Идет загрузка документа (103 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка осуществления контроля за выполнением условий договоров купли-продажи объектов приватизации органами приватизации

Фонд государственного имущества
Порядок, Приказ от 18.10.2018 № 1327
действует с 21.12.2018

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.10.2018

м. Київ

N 1327

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 листопада 2018 р. за N 1349/32801

Про затвердження Порядку здійснення контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації органами приватизації

Відповідно до частини другої статті 27 Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок здійснення контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації органами приватизації (далі - Порядок), що додається.

2. Органам приватизації під час проведення контролю за станом виконання умов договорів купівлі-продажу, укладених в процесі приватизації державного (комунального) майна, дотримуватися вимог Порядку, затвердженого цим наказом.

3. Визнати такими, що втратили чинність, накази Фонду державного майна України:

від 10 травня 2012 року N 631 "Про затвердження Порядку контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації державними органами приватизації", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24 травня 2012 року за N 815/21127;

від 09 квітня 2012 року N 472 "Про затвердження форм актів перевірки виконання умов договорів купівлі-продажу", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2012 року за N 642/20955 (із змінами).

4. Управлінню контролю постприватизаційних процесів Департаменту внутрішнього аудиту та контролю забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

6. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного його опублікування.

 

В. о. Голови Фонду

В. Трубаров

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови
СПО об'єднань профспілок

О. О. Шубін

Керівник Секретаріату
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

Р. Іллічов

В. о. виконавчого директора
Асоціації міст України

В. В. Сидоренко

Заступник голови Секретаріату
Всеукраїнської асоціації органів
місцевого самоврядування
"Українська асоціація районних та обласних рад"

І. Б. Кордуба

Заступник Голови - керівник
виконавчої дирекції
Всеукраїнської асоціації
сільських та селищних рад

М. С. Поєдинок

 

ПОРЯДОК
здійснення контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації органами приватизації

I. Загальні положення

1. Цей Порядок, розроблений відповідно до статті 5 Закону України "Про Фонд державного майна України", статті 27 Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна", та встановлює процедуру організації та здійснення органами приватизації контролю за виконанням власниками об'єктів приватизації умов договорів купівлі-продажу таких об'єктів приватизації.

2. Контроль за виконанням умов договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації здійснюється шляхом:

проведення органами приватизації безпосередньо на об'єктах приватизації або в господарських товариствах, акції (частки) яких є об'єктом приватизації, перевірок виконання власниками цих об'єктів зобов'язань, визначених у договорах купівлі-продажу;

опрацювання документів щодо стану виконання умов договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації, отриманих від власників таких об'єктів на запит органів приватизації;

опрацювання документів, отриманих від компетентних органів щодо забезпечення виконання власником певних договірних зобов'язань, визначених договорами купівлі-продажу об'єктів приватизації;

застосування санкцій, передбачених чинним законодавством та умовами договорів купівлі-продажу, за невиконання або неналежне виконання зобов'язань, визначених договорами купівлі-продажу об'єктів приватизації.

3. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

власник об'єкта приватизації - юридична або фізична особа, якій належить право власності на об'єкт приватизації, передбачене договором купівлі-продажу;

договір - договір купівлі-продажу об'єкта приватизації, укладений у процесі його приватизації між органом приватизації та власником;

компетентні органи - органи державної влади та органи місцевого самоврядування, які володіють інформацією, до якої вона належить (у межах їх повноважень), та можуть надати підтверджені документально висновки щодо виконання власником певних зобов'язань (сплата заборгованості із заробітної плати, сплата екологічного податку, захист економічної конкуренції тощо), визначених договорами купівлі-продажу;

об'єкт - об'єкт приватизації, що є предметом договору купівлі-продажу;

представник органу приватизації - посадова особа органу приватизації, уповноважена здійснювати контроль за виконанням умов договору купівлі-продажу об'єкта приватизації.

4. Органи приватизації, здійснюючи перевірки виконання умов договорів купівлі-продажу, залучають до перевірок представників профспілкових організацій (за згодою) з питань, які належать до компетенції профспілкових організацій, відповідно до чинного законодавства. Про здійснення перевірки орган приватизації попередньо (не пізніше ніж за 10 календарних днів) повідомляє профспілкову організацію товариства. Під час проведення перевірки виконання умов договору купівлі-продажу орган приватизації проводить консультації з профспілковими організаціями з питань виконання умов договору.

Органи приватизації можуть надсилати запити відповідним органам державної влади та органам місцевого самоврядування для отримання інформації з питань щодо виконання власником зобов'язань, передбачених договором купівлі-продажу.

Відповіді на запити відповідні органи державної влади та органи місцевого самоврядування надають у строки, передбачені чинним законодавством.

5. Під час здійснення контролю за виконанням умов договорів органи приватизації керуються Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, цим Порядком та іншими нормативно-правовими актами Фонду державного майна України.

6. Контроль за виконанням умов договору здійснює орган приватизації, який уклав такий договір. Функції контролю можуть бути передані іншому органу приватизації на підставі укладення тристороннього договору між органом приватизації, який уклав договір купівлі-продажу, органом приватизації, який здійснюватиме контроль у подальшому, та власником об'єкта приватизації.

