Идет загрузка документа (75 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Национальной комиссии по реабилитации и Типового положения о региональной комиссии по реабилитации

Министерство культуры Украины (2)
Положение, Приказ от 25.10.2018 № 926
действует с 16.11.2018

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.10.2018

м. Київ

N 926

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 листопада 2018 р. за N 1281/32733

Про затвердження Положення про Національну комісію з реабілітації та Типового положення про регіональну комісію з реабілітації

Відповідно до статей 71, 72 Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років", Положення про Міністерство культури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року N 495,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Національну комісію з реабілітації, що додається.

2. Затвердити Типове положення про регіональну комісію з реабілітації, що додається.

3. Головному спеціалісту з питань формування політики у сфері відновлення та збереження національної пам'яті Українського народу (Височанська М. Г.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на державного секретаря Карандєєва Р. В.

 

Міністр

Є. Нищук

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Національну комісію з реабілітації

I. Загальні положення

1. Національна комісія з реабілітації (далі - Національна комісія) є спеціальним постійно діючим органом при Українському інституті національної пам'яті, який утворюється відповідно до статті 71 Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років".

2. Національна комісія приймає рішення про визнання (відмову у визнанні) осіб реабілітованими або потерпілими від репресій.

3. У своїй діяльності Національна комісія керується Конституцією України, Законом України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років", указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України та цим Положенням.

4. У своїй діяльності Національна комісія враховує роз'яснення та рекомендації Українського інституту національної пам'яті щодо реалізації норм Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років", надані відповідно до частини першої статті 9 Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років".

5. Організаційно-технічне та фінансове забезпечення діяльності Національної комісії здійснює Український інститут національної пам'яті.

II. Повноваження Національної комісії

1. Розгляд та прийняття рішень з питань визнання осіб реабілітованими або потерпілими від репресій здійснюються за заявою репресованої особи, її спадкоємців, будь-якого члена її сім'ї, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері відновлення та збереження національної пам'яті Українського народу, громадського об'єднання, що провадить діяльність у сфері дослідження історії України XX століття та/або надання допомоги громадянам з питань, пов'язаних із реабілітацією жертв репресій тоталітарних режимів (далі - заявник).

2. Завданнями Національної комісії є:

розгляд обґрунтованих пропозицій регіональних комісій з реабілітації (далі - регіональні комісії) щодо визнання (відмови у визнанні) осіб реабілітованими або потерпілими від репресій;

прийняття висновків та рішень про визнання (відмову у визнанні) осіб реабілітованими або потерпілими від репресій;

аналіз практики застосування державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами законодавства з питань реабілітації жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років.

3. Національна комісія має право:

1) з ініціативи члена Національної комісії досліджувати на своєму засіданні матеріали архівної кримінальної справи, інші речові або письмові докази, у тому числі за їх місцезнаходженням, заслуховувати пояснення заявника або його представника, інших осіб, яким відомі будь-які обставини, що стосуються здійснення репресій проти конкретної особи, у тому числі у разі, якщо такі матеріали, докази або пояснення досліджувалися або заслуховувалися регіональною комісією;

2) залучати до роботи Національної комісії представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, наукових та інших установ, а також окремих фахівців за їхньою згодою;

3) одержувати безоплатно від центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, архівних установ, регіональних комісій інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на Національну комісію завдань, у строк не більше ніж 15 календарних днів, а якщо це стосується надання великого обсягу інформації, документів та матеріалів, - не більше ніж 30 календарних днів з дня надходження відповідного звернення Національної комісії до органу, посадової особи, архівної установи або регіональної комісії;

4) приймати регламент роботи Національної комісії (за необхідності);

5) обирати заступника голови, секретаря Національної комісії, припиняти їхні повноваження;

6) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, підкомісії, робочі та експертні групи тощо) (далі - робочі органи), у тому числі із залученням (за згодою) до їх складу науковців, істориків або інших осіб, які володіють спеціальними знаннями у галузі науки, мистецтва, техніки, ремесла тощо, з правом дорадчого голосу;

7) покладати попередній розгляд та опрацювання документів, матеріалів та обґрунтованих пропозицій, отриманих від регіональної комісії, на робочі органи із наступним повідомленням Національної комісії про результати такого попереднього розгляду та надання робочими органами рекомендацій щодо рішення Національної комісії;

8) подовжувати у рамках строку, визначеного частиною тринадцятою статті 8 Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років", у разі потреби, але не більш як на один місяць строк розгляду та прийняття рішення про визнання (відмову у визнанні) особи реабілітованою або потерпілою від репресій;

9) розглядати пропозиції та звернення громадян з питань, що належать до компетенції Національної комісії, у порядку, визначеному Законом України "Про звернення громадян";

10) розглядати та приймати рішення з інших питань в межах повноважень, визначених Законом України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років" та цим Положенням.

III. Склад Національної комісії

1. Національна комісія діє у складі голови, заступника голови, секретаря та членів Національної комісії.

2. До складу Національної комісії входять по одному представнику, делегованому:

Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини;

Міністерством внутрішніх справ України;

Службою безпеки України;

Українським інститутом національної пам'яті;

Генеральною прокуратурою України;

науковими установами, що здійснюють дослідження у сфері історії України XX століття, громадськими об'єднаннями, що провадять діяльність у сфері дослідження історії України XX століття та/або надання допомоги громадянам з питань, пов'язаних з реабілітацією жертв репресій тоталітарних режимів (далі - наукові установи, громадські об'єднання), створеними і зареєстрованими в Україні в установленому законом порядку. Загальна кількість представників таких наукових установ, громадських об'єднань не може перевищувати чотирьох осіб. Від однієї наукової установи або громадського об'єднання до складу Національної комісії не може бути призначено більше ніж по одному представнику.

