Идет загрузка документа (122 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка независимого мониторинга энергетических сертификатов

Министерство регионального развития; строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (2)
Порядок, Приказ от 18.10.2018 № 276
действует с 21.12.2018

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.10.2018

м. Київ

N 276

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 листопада 2018 р. за N 1323/32775

Про затвердження Порядку незалежного моніторингу енергетичних сертифікатів

Відповідно до частини першої статті 14 Закону України "Про енергетичну ефективність будівель", пункту 8 Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року N 197,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок незалежного моніторингу енергетичних сертифікатів, що додається.

2. Департаменту систем життєзабезпечення та житлової політики (Токаренко В. В.) разом з Юридичним департаментом (Чепелюк О. В.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Кругляка Е. Б.

 

Перший заступник Міністра

В. А. Негода

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
регуляторної служби України

К. Ляпіна

Голова Держенергоефективності

С. Савчук

 

ПОРЯДОК
незалежного моніторингу енергетичних сертифікатів

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення незалежного моніторингу енергетичних сертифікатів (далі - Моніторинг).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про енергетичну ефективність будівель" (далі - Закон).

3. Моніторинг здійснює Держенергоефективності.

4. Для здійснення Моніторингу Держенергоефективності може залучати експертні установи або інших енергоаудиторів (фахівці з обстеження інженерних систем), які не мають конфлікту інтересів щодо результатів моніторингу.

Для здійснення Моніторингу можуть залучатись лише ті енергоаудитори, які мають не менше ніж дворічний досвід здійснення сертифікації енергетичної ефективності будівель, що підтверджується наявністю складених ними енергетичних сертифікатів.

5. Моніторинг передбачає перевірку енергетичних сертифікатів на відповідність вимогам законодавства (далі - Перевірка), у тому числі виявлення інформації (у тому числі судового рішення, що набрало законної сили) щодо встановлення факту порушення принципу незалежності при підготовці енергетичних сертифікатів (зокрема наявності конфлікту інтересів та прямої чи опосередкованої заінтересованості енергоаудиторів у результатах сертифікації).

6. Моніторинг може здійснюватися автоматизовано із використанням інформаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем.

7. Перевірка здійснюється шляхом проведення розрахунку показників енергетичної ефективності будівлі з використанням вихідних даних, відомостей або копій документів, поданих енергоаудитором відповідно до пункту 8 цього Порядку, та отримання інформації (у тому числі судового рішення, що набрало законної сили) щодо встановлення факту порушення принципу незалежності при підготовці енергетичних сертифікатів (зокрема наявності конфлікту інтересів та прямої чи опосередкованої заінтересованості енергоаудиторів у результатах сертифікації).

8. Для здійснення Перевірки енергоаудитори одночасно з поданням енергетичних сертифікатів для внесення до бази даних енергетичних сертифікатів подають (у паперовому або в електронному вигляді) Держенергоефективності вихідні дані:

вхідні, проміжні та результативні показники енергетичної ефективності будівель за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку;

електронні копії проектної документації чи документації, складеної за результатами технічної інвентаризації, яка складається відповідно до вимог Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об'єктів будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017 року N 257, або паспорта об'єкта.

Енергоаудитор може подати інші відомості та/або копії документів, що використовувалися під час проведення сертифікації енергетичної ефективності будівлі.

9. Усі енергетичні сертифікати під час внесення до бази даних енергетичних сертифікатів проходять первинну перевірку.

Держенергоефективності здійснює первинну перевірку шляхом перевірки правильності значень та розрахунків деяких значень вхідних, проміжних і результативних показників, за якими розраховується показник енергетичної ефективності будівель, згідно з додатком 2 до цього Порядку.

Кожному енергетичному сертифікату присвоюється рівень достовірності за сумою виставлених балів відповідно до результатів порівняння значень його вхідних, проміжних і результативних показників, за якими розраховується показник енергетичної ефективності будівель за встановленим діапазоном.

Якщо значення показника згідно з таблицями 1 - 13 додатка 2 до цього Порядку виходить за межі встановленого діапазону значень, тоді енергетичному сертифікату присвоюється 1 бал.

Якщо значення показника згідно з таблицями 14 - 18 додатка 2 до цього Порядку виходить за межі встановленого діапазону значень, тоді енергетичному сертифікату присвоюється 2 бали.

10. За результатами первинної перевірки енергетичні сертифікати розподіляються на три групи:

перша - енергетичні сертифікати з високим рівнем достовірності, якщо сума виставлених балів від 0 до 5 балів;

друга - енергетичні сертифікати із середнім рівнем достовірності, якщо сума виставлених балів від 6 до 12 балів;

третя - енергетичні сертифікати з низьким рівнем достовірності, якщо сума виставлених балів від 13 до 23 балів.

Результати первинної перевірки оформлюються в письмовому вигляді та підписуються уповноваженою особою Держенергоефективності.

11. Відбір енергетичних сертифікатів для проведення Перевірки здійснюється за результатами первинної перевірки правильності розрахунків шляхом випадкового відбору одного енергетичного сертифіката після накопичення протягом календарного року із кожних:

100 сертифікатів першої групи;

10 сертифікатів другої групи.

Енергетичні сертифікати третьої групи вважаються відібраними для проведення Перевірки з дати їх розподілу відповідно до пункту 9 цього Порядку.

