанційно засобами телекомунікаційного зв'язку;

7) у разі оприлюднення або розповсюдження інформації - можливість відслідковувати зміни в масивах інформації, відслідковувати нові надходження та модифіковану інформацію;

8) відповідність вимогам глави 6 цього розділу з урахуванням можливості автоматизованого доступу до інформації, що зберігається;

9) можливість доступу до інформації та її оброблення з адекватною швидкістю, без надмірних зусиль і витрат потужності, безпечним способом та із забезпеченням безперервності;

10) у разі обміну інформацією у формі електронних документів - із дотриманням законодавства щодо електронних документів та електронного документообігу.

2. Заявник має забезпечити на власному веб-сайті загальнодоступні описи форматів поширення даних і протоколів доступу, включно з усіма версіями (редакціями) таких описів, порівняльну інформацію щодо внесених змін, плани щодо запровадження змін, інструкції щодо отримання доступу та перегляду зазначеної інформації.

3. У разі ОРІ інформацію слід подавати щонайменше у складі та у формі, встановленими відповідними (залежно від типу інформації) документами Комісії нормативно-технічного характеру, в форматах:

1) у машиночитаному форматі;

2) для сприйняття людиною у візуальній формі у складі інформаційного наповнення веб-сайтів;

3) для сприйняття людиною у візуальній формі, пристосованій для відтворення інформації на папері.

4. У разі ПЗА:

1) інформацію мають приймати та подавати до Комісії у складі та формі, встановленими відповідними (залежно від типу інформації) нормативними актами (нормативно-технічними документами) Комісії;

2) порядок подання інформації до Комісії має відповідати нормативно-правовому акту Комісії щодо подання інформації особами, які провадять діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до Комісії;

3) потрібно враховувати вимоги нормативно-правового акта Комісії щодо подання до Комісії адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів.

5. У разі РКІ заявник має підключати до ПТК і запроваджувати у найкоротший можливий термін, але у будь-якому разі не пізніше ніж через шість місяців від створення, новостворені джерела отримання інформації: нові авторизовані суб'єкти ОРІ; нові фондові біржі.

6. У разі поширення заявником одних і тих самих даних (щодо одного й того самого предмета розкриття інформації за один і той самий період або час) під час їх виправлення, доповнення, повторного поширення тощо ПТК має забезпечувати відповідне позначення такої інформації як повторної та надавати інформацію про її попереднє поширення (з можливістю порівняння). У разі РКІ під час оброблення вхідних даних від суб'єкта ОРІ, позначених як повторні ПТК має враховувати цей факт під час консолідації даних.

7. У разі ОРІ при поширенні інформації про правочини з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами ПТК має зазначати час поширення такої інформації з точністю щонайменше:

1) до однієї мілісекунди - у разі укладення таких правочинів за допомогою електронних торговельних систем (електронних торговельних систем фондових бірж, інших автоматизованих систем фіксації правочинів в електронній формі);

2) до однієї секунди - в інших випадках.

8. У разі ОРІ або РКІ заявник має забезпечити недискримінаційні умови оприлюднення або розповсюдження інформації незалежно від каналу її поширення. Інформація має поширюватися усіма передбаченими ПТК каналами одночасно та якомога ближче до часу її виникнення (або встановленого строку - 15 хвилин з часу її виникнення).

6. Вимоги щодо забезпечення збереження інформації

1. Має бути забезпечене збереження даних:

1) вихідних, які поширюються надавачами інформаційних послуг у зв'язку з наданням інформаційних послуг на фондовому ринку;

2) вхідних, які отримують та обробляють надавачі інформаційних послуг і які є підставою (основою) для поширення вихідних даних, що на них ґрунтуються.

2. Вихідні та вхідні дані мають зберігатися щонайменше десять років.

3. Має бути забезпечено реєстрацію і послідовну наскрізну нумерацію вхідних та (окремо) вихідних даних.

4. Заявник забезпечує для вихідних та вхідних даних, що зберігаються, можливість їх повноцінного відтворення у первісному вигляді в помірковані строки.

5. Разом з вихідними та вхідними даними мають зберігатися їх реєстраційні реквізити, а також інші важливі реквізити (час, статус, результат оброблення, адресати, фактичні адреси адресатів у телекомунікаційних системах і шляхи надходження або постачання) щодо обставин їх виникнення, створення, отримання, оброблення, модифікації, оприлюднення, розповсюдження, подання, відхилення тощо.

6. Технологія зберігання даних має забезпечувати їх цілісність, доступність та захист від несанкціонованого доступу, включно із захистом послідовності реєстрації (збереження) даних та супроводжуючих їх реквізитів. Захист від модифікацій має передбачати механізм виявлення модифікацій вихідних та вхідних даних в масивах зберігання.

Для забезпечення цілісності може використовуватись електронний підпис відповідно до вимог законодавства.

7. У разі якщо на вихідні та/або вхідні дані накладено електронні підписи або електронні печатки, такі електронні підписи та електронні печатки підлягають зберіганню разом з даними як їх реквізити.

V. Порядок розгляду документів, погодження внутрішніх правил і відповідних засобів (змін до них), прийняття рішення про погодження відповідних засобів або про відмову в погодженні відповідних засобів

1. Комісія повертає заявнику заяву про включення до Реєстру уповноважених осіб, заяву про погодження відповідних засобів, передбачену підпунктом 1 пункту 5 розділу II цього Положення, заяву про погодження змін до внутрішніх правил та/або відповідних засобів, передбачену підпунктом 1 пункту 15 цього розділу (далі - заява), та відповідні документи без розгляду, якщо:

1) заяву підписала особа, яка не має на це повноважень;

2) документи, додані до заяви, оформлено з порушенням вимог, установлених розділом II цього Положення;

3) подано неповний перелік документів, визначених цим Положенням;

4) відомостей про заявника немає в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань / Реєстрі представництв або наявні відомості про перебування юридичної особи у стані припинення чи про державну реєстрацію її припинення.

2. Про залишення заяви без розгляду Комісія повідомляє заявнику письмово із зазначенням вичерпного переліку підстав для залишення заяви без розгляду протягом 10 робочих днів з дати надходження відповідних документів.

Після усунення причин, що були підставою для залишення заяви без розгляду, заявник може повторно подати заяву з доданням відповідних документів, яку розглянуть згідно з цим Положенням.

3. Комісія має право протягом строку розгляду заяви та відповідних документів перевіряти достовірність відомостей, зазначених у цих документах.

4. Якщо протягом строку розгляду Комісією заяви про включення до Реєстру уповноважених осіб, заяви про погодження відповідних засобів, передбаченої підпунктом 1 пункту 5 розділу II цього Положення, та відповідних документів у заявника сталися зміни в будь-яких відомостях, наданих у цих документах, він зобов'язаний протягом наступного робочого дня повідомити Комісію про ці зміни, надавши відповідні документи.

У такому разі рішення про погодження або про відмову у погодженні внутрішніх правил заявника, про погодження відповідних засобів або про відмову у погодженні відповідних засобів приймається Комісією з урахуванням змін, що надав заявник у період розгляду відповідних документів.

Строк розгляду документів, встановлений цим Положенням, розраховується з дати надходження таких документів.

5. Якщо протягом строку розгляду Комісією заяви про погодження відповідних засобів, передбаченої підпунктом 1 пункту 5 розділу II цього Положення, та відповідних документів у заявника сталися зміни в будь-яких відомостях, наданих у документах, поданих для проходження першого етапу авторизації, він зобов'язаний протягом наступного робочого дня повідомити Комісію про ці зміни.

У такому разі рішення про погодження відповідних засобів або про відмову в погодженні відповідних засобів Комісія приймає з урахуванням змін, що подав заявник у період розгляду відповідних документів.

6. Результатом першого етапу авторизації є прийняття Комісією рішення про погодження або про відмову в погодженні внутрішніх правил заявника, яке приймається за результатом аналізу всіх документів, поданих заявником відповідно до пункту 4 розділу II цього Положення.

