Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Инструкции о порядке осуществления Фондом гарантирования вкладов физических лиц защиты прав и охраняемых законом интересов вкладчиков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц
Решение от 16.08.2018 № 2289
действует с 18.12.2018

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

16.08.2018

м. Київ

N 2289

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 листопада 2018 р. за N 1308/32760

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників

Відповідно до пункту 13 частини другої статті 4, пункту 10 частини першої статті 12 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників, затвердженої рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 26 травня 2016 року N 825, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 17 червня 2016 року за N 874/29004, що додаються.

2. Банкам - учасникам Фонду гарантування вкладів фізичних осіб:

1) привести свою діяльність, у тому числі оновити форму довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб, у відповідність до вимог Змін, затверджених цим рішенням, не пізніше 30 днів з дня, наступного за днем набрання чинності цим рішенням;

2) забезпечити у програмному забезпеченні ідентифікування вкладів (депозитів), які підпадають під термін "вклад", визначений у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", у спосіб, що забезпечує їх оперативне виокремлення.

3. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Відділу зв'язків з громадськістю та фінансової просвіти забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника директора-розпорядника Оленчика А. Я.

 

В. о. директора-розпорядника

А. Я. Оленчик

 

ЗМІНИ
до Інструкції про порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників

1. Абзац третій пункту 3 розділу I виключити.

У зв'язку з цим абзаци четвертий - сьомий вважати відповідно абзацами третім - шостим.

2. У розділі II:

1) підпункт 1 пункту 1 після слова "отримувати" доповнити словами "у приміщенні банку та на веб-сайті банку";

2) підпункт 4 пункту 2 викласти в такій редакції:

"4) до укладення договору одержати довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб, форму якої наведено у додатку до цієї Інструкції (далі - Довідка), в письмовій (паперовій або електронній) формі. У разі якщо вкладник укладає договір за допомогою засобів інформаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем в електронній формі, підтвердити її одержання шляхом надсилання повідомлення в електронній формі про одержання Довідки.".

3. У розділі III:

1) доповнити пункт 2 новим підпунктом 2 такого змісту:

"2) надавати вкладнику Довідку під підпис вкладника:

до укладення договору.

Довідка, підписана вкладником, має зберігатися у банку в справі з юридичного оформлення рахунку (у разі підтвердження в паперовій формі). У разі якщо банком надано Довідку за допомогою засобів інформаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем в електронній формі, у банку має бути повідомлення вкладника про її одержання;

після укладення договору - не рідше ніж один раз на рік у спосіб, що визначать сторони (у паперовій або електронній формі);".

У зв'язку з цим підпункти 2 - 9 вважати відповідно підпунктами 3 - 10;

2) пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Банки зобов'язані включати до змісту договорів банківського вкладу, договорів банківського рахунку, зокрема, інформацію про те, що:

1) фізична особа (у тому числі фізична особа - підприємець), з якою укладається договір, ознайомлена з Довідкою, що засвідчується окремим підписом вкладника у договорі;

2) на цей вклад на дату укладення договору поширюються / не поширюються гарантії Фонду.

У разі якщо договір банківського вкладу, банківського рахунку містить посилання на публічні(ий(у)) правила/умови/договір/оферту тощо, банк на вимогу вкладника має надати витяг з цих (цього (цієї)) правил/умов/договору/оферти тощо, засвідчений уповноваженим працівником банку.

На вимогу вкладника під час укладення договору строкового вкладу йому надається розрахунок його доходів та витрат, пов'язаних з розміщенням строкового вкладу, в якому зазначається така інформація на дату звернення:

1) сума нарахованих відсотків за весь строк розміщення вкладу, зазначений у договорі (для строкових договорів);

2) сума податків і зборів, які утримуються з вкладника, за весь строк розміщення вкладу (для строкових договорів), зазначений в договорі, із визначенням інформації, що банк виконує функції податкового агента;

3) сума комісійних винагород та інші витрати клієнта за періодами, пов'язані з розміщенням та обслуговуванням вкладу.";

3) абзац перший підпункту 4 пункту 4 викласти в такій редакції:

"4) оформлення розміщеної на веб-сайті банку інформації у вигляді окремих файлів, які розміщені безпосередньо на ресурсі веб-сайту банку та мають один з таких форматів, що забезпечують можливість їх збереження на технічних засобах користувачів і допускають після збереження можливість пошуку та копіювання довільного фрагмента тексту засобами для перегляду:".

4. Підпункт 6 пункту 1 розділу IV викласти в такій редакції:

"6) здійснювати виплату відшкодування коштів вкладникам відповідно до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 серпня 2012 року N 14, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 вересня 2012 року за N 1548/21860 (у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 26 травня 2016 року N 823).".