12. Перевірка енергетичних сертифікатів, які не відібрано для проведення Перевірки, може здійснюватися:

на підставі письмового звернення замовника сертифікації енергетичної ефективності будівлі або власника (співвласника) будівлі, для якої складено енергетичний сертифікат;

у разі анулювання кваліфікаційного атестата енергоаудитора.

У цьому разі Перевірка проводиться щодо не більше одного із кожних п'ятидесяти енергетичних сертифікатів, складених таким енергоаудитором протягом останнього року до анулювання його кваліфікаційного атестата. Відбір таких енергетичних сертифікатів здійснюється шляхом випадкового відбору із енергетичних сертифікатів, складених енергоаудитором, що не проходили Перевірку.

13. Держенергоефективності здійснює Перевірку енергетичних сертифікатів у такі строки:

зазначених у пункті 10 цього Порядку - протягом 10 робочих днів з дня відбору;

зазначених у пункті 12 цього Порядку - протягом 20 робочих днів з дня надходження звернення або з дня внесення до бази даних фахівців інформації про анулювання кваліфікаційного атестата енергоаудитора.

14. Перевірка вважається успішно пройденою, якщо одночасно виконуються такі умови:

у результаті Перевірки не встановлено змін класу енергетичної ефективності будівлі;

кожен з показників енергетичної ефективності будівлі, що зазначається в енергетичному сертифікаті, не відрізняється більше ніж на 5 відсотків від розрахунку, проведеного відповідно до цього Порядку.

15. Перевірка вважається не пройденою, а енергетичний сертифікат таким, що не відповідає вимогам законодавства, у разі встановлення за результатом Перевірки невиконання умов пунктів 8 та 14 цього Порядку.

16. Усім енергетичним сертифікатам у базі даних присвоюється одне із таких маркувань:

"Перевірку не пройдено";

"Перевірку пройдено успішно";

"Перевірка не проводилась";

"Встановлено наявність конфлікту інтересів";

Енергетичним сертифікатам, щодо яких здійснюється Перевірка, тимчасово (до її завершення) присвоюється одне із таких маркувань:

"Проводиться перевірка з дд.мм.рррр";

"Проводиться перевірка - звернення замовника від дд.мм.рррр";

"Проводиться перевірка - атестат анульовано дд.мм.рррр".

17. За результатами Моніторингу складається висновок про незалежний моніторинг енергетичного сертифіката (далі - Висновок) за формою, наведеною у додатку 3 до цього Порядку. Висновок складається у двох примірниках, один з яких залишається в Держенергоефективності. Держенергоефективності не пізніше ніж протягом 3 робочих днів з дня складення Висновку надсилає його енергоаудитору. Копію Висновку Держенергоефективності надає замовнику сертифікації енергетичної ефективності будівель протягом 3 робочих днів з дня його складення.

18. Протягом 5 робочих днів з дня отримання копії Висновку замовник сертифікації енергетичної ефективності будівлі або енергоаудитор може подати до Держенергоефективності письмове заперечення щодо результатів Перевірки із обґрунтуваннями. Заперечення, подане у встановлений строк, є підставою для проведення повторної перевірки правильності розрахунку енергетичних сертифікатів (далі - Повторна перевірка) та призупинення дії Висновку до отримання результатів Повторної перевірки.

Повторну перевірку здійснює постійно діюча Апеляційна комісія, яка утворюється Держенергоефективності, до складу якої можуть залучатися енергоаудитори, члени атестаційної комісії, що проводять професійну атестацію осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності (далі - Апеляційна комісія).

Повторна перевірка відповідних інформаційних даних здійснюється за поданням Держенергоефективності.

19. Апеляційна комісія протягом 10 робочих днів з дня надання інформаційних даних проводить Повторну перевірку та надає до Держенергоефективності висновок про повторну перевірку енергетичного сертифіката за формою, наведеною у додатку 4 до цього Порядку.

Держенергоефективності не пізніше ніж протягом 5 робочих днів з дня складення висновку про повторну перевірку енергетичного сертифіката будівлі надсилає енергоаудитору його примірник. Копію такого висновку Держенергоефективності надає замовнику сертифікації енергетичної ефективності будівель протягом 5 робочих днів з дня його складення.

20. У разі якщо результат Повторної перевірки, проведеної Апеляційною комісією, збігається з результатом Перевірки, маркування енергетичного сертифіката у базі даних залишається без змін, в іншому випадку - маркування змінюється відповідно до результатів Повторної перевірки.

21. У разі якщо за результатами Моніторингу виявлено невідповідність енергетичного сертифіката вимогам законодавства та/або отримано рішення суду щодо встановлення факту порушення принципу незалежності при підготовці енергетичних сертифікатів (зокрема наявності конфлікту інтересів та прямої чи опосередкованої заінтересованості енергоаудиторів у результатах сертифікації), Держенергоефективності протягом 10 робочих днів з дня складення Висновку у разі неподання письмового заперечення, а у разі його подання - 10 робочих днів з дня складення висновку про повторну перевірку енергетичного сертифіката будівлі надсилає енергоаудитору письмове повідомлення про те, що у разі повторного порушення законодавства енергоаудитором відповідна інформація буде передана атестаційній комісії, що проводить професійну атестацію осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності (далі - Атестаційна комісія), згідно зі статтею 9 Закону.

