Идет загрузка документа (29 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о комиссии и порядке отбора претендентов на назначение стипендий Президента Украины для детей с инвалидностью, имеющих высокие достижения во всеукраинских спортивных соревнованиях

Министерство молодежи и спорта Украины
Положение, Приказ от 23.11.2018 № 5408
действует с 01.01.2019

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.11.2018

м. Київ

N 5408

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 листопада 2018 р. за N 1362/32814

Про затвердження Положення про комісію та порядок відбору претендентів на призначення стипендій Президента України для дітей з інвалідністю, які мають високі досягнення у всеукраїнських спортивних змаганнях

Відповідно до пункту 3 Положення про стипендії Президента України для дітей з інвалідністю, які мають високі досягнення у всеукраїнських спортивних змаганнях, затвердженого Указом Президента України від 17 жовтня 2018 року N 334, пункту 8 Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 220, та з метою відбору претендентів на призначення стипендій Президента України для дітей з інвалідністю, які мають високі досягнення у всеукраїнських спортивних змаганнях,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про комісію та порядок відбору претендентів на призначення стипендій Президента України для дітей з інвалідністю, які мають високі досягнення у всеукраїнських спортивних змаганнях, що додається.

2. Українському центру з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Відділу взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства молоді та спорту України.

4. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2019 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра молоді та спорту України відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

 

Міністр молоді та
спорту України

І. Жданов

ПОГОДЖЕНО: 

 

Виконавчий директор Громадської
спілки "Всеукраїнське громадське
об'єднання "Національна Асамблея
людей з інвалідністю України"

Н. С. Скрипка 

 Президент Національного комітету
спорту інвалідів України,
Уповноважений Президента України
з прав людей з інвалідністю

  В. М. Сушкевич

 

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію та порядок відбору претендентів на призначення стипендій Президента України для дітей з інвалідністю, які мають високі досягнення у всеукраїнських спортивних змаганнях

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок утворення та роботи комісії з відбору претендентів на призначення стипендій Президента України для дітей з інвалідністю, які мають високі досягнення у всеукраїнських спортивних змаганнях (далі - комісія), та процедуру проведення відбору претендентів на призначення стипендій Президента України для дітей з інвалідністю, які мають високі досягнення у всеукраїнських спортивних змаганнях.

2. Комісія є постійно діючим консультативно-дорадчим органом Міністерства молоді та спорту України, утвореним відповідно до Указу Президента України від 17 жовтня 2018 року N 334 "Про стипендії Президента України для дітей з інвалідністю, які мають високі досягнення у всеукраїнських спортивних змаганнях" з метою забезпечення кваліфікованого та об'єктивного розгляду пропозицій щодо відбору претендентів для призначення стипендій Президента України для дітей з інвалідністю, які мають високі досягнення у всеукраїнських спортивних змаганнях (далі - стипендії).

3. У своїй діяльності комісія керується Конституцією України та законами України, актами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, у тому числі цим Положенням.

4. Основним завданням комісії є відбір претендентів на призначення стипендій дітям з інвалідністю, які мають високі досягнення у всеукраїнських спортивних змаганнях.

5. Комісія здійснює свою діяльність на принципах законності, незалежності, неупередженості, доброчесності, толерантності, професіоналізму, колегіальності, об'єктивності та обґрунтованості прийнятих рішень.

II. Формування та повноваження комісії

1. Комісію очолює голова, який за посадою є заступником Міністра молоді та спорту України відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

2. До складу комісії входять голова, заступник голови, секретар, члени комісії, зокрема представники Мінмолодьспорту, Національного комітету спорту інвалідів України, Українського центру з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" і по 1 представнику від всеукраїнських спортивних федерацій інвалідів з нозологій.

3. Персональний склад комісії затверджується наказом Мінмолодьспорту, за необхідності до нього можуть вноситися зміни та доповнення.

4. Загальна кількість членів комісії має становити не менше дев'яти осіб.

5. Члени комісії беруть участь у роботі комісії на громадських засадах.

6. До повноважень комісії належать:

розгляд документів на отримання дитиною з інвалідністю стипендії;

відбір претендентів на здобуття стипендій;

підготовка висновків і пропозицій щодо призначення (позбавлення) стипендії;

розгляд інших питань, пов'язаних з розглядом пропозицій щодо призначення (позбавлення) стипендії.

7. Комісія має право:

отримувати від Українського центру з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" за поданням всеукраїнських спортивних федерацій інвалідів з нозологій та погодженням з Національним комітетом спорту інвалідів України документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

вносити до Мінмолодьспорту пропозиції з питань, що належать до компетенції комісії.

8. Голова комісії:

визначає порядок денний засідань комісії, дату, час і місце проведення засідання;

веде засідання комісії, виносить питання на голосування, оголошує його результати;

забезпечує неупереджений і об'єктивний розгляд питань, що виносяться на засідання комісії;

підписує протоколи засідань комісії.