Рішення про погодження або про відмову в погодженні внутрішніх правил заявника приймається на засіданні Комісії. Комісія приймає рішення про погодження або про відмову в погодженні внутрішніх правил заявника протягом трьох місяців з дати отримання всіх документів, передбачених пунктом 4 розділу II цього Положення.

У разі прийняття Комісією рішення про погодження внутрішніх правил заявника Комісія повідомляє заявника про таке рішення.

Умовою прийняття рішення про погодження внутрішніх правил заявника є відповідність заявника всім вимогам, встановленим главою 1 розділу III цього Положення.

У разі прийняття Комісією рішення про відмову в погодженні внутрішніх правил заявника Комісія повідомляє заявника про причини відмови.

Письмове повідомлення про прийняття рішення про відмову в погодженні внутрішніх правил заявника (з доданням копії відповідного рішення) надсилається (видається) заявникові протягом п'яти робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.

7. Комісія приймає рішення про відмову в погодженні внутрішніх правил заявника, якщо документи, подані заявником, містять недостовірну, та/або неузгоджену (у тому числі взаємовиключну) інформацію, та/або не відповідають вимогам законодавства, та/або заявник не відповідає вимогам, встановленим цим Положенням.

8. Якщо заявник одночасно подавав документи для проходження першого та другого етапів авторизації і є підстави для прийняття рішення, визначені пунктом 7 цього розділу, Комісія приймає рішення про відмову в погодженні внутрішніх правил та відповідних засобів.

9. Після отримання заявником повідомлення Комісії про проходження першого етапу авторизації заявник може подати заяву та документи для проходження другого етапу авторизації для включення до Реєстру уповноважених осіб, передбачені пунктом 5 розділу II цього Положення, якщо зазначені документи не були подані одночасно з документами про проходження першого етапу авторизації.

10. Дослідження відповідності засобів вимогам, встановленим цим Положенням, здійснюється Комісією через аналіз засобів за місцем їхнього знаходження, або (за погодженням із заявником) з використанням засобів віддаленого доступу, за результатами якого складається відповідний висновок про відповідність/невідповідність засобів вимогам, встановленим цим Положенням.

11. Рішення про погодження відповідних засобів або про відмову в погодженні відповідних засобів приймається на засіданні Комісії після складання Комісією висновку про відповідність/невідповідність засобів вимогам, встановленим Комісією. Таке рішення Комісія приймає протягом трьох місяців з дати отримання всіх документів, передбачених пунктом 5 розділу II цього Положення.

12. Не пізніше ніж наступного робочого дня з дати прийняття рішення про погодження відповідних засобів Комісія приймає рішення про включення заявника до Реєстру уповноважених осіб та видачу свідоцтва про включення до Реєстру.

Після включення заявника до Реєстру уповноважених осіб Комісія видає свідоцтво про включення до Реєстру.

13. Письмове повідомлення про прийняття рішення про погодження відповідних засобів та про включення заявника до Реєстру уповноважених осіб (з доданням свідоцтва про включення до Реєстру та копії відповідного рішення) надсилається (видається) заявникові протягом п'яти робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.

14. Письмове повідомлення про прийняття рішення про відмову у погодженні відповідних засобів із зазначенням підстав відмови та з доданням копії відповідного рішення надсилається (видається) заявникові протягом п'яти робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.

15. У разі внесення змін до погоджених Комісією внутрішніх правил та/або відповідних засобів надавач інформаційних послуг зобов'язаний подавати до Комісії протягом двадцяти робочих днів з дати їх затвердження відповідним органом надавача інформаційних послуг такі документи:

1) заяву про погодження змін до:

внутрішніх правил та/або відповідних засобів, які забезпечують оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, та/або

внутрішніх правил та/або відповідних засобів, які забезпечують збирання всієї оприлюдненої відповідно до статті 277 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" регульованої інформації, її консолідацію в безперервний оновлюваний електронний потік інформації та забезпечення оприлюднення такої інформації в режимі, максимально технічно наближеному до реального часу, та її доступність для всіх юридичних і фізичних осіб на безоплатній основі не пізніше ніж через 15 хвилин після її оприлюднення, та/або

внутрішніх правил та/або відповідних засобів, які забезпечують подання звітності та/або адміністративних даних до Комісії;

2) обґрунтування причин унесення змін до внутрішніх правил та/або відповідних засобів;

3) внутрішні правила та/або інформацію про відповідні засоби, які забезпечують:

оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку та/або

збирання всієї оприлюдненої відповідно до статті 277 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" регульованої інформації, її консолідацію, оприлюднення та доступність для всіх юридичних і фізичних осіб відповідно до вимог законодавства та/або

подання звітності та/або адміністративних даних до Комісії та/або

засоби захисту інформації.

Зазначені у цьому підпункті документи подаються у новій редакції з урахуванням внесених змін, затверджені відповідним органом заявника, що подають у двох примірниках, сторінки яких прошиті та пронумеровані. Крім паперової форми, подають електронні копії внутрішніх правил у новій редакції з урахуванням внесених змін;

4) порівняльну таблицю старої та нової редакцій внутрішніх правил та/або інформації про відповідні засоби, сторінки якої прошито та пронумеровано. Окрім паперової форми порівняльної таблиці, подається також її електронна форма.

Не вважаються змінами до відповідних засобів зміни, внесені внаслідок:

приведення ПТК заявника у відповідність до заявлених характеристик через виправлення виявлених помилок та/або

оновлення системного програмного забезпечення, програмного забезпечення загального призначення, переналаштування, модернізації та оновлення технічних засобів на еквівалентні - у випадках, якщо такі оновлення не призводять до суттєвих змін у функціонуванні ПТК, а можливість таких оновлень передбачено характеристиками ПТК та правилами функціонування системи захисту інформації.

16. Підставами для відмови в погодженні внутрішніх правил та/або відповідних засобів (змін до внутрішніх правил та/або відповідних засобів) є:

1) невідповідність документів, поданих на погодження, вимогам законодавства, у тому числі нормативно-правовим актам Комісії;

2) наявність у документах неповної, та/або взаємовиключної, та/або неузгодженої, та/або недостовірної інформації;

3) невідповідність засобів, які забезпечують провадження діяльності з надання певної(их) інформаційної(их) послуги (послуг) на фондовому ринку, вимогам закону та цього Положення.

17. Комісія приймає рішення про погодження або про відмову в погодженні змін до внутрішніх правил та/або відповідних засобів у строк 30 днів з дати отримання заяви про погодження змін до внутрішніх правил та/або відповідних засобів і документів, перелік яких установлено пунктом 15 цього розділу.

Рішення про погодження або про відмову в погодженні змін до внутрішніх правил та/або відповідних засобів приймається на засіданні Комісії.

У рішенні про відмову в погодженні змін до внутрішніх правил та/або відповідних засобів обов'язково зазначають підстави для такої відмови згідно з пунктом 16 цього розділу з відповідним обґрунтуванням.

Комісія повідомляє надавача інформаційних послуг про прийняте рішення протягом п'яти робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.

Надавач інформаційних послуг має право використовувати внутрішні правила/відповідні засоби з внесеними змінами тільки після їх погодження Комісією з дня, наступного за днем отримання надавачем інформаційних послуг повідомлення Комісії про прийняття рішення про погодження змін до внутрішніх правил та/або відповідних засобів.

18. У разі відмови в проходженні першого етапу авторизації, відмови в погодженні відповідних засобів та у включенні юридичної особи до Реєстру уповноважених осіб, відмови в погодженні змін до внутрішніх правил та/або відповідних засобів подані документи заявнику не повертають.

19. У разі відмови в проходженні першого етапу авторизації, у погодженні відповідних засобів та у включенні юридичної особи до Реєстру уповноважених осіб, погодженні змін до внутрішніх правил та/або відповідних засобів заявник може подати до Комісії нову заяву та відповідні документи після усунення причин, що стали підставою для відповідної відмови.

