Идет загрузка документа (27 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка проведения проверок деятельности структурных подразделений аппарата МВД, Национальной гвардии Украины, территориальных органов по предоставлению сервисных услуг МВД, заведений, учреждений и предприятий, относящихся к сфере управления МВД

МВД
Порядок, Приказ от 06.11.2018 № 888
действует с 02.01.2019

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.11.2018

м. Київ

N 888

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 листопада 2018 р. за N 1354/32806

Про затвердження Порядку проведення перевірок діяльності структурних підрозділів апарату МВС, Національної гвардії України, територіальних органів з надання сервісних послуг МВС, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС

Відповідно до статті 6 Закону України "Про Національну гвардію України", пунктів 4, 5, 9, 11, 112 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року N 878 (зі змінами), підпунктів 6, 7 пункту 4 Типового положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 вересня 2013 року N 706 (зі змінами), пунктів 6, 13 Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року N 1040 (зі змінами), підпункту 12 пункту 2, підпункту 1 пункту 3 розділу II Типового положення про службу управління персоналом державного органу, затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби від 03 березня 2016 року N 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 березня 2016 року за N 438/28568, з метою визначення процедури проведення перевірок діяльності структурних підрозділів апарату МВС, Національної гвардії України, територіальних органів з надання сервісних послуг МВС, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення перевірок діяльності структурних підрозділів апарату МВС, Національної гвардії України, територіальних органів з надання сервісних послуг МВС, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС, що додається.

2. Управлінню запобігання корупції та проведення люстрації МВС (Фодчук А. Б.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Командувач Національної гвардії України
генерал-полковник

Ю. В. Аллеров

 

ПОРЯДОК
проведення перевірок діяльності структурних підрозділів апарату МВС, Національної гвардії України, територіальних органів з надання сервісних послуг МВС, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення перевірок діяльності структурних підрозділів апарату МВС, Національної гвардії України, територіальних органів з надання сервісних послуг МВС (далі - територіальні органи), закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС.

Дія цього Порядку не поширюється на проведення контрольних заходів підрозділами внутрішнього аудиту, перевірки стану охорони державної таємниці, забезпечення режиму секретності, внутрішньооб'єктового і пропускного режимів на режимних територіях і об'єктах, контролю за станом технічного захисту інформації, перевірки стану мобілізаційної роботи в структурних підрозділах апарату МВС, Національній гвардії України, територіальних органах, закладах, установах і підприємствах, що належать до сфери управління МВС, здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, а також на проведення Головним сервісним центром МВС перевірки діяльності територіальних органів - регіональних сервісних центрів МВС.

2. Контроль діяльності структурних підрозділів апарату МВС, Національної гвардії України, територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС (далі - об'єкти перевірки), шляхом проведення перевірок здійснюється Міністром внутрішніх справ України та державним секретарем МВС відповідно до покладених на нього завдань або особами, які виконують їх обов'язки (далі - керівництво МВС), через структурні підрозділи апарату МВС, до повноважень яких віднесено функції контролю за напрямами діяльності (далі - уповноважені структурні підрозділи МВС), та іншими особами, включеними до складу комісії з проведення перевірки.

Рішення щодо проведення перевірки діяльності структурних підрозділів апарату МВС, територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС, приймає керівництво МВС.

МВС здійснює проведення перевірок Національної гвардії України в частині забезпечення демократичного цивільного контролю відповідно до статті 7 Закону України "Про національну безпеку України".

Рішення щодо проведення такої перевірки Національної гвардії України приймає Міністр внутрішніх справ України.

3. За способом організації перевірки поділяються на планову і позапланову.

Плановою перевіркою вважається перевірка діяльності об'єкта перевірки, що проводиться на підставі планів (графіків) проведення перевірок, інших організаційно-розпорядчих документів, затверджених керівництвом МВС на відповідний рік або інший період.

Позаплановою перевіркою вважається перевірка об'єкта перевірки, яка не передбачена планами (графіками) проведення перевірок, іншими організаційно-розпорядчими документами, затвердженими керівництвом МВС на відповідний рік або інший період.

Позапланові перевірки здійснюються за рішенням керівництва МВС у разі:

повідомлення в засобах масової інформації;

надходження інформації про порушення об'єктом перевірки виконання Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів МВС та доручень Міністра (далі - акти законодавства, накази і доручення МВС);

перевірки усунення виявлених під час планової перевірки недоліків та порушень.

4. За призначенням перевірки поділяються на комплексну, цільову та контрольну.