7. Контроль може бути:

1) плановим, що здійснюється відповідно до щоквартальних графіків, які затверджують органи приватизації до 25 числа місяця, що передує кварталу;

2) позаплановим, що здійснюється на підставі звернень органів державної влади (місцевого самоврядування), подання власником об'єкта приватизації заяви до органу приватизації про здійснення перевірки за його бажанням.

8. Орган приватизації має забезпечити проведення протягом року контролю за виконанням умов усіх договорів, які перебувають у нього на контролі, за винятком договорів, за якими здійснюється претензійно-позовна робота щодо їх розірвання (або визнання недійсними) та повернення проданих за ними об'єктів у державну (комунальну) власність.

II. Проведення контролю та оформлення його результатів

1. Орган приватизації здійснює плановий та позаплановий контроль за виконанням умов договору шляхом:

проведення перевірки безпосередньо на об'єкті приватизації або у господарському товаристві, акції (частки) якого є об'єктом приватизації;

опрацювання документів щодо стану виконання умов договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації, отриманих від власників цих об'єктів на запит органів приватизації (документальний контроль);

опрацювання документів щодо виконання зобов'язань, визначених договорами купівлі-продажу об'єктів приватизації, отриманих від компетентних органів на запит органу приватизації;

складання акта за результатами проведення перевірки.

2. Проведення перевірки виконання умов договору купівлі-продажу здійснюється виключно на підставі рішення органу приватизації, в якому зазначаються договір купівлі-продажу, об'єкт приватизації, власник об'єкта приватизації, прізвища, імена, по батькові, посади уповноважених представників органу приватизації, період, за який проводиться перевірка.

3. Про проведення перевірки орган приватизації письмово повідомляє (не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку її проведення) з дати відправлення рекомендованого листа:

власнику об'єкта приватизації;

господарському товариству, якщо об'єктом приватизації є акції (частки);

профспілковому комітету, спільному представницькому органу (за наявності кількох профспілок) господарського товариства (якщо об'єктом приватизації є акції (частки)) або підприємства (якщо об'єктом приватизації є єдиний майновий комплекс), який від імені трудового колективу підписав колективний договір.

Під час проведення перевірки строк перебування представника органу приватизації безпосередньо на об'єкті приватизації або в господарському товаристві, акції (частки) яких є об'єктом приватизації, не може перевищувати 5 календарних днів.

4. У процесі проведення контролю за виконанням умов договору використовуються документи, які можуть підтверджувати стан їх виконання.

Такими документами є форми державних статистичних спостережень; господарські договори, акти виконаних робіт, акти введення в експлуатацію об'єктів, акти інвентаризації та приймання-передачі об'єктів; матеріали первинного обліку, фінансові та платіжні документи, виписки банків; звіти підприємства про виконання плану заходів щодо забезпечення охорони праці, охорони навколишнього середовища; акти перевірок дотримання вимог природоохоронного законодавства, колективний договір, протокол конференції (загальних зборів) трудового колективу, звіт про виконання колективного договору; накази підприємств з питань кадрового забезпечення; інші документи, що підтверджують виконання умов договору.

Під час проведення контролю за станом виконання зобов'язань, визначених умовами договорів, забезпечення яких з боку власників об'єктів приватизації передбачається у межах корпоративних прав, набутих за договорами, орган приватизації проводить оцінку стану виконання умов договору без врахування конкретних заходів власника, вжитих ним у межах його корпоративних прав. У разі виявлення фактів неналежного виконання або невиконання зобов'язань, визначених умовами договорів, орган приватизації звертається до власника об'єкта приватизації з вимогою документального підтвердження здійснення ним заходів, що залежать від нього, в межах належних йому корпоративних прав. У таких випадках висновок щодо стану виконання зобов'язань власника робиться з урахуванням доведення власником вжиття усіх заходів, що залежать від нього, відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" щодо належного виконання зобов'язань у межах належних йому корпоративних прав.

Власник забезпечує достовірність поданих документів щодо виконання договірних зобов'язань.

5. Документи мають бути належним чином оформлені та не мати виправлень, пропущених сторінок. Копії документів, що додаються до матеріалів перевірки, мають бути завірені в установленому законодавством.

6. Повноту поданих документів для підтвердження стану виконання умов договору визначає представник органу приватизації, що здійснює контроль за виконанням умов договору купівлі-продажу.

Таке визначення має бути обґрунтованим та базуватися на законних підставах.

Строк проведення планової або позапланової перевірки органом приватизації, включаючи оформлення її результатів, не може перевищувати 45 календарних днів з дня отримання органом приватизації підтвердних документів щодо виконання договірних зобов'язань від власника об'єкта приватизації.