20. Рішення Комісії про відмову в погодженні внутрішніх правил заявника, про відмову в погодженні відповідних засобів, про відмову в погодженні змін до внутрішніх правил та/або відповідних засобів може бути оскаржено в судовому порядку.

VI. Порядок повідомлення Комісії про зміни в інформації та/або документах, поданих для включення особи до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, та для отримання свідоцтва про включення до Реєстру

1. Надавач інформаційних послуг під час надання інформаційних послуг на фондовому ринку зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дати виникнення змін повідомити Комісію, а саме надати оновлену відповідну інформацію та/або документи щодо будь-якої інформації та/або документів, наданих до Комісії згідно з розділом II цього Положення.

2. Усі документи та/або інформація, які подає до Комісії надавач інформаційних послуг, повинні відповідати вимогам, встановленим цим Положенням, до документів та інформації, що подає заявник.

VII. Порядок ведення Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, та оприлюднення інформації з нього

1. Реєстр уповноважених осіб - це перелік інформації про надавачів інформаційних послуг, що формує та узагальнює Комісія як систему збирання, накопичення та обліку відомостей про цих осіб.

2. Реєстр уповноважених осіб Комісія формує з метою ведення обліку надавачів інформаційних послуг, систематизації відомостей щодо цих юридичних осіб.

3. Реєстр уповноважених осіб ведеться в електронному вигляді. Обробка інформації в Реєстрі уповноважених осіб повинна здійснюватись із застосуванням комплексної системи захисту інформації з підтвердженням відповідності у порядку, встановленому законодавством.

4. Власником інформації, внесеної до Реєстру уповноважених осіб, є держава в особі Комісії.

5. Комісія протягом наступного робочого дня з дати прийняття рішення про включення заявника до Реєстру уповноважених осіб і видачу свідоцтва про включення до Реєстру включає відповідну юридичну особу до Реєстру уповноважених осіб та оформлює свідоцтво про включення до Реєстру з унесенням відповідного запису до журналу обліку виданих свідоцтв про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку (далі - журнал обліку) (додаток 12).

6. До Реєстру уповноважених осіб вноситься виключно відкрита інформація про надавачів інформаційних послуг, а саме:

повне та скорочене (за наявності) найменування, ідентифікаційний код юридичної особи (для резидентів). Для юридичних осіб - нерезидентів вказується країна реєстрації та ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстрів країни, де офіційно зареєстрований надавач інформаційних послуг;

вид діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку;

прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) особи, що виконує функції одноосібного виконавчого органу або голови колегіального виконавчого органу;

місцезнаходження;

телефон, факс;

адреса електронної пошти;

адреса веб-сайту;

номер, дата рішення Комісії про погодження відповідних засобів;

реєстраційний номер (номер запису в Реєстрі уповноважених осіб);

дата включення до Реєстру уповноважених осіб;

дата виключення з Реєстру уповноважених осіб;

підстава виключення з Реєстру уповноважених осіб;

дата, підстава для заміни свідоцтва про включення до Реєстру;

дата, підстава для оформлення дубліката свідоцтва про включення до Реєстру.

7. Комісія оприлюднює Реєстр уповноважених осіб в електронному вигляді на офіційному веб-сайті Комісії.

8. У разі отримання документів щодо зміни інформації, внесеної до Реєстру уповноважених осіб щодо надавача інформаційних послуг, Комісія приймає рішення про внесення змін щодо відповідної юридичної особи до Реєстру уповноважених осіб та оформлює нове свідоцтво про включення до Реєстру з відповідними змінами з унесенням відповідного запису до журналу обліку протягом наступного, з дати отримання таких документів, робочого дня.

VIII. Вимоги до свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку

1. Свідоцтво про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку (додаток 13) - документ установленого зразка, який засвідчує право провадження юридичною особою певного виду діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку через унесення інформації про таку юридичну особу до Реєстру уповноважених осіб.

2. Свідоцтво про включення до Реєстру підписує особа, уповноважена рішенням Комісії, та скріплює печаткою Комісії.

3. Свідоцтво про включення до Реєстру має бути зареєстроване в журналі обліку виданих свідоцтв про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку. Під час його отримання керівник заявника або уповноважена ним особа пред'являє свій паспорт або інший документ, який посвідчує особу, відповідно до законодавства та документ, що підтверджує повноваження цієї особи.

Факт отримання свідоцтва про включення до Реєстру повинен бути засвідчений підписом отримувача із зазначенням у журналі обліку дати отримання свідоцтва про включення до Реєстру.

4. Свідоцтво про включення до Реєстру не підлягає передаванню для використання іншими юридичними особами.

5. Заміна свідоцтва про включення до Реєстру проводиться у разі зміни найменування або місцезнаходження юридичної особи, включеної до Реєстру уповноважених осіб. Бланк свідоцтва про включення до Реєстру, який замінено, повертають юридичній особі з відміткою про визнання його недійсним із зазначенням відповідних підстав.

6. Видача дубліката свідоцтва про включення до Реєстру проводиться в разі втрати або пошкодження свідоцтва про включення до Реєстру.

У разі виникнення підстав для оформлення дубліката свідоцтва про включення до Реєстру, надавач інформаційних послуг зобов'язаний звернутись до Комісії із заявою в довільній формі з обов'язковим зазначенням повного найменування юридичної особи та підстав для видачі дубліката (втрата або пошкодження).

Заява повинна бути підписана керівником надавача інформаційних послуг. У разі якщо заяву підписано не керівником надавача інформаційних послуг, а іншою особою, потрібно подати копію документа, який підтверджує повноваження цієї особи.

7. Протягом трьох робочих днів з дати надходження заяви Комісія приймає рішення оформити новий бланк свідоцтва про включення до Реєстру з відміткою "Дублікат".

Комісія видає новий бланк свідоцтва наступного робочого дня після прийняття відповідного рішення Комісії.

8. Комісія залишає заяву без розгляду в разі, якщо подану заяву підписано особою, яка не має на це повноважень, про що юридичній особі протягом одного робочого дня з дати отримання заяви надсилається письмове повідомлення.

Після доопрацювання документи щодо видачі дубліката свідоцтва про включення до Реєстру подають до Комісії відповідно до пункту 6 цього розділу.

IX. Порядок анулювання свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку

1. Підставою для анулювання свідоцтва про включення до Реєстру є:

1) заява надавача інформаційних послуг про анулювання свідоцтва про включення до Реєстру, складена в довільній формі;

2) встановлення факту непровадження діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку протягом 12 місяців поспіль;

3) встановлення факту подання недостовірної, неправдивої та/або оманливої інформації надавачем інформаційних послуг для включення її до Реєстру уповноважених осіб;

4) встановлення факту невідповідності надавача інформаційних послуг вимогам законодавства до особи для включення її до Реєстру уповноважених осіб;

5) встановлення факту грубого порушення надавачем інформаційних послуг вимог законодавства на фондовому ринку або повторного протягом одного календарного року порушення вимог законодавства на фондовому ринку.

2. Рішення про анулювання свідоцтва про включення до Реєстру приймає Комісія. Інформація про анулювання надавачу інформаційних послуг свідоцтва про включення до Реєстру вноситься до Реєстру не пізніше наступного після прийняття відповідного рішення робочого дня.

3. Надавач інформаційних послуг втрачає право надавати такі послуги з дня, наступного за днем внесення до Реєстру інформації про анулювання надавачу інформаційних послуг свідоцтва про включення до Реєстру.

4. Після втрати надавачем інформаційних послуг права надавати інформаційні послуги вся інформація, вимоги щодо забезпечення збереження якої зазначено у главі 6 розділу IV цього Положення, зберігає особа, яка була надавачем інформаційних послуг, до дати передання особі, уповноваженій Комісією на розкриття інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

X. Вимоги до договорів з надання інформаційних послуг на фондовому ринку

1. Загальні положення

1. Ці вимоги поширюються на надавачів інформаційних послуг та учасників фондового ринку у разі укладення ними договору про надання інформаційних послуг на фондовому ринку (далі - Договір), внесення змін до нього.

