Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка ротации должностных лиц дипломатической службы в органах дипломатической службы

МИД
Порядок, Приказ от 18.10.2018 № 427
действует с 19.12.2018

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.10.2018

м. Київ

N 427

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
08 листопада 2018 р. за N 1274/32726

Про затвердження Порядку ротації посадових осіб дипломатичної служби в органах дипломатичної служби

Відповідно до частини третьої статті 17 Закону України "Про дипломатичну службу" та з метою регламентації здійснення ротації в органах дипломатичної служби

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок ротації посадових осіб дипломатичної служби в органах дипломатичної служби, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства закордонних справ України від 31 травня 2012 року N 147 "Про затвердження Порядку ротації працівників дипломатичної служби в системі органів дипломатичної служби України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20 червня 2012 року за N 1016/21328.

3. Департаменту менеджменту персоналу забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня набрання чинності Законом України "Про дипломатичну службу", але не раніше дня офіційного опублікування цього наказу.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Державного секретаря МЗС.

 

Т. в. о. Міністра

О. В. Зеркаль

 

ПОРЯДОК
ротації посадових осіб дипломатичної служби в органах дипломатичної служби

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає основні організаційні засади та процедуру здійснення ротації посадових осіб дипломатичної служби (далі - посадові особи) в органах дипломатичної служби.

Ротація посадових осіб здійснюється з метою підвищення ефективності їхньої професійної діяльності та з урахуванням інтересів дипломатичної служби. Ротація здійснюється шляхом планового заміщення посад для належного кадрового забезпечення органів дипломатичної служби, ефективного використання людських ресурсів, забезпечення плановості службової кар'єри та просування по службі.

Планове заміщення посад дипломатичної служби підготовленими посадовими особами реалізується в апараті МЗС, представництвах МЗС на території України та в закордонних дипломатичних установах України (далі - ЗДУ) у порядку, визначеному частиною першою статті 20 Закону України "Про дипломатичну службу" (далі - Закон).

2. Дія цього Порядку не поширюється на посадових осіб, які призначаються на дипломатичні посади Президентом України.

3. Підбір кандидатів для проведення ротації здійснюється на принципах змагальності з урахуванням службової необхідності, відповідного рівня професійної компетентності, особистих якостей, досвіду роботи і результатів оцінювання службової діяльності.

4. Розгляд кандидатур на заміщення посад дипломатичної служби (далі - кандидатури) здійснюється Конкурсною комісією МЗС, утвореною відповідно до Закону України "Про державну службу".

5. Рішення про переведення посадової особи на посаду в органах дипломатичної служби у порядку ротації приймається Державним секретарем МЗС на підставі рекомендацій Конкурсної комісії МЗС.

6. Призначення, переведення на посади дипломатичної служби у ЗДУ та відкликання з них посадових осіб здійснюються на підставі Плану ротації на визначений рік, що затверджується наказом МЗС за підписом Державного секретаря МЗС (далі - План ротації).

7. Направленню у довготермінове відрядження передує професійна підготовка до відрядження шляхом стажування у структурних підрозділах апарату МЗС та закладі післядипломної освіти - Дипломатичній академії України імені Геннадія Удовенка при МЗС (далі - ДАУ) у порядку, встановленому Положенням про стажування працівників дипломатичної служби, які направляються до закордонних дипломатичних установ України, затвердженим наказом Міністерства закордонних справ України від 03 жовтня 2017 року N 415, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2017 року за N 1313/31181.

II. Підготовка та затвердження Плану ротації

1. Направлення та відкликання посадових осіб до/із ЗДУ здійснюються відповідно до Плану ротації в межах визначеного календарного року.

2. Підготовка Плану ротації здійснюється службою управління персоналом МЗС за такими етапами:

1) визначення переліку посад, що підлягають заміщенню в наступному році;

2) формування проекту Плану ротації;

3) затвердження Плану ротації.

3. Визначення переліку посад, що підлягають заміщенню в наступному році, здійснюється за такими етапами:

1) формування списку посадових осіб, які підлягають ротації в наступному році, надсилання його до ЗДУ та узагальнення пропозицій щодо термінів їхнього відкликання;

2) затвердження Державним секретарем МЗС графіка відкликання посадових осіб та його доведення до ЗДУ;

3) ознайомлення посадових осіб, які підлягають відкликанню в наступному році, під підпис;

4) коригування проектів штатних розписів ЗДУ на наступний рік з урахуванням пропозицій їхніх керівників та типових штатних розписів ЗДУ;

5) затвердження Державним секретарем МЗС переліку посад, які підлягають заміщенню у наступному році (далі - перелік посад);

6) ознайомлення посадових осіб із переліком посад та терміном подання заяв;

7) доведення до інших державних органів, зазначених у частині першій статті 23 Закону, витягів з переліку посад в частині, що їх стосується.

4. Формування проекту Плану ротації здійснюється за такими етапами:

1) подання посадовими особами заяв на ім'я Державного секретаря МЗС до служби управління персоналом МЗС з дотриманням вимог частини другої статті 18 Закону;

2) опрацювання службою управління персоналом МЗС заяв кандидатів на заміщення посад у ЗДУ;

3) формування рейтингового списку кандидатів;

4) розгляд кандидатур Конкурсною комісією МЗС та внесення рекомендацій Державному секретареві МЗС.