22. У разі якщо за результатами Моніторингу виявлено, що два енергетичні сертифікати, складені одним енергоаудитором, не відповідають вимогам законодавства та/або отримано рішення суду щодо встановлення факту порушення принципу незалежності при підготовці енергетичних сертифікатів (зокрема наявності конфлікту інтересів та прямої чи опосередкованої заінтересованості енергоаудиторів у результатах сертифікації), Держенергоефективності надсилає:

Атестаційній комісії, що видала кваліфікаційний атестат, інформацію щодо повторного порушення вимог законодавства енергоаудитором для прийняття рішення про анулювання кваліфікаційного атестата відповідно до вимог Закону;

енергоаудитору письмове повідомлення про те, що така інформація передана до Атестаційної комісії.

 

Заступник директора Департаменту
систем життєзабезпечення
та житлової політики

В. Токаренко

 

Вхідні, проміжні та результативні показники енергетичної ефективності будівель

1. Дані про будівлю

Таблиця 1.1. Загальна інформація про будівлю

N з/п

Найменування показника

Одиниця виміру

Значення показника

1

Місцезнаходження

 

 

2

Функціональне призначення та назва

 

 

3

Загальна площа

м2

 

4

Загальний об'єм

м3

 

5

Опалювана площа

м2

 

6

Опалюваний об'єм

м3

 

7

Кількість поверхів

 

 

8

Рік введення в експлуатацію

рік

 

9

Тип конструкції

 

 

10

Кліматична зона

 

 

11

Умови експлуатації

 

 

12

Вітрозахист основи (середньозахищений простір (передмістя); відкритий простір (сільська місцевість); закритий простір (центр міста)

-

 

13

Середня висота приміщення

м

 

14

Внутрішня теплоємність

Вт х год/(м2 х К)

 

Таблиця 1.2. Внутрішні умови у будівлі

N з/п

Найменування показника

Одиниця виміру

Значення показника

1

Графік опалення

год/тиждень

 

2

Графік охолодження

год/тиждень

 

3

Задана температура зони будівлі для опалення

°C

 

4

Задана температура зони будівлі для охолодження

°C

 

5

Температура чергового режиму охолодження

°C

 

6

Температура чергового режиму опалення

°C

 

Таблиця 1.3. Фактичні дані про опалювальний період

N з/п

Найменування показника

Одиниця виміру

Значення показника

1

Початок опалювального періоду

число, місяць, рік

 

2

Закінчення опалювального періоду

число, місяць, рік

 

3

Фактична внутрішня середня температура приміщення за опалювальний період

-

 

4

Середньозважене значення фактичної температури зовнішнього повітря

-

 

5

Частка кількості годин на тиждень з нормальним (постійним) заданим режимом опалення (незаданим черговим або відключеним)

-

 

6

Частка кількості днів на тиждень з нормальним (постійним) заданим режимом охолодження принаймні в денний час (незаданим черговим або відключеним)

-

 

7

Частка місяця з періодом невикористання опалення

-

 

8

Частка місяця з періодом невикористання охолодження

-

 

Таблиця 1.4. Фактичне споживання енергії будівлею

N з/п

Найменування показника

Одиниця виміру

Значення показника

1

Рік, за яким подаються дані

рік

 

2

Теплова енергія від централізованого теплопостачання на опалення

кВт х год за рік

 

3

Теплова енергія від централізованого теплопостачання на гаряче водопостачання

кВт х год за рік

 

4

Електроенергія

кВт х год за рік

 

5

Газ на потреби опалення

кВт х год за рік

 

6

Газ на потреби гарячого водопостачання

кВт х год за рік

 

Таблиця 1.5. Показники енергетичної ефективності для будівель

N з/п

Найменування показника

Одиниця виміру

Значення показника

1

Питома енергопотреба на опалення, охолодження, гаряче водопостачання

кВт х год/м2 або кВт х год/м3 за рік

 

2

Питоме енергоспоживання опалення

кВт х год/м2 або кВт х год/м3 за рік

 

3

Питоме енергоспоживання охолодження

кВт х год/м2 або кВт х год/м3 за рік

 

4

Питоме енергоспоживання гарячого водопостачання

кВт х год/м2 або кВт х год/м3 за рік

 

5

Питоме енергоспоживання системи вентиляції

кВт х год/м2 або кВт х год/м3 за рік

 

6

Питоме енергоспоживання освітлення

кВт х год/м2 або кВт х год/м3 за рік

 

7

Питоме споживання первинної енергії

кВт х год/м2 за рік

 

8

Питомі викиди парникових газів

кг/м2 за рік

 

2. Дані, необхідні для розрахунку теплопередачі трансмісією у будівлі

Таблиця 2.1. Характеристика непрозорих огороджувальних конструкцій будівлі

N
з/п

Елементи оболонки будівлі

Напрямок за сторонами світу

Кут нахилу

Матеріал

Товщина, мм

A, площа i-го елемента оболонки будівлі, м2

R Sпрі, приведений опір теплопередачі елемента оболонки будівлі,
м2 х К/Вт

U, приведений коефіцієнт теплопередачі елемента оболонки будівлі,
Вт/(м2 х К)

DUtb, додаткова складова за замовчуванням до коефіцієнта теплопередачі непрозорих конструкцій,
Вт/(м2 х К)

btr x, поправочний коефіцієнт

Fsh, ob, k, понижувальний коефіцієнт затінення перешкодами для еквівалентної площі інсоляції поверхні

Вказати, до якого типу некондиціонованого або кондиціонованого об'єму виконується теплопередача

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2.2. Характеристика прозорих огороджувальних конструкцій будівлі

N з/п

Елементи оболонки будівлі (віконні блоки, балконні блоки)

Кількість, шт.