2. Договір укладається між учасником фондового ринку та визначеним ним надавачем інформаційних послуг, яким може бути особа, включена до Реєстру (далі - Визначена особа) (далі - Сторони).

Договір може укладатися у формі єдиного договору або шляхом приєднання учасника фондового ринку до запропонованого надавачем інформаційних послуг договору в цілому відповідно до законодавства.

Якщо укладення Договору відбувається шляхом приєднання учасника фондового ринку до запропонованого надавачем інформаційних послуг договору, такий надавач інформаційних послуг зобов'язаний забезпечити інформування учасника фондового ринку про всі умови такого договору, про порядок припинення дії договору та про порядок інформування щодо внесення змін до договору, а також оприлюднити на власному веб-сайті у цілодобовому режимі текст такого договору, зміни до нього, умови приєднання та його розірвання.

3. В усьому, що не було обумовлено Сторонами в Договорі, Сторони керуються законодавством України.

2. Вимоги до Договору

1. Договір повинен відповідати загальним вимогам, передбаченим законодавством України.

2. Договір має складатися у формі єдиного документа, підписаного Сторонами, або у формі електронного документа відповідно до Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг".

3. У Договорі обов'язково мають бути зазначені:

1) місце, дата укладення, номер Договору;

2) реквізити Сторін Договору - повні найменування Сторін, їхні ідентифікаційні коди, банківські реквізити, реквізити документів, відповідно до яких Сторони мають право укладати Договір та на підставі яких діють представники Сторін;

3) предмет Договору - послуга (послуги), що надається (надаються) відповідно до Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" (щодо оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку; щодо розповсюдження в режимі безперервного оновлення консолідованої інформації про фінансові інструменти та/або учасників фондового ринку; щодо подання звітності та/або адміністративних даних до Комісії);

4) інформація щодо вартості та порядку оплати послуги (послуг);

5) спосіб, строки та порядок надання інформаційних послуг;

6) права та обов'язки Сторін;

7) відповідальність Сторін, умови, за яких Сторони звільняють від відповідальності, та порядок вирішення спорів;

8) строк дії Договору та інші умови Договору. Кожна із Сторін у разі невиконання, неналежного, несвоєчасного виконання умов Договору, ліквідації однієї зі Сторін Договору, неможливості виконання умов Договору має право достроково розірвати Договір, письмово попередивши про це іншу Сторону в строк, встановлений Договором;

9) Договір має містити умови щодо забезпечення цілісності, доступності та конфіденційності інформації, яка відповідно до закону належить до інформації з обмеженим доступом; порядок доступу до такої інформації; порядок зберігання, відповідальність за розголошення інформації;

10) місцезнаходження і реквізити Сторін;

11) інші умови, які не суперечать законодавству.

4. Серед обов'язків і прав Сторін повинно бути зазначено таке:

1) Визначена особа зобов'язана:

надавати послуги, передбачені Договором, якісно та в обумовлені строки із дотриманням вимог, встановлених цим Положенням;

у разі виникнення обставин, які перешкоджають належному виконанню своїх обов'язків за Договором, негайно повідомляти про це учасника фондового ринку;

надавати консультації з питань, що виникають в учасника фондового ринку у зв'язку з наданням йому послуг, на умовах, передбачених Договором;

надавати учаснику фондового ринку необхідну інформацію та відомості, які стосуються виконання Договору;

повідомляти учасника фондового ринку про розкриття конфіденційної інформації та про факт отримання вимоги про надання такої інформації відповідно до законодавства;

2) учасник фондового ринку зобов'язаний:

надавати Визначеній особі належним чином оформлену інформацію (регульовану інформацію, звітність та/або адміністративні дані тощо);

надавати інформацію, яка є необхідною та суттєвою для такого Договору;

своєчасно письмово повідомляти іншу Сторону про зміну реквізитів;

оплачувати послуги Визначеної особи відповідно до умов та строків, передбачених Договором і тарифами;

повідомляти Визначену особу про припинення господарської діяльності, визнання емітента банкрутом, зупинення дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку;

3) Визначена особа має право:

вимагати від учасника фондового ринку належного виконання Договору;

вимагати від учасника фондового ринку надання всіх документів, необхідних для виконання функцій Визначеної особи, у строки, встановлені Договором та/або внутрішніми документами Визначеної особи;

припинити надання послуг у разі невиконання учасником фондового ринку своїх зобов'язань;

4) учасник фондового ринку має право:

вимагати від Визначеної особи належного виконання Договору;

отримувати іншу необхідну інформацію щодо Договору.

5. Договором можуть встановлюватися інші права та обов'язки Сторін, що не суперечать цьому Положенню і законодавству.

3. Інформація про тарифи на послуги та порядок розрахунків за надані послуги

1. Договір має містити інформацію щодо вартості послуг Визначеної особи або вказівку на те, що учасник фондового ринку погоджується з тарифами, встановленими Визначеною особою на момент укладення Договору.

Договір повинен містити строки та спосіб повідомлення учасника фондового ринку Визначеною особою про зміни до тарифів на послуги Визначеної особи.

2. У Договорі має бути передбачено, що спори, які виникають щодо тарифів, вирішують у судовому порядку.

4. Відповідальність Сторін

У Договорі повинні міститися обсяг відповідальності, умови її настання, умови звільнення від відповідальності.

Відповідальність Сторін зазначається у Договорі відповідно до закону.

5. Строк дії Договору та інші умови Договору

1. У Договорі зазначають:

дату набрання чинності;

підстави для зміни або розірвання;

інші умови.

2. Договір укладається у двох оригінальних примірниках - по одному для кожної зі Сторін.

 

Директор департаменту
методології регулювання професійних
учасників ринку цінних паперів

І. Курочкіна

 

Перелік (опис) документів, що подаються для включення заявника до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку

Дата складання "___" ____________ 20__ року

N
з/п

Назва документа, що подається згідно з Положенням

Кількість аркушів

Зазначити вид інформації (конфіденційна* або неконфіденційна)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

Керівник юридичної особи

____________
(підпис)

________________________
(П. І. Б.)

____________
* До конфіденційної інформації може належати тільки інформація, яка передбачена Законами України "Про інформацію", "Про доступ до публічної інформації".

 

ЗАЯВА
про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку

Заявник ______________________________________________________________________________,
(повне найменування)

місцезнаходження _____________________________________________________________________,

телефон, факс, електронна адреса, адреса веб-сайту
_____________________________________________________________________________________,
ідентифікаційний код юридичної особи ___________________________________________________,
банківські реквізити:
найменування банку ___________________________________________________________________,
місцезнаходження банку ________________________________________________________________,
МФО, поточний рахунок _______________________________________________________________,
графік роботи заявника _________________________________________________________________,

просить включити до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, для провадження таких видів діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку:

   1) ________________________________________________________________________________

   2) ________________________________________________________________________________

   3) ________________________________________________________________________________
(зазначити вид діяльності згідно з пунктом 4 розділу I Положення)

Опис (перелік) документів додається.

Із законодавством, що регулює правила провадження діяльності на фондовому ринку за видами діяльності, на які заявляюсь, ознайомлений та зобов'язуюсь їх виконувати протягом усього періоду здійснення такої діяльності.

Керівник юридичної особи

____________
(підпис)

________________________
(П. І. Б.)

 

Довідка
про прямих власників та власників з істотною участю у структурі власності заявника

Дата підписання довідки "___" ____________ 20__ року

Акціонери (учасники) заявника

Таблиця 1

Фізичні особи

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи

Громадянство

Дані документа, що посвідчує особу

Місце, дата народження

Реєстраційний номер облікової картки платника податків*

Місце проживання

Участь особи у заявнику, %

пряма

опосередкована

сукупна

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У графі 2 зазначають:

1) щодо фізичних осіб - громадян України - прізвище, ім'я, по батькові особи (згідно з паспортом);

2) щодо фізичних осіб - іноземців та осіб без громадянства - повне ім'я англійською та його транслітерацію українською мовами.