9. Члени комісії зобов'язані:

брати участь у засіданнях комісії;

розглядати документи претендентів на призначення (позбавлення) стипендій;

дотримуватися принципів, визначених у пункті 5 розділу I цього Положення;

приймати рішення щодо претендентів на призначення (позбавлення) стипендій шляхом голосування;

дотримуватись вимог чинного законодавства, у тому числі цього Положення.

10. Члени комісії мають право:

ознайомитись з матеріалами, поданими на розгляд комісії;

заявляти клопотання, висловлювати власну думку з питань, що розглядаються;

викладати письмово окрему думку як додаток до протоколу засідання комісії, що є його невід'ємною частиною.

11. Організаційне забезпечення роботи комісії здійснює секретар комісії. Секретар комісії бере участь у засіданнях комісії без права голосу.

Секретар комісії:

готує матеріали для розгляду на засіданні комісії;

забезпечує ведення та оформлення протоколу засідання комісії;

доводить рішення комісії до відома Мінмолодьспорту;

передає до відділу взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації Мінмолодьспорту інформацію про результати засідання комісії для оприлюднення її на офіційному веб-сайті.

12. У разі відсутності секретаря комісії його обов'язки виконує один з членів комісії або уповноважена особа Мінмолодьспорту.

III. Порядок відбору претендентів на призначення стипендій

1. На здобуття стипендії можуть бути висунуті діти з інвалідністю віком від 14 до 18 років включно. Обов'язковою умовою для отримання стипендії є здобуття дитиною з інвалідністю у поточному або попередньому роках не нижче шостого місця на всеукраїнських спортивних змаганнях III - IV рангу, які включено до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України. При цьому враховуються Критерії для визначення кращих дітей з інвалідністю, які мають високі досягнення у всеукраїнських спортивних змаганнях, згідно з додатком 1 до цього Положення.

Кандидатури дітей з інвалідністю, які вже отримують стипендії Президента України та Кабінету Міністрів України, не висуваються на здобуття стипендії.

2. За поданням старших або головних тренерів національних збірних команд України з видів спорту осіб з інвалідністю всеукраїнські спортивні федерації інвалідів з нозологій порушують клопотання до Українського центру з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" щодо відбору дітей з інвалідністю - претендентів на призначення стипендії та подають такі документи:

подання на призначення стипендії Президента України для дітей з інвалідністю, які мають високі досягнення у всеукраїнських спортивних змаганнях, за формою згідно з додатком 2 до цього Положення;

копія паспорта громадянина України або копія паспорта громадянина України у формі картки, що містить безконтактний електронний носій;

копія документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (для дітей з інвалідністю, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган, - копія паспорта);

витяги з протоколів всеукраїнських спортивних змагань за підписом уповноваженої посадової особи всеукраїнської спортивної федерації інвалідів з нозологій, завірені в установленому законодавством порядку.

3. Український центр з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" за поданням всеукраїнських спортивних федерацій інвалідів з нозологій та погодженням з Національним комітетом спорту інвалідів України вносить пропозиції комісії Мінмолодьспорту щодо відбору дітей з інвалідністю - претендентів на призначення стипендії.

4. Документи на призначення стипендії, зазначені у пункті 3 цього розділу, подаються уповноваженим працівником Українського центру з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" секретарю комісії Мінмолодьспорту.

5. У разі невідповідності поданих документів вимогам, зазначеним у пунктах 1, 3 цього розділу, вони протягом трьох робочих днів з дати надходження до комісії Мінмолодьспорту повертаються всеукраїнським спортивним федераціям інвалідів з нозологій із зазначенням підстав для повернення.

6. Під час конкурсного відбору дітей з інвалідністю - претендентів на призначення стипендії обробка персональних даних здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних".

IV. Порядок роботи комісії

1. Організаційною формою роботи комісії є засідання.

Засідання комісії веде голова, в разі його відсутності - заступник голови комісії.

2. Засідання комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 від її затвердженого складу.

Рішення комісії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від загальної кількості її членів, присутніх на засіданні.

У разі рівного розподілу голосів голос голови комісії є вирішальним.

3. Комісія здійснює відбір претендентів на призначення стипендій з урахуванням вимог, визначених пунктом 1 розділу III цього Положення.

4. Рішення комісії щодо претендентів на призначення стипендій оформлюються протоколом та в установленому законодавством порядку підписуються головою комісії, її членами і секретарем.

5. Пропозиції щодо кандидатур на призначення стипендій разом з проектом відповідного указу Президента України Мінмолодьспортом подаються на розгляд Кабінету Міністрів України.

V. Порядок виплати та припинення виплати стипендій

1. Стипендії призначаються указом Президента України строком на один рік.

У разі якщо на дату набрання чинності відповідним указом Президента України про призначення стипендії вік стипендіата перевищує 18 років, стипендію також призначають строком на один рік.

2. Стипендії виплачуються з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому було прийнято рішення про їх призначення.

3. Виплата стипендії провадиться шляхом перерахування Українським центром з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" коштів на особові рахунки стипендіатів в установах банків.

4. У разі смерті стипендіата виплата призначеної йому стипендії припиняється з місяця, наступного за місяцем, у якому помер стипендіат.

Рішення про припинення виплати стипендії стипендіату оформлюється відповідним наказом Мінмолодьспорту.