Розмір, мх м

Кут нахилу

A, площа i-го елемента оболонки будівлі, м2

AS, загальна площа елемента оболонки будівлі, м2

Напрямок за сторонами світу

Матеріал рамочних елементів або непрозора частина дверних блоків

Інформація про тип склопакета, вид скла у склопакеті, розміри склопакета, газове наповнення склопакета, тип скління

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FF, частка площі обрамлення, співвідношення площі проекції обрамлення та загальної площі проекції заскленого елемента

U, коефіцієнт теплопередачі рамки вікна або непрозорої частини дверного блока,
Вт/(м2 х К)

U, коефіцієнт теплопередачі склопакета,
Вт/(м2 х К)

U, приведений коефіцієнт теплопередачі елемента оболонки будівлі, Вт/(м2 х К)

R Sпрі, приведений опір теплопередачі елемента оболонки будівлі,
м2 х К/Вт

btr x, поправочний коефіцієнт

Fsh, ob, k, понижувальний коефіцієнт затінення перешкодами для еквівалентної площі інсоляції поверхні

Вказати, до якого типу некондиціонованого або кондиціонованого об'єму виконується теплопередача

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Дані, необхідні для розрахунку теплопередачі вентиляцією

Таблиця 3.1. Загальні дані про систему вентиляції (заповнюється для кожного окремого типу систем вентиляції)

Показник

Значення

Тип системи вентиляції

 

Вказати наявність нічного охолодження

 

Таблиця 3.2. Механічна вентиляція (заповнюється для кожного окремого типу систем механічної вентиляції)

N з/п

Позначення показника

Найменування показника

Одиниця виміру

Значення показника

1

qvek

Витрата повітря k-го елемента повітряного потоку

м3/год

 

2

fve

Частка роботи k-го елемента повітряного потоку, розрахована як частка від загальної кількості годин на добу

-

 

4. Дані, необхідні для розрахунку втрат енергії в системі опалення

Таблиця 4.1. Підсистема генерування (заповнюється для кожного окремого типу підсистем генерування)

N з/п

Позначення показника

Найменування показника

Одиниця виміру

Значення показника

1

h H, gen

Показник ефективності підсистем виробництва/генерування та акумулювання теплоти

-

 

2

 

Вид палива (енергоносія) для джерела теплової енергії, тип джерела теплозабезпечення

-

 

Таблиця 4.2. Тепловтрати для трубопроводів, що знаходяться в неопалюваних об'ємах (заповнюється для кожної окремої групи трубопроводів з різними граничними умовами)

N з/п

Позначення показника

Найменування показника

Одиниця виміру

Значення показника

1

Y L, j

Лінійний коефіцієнт теплопередачі j-го трубопроводу

Вт/(м х К)

 

2

Lj

Довжина j-го трубопроводу

м

 

3

qm, i

Середня температура теплоносія в зоні упродовж i-го місяця

°C

 

4

qi, j

Температура оточуючого середовища упродовж i-го місяця

°C

 

5

h H, qn, i

Безрозмірний коефіцієнт використання надходжень для опалення

-

 

5. Дані, необхідні для розрахунку втрат енергії в системі охолодження

Таблиця 5.1. Підсистема виробництва/генерування та акумулювання охолодження (заповнюється для кожного окремого типу підсистем генерування)

N з/п

Позначення показника

Найменування показника

Одиниця виміру

Значення показника

1

h C, gen

Ефективність підсистеми виробництва/генерування та акумулювання

-

 

2

h C, ac

Ефективність автоматичного управління/регулювання залежно від класу ефективності системи управління/регулювання

-

 

Таблиця 5.2. Підсистема розподілення охолодження (заповнюється для кожного окремого типу підсистем розподілення охолодження)

N з/п

Позначення показника

Найменування показника

Одиниця виміру

Значення показника

1

h C, ce

Ступінь утилізації теплообміну охолодження в системі охолодження

-

 

2

h C, ce, sens

Ступінь явної утилізації теплообміну охолодження в системі охолодження

-

 

3

h c, d

Ступінь утилізації підсистеми розподілення

-

 

Таблиця 5.3. Центральне попереднє охолодження (заповнюється для кожного окремого типу систем)

N з/п

Позначення показника

Найменування показника

Одиниця виміру

Значення показника

1

h V, pre-cool, gen

Ефективність підсистеми виробництва/генерування системи центрального попереднього охолодження

-

 

2

fc, m

Частка m-го місяця, що є частиною фактичного періоду охолодження для роботи сезонозалежних технічних засобів

-

 

3

h V, sys, pre-cool

Загальна ефективність розподілення і тепловіддачі/виділення для системи попереднього охолодження

-

 

6. Дані, необхідні для розрахунку питомого енергоспоживання постачання гарячої води

6.1. Тепловтрати для трубопроводів, що знаходяться в неопалюваних об'ємах (заповнюється для кожної окремої групи трубопроводів з різними граничними умовами)

N з/п

Позначення показника

Найменування показника

Одиниця виміру

Значення показника

1

Y w, j

Лінійний коефіцієнт теплопередачі трубопроводу

Вт/(м х К)