3. Персональний склад Національної комісії на підставі пропозицій державних органів, посадових осіб, наукових установ, громадських об'єднань призначається наказом Українського інституту національної пам'яті. Кандидатури членів Національної комісії від наукових установ, громадських об'єднань добираються у порядку, встановленому розділом IV цього Положення.

4. Повноваження члена Національної комісії припиняються у разі:

1) особистої письмової заяви про припинення членства у Національній комісії;

2) відкликання органом, установою, громадським об'єднанням або посадовою особою свого представника;

3) ліквідації органу, наукової установи, громадського об'єднання, представника якого призначено до складу Національної комісії;

4) пропуску членом Національної комісії без поважних причин трьох і більше засідань Національної комісії;

5) встановлення фактів, які підтверджують, що член Національної комісії у термін до 24 серпня 1991 року був штатним співробітником репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму;

6) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо члена Національної комісії;

7) визнання члена Національної комісії в установленому порядку недієздатним або обмежено дієздатним;

8) смерті члена Національної комісії.

Повноваження члена Національної комісії припиняються Українським інститутом національної пам'яті у строк не пізніше 10 днів з дня отримання відповідної заяви, повідомлення або інформації, якою підтверджуються відповідні факти, а у випадку, зазначеному у підпункті 4 цього пункту, з дня отримання Українським інститутом національної пам'яті повідомлення голови Національної комісії.

5. Національна комісія є повноважною за умови призначення її персонального складу у кількості не менше шести членів.

У разі якщо внаслідок припинення повноважень членів Національної комісії чисельність її членів становить менше дев'яти осіб, Український інститут національної пам'яті невідкладно вживає заходів для доукомплектування персонального складу Національної комісії у порядку, встановленому цим Положенням.

6. Повідомлення про початок роботи Національної комісії, її персональний склад, а також будь-які зміни у персональному складі в обов'язковому порядку розміщується на офіційному веб-сайті Українського інституту національної пам'яті у строк не пізніше 5 робочих днів з дня призначення або зміни персонального складу Національної комісії.

7. Голова Національної комісії обирається членами Національної комісії на її засіданні.

8. Головою Національної комісії не може бути обрано особу, яка займає посаду державної служби або є посадовою особою місцевого самоврядування.

9. Голова Національної комісії:

очолює Національну комісію, здійснює загальне керівництво Національною комісією та забезпечує організацію її засідань;

головує на засіданнях Національної комісії;

організовує в межах своїх повноважень взаємодію Національної комісії з центральними і місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, громадськими об'єднаннями та іншими установами;

підписує протоколи, висновки та рішення Національної комісії;

без довіреності представляє Національну комісію у судах, у відносинах з центральними і місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, громадськими об'єднаннями та іншими установами, юридичними та фізичними особами з питань, які стосуються діяльності Національної комісії, видає довіреності від імені Національної комісії;

бере участь у заходах щодо висвітлення діяльності Національної комісії.

10. У разі відсутності голови Національної комісії його обов'язки виконує заступник голови Національної комісії.

11. Секретар Національної комісії підписує рішення Національної комісії, веде та підписує протокол засідання Національної комісії, а також здійснює інші повноваження, визначені цим Положенням, або покладені на нього рішенням Національної комісії.

IV. Порядок добору кандидатур членів Національної комісії від наукових установ, громадських об'єднань

1. Добір кандидатур членів Національної комісії від наукових установ, громадських об'єднань здійснюється шляхом жеребкування, крім випадків, визначених пунктом 8 цього розділу.

Комісія з добору кандидатур членів Національної комісії від наукових установ, громадських об'єднань (далі - комісія з добору кандидатур) утворюється Українським інститутом національної пам'яті. Персональний склад комісії з добору кандидатур затверджується наказом Українського інституту національної пам'яті.

2. Український інститут національної пам'яті розміщує оголошення про проведення добору кандидатур не пізніш як за 30 днів до проведення жеребкування або впродовж 10 днів з дня припинення повноважень відповідного члена Національної комісії від наукової установи або громадського об'єднання, отримання заяви обраного кандидата про відмову від здійснення повноважень члена Національної комісії, відмови у допущенні до жеребкування всіх кандидатур від наукових установ, громадських об'єднань відповідно до пункту 5 цього розділу.

Оголошення розміщується на офіційному веб-сайті Українського інституту національної пам'яті.

Оголошення має містити інформацію про місце, дату жеребкування, порядок і строк прийому документів, який не може бути менше ніж 20 днів, прізвище та ім'я особи, відповідальної за прийом документів, її електронну адресу та номер телефону, умови, строки проведення добору кандидатур, вимоги до кандидатур.