5. Стипендіат може бути позбавлений стипендії указом Президента України за поданням Мінмолодьспорту, внесеним у встановленому законодавством порядку у разі порушення дитиною з інвалідністю навчально-тренувального процесу (крім випадків, коли це пов'язано зі станом її здоров'я), засудження за умисний злочин, дискваліфікації її Міжнародним паралімпійським та дефлімпійським комітетами або Національним комітетом спорту інвалідів України, а також якщо дитина з інвалідністю перебуває за межами України більше ніж шість місяців.

6. Виплата стипендії припиняється з місяця, що настає за місяцем, у якому набрав чинності відповідний указ Президента України щодо позбавлення стипендії.

 

Заступник Міністра
молоді та спорту України

М. Даневич

 

Критерії
для визначення кращих дітей з інвалідністю, які мають високі досягнення у всеукраїнських спортивних змаганнях

ІНДИВІДУАЛЬНІ ВИДИ СПОРТУ

N з/п

Вид спорту

Ранг змагань

Місця, які посіли спортсмени

Мінімальна кількість місць

Додаткові умови

1

2

3

4

5

6

1

Плавання

III

1 - 4

1

за умови участі не менше 3 спортсменів у кожній групі спортивного класу за рівнем ураження та виконання кваліфікаційного нормативу не нижче "Кандидат у майстри спорту України"

IV

1 - 3

2

2

Легка атлетика

III

1 - 4

1

за умови участі не менше 3 спортсменів у кожній групі спортивного класу за рівнем ураження та виконання кваліфікаційного нормативу не нижче III дорослого розряду

IV

1 - 3

2

3

Боротьба вільна та греко-римська

III

1 - 4

1

за умови участі не менше 6 спортсменів у ваговій категорії; у найважчій та найлегшій вагових категоріях - не менше 5 спортсменів

IV

1 - 2

2

за умови участі не менше 4 спортсменів у ваговій категорії; у найважчій та найлегшій вагових категоріях - не менше 3 спортсменів

4

Спортивне орієнтування, бадмінтон, шахи

III

1 - 4

1

за умови участі не менше 10 спортсменів

IV

1 - 3

2

за умови участі не менше 5 спортсменів у кожній групі спортивного класу за рівнем ураження або у віковій групі

5

Теніс настільний

III

1 - 4

1

за умови участі не менше 5 спортсменів

IV

1

1

за умови участі не менше 4 спортсменів у кожній групі спортивного класу за рівнем ураження або у віковій групі

6

Інші види спору

III

1 - 4

2

за умови участі не менше 3 спортсменів у кожній групі спортивного класу за рівнем ураження

IV

1

3

КОМАНДНІ ІГРОВІ ВИДИ СПОРТУ

N з/п

Ранг змагань

Місця, які посіли спортсмени

Мінімальна кількість місць

Додаткові умови

1

2

3

4

5

1

III

1 - 6

1

участь не менше ніж у 50 % ігор за календарем змагань у складі збірної команди адміністративно-територіальних одиниць (не менше 7 команд-учасниць)

2

IV

1 - 4

1

участь не менше ніж у 80 % ігор за календарем змагань у складі збірної команди адміністративно-територіальних одиниць (не менше 4 команд-учасниць)

Примітки:

1. У разі якщо претенденти на призначення стипендій Президента України посіли однакові місця, перевага надається видам спорту осіб з інвалідністю та видам змагань, які включено до програм Паралімпійських і Дефлімпійських ігор.

2. У разі участі менше 3 спортсменів у кожній групі спортивного класу за рівнем ураження, визначених у пунктах 1, 2, 6 розділу "Індивідуальні види спорту" цих Критеріїв, вимоги до мінімальної кількості місць подвоюються відповідно.

3. У командних ігрових видах спорту претенденти на призначення стипендій Президента України визначаються всеукраїнськими спортивними федераціями інвалідів з нозологій у кількості 1 - 2 особи від кожної збірної команди адміністративно-територіальних одиниць.

 

ПОДАННЯ
на призначення стипендії Президента України для дітей з інвалідністю, які мають високі досягнення у всеукраїнських спортивних змаганнях

Прізвище, ім'я, по батькові ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Число, місяць, рік народження ___________________________________________________________
Місце проживання ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Паспортні дані ________________________________________________________________________

Реєстраційний номер облікової картки платника податків ____________________________________
(не зазначається для дітей з інвалідністю, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган)

Регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" __________________________
_____________________________________________________________________________________
Позашкільний навчальний заклад
_____________________________________________________________________________________
Вид спорту (нозологія) _________________________________________________________________
Всеукраїнські спортивні змагання: ________________________________________________________
     місце(я) ___________________________________________________________________________
     вид змагань, результат(и) ____________________________________________________________
     виконання спортивного розряду/спортивного звання _____________________________________

Стисла характеристика претендента на призначення стипендії
(участь у змаганнях та особисті досягнення)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Президент всеукраїнської спортивної
федерації інвалідів з нозологій

____________
(підпис)

_________________
(П. І. Б.)

____________

Опрос