 

2

Lw, j

Довжина секції трубопроводу

м

 

3

qw, dis, avg, j

Середня температура гарячої води у секції трубопроводу

°C

 

4

qamb, j

Середня температура середовища навколо секції трубопроводу або температура опалюваного чи неопалюваного приміщення

°C

 

5

tw

Період користування гарячим водопостачанням

год/рік

 

6.2. Тепловтрати для трубопроводів, що знаходяться в опалюваних об'ємах (заповнюється для кожної окремої групи трубопроводів з різними граничними умовами)

N з/п

Позначення показника

Найменування показника

Одиниця виміру

Значення показника

1

Y w, j

Лінійний коефіцієнт теплопередачі трубопроводу

Вт/(м х К)

 

2

Lw, j

Довжина секції трубопроводу

м

 

3

qw, dis, avg, j

Середня температура гарячої води у секції трубопроводу

°C

 

4

qamb, j

Середня температура середовища навколо секції трубопроводу або температура опалюваного чи неопалюваного приміщення

°C

 

5

tw

Період користування гарячим водопостачанням

год/рік

 

6

fW, dis, ls, rbl

Частка тепловтрат в підсистемі розподілення гарячого водопостачання, що можуть бути утилізовані для підвищення температури приміщення

-

 

7

fW, dis, aux, rbl

Частка додаткового енергоспоживання при розподіленні, що може бути утилізована для опалення приміщення

-

 

Таблиця 6.3. Тепловитрати циркуляційного контуру постачання гарячої води протягом періодів циркуляції (заповнюється для кожної окремої групи трубопроводів з різними граничними умовами)

N з/п

Позначення показника

Найменування показника

Одиниця виміру

Значення показника

1

Y w, j

Лінійний коефіцієнт теплопередачі трубопроводу

Вт/(м х К)

 

2

Lw, j

Довжина секції трубопроводу

м

 

3

qw, dis, avg, j

Середня температура гарячої води у секції трубопроводу

°C

 

4

qamb, j

Середня температура середовища навколо секції трубопроводу або температура опалюваного чи неопалюваного приміщення

°C

 

5

tw, on, j

Період циркуляції; за відсутності точних даних приймають tw, on = 8760

год/рік

 

Таблиця 6.4. Тепловитрати циркуляційного контуру постачання гарячої води протягом періодів відсутності циркуляції (заповнюється для кожної окремої групи трубопроводів з різними граничними умовами)

N з/п

Позначення показника

Найменування показника

Одиниця виміру

Значення показника

1

Vw, dis, i

Об'єм води, що міститься в секції трубопроводу

м3

 

2

qw, dis, avg, j

Середня температура гарячої води у секції трубопроводу

°C

 

3

qamb, j

Середня температура середовища навколо секції трубопроводу або температура опалюваного чи неопалюваного приміщення

°C

 

4

nnorm

Кількість робочих циклів циркуляційного насоса протягом року

б/р

 

5

rw cw

Теплоємність води

Вт х год/(м3 х К)

 

Таблиця 6.5. Тепловитрати використаної води при водорозборі (заповнюється для кожного окремого типу підсистем)

N з/п

Позначення показника

Найменування показника

Одиниця виміру

Значення показника

1

heq

Еквівалент збільшення, що враховує тепловтрати використаної води при водорозборі

%

 

Таблиця 6.6. Тепловитрати (заповнюється для кожного окремого типу підсистем генерування) підсистеми виробництва/генерування та акумулювання гарячого водопостачання

N з/п

Позначення показника

Найменування показника

Одиниця виміру

Значення показника

1

   

Ефективність підсистеми виробництва/генерування та акумулювання теплоти

%

 

Таблиця 6.7. Енергопотреба для гарячої води

N з/п

Позначення показника

Найменування показника

Одиниця виміру

Значення показника

1

nm

Кількість розрахункових одиниць споживання гарячої води

од.

 

2

nд

Кількість діб роботи системи гарячого водопостачання

діб

 

3

rw

Теплоємність води

Вт х год/(м3 х К)

 

4

qw

Середня за рік добова витрата води

л/добу

 

5

cw

Питома теплоємність води

кДж/кг х оC

 

6

Vw

Річний обсяг споживання води

кг

 

7

w, del

Установлена температура подачі гарячої води

°C

 

8

w, o

Середня річна температура холодної води

°C

 

9

ax

Коефіцієнт переведення, кДж, в кВт х год, який приймають рівним 0,278 х 10-3

кВт х год/кДж

 

7. Дані, необхідні для розрахунку визначення споживання енергії в системі вентиляції

Таблиця 7.1. Споживання енергії в системі вентиляції (заповнюється для кожного окремого типу систем вентиляції)

N з/п

Позначення показника

Найменування показника

Одиниця виміру

Значення показника

1

tv

Час роботи системи вентиляції

год

 

2

SFP

Питома потужність вентилятора системи механічної вентиляції

кВт/(м3/с)

 

3

Vl

Об'ємна витрата повітря в системі механічної вентиляції

м3/год

 

8. Дані, необхідні для розрахунку питомого енергоспоживання освітлення будівлі

Таблиця 8.1. Питоме енергоспоживання освітлення (заповнюється для кожного окремого типу систем освітлення)

N з/п

Позначення показника

Найменування показника

Одиниця виміру

Значення показника

1

PN

Питома потужність установленого штучного освітлення в будівлі

Вт/м2

 

