Идет загрузка документа (52 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении унифицированной формы акта, составляемого по результатам проведения планового (внепланового) мероприятия государственного надзора (контроля) относительно соблюдения субъектом хозяйствования требований законодательства в сфере использования и охраны земель

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
Акт, Приказ от 06.11.2018 № 538
действует с 21.12.2018

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.11.2018

м. Київ

N 538

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 листопада 2018 р. за N 1321/32773

Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері використання та охорони земель

Відповідно до частини першої статті 5, статті 6 Закону України "Про державний контроль за використанням та охороною земель", абзацу сьомого частини другої статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", Методики розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року N 342,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері використання та охорони земель, що додається.

2. Департаменту аграрної політики та сільського господарства в установленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Перший заступник Міністра

М. Мартинюк

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Державної служби України з
питань геодезії, картографії та кадастру

О. Колотілін

 

  

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

вул. Народного Ополчення, 3, м. Київ, 03151; тел.: (044) 249-96-75; факс: (044) 249-96-70;
e-mail: land@land.gov.ua

_____________________________________________________________________________________
(найменування територіального органу Держгеокадастру, що здійснює перевірку,

______________________________________________________________________________
його місцезнаходження, номер телефону, телефаксу та адреса електронної пошти)

АКТ

від ____________________
               (дата складення акта)

N   

складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері використання та охорони земель

______________________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище,
______________________________________________________________________________________
ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків , або серія та номер паспорта*

______________________________________________________________________________________
(місцезнаходження суб'єкта господарювання, номер телефону,

______________________________________________________________________________________
телефаксу та адреса електронної пошти)

вид суб'єкта господарювання за класифікацією суб'єктів господарювання (суб'єкт мікро-, малого, середнього або великого підприємництва), ступінь ризику: ______________________________________________________________________________________

види об'єктів та/або види господарської діяльності (із зазначенням коду згідно з КВЕД), щодо яких проводиться захід: ______________________________________________________________________________________

Загальна інформація про проведення заходу державного нагляду (контролю):

Розпорядчий документ, на виконання якого проводиться захід державного нагляду (контролю), від
N
Посвідчення (направлення)
від N

Тип заходу державного нагляду (контролю):

  плановий
  позаплановий

Форма заходу державного нагляду (контролю):

  перевірка
  ревізія
  обстеження
  огляд
  інша форма, визначена законом
____________________
      (назва форми заходу)

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті.

Строк проведення заходу державного нагляду (контролю):

Початок

Завершення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

число

місяць

рік

години

хвилини

число

місяць

рік

години

хвилини

Дані про останній проведений захід державного нагляду (контролю):

Плановий

Позаплановий

  не було

  не було

  був з по

Акт перевірки N

Припис щодо усунення порушень:
  не видавався; видавався;
його вимоги: виконано; не виконано

  був з по

Акт перевірки N

Припис щодо усунення порушень:
  не видавався; видавався;  
його вимоги: виконано; не виконано

Особи, що беруть участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

посадові особи органу державного нагляду (контролю):

______________________________________________________________________________________
(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)

керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа:

______________________________________________________________________________________
(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)

треті особи:  ______________________________________________________________________________________
                                                   (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)

Процес проведення заходу (його окремої дії) фіксувався:

  суб'єктом господарювання

  засобами аудіотехніки

  засобами відеотехніки

  посадовою особою органу державного нагляду (контролю)

  засобами аудіотехніки

  засобами відеотехніки

ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

Порядковий номер

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства

Ступінь ризику суб'єкта господарювання

Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)**

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

так

ні

не розглядалося

Питання для перевірки дотримання вимог законодавства, які поширюються на всіх суб'єктів господарювання у відповідній сфері

1

Державна реєстрація прав на земельну ділянку наявна

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Стаття 126 ЗКУ

2

Власником і землекористувачем, у тому числі орендарем, межі земельних ділянок дотримуються

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина шоста статті 55 ЗУ N 858-IV

3

Земельні ділянки використовуються власником та землекористувачем за їх цільовим призначенням

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт "а" частини першої статті 91, пункт "а" частини першої статті 96 ЗКУ

4

Має місце самовільне зайняття земельних ділянок

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац шістнадцятий статті 1 ЗУ N 963-IV

5

Власником землі та землекористувачем, у тому числі орендарем, заходи, передбачені затвердженою в установленому порядку документацією із землеустрою, виконуються

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина друга статті 20 ЗУ N 858-IV

6

Спеціальний дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельної ділянки (у разі здійснення таких робіт) наявний

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац перший частини другої статті 168 ЗКУ

7

Здійснено зняття, складування, зберігання поверхневого шару ґрунту та нанесення його на ділянку, з якої він був знятий (рекультивація), або на іншу земельну ділянку для підвищення її продуктивності та інших якостей

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина третя статті 168 ЗКУ

8

Власником землі та землекористувачем, у тому числі орендарем, при здійсненні господарської діяльності забезпечуються:

 

8.1

захист земель від ерозії, виснаження, засолення, осолонцювання, підкислення, перезволоження, підтоплення, заростання бур'янами, чагарниками і дрібноліссям

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац одинадцятий статті 35 ЗУ N 962-IV

8.2

підвищення родючості ґрунтів

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац четвертий статті 35 ЗУ N 962-IV

8.3

збереження корисних властивостей землі на основі застосування екологобезпечних технологій обробітку і техніки, здійснення інших заходів, які зменшують негативний вплив на ґрунти, запобігають безповоротній втраті гумусу, поживних елементів тощо

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац четвертий статті 35 ЗУ N 962-IV

8.4

дотримання стандартів, нормативів при здійсненні протиерозійних, агротехнічних, агрохімічних, меліоративних та інших заходів, пов'язаних з охороною земель, збереженням і підвищенням родючості ґрунтів відповідно до стандартів: ДСТУ 4362:2004 Якість ґрунту. Показники родючості ґрунтів, ДСТУ 7835:2015 Якість ґрунту. Агрохімічний паспорт земельної ділянки. Організаційні роботи та порядок розроблення, ДСТУ 7941:2015 Якість ґрунту. Рекультивація земель. Загальні вимоги.