3. Для участі у доборі кандидатур наукові установи, громадські об'єднання упродовж строку, визначеного в оголошенні про проведення добору кандидатур, подають такі документи:

заява за формою, наведеною у додатку 1 до цього Положення;

копія статуту (положення) або іншого установчого документа наукової установи, громадського об'єднання;

копія рішення, прийнятого у порядку, встановленому статутом (положенням) або іншим установчим документом наукової установи, громадського об'єднання, або інший документ, підписаний уповноваженою особою керівного органу наукової установи, громадського об'єднання, із зазначенням кандидатури до складу Національної комісії від наукової установи, громадського об'єднання;

лист довільної форми, у якому зазначається інформація про дослідження у сфері історії України XX століття та/або діяльність у сфері надання допомоги громадянам з питань, пов'язаних з реабілітацією жертв репресій тоталітарних режимів, які здійснюються (здійснювалися) науковою установою, громадським об'єднанням;

заява довільної форми представника наукової установи, громадського об'єднання про згоду на участь у роботі Національної комісії, у якій в обов'язковому порядку має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), згода на обробку персональних даних.

Громадські об'єднання, наукові установи, які подають документи для участі у доборі кандидатур, забезпечують достовірність поданих документів та наявність згоди відповідних суб'єктів персональних даних на обробку їх персональних даних.

4. Підставами для відмови у допущенні кандидатур до жеребкування є:

1) подання кандидатури науковою установою, громадським об'єднанням, засновником (засновниками) яких є громадяни або юридичні особи держави-агресора;

2) відсутність документів та інформації, передбачених пунктом 3 цього розділу;

3) наявність або виявлення щодо кандидата будь-якої з обставин, визначених підпунктами 5 - 7 пункту 4 розділу III цього Положення;

4) відмова наукової установи, громадського об'єднання або кандидата від такої наукової установи, громадського об'єднання від участі у жеребкуванні;

5) перебування наукової установи, громадського об'єднання у процесі припинення.

Відмова у допущенні кандидатур до жеребкування з інших підстав не допускається.

Рішення комісії з добору кандидатур щодо допущення кандидатур до жеребкування, а також інформація про дату, час та місце проведення жеребкування не менше ніж за 5 днів до дня проведення жеребкування повідомляється науковим установам, громадським об'єднанням електронною поштою чи іншим засобом зв'язку, зазначеним у заяві, та розміщується на офіційному веб-сайті Українського інституту національної пам'яті.

5. У разі відмови у допущенні до жеребкування усіх кандидатур від наукових установ, громадських об'єднань проводиться повторний добір кандидатур членів Національної комісії від наукових установ, громадських об'єднань.

6. Комісія з добору кандидатур проводить жеребкування не пізніше ніж 10 днів після закінчення строку прийому документів.

Жеребкування проводиться публічно. Український інститут національної пам'яті забезпечує онлайн-трансляцію жеребкування на своєму офіційному веб-сайті.

Жеребкування проводиться за допомогою пристрою, у якому розміщуються однакові за своїми фізичними характеристиками жеребки. На кожному з жеребків зазначаються прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) кандидата і найменування наукової установи, громадського об'єднання, яке запропонувало його кандидатуру до складу Національної комісії.

Кількість жеребків має дорівнювати кількості кандидатів, які беруть участь у жеребкуванні.

Жеребки формуються у спосіб, який не дає змоги визначити дані про кандидата.

За дорученням голови комісії з добору кандидатур один із членів комісії дістає з пристрою почергово чотири жеребки та передає їх голові комісії.

Голова комісії з добору кандидатур розкриває (розпаковує) жеребки, оголошує та демонструє дані про кандидатів від наукових установ, громадських об'єднань, які є добраними для призначення до складу Національної комісії.

Після цього з пристрою дістаються всі інші жеребки, які зберігає секретар комісії з добору кандидатур до завершення добору кандидатур членів Національної комісії від наукових установ, громадських об'єднань.

7. Рішення комісії з добору кандидатур приймається простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. Спосіб голосування визначається рішенням комісії з добору кандидатур. Рішення та результати жеребкування оформлюються протоколом.

8. Якщо науковими установами, громадськими об'єднаннями для участі у доборі кандидатур подано менше чотирьох кандидатур або за рішенням комісії з добору кандидатур до участі у жеребкуванні допущено не більше чотирьох кандидатур, такі кандидатури вважаються автоматично добраними для призначення до складу Національної комісії без проведення жеребкування, про що комісія з добору кандидатур приймає відповідне рішення.

9. Результати жеребкування або рішення комісії з добору кандидатур, визначене пунктом 8 цього розділу, протягом 3 днів оприлюднюються на офіційному веб-сайті Українського інституту національної пам'яті.

10. Обраний кандидат до дати затвердження персонального складу Національної комісії має право відмовитись від здійснення повноважень члена Національної комісії, подавши про це до Українського інституту національної пам'яті відповідну письмову заяву. У такому разі проводиться добір кандидатури члена Національної комісії від наукової установи, громадського об'єднання шляхом жеребкування з числа уже поданих кандидатур, а у разі відсутності інших поданих кандидатур - повторний добір кандидатур.

V. Засідання Національної комісії

1. Основною формою роботи Національної комісії є засідання.

За потреби між засіданнями Національної комісії працюють її робочі органи, які здійснюють попередній розгляд, опрацювання документів, матеріалів та обґрунтованих пропозицій, отриманих від регіональних комісій, та надають Національній комісії свої рекомендації щодо рішення Національної комісії.

2. Засідання Національної комісії проводяться за потреби, але не менше одного разу на квартал.

Засідання Національної комісії скликається за ініціативою голови Національної комісії, його заступника або не менше чотирьох членів Національної комісії у межах строку, визначеного частиною тринадцятою статті 8 Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років", з урахуванням вимог цього Положення.

Організацію проведення засідань Національної комісії забезпечує Український інститут національної пам'яті.

3. Порядок денний засідання Національної комісії визначається особою (особами), за ініціативою якої (яких) скликається засідання Національної комісії.

4. Про дату, час і місце засідання, а також проект порядку денного Український інститут національної пам'яті повідомляє кожного члена Національної комісії у строк, достатній для прибуття на засідання, але у будь-якому разі не пізніше ніж за 10 днів до дати засідання шляхом надіслання листа засобами поштового зв'язку за адресою їх місця проживання (перебування), місцезнаходження чи місця роботи або на електронну пошту. За рішенням Національної комісії її члени можуть повідомлятися про проведення засідання в інший спосіб.

Інформація про дату, час і місце засідання, а також порядок денний не пізніше ніж за 10 днів до дати засідання розміщується на офіційному веб-сайті Українського інституту національної пам'яті.

5. Засідання Національної комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менше п'яти її членів.

6. Засідання Національної комісії проводяться відкрито. Голова Національної комісії має право прийняти рішення про проведення засідання (або розгляд окремого питання) у закритому режимі, якщо здійснюватиметься розгляд конфіденційної інформації і особи, яких вона стосується, заборонили її розголошення.

Особи, присутні на засіданнях Національної комісії, що проводяться відкрито, мають право здійснювати фіксацію таких засідань, у тому числі за допомогою технічних засобів.

7. Рішення Національної комісії приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів Національної комісії, присутніх на засіданні. Жоден з членів Національної комісії, присутніх на засіданні, не має права утримуватися від голосування. Члени Національної комісії голосують "за" або "проти". У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним.

8. Усі рішення Національної комісії не пізніше 10 робочих днів з дня їх прийняття оприлюднюються на офіційному веб-сайті Українського інституту національної пам'яті, а також на офіційних веб-сайтах Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій відповідно.

VI. Порядок прийняття рішення з питань визнання особи реабілітованою або потерпілою від репресій

1. Розгляд та прийняття рішення з питань визнання особи реабілітованою або потерпілою від репресій здійснюються Національною комісією на підставі обґрунтованих пропозицій регіональної комісії, які разом із заявою заявника, іншими документами, матеріалами та доказами (оригіналами або копіями), що досліджувалися під час попереднього розгляду, протоколом засідання регіональної комісії, а також електронною копією обґрунтованих пропозицій надсилаються регіональною комісією (далі - обґрунтовані пропозиції та матеріали).

2. Після надходження обґрунтовані пропозиції та матеріали невідкладно реєструються у журналі за формою, наведеною у додатку 2 до цього Положення.

3. Попередній розгляд та опрацювання обґрунтованих пропозицій і матеріалів до засідання Національної комісії за рішенням Національної комісії може здійснювати робочий орган Національної комісії. У такому разі Національна комісія встановлює строк такого попереднього розгляду та спосіб, у який робочі органи мають повідомити Національну комісію про його результати та надати свої рекомендації щодо рішення Національної комісії.

4. Про дату, час і місце засідання Національної комісії з розгляду обґрунтованих пропозицій і матеріалів по суті заявника в обов'язковому порядку повідомляють у строк, достатній для прибуття на засідання, але у будь-якому разі не пізніше ніж за 10 днів. У разі якщо заявником є інша особа, ніж та, щодо якої вирішується питання про визнання її реабілітованою або потерпілою від репресій, у той самий строк про дату, час і місце засідання також повідомляють особу, щодо якої вирішується питання про визнання її реабілітованою або потерпілою від репресій, крім випадків, коли така особа померла або її місце проживання невідомо.

5. Неявка заявника (його представника), повідомленого про дату, час і місце засідання згідно з пунктом 4 цього розділу, не перешкоджає розгляду обґрунтованих пропозицій та матеріалів по суті, крім випадків, визначених абзацом другим цього пункту.

У разі повідомлення заявником (його представником) про поважні причини неявки Національна комісія відкладає розгляд обґрунтованих пропозицій та матеріалів по суті на іншу дату у межах строку, визначеного частиною тринадцятою статті 8 Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років".

Повторна неявка заявника (його представника) незалежно від причин не перешкоджає розгляду обґрунтованих пропозицій та матеріалів по суті.

6. Перерва у розгляді обґрунтованих пропозицій та матеріалів по суті може бути оголошена у разі, якщо під час розгляду виникла потреба у:

1) витребуванні від центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, архівних установ, регіональної комісії інформації, документів та матеріалів, необхідних для прийняття рішення про визнання особи реабілітованою або потерпілою від репресій, з ініціативи члена Національної комісії або за зверненням заявника чи його представника;

2) залученні осіб, які володіють спеціальними знаннями у галузі науки, мистецтва, техніки, ремесла тощо, представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, наукових та інших установ, а також окремих фахівців за їхньою згодою для з'ясування обставин, що мають значення для прийняття рішення про визнання особи реабілітованою або потерпілою від репресій.

Перерва оголошується у межах строку, визначеного частиною тринадцятою статті 8 Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років".

7. Під час розгляду обґрунтованих пропозицій та матеріалів щодо особи, яка до 24 серпня 1991 року була обвинувачена або якій було призначено покарання за рішенням позасудового органу незалежно від діяння або мотивів обвинувачення, Національна комісія:

заслуховує стислий виклад змісту заяви заявника, обґрунтованих пропозицій регіональної комісії, результати попереднього розгляду та опрацювання обґрунтованих пропозицій і матеріалів робочими органами;

за потреби перевіряє, чи приймалося раніше Національною комісією щодо цієї особи рішення про визнання (відмову у визнанні) її реабілітованою або потерпілою від репресій;

перевіряє факт обвинувачення або призначення покарання особі за рішенням позасудового органу.

8. Під час розгляду обґрунтованих пропозицій та матеріалів щодо особи, зазначеної у пунктах 2 - 5 статті 12 або у статті 13 Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років", Національна комісія:

заслуховує стислий виклад змісту заяви заявника, обґрунтованих пропозицій регіональної комісії, результати попереднього розгляду та опрацювання обґрунтованих пропозицій і матеріалів робочими органами;

за потреби перевіряє, чи приймалося раніше Національною комісією щодо цієї особи рішення про визнання (відмову у визнанні) її реабілітованою або потерпілою від репресій;

досліджує матеріали архівної кримінальної справи, інші речові або письмові докази, у тому числі за потреби за їх місцезнаходженням;

заслуховує пояснення заявника або його представника, інших осіб, яким відомі будь-які обставини, що стосуються здійснення репресій проти особи, щодо якої вирішується питання про визнання її реабілітованою або потерпілою від репресій;

за потреби витребовує інформацію, документи та матеріали або може залучати осіб, які володіють спеціальними знаннями, чи окремих фахівців для з'ясування обставин, що мають значення для прийняття рішення, згідно з підпунктами 1, 2 пункту 6 цього розділу.

9. Якщо у заяві заявника одночасно міститься кілька окремих обвинувачень чи фактів здійснення репресій проти особи, щодо якої вирішується питання про визнання її реабілітованою або потерпілою від репресій, і щодо частини з них особу було обвинувачено або їй було призначено покарання за рішенням позасудового органу, а щодо іншої частини особу було обвинувачено або їй було призначено покарання за рішенням іншого репресивного органу, розгляд кожного з таких обвинувачень чи фактів здійснення репресій Національна комісія здійснює окремо згідно з пунктами 7, 8 цього розділу.

10. У разі прийняття рішення щодо особи, яку до 24 серпня 1991 року було обвинувачено або якій було призначено покарання за рішенням позасудового органу незалежно від діяння або мотивів обвинувачення чи призначення покарання, Національна комісія перевіряє або встановлює факт обвинувачення або призначення покарання позасудовим органом і приймає рішення про визнання такої особи реабілітованою з огляду на сам факт порушення права на справедливий суд та презумпції невинуватості.

11. За результатами розгляду обґрунтованих пропозицій та матеріалів Національна комісія приймає висновок за формою, наведеною у додатку 3 або 4 до цього Положення, та рішення за формою, наведеною у додатку 5 до цього Положення, про визнання особи реабілітованою або потерпілою від репресій повністю або щодо окремих обвинувачень чи фактів здійснення проти такої особи окремих форм репресій, визначених Законом України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років", або відмовляє у визнанні особи реабілітованою або потерпілою від репресій.

12. Усі сумніви щодо фактів, на підставі яких стосовно особи було вчинено репресії, тлумачаться на користь особи, щодо якої ухвалюється рішення.

Під час прийняття рішення Національна комісія не обмежена доводами, викладеними в обґрунтованих пропозиціях регіональної комісії або рекомендаціях робочих органів щодо рішення Національної комісії.

Прийняття рішення про визнання особи реабілітованою або потерпілою від репресій лише на підставі пояснень заявника або його представника, інших осіб, яким відомі будь-які обставини, що стосуються вчинення репресій проти конкретної особи, забороняється.

13. Рішення Національної комісії набирає чинності з дня його прийняття.

14. Засвідчені копії висновку та рішення Національної комісії про визнання (відмову у визнанні) особи реабілітованою або потерпілою від репресій протягом 15 робочих днів з дня прийняття вручаються (надсилаються) заявнику, а у разі, якщо заявником є інша особа, ніж та, яку визнано (якій відмовлено у визнанні) реабілітованою або потерпілою від репресій, - також особі, яку визнано (якій відмовлено у визнанні) реабілітованою або потерпілою від репресій, крім випадків, коли на день прийняття рішення така особа померла або місце проживання такої особи невідомо.

Засвідчені копії висновку та рішення Національної комісії у строк не пізніше 3 робочих днів з дня прийняття вручаються (надсилаються) Українському інституту національної пам'яті.

Український інститут національної пам'яті засвідчену копію рішення Національної комісії надсилає Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям відповідно.

15. Рішення Національної комісії може бути оскаржено у судовому порядку.

VII. Інші питання діяльності Національної комісії

1. Під час засідання Національної комісії ведеться протокол, ведення якого забезпечує секретар Національної комісії.

Протокол засідання Національної комісії з питання визнання (відмови у визнанні) особи реабілітованою або потерпілою від репресій виготовляється у двох оригінальних примірниках. У разі якщо на засіданні Національної комісії розглядалися обґрунтовані пропозиції регіональної комісії (комісій) щодо більше ніж однієї особи, протокол засідання виготовляється в одному оригінальному примірнику.

2. Протокол підписують головуючий на засіданні та секретар Національної комісії невідкладно, але не пізніше наступного дня після засідання Національної комісії. Протокол є відкритим для ознайомлення.

3. Висновок та рішення Національної комісії з питання визнання (відмови у визнанні) особи реабілітованою або потерпілою від репресій виготовляються у двох оригінальних примірниках, які підписуються головуючим на засіданні та секретарем Національної комісії і засвідчуються круглою печаткою Українського інституту національної пам'яті. Один примірник разом із протоколом (витягом з протоколу) засідання Національної комісії, а також додатковими документами та матеріалами (оригіналами або копіями), витребуваними Національною комісією, підшивається у хронологічному порядку у спеціальну обкладинку разом з іншими матеріалами відповідно до пункту 3 розділу VIII Типового положення про регіональну комісію з реабілітації, затвердженого наказом Міністерства культури України від 25 жовтня 2018 року N 926, та передається Українському інституту національної пам'яті, інший - залишається у справах Національної комісії.

4. Після прийняття Національною комісією рішення про визнання (відмову у визнанні) особи реабілітованою або потерпілою від репресій засвідчені копії матеріалів, зазначених у пункті 3 цього розділу, крім тих, які передавалися в електронній формі, передаються до архівної установи за місцем зберігання архівної кримінальної справи.

5. Висновки, рішення, протоколи засідань Національної комісії, матеріали, зазначені у пункті 3 цього розділу, зберігаються у галузевому державному архіві Українського інституту національної пам'яті.

6. Національна комісія має бланк із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

 

Головний спеціаліст з питань
формування політики у сфері
відновлення та збереження національної
пам'яті Українського народу

М. Височанська

 

ЗАЯВА
наукової установи, громадського об'єднання для участі у доборі кандидатур членів Національної комісії з реабілітації

 

Український інститут національної пам'яті

 

_________________________________________________
(повне найменування, місцезнаходження, поштовий індекс, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номер телефону, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти наукової установи, громадського об'єднання)

ЗАЯВА

Просимо допустити до участі у жеребкуванні з добору кандидатур членів Національної комісії з реабілітації від наукових установ, громадських об'єднань представника
_____________________________________________________________________________________
(повне найменування наукової установи або громадської організації та прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) кандидата у родовому відмінку)

Додатки:

1. Копія статуту (положення) або іншого установчого документа наукової установи (громадського об'єднання) на __ арк.;

2. Копія рішення, підписаного уповноваженою особою наукової установи (громадського об'єднання), із зазначенням кандидатури до складу Національної комісії з реабілітації на __ арк.;

3. Лист з інформацією про дослідження у сфері історії України XX століття та/або діяльність у сфері надання допомоги громадянам з питань, пов'язаних з реабілітацією жертв репресій тоталітарних режимів, на __ арк.;

4. Заява представника наукової установи (громадського об'єднання) про згоду на участь у роботі Національної комісії з реабілітації із зазначенням прізвища, імені, по батькові (за наявності), згоди на обробку персональних даних на __ арк.

_____________________
(посада)

___ ____________ 20__ року

______________
(підпис)

___________________
(ім'я та прізвище)

 

ЖУРНАЛ
реєстрації обґрунтованих пропозицій регіональних комісій з реабілітації

Дата надходження

Індекс документа

Найменування регіональної комісії з реабілітації

П. І. Б. заявника - фізичної особи або повне найменування заявника - юридичної особи

П. І. Б. особи, в інтересах якої подано заяву*

Стислий зміст заяви

Передання до робочого органу Національної комісії для здійснення попереднього розгляду та опрацювання**

Дата розгляду та суть рішення Національної комісії з реабілітації

Дата повернення матеріалів до регіональної комісії з реабілітації

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

____________
* Зазначається лише у разі, якщо заявник подає заяву в інтересах іншої особи.

** Зазначаються назва робочого органу Національної комісії з реабілітації, дата прийняття рішення про передання для здійснення попереднього розгляду та опрацювання, встановлений строк надання рекомендацій.

 

ВИСНОВОК
Національної комісії з реабілітації про визнання особи, репресованої за рішенням позасудового органу, реабілітованою

Особа, щодо якої приймається висновок ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                           (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), рік народження)

Заявник1 ____________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) заявника - фізичної особи або повне найменування заявника - юридичної особи)

Найменування позасудового органу, рішенням якого особу було репресовано
_____________________________________________________________________________________

Наявність інформації про вчинення репресій проти особи, що міститься в архівній кримінальній справі, іншому носії архівної інформації репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років, архівному документі, що зберігається в архівній установі (установах) України: так/ні

Місце вчинення репресій ______________________________________________________________
(чи були репресії проти особи вчинені на території України, визначеній у статті 11 Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років", чи на території іншої держави - республіки колишнього СРСР)

Наявність щодо репресованої особи факту її проживання на території України до моменту вчинення репресій або наявність у репресованої особи громадянства України
_____________________________________________________________________________________
(наявність або відсутність факту проживання особи на території України, визначеній у статті 11 Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років", до моменту вчинення репресій проти неї чи наявність або відсутність у особи громадянства України)

Дата надходження заяви про визнання особи реабілітованою або потерпілою від репресій
_____________________________________________________________________________________

Найменування регіональної комісії з реабілітації, яка здійснювала попередній розгляд обставин, пов'язаних із учиненням репресій
_____________________________________________________________________________________

Дата складання обґрунтованих пропозицій регіональної комісії з реабілітації, номер протоколу засідання регіональної комісії
_____________________________________________________________________________________

Наявність раніше прийнятого рішення Національної комісії з реабілітації, яке набрало чинності, щодо тієї самої особи: ні/так
(у разі наявності рішення Національної комісії з реабілітації щодо тієї самої особи зазначаються дата такого рішення і його суть (особу визнано реабілітованою/потерпілою від репресій повністю; щодо окремих обвинувачень чи фактів вчинення окремих форм репресій; відмовлено у визнанні реабілітованою/потерпілою від репресій))

Опис обставин

1. Обґрунтовані пропозиції регіональної комісії з реабілітації
_____________________________________________________________________________________
                            (стислий зміст обґрунтованих пропозицій регіональної комісії з реабілітації)

2. Перелік документів, матеріалів та інших доказів, які досліджувалися на засіданні Національної комісії з реабілітації ___________

3. Наявність або відсутність підстав для визнання особи реабілітованою (потерпілою від репресій) ____________________________________________________________________________
(наявність або відсутність підстав для визнання особи реабілітованою чи потерпілою від репресій повністю або щодо окремих обвинувачень чи фактів вчинення проти такої особи окремих форм репресій, визначених Законом України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років")

4. Норми Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років", які застосовувала Національна комісія з реабілітації під час прийняття рішення
_____________________________________________________________________________________

5. Примітки2 _________________________________________________________________________
(будь-які додаткові відомості, які Національна комісія з реабілітації визначила за потрібне зазначити у висновку)

Голова Національної комісії з реабілітації3

__________________________________________
(ім'я та прізвище)

Секретар Національної комісії з реабілітації

__________________________________________
(ім'я та прізвище)

М. П.

____________
1 Зазначається лише у разі, якщо заявником є інша особа, ніж та, щодо якої приймається рішення про визнання (відмову у визнанні) реабілітованою.

2 Зазначаються у разі потреби.

3 У разі відсутності голови Національної комісії з реабілітації під час засідання та прийняття рішення висновок підписує головуючий на засіданні.

 

ВИСНОВОК
Національної комісії з реабілітації про визнання реабілітованою (потерпілою від репресій) особи, репресованої (потерпілої від репресій) за рішенням іншого репресивного органу

Особа, щодо якої приймається висновок ________________________________________________
                                                                                                   (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), рік народження)

Заявник1 ____________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) заявника - фізичної особи або повна назва заявника - юридичної особи)

Стосунки з репресованою особою2 ______________________________________________________
(перебування у шлюбі станом на момент здійснення репресій; дитина, яка у віці до 18 років залишилася без батька, матері (усиновлювача), або яка народилася не пізніше 10 місяців з дня арешту батька, матері, або яка народилася у місці позбавлення волі, на засланні, висланні тощо, або яка народилася у матері, яку примусово безпідставно поміщено до психіатричного закладу, під час перебування матері у такому закладі, або які у віці до 18 років перебували у спецприймальниках чи розподільниках, спеціальних будинках малюка чи дитячих будинках репресивних органів; дитина, примусово позбавлена імені (родового імені) внаслідок репресій проти батька, матері)

Найменування іншого репресивного органу, рішенням якого особу було репресовано
_____________________________________________________________________________________

Наявність інформації про вчинення репресій проти особи, що міститься в архівній кримінальній справі, іншому носії архівної інформації репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років, архівному документі, що зберігається в архівній установі (установах) України: так/ні

Місце вчинення репресій ______________________________________________________________
(чи були репресії проти особи вчинені на території України, визначеній у статті 11 Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років", або на території іншої держави - республіки колишнього СРСР)

Наявність щодо репресованої особи факту її проживання на території України до моменту вчинення репресій або наявність у репресованої особи громадянства України
_____________________________________________________________________________________
(наявність або відсутність факту проживання особи на території України, визначеній у статті 11 Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років", до моменту вчинення репресій проти неї чи наявність або відсутність у особи громадянства України)

Дата надходження заяви про визнання особи реабілітованою або потерпілою від репресій
_____________________________________________________________________________________

Найменування регіональної комісії з реабілітації, яка здійснювала попередній розгляд обставин, пов'язаних із здійсненням репресій
_____________________________________________________________________________________

Дата складання обґрунтованих пропозицій регіональної комісії з реабілітації, номер протоколу засідання регіональної комісії
_____________________________________________________________________________________

Наявність раніше прийнятого рішення Національної комісії з реабілітації, яке набрало чинності, щодо тієї самої особи: ні/так
(у разі наявності рішення Національної комісії з реабілітації щодо тієї самої особи зазначаються дата такого рішення і його суть (особу визнано реабілітованою/потерпілою від репресій повністю; щодо окремих обвинувачень чи фактів вчинення окремих форм репресій; відмовлено у визнанні реабілітованою/потерпілою від репресій))

Опис обставин

1. Дата призначення покарання ________________________________________________________
(дата винесення рішення іншого репресивного органу, яким особу було репресовано. Якщо справу проти особи було припинено під час слідства, попереднього (досудового) слідства або закрито за відсутністю події злочину, відсутністю складу злочину, недоведеністю участі особи у вчиненні злочину, зазначається дата припинення або закриття справи і підстава, за якою справу було припинено (закрито) (відсутність події злочину, відсутність складу злочину, недоведеність участі особи у вчиненні злочину))

2. Законодавчий акт або діяння, за яке особу було репресовано
_____________________________________________________________________________________
(статті законодавчих актів СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних республік у складі СРСР або назва нормативно-правового акта чи діяння згідно зі статтею 3 Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років", за порушення або вчинення якого особу було репресовано)

3. Форма репресії _____________________________________________________________________
(форма репресії відповідно до статті 2 Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років")

4. Наявність факту реабілітації особи, яка вчинила діяння, за недонесення (неповідомлення) про вчинення або підготовку до вчинення якого було передбачено кримінальну або адміністративну відповідальність3: ні/так
(у разі реабілітації такої особи зазначаються найменування органу, яким прийнято рішення про реабілітацію (визнання реабілітованою), дата і номер (за наявності) рішення про реабілітацію, статті законодавчих актів СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних республік у складі СРСР або назва нормативно-правового акта чи діяння, за вчинення якого особу було репресовано, прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дата народження особи, яку реабілітовано (визнано реабілітованою))

5. Позиція заявника (його представника) ________________________________________________
                                                                (стислий зміст заяви заявника та його пояснень під час засідання Національної комісії)

6. Позиція особи, яку було репресовано або яка потерпіла від репресій3
_____________________________________________________________________________________
(стислий зміст пояснень особи під час засідання Національної комісії, якщо заявником є інша особа, ніж та, щодо якої приймається рішення про визнання її реабілітованою або потерпілою від репресій)

7. Пояснення інших осіб, яким відомі будь-які обставини, що стосуються вчинення репресій проти особи3 _________________________________________________________________________
              (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) особи, стислий зміст пояснень під час засідання Національної комісії)

8. Інформація від представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, наукових та інших установ, осіб, які володіють спеціальними знаннями у галузі науки, мистецтва, техніки, ремесла тощо, окремих фахівців3
_____________________________________________________________________________________
(повне найменування органу або установи, прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) особи, її посада або рід занять, освіта, документ, що підтверджує наявність у особи права на зайняття відповідною діяльністю (за потреби), стислий зміст інформації)

9. Обґрунтовані пропозиції регіональної комісії з реабілітації
_____________________________________________________________________________________
                                         (стислий зміст обґрунтованих пропозицій регіональної комісії з реабілітації)

10. Перелік документів, матеріалів та інших доказів, які досліджувалися на засіданні Національної комісії з реабілітації ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

11. Мотив учинення репресій __________________________________________________________
(мотив учинення репресій проти особи відповідно до статті 11 Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років" факт відсутності такого мотиву та підстави, з яких Національною комісією з реабілітації зроблено висновок про наявність або відсутність мотиву)

12. Наявність або відсутність підстав для визнання особи реабілітованою (потерпілою від репресій) ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(наявність або відсутність підстав для визнання особи реабілітованою (потерпілою від репресій) повністю або щодо окремих обвинувачень чи фактів вчинення окремих форм репресій, щодо яких наявні (відсутні) підстави для визнання особи реабілітованою (потерпілою від репресій))

13. Мотиви, якими керувалась Національна комісія з реабілітації під час прийняття рішення
_____________________________________________________________________________________
(мотиви, з яких Національна комісія з реабілітації дійшла висновку про наявність або відсутність підстав для визнання особи реабілітованою (потерпілою від репресій) повністю або щодо окремих обвинувачень чи фактів вчинення окремих форм репресій)

14. Норми Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років", які застосовувала Національна комісія з реабілітації під час прийняття рішення
_____________________________________________________________________________________

15. Примітки3
_____________________________________________________________________________________
      (будь-які додаткові відомості, які Національна комісія з реабілітації визначила за потрібне викласти у висновку)

Голова Національної комісії з реабілітації4

__________________________________________
(ім'я та прізвище)

Секретар Національної комісії з реабілітації

__________________________________________
(ім'я та прізвище)

М. П.

____________
1 Зазначається лише у разі, якщо заявником є інша особа, ніж та, щодо якої приймається рішення про визнання (відмову у визнанні) реабілітованою або потерпілою від репресій.

2 Зазначається лише у разі, якщо рішення Національної комісії з реабілітації стосується визнання особи потерпілою від репресій.

3 Інформація зазначається у разі потреби.

4 У разі відсутності голови Національної комісії з реабілітації під час засідання та прийняття рішення висновок підписує головуючий на засіданні.

 

РІШЕННЯ
Національної комісії з реабілітації

_____________________________________________________________________________________
(дата та місце прийняття рішення)

Національна комісія з реабілітації, розглянувши на засіданні обґрунтовані пропозиції
_____________________________________________________________________________________,
                (назва регіональної комісії з реабілітації, дата складання обґрунтованих пропозицій та номер протоколу
                                                                           засідання регіональної комісії)
щодо можливості визнання реабілітованим(ою) (потерпілим(ою) від репресій)
_____________________________________________________________________________________,
        (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), рік народження особи, щодо якої приймається рішення про визнання
                                               (відмову у визнанні) реабілітованою або потерпілою від репресій)

вирішила:

Визнати _____________________________________________________________________________
(рішення Національної комісії з реабілітації про визнання особи реабілітованою (потерпілою від репресій) або відмову у визнанні особи реабілітованою (потерпілою від репресій). У разі визнання особи реабілітованою (потерпілою від репресій) щодо окремих обвинувачень чи фактів здійснення окремих форм репресій окремо зазначається, щодо яких обвинувачень чи фактів здійснення окремих форм репресій особу визнано реабілітованою (потерпілою від репресій))

Голова Національної комісії з реабілітації*

__________________________________________
(ім'я та прізвище)

Секретар Національної комісії з реабілітації

__________________________________________
(ім'я та прізвище)

М. П.

____________
* У разі відсутності голови регіональної комісії з реабілітації під час попереднього розгляду обґрунтовані пропозиції підписує головуючий на засіданні регіональної комісії, на якому здійснювався попередній розгляд.

____________

Опрос