2

Fc

Постійний коефіцієнт яскравості, що відноситься до використання освітлення при функціонуючому контролі сталої освітленості зони

-

 

3

Fo

Коефіцієнт використання освітлення, який є співвідношенням використання загальної встановленої потужності штучного освітлення та періоду використання зони

-

 

4

FD

Коефіцієнт природного освітлення, який є співвідношенням використання загальної встановленої потужності штучного освітлення та наявного природного освітлення зони

-

 

5

tD

Час використання природного освітлення протягом року

год

 

6

tN

Час використання природного освітлення протягом року

год

 

7

Pem

Загальна встановлена питома потужність заряду акумуляторів світильників аварійного освітлення

кВт х год/м2

 

8

Ppc

Загальна встановлена питома потужність усіх систем управління приладами освітлення зони в час, коли лампи не використовують

кВт х год/м2

 

 

Деякі значення вхідних, проміжних і результативних показників, за якими розраховується показник енергетичної ефективності будівель

Таблиця 1. Діапазон значень кондиціонованої (опалюваної) площі будівлі (Af)

Призначення будівлі

Мінімальне значення, м2

Максимальне значення, м2

Будинки одноквартирні

30

400

Багатоквартирні будинки, гуртожитки

100

10000

Громадські будівлі адміністративного призначення, офіси

100

50000

Будівлі навчальних закладів

100

30000

Будівлі дитячих дошкільних закладів

100

10000

Будівлі закладів охорони здоров'я

100

100000

Готелі

100

50000

Ресторани

100

10000

Спортивні заклади

100

100000

Будівлі закладів оптової та роздрібної торгівлі

100

100000

Будівлі культурно-розважальних закладів та дозвільних установ

100

100000

Інші види будівель

100

50000

Таблиця 2. Діапазон значень середньозваженого приведеного коефіцієнта теплопередачі (Ui) для зовнішніх стін

Вид огороджувальної конструкції

Нове будівництво

Наявні будівлі

мінімальне значення показника, Вт/(м2 х К)

максимальне значення показника, Вт/(м2 х К)

мінімальне значення показника, Вт/(м2 х К)

максимальне значення показника, Вт/(м2 х К)

Зовнішні стіни

0,075

0,303

0,200

3,0

Таблиця 3. Діапазон значень середньозваженого приведеного коефіцієнта теплопередачі (Ui) для суміщених покриттів, покриття опалюваних горищ (технічних поверхів) та покриття мансардного типу, горищних перекриттів неопалюваних горищ

Вид огороджувальної конструкції

Нове будівництво

Наявні будівлі

мінімальне значення, Вт/(м2 х К)

максимальне значення, Вт/(м2 х К)

мінімальне значення, Вт/(м2 х К)

максимальне значення, Вт/(м2 х К)

Суміщені покриття, покриття опалюваних горищ (технічних поверхів) та покриття мансардного типу, горищні перекриття неопалюваних горищ

0,070

0,195

0,150

3,0

Таблиця 4. Діапазон значень середньозваженого приведеного коефіцієнта теплопередачі (Ui) для перекриття над проїздами та неопалюваними підвалами

Вид огороджувальної конструкції

Нове будівництво

Наявні будівлі

мінімальне значення, Вт/(м2 х К)

максимальне значення, Вт/(м2 х К)

мінімальне значення, Вт/(м2 х К)

максимальне значення, Вт/(м2 х К)

Перекриття над проїздами та неопалюваними підвалами

0,075

0,275

0,20

3,0

Таблиця 5. Діапазон значень середньозваженого приведеного коефіцієнта теплопередачі (Ui) для світлопрозорих огороджувальних конструкцій

Вид огороджувальної конструкції

Нове будівництво

Наявні будівлі

мінімальне значення, Вт/(м2 х К)

максимальне значення, Вт/(м2 х К)

мінімальне значення, Вт/(м2 х К)

максимальне значення, Вт/(м2 х К)

Світлопрозорі огороджувальні конструкції

0,800

1,330

0,80

3,0

Таблиця 6. Діапазон значень частки площі обрамлення (FF)

Назва величини

Мінімальне значення

Максимальне значення

Частка площі обрамлення

0,10

0,5

Таблиця 7. Діапазон значень середньої температури гарячої води у секції трубопроводу (qw, dis, avg)

Назва величини

Мінімальне значення, оC

Максимальне значення, оC

Середня температура теплоносія у секції трубопроводу системи опалення

25

70

Таблиця 8. Діапазон значень середньої температури теплоносія у секції трубопроводу системи опалення (qm)

Назва величини

Мінімальне значення, оC

Максимальне значення, оC

Середня температура теплоносія у секції трубопроводу системи опалення

25

90

Таблиця 9. Діапазон значень ефективності різних видів підсистем виробництва/генерування та акумулювання теплоти (hH, gen)

Енергоносій/послуга

Джерело теплозабезпечення

Мінімальне значення, %

Максимальне значення, %

1

2

3

4

Природний газ або скраплений вуглеводний газ

Стандартний котел вкл./викл.

69

71

Природний газ або скраплений вуглеводний газ

Низькотемпературний котел

74

78

Природний газ або скраплений вуглеводний газ

Конденсаційний котел

76

80

Природний газ або скраплений вуглеводний газ

Звичайний котел для житлових приміщень

71

77

Природний газ або скраплений вуглеводний газ

Котел для опалення та гарячого водопостачання

69

76

Природний газ або скраплений вуглеводний газ

Газовий конвектор для житлового приміщення

63

71

Легкий сорт мазуту

Стандартний котел вкл./викл.