7. За результатами перевірки складається акт поточної або підсумкової перевірки виконання умов договору купівлі-продажу (далі - Акт) за формою, затвердженою цим наказом, а саме:

акт поточної перевірки виконання умов договору купівлі-продажу (додаток 1);

акт підсумкової перевірки виконання умов договору купівлі-продажу (додаток 2);

акт поточної перевірки виконання умов договору купівлі-продажу об'єкта незавершеного будівництва (додаток 3);

акт підсумкової перевірки виконання умов договору купівлі-продажу об'єкта незавершеного будівництва (додаток 4).

Акти реєструються у структурному підрозділі органу приватизації, до повноважень якого належить реєстрація вхідної/вихідної кореспонденції. Усі складені та підписані примірники Акта мають однакову юридичну силу.

Оформлюючи Акти, представник органу приватизації повинен забезпечити відображення (безпосередньо в Актах) підтвердних документів, на підставі яких було зроблено висновок про фактичний стан виконання договірних умов, щодо кожного пункту договору купівлі-продажу окремо.

Представник органу приватизації є відповідальним за достовірність і обґрунтованість фактів, викладених в Актах.

До Акта додаються документи (завірені копії), які підтверджують стан виконання умов договору.

8. Складений за результатами перевірки Акт підписують представник органу приватизації, власник або уповноважена ним особа та керівник господарського товариства, якщо об'єктом приватизації за договором є акції (частки).

Акт має бути прошитий, пронумерований, мати реєстраційний номер.

Якщо об'єктом приватизації за договором є акції (частки), Акт складається за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку, у трьох примірниках. Перший примірник Акта залишається в органі приватизації, другий - у власника об'єкта приватизації, третій - у керівника господарського товариства.

Якщо об'єктом приватизації за договором є єдиний майновий комплекс державного (комунального) підприємства, Акт складається за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку, у двох примірниках. Перший примірник Акта залишається в органі приватизації, другий - у власника об'єкта приватизації.

Якщо об'єктом приватизації за договором є об'єкт незавершеного будівництва, Акт складається у двох примірниках за формою, наведеною в додатку 3 до цього Порядку. Один примірник Акта залишається в органі приватизації, інший у власника об'єкта приватизації.

9. У разі неявки власника або уповноваженої особи об'єкта приватизації для участі у перевірці виконання умов договору купівлі-продажу, коли об'єктом приватизації є акції (частки), єдині майнові комплекси державних (комунальних) підприємств та об'єкти незавершеного будівництва (будівлі, споруди), уповноважений представник органу приватизації після опрацювання наявних документів та відповідей, отриманих органом приватизації від компетентних органів, складає Акт і надсилає підписані примірники в триденний строк рекомендованим листом власнику об'єкта приватизації, господарському товариству, у разі потреби - профспілковому органу товариства для їх підписання.

Якщо в тридцятиденний строк з дня відправлення Акта орган приватизації не отримав підписаного власником примірника Акта та/або зауважень чи заперечень до нього, представник органу приватизації у третьому примірнику Акта робить запис про неявку власника об'єкта приватизації для здійснення перевірки.

До Акта долучаються лист з описом вкладення та повідомленням про вручення, які підтверджують отримання двох примірників Акта для підписання власнику об'єкта приватизації.

10. Факт недопущення працівників органів приватизації до проведення ними перевірки дотримання умов договору купівлі-продажу державного (комунального) майна підтверджується складеним у присутності відповідних правоохоронних органів та підписаним працівниками органів приватизації актом про недопуск до проведення перевірки дотримання умов договору купівлі-продажу державного (комунального) майна за формою, затвердженою Фондом державного майна України. Акт про недопуск складається у двох примірниках, один з яких надсилається власнику об'єкта приватизації, інший зберігається в органі приватизації.

Акт про недопуск до проведення перевірки дотримання умов договору купівлі-продажу державного (комунального) майна представників органу приватизації є підставою для застосування штрафних санкцій до керівника підприємства відповідно до Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна".

11. За подання до органу приватизації неправдивих відомостей (документів) власник об'єкта приватизації несе відповідальність згідно із законодавством України.

12. Якщо під час перевірки виконання умов договору представником органу приватизації встановлено, що умови договору виконано у повному обсязі, складається акт підсумкової перевірки виконання умов договору купівлі-продажу за формою, наведеною в додатку 2 або 4 до цього Порядку.

Підсумковий Акт складається за результатами проведення документарної/виїзної перевірки виконання умов договору купівлі-продажу пакета акцій (часток), об'єкта приватизації після опрацювання документів щодо стану виконання умов договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації, отриманих від власників цих об'єктів та/або від компетентних органів на запит органів приватизації.

Акт перевірки після підписання відповідними сторонами подається для затвердження уповноваженій посадовій особі органу приватизації відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

У всіх інших випадках результати перевірок виконання умов договорів оформлюються актами поточних перевірок за формою, затвердженою нормативно-правовим актом.

13. У разі незгоди власника або керівника підприємства з висновками, викладеними в Акті представниками органу приватизації, можуть оскаржити їх встановленому законодавством порядку.

14. Документарний контроль здійснюється шляхом надіслання органом приватизації письмового запиту власнику об'єкта приватизації про подання документів щодо стану виконання умов договору. У зазначеному запиті встановлюється строк для подання документів - 10 календарних днів з дати отримання власником об'єкта приватизації письмового запиту.