У графі 10 зазначають сукупний відсоток участі особи в заявнику та наводять опис непрямої участі.

Юридичні особи

N
з/п

Повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи (для резидентів) / країна реєстрації та ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстрів країни (для нерезидента)

Місцезнаходження

Участь особи у заявнику, %

пряма

опосередкована

сукупна

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У графі 2 зазначають:

1) щодо юридичних осіб України - повне найменування відповідно до установчих документів;

2) щодо юридичних осіб інших держав - повне найменування англійською та його транслітерацію українською мовами.

У графі 8 зазначають сукупний відсоток участі особи в заявнику та наводять опис непрямої участі.

Пайові інвестиційні фонди

N
з/п

Повне найменування пайового інвестиційного фонду

Реєстраційний код за ЄДРІСІ

Повне найменування компанії з управління активами, що створила цей фонд

Ідентифікаційний код компанії з управління активами, що створила цей фонд

Місцезнаходження компанії з управління активами, що створила цей фонд

Участь особи у заявнику, %

пряма

опосередкована

сукупна

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У графі 9 зазначають сукупний відсоток участі особи в заявнику та наводять опис непрямої участі.

Держава, територіальна громада

N
з/п

Власник (держава / територіальна громада)

Повне найменування суб'єкта управління об'єктами державної власності або суб'єкта управління об'єктами комунальної власності

Ідентифікаційний код суб'єкта управління об'єктами державної власності або суб'єкта управління об'єктами комунальної власності

Місцезнаходження суб'єкта управління об'єктами державної власності або суб'єкта управління об'єктами комунальної власності

Участь особи у заявнику, %

пряма

опосередкована

сукупна

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У графі 8 зазначають сукупний відсоток участі особи в заявнику та наводять опис непрямої участі.

Власники з істотною участю у заявнику

Таблиця 2

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Реєстраційний номер облікової картки платника податків* фізичної особи / ідентифікаційний код юридичної особи

Серія (за наявності), номер паспорта або іншого документа, що посвідчує особу (для фізичної особи)

Тип істотної участі

Опис взаємозв'язку особи із заявником

Участь особи у заявнику, %

пряма

опосередкована

сукупна

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. Розрахунок опосередкованої участі особи у заявнику (графа 8 таблиці):

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Розрахунок

1

2

3

 

 

 

У графі 2 зазначають:

1) щодо фізичних осіб - громадян України - прізвище, ім'я, по батькові особи згідно з паспортом;

2) щодо фізичних осіб - іноземців та осіб без громадянства - повне ім'я англійською та його транслітерацію українською мовами;

3) щодо юридичних осіб України - повне найменування відповідно до установчих документів;

4) щодо юридичних осіб інших держав - повне найменування англійською та його транслітерацію українською мовами.

У графі 5 зазначається тип істотної участі у вигляді літер:

1) "П" - пряма істотна участь;

2) "О" - опосередкована істотна участь;

3) "П, О" - пряма та опосередкована істотні участі;

4) "О (Д)" - істотна участь виникла у зв'язку з передаванням особі права голосу за дорученням;

5) "(С)" - додається до типу, якщо участь спільна;

6) "О (Н)" - незалежний від формального володіння вплив, крім передавання права голосу.

У графі 6 зазначають взаємозв'язки особи із заявником, у зв'язку з якими особа є власником істотної участі у заявнику, а також:

1) якщо особа має пряму участь у заявнику, зазначають, що особа є акціонером (учасником) заявника, та наводять її частку в статутному капіталі заявника;

2) якщо особа має опосередковану істотну участь у заявнику, зазначають усіх осіб, через яких особа має опосередковану участь у заявнику, - щодо кожної ланки в ланцюгу володіння корпоративними правами в заявнику із зазначенням відсотка володіння корпоративними правами кожної з юридичних осіб у цьому ланцюгу;

3) якщо особа спільно з іншими особами як група осіб є власником істотної участі в заявнику, зазначають усіх осіб, які належать до такої групи, та підстави, у зв'язку з якими такі особи належать до однієї групи;

4) якщо особа є власником істотної участі незалежно від формального володіння, зазначають обставини, у зв'язку з якими особа має значний або вирішальний вплив на управління та діяльність заявника / юридичної особи;

5) якщо особа є власником істотної участі у зв'язку з передаванням їй прав голосу за дорученням, зазначають документ, яким оформлено таке доручення.

Щодо документів, які вписують у графу 7, потрібно зазначати дату їх видачі та строк дії.

У графі 9 зазначають сукупний відсоток участі особи в заявнику та наводять опис непрямої участі.

Якщо не можна надати інформацію із зазначених у цій довідці питань, необхідно викласти причину.

Особи, що здійснюють контроль власників з істотною участю у заявнику

Таблиця 3

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Реєстраційний номер облікової картки платника податків* фізичної особи / ідентифікаційний код юридичної особи

Серія (за наявності), номер паспорта або іншого документа, що посвідчує особу (для фізичної особи)

Повне найменування власника з істотною участю у заявнику, щодо якого здійснюється контроль

Ідентифікаційний код власника з істотною участю у заявнику, щодо якого здійснюється контроль

Участь особи у заявнику, %

пряма

опосередкована

сукупна

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У графі 9 зазначають сукупний відсоток участі особи в заявнику та наводять опис непрямої участі.

Керівник юридичної особи

____________
(підпис)

________________________
(П. І. Б.)

Примітка.

Розмір істотної участі особи - власника заявника за умови одночасного прямого та опосередкованого самостійного або спільного володіння акціями (частками) у статутному капіталі заявника визначається через складання розміру прямої та опосередкованої участей.

Розмір істотної участі особи - власника заявника в статутному капіталі заявника, який має самостійне або спільне з іншими особами опосередковане володіння, розраховується за допомогою множення розміру його прямого володіння в статутному капіталі власника участі на розмір прямого володіння цього власника в статутному капіталі заявника та ділення цього добутку на 100. Такий порядок розрахунку не поширюється на осіб, які прямо або через інших осіб здійснюють контроль прямого власника у заявнику.

Якщо особа прямо або через інших осіб здійснює контроль прямого власника істотної участі у заявнику, розмір опосередкованої участі такої особи у заявнику дорівнює розміру прямої участі власника істотної участі у заявнику. Якщо особа прямо або через інших осіб має істотну участь у прямому власнику у заявнику, розмір такої опосередкованої участі дорівнює сумі участей, які розраховують відповідно до цього додатка.

Розмір істотної участі особи - власника заявника в статутному капіталі цього заявника, який має самостійне або спільно з іншими особами опосередковане володіння через двох або більше прямих власників істотної участі, розраховується за допомогою складання розмірів усіх часток такого опосередкованого володіння через цих осіб.

Розмір істотної участі у заявнику групи осіб, які є асоційованими, розраховується за допомогою складання часток всіх цих осіб у структурі власності заявника.

Розмір істотної участі особи, яка має незалежно від формального володіння можливість значного впливу на діяльність заявника, прирівнюється до 10 відсотків та в разі вирішального впливу прирівнюється до 100 відсотків.

Під час визначення наявності у особи значного впливу, що становить від 10 до 50 відсотків, або вирішального впливу, що становить 50 і більше відсотків, на управління або діяльність заявника незалежно від формального володіння враховується серед іншого:

відповідність структури власності заявника щодо її прозорості згідно з вимогами, встановленими рішенням НКЦПФР від 27 вересня 2018 року N 670, та наявність у цій структурі інших власників істотної участі;

наявність у особи можливості будь-яким чином впливати на призначення посадових осіб заявника, зокрема бути керівником такої установи, мати своїх представників в органах управління або бути членом спостережної ради заявника;

наявність у особи можливості брати участь у прийнятті рішень з основних напрямів діяльності заявника (інвестиційна, облікова політика заявника) незалежно від того, чи належить за таку роботу компенсація або винагорода, зокрема набуття права голосу в розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу на загальних зборах учасників заявника (крім випадку, коли за дорученням право голосу 10 і більше відсотків статутного капіталу заявника надається довірителем особі, яка перебуває у трудових відносинах з довірителем, або коли в довіреності визначено перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати) та/або отримання на підставі договору про управління корпоративних прав (акцій, часток).