65

70

Легкий сорт мазуту

Стандартний котел багатоконтурний

69

75

Легкий сорт мазуту

Модуляційний котел

72

78

Легкий сорт мазуту

Низькотемпературний котел

72

78

Легкий сорт мазуту

Конденсаційний котел

74

79

Легкий сорт мазуту

Водяний котел

69

74

В'язкий сорт мазуту

Паровий котел

67

72

Чорне вугілля

Котел на в'язкому мазуті з ручним управлінням

53

57

Вугілля

Котел на в'язкому мазуті автоматичний

52

60

Дерев'яні пелети

Котел на біомасі автоматичний

62

68

Дерев'яна щепа

Котел на біомасі (автоматизована система подачі)

62

66

Інша біомаса

Котел на біомасі (ручне управління)

52

60

Дерев'яні скіпки

Піч/камін з ручною подачею

48

54

Дерев'яні скіпки

Котел на біомасі з газифікацією

62

68

Опалення

Централізоване теплопостачання з центральним якісним регулюванням за температурним графіком до 110° C зі зрізкою без коригування в індивідуальному тепловому пункті

70

70

Опалення

Централізоване теплопостачання з центральним якісним регулюванням за температурним графіком 110° C або вище зі зрізкою без коригування в індивідуальному тепловому пункті

62

62

Опалення

Централізоване теплопостачання з центральним якісним регулюванням за температурним графіком до 110° C без зрізки без коригування в індивідуальному тепловому пункті. Централізоване теплопостачання з центральним якісним регулюванням та центральний тепловий пункт без коригування за погодними умовами

86

86

Опалення

Централізоване теплопостачання з постійною температурою теплоносія без коригування в індивідуальному тепловому пункті

50

50

Опалення

Централізоване теплопостачання з центральним якісним регулюванням та центральним тепловим пунктом з коригуванням за погодними умовами з автоматичним обмеженням витрати системи опалення кожної будівлі

93

93

Опалення

Централізоване теплопостачання з якісним регулюванням зі зрізкою температурного графіка і коригуванням в індивідуальному тепловому пункті за погодними умовами

95

96

Гаряче водопостачання

Централізоване теплопостачання

95

96

Опалення та гаряче водопостачання

Централізоване теплопостачання з теплопунктами квартирного типу

95

97

Електроенергія

Електронагрівач

99

99

Електроенергія

Електричний водонагрівач

98

98

Електроенергія

Тепловий насос повітря-повітря (компресор)

230

290

Електроенергія

Ґрунтовий тепловий насос з використанням геотермальної енергії - від ґрунту до води

320

390

Таблиця 10. Діапазон значень питомої потужності встановленого штучного освітлення в будівлі (PN)

Призначення будівлі

Мінімальне значення, Вт/м2

Максимальне значення, Вт/м2

1

2

3

Будинки одноквартирні

3

20

Багатоквартирні будинки, гуртожитки

3

20

Громадські будівлі адміністративного призначення, офіси

15

80

Будівлі навчальних закладів

15

80

Будівлі дитячих дошкільних закладів

15

80

Будівлі закладів охорони здоров'я

3

20

Готелі

15

50

Ресторани

15

120

Спортивні заклади

15

120

Будівлі закладів оптової та роздрібної торгівлі

15

120

Будівлі культурно-розважальних закладів та дозвільних установ

3

20

Інші види будівель

15

120

Таблиця 11. Діапазон значень кондиціонованого об'єму зони/будівлі, призначеного для вентиляції (Vve)

Назва величини

Мінімальне значення, м3

Максимальне значення, м3

Кондиціонований об'єм зони/будівлі, призначений для вентиляції

50

300000

Таблиця 12. Діапазон значень кратності повітрообміну за рахунок інфільтрації, враховуючи вплив механічної вентиляції (ninf, mn)

Назва величини

Мінімальне значення, год-1

Максимальне значення, год-1

Кратність повітрообміну за рахунок інфільтрації, враховуючи вплив механічної вентиляції

0,01

1,5

Таблиця 13. Діапазон значень понижувального коефіцієнта затінення перешкодами для еквівалентної площі інсоляції поверхні (Fsh, ob, k)

Назва величини

Мінімальне значення

Максимальне значення

Понижувальний коефіцієнт затінення перешкодами для еквівалентної площі інсоляції поверхні

0

1

Таблиця 14. Діапазон значень коефіцієнта скління фасаду будівлі (mск)

Призначення будівлі

Мінімальне значення

Максимальне значення

1

2

3

Будинки одноквартирні

0,10

0,30

Багатоквартирні будинки, гуртожитки

0,10

0,30

Громадські будівлі адміністративного призначення, офіси

0,10

0,80

Будівлі навчальних закладів

0,10

0,50

Будівлі дитячих дошкільних закладів

0,10

0,50

Будівлі закладів охорони здоров'я

0,05

0,80

Готелі

0,10

0,80

Ресторани

0,10

0,80

Спортивні заклади

0,05

0,80

Будівлі закладів оптової та роздрібної торгівлі

0,05

0,80

Будівлі культурно-розважальних закладів та дозвільних установ

0,05

0,80

Інші види будівель

0,05

0,80

Таблиця 15. Діапазон значень показника компактності будівлі (Lк буд)