Якщо з поданих документів не можна однозначно встановити стан виконання умов договору, орган приватизації надсилає власнику об'єкта приватизації додатковий запит щодо надання необхідних документів або пояснень.

Орган приватизації у разі неможливості встановлення стану виконання умов договору купівлі-продажу має право провести перевірку безпосередньо на об'єкті приватизації або за місцем розташування господарського товариства, акції (частки) якого є об'єктом приватизації, повідомивши не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку її проведення шляхом надіслання рекомендованого листа про проведення такої перевірки:

власника об'єкта приватизації;

господарське товариство, якщо об'єктом приватизації є акції (частки);

профспілковий комітет, спільний представницький орган (за наявності кількох профспілок) господарського товариства (якщо об'єктом приватизації є акції (частки)) або підприємства (якщо об'єктом приватизації є єдиний майновий комплекс), який від імені трудового колективу підписав колективний договір.

15. За результатами документарного контролю представник органу приватизації складає акт поточної перевірки згідно з вимогами пункту 7 цього розділу.

16. Перевірку виконання умов договорів купівлі-продажу об'єктів незавершеного будівництва здійснює орган приватизації на об'єкті приватизації, при цьому виїзний контроль має здійснюватися не рідше одного разу на два роки.

17. Запити, повідомлення та листи, зазначені у цьому Порядку, готує підрозділ органу приватизації, до функцій якого належить здійснення контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу. Запити і повідомлення підписує уповноважена посадова особа органу приватизації відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

III. Застосування санкцій за порушення умов договорів

1. У разі порушення власником об'єкта приватизації умов договору орган приватизації здійснює заходи з досудового врегулювання спору відповідно до вимог чинного законодавства та договору.

2. У разі невирішення спору в межах досудового врегулювання орган приватизації звертається до суду для застосування санкцій, передбачених законом та договором, щодо:

виконання умов договору;

стягнення штрафів і пені;

розірвання договору або визнання його недійсним та повернення об'єкта у державну (комунальну) власність.

3. Складений відповідно до вимог пункту 9 розділу II цього Порядку Акт є підставою для застосування до власника об'єкта приватизації санкцій, визначених договором та законодавством України.

IV. Зняття договору купівлі-продажу з контролю органом приватизації

1. Зняття договору купівлі-продажу з контролю здійснюється за рішенням органу приватизації у разі:

повного виконання умов договору, що підтверджує відповідний орган приватизації шляхом затвердження акта підсумкової перевірки;

набрання законної сили рішенням суду про виконання умов договору в повному обсязі;

набрання законної сили рішенням суду про розірвання договору (або визнання його недійсним).

2. У випадках, не передбачених пунктом 1 цього розділу, зняття договору з контролю здійснюється за рішенням органу приватизації на підставі протокольного рішення комісії з питань зняття з контролю договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації, створеної органом приватизації, що оформлюється наказом органу приватизації.

3. У випадках, передбачених абзацом третім пункту 1 та пунктом 2 цього розділу, акти підсумкових перевірок державний орган приватизації не складає.

 

Директор Департаменту
внутрішнього аудиту та контролю

Л. Вєлєва

 

АКТ
поточної перевірки виконання умов договору купівлі-продажу

                        ____________________________________________________________
                                                                              (назва (найменування) об'єкта приватизації)
                         від _________________________________________________ N ______
                                                                       (дата укладення договору купівлі-продажу)

__________________________
         (місце складання Акта)

 
"___" ____________ 20__ року

Цей Акт складено як поточний документ результатів контролю за виконанням умов договору купівлі-продажу
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
                                                                              (назва (найменування) об'єкта приватизації)
що проводився органом приватизації відповідно до вимог статті 27 Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна".

Ми, що нижче підписалися, представники:
органу приватизації (далі - продавець)
______________________________________________________________________________________,
                                                                               (прізвище, ініціали уповноваженої особи/осіб)
юридичної особи (далі - покупець)
______________________________________________________________________________________,
                                                              (прізвище, ініціали керівника або уповноваженої ним особи/осіб)
юридичної особи, майно (акції) якої є об'єктом приватизації (далі - підприємство)
______________________________________________________________________________________
                                                                (прізвище, ініціали керівника або уповноваженої ним особи/осіб)
______________________________________________________________________________________
провели поточну перевірку виконання умов договору купівлі-продажу __________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                (назва (найменування) об'єкта приватизації)

Перевірці підлягало виконання умов, передбачених договором купівлі-продажу від ________________
N _______________, укладеним між _______________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                                (найменування продавця)
та ______________________________________________________________________________________,
                                                                                                  (найменування покупця)
правонаступником якого у разі подальшого продажу є* _______________________________________
______________________________________________________________________________________.
                                                                                      (найменування юридичної особи/осіб)

____________
* Реквізити правонаступника зазначаються лише у разі подальшого продажу об'єкта приватизації.

1. Дані про підприємство

1. Найменування _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

2. Код за ЄДРПОУ _____________________________________________________________________