____________
* Не заповнюють фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті.

 

АНКЕТА
щодо ділової репутації фізичної особи

1. Прізвище (у тому числі дівоче - за наявності), ім'я, по батькові (за наявності), посада та найменування юридичної особи, в якій ця особа займає посаду
_______________________________________________________________________________________

2. Паспортні дані
_______________________________________________________________________________________
(серія (за наявності), номер, дата видачі, ким виданий; дата, місяць, рік, місце народження)
_______________________________________________________________________________________

3. Громадянство ________________________________________________________________________
(країна)

4. Адреса місця реєстрації ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(країна, область, район, назва населеного пункту, вулиця, номери будинку та квартири, поштовий індекс)

5. Адреса фактичного проживання
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(країна, область, район, назва населеного пункту, вулиця, номери будинку та квартири, поштовий індекс)

6. Реєстраційний номер облікової картки платника податків*
_______________________________________________________________________________________

7. Чи були Вам анульовані документи, що надають право провадити діяльність на ринку фінансових послуг?
_______________________________________________________________________________________

8. Чи маєте Ви судимість, у тому числі за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку, не погашену або не зняту в установленому порядку?

_______________________________________________________________________________________
(якщо так, вказати рік, підставу)

9. Чи були Ви протягом останніх двох років особою, що здійснювала контроль у юридичній особі та/або у разі відсутності осіб у структурі власності, що здійснювали контроль, кінцевим бенефіціарним власником (контролером), здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу (чи призначена головою або членом колегіального виконавчого органу) юридичної особи та діяльність (бездіяльність) якої призвела до прийняття рішень про банкрутство (примусову ліквідацію) юридичної особи, призначення тимчасового керівника (тимчасової адміністрації) станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує зазначеним подіям?

_______________________________________________________________________________________
(найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток володіння в ній (посада), інформація про причини та підстави для прийняття такого рішення тощо)

10. Чи були Ви протягом останніх двох років особою, що здійснювала контроль у фінансовій установі та/або за відсутності осіб у структурі власності, що здійснювали контроль, кінцевим бенефіціарним власником (контролером), особою, яка здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу (чи призначена головою або членом колегіального виконавчого органу) фінансової установи та діяльність (бездіяльність) якої призвела до застосування санкції у вигляді анулювання відповідної ліцензії на ринку фінансових послуг (крім анулювання ліцензії у зв'язку з нездійсненням ліцензіатом певного виду діяльності на ринку фінансових послуг), що не була скасована у встановленому законодавством порядку, станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує зазначеним подіям?

_______________________________________________________________________________________
(найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток володіння в ній (посада), інформація про причини та підстави для прийняття такого рішення тощо)

11. Чи притягували Вас протягом останніх двох років до адміністративної відповідальності за адміністративні правопорушення, що посягають на власність, в галузі фінансів чи підприємницької діяльності?

_______________________________________________________________________________________
(якщо так, зазначити підстави)

12. Чи є Ви власником з істотною участю у професійного учасника фондового ринку?

_______________________________________________________________________________________
(якщо так, зазначити найменування професійного учасника фондового ринку та його ідентифікаційний код)

13. Чи застосовували до Вас обмеження щодо права обіймати певні посади або займатися діяльністю на ринках фінансових послуг?

_______________________________________________________________________________________
(якщо так, зазначити, у зв'язку з чим накладено таке обмеження)

14. Чи викликали Вас на підписання протоколів про адміністративні правопорушення на ринку цінних паперів?

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(якщо так, зазначити хто (НКЦПФР або її територіальні органи), коли та за яких підстав, чи з'являлись Ви на підписання протоколу, якщо ні - зазначити, за яких об'єктивних підстав)

15. Чи маєте Ви несплачені штрафні санкції, які накладались за правопорушення на ринках фінансових послуг? ______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(якщо так, зазначити розмір санкції, коли та за що їх накладено (зміст порушення), причини несплати штрафних санкцій, факт наявності або відсутності податкового боргу)

16. Чи застосовувались до Вас економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) згідно з резолюціями Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, інших міжнародних організацій, рішень Ради Європейського Союзу, інших міждержавних об'єднань та членом (учасником) яких є Україна, які передбачають обмеження або заборону торговельних та/або фінансових операцій (крім держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України), або Україною?

_______________________________________________________________________________________
(якщо так, зазначити, хто, коли та за яких підстав)

17. Чи маєте Ви незалежний від володіння значний (вирішальний) вплив щодо заявника відповідно до Положення про авторизацію осіб, які мають намір провадити діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, та умови провадження такої діяльності, затвердженого рішенням НКЦПФР від 29 вересня 2018 року N 670, крім набуття права голосу?

_______________________________________________________________________________________
(зазначити, яким чином та через яких осіб здійснюється такий вплив (для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, паспортні дані (номер, серія (за наявності) і ким виданий), реєстраційний номер облікової картки платника податків*; для юридичної особи - повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи)

18. Чи можете Ви впливати на призначення посадових осіб заявника, чи маєте Ви своїх представників в органах управління заявника, можливість брати участь у прийнятті рішень з основних напрямів діяльності заявника (інвестиційна, облікова політика юридичної особи) незалежно від того, чи належить за таку роботу компенсація або винагорода?

_______________________________________________________________________________________
(зазначити осіб - представників в органах управління заявника, наявність можливості брати участь у прийнятті рішень з основних напрямів діяльності юридичної особи)

Я, ____________________________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)

засвідчую, що інформація, надана мною, є правдивою, повною станом на дату її подання, та не заперечую проти перевірки НКЦПФР достовірності поданих документів і персональних даних, що в них містяться.

У разі будь-яких змін в інформації, що зазначена в цій анкеті, які сталися до включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, для провадження певного виду діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, зобов'язуюсь негайно повідомити про ці зміни НКЦПФР.

Усвідомлюю, що у випадку, передбаченому законодавством України, надана мною інформація може бути доведена до відома інших державних органів.

Номер телефону та факсу, доступні в робочий час ____________________________________________
_______________________________________________________________________________________
                                                                                              (код, N телефону, факсу)

Підписано "___" ____________ 20__ року.

Підпис фізичної особи

____________
(підпис)

________________________
(П. І. Б. друкованими літерами)

Примітка. Якщо надати інформацію із наведених в анкеті питань не можна, викласти причину.

____________
* Не заповнюють фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті.

 

АНКЕТА
щодо кваліфікації голови та членів органів управління заявника, головного бухгалтера та керівника служби внутрішнього аудиту (контролю)

Розподіл обов'язків в органі управління юридичної особи

Таблиця 1

N
з/п

Критерії оцінювання

П. І. Б. голови органу управління

П. І. Б. члена органу управління

1

2

3

4

1

Здійснення адміністративних функцій

 

 

2

Внутрішній аудит

 

 

3

Управління ризиками

 

 

4

Захист інтересів клієнта

 

 

5

Виявлення, запобігання та усунення конфлікту інтересів

 

 

6

Гарантування безпеки інформації

 

 

7

Мінімізація ризиків спотворення, неправомірного втручання та/або витоку інформації

 

 

8

Політика винагороди, мотивування співробітників

 

 

9

Прийняття рішення про застосування аутсорсингу (за наявності)

 

 

10

Інші функції органу управління (за наявності)

 

 

Рівень управлінської компетенції в органі управління юридичної особи

Таблиця 2

N
з/п

Критерії оцінювання

П. І. Б. голови органу управління

П. І. Б. члена органу управління

1

2

3

4

1

Ділова та корпоративна обізнаність

 

 

2

Професійні знання

 

 

3

Досвід роботи на фінансових ринках

 

 

 

Знання та досвід

 

 

4

Планування роботи

 

 

5

Організація та контроль виконання роботи

 

 

6

Технічні знання

 

 

7

Вміння діяти чесно, об'єктивно та незалежно

 

 

8

Вміння ефективно оцінювати та оспорювати рішення вищого керівництва

Х

 

9

Навички дотримання соціальних, етичних та професійних стандартів

 

 

Таблиці 1, 2 заповнюють щодо голови та всіх членів органу управління заявника.