Опалювана площа будівлі, м2

Мінімальне значення

Максимальне значення

< 100

0,90

2,00

100

0,90

1,50

1000

0,40

0,90

10000

0,20

0,80

> 10000

0,10

0,80

Таблиця 16. Діапазон значень питомого енергоспоживання при опаленні (EPH,use)

Назва величини

Нові будівлі

Наявні будівлі

мінімальне значення, кВт х год/м2 або кВт х год/м3

максимальне значення, кВт х год/м2 або кВт х год/м3

мінімальне значення, кВт х год/м2 або кВт х год/м3

максимальне значення, кВт х год/м2 або кВт х год/м3

Питоме енергоспоживання при опаленні

20

120

35

220

Таблиця 17. Діапазон значень питомого енергоспоживання при охолодженні (EPC,use)

Назва величини

Мінімальне значення, кВт х год/м2 або кВт х год/м3

Максимальне значення, кВт х год/м2 або кВт х год/м3

Питоме енергоспоживання при охолодженні

15

100

Таблиця 18. Діапазон значень питомого енергоспоживання при опаленні, охолоджені та постачанні гарячої води (EP)

Призначення будівлі

Нові будівлі

Наявні будівлі

мінімальне значення, кВт х год/м2 або кВт х год/м3

максимальне значення, кВт х год/м2 або кВт х год/м3

мінімальне значення, кВт х год/м2 або кВт х год/м3

максимальне значення, кВт х год/м2 або кВт х год/м3

1

2

3

4

5

Будинки одноквартирні

20

100

60

300

Багатоквартирні будинки, гуртожитки

20

100

40

250

Громадські будівлі адміністративного призначення, офіси

35

200

50

400

Будівлі навчальних закладів

35

150

50

300

Будівлі дитячих дошкільних закладів

35

200

50

350

Будівлі закладів охорони здоров'я

35

200

50

350

Готелі

20

150

35

300

Ресторани

25

150

35

300

Спортивні заклади

35

200

50

400

Будівлі закладів оптової та роздрібної торгівлі

35

200

50

400

Будівлі культурно-розважальних закладів та дозвільних установ

35

200

50

400

Інші види будівель

35

200

50

400

 

ВИСНОВОК N ___
про незалежний моніторинг енергетичного сертифіката

 

складено ____________ 20__ року

1. Прізвище, ім'я, по батькові фахівця з аудиту енергетичної ефективності будівель (енергоаудитора): __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2. Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора, відомості про атестаційну комісію, що його видала: __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3. Місцезнаходження будівлі (адреса), дата складення енергетичного сертифіката: _______________
_____________________________________________________________________________________

4. Підстава проведення перевірки: ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

5. Інформація щодо відповідності законодавству енергетичного сертифіката будівлі відповідно до пунктів 14, 15 Порядку незалежного моніторингу енергетичних сертифікатів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 18 жовтня 2018 року N 276: __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

6. У базі даних енергетичних сертифікатів за результатами перевірки енергетичному сертифікату присвоєно одне із маркувань згідно з пунктом 16 Порядку незалежного моніторингу енергетичних сертифікатів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 18 жовтня 2018 року N 276: ___________________
_____________________________________________________________________________________

7. Інформація щодо встановлення факту порушення принципу незалежності, зокрема наявності конфлікту інтересів та прямої чи опосередкованої заінтересованості енергоаудитора у результатах сертифікації енергетичної ефективності будівлі (у тому числі судове рішення, що набрало законної сили): _______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Відповідальний
працівник

____________
(посада)

___________
(П. І. Б.)

___________
(підпис)

 

ВИСНОВОК N ___
про повторну перевірку енергетичного сертифіката

 

складено ____________ 20__ року

1. Підстава утворення Апеляційної комісії: _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2. Прізвище, ім'я, по батькові фахівця з аудиту енергетичної ефективності будівель (енергоаудитора) або замовника сертифікації енергетичної ефективності будівлі: ________________________________
_____________________________________________________________________________________

3. Серія та номер кваліфікаційного атестата фахівця аудиту енергетичної ефективності будівель (енергоаудитора): ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

4. Місце знаходження будівлі (адреса), дата складання енергетичного сертифіката: _______________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

5. Інформація про подання письмового заперечення замовником сертифікації енергетичної ефективності будівлі або енергоаудитором згідно з пунктом 18 Порядку незалежного моніторингу енергетичних сертифікатів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 18 жовтня 2018 року N 276: _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

6. Інформація щодо відповідності законодавству енергетичного сертифіката будівлі відповідно до пунктів 14, 15 Порядку незалежного моніторингу енергетичних сертифікатів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 18 жовтня 2018 року N 276: __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

7. У базі даних енергетичних сертифікатів будівель за результатами повторної перевірки підтверджується присвоєне маркування енергетичного сертифіката або присвоюється одне із маркувань згідно з пунктом 20 Порядку незалежного моніторингу енергетичних сертифікатів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 18 жовтня 2018 року N 276: _______________________________________
_____________________________________________________________________________________

Члени Апеляційної комісії: 

____________________
(П. І. Б.)

__________________
(підпис)

 

____________________
(П. І. Б.)

____________________
(підпис)

 

_____________________
(П. І. Б.)

__________________
(підпис)

____________

Опрос