3. Місцезнаходження, телефон ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

4. Вид основної діяльності _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                   (код і назва виду економічної діяльності)

5. Профіль основної діяльності ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

6. Розмір статутного капіталу (тис. грн):
на момент приватизації _________________________________________________________________
на час поточної перевірки _______________________________________________________________

7. Збільшення статутного капіталу (тис. грн) за рахунок:
індексації основних фондів _______________________________________________________________
вторинної емісії ________________________________________________________________________

8. Частка державної власності у майні ( %) __________________________________________________

2. Дані про покупця

1. Найменування _______________________________________________________________________

2. Код за ЄДРПОУ _____________________________________________________________________

3. Місцезнаходження, телефон ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

4. Розмір придбаного пакета акцій у статутному капіталі товариства ( %)
______________________________________________________________________________________

3. Стан виконання умов договору купівлі-продажу

1. Сплата за ____________________________________________________________________________
                                                                                       (назва (найменування) об'єкта приватизації)
грошовими коштами:
згідно з договором _______________________________________________________________________
фактично_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(документи, на підставі яких було зроблено висновок щодо фактичного стану виконання умов договору   купівлі-продажу)

2. Збереження робочих місць

Кількість робочих місць (одиниць):

до приватизації

___________________________________________________________

на час поточної перевірки

___________________________________________________________


3. Збереження (збільшення) обсягів виробництва продукції (товарообігу, надання послуг) (у порівняних цінах) (тис. грн):

до приватизації

____________________________________________________________

на час поточної перевірки

____________________________________________________________


______________________________________________________________________________________
(документи, на підставі яких було зроблено висновок щодо фактичного стану виконання умови договору купівлі-продажу)

4. Виконання заходів щодо створення безпечних та нешкідливих умов праці та щодо охорони навколишнього середовища:
за умовами договору _____________________________________________________________________
фактично _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(документи, на підставі яких було зроблено висновок щодо фактичного стану виконання умов договору купівлі-продажу)

5. Внесення інвестицій у грошовій формі

Назви показників, строки

Приведений вартісний обсяг інвестицій (тис. грн)

згідно з договором

фактично

1

2

3

Загальна сума інвестицій

 

 

у тому числі за роками та кварталами:

 

 

20__ р., усього:

 

 

у тому числі:
I квартал

 

 

II квартал

 

 

III квартал

 

 

IV квартал

 

 

Напрям внесення інвестицій

 

 

6. Виконання інших умов (у тому числі згідно з концепцією розвитку, що є невід'ємною частиною договору):
за договором __________________________________________________________________________
фактично _____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(документи, на підставі яких було зроблено висновок щодо фактичного стану виконання умов договору купівлі-продажу)

4. Застосування штрафних санкцій (тис. грн)

1. За порушення порядку розрахунків за об'єкт приватизації:
нараховано_________________________________
сплачено ___________________________________

2. За невиконання умов договору:
нараховано _________________________________
сплачено ___________________________________

Висновки

1. Умови договору купівлі-продажу _______________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                         (назва (найменування) об'єкта приватизації)
від "___" ____________ 20__ року N ______ станом на ______________________________ виконано,
                                                                                                                                (період, що підлягає поточній перевірці)
виконуються (не виконано, не виконуються, виконуються неналежним чином, документи не подано)
______________________________________________________________________________________

2. У разі невиконання власником об'єкта приватизації умов договору купівлі-продажу цей Акт є підставою для застосування санкцій, передбачених чинним законодавством, зокрема статтею 29 Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна".

Цей Акт складено у ______ примірниках (прошитих та пронумерованих), які мають однакову юридичну силу. Примірники цього Акта зберігаються у продавця та покупця.

До цього акта додаються матеріали та копії документів, що підтверджують стан виконання зобов'язань (на ____ арк.).

Підписи

Продавець
(представник продавця)

Покупець
(представник покупця)

Підприємство
(представник підприємства)

____________________
(посада)

___________________
(посада)

_________________
(посада)

____________________
(підпис)

___________________
(підпис)

_________________
(підпис)

____________________
(прізвище, ініціали)

___________________
(прізвище, ініціали)

_________________
(прізвище, ініціали)

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник (уповноважена посадова особа)
органу приватизації
_____________________________________
          (найменування органу приватизації)
_____________________________________
                          (прізвище, ініціали)
________________________________
                            (підпис, печатка)

"___" ____________ 20__ року

АКТ
підсумкової перевірки виконання умов договору купівлі-продажу

                                        ____________________________________________
                                                                      (назва (найменування) об'єкта приватизації)
                                         від ________________________________ N ______
                                                                 (дата укладення договору купівлі-продажу)

_________________________
          (місце складання Акта)

 
"___" ____________ 20__ року

Цей Акт складено як підсумковий документ результатів контролю за виконанням умов договору купівлі-продажу ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                            (назва (найменування) об'єкта приватизації)
що проводився органом приватизації відповідно до вимог статті 27 Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна".