У графах 3, 4 та подальших таблиць 1, 2 здійснюють оцінювання критеріїв, зазначених у графі 2.

Оцінювання критеріїв здійснюють за такою шкалою:

1 - фізична особа має низький рівень компетенції;

2 - фізична особа має середній рівень компетенції;

3 - фізична особа має високий рівень компетенції.

Кваліфікація голови та членів органу управління заявника

Таблиця 3

П. І. Б. голови/члена органу управління

 

Освіта

 

Спеціальність

 

Кваліфікація

 

Загальний стаж роботи

 

Стаж та місце роботи на керівних посадах

 

Кваліфікація головного бухгалтера

Таблиця 4

П. І. Б. головного бухгалтера

 

Освіта

 

Спеціальність

 

Кваліфікація

 

Загальний стаж роботи

 

Стаж та місце роботи у сфері фінансів, бухгалтерського обліку та оподаткування

 

Кваліфікація керівника служби внутрішнього аудиту

Таблиця 5

П. І. Б. керівника служби внутрішнього аудиту

 

Освіта

 

Спеціальність

 

Кваліфікація

 

Загальний стаж роботи

 

Стаж та місце роботи у сфері контролю за дотриманням законодавства, перевірки результатів поточної фінансової діяльності

 

Управлінський досвід

 

 

АНКЕТА
щодо ділової репутації юридичної особи

1. ___________________________________________________________________________________
(повне найменування юридичної особи)
______________________________________________________________________________________

2. Місцезнаходження юридичної особи ____________________________________________________
______________________________________________________________________________________

3. Ідентифікаційний код юридичної особи  _________________________________________________

4. Основний вид діяльності юридичної особи  ______________________________________________
______________________________________________________________________________________

5. Дата державної реєстрації юридичної особи ______________________________________________

6. Голова та члени наглядової ради _______________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))

7. Голова та члени виконавчого органу ____________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))

8. Державний орган, що здійснює контроль (нагляд) за діяльністю юридичної особи, якщо така особа отримувала дозвіл (ліцензію) на провадження господарської діяльності в такому органі ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                           (найменування органу)

9. Державний орган, який надає письмовий дозвіл на істотну участь юридичної особи у заявнику (для іноземної юридичної особи)

______________________________________________________________________________________
(найменування органу, країна місцезнаходження)
______________________________________________________________________________________

10. Чи порушувалася справа про банкрутство юридичної особи протягом останніх двох років?
______________________________________________________________________________________

11. Чи порушувала юридична особа законодавство про фінансові послуги, у тому числі на ринку цінних паперів протягом останніх двох років?

______________________________________________________________________________________
(коли, зміст порушення, накладені санкції)

12. Чи були Ви протягом останніх двох років особою, що здійснювала контроль у юридичній особі та/або за відсутності осіб у структурі власності, що здійснювали контроль, кінцевим бенефіціарним власником (контролером), здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу (чи призначена головою або членом колегіального виконавчого органу) юридичної особи та діяльність (бездіяльність) якої призвела до прийняття рішень про банкрутство (примусову ліквідацію) юридичної особи, призначення тимчасового керівника (тимчасової адміністрації) станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує зазначеним подіям, які не були скасовані у встановленому законодавством порядку?

______________________________________________________________________________________
(найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток володіння в ній (посада), інформація про причини та підстави для прийняття такого рішення тощо)

13. Чи були Ви протягом останніх двох років особою, що здійснювала контроль у фінансовій установі та/або в разі відсутності осіб у структурі власності, що здійснювали контроль, кінцевим бенефіціарним власником (контролером), здійснювала особою, яка здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу (чи призначена головою або членом колегіального виконавчого органу) фінансової установи та діяльність (бездіяльність) якої призвела до застосування санкції у вигляді анулювання відповідної ліцензії на ринку фінансових послуг (крім анулювання ліцензії у зв'язку з нездійсненням ліцензіатом певного виду діяльності на ринку фінансових послуг), що не була скасована у встановленому законодавством порядку, станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує зазначеним подіям?

______________________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток володіння в ній (посада), інформація про причини та підстави для прийняття такого рішення тощо)

14. Чи має юридична особа несплачені штрафні санкції, які накладались за правопорушення на ринках фінансових послуг, що не оскаржено в судовому порядку?

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(якщо так, зазначити розмір санкції, причини несплати штрафних санкцій та факт наявності або відсутності податкового боргу)

15. Чи застосовувались до Вас економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) згідно з резолюціями Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, інших міжнародних організацій, рішень Ради Європейського Союзу, інших міждержавних об'єднань та членом (учасником) яких є Україна, що передбачають обмеження або заборону торговельних та/або фінансових операцій (крім держав, які здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України), або Україною?

______________________________________________________________________________________
(коли, зміст порушення, накладені санкції)

16. Чи маєте Ви незалежний від володіння значний (вирішальний) вплив щодо заявника відповідно до Положення про авторизацію осіб, які мають намір провадити діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, та умови провадження такої діяльності, затвердженого рішенням НКЦПФР від 29 вересня 2018 року N 670, крім набуття права голосу?

______________________________________________________________________________________
(зазначити, яким чином та через яких осіб здійснюється такий вплив (для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), місце проживання, паспортні дані (номер, серія (за наявності) і ким виданий), реєстраційний номер облікової картки платника податків*; для юридичної особи - повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи)

17. Чи можете Ви впливати на призначення посадових осіб заявника, чи маєте Ви своїх представників в органах управління заявника, можливість брати участь у прийнятті рішень з основних напрямів діяльності юридичної особи (інвестиційна, облікова політика юридичної особи) незалежно від того, чи належить за таку роботу компенсація або винагорода?

______________________________________________________________________________________
(зазначити осіб - представників в органах управління заявника, наявність можливості брати участь у прийнятті рішень з основних напрямів діяльності юридичної особи)

Стверджую, що надана інформація є правдивою, повною станом на дату її подання, та не заперечую проти перевірки НКЦПФР достовірності поданих документів.

У разі будь-яких змін в інформації, що зазначена в цій анкеті, які сталися до включення до Реєстру уповноважених осіб для провадження певного виду діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, зобов'язуюсь негайно повідомити про ці зміни НКЦПФР.

Усвідомлюю, що у випадку, передбаченому законодавством України, надану інформацію можуть повідомити іншим державним органам.

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) контактної особи, номер телефону та факсу

Підписано "___" ____________ 20__ року

Підпис керівника
юридичної особи

____________
(підпис)

________________________
(П. І. Б. друкованими літерами)

Примітка. Якщо надати інформацію із наведених в анкеті питань не можна, викласти причину.

____________
* Не заповнюють щодо фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті.

 

Довідка про асоційованих осіб - членів сім'ї фізичної особи - прямого власника з істотною участю у заявнику

Дата підписання довідки "___" ____________ 20__ року

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - власника з істотною участю у заявнику

Прізвище, ім'я, по батькові членів сім'ї фізичної особи - власника заявника

Реєстраційний номер облікової картки платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта членів сім'ї*

Ступінь родинного зв'язку згідно з терміном "асоційовані особи"

Повне найменування юридичної особи, де працює або має частку понад 10 % член сім'ї фізичної особи - власника заявника

Ідентифікаційний код юридичної особи

Символ юридичної особи**

Частка у статутному капіталі члена сім'ї фізичної особи - власника з істотною участю у заявнику, що становить понад 10 % юридичної особи

Посада, яку займає в зазначеній юридичній особі асоційована особа власника заявника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За умови будь-яких змін у наданій інформації, зазначеній в цій довідці, які сталися до включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, для провадження певного виду діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, зобов'язуюсь повідомити НКЦПФР про ці зміни (у разі неможливості надання інформації із зазначених у довідці питань викласти причину). Фізичну особу, яка надала ці дані, повідомлено. Вона усвідомлює, що у випадку, передбаченому законодавством України, надана інформація може стати відомою іншим органам державної влади, та не заперечує проти перевірки Комісією достовірності поданої інформації і персональних даних, що в ній містяться.