5. Додаток до Інструкції викласти в новій редакції, що додається.

 

Начальник відділу
стратегії та нормативно-
методологічного забезпечення

Н. О. Лапаєва

 

ДОВІДКА
про систему гарантування вкладів фізичних осіб

Вклади у
___________________________
                (найменування банку)
гарантовано

Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд)

Обмеження гарантії

Кожному вкладнику відшкодовуються кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, станом на день початку процедури виведення банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на цей день, незалежно від кількості вкладів в одному банку.
У разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", кожному вкладнику гарантується відшкодування коштів за вкладами, включаючи відсотки, на день початку процедури ліквідації банку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на дату прийняття такого рішення, незалежно від кількості вкладів в одному банку.
Гранична сума розміру відшкодування коштів за вкладами встановлюється відповідно до статті 26 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" та становить
_________________________ гривень.
                        (словами)
Відповідно до частини четвертої статті 26 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" не відшкодовуються кошти:
1) передані банку в довірче управління;
2) за вкладом у розмірі менше 10 гривень;
3) за вкладом, підтвердженим ощадним (депозитним) сертифікатом на пред'явника;
4) розміщені на вклад у банку особою, яка є пов'язаною з банком особою або була такою особою протягом року до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", - протягом року до дня прийняття такого рішення);
5) розміщені на вклад у банку особою, яка надавала банку професійні послуги як аудитор, оцінювач, у разі, якщо з дня припинення надання послуг до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних не минув один рік (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", - один рік до дня прийняття такого рішення);
6) розміщені на вклад власником істотної участі у банку;
7) за вкладами у банку, за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку проценти за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність", або мають інші фінансові привілеї від банку;
8) за вкладом у банку, якщо такий вклад використовується вкладником як засіб забезпечення виконання іншого зобов'язання перед цим банком, у повному обсязі вкладу до дня виконання зобов'язань;
9) за вкладами у філіях іноземних банків;
10) за вкладами у банківських металах;
11) розміщені на рахунках, що перебувають під арештом за рішенням суду

Якщо у вкладника більше одного вкладу в банку

Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на цей день, незалежно від кількості вкладів в одному банку відповідно до статті 26 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"

Період відшкодування у разі віднесення банку до категорії неплатоспроможних

Виплата відшкодування коштів розпочинається в порядку та у черговості, встановлених Фондом, не пізніше 20 робочих днів (для банків, база даних про вкладників яких містить інформацію про більше ніж 500000 рахунків, - не пізніше 30 робочих днів) з дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку.
Під час тимчасової адміністрації вкладник набуває право на одержання гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду в межах граничного розміру відшкодування коштів за вкладами за договорами, строк дії яких закінчився станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, та за договорами банківського рахунку.
Фонд має право не включати до розрахунку гарантованої суми відшкодування кошти за договорами банківського рахунка до отримання в повному обсязі інформації про операції, здійснені платіжною системою (внутрішньодержавною та міжнародною).
Виплата гарантованої суми відшкодування за договорами банківського рахунка здійснюється тільки після отримання Фондом у повному обсязі інформації про операції, здійснені платіжною системою (внутрішньодержавною та міжнародною)

Валюта відшкодування

Відшкодування коштів за вкладом (за договорами банківського вкладу / банківського рахунку) в іноземній валюті відбувається у національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день початку процедури виведення банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації відповідно до статті 36 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".
У разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті здійснюється в національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на день початку ліквідації банку

Контактна інформація

04053, м. Київ, вулиця Січових Стрільців, 17
тел. (044) 333-35-56, (044) 333-35-63
тел. 0-800-308-108 (для довідок)
e-mail: fgvfo@fg.gov.ua

Докладніша інформація

http://www.fg.gov.ua

Підтвердження одержання вкладником

__________________________
                           (підпис)

Додаткова інформація

Вкладом є кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або шляхом видачі іменного депозитного сертифіката, включаючи нараховані відсотки на такі кошти.
Вкладником є фізична особа (у тому числі фізична особа - підприємець), яка уклала або на користь якої укладено договір банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або яка є власником іменного депозитного сертифіката.
Вклади фізичних осіб - підприємців гарантуються Фондом незалежно від дня відкриття рахунку, починаючи з 01 січня 2017 року щодо банків, віднесених до категорії неплатоспроможних після 01 січня 2017 року.
Нарахування відсотків за вкладами припиняється у день початку процедури виведення Фондом банку з ринку (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", - у день прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку)

____________

Опрос