Ми, що нижче підписалися, представники:

органу приватизації (далі - продавець)
______________________________________________________________________________________
                                                                         (прізвище, ініціали уповноваженої особи/осіб)
юридичної особи (далі - покупець)
______________________________________________________________________________________
                                                         (прізвище, ініціали керівника або уповноваженої ним особи/осіб)
юридичної особи, майно (акції) якої є об'єктом приватизації (далі - підприємство)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                       (прізвище, ініціали керівника або уповноваженої ним особи/осіб)
провели підсумкову перевірку виконання умов договору купівлі-продажу
______________________________________________________________________________________
                                                                         (назва (найменування об'єкта приватизації)

Перевірці підлягало виконання умов, передбачених договором купівлі-продажу від    ______________ N _________, укладеним між ______________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                      (найменування продавця)
та ___________________________________________________________________________________,
                                                                                        (найменування покупця)
правонаступником якого у разі подальшого продажу є* _______________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                          (найменування юридичної особи/осіб)

____________
* Реквізити правонаступника зазначаються лише у разі подальшого продажу об'єкта приватизації.

1. Дані про підприємство

1. Найменування ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2. Код за ЄДРПОУ _____________________________________________________________________

3. Місцезнаходження, телефон ___________________________________________________________
4. Вид основної діяльності ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                 (код і назва виду економічної діяльності)

5. Профіль основної діяльності ___________________________________________________________
6. Розмір статутного капіталу (тис. грн):
на момент приватизації _________________________________________________________________
на час поточної перевірки _______________________________________________________________

7. Збільшення статутного капіталу (тис. грн) за рахунок:
індексації основних фондів ______________________________________________________________
вторинної емісії: _______________________________________________________________________

8. Частка державної власності у майні ( %) _________________________________________________

2. Дані про покупця

1. Найменування ______________________________________________________________________

2. Код за ЄДРПОУ ____________________________________________________________________

3. Місцезнаходження, телефон __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

4. Розмір придбаного пакета акцій у статутному капіталі товариства ( %) _______________________

3. Стан виконання умов договору

1. Сплата за __________________________________________________________________________
                                                                     (назва (найменування) об'єкта приватизації)
грошовими коштами:
згідно з договором ____________________________________________________________________
фактично ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(документи, на підставі яких було зроблено висновок щодо фактичного стану виконання умов договору купівлі-продажу)

2. Збереження робочих місць

Кількість робочих місць (одиниць):

до приватизації

________________________________________________________

на час поточної перевірки

________________________________________________________


_____________________________________________________________________________________
(документи, на підставі яких було зроблено висновок щодо фактичного стану виконання умов договору купівлі-продажу)

3. Збереження (збільшення) обсягів виробництва продукції (товарообігу, надання послуг) (у порівняних цінах) (тис. грн):
до приватизації _________________________________________________________________________
на час поточної перевірки ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(документи, на підставі яких було зроблено висновок щодо фактичного стану виконання умов договору купівлі-продажу)

4. Виконання заходів щодо створення безпечних та нешкідливих умов праці та щодо охорони навколишнього середовища:
за умовами договору ____________________________________________________________________
фактично ______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(документи, на підставі яких було зроблено висновок щодо фактичного стану виконання умови договору купівлі-продажу)

5. Внесення інвестицій у грошовій формі

Назви показників, строки

Приведений вартісний обсяг інвестицій (тис. грн)

згідно з договором

фактично

1

2

3

Загальна сума інвестицій

 

 

у тому числі за роками та кварталами:

 

 

20__ р., усього:

 

 

у тому числі:
I квартал

 

 

II квартал

 

 

III квартал

 

 

IV квартал

 

 

Напрям внесення інвестицій

 

 

6. Виконання інших умов (у тому числі згідно з концепцією розвитку, яка є невід'ємною частиною договору купівлі-продажу):

за договором __________________________________________________________________________
фактично______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(документи, на підставі яких було зроблено висновок щодо фактичного стану виконання умов договору купівлі-продажу)

4. Застосування штрафних санкцій (тис. грн)

1. За порушення порядку розрахунків за об'єкт приватизації:
нараховано ________________________________
сплачено __________________________________

2. За невиконання умов договору:
нараховано________________________________
сплачено __________________________________

Висновки

1. Умови договору купівлі-продажу _______________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                             (назва (найменування) об'єкта приватизації)
від "___" ____________ 20__ року N ____________________________ виконано у повному обсязі.

2. Цей Акт є підставою для зняття органом приватизації договору купівлі-продажу від "___" ____________ 20__ року N ____________________________ з контролю.

Цей Акт складено у ______ примірниках, які мають однакову юридичну силу. Примірники зберігаються у продавця, покупця та підприємства.

До цього Акта додаються матеріали та копії документів, що підтверджують виконання зобов'язань (на ___арк.).