Комплексною перевіркою вважається перевірка, під час якої перевіряється дотримання об'єктом перевірки вимог актів законодавства, наказів і доручень МВС за всіма напрямами діяльності, передбаченими планом-завданням на перевірку. Комплексна перевірка об'єкта перевірки проводиться не частіше одного разу на три роки з урахуванням ризиків діяльності.

Цільовою перевіркою вважається перевірка, під час якої перевіряється один або декілька напрямів діяльності об'єкта перевірки. Цільова перевірка об'єкта перевірки проводиться не частіше одного разу на рік з урахуванням ризиків діяльності.

Контрольною перевіркою вважається перевірка, яка проводиться з метою визначення стану усунення порушень і недоліків, виявлених під час попередніх перевірок, та реалізації об'єктом перевірки рекомендацій, наданих під час попередніх перевірок. Контрольна перевірка проводиться не раніше строків, установлених дорученням керівництва МВС об'єкту перевірки для усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення попередньої перевірки, або не раніш як через шість місяців після проведення такої перевірки, якщо відповідних строків не встановлено дорученням.

5. Предметом перевірки є виконання актів законодавства, наказів і доручень МВС, які регулюють певні напрями діяльності об'єкта перевірки.

6. Основними завданнями перевірки є:

визначення стану організації роботи об'єкта перевірки за напрямом, що перевіряється;

перевірка наявності фактів порушень актів законодавства, наказів і доручень МВС об'єктом перевірки, причин та умов їх виникнення;

своєчасне попередження та вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень об'єктом перевірки;

надання об'єкту перевірки пропозицій щодо підвищення ефективності діяльності з питань, що були предметом перевірки, забезпечення оптимального функціонування об'єкта перевірки.

7. Організаційне забезпечення щодо проведення перевірок покладається на уповноважений структурний підрозділ МВС.

II. Підготовка та організація проведення перевірок

1. Строк проведення перевірки визначається з урахуванням обсягу, характеру її завдань та складності організаційної структури об'єкта перевірки і становить не більше п'ятнадцяти робочих днів, якщо інше не передбачено законом.

У разі потреби строк перевірки може бути продовжено керівництвом МВС до двадцяти робочих днів.

2. Для проведення перевірки уповноважений структурний підрозділ МВС готує проект наказу про проведення перевірки та подає його на підпис керівництву МВС.

У наказі МВС про проведення перевірки зазначаються:

мета перевірки;

вид перевірки (планова, позапланова);

найменування об'єкта перевірки;

строки проведення перевірки.

Наказом МВС затверджуються склад комісії (не менше трьох осіб), план-завдання на перевірку та визначається голова комісії.

До складу комісії входять представники уповноважених структурних підрозділів МВС.

До складу комісії можуть бути включені представники інших структурних підрозділів апарату МВС, територіальних органів, закладів, установ, підприємств, що належать до сфери управління МВС.

Для проведення перевірки можуть залучатися представники громадських організацій за їх згодою.

До складу комісії не залучаються працівники структурних підрозділів апарату МВС, територіальних органів, закладів, установ, підприємств, що належать до сфери управління МВС, представники громадських організацій (у разі залучення), якщо таке залучення призведе до виникнення конфлікту інтересів у цих осіб.

У разі виникнення конфлікту інтересів член комісії невідкладно у письмовій формі повідомляє голову комісії, який має вжити заходів щодо усунення конфлікту інтересів, зокрема доручити такому члену комісії виконання інших завдань, визначених планом-завданням на перевірку.

3. З урахуванням виду та строків перевірки в плані-завданні на перевірку зазначаються:

мета перевірки;

предмет перевірки;

перелік питань, які підлягають перевірці;

період, який охоплюється перевіркою (для планових перевірок);

строки проведення перевірки.

4. За дорученням керівництва МВС може здійснюватися безвиїзна перевірка - позапланова перевірка об'єкта перевірки, не пов'язана з перебуванням членів комісії за місцезнаходженням об'єкта перевірки.

5. Про проведення планової перевірки об'єкт перевірки повідомляється шляхом надсилання копії наказу не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати початку її проведення.

III. Проведення перевірки

1. Допуск членів комісії на об'єкт перевірки забезпечується керівником об'єкта перевірки або особою, яка виконує його обов'язки (далі - керівник об'єкта перевірки), за документами, що посвідчують їх особу.

У разі відмови керівника об'єкта перевірки в допуску членів комісії до проведення перевірки за відсутності на те підстав комісією складається відповідний акт, про що голова комісії невідкладно доповідає керівництву МВС, за рішенням якого мала проводитися перевірка.