5. Рішення щодо кандидатів на посади у ЗДУ, які відповідно до Указу Президента України від 04 червня 2008 року N 513 "Про деякі питання керівництва зовнішньополітичною діяльністю держави" потребують погодження в установленому порядку з Президентом України, приймаються Міністром закордонних справ України на підставі рекомендацій Державного секретаря МЗС.

Включення до Плану ротації таких кандидатів відбувається після отримання погодження Президента України.

6. Затвердження Плану ротації на наступний рік відбувається шляхом видання наказу МЗС за підписом Державного секретаря МЗС не пізніше 01 грудня року, що передує року ротації.

7. Інформування посадових осіб про їх включення/виключення до/з Плану ротації здійснюється службою управління персоналом МЗС шляхом надсилання відповідного повідомлення на їхні службові електронні адреси.

8. Про відмову від направлення у довготермінове відрядження відповідно до Плану ротації у випадках, передбачених частиною другою статті 17 Закону, посадова особа подає вмотивовану письмову заяву на ім'я Державного секретаря МЗС до служби управління персоналом МЗС, а у випадку, передбаченому абзацом другим пункту 3 частини другої статті 17 Закону, - також підтвердні документи.

9. Заміщення посад, на які у Плані ротації не визначено кандидатів, здійснюється згідно з процедурами, визначеними у пунктах 4, 5 цього розділу для формування проекту Плану ротації.

Рішення про внесення змін та доповнень до Плану ротації оформлюється наказом МЗС за підписом Державного секретаря МЗС.

10. У разі якщо у Плані ротації залишилися посади, на які не визначено кандидатів, служба управління персоналом МЗС вносить рекомендації Державному секретареві МЗС щодо можливості заповнення таких посад посадовими особами з урахуванням вимог частини другої статті 18 Закону.

За результатами розгляду рекомендацій, зазначених в абзаці першому цього пункту, Державний секретар МЗС вносить пропозиції посадовій особі відповідно до частини другої статті 17 Закону.

11. Посадова особа повинна у десятиденний строк повідомити про свою згоду або відмову від внесеної пропозиції. У разі відмови чи ненадання позиції посадова особа вважається такою, що відмовилася від участі у ротації. Наступна пропозиція вноситься посадовій особі Державним секретарем МЗС у рамках Плану ротації на той самий рік.

12. У разі неможливості заповнення посади дипломатичної служби у порядку ротації служба управління персоналом МЗС вносить на розгляд Державному секретареві МЗС пропозиції щодо проведення конкурсу на зайняття такої посади у порядку, встановленому Законом України "Про державну службу".

III. Оформлення у довготермінове відрядження

1. Оформлення осіб, включених до Плану ротації, передбачає:

1) формування особових справ у встановленому законодавством порядку;

2) організація проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених Законом України "Про очищення влади", стосовно переможців конкурсів на зайняття посад у ЗДУ;

3) направлення до ДАУ з метою підтвердження рівня володіння іноземними мовами, режимно-секретного органу МЗС, військових комісаріатів (для військовозобов'язаних);

4) проходження професійної підготовки до довготермінового відрядження шляхом стажування у структурних підрозділах МЗС та ДАУ у порядку, встановленому МЗС;

5) оформлення проїзних документів (паспортів, віз);

6) визначення дати виїзду;

7) видання наказу по особовому складу про призначення, переведення.

2. Підставами для припинення оформлення у довготермінове відрядження та виключення з Плану ротації є:

1) непроходження переможцем конкурсу перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади";

2) заява про відмову від зайняття посади;

3) непроходження стажування в установлений строк або отримання негативної оцінки за результатами стажування.

IV. Закінчення довготермінового відрядження

1. Закінчення довготермінового відрядження посадових осіб передбачає:

1) надання ЗДУ до служби управління персоналом МЗС не пізніше ніж за 60 днів до 01 числа місяця закінчення довготермінового відрядження, визначеного графіком відкликання посадових осіб, пропозицій щодо конкретної дати їхнього відкликання;

2) видання наказу по особовому складу про відкликання.

2. Посадові особи, термін довготермінового відрядження яких закінчився, зобов'язані у визначений наказом МЗС строк виїхати в Україну та протягом трьох робочих днів з дати повернення в Україну прибути до служби управління персоналом МЗС.

3. Після закінчення довготермінового відрядження посадовим особам надається невикористана щорічна відпустка за відпрацьований у ЗДУ період.

4. Посадові особи, які були призначені за контрактом про проходження дипломатичної служби, підлягають звільненню не пізніше останнього дня відпустки.

V. Оформлення посадових осіб після закінчення довготермінового відрядження в апарат МЗС та представництва МЗС на території України

1. Оформлення посадових осіб після закінчення довготермінового відрядження здійснюється службою управління персоналом МЗС.

2. Посадові особи зобов'язані протягом трьох робочих днів з дати повернення в Україну прибути до служби управління персоналом МЗС для ознайомлення з переліком рівнозначних посад в апараті МЗС або представництвах МЗС на території України, які вивільняються у порядку ротації.

3. Керівники структурних підрозділів апарату МЗС або представництв МЗС на території України вносять до Конкурсної комісії МЗС пропозиції щодо подальшого проходження такими посадовими особами дипломатичної служби за результатами проведення співбесід з ними.

4. Рішення про переведення посадової особи, у якої закінчилося довготермінове відрядження, на посаду в апарат МЗС або представництво МЗС на території України приймається Державним секретарем МЗС на підставі рекомендацій Конкурсної комