Идет загрузка документа (356 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении унифицированной формы акта, составляемого по результатам проведения планового (внепланового) мероприятия государственного надзора (контроля) относительно соблюдения субъектом хозяйствования требований законодательства в сфере землеустройства

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
Форма, Акт, Приказ от 26.10.2018 № 515
действует с 27.11.2018

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.10.2018

м. Київ

N 515

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
09 листопада 2018 р. за N 1278/32730

Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері землеустрою

Відповідно до абзаців сьомого та восьмого частини другої статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", пункту "ж1" статті 14, статті 611 Закону України "Про землеустрій", Методики розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року N 342,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері землеустрою, що додається.

2. Департаменту аграрної політики та сільського господарства забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Перший заступник Міністра

М. Мартинюк

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Державної служби
України з питань геодезії,
картографії та кадастру

О. Колотілін

 

  

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

вул. Народного Ополчення, 3, м. Київ, 03151; тел.: (044) 249-96-75; факс: (044) 249-96-70;
e-mail: land@land.gov.ua

_____________________________________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження, телефони
_____________________________________________________________________________________
територіального органу Держгеокадастру, що проводить захід)

АКТ

від ____________________
(дата складення акта)

N   

складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері землеустрою
_____________________________________________________________________________________
                                          (найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище,
_____________________________________________________________________________________
                                ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків   , або серія та номер паспорта*
_____________________________________________________________________________________
                                                                    (місцезнаходження суб'єкта господарювання, номер телефону,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                           телефаксу та адреса електронної пошти)

вид суб'єкта господарювання за класифікацією суб'єктів господарювання (суб'єкт мікро-, малого, середнього або великого підприємництва), ступінь ризику:
_____________________________________________________________________________________

види об'єктів та/або види господарської діяльності (із зазначенням коду згідно з КВЕД), щодо яких проводиться захід:
_____________________________________________________________________________________

Загальна інформація про проведення заходу державного нагляду (контролю):

Розпорядчий документ, на виконання якого проводиться захід державного нагляду (контролю),
від
 
Посвідчення (направлення)
від N   

Тип заходу державного нагляду (контролю):
  плановий
  позаплановий

Форма заходу державного нагляду (контролю):
  перевірка
  ревізія
  обстеження
  огляд
  інша форма, визначена законом
_______________
(назва форми заходу)

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган мають відмітку в паспорті.

Строк проведення заходу державного нагляду (контролю):

Початок

Завершення

  

  

 

  

  

  

  

 

  

  

число

місяць

рік

години

хвилини

число

місяць

рік

години

хвилини

Дані про останній проведений захід державного нагляду (контролю):

 Плановий

 Позаплановий

   не було

   не було

   був з    по   

 Акт перевірки N
 

  Припис щодо усунення порушень:

  не видавався;  видавався;

 його вимоги:  виконано;  не виконано

   був з    по   

 Акт перевірки N
 

 Припис щодо усунення порушень:

  не видавався;  видавався;

 його вимоги:  виконано;  не виконано

Особи, що беруть участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

посадові особи органу державного нагляду (контролю):
_____________________________________________________________________________________
                                                                                 (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)

керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа:
_____________________________________________________________________________________
                                                                                  (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)

треті особи:
_____________________________________________________________________________________
                                                                                 (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)

Процес проведення заходу (його окремої дії) фіксувався:

  суб'єктом господарювання

  засобами аудіотехніки

   засобами відеотехніки

  посадовою особою органу державного   нагляду (контролю)

   засобами аудіотехніки

  засобами відеотехніки

ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

Поряд-
ковий номер

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства

Ступінь ризику суб'єкта господа-
рювання

Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)*

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

так

ні

не розгля- далося

Питання для перевірки дотримання вимог законодавства, які поширюються на всіх суб'єктів господарювання у відповідній сфері

1. Загальні питання

1.1

Юридична особа, що володіє необхідним технічним і технологічним забезпеченням, має у своєму складі за основним місцем роботи не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою;
фізична особа - підприємець, яка володіє необхідним технічним і технологічним забезпеченням, є сертифікованим інженером-землевпорядником, відповідальним за якість робіт із
землеустрою

Високий середній низький

 

 

 

 

Абзаци другий та третій частини другої статті 26 ЗУ від 22.05.2003 N 858-IV

1.2

Відповідальними
особами за якість робіт із землеустрою визначені
сертифіковані інженери-землевпорядники

високий середній низький

 

 

 

 

Частина третя статті 66 ЗУ від 22.05.2003 N 858-IV

1.3

Сертифіковані
інженери-землевпорядники:

 

  

  

  

  

 

1.3.1

зареєстровані в
Державному реєстрі сертифікованих
інженерів-землевпорядників відповідно до
Закону України "Про землеустрій"

високий середній низький

 

 

 

 

Частина четверта статті 66 ЗУ від 22.05.2003 N 858-IV

1.3.2

склали кваліфікаційний іспит, отримали кваліфікаційний сертифікат, що підтверджує відповідність інженера-землевпорядника кваліфікаційним вимогам та його спроможність самостійно складати окремі види документації із землеустрою та документації з оцінки земель, виконувати топографо-геодезичні і картографічні роботи, проводити інвентаризацію земель, перевіряти якість ґрунтових, геоботанічних та інших обстежень земель при здійсненні землеустрою

високий середній низький

 

 

 

 

Частина одинадцята статті 66 ЗУ від 22.05.2003 N 858-IV; пункт 3 розділу II Прикінцевих та перехідних положень ЗУ від 02.10.2012 N 5394-VI

1.3.3

мають особисту печатку, на якій зазначено прізвище, ім'я, по батькові особи та реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби та мають відмітку у паспорті)

високий середній низький

 

 

 

 

Частина чотирнадцята статті 66 ЗУ від 22.05.2003 N 858-IV

1.4

Сертифіковані інженери-землевпорядники не обмежені у дієздатності або не визнані недієздатними за рішенням суду

високий середній низький

 

 

 

 

Частина п'ята статті 66 ЗУ від 22.05.2003 N 858-IV

1.5

Сертифіковані інженери-землевпорядники не рідше одного разу на чотири роки підвищували кваліфікацію за програмою підвищення кваліфікації

високий середній низький

 

 

 

 

Частина шістнадцята статті 66 ЗУ від 22.05.2003 N 858-IV

1.6

Інженери-землевпорядники несуть відповідальність за достовірність інформації, яка подається до Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників, у порядку, встановленому Законом України "Про землеустрій"

високий середній низький

 

 

 

 

Частина шоста статті 661 ЗУ від 22.05.2003 N 858-IV

2. Організаційні питання

2.1

Розробники документації із землеустрою інформують зацікавлених осіб про здійснення землеустрою

високий середній низький

 

 

 

 

Пункт "б" частини другої статті 28 ЗУ від 22.05.2003 N 858-IV

2.2

Відповідність документації із землеустрою положенням нормативно-технічних документів, державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою засвідчено:

 

 

 

 

 

 

2.2.1

у паперовій формі - підписом та особистою печаткою сертифікованого інженера-землевпорядника, який відповідає за якість робіт із землеустрою;

високий середній низький

 

 

 

 

Абзац другий частини четвертої статті 25 ЗУ від 22.05.2003 N 858-IV

2.2.2

в електронній формі - електронним цифровим підписом сертифікованого інженера-землевпорядника, який відповідає за якість робіт із землеустрою,

високий середній низький

 

 

 

 

Абзац третій частини четвертої статті 25 ЗУ від 22.05.2003 N 858-IV

2.3

Авторський нагляд за виконанням проектів землеустрою здійснюється розробниками документації із землеустрою:

 

  

 

 

 

 

2.3.1

перевірка повноти та якості виконання заходів, окремих рішень, передбачених цією документацією, а також вимог нормативно-правових актів з питань здійснення землеустрою

високий середній низький

 

 

 

 

Частина перша статті 64 ЗУ від 22.05.2003 N 858-IV

2.3.2

здійснюється в строки, визначені відповідно до графіка реалізації проекту землеустрою

високий середній низький

 

 

 

 

Частина друга статті 64 ЗУ від 22.05.2003 N 858-IV

2.4

Результати, одержані під час авторського нагляду за реалізацією проекту землеустрою, внесено в журнал авторського нагляду за виконанням проектів землеустрою

високий середній низький

 

 

 

 

Частина третя статті 64 ЗУ від 22.05.2003 N 858-IV;
пункт 3 наказу Держкомзему України від 28.11.2003 N 295

2.5

Вимоги до змісту, структури і технічних характеристик електронного документа, порядку оформлення електронного документа, що містить відомості про результати робіт із землеустрою та оцінки земель в електронному вигляді (електронного документа), з метою внесення даних до Державного земельного кадастру, а також набір базових лексичних та синтаксичних правил для створення електронного документа

  

  

  

  

  

  

2.5.1

До електронного документа внесено інформацію про результати та виконавців робіт із землеустрою та оцінки земель, топографо-геодезичних робіт

високий середній низький

 

 

 

 

Абзац перший пункту 4 додатка 1 до Порядку ведення державного земельного кадастру, затвердженого ПКМУ від 17.10.2012 N 1051

2.5.2

Виконавцем робіт заповнено ті елементи електронного документа, щодо яких він розробив документацію із землеустрою або оцінки земель відповідно до укладених договорів

високий середній низький

 

 

 

 

Пункт 7 додатка 1 до Порядку ведення державного земельного кадастру, затвердженого ПКМУ від 17.10.2012 N 1051

2.6

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок проведена юридичними особами, які є розробниками документації із землеустрою відповідно до Закону України "Про землеустрій"

високий середній низький

 

 

 

 

Частина третя статті 18 ЗУ від 11.12.2003 N 1378-IV

2.7

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок проведена відповідно до державних стандартів, норм, правил, а також інших нормативно-правових актів на землях усіх категорій та форм власності

високий середній низький

 

 

 

 

Частина перша статті 18 ЗУ від 11.12.2003 N 1378-IV

2.8

Розробники технічної документації бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель та нормативної грошової оцінки земельних ділянок, а також звітів про проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок безоплатно передали копії матеріалів у Державний фонд документації із землеустрою

високий середній низький

 

 

 

 

Частина третя статті 20 ЗУ від 11.12.2003
N 1378-IV
;
Пункт 9 ПКМУ від 17.11.2004 N 1553

2.9

Виконавець робіт із землеустрою повідомив центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, про усунення порушень, виявлених під час здійснення заходу державного нагляду, у визначені наказом строки

високий середній низький

 

 

 

 

Частина четверта статті 611 ЗУ від 22.05.2003 N 858-IV

3. Технічні вимоги

3.1

Виконавець (розробник) робіт із землеустрою володіє (має у власності або в користуванні) засобами обчислювальної та інформаційної техніки, технічними засобами для виконання геодезичних та інших робіт при здійсненні землеустрою:

  

  

  

  

  

  

3.1.1

геодезичними інструментами та обладнанням для вимірювання відстаней, горизонтальних та вертикальних кутів з метою визначення координат і висот точок місцевості або геодезичним супутниковим приймачем для визначення координат точок місцевості (не вимагається для виконавців робіт із землеустрою, які розробляють документацію із землеустрою, що не потребує визначення координат точок місцевості та/або координат поворотних точок меж)

високий середній низький

 

 

 

 

Абзац другий пункту 2.1 Вимог до технічного і технологічного забезпечення виконавців (розробників) робіт із землеустрою, затверджених наказом Мінагрополітики України від 11.04.2013 N 255

3.1.2

комп'ютерною, обчислювальною та іншою інформаційною технікою і ліцензійним програмним забезпеченням, необхідним для забезпечення технологічного процесу виконання робіт із землеустрою

високий середній низький

 

 

 

 

Абзац третій пункту 2.1 Вимог до технічного і технологічного забезпечення виконавців (розробників) робіт із землеустрою, затверджених наказом Мінагрополітики України від 11.04.2013 N 255

3.2

Геодезичні інструменти пройшли періодичну повірку відповідно до Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність"

високий середній низький

 

 

 

 

Пункт 2.3 Вимог до технічного і технологічного забезпечення виконавців (розробників) робіт із землеустрою, затверджених наказом Мінагрополітики України від 11.04.2013 N 255

3.3

Уся апаратура супутникових радіонавігаційних систем зарубіжного або вітчизняного виробництва, що використовується для виконання топографо-геодезичних робіт, пройшла обов'язкову реєстрацію та взята на облік в Держгеокадастрі за винятком апаратури СРНС Міноборони, МВС, СБУ, реєстрація та облік якої здійснюється Генеральним штабом Збройних Сил України у визначеному ним порядку

високий середній низький

 

 

 

 

Пункт 4 Порядку використання апаратури супутникових радіонавігаційних систем під час проведення топографо-геодезичних, картографічних, аерофотознімальних, проектних, дослідницьких робіт і вишукувань та кадастрових зйомок, затвердженого ПКМУ від 13.07.98 N 1075

 

4. Технологічні вимоги

4.1

Виконавець (розробник) робіт із землеустрою при проведенні цих робіт дотримується наступних технологічних вимог:

 

 

 

 

 

 

4.1.1

Передано копії матеріалів у Державний фонд документації із землеустрою безоплатно у місячний строк після внесення відомостей до Державного земельного кадастру.
Передача документації із землеустрою здійснена згідно з актом приймання-передачі

високий середній низький

 

 

 

 

Частина четверта статті 32 ЗУ від 22.05.2003 N 858-IV; пункт 9 ПКМУ від 17.11.2004 N 1553; абзац другий пункту 3.1 Вимог до технічного і технологічного забезпечення виконавців (розробників) робіт із землеустрою, затверджених наказом Мінагрополітики України від 11.04.2013 N 255

4.1.2

Забезпечено зберігання копій (в паперовому або в сканованому електронному вигляді) примірників розробленої документації із землеустрою

високий середній низький

 

 

 

 

Абзац третій пункту 3.1 Вимог до технічного і технологічного забезпечення виконавців (розробників) робіт із землеустрою, затверджених наказом Мінагрополітики України від 11.04.2013 N 255

4.1.3

Виконано усі умови договору щодо розроблення документації із землеустрою

високий середній низький

 

 

 

 

Пункт "в" частини другої статті 28 ЗУ від 22.05.2003 N 858-IV; Абзац четвертий пункту 3.1 Вимог до технічного і технологічного забезпечення виконавців (розробників) робіт із землеустрою, затверджених наказом Мінагрополітики України від 11.04.2013 N 255

4.1.4

Виконано роботи із складання документації зі землеустрою у строк, передбачений договором (максимальний строк складання документації із землеустрою не повинен перевищувати шести місяців з моменту укладення договору)

високий середній низький

 

 

 

 

Пункт "г" частини другої статті 28 ЗУ від 22.05.2003 N 858-IV

4.1.5

Подано документацію із землеустрою до Держгеокадастру, його територіальних органів для внесення відомостей до Державного земельного кадастру від імені замовника документації із землеустрою, якщо інше не встановлено договором

високий середній низький

 

 

 

 

Абзац шостий пункту 3.1 Вимог до технічного і технологічного забезпечення виконавців (розробників) робіт із землеустрою, затверджених наказом Мінагрополітики України від 11.04.2013 N 255

4.2

Документація із землеустрою, розроблена виконавцями (розробниками) робіт із землеустрою, підписана керівником суб'єкта господарювання та сертифікованим інженером-землевпорядником

високий середній низький

 

 

 

 

Пункту 3.2 Вимог до технічного і технологічного забезпечення виконавців (розробників) робіт із землеустрою, затверджених наказом Мінагрополітики України від 11.04.2013 N 255

4.3

Про обсяги виконаних робіт із землеустрою виконавці (розробники) робіт із землеустрою поінформували Держгеокадастр України до 15 січня наступного за звітним року

високий середній низький

 

 

 

 

Пункт 3.3 Вимог до технічного і технологічного забезпечення виконавців (розробників) робіт із землеустрою, затверджених наказом Мінагрополітики України від 11.04.2013 N 255

4.4

Умови і строки розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок визначено договором, укладеним замовником з виконавцем цих робіт відповідно до типового договору. Типовий договір на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки затверджено Кабінетом Міністрів України

високий середній низький

 

 

 

 

Абзац четвертий частини третьої статті 123 ЗКУ від 25.10.2001 N 2768-III;
ПКМУ від 04.03.2004 N 266

4.5

Втрати сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва визначено у порядку, визначеному ПКМУ від 17.11.97 N 1279

високий середній

 

 

 

 

Частина п'ята статті 207 ЗКУ від 25.10.2001 N 2768-III

4.6

Розмір втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва (у випадках, передбачених законом) розраховано суб'єктами господарювання, що є виконавцями робіт із землеустрою згідно із Законом України "Про землеустрій"

високий середній

 

 

 

 

Абзац третій пункту 4 Порядку визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню, затвердженого ПКМУ від 17.11.97 N 1279

4.7

Розрахунок розміру втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва (у випадках, передбачених законом) є складовою проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

високий середній

 

 

 

 

Абзац четвертий пункту 4 Порядку визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню, затвердженого ПКМУ від 17.11.97 N 1279

4.8

Виконавці для спрощення створення зйомочної основи, необхідної для виконання робіт із встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), отримали у встановленому законодавством порядку:
відомості про наявні пункти державної геодезичної мережі та геодезичних мереж згущення з Державного картографо-геодезичного фонду у відповідній системі координат;
каталоги координат та викопіювання з чергового кадастрового плану в актуальному стані

високий середній низький

 

 

 

 

Пункт 2.6 Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками, затвердженої наказом Держкомзему України від 18.05.2010 N 376

4.9

Межові знаки встановлено у поворотних точках меж земельної ділянки, але не рідше ніж через 200 м. Мінімальна відстань між межовими знаками в поворотних точках меж земельної ділянки не менше ніж 1 м.

високий середній низький

 

 

 

 

Пункт 3.4 Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками, затвердженої наказом Держкомзему України від 18.05.2010 N 376

4.10

Місцезнаходження межових знаків визначено з прив'язкою до пунктів державної геодезичної мережі

високий середній низький

 

 

 

 

Пункт 3.9 Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками, затвердженої наказом Держкомзему України від 18.05.2010 N 376

4.11

Закріплення межовими знаками меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) здійснено виконавцем у присутності власника (користувача) земельної ділянки, власників (користувачів) суміжних земельних ділянок або уповноваженою ним (ними) особою

високий середній низький

 

 

 

 

Абзац перший пункту 3.12 Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками, затвердженої наказом Держкомзему України від 18.05.2010 N 376

4.12

Повідомлення власників (користувачів) суміжних земельних ділянок про дату і час проведення робіт із закріплення межовими знаками меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) здійснено виконавцем завчасно, не пізніше ніж за п'ять робочих днів до початку робіт із закріплення межовими знаками меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

високий середній низький

 

 

 

 

Абзац другий пункту 3.12 Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками, затвердженої наказом Держкомзему України від 18.05.2010 N 376

4.13

Повідомлення надіслані рекомендованим листом, кур'єрською поштою, телеграмою чи за допомогою інших засобів зв'язку, які забезпечують фіксацію повідомлення

високий середній низький

 

 

 

 

Абзац третій пункту 3.12 Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками, затвердженої наказом Держкомзему України від 18.05.2010 N 376

4.14

Закріплення межовими знаками меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) здійснено за відсутності власників (користувачів) суміжних земельних ділянок у випадку їх нез'явлення, якщо вони були належним чином повідомлені про час проведення вищезазначених робіт, про що зазначено у акті прийомки-передачі межових знаків на зберігання

високий середній низький

 

 

 

 

Абзац п'ятий пункту 3.12 Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками, затвердженої наказом Держкомзему України від 18.05.2010 N 376

4.15

Власники (користувачі) суміжних земельних ділянок, місце проживання або місцезнаходження яких невідоме, повідомили про час проведення робіт із закріплення межовими знаками поворотних точок меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) через оголошення у пресі за місцезнаходженням земельної ділянки

високий середній низький

 

 

 

 

Абзац четвертий пункту 3.12 Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками, затвердженої наказом Держкомзему України від 18.05.2010 N 376

4.16

Передача межових знаків на зберігання власнику (користувачу) земельної ділянки здійснена за актом прийомки-передачі межових знаків на зберігання

високий середній низький

 

 

 

 

Пункт 3.14 Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками, затвердженої наказом Держкомзему України від 18.05.2010 N 376

 

5. Додержання вимог законодавства України при складанні документації із землеустрою

5.1

Схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць:

  

 

 

 

 

5.1.1

схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель району розроблено за рішенням районної ради

високий

 

 

 

 

Частина третя статті 45 ЗУ від 22.05.2003 N 858-IV

5.1.2

схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель села, селища, міста розроблено за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради

високий

 

 

 

 

Частина четверта статті 45 ЗУ від 22.05.2003 N 858-IV

5.2

Схема землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель відповідної адміністративно-територіальної одиниці включає:

  

 

 

 

 

5.2.1

завдання на складання схеми землеустрою і техніко-економічного обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальної одиниці

високий

 

 

 

 

Абзац перший частини першої статті 186 ЗКУ від 25.10.2001 N 2768-III; частина п'ята статті 45 ЗУ від 22.05.2003 N 858-IV

5.2.2

пояснювальну записку

високий

 

 

 

 

5.2.3

рішення відповідного органу місцевого самоврядування про розроблення схеми землеустрою і техніко-економічного обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальної одиниці

високий

 

 

 

 

5.2.4

характеристику природних умов адміністративно-територіальної одиниці

високий

 

 

 

 

5.2.5

інформацію про сучасний стан використання та охорони земель у межах адміністративно-територіальної одиниці (включаючи обмеження у використанні земель)

високий

 

 

 

 

5.2.6

картограму категорій земель у розрізі угідь у межах відповідної території

високий

 

 

 

 

 

картограму агровиробничих груп ґрунтів та крутизни схилів

 

 

 

 

 

5.2.8

еколого-економічне обґрунтування використання та охорони земель

високий

 

 

 

 

5.2.9

техніко-економічні показники схеми землеустрою

високий

 

 

 

 

5.2.10

матеріали
геодезичних вишукувань та землевпорядного проектування

високий

 

 

 

 

5.2.11

інформацію про перспективний стан використання та охорони земель у межах адміністративно-територіальної одиниці

високий

 

 

 

 

5.2.12

схему запланованих заходів щодо раціонального використання та охорони земель

високий

 

 

 

 

5.2.13

матеріали погодження схеми землеустрою і техніко-економічного обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальної одиниці, визначені статтею 186 Земельного кодексу України

високий

 

 

 

 

5.3

У разі розроблення схеми землеустрою і техніко-економічного обґрунтування використання та охорони земель району така документація із землеустрою додатково погоджена відповідними сільськими, селищними, міськими радами та районною державною адміністрацією

високий

 

 

 

 

Абзац другий частини першої статті 186 ЗКУ від 25.10.2001 N 2768-III

5.4

Проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць включають:

 

 

 

 

 

 

5.4.1

пояснювальну записку

високий

 

 

 

 

Частина третя статті 46 ЗУ від 22.05.2003 N 858-IV

5.4.2

завдання на виконання робіт

високий

 

 

 

 

5.4.3

рішення про розроблення проекту землеустрою про встановлення або зміни меж адміністративно-територіальних одиниць

високий

 

 

 

 

5.4.4

посвідчені в установленому порядку копії генерального плану населеного пункту, рішень про його затвердження (у разі зміни меж населеного пункту)

високий

 

 

 

 

5.4.5

викопіювання зі схеми землеустрою і техніко-економічного обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальної одиниці (утворення), а у разі її відсутності - викопіювання із проекту формування територій сільських, селищних рад

високий

 

 

 

 

5.4.6

викопіювання із кадастрових карт (планів) з відображенням існуючих (за їх наявності) та проектних меж адміністративно-територіальної
одиниці

високий

 

 

 

 

5.4.7

експлікацію земель в існуючих (за їх наявності) та проектних межах адміністративно-територіальної одиниці

високий

 

 

 

 

5.4.8

опис меж адміністративно-територіальних одиниць

високий

 

 

 

 

5.4.9

матеріали погодження проекту

високий

 

 

 

 

5.4.10

матеріали виносу меж адміністративно-територіальних одиниць в натуру (на місцевість) з каталогом координат їх поворотних точок

високий

 

 

 

 

5.5

Проекти землеустрою про встановлення (зміни) меж сіл, селищ, міст розроблено за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради

високий

 

 

 

 

Частина шоста статті 46 ЗУ від 22.05.2003 N 858-IV

5.6

Проект землеустрою про встановлення (зміни) меж району розроблено за рішенням відповідної районної ради, а у разі якщо районна рада не утворена - обласної ради

високий

 

 

 

 

Частина сьома статті 46 ЗУ від 22.05.2003 N 858-IV

5.7

Проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць погоджено сільськими, селищними, міськими, районними радами, районними державними адміністраціями, за рахунок території яких планується здійснити розширення таких меж. У разі розширення меж адміністративно-територіальної одиниці за рахунок території, що не входить до складу відповідного району, або якщо районна рада не утворена, проект погоджено Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною державною адміністрацією

високий

 

 

 

 

Абзац перший частини другої статті 186 ЗКУ від 25.10.2001 N 2768-III; частина восьма статті 46 ЗУ від 22.05.2003 N 858-IV

5.8

Складовою частиною проекту землеустрою щодо встановлення і зміни меж населеного пункту
є перелік земельних ділянок державної власності (із зазначенням їх кадастрових номерів, місцезнаходження, площі та цільового призначення), які переходять у комунальну власність відповідної територіальної громади

високий

 

 

 

 

Частина тринадцята статті 46 ЗУ від 22.05.2003 N 858-IV

5.9

Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів розроблені на підставі укладених договорів між замовниками документації із землеустрою та її розробниками

високий

 

 

 

 

Частина третя статті 47 ЗУ від 22.05.2003 N 858-IV

5.10

Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природо-охоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів включають:

  

  

  

  

  

  

5.10.1

завдання на складання проекту землеустрою

високий

 

 

 

 

Частина п'ята статті 47 ЗУ від 22.05.2003 N 858-IV

5.10.2

пояснювальну записку

високий

 

 

 

 

5.10.3

характеристику території із встановленням режиму використання земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів

високий

 

 

 

 

5.10.4

довідку, що містить узагальнену інформацію про землі (території)

високий

 

 

 

 

5.10.5

матеріали геодезичних вишукувань та землевпорядного проектування

високий

 

 

 

 

5.10.6

у межах населеного пункту - копію графічної частини генерального плану населеного пункту (за наявності), а за межами населеного пункту - копію відповідної містобудівної документації (за наявності) і копію рішення про затвердження такої документації

високий

 

 

 

 

5.10.7

інформацію про перспективний стан використання та охорони земель у межах адміністративно-територіальної одиниці, яка є складовою схеми землеустрою і техніко-економічного обґрунтування використання та охорони земель відповідної адміністративно-територіальної одиниці (за наявності)

високий

 

 

 

 

5.10.8

план організації території з відображенням угідь, землевласників і землекористувачів, у тому числі земельних ділянок, щодо яких встановлені обмеження у використанні

високий

 

 

 

 

5.10.9

план меж земельних ділянок, що включаються до території природно-заповідного фонду та іншого природо-охоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, водного фонду та водоохоронних зон, меж обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів без їх вилучення у землевласників та землекористувачів

високий

 

 

 

 

5.10.10

креслення перенесення в натуру (на місцевість) меж території природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення та земель водного фонду та водоохоронних зон, меж обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів

високий

 

 

 

 

5.10.11

акт перенесення в натуру (на місцевість) меж території природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, меж обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів у натурі (на місцевості)

високий

 

 

 

 

5.10.12

перелік обмежень у використанні земельних ділянок

високий

 

 

 

 

5.10.13

матеріали погодження проекту землеустрою, встановлені статтею 186 Земельного кодексу України

високий

 

 

 

 

5.11

Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів погоджені з власниками, користувачами земельних ділянок, які включаються до території природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів без їх вилучення, крім випадків, коли обмеження безпосередньо встановлені законом або прийнятими відповідно до нього нормативно-правовими актами

високий

 

 

 

 

Абзац другий частини третьої статті 186 ЗКУ від 25.10.2001 N 2768-III

5.12

Проекти землеустрою щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій включають:

  

 

 

 

 

5.12.1

проекти землеустрою щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій розроблено на підставі рішення органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень за клопотанням працівників цих підприємств, установ та організацій

високий

 

 

 

 

Частини перша та друга статті 49 ЗУ від 22.05.2003 N 858-IV

5.12.2

завдання на складання проекту землеустрою

високий

 

 

 

 

5.12.3

пояснювальну записку

високий

 

 

 

 

5.12.4

рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про приватизацію земель

високий

 

 

 

 

5.12.5

список осіб, які мають право на отримання у власність земельної частки (паю)

високий

 

 

 

 

5.12.6

матеріали нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь підприємства

високий

 

 

 

 

5.12.7

схему розподілу земель підприємств, установ, організацій на землі, що передаються у приватну власність та залишаються у державній або комунальній власності (лісогосподарського призначення, водного фонду, резервного фонду)

високий

 

 

 

 

5.12.8

матеріали розрахунку вартості і розмір земельної частки (паю) в умовних кадастрових гектарах

високий

 

 

 

 

5.12.9

схему поділу сільськогосподарських угідь, що підлягають приватизації, на земельні ділянки

високий

 

 

 

 

5.12.10

матеріали погодження проекту землеустрою, встановлені статтею 186 Земельного кодексу України

високий

 

 

 

 

5.12.11

відомості про обчислення площі земельної ділянки

високий

 

 

 

 

5.12.12

кадастровий план земельної ділянки

високий

 

 

 

 

5.12.13

перелік обмежень у використанні земельних ділянок

високий

 

 

 

 

5.12.14

матеріали перенесення меж земельних ділянок у натуру (на місцевість)

високий

 

 

 

 

5.13

Проекти землеустрою щодо приватизації земель державних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій погоджені рішенням загальних зборів працівників цих підприємств, установ та організацій (іншими суб'єктами, визначеними законодавством), територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, і затверджені районними державними адміністраціями

високий

 

 

 

 

Абзац перший частини четвертої статті 186 ЗКУ від 25.10.2001 N 2768-III

5.14

Проекти землеустрою щодо приватизації земель комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій погоджені рішенням загальних зборів працівників цих підприємств, установ та організацій (іншими суб'єктами, визначеними законодавством), територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, у районі (місті) і затверджені відповідними сільськими, селищними, міськими радами

високий

 

 

 

 

Абзац другий частини четвертої статті 186 ЗКУ від 25.10.2001 N 2768-III

5.15

Після затвердження проекту землеустрою щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій при перенесенні меж земельних ділянок у натуру (на місцевість) до нього долучено:

  

  

  

  

  

  

5.15.1

акт приймання-передачі межових знаків на зберігання

високий

 

 

 

 

Частина третя статті 49 ЗУ від 22.05.2003 N 858-IV

5.15.2

акт перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель за їх наявності

високий

 

 

 

 

5.16

Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок включають:

 

  

  

  

  

 

5.16.1

завдання на розроблення проекту землеустрою

високий середній

 

 

 

 

Частина третя статті 50 ЗУ від 22.05.2003 N 858-IV

5.16.2

пояснювальну записку

високий середній

 

 

 

 

5.16.3

копію клопотання (заяви) про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у разі формування та/або зміни цільового призначення земельної ділянки за рахунок земель державної чи комунальної власності)

високий середній

 

 

 

 

5.16.4

рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у випадках, передбачених законом)

високий середній

 

 

 

 

5.16.5

письмову згоду землевласника (землекористувача), засвідчену нотаріально (у разі викупу (вилучення), земельної ділянки в порядку, встановленому законодавством), або рішення суду

високий середній

 

 

 

 

5.16.6

довідку з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями

високий середній

 

 

 

 

5.16.7

матеріали геодезичних вишукувань та землевпорядного проектування (у разі формування земельної ділянки)

високий середній

 

 

 

 

5.16.8

відомості про обчислення площі земельної ділянки (у разі формування земельної ділянки)

високий середній

 

 

 

 

5.16.9

копії правовстановлюючих документів на об'єкти нерухомого майна для об'єктів будівництва, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми та значними наслідками, які розташовані на земельній ділянці

високий середній

 

 

 

 

5.16.10

розрахунок розміру втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва (у випадках, передбачених законом)

високий середній

 

 

 

 

5.16.11

розрахунок розміру збитків власників землі та землекористувачів (у випадках, передбачених законом)

високий середній

 

 

 

 

5.16.12

акт приймання-передачі межових знаків на зберігання (у разі формування земельної ділянки)

високий середній

 

 

 

 

5.16.13

акт перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель за їх наявності (у разі формування земельної ділянки)

високий середній

 

 

 

 

5.16.14

перелік обмежень у використанні земельних ділянок

високий середній

 

 

 

 

5.16.15

викопіювання з кадастрової карти (плану) або інші графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки у разі формування земельної ділянки

високий середній

 

 

 

 

5.16.16

кадастровий план земельної ділянки

високий середній

 

 

 

 

5.16.17

матеріали перенесення меж земельної ділянки в натуру (на місцевість) (у разі формування земельної ділянки)

високий середній

 

 

 

 

5.16.18

матеріали погодження проекту землеустрою

високий середній

 

 

 

 

5.17

Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок усіх категорій та форм власності (крім земельних ділянок зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи) погоджено з територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин

високий середній

 

 

 

 

Абзац перший частини першої статті 1861 ЗКУ від 25.10.2001 N 2768-III

5.18

Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, погоджено з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин

високий середній

 

 

 

 

Абзац другий частини першої статті 1861 ЗКУ від 25.10.2001 N 2768-III

5.19

Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у межах населеного пункту або земельної ділянки за межами населеного пункту, на якій розташовано об'єкт будівництва або планується розташування такого об'єкта (крім проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зони відчуження або зони безумовного (обов'язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи), погоджено структурним підрозділом районних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері містобудування та архітектури, а якщо місто не входить до території певного району - виконавчим органом міської ради у сфері містобудування та архітектури, а в разі, якщо такий орган не утворений - органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань містобудування та архітектури чи структурним підрозділом обласної державної адміністрації з питань містобудування та архітектури

високий середній

 

 

 

 

Частина друга статті 1861 ЗКУ від 25.10.2001 N 2768-III

5.20

Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки:

 

  

  

  

  

 

5.20.1

природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, земельної ділянки, розташованої на території чи в межах об'єкта природно-заповідного фонду або в межах прибережної захисної смуги, погоджено з органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері охорони навколишнього природного середовища, структурним підрозділом обласної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації у сфері охорони навколишнього природного середовища, а земельної ділянки, розташованої у зоні відчуження або зоні безумовного (обов'язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи - з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища

високий

 

 

 

 

Частина третя статті 1861 ЗКУ від 25.10.2001 N 2768-III

5.20.2

розташованої на території пам'яток культурної спадщини національного значення, їх охоронних зон та охоронюваних археологічних територіях, погоджено з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини;
розташованої на території земель історико-культурного призначення, пам'яток культурної спадщини місцевого значення, їх охоронних зон, в історичних ареалах населених місць та інших землях історико-культурного призначення, крім випадків, зазначених в абзаці третьому цієї частини, підлягає також погодженню з органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері охорони культурної спадщини, відповідним структурним підрозділом обласної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації у сфері охорони культурної спадщини

високий

 

 

 

 

5.20.3

лісогосподарського призначення погоджено з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, а на території Автономної Республіки Крим - з органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового господарства

високий

 

 

 

 

5.20.4

водного фонду погоджено з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, а на території Автономної Республіки Крим - з органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань водного господарства

високий

 

 

 

 

5.21

Проекти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів:

 

  

  

  

  

 

5.21.1

складено на основі затверджених у встановленому законодавством порядку генеральних планів населених пунктів або можуть розроблятись окремою їх частиною

високий

 

 

 

 

Частина перша статті 53 ЗУ від 22.05.2003 N 858-IV

5.21.2

розроблені на підставі рішення відповідної сільської, селищної, міської ради

високий

 

 

 

 

Частина п'ята статті 53 ЗУ від 22.05.2003 N 858-IV

5.22

Проекти землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів включають:

 

  

  

  

  

 

5.22.1

завдання на складання проекту землеустрою

високий

 

 

 

 

Частина шоста статті 53 ЗУ від 22.05.2003 N 858-IV

5.22.2

пояснювальну записку

високий

 

 

 

 

5.22.3

рішення відповідної сільської, селищної, міської ради про розроблення проекту землеустрою

високий

 

 

 

 

5.22.4

викопіювання з містобудівної документації (за наявності)

високий

 

 

 

 

5.22.5

матеріали геодезичних та землевпорядних вишукувань

високий

 

 

 

 

5.22.6

переліки земельних ділянок (земель), наданих у власність (користування) з кадастровими номерами, наданих у власність (користування) без кадастрових номерів, не наданих у власність чи користування у розрізі угідь, що використовуються без документів, які посвідчують право на них

високий

 

 

 

 

5.22.7

переліки земельних ділянок, на які встановлено обмеження або обтяження

високий

 

 

 

 

5.22.8

експлікацію земельних угідь за власниками та користувачами земельних ділянок

високий

 

 

 

 

5.22.9

відомості про обчислення площі земельних ділянок

високий

 

 

 

 

5.22.10

план організації території населеного пункту

високий

 

 

 

 

5.22.11

викопіювання із кадастрових карт (планів) з відображенням існуючих (за наявності) та проектних меж відповідного населеного пункту

високий

 

 

 

 

5.22.12

збірний план земельних ділянок, наданих у власність чи користування, та земельних ділянок, не наданих у власність чи користування

високий

 

 

 

 

5.22.13

плани сучасного та перспективного використання земель у межах відповідного населеного пункту

високий

 

 

 

 

5.22.14

план розподілу земель за категоріями, власниками і користувачами (форма власності, вид речового права), угіддями з відображенням наявних обмежень (обтяжень)

високий

 

 

 

 

5.22.15

матеріали погодження проекту землеустрою, встановлені статтею 186 Земельного кодексу України

високий

 

 

 

 

5.23

У разі формування земельної ділянки проект землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів містить:

 

 

 

 

 

 

5.23.1

відомості про обчислення площі земельної ділянки

високий

 

 

 

 

Частина сьома статті 53 ЗУ від 22.05.2003 N 858-IV

5.23.2

кадастровий план земельної ділянки

високий

 

 

 

 

5.23.3

матеріали перенесення меж земельної ділянки в натуру (на місцевість)

високий

 

 

 

 

5.23.4

перелік обмежень у використанні земельних ділянок

високий

 

 

 

 

5.23.5

акт приймання передачі межових знаків на зберігання

високий

 

 

 

 

5.23.6

акт перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель за їх наявності

високий

 

 

 

 

5.24

Проекти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів погоджені в порядку, встановленому статтею 1861 цього Кодексу, та затверджені відповідними сільськими, селищними, міськими радами

високий

 

 

 

 

Частина дев'ята статті 186 ЗКУ від 25.10.2001 N 2768-III

5.25

Технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель включає:

 

  

  

  

  

 

5.25.1

завдання на складання технічної документації із землеустрою

високий
низький

 

 

 

 

Частина перша статті 57 ЗУ від 22.05.2003 N 858-IV

5.25.2

пояснювальну записку

високий низький

 

 

 

 

5.25.3

рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про інвентаризацію земель (у разі якщо інвентаризація земель проводиться щодо земель державної чи комунальної власності)

високий
низький

 

 

 

 

5.25.4

копії документів, що містять вихідні дані, які використовувалися під час інвентаризації земель

високий
низький

 

 

 

 

5.25.5

матеріали топографо-геодезичних вишукувань

високий
низький

 

 

 

 

5.25.6

переліки земельних ділянок (земель) у розрізі за категоріями земель та угіддями, наданих у власність (користування) з кадастровими номерами, наданих у власність (користування) без кадастрових номерів, не наданих у власність чи користування, що використовуються без документів, які посвідчують право на них, що використовуються не за цільовим призначенням, невитребуваних земельних часток (паїв), відумерлої спадщини

високий
низький

 

 

 

 

5.25.7

пропозиції щодо узгодження даних, отриманих у результаті проведення інвентаризації земель, з інформацією, що міститься у документах, які посвідчують право на земельну ділянку, та Державному земельному кадастрі

високий
низький

 

 

 

 

5.25.8

робочий і зведений інвентаризаційні плани

високий
низький

 

 

 

 

5.25.9

матеріали погодження технічної документації із землеустрою, встановлені статтею 186 Земельного кодексу України

високий
низький

 

 

 

 

5.26

У разі формування земельної ділянки технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель включає:

  

  

  

  

  

 

5.26.1

відомості про обчислення площі земельної ділянки

високий
низький

 

 

 

 

Частина друга статті 57 ЗУ від 22.05.2003 N 858-IV

5.26.2

кадастровий план земельної ділянки

високий
низький

 

 

 

 

5.26.3

перелік обмежень у використанні земельних ділянок

високий
низький

 

 

 

 

5.26.4

акт перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель за їх наявності

високий
низький

 

 

 

 

5.26.5

акт приймання-передачі межових знаків на зберігання

високий
низький

 

 

 

 

5.26.6

матеріали перенесення меж земельної ділянки в натуру

високий
низький

 

 

 

 

5.27

Підставою для проведення інвентаризації земель є рішення відповідного органу виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим чи органу місцевого самоврядування щодо виконання відповідних робіт, договори, укладені між юридичними чи фізичними особами (землевласниками і землекористувачами) та розробниками документації із землеустрою, судові рішення

високий
низький

 

 

 

 

Пункт 8 порядку проведення інвентаризації земель, затвердженого ПКМУ від 23.05.2012 N 513

5.28

Для проведення інвентаризації земель замовник уклав з виконавцем договір про розроблення технічної документації, в якому відображено вартість і строк виконання робіт із землеустрою, що не повинен перевищувати шести місяців з моменту укладення договору.
До договору додано технічне завдання на виконання робіт з інвентаризації земель за формою згідно з додатком та їх кошторис

високий
низький

 

 

 

 

Пункт 11 Порядку проведення інвентаризації земель, затвердженого ПКМУ від 23.05.2012 N 513

5.29

Робочий інвентаризаційний план складено на основі чергового кадастрового плану або інших планово-картографічних матеріалів у межах міст та селищ - у масштабі не дрібніше 1:5000, у межах сільських населених пунктів - у масштабі не дрібніше 1:2000, у межах територій, визначених проектами формування території і встановлення меж сільських, селищних рад - у масштабі не дрібніше 1:10000, у межах районів - у масштабі 1:25000, із зазначенням меж:
об'єкта інвентаризації;
адміністративно-територіальних одиниць, які увійшли до складу об'єкта інвентаризації;
територій, визначених проектами формування території і встановлення меж сільських, селищних рад;
земель усіх форм власності;
земельних ділянок, які внесено до Державного земельного кадастру;
обмежень (обтяжень) у використанні земельних ділянок;
угідь

високий
низький

 

 

 

 

Пункт 14 Порядку проведення інвентаризації земель, затвердженого ПКМУ від 23.05.2012 N 513

5.30

Межі земельних ділянок, які внесено до Державного земельного кадастру, обмежень (обтяжень) у їх використанні та угідь відображені на робочому інвентаризаційному плані у масштабі не дрібніше 1:10000

високий
низький

 

 

 

 

Пункт 15 Порядку проведення інвентаризації земель, затвердженого ПКМУ від 23.05.2012 N 513

5.31

У разі відсутності відомостей у Державному земельному кадастрі виконавець за координатами поворотних точок, зазначених у проекті землеустрою щодо відведення земельних ділянок, технічній документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) або іншій документації із землеустрою, за якою здійснювалося формування земельних ділянок, визначив межі таких ділянок, угідь, обмежень (обтяжень) у їх використанні та відобразив їх на робочому інвентаризаційному плані

високий
низький

 

 

 

 

Пункт 16 Порядку проведення інвентаризації земель, затвердженого ПКМУ від 23.05.2012 N 513

5.32

Топографо-геодезичні роботи виконано в єдиній державній системі координат або похідній від неї з метою визначення або уточнення меж земельних ділянок, обмежень (обтяжень) у їх використанні та угідь, які потребують уточнення або за якими неможливо визначити такі межі під час виконання підготовчих робіт

високий
низький

 

 

 

 

Пункт 17 Порядку проведення інвентаризації земель, затвердженого ПКМУ від 23.05.2012 N 513

5.33

На зведеному інвентаризаційному плані нанесено межі:

 

  

  

  

  

 

5.33.1

об'єкта інвентаризації

високий
низький

 

 

 

 

Пункт 24 Порядку проведення інвентаризації земель, затвердженого ПКМУ від 23.05.2012 N 513

5.33.2

адміністративно-територіальних одиниць, які увійшли до складу об'єкта інвентаризації

високий
низький

 

 

 

 

5.33.3

територій, визначених проектами формування територій і встановлення меж сільських, селищних рад

високий
низький

 

 

 

 

5.33.4

земельних ділянок, наданих у власність (користування)

високий
низький

 

 

 

 

5.33.5

земель і земельних ділянок, не наданих у власність (користування)

високий
низький

 

 

 

 

5.33.6

земельних ділянок, що використовуються без документів, які посвідчують право на них, або не за цільовим призначенням

високий
низький

 

 

 

 

5.33.7

наявних обмежень (обтяжень) у використанні земельних ділянок

високий
низький

 

 

 

 

5.33.8

невитребуваних земельних часток (паїв)

високий
низький

 

 

 

 

5.33.9

земельних ділянок (земель) відумерлої спадщини

високий
низький

 

 

 

 

5.33.10

угідь

високий
низький

 

 

 

 

5.33.11

водних об'єктів і гідротехнічних споруд, дорожньої мережі, електромереж напругою 0,4 кВ і більше, продуктопроводів та інших об'єктів, для яких створюються захисні, охоронні та інші зони з особливими умовами користування

високий
низький

 

 

 

 

5.33.12

зрошуваних та осушуваних земель

високий
низький

 

 

 

 

5.34

Технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель погоджена територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, і затверджена замовником технічної документації

високий
низький

 

 

 

 

Абзац перший частини 13 статті 186 ЗКУ від 25.10.2001 N 2768-III

5.35

У разі якщо на підставі матеріалів інвентаризації здійснюються формування земельних ділянок за рахунок земель державної та комунальної власності, визначення їх угідь, а також віднесення таких земельних ділянок до певних категорій, технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель погоджена в порядку, встановленому статтею 1861 Земельного кодексу України

високий
низький

 

 

 

 

Абзац другий частини 13 статті 186 ЗКУ від 25.10.2001 N 2768-III

5.36

Проекти землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб розроблені на підставі рішення відповідної сільської, селищної, міської ради або районної державної адміністрації

середній

 

 

 

 

Частина друга статті 51 ЗУ від 22.05.2003 N 858-IV

5.37

Проекти землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб включають:

 

  

  

  

  

 

5.37.1

завдання на складання проекту землеустрою

середній

 

 

 

 

Частина третя статті 51 ЗУ від 22.05.2003 N 858-IV

5.37.2

пояснювальну записку

середній

 

 

 

 

5.37.3

рішення відповідної сільської, селищної, міської ради або Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної чи районної державної адміністрації про розроблення проекту землеустрою

середній

 

 

 

 

5.37.4

матеріали геодезичних вишукувань та землевпорядного проектування

середній

 

 

 

 

5.37.5

копії правовстановлюючих документів на об'єкти нерухомого майна, розташовані на земельних ділянках, якщо права власності на такі об'єкти зареєстровані

середній

 

 

 

 

5.37.6

копії правовстановлюючих документів на земельні ділянки (за наявності)

середній

 

 

 

 

5.37.7

перелік обмежень у використанні земельних ділянок

середній

 

 

 

 

5.37.8

план організації території для містобудівних потреб

середній

 

 

 

 

5.37.9

план меж зон обмежень у використанні земель (земельних ділянок)

середній

 

 

 

 

5.37.10

матеріали погодження проекту землеустрою, встановлені статтею 186 Земельного кодексу України

середній

 

 

 

 

5.37.11

викопіювання з детального плану території

середній

 

 

 

 

5.38

У разі формування земельної ділянки проект землеустрою щодо впорядкування територій для містобудівних потреб включає:

 

  

 

 

 

 

5.38.1

відомості про обчислення площі земельної ділянки

середній

 

 

 

 

Частина четверта статті 51 ЗУ від 22.05.2003 N 858-IV

5.38.2

кадастровий план земельної ділянки

середній

 

 

 

 

5.38.3

перелік обмежень у використанні земельної ділянки

середній

 

 

 

 

5.38.4

акт приймання-передачі межових знаків на зберігання

середній

 

 

 

 

5.38.5

акт перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель за їх наявності

середній

 

 

 

 

5.38.6

матеріали перенесення меж земельної ділянки в натуру (на місцевість)

середній

 

 

 

 

5.39

Проекти землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб погоджено у порядку, встановленому статтею 1861 цього Кодексу

середній

 

 

 

 

Абзац перший частини сьомої статті 186 ЗКУ від 25.10.2001 N 2768-III

5.40

Проекти землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб затверджені:

 

  

  

  

  

 

5.40.1

у разі якщо проект передбачає впорядкування для містобудівних потреб території, розташованої в межах населених пунктів, - відповідними сільськими, селищними, міськими радами

середній

 

 

 

 

Абзац другий частини сьомої статті 186 ЗКУ від 25.10.2001 N 2768-III

5.40.2

у разі якщо проект передбачає впорядкування для містобудівних потреб території, розташованої за межами населених пунктів, - районною державною адміністрацією, а у разі якщо районна державна адміністрація не утворена - Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною державною адміністрацією

середній

 

 

 

 

Абзац третій частини сьомої статті 186 ЗКУ від 25.10.2001 N 2768-III

5.41

Проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, розроблено за заявою землевласників або землекористувачів з метою організації сільськогосподарського виробництва і впорядкування сільськогосподарських угідь у межах землеволодінь та землекористувань для ефективного ведення сільськогосподарського виробництва, раціонального використання та охорони земель, створення сприятливого екологічного середовища і покращання природних ландшафтів

середній

 

 

 

 

Частина перша статті 52 ЗУ від 22.05.2003 N 858-IV

5.42

Проектами землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, визначено:

  

 

 

 

 

5.42.1

розміщення виробничих будівель і споруд

середній

 

 

 

 

Частина друга статті 52 ЗУ від 22.05.2003 N 858-IV

5.42.2

організацію землеволодінь та землекористувань з виділенням сівозміни, виходячи з екологічних та економічних умов, формування інженерної та соціальної інфраструктури

середній

 

 

 

 

5.42.3

визначення типів і видів сівозміни з урахуванням спеціалізації сільськогосподарського виробництва

середній

 

 

 

 

5.42.4

складання схем чергування сільськогосподарських культур у сівозміні

середній

 

 

 

 

5.42.5

проектування полів сівозміни

середній

 

 

 

 

5.42.6

розробку плану переходу до прийнятної сівозміни

середній

 

 

 

 

5.42.7

перенесення в натуру (на місцевість) запроектованих полів сівозміни

середній

 

 

 

 

5.43

Проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, розроблені на підставі укладених договорів між замовниками документації із землеустрою та її розробниками

середній

 

 

 

 

Частина четверта статті 52 ЗУ від 22.05.2003 N 858-IV

5.44

Проект землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, включає:

 

 

 

 

 

 

5.44.1

завдання на складання проекту землеустрою

середній

 

 

 

 

Частина п'ята статті 52 ЗУ від 22.05.2003 N 858-IV

5.44.2

пояснювальну записку

середній

 

 

 

 

5.44.3

документи, що підтверджують площу землеволодіння (землекористування)

середній

 

 

 

 

5.44.4

матеріали геодезичних та землевпорядних вишукувань

середній

 

 

 

 

5.44.5

матеріали ґрунтових обстежень (за наявності)

середній

 

 

 

 

5.44.6

копії агрохімічних паспортів полів, земельних ділянок (за наявності таких паспортів) у разі здійснення за проектом заходів з організації сівозміни

середній

 

 

 

 

5.44.7

матеріали книги історії полів за останні три роки (за наявності)

середній

 

 

 

 

5.44.8

матеріали погодження проекту землеустрою, встановлені статтею 186 Земельного кодексу України

середній

 

 

 

 

5.44.9

план існуючого стану використання земель у розрізі землеволодінь та землекористувань, угідь, обмежень та особливих умов використання земель

середній

 

 

 

 

5.44.10

схему розміщення попередників сільськогосподарських культур (у разі здійснення за проектом заходів з організації сівозміни)

середній

 

 

 

 

5.44.11

план агровиробничих груп ґрунтів та крутизни схилів

середній

 

 

 

 

5.44.12

план організації землеволодінь (землекористувань), впорядкування угідь, розміщення виробничих будівель і споруд, об'єктів інженерної та соціальної інфраструктури та заходів з охорони земель

середній

 

 

 

 

5.44.13

план організації території сівозміни (проектування полів сівозміни з визначенням їх типів і видів з урахуванням спеціалізації сільськогосподарського виробництва, чергування сільськогосподарських культур у сівозміні) (у разі здійснення за проектом заходів з організації сівозміни)

середній

 

 

 

 

5.44.14

матеріали перенесення в натуру (на місцевість) запроектованих полів сівозміни (у разі здійснення за проектом заходів з організації сівозміни)

середній

 

 

 

 

5.44.15

матеріали перенесення в натуру (на місцевість) меж земельних угідь (у разі здійснення за проектом зміни земельних угідь)

середній

 

 

 

 

5.45

Робочі проекти землеустрою розроблені на підставі рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування

середній

 

 

 

 

Частина друга статті 54 ЗУ від 22.05.2003 N 858-IV

5.46

Робочий проект землеустрою включає:

 

  

  

  

  

 

5.46.1

завдання на складання робочого проекту землеустрою

середній

 

 

 

 