2. Для взаємодії членів комісії зі структурними підрозділами об'єкта перевірки керівник об'єкта перевірки може визначати відповідального працівника.

3. Під час проведення перевірки комісія вивчає та аналізує надані об'єктом перевірки документи, що передбачені планом-завданням на перевірку, досліджує питання, які підлягають перевірці.

4. За потреби уточнення питань, зазначених у плані-завданні на перевірку, отримання членами комісії завірених копій документів, пояснень комісія може надсилати (вручати) керівнику об'єкта перевірки письмовий запит за підписом голови комісії, в якому визначаються перелік відповідних документів та строки їх надання.

5. У разі ненадання або несвоєчасного надання документів, пояснень, зазначених у запиті, комісія складає відповідний акт, який долучається до матеріалів перевірки.

6. Перевірка проводиться з додержанням вимог законодавства щодо збереження державної таємниці, доступу до персональних даних та іншої інформації з обмеженим доступом, недопущення розголошення таємної, конфіденційної та службової інформації, що стала відома під час її проведення.

IV. Права та обов'язки голови та членів комісії

1. Для виконання покладених завдань комісія має право:

безперешкодного доступу на територію, до приміщень об'єкта перевірки, якщо інше не передбачено законодавством;

вимагати припинення дій, які перешкоджають проведенню перевірки;

ознайомлюватися в межах, передбачених законодавством, з необхідними документами, матеріалами, у разі потреби копіювати їх з урахуванням обмежень, установлених законодавством, яким регулюється порядок роботи з інформацією з обмеженим доступом, та додавати копії до матеріалів перевірки;

отримувати від працівників об'єкта перевірки усні й письмові пояснення з питань, що стосуються перевірки;

перевіряти повноту усунення порушень, виявлених попередніми перевірками;

у разі встановлення фактів порушень, які потребують негайного реагування, вносити керівництву МВС пропозиції з метою вжиття заходів щодо невідкладного усунення виявлених порушень.

2. Члени комісії під час проведення перевірки зобов'язані:

дотримуватися вимог Конституції України та інших актів законодавства;

відображати в довідці про перевірку виявлені під час перевірки факти порушень, обставини та причини їх скоєння з наведенням відповідних документів, пояснень працівників об'єкта перевірки;

долучати до матеріалів перевірки документи або їх копії, пояснення, надані працівниками об'єкта перевірки, та інші обґрунтування;

не розголошувати інформацію з обмеженим доступом, яка стала відома під час перевірки;

у разі виявлення ознак корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками об'єкта перевірки вжити заходів щодо його припинення та негайно повідомити голову комісії;

приймати від працівників об'єкта перевірки подані за їх ініціативою зауваження та пояснення щодо предмета перевірки.

3. Голова комісії зобов'язаний:

визначити напрями діяльності членів комісії під час перевірки відповідно до встановлених завдань;

організувати та здійснювати контроль за роботою членів комісії;

повідомити керівника об'єкта перевірки про права, обов'язки та повноваження членів комісії під час проведення перевірки, мету перевірки, визначити перелік необхідних документів та термін їх надання;

приймати від працівників об'єкта перевірки зауваження та пояснення щодо предмета перевірки;

уживати заходів щодо додержання членами комісії вимог законодавства під час роботи з інформацією з обмеженим доступом;

у разі виявлення ознак корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками об'єкта перевірки вжити заходів щодо його припинення та негайно повідомити керівництво МВС та спеціально уповноважений суб'єкт у сфері протидії корупції;

вносити керівництву МВС, за рішенням якого проводиться перевірка, пропозиції щодо зміни складу комісії з повідомленням про це керівника об'єкта перевірки;

інформувати керівництво МВС про результати перевірки.

V. Права та обов'язки працівників об'єкта перевірки

1. Працівники об'єкта перевірки мають право:

вимагати від членів комісії пред'явлення документів, що посвідчують їх особу;

надавати членам комісії зауваження, пояснення щодо предмета перевірки;

оскаржувати дії членів комісії, що здійснюють (здійснювали) перевірку відповідно до вимог законодавства.

2. Працівники об'єкта перевірки зобов'язані:

допускати членів комісії до перевірки за наявності наказу МВС про її проведення та документів, що посвідчують їх особу;

забезпечувати членам комісії належні умови для проведення перевірки (надати робоче місце, доступ до необхідних документів, можливість користування телефонним та інтернет-зв'язком, комп'ютерною, розмножувальною та іншою технікою тощо);

надавати членам комісії усні чи письмові пояснення, довідки, відомості з питань, що стосуються предмета перевірки;

надавати членам комісії документи щодо предмета перевірки;

сприяти членам комісії у здійсненні ними своїх повноважень;

уживати заходів щодо усунення виявлених під час перевірки недоліків та порушень, не очікуючи закінчення перевірки.

VI. Оформлення результатів перевірки

1. За результатами перевірки у строк, що не перевищує п'яти робочих днів з дня, наступного після закінчення перевірки, на підставі інформації, наданої членами комісії, складається довідка за результатами перевірки (далі - довідка) у двох примірниках, яку підписують голова комісії та її члени.

У разі потреби на підставі обґрунтованої доповідної записки голови комісії строк підготовки довідки може бути продовжений керівництвом МВС, за рішенням якого проводилася перевірка, на строк до десяти робочих днів з дня, наступного після закінчення перевірки.

2. Довідка складається із чотирьох частин: вступна, описова, висновок та пропозиції.

У вступній частині довідки зазначаються реквізити наказу МВС про проведення перевірки, вид перевірки, мета, дати початку і закінчення перевірки, відомості про об'єкт перевірки, необхідні для використання в описовій частині.

В описовій частині довідки зазначаються:

перелік питань, передбачених перевіркою;

норми законодавства України, що регулюють сферу діяльності об'єкта перевірки;

стан дотримання норм законодавства України;

факти ненадання комісії необхідних документів, інформації, інших матеріалів, визначених предметом перевірки.

У висновку зазначається перелік недоліків та/або порушень, виявлених під час перевірки.

У пропозиціях зазначаються:

заходи щодо усунення виявлених недоліків та/або порушень та строки їх виконання;

обґрунтування щодо притягнення працівників об'єкта перевірки до відповідальності (за потреби);

рекомендації щодо покращення діяльності, усунення виявлених недоліків та/або порушень на об'єкті перевірки.

3. Довідка підписується головою комісії і членами комісії на останній сторінці із зазначенням дати, їх посад, прізвищ, імен, по батькові.

Якщо член комісії не погоджується зі змістом довідки, він має право викласти письмово окрему думку з відповідним обґрунтуванням, яка додається до довідки, про що робить позначку перед власним підписом.

4. Підписана головою комісії та членами комісії довідка надсилається для ознайомлення керівникові об'єкта перевірки не пізніше наступного дня після підписання.

5. Керівник об'єкта перевірки ознайомлюється з довідкою у строк, що не перевищує трьох робочих днів із дати надходження довідки.

Ознайомлення з довідкою підтверджується відповідним записом на останній сторінці довідки із зазначенням дати, посади, прізвища, імені, по батькові та підпису керівника об'єкта перевірки.

Якщо керівник об'єкта перевірки не погоджується із зазначеною в довідці інформацією, він підписує її із запереченнями, які викладає на окремому аркуші, про що робить позначку перед власним підписом.

6. Після ознайомлення керівник об'єкта перевірки повертає довідку разом із запереченнями (за їх наявності) до МВС у порядку, установленому законодавством щодо ведення діловодства в системі МВС.

VII. Розгляд та прийняття рішень за результатами перевірок, контроль за усуненням виявлених під час перевірок порушень і недоліків

1. Комісія не пізніше наступного робочого дня з дня отримання довідки від об'єкта перевірки інформує керівництво МВС, за рішенням якого проводилася перевірка, про результати перевірки та подає йому на розгляд довідку, а також заперечення керівника об'єкта перевірки (за їх наявності).

2. На підставі матеріалів перевірки, довідки та зазначених у ній пропозицій керівництво МВС приймає рішення щодо реалізації матеріалів перевірки, про що готує відповідне доручення.

3. Доручення керівництва МВС із другим примірником довідки протягом трьох робочих днів надсилається до об'єкта перевірки.

4. Керівник об'єкта перевірки протягом десяти робочих днів після надходження доручення керівництва МВС до довідки вживає заходів щодо його виконання, зокрема усунення порушень та/або недоліків, виявлених під час перевірки, якщо інші строки не передбачено дорученням керівництва МВС, про що інформує МВС.

5. Перший примірник довідки зберігається в уповноваженому структурному підрозділі МВС.

6. Контроль за виконанням об'єктом перевірки рішень керівництва МВС, прийнятих за результатами перевірки, здійснює уповноважений структурний підрозділ МВС, якщо інше не передбачено дорученням керівництва МВС.

 

Начальник Управління
запобігання корупції
та проведення люстрації
Міністерства внутрішніх справ

А. Б. Фодчук

Опрос