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац п'ятий статті 35 ЗУ N 962-IV

8.5

здійснення заходів щодо охорони родючості ґрунтів

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина перша статті 37 ЗУ N 962-IV

8.6

застосування способів, що не призводять до погіршення якості ґрунтів

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина друга статті 37 ЗУ N 962-IV

9

У разі припинення або розірвання договору оренди землі земельну ділянку на умовах, визначених договором, орендарем повернуто орендодавцеві

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина перша статті 34 ЗУ N 161-XIV

10

Втрати сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, спричинені вилученням сільськогосподарських угідь, лісових земель і чагарників для цілей, не пов'язаних із веденням сільського і лісового господарства, відшкодовано

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац перший пункту 4 Порядку, затвердженого ПКМУ N 1279

____________
** Заповнюється керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою у добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, а 1 - питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.

ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

Порядковий номер

Нормативно-правовий акт

Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта у Мін'юсті

скорочення

найменування

дата і номер

Кодекси України

1

ЗКУ

Земельний кодекс України

25 жовтня 2001 року N 2768-III

 

Закони України

2

ЗУ N 161-XIV

Закон України "Про оренду землі"

06 жовтня 1998 року N 161-XIV

 

3

ЗУ N 858-IV

Закон України "Про землеустрій"

22 травня 2003 року N 858-IV

 

4

ЗУ N 962-IV

Закон України "Про охорону земель"

19 червня 2003 року N 962-IV

 

5

ЗУ N 963-IV

Закон України "Про державний контроль за використанням та охороною земель"

19 червня 2003 року N 963-IV

 

Постанови Кабінету Міністрів України

6

Порядок, затверджений ПКМУ N 1279

Постанова Кабінету Міністрів України "Про розміри та Порядок визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню"

17 листопада 1997 року N 1279

 

ОПИС
виявлених порушень вимог законодавства

За результатами проведення заходу державного нагляду (контролю) встановлено:

  відсутність порушень вимог законодавства;

  наявність порушень вимог законодавства.

Порядковий номер

Вимоги законодавства, які було порушено, із зазначенням відповідних статей (частин, пунктів, абзаців тощо)

Опис фактичних обставин та відповідних доказів (письмових, речових, електронних або інших), що підтверджують наявність порушення вимог законодавства

Опис негативних наслідків, що настали в результаті порушення вимог законодавства (за наявності)

Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності (зазначається згідно з формою визначення ризиків настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності)

Інформація про потерпілих (за наявності):

______________________________________________________________________________________

Положення законодавства, якими встановлено відповідальність за порушення вимог законодавства (за наявності):

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

ПЕРЕЛІК
питань для суб'єктів господарювання щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб органу державного нагляду (контролю)*

Питання щодо
здійснення контролю

Відповіді на питання

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

так

ні

дотримання вимог законодавства не є обов'язковим для посадових осіб

1.

Про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) суб'єкт господарювання письмово повідомлений не пізніше ніж за 10 днів до дня здійснення такого заходу

 

 

 

частина четверта статті 5

2.

Посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю), пред'явлено

 

 

 

частина п'ята статті 7, абзац четвертий статті 10

3.

Копію посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) надано

 

 

 

частина п'ята статті 7, абзаци четвертий та сьомий статті 10

4.

Перед початком проведення заходу державного нагляду (контролю) посадовими особами органу державного нагляду (контролю) внесено запис про проведення такого заходу до відповідного журналу суб'єкта господарювання (у разі його наявності)

 

 

 

частина дванадцята статті 4

5.

Під час проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) розглядалися лише ті питання, які стали підставою для його проведення і зазначені у направленні (посвідченні) на проведення такого заходу

 

 

 

частина перша статті 6

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу державного нагляду (контролю) та складеного акта перевірки*

Порядковий номер

Пояснення, зауваження або заперечення

 

 

 

 

Оцінка суб'єкта господарювання щодо професійного рівня посадових осіб органу державного нагляду (контролю), які проводили захід*
(від 1 до 10, де 10 - найвища схвальна оцінка)

Прізвище, ініціали посадової особи органу державного нагляду (контролю)

Професійна компетентність

Доброчесність

 

 

 

 

 

 

____________
* Частина акта заповнюється за бажанням суб'єкта господарювання (керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою).

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

___________________
(найменування посади)

______________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа:

___________________
(найменування посади)

______________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

Треті особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

___________________
(найменування посади)

______________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

___________________
(найменування посади)

______________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

Примірник цього акта на сторінках отримано :

___________________
(найменування посади)

______________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

Відмітка про відмову від підписання керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою, третіми особами цього акта ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

 

Директор Департаменту аграрної
політики та сільського господарства

В. Топчій

Опрос