Частина третя статті 54 ЗУ від 22.05.2003 N 858-IV

5.46.2

пояснювальну записку

середній

 

 

 

 

5.46.3

рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про розроблення робочого проекту землеустрою

середній

 

 

 

 

5.46.4

характеристику природних та агрокліматичних умов відповідної території

середній

 

 

 

 

5.46.5

матеріали ґрунтових та інших обстежень

середній

 

 

 

 

5.46.6

матеріали геодезичних вишукувань та землевпорядного проектування

середній

 

 

 

 

5.46.7

техніко-економічні показники робочого проекту землеустрою

середній

 

 

 

 

5.46.8

проектні рішення з визначення комплексу заходів та обсягу робіт з охорони земель

середній

 

 

 

 

5.46.9

розрахунки кошторисної вартості щодо впровадження запроектованих заходів з охорони земель

середній

 

 

 

 

5.46.10

матеріали погодження робочого проекту землеустрою, встановлені статтею 186 Земельного кодексу України

середній

 

 

 

 

5.46.11

плани агровиробничих груп ґрунтів та крутизни схилів

середній

 

 

 

 

5.46.12

плани запроектованих заходів

середній

 

 

 

 

5.46.13

матеріали перенесення проекту в натуру (на місцевість)

середній

 

 

 

 

5.47

Робочі проекти землеустрою погоджені територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері охорони навколишнього природного середовища, структурним підрозділом відповідної обласної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації у сфері охорони навколишнього природного середовища

середній

 

 

 

 

Абзац перший частини десятої статті 186 ЗКУ від 25.10.2001 N 2768-III

5.48

Робочі проекти землеустрою, що передбачають заходи з будівництва об'єктів та споруд, погоджені структурним підрозділом відповідної районної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації у сфері містобудування та архітектури, а якщо місто не входить до території певного району - виконавчим органом відповідної міської ради у сфері містобудування та архітектури, а у разі якщо такий орган не утворений - органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань містобудування та архітектури чи структурним підрозділом відповідної обласної державної адміністрації з питань містобудування та архітектури

середній

 

 

 

 

Абзац другий частини десятої статті 186 ЗКУ від 25.10.2001 N 2768-III

5.49

Встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) проведено відповідно до топографо-геодезичних і картографічних матеріалів

середній

 

 

 

 

Частина перша статті 55 ЗУ від 22.05.2003 N 858-IV;
наказ Держкомзему України від 18.05.2010 N 376

5.50

Встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) здійснено на основі технічної документації із землеустрою, якою визначено місцеположення поворотних точок меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

середній

 

 

 

 

Частина друга статті 55 ЗУ від 22.05.2003 N 858-IV

5.51

Межі земельної ділянки в натурі (на місцевості) закріплені межовими знаками встановленого зразка

середній

 

 

 

 

Частина четверта статті 55 ЗУ від 22.05.2003 N 858-IV;
пункт 3.1 Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками, затвердженої
наказом Держкомзему України від 18.05.2010 N 376

5.52

У разі якщо на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) передбачається здійснити передачу земельних ділянок державної чи комунальної власності у власність чи користування, технічна документація розроблена на підставі дозволу, наданого Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органом виконавчої влади, органом місцевого самоврядування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 Земельного кодексу України (у випадках, передбачених законом)

середній

 

 

 

 

Частина восьма статті 55 ЗУ від 22.05.2003 N 858-IV

5.53

Якщо на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) передбачається здійснити передачу земельної ділянки державної чи комунальної власності у власність чи користування, на якій розташовано житловий будинок, право власності на який зареєстровано, технічна документація розроблена на замовлення власника житлового будинку без надання дозволу Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органом виконавчої влади, органом місцевого самоврядування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 Земельного кодексу України

середній

 

 

 

 

Частина дев'ята статті 55 ЗУ від 22.05.2003 N 858-IV

5.54

Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) включає:

 

 

 

 

 

 

5.54.1

завдання на складання технічної документації із землеустрою

середній

 

 

 

 

Частина десята статті 55 ЗУ від 22.05.2003 N 858-IV

5.54.2

пояснювальну записку

середній

 

 

 

 

5.54.3

рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою (у випадках, передбачених законом)

середній

 

 

 

 

5.54.4

згоду власника земельної ділянки, а для земель державної та комунальної власності - органу, уповноваженого здійснювати розпорядження земельною ділянкою, на відновлення меж земельної ділянки користувачем

середній

 

 

 

 

5.54.5

довідку, що містить узагальнену інформацію про землі (території)

середній

 

 

 

 

5.54.6

копію документа, що посвідчує фізичну особу, або копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

середній

 

 

 

 

5.54.7

копію документа, що посвідчує право на земельну ділянку (у разі проведення робіт щодо відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

середній

 

 

 

 

5.54.8

копію правовстановлюючих документів на об'єкти нерухомого майна, розташовані на земельній ділянці (за умови якщо права власності на такі об'єкти зареєстровані)

середній

 

 

 

 

5.54.9

матеріали польових топографо-геодезичних робіт

середній

 

 

 

 

5.54.10

план меж земельної ділянки, складений за результатами зйомки, на якому відображено зовнішні межі земельної ділянки із зазначенням власників (користувачів) суміжних земельних ділянок, усі поворотні точки меж земельної ділянки, лінійні проміри між точками на межах земельної ділянки, межі вкраплених земельних ділянок із зазначенням їх власників (користувачів)

середній

 

 

 

 

5.54.11

кадастровий план земельної ділянки

середній

 

 

 

 

5.54.12

перелік обмежень у використанні земельної ділянки

середній

 

 

 

 

5.54.13

у разі необхідності документ, що підтверджує повноваження особи діяти від імені власника (користувача) земельної ділянки при встановленні (відновленні) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

середній

 

 

 

 

5.54.14

акт приймання-передачі межових знаків на зберігання включено до документації із землеустрою після виконання робіт із встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими знаками

середній

 

 

 

 

5.55

Проекти землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) розроблено на підставі рішення відповідної сільської, селищної, міської ради чи районної державної адміністрації про виділення земельних ділянок у натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв)

низький

 

 

 

 

Частина четверта статті 491 ЗУ від 22.05.2003 N 858-IV

5.56

Проекти землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) включають:

 

  

  

  

  

 

5.56.1

завдання на складання проекту землеустрою

низький

 

 

 

 

Частина п'ята статті 491 ЗУ від 22.05.2003 N 858-IV

5.56.2

пояснювальну записку

низький

 

 

 

 

5.56.3

рішення відповідної сільської, селищної, міської ради чи районної державної адміністрації про виділення земельних ділянок у натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв)

низький

 

 

 

 

5.56.4

список осіб, які мають право на отримання у власність земельної частки (паю)

низький

 

 

 

 

5.56.5

матеріали розрахунку (за потреби - перерахунку) вартості і розмір земельної частки (паю) в умовних кадастрових гектарах

низький

 

 

 

 

5.56.6

схему розподілу земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)

низький

 

 

 

 

5.56.7

відомості про площу земельних ділянок, кадастрові номери земельних ділянок та перелік обмежень у їх використанні

низький

 

 

 

 

5.56.8

матеріали погодження і затвердження проекту землеустрою, встановлені статтею 186 Земельного кодексу України

низький

 

 

 

 

5.56.9

матеріали перенесення меж земельних ділянок у натуру (на місцевість), сформованих за проектом

низький

 

 

 

 

5.57

Після виділення власникам земельних часток (паїв) земельних ділянок у натурі (на місцевості) до проекту землеустрою для організації території земельних часток (паїв) долучено:

  

 

 

 

 

5.57.1

акт перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель за їх наявності

низький

 

 

 

 

Частина шоста статті 491 ЗУ від 22.05.2003 N 858-IV

5.57.2

акт приймання-передачі межових знаків на зберігання

низький

 

 

 

 

5.58

Проекти землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) погоджено відповідною сільською, селищною, міською радою (у разі розташування земельних ділянок у межах населеного пункту) чи районною державною адміністрацією, а в разі якщо районна державна адміністрація не утворена - Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною державною адміністрацією (у разі розташування земельних ділянок за межами населених пунктів) і затверджена на зборах більшістю власників земельних часток (паїв) у межах земель, що перебувають у власності (користуванні) такого сільськогосподарського підприємства, що оформляється відповідним протоколом

низький

 

 

 

 

Частина п'ята статті 186 ЗКУ від 25.10.2001 N 2768-III

5.59

Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту погоджена землевласником та землекористувачем і затверджена особою, яка набуває право суборенди або сервітуту

низький

 

 

 

 

Частина одинадцята статті 186 ЗКУ від 25.10.2001 N 2768-III;

5.60

Встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, проведено відповідно до топографо-геодезичних і картографічних матеріалів

низький

 

 

 

 

Частина перша статті 551 ЗУ від 22.05.2003 N 858-IV

5.61

Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, включає:

  

 

 

 

 

5.61.1

пояснювальну записку

низький

 

 

 

 

Частина друга статті 551 ЗУ від 22.05.2003 N 858-IV

5.61.2

технічне завдання на складання документації, затверджене замовником документації

низький

 

 

 

 

5.61.3

кадастровий план земельної ділянки із зазначенням меж частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту

низький

 

 

 

 

5.61.4

матеріали польових геодезичних робіт

низький

 

 

 

 

5.61.5

копії документів, що є підставою для виникнення прав суборенди, сервітуту

низький

 

 

 

 

5.62

Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту, погоджено землевласником та землекористувачем і затверджена особою, яка набуває право суборенди або сервітуту

 

 

 

 

 

Частина одинадцята статті 186 ЗКУ від 25.10.2001 N 2768-III

5.63

Технічна документація із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок включає:

 

  

  

  

  

 

5.63.1

пояснювальну записку

низький

 

 

 

 

Стаття 56 ЗУ від 22.05.2003 N 858-IV

5.63.2

технічне завдання на складання документації, затверджене замовником документації

низький

 

 

 

 

5.63.3

кадастрові плани земельних ділянок, які об'єднуються в одну земельну ділянку, або частини земельної ділянки, яка виділяється в окрему земельну ділянку

низький

 

 

 

 

5.63.4

матеріали польових геодезичних робіт

низький

 

 

 

 

5.63.5

акт приймання-передачі межових знаків на зберігання при поділі земельної ділянки по межі поділу

низький

 

 

 

 

5.63.6

перелік обтяжень прав на земельну ділянку, обмежень на її використання та наявні земельні сервітути

низький

 

 

 

 

5.63.7

нотаріально посвідчену згоду на поділ чи об'єднання земельної ділянки заставодержателів, користувачів земельної ділянки (у разі перебування земельної ділянки в заставі, користуванні)

низький

 

 

 

 

5.63.8

згоду власника земельної ділянки, для земель державної власності - органу, уповноваженого здійснювати розпорядження земельною ділянкою, на поділ чи об'єднання земельних ділянок користувачем (крім випадків поділу земельної ділянки у зв'язку з набуттям права власності на житловий будинок, розташований на ній)

низький

 

 

 

 

5.64

Технічна документація із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок погоджена:

 

  

  

  

  

 

5.64.1

у разі якщо поділ, об'єднання земельних ділянок здійснюється її користувачем - власником земельних ділянок, а для земельних ділянок державної або комунальної власності - органом виконавчої влади, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органом місцевого самоврядування, уповноваженими розпоряджатися земельними ділянками відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу

низький

 

 

 

 

Абзац перший частини дванадцятої статті 186 ЗКУ від 25.10.2001 N 2768-III

5.64.2

у разі поділу, об'єднання земельної ділянки, що перебуває у заставі, - заставодержателем

низький

 

 

 

 

5.64.3

у разі поділу, об'єднання власником земельної ділянки, що перебуває у користуванні, - землекористувачем

низький

 

 

 

 

5.65

На підставі рішення Верховної Ради України розроблена технічна документація із землеустрою щодо визначення та встановлення в натурі (на місцевості) державного кордону України, яка включає:

 

 

 

 

 

5.65.1

завдання на складання технічної документації із землеустрою

високий

 

 

 

 

Частина четверта статті 42 ЗУ від 22.05.2003 N 858-IV

5.65.2

пояснювальну записку

високий

 

 

 

 

5.65.3

узгоджені матеріали щодо визначення державного кордону України, підготовлені комісією, утвореною Кабінетом Міністрів України

високий

 

 

 

 

5.65.4

рішення Верховної Ради України

високий

 

 

 

 

5.56.5

матеріали геодезичних вишукувань та землевпорядного проектування

високий

 

 

 

 

5.56.6

план лінії державного кордону України

високий

 

 

 

 

____________
* Заповнюється керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою у добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, а 1 - питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.

ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

Порядковий номер

Нормативно-правовий акт

Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта у Мін'юсті

скорочення

найменування

дата і номер

1

Кодекси України

1.1

ЗКУ від 25.10.2001 N 2768-III

Земельний кодекс

від 25 жовтня 2001 року N 2768-III

 

2

Закони України

2.1

ЗУ від 22.05.2003 N 858-IV

Про землеустрій

від 22 травня 2003 року N 858-IV

 

2.2

ЗУ від 11.12.2003 N 1378-IV

Про оцінку земель

від 11 грудня 2003 року N 1378-IV

 

2.3

ЗУ від 02.10.2012 N 5394-VI

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції господарської діяльності з проведення робіт із землеустрою та землеоціночних робіт

від 02 жовтня 2012 року N 5394-VI

 

3

Постанови Кабінету Міністрів України

3.1

ПКМУ від 17.11.97 N 1279

Про розміри та Порядок визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню

від 17 листопада 1997 року N 1279

 

3.2

ПКМУ від 13.07.98 N 1075

Про Порядок використання апаратури супутникових радіонавігаційних систем під час проведення топографо-геодезичних, картографічних, аерофотознімальних, проектних, дослідницьких робіт і вишукувань та кадастрових зйомок

від 13 липня 1998 року N 1075

 

3.3

ПКМУ від 04.03.2004 N 266

Про затвердження Типового договору про розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

від 04 березня 2004 року N 266

 

3.4

ПКМУ від 17.11.2004 N 1553

Про затвердження Положення про Державний фонд документації із землеустрою

від 17 листопада 2004 року N 1553

 

3.5

ПКМУ від 23.05.2012 N 513

Про затвердження Порядку інвентаризації земель

від 23 травня 2012 року N 513

 

3.6

ПКМУ від 17.10.2012 N 1051

Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру

від 17 жовтня 2012 року N 1051

 

4

Інші нормативно-правові акти

4.1

Наказ Держкомзему України від 28.11.2003 N 295

Про затвердження Порядку ведення журналу авторського нагляду за виконанням проекту землеустрою

від 28 листопада 2003 року N 295

16 грудня 2003 року за N 1162/8483

4.2

Наказ Держкомзему України від 18.05.2010 N 376

Про затвердження Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками

від 18 травня 2010 року N 376

16 червня 2010 року за N 391/17686

4.3

Наказ Мінагрополітики України від 11.04.2013 N 255

Про затвердження Вимог до технічного і технологічного забезпечення виконавців (розробників) робіт із землеустрою

від 11 квітня 2013 року N 255

29 квітня 2013 року за N 694/23226

ОПИС
виявлених порушень вимог законодавства

За результатами проведення заходу державного нагляду (контролю) встановлено:

  відсутність порушень вимог законодавства;

  наявність порушень вимог законодавства.

Порядковий номер

Вимоги законодавства, які було порушено, із зазначенням відповідних статей (частин, пунктів, абзаців тощо)

Опис фактичних обставин та відповідних доказів (письмових, речових, електронних або інших), що підтверджують наявність порушення вимог законодавства

Опис негативних наслідків, що настали в результаті порушення вимог законодавства (за наявності)

Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності (зазначається згідно з формою визначення ризиків настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності)

Інформація про потерпілих (за наявності):
_____________________________________________________________________________________

Положення законодавства, якими встановлено відповідальність за порушення вимог законодавства (за наявності):
_____________________________________________________________________________________

ПЕРЕЛІК
питань для суб'єктів господарювання щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб органу державного нагляду (контролю)*

Питання щодо
здійснення контролю

Відповіді на питання

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

так

ні

дотримання вимог законодавства не є обов'язковим для посадових осіб

1.

Про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) суб'єкт господарювання письмово повідомлений не пізніше ніж за 10 днів до дня здійснення такого заходу

 

 

 

частина четверта статті 5

2.

Посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю), пред'явлено

 

 

 

частина п'ята статті 7, абзац четвертий статті 10

3.

Копію посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) надано

 

 

 

частина п'ята статті 7, абзаци четвертий та сьомий статті 10

4.

Перед початком проведення заходу державного нагляду (контролю) посадовими особами органу державного нагляду (контролю) внесено запис про проведення такого заходу до відповідного журналу суб'єкта господарювання (у разі його наявності)

 

 

 

частина дванадцята статті 4

5.

Під час проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) розглядалися лише ті питання, які стали підставою для його проведення і зазначені у направленні (посвідченні) на проведення такого заходу

 

 

 

частина перша статті 6

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу державного нагляду (контролю) та складеного акта перевірки*

Порядковий номер

Пояснення, зауваження або заперечення

Оцінка суб'єкта господарювання щодо професійного рівня посадових
осіб органу державного нагляду (контролю), які проводили захід*
(від 1 до 10, де 10 - найвища схвальна оцінка)

Прізвище, ініціали посадової особи органу державного нагляду (контролю)

Професійна компетентність

Доброчесність

____________
* Частина акта заповнюється за бажанням суб'єкта господарювання (керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою).

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

____________________________
(найменування посади)

____________________________
(підпис)

____________________________
(ініціали та прізвище)

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа:

 

____________________________
(найменування посади)

____________________________
(підпис)

____________________________
(ініціали та прізвище)

Треті особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

____________________________
(найменування посади)

____________________________
(підпис)

____________________________
(ініціали та прізвище)

Примірник цього акта на   сторінках отримано :

____________________________
(найменування посади)

____________________________
(підпис)

____________________________
(ініціали та прізвище)

Відмітка про відмову від підписання керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою, третіми особами цього акта
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

 

Директор Департаменту аграрної
політики та сільського господарства

В. Топчій

Опрос