Надана в довідці інформація відповідає тій, що надана заявнику.

Керівник юридичної особи

____________
(підпис)

________________________
(П. І. Б.)

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті.

** Т - торговці цінними паперами, І - інвестиційні фонди, Б - біржі, С - саморегулівні організації, КУА - компанії з управління активами, О - інші юридичні особи, які не є професійними учасниками фондового ринку, СК - страхова компанія, ПФ - недержавний пенсійний фонд, ДУ - депозитарна установа, К - клірингова установа, ЦД - Центральний депозитарій цінних паперів, РЦ - Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках.

Для заповнення щодо професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління іпотечним покриттям застосовують такі символи:

Е - емітент іпотечних облігацій, о - особи, які відступили спеціалізованій іпотечній установі права за іпотечними активами в складі іпотечного покриття, п - професійний учасник ринку цінних паперів, а - аудитор (аудиторська фірма), визначений(а) договором про управління іпотечним покриттям, у - обслуговуюча установа, і - інше господарське товариство.

 

Довідка про юридичних осіб, у яких фізична особа - прямий власник з істотною участю у заявнику є керівником* та/або контролером*

Дата підписання довідки "___" ____________ 20__ року

N
з/п

Повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Символ учасника ринку цінних паперів** (для юридичних осіб)

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - власника з істотною участю у заявнику

Реєстраційний номер облікової картки платника податку (серія (за наявності) та номер паспорта)***

Посада, яку займає в цій юридичній особі фізична особа - власник з істотною участю у заявнику

Частка у статутному (складеному) капіталі цієї юридичної особи (50 % чи більше %)****

Загальний розмір впливу на цю юридичну особу (підсумок граф 8 - 10)

пряма участь

опосередковане володіння участю

набуте право голосу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У разі будь-яких змін у наданій інформації, що зазначена в цій довідці, які сталися до включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, для провадження певного виду діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, зобов'язуюсь повідомити Комісію про ці зміни (якщо не зможу надати інформацію із зазначених у довідці питань, викладу причину).

Фізична особа, яка надала ці дані, повідомлена та усвідомлює, що у випадку, передбаченому законодавством України, надана інформація може стати відомою іншим органам державної влади, та не заперечує проти перевірки НКЦПФР достовірності поданої інформації і персональних даних, що в ній містяться.

Надана в довідці інформація відповідає тій, що надана заявнику.

Керівник юридичної особи

____________
(підпис)

________________________
(П. І. Б.)

____________
* Керівники юридичної особи (крім банку) - керівник підприємства, установи, одноосібний виконавчий орган або члени колегіального виконавчого органу юридичної особи та члени ради (наглядової ради, спостережної ради) юридичної особи. Керівниками банку є голова, його заступники та члени ради банку, голова, його заступники та члени правління банку, головний бухгалтер банку та його заступники.

** Т - торговці цінними паперами, І - інвестиційні фонди, Б - біржі, С - саморегулівні організації, КУА - компанії з управління активами, О - інші юридичні особи, які не є професійними учасниками фондового ринку, СК - страхова компанія, ПФ - недержавний пенсійний фонд, ДУ - депозитарна установа, К - клірингова установа, ЦД - Центральний депозитарій цінних паперів, РЦ - Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках.

Для заповнення щодо професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління іпотечним покриттям застосовують такі символи:

Е - емітент іпотечних облігацій, о - особи, які відступили спеціалізованій іпотечній установі права за іпотечними активами в складі іпотечного покриття, п - професійний учасник ринку цінних паперів, а - аудитор (аудиторська фірма), визначений(а) договором про управління іпотечним покриттям, у - обслуговуюча установа, і - інше господарське товариство.

*** Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті.

**** Інформацію у графі 8 щодо пов'язаних осіб відповідно до Закону України "Про іпотечні облігації" заповнюють починаючи з 10 %.

 

Довідка про персональний склад наглядової ради / спостережної ради (у разі її створення), виконавчого органу та ревізійної комісії (у разі її створення), інших органів заявника, передбачених його статутом

Дата підписання довідки "___" ____________ 20__ року

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Ідентифікаційний код / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта*

Посада, яку займає в цій юридичній особі фізична особа

Назва документа (дата та номер), в якому викладено рішення про призначення фізичної особи на цю посаду

Місце роботи (посада) в іншій юридичній особі (у разі наявності)

Повне найменування іншої юридичної особи

Ідентифікаційний код іншої юридичної особи

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник юридичної особи

____________
(підпис)

________________________
(П. І. Б.)

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті.

 

Довідка про відокремлені та/або спеціалізовані структурні підрозділи заявника, що провадять діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку за її окремими видами та мають інше, ніж заявник, місцезнаходження

Дата підписання довідки "___" ____________ 20__ року

N
з/п

Повне найменування відокремленого та/або спеціалізованого структурного підрозділу

Символ підрозділу*

Ідентифікаційний код підрозділу**

Місцезнаходження підрозділу

Телефони

Вид діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, який здійснює цей підрозділ

Прізвище, ім'я, по батькові керівника підрозділу

Кількість фахівців спеціалізованого структурного підрозділу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник юридичної особи

____________
(підпис)

_________________________
(П. І. Б.)

____________
* Символи підрозділу: С - спеціалізований структурний підрозділ, В - відокремлений підрозділ.

** Заповнюють для відокремленого підрозділу.

 

Відомості
щодо структурних підрозділів заявника, працівники яких безпосередньо здійснюватимуть діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку*

Дата підписання довідки "___" ____________ 20__ року

N
з/п

Повне найменування структурного підрозділу

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові

Посадові обов'язки

1

 

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

2

 

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

Керівник юридичної особи

____________
(підпис)

________________________
(П. І. Б.)

____________
* Заповнюють щодо структурних підрозділів та/або окремих працівників, які здійснюватимуть вид діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку.

 

Журнал обліку виданих свідоцтв про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку

N
з/п

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Реєстраційні дані свідоцтва

Відмітка про отримання свідоцтва

Відмітка про отримання свідоцтва у зв'язку зі змінами / дубліката свідоцтва

номер запису в Реєстрі осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку

дата включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку

дата заміни свідоцтва

дата отримання свідоцтва

П. І. Б., підпис особи, що отримала свідоцтво, паспортні дані або реквізити доручення

дата отримання свідоцтва / дубліката свідоцтва

П. І. Б., підпис особи, що отримала свідоцтво, дублікат свідоцтва, паспортні дані або реквізити довіреності

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Державний Герб України

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

СВІДОЦТВО
про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку

_____________________________________________________________________________________,
(повне найменування юридичної особи)

_____________________________________________________________________________________,
(скорочене найменування юридичної особи (за наявності))

_____________________________________________________________________________________,
(для резидентів - ідентифікаційний код юридичної особи, для нерезидентів - країна реєстрації та ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстрів країни, де офіційно зареєстровано юридичну особу)

_____________________________________________________________________________________,
(місцезнаходження)

включено до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку для провадження

_____________________________________________________________________________________.
(вид діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку)

Реєстраційний номер ___________________________________________________________________

Дата включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку "___" ____________ 20__ року

___________________________
(посада уповноваженої особи)

_____________________
(підпис)

__________________
(ініціали, прізвище)

 

 

М. П.

"___" ____________ 20__ року

 

 

____________

Опрос