Підписи

Продавець
(представник продавця)

Покупець
(представник покупця)

Підприємство
(представник підприємства)

____________________
(посада)

___________________
(посада)

_________________
(посада)

____________________
(підпис)

___________________
(підпис)

_________________
(підпис)

____________________
(прізвище, ініціали)

___________________
(прізвище, ініціали)

_________________
(прізвище, ініціали)

 

АКТ
поточної перевірки виконання умов договору купівлі-продажу об'єкта незавершеного будівництва

                               _________________________________________________________
                                                                         (назва об'єкта незавершеного будівництва)
                                       від __________________________________ N _____________
                                                                   (дата укладення договору купівлі-продажу)

______________________
         (місце складання Акта)

 
"___" ____________ 20__ року

Цей Акт складено за результатами поточної перевірки виконання умов договору купівлі-продажу, здійсненої ____________________________________________________________________________
                        (найменування органу приватизації, що уклав договір купівлі-продажу та здійснив поточну перевірку)
відповідно до вимог статті 27 Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна".

Перевірку проведено представником органу приватизації (далі - продавець)
______________________________________________________________________________________
                                                        (прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи)
у присутності покупця __________________________________________________________________
(прізвище, / ім'я, / по/батькові / керівника / покупця (прізвище, / ім'я, по/батькові, / серія, / номер / паспорта, місце проживання особи, уповноваженої покупцем))

У результаті перевірки встановлено таке.

1. Дані про об'єкт незавершеного будівництва

1. Назва ______________________________________________________________________________

2. Місцезнаходження об'єкта ____________________________________________________________

2. Дані про покупця

1. Найменування (прізвище, ім'я, по батькові (для фізичних осіб))
______________________________________________________________________________________

2. Код за ЄДРПОУ (серія, номер паспорта (для фізичних осіб))
______________________________________________________________________________________

3. Місцезнаходження, телефон, факс (місце проживання, телефон, факс (для фізичних осіб))
______________________________________________________________________________________

3. Стан виконання умов договору купівлі-продажу

1. Сплата за об'єкт незавершеного будівництва:
згідно з договором _____________________________________________________________________
фактично _____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(документи, на підставі яких було зроблено висновок щодо фактичного стану виконання умов договору купівлі-продажу)

2. Переоформлення права на добудову об'єкта:
згідно з договором _____________________________________________________________________
фактично _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(документи, на підставі яких було зроблено висновок щодо фактичного стану виконання умови договору купівлі-продажу)

3. Переоформлення документів на земельну ділянку, відведену під об'єкт незавершеного будівництва (заповнюється для об'єктів, які продавались відповідно до Закону України "Про приватизацію державного майна"):

згідно з договором _____________________________________________________________________
фактично _____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(документи, на підставі яких було зроблено висновок щодо фактичного стану виконання умов договору купівлі-продажу)

4. Завершення будівництва (розбирання) об'єкта незавершеного будівництва:
згідно з договором _____________________________________________________________________
фактично _____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(документи, на підставі яких було зроблено висновок щодо фактичного стану виконання умов договору купівлі-продажу)

5. Забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього середовища:
згідно з договором _____________________________________________________________________
фактично _____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(документи, на підставі яких було зроблено висновок щодо фактичного стану виконання умов договору купівлі-продажу)

6. Виконання зобов'язань, визначених у грошовому еквіваленті

Назви показників, строки

Вартісний обсяг зобов'язань, визначених у грошовому еквіваленті
(тис. грн)

згідно з договором

фактично

1

2

3

Загальна сума зобов'язань, визначених у грошовому еквіваленті (20__ - 20__ р.)

 

 

У тому числі (поетапно):

 

 

 

 

 

Напрям використання коштів

 

 

7. Виконання інших умов (у тому числі умов, зазначених у протоколі аукціонної комісії):
згідно з договором
____________________________________________________________________________________
фактично ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(документи, на підставі яких було зроблено висновок щодо фактичного стану виконання умов договору купівлі-продажу)

4. Застосування санкцій

1. За порушення порядку розрахунків за об'єкт приватизації:
нараховано ________________________________
сплачено __________________________________

2. За невиконання умов договору:
нараховано ________________________________
сплачено __________________________________

Висновки

1. Умови договору купівлі-продажу об'єкта незавершеного будівництва
______________________________________________________________________________________
                                                                             (назва об'єкта незавершеного будівництва)
від ___________ N _____________ станом на _______________________________________________
                                                                                                                 (період, що підлягає поточній перевірці)
виконано, виконуються (не виконано, не виконуються, виконано неналежним чином, документи не подано)
______________________________________________________________________________________

2. У разі невиконання покупцем умов договору купівлі-продажу цей Акт є підставою для застосування санкцій, передбачених чинним законодавством, зокрема статтею 29 Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна".

3. Цей Акт складено у ____________ примірниках (прошитих і пронумерованих), які мають однакову юридичну силу. Примірники зберігаються у продавця та покупця.

До цього Акта додаються: _______________________________________________________________
                                                           (перелік документів, що додаються до цього Акта та підтверджують виконання
                                                           умов договору купівлі-продажу, кількість аркушів зазначених документів,
                                                           також документ, що підтверджує повноваження представника покупця
                                                          (у разі здійснення перевірки за участю такої особи))

Підписи

Продавець
(представник продавця)

Покупець
(представник покупця)

___________________
(посада)

_______________________
(посада)

___________________
(підпис)

________________________
(підпис (серія, номер паспорта))

___________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник (або уповноважена посадова особа) органу приватизації
_____________________________________
             (найменування органу приватизації)
_____________________________________
                       (прізвище, ініціали)
____________________________________
                           (підпис, печатка)

"___" ____________ 20__ року

АКТ
підсумкової перевірки виконання умов договору купівлі-продажу об'єкта незавершеного будівництва

                               _________________________________________________________
                                                                                                (назва об'єкта приватизації)
                                       від __________________________________ N _____________
                                                               (дата укладення договору купівлі-продажу)

______________________
     (місце складання Акта)

"___" ____________ 20__ року

Цей Акт складено за результатами підсумкової перевірки виконання умов договору купівлі-продажу, здійсненої _____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
               (найменування органу приватизації, що уклав договір купівлі-продажу та здійснив підсумкову перевірку)
відповідно до вимог статті 27 Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна".

Перевірку проведено представником органу приватизації (далі - продавець)
______________________________________________________________________________________
                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи)
у присутності покупця __________________________________________________________________
                                                              (прізвище, ім'я, по батькові керівника покупця або прізвище, ім'я, по батькові,
                                                              серія, номер паспорта, місце проживання особи, уповноваженої покупцем)

У результаті перевірки встановлено таке.

1. Дані про об'єкт незавершеного будівництва

1. Назва ______________________________________________________________________________

2. Місцезнаходження об'єкта _____________________________________________________________

2. Дані про покупця

1. Найменування (прізвище, ім'я, по батькові (для фізичних осіб))
_____________________________________________________________________________________

2. Код за ЄДРПОУ (серія, номер паспорта (для фізичних осіб))
_____________________________________________________________________________________

3. Місцезнаходження, телефон, факс (місце проживання, телефон, факс (для фізичних осіб))
_____________________________________________________________________________________

3. Стан виконання умов договору купівлі-продажу

1. Сплата за об'єкт незавершеного будівництва:
згідно з договором ____________________________________________________________________
фактично ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(документи, на підставі яких було зроблено висновок щодо фактичного стану виконання умов договору купівлі-продажу)

2. Переоформлення права на добудову об'єкта:
згідно з договором _____________________________________________________________________
фактично _____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(документи, на підставі яких було зроблено висновок щодо фактичного стану виконання умов договору купівлі-продажу)

3. Переоформлення документів на земельну ділянку, відведену під об'єкт незавершеного будівництва (заповнюється для об'єктів, які продавались відповідно до Закону України "Про приватизацію державного майна"):
згідно з договором ______________________________________________________________________
фактично _____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(документи, на підставі яких було зроблено висновок щодо фактичного стану виконання умов договору купівлі-продажу)

4. Завершення будівництва (розбирання) об'єкта незавершеного будівництва:
згідно з договором _____________________________________________________________________
фактично _____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(документи, на підставі яких було зроблено висновок щодо фактичного стану виконання умов договору купівлі-продажу)

5. Забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього середовища:
згідно з договором _____________________________________________________________________
фактично _____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(документи, на підставі яких було зроблено висновок щодо фактичного стану виконання умови договору купівлі-продажу)

6. Виконання зобов'язань, визначених у грошовому еквіваленті

Назви показників, строки

Вартісний обсяг зобов'язань, визначених у грошовому еквіваленті (тис. грн)

згідно з договором

фактично

1

2

3

Загальна сума зобов'язань, визначених у грошовому еквіваленті (20__ - 20__ р.)

 

 

У тому числі (поетапно):

 

 

 

 

 

Напрям використання коштів

 

 

7. Виконання інших умов (у тому числі умов відповідно до протоколу аукціонної комісії):
згідно з договором _____________________________________________________________________
фактично _____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(документи, на підставі яких було зроблено висновок щодо фактичного стану виконання умов договору купівлі-продажу)

4. Застосування санкцій

1. За порушення порядку розрахунків за об'єкт приватизації:
нараховано _________________________________
сплачено___________________________________

2. За невиконання умов договору:
нараховано _________________________________
сплачено ___________________________________

Висновки

1. Умови договору купівлі-продажу об'єкта незавершеного будівництва
______________________________________________________________________________________
                                                            (назва (найменування) об'єкта незавершеного будівництва)
від __________N ___________ виконано у повному обсязі.

2. Цей Акт є підставою для зняття органом приватизації договору купівлі-продажу з контролю.

3. Цей Акт складено у _____ примірниках, які мають однакову юридичну силу. Примірники зберігаються у продавця та покупця.

До цього Акта додаються: ______________________________________________________________________________________
(перелік документів, що додаються до цього Акта та підтверджують виконання умов договору купівлі-продажу, кількість аркушів зазначених документів, а також документ, що підтверджує повноваження представника покупця (у разі здійснення перевірки за участю такої особи))

Підписи

Продавець
(представник продавця)

Покупець
(представник покупця)

___________________
(посада)

__________________________
(посада)

___________________
(підпис)

___________________________
(підпис (серія, номер паспорта))

___________________
(прізвище, ініціали)

__________________________
(прізвище, ініціали)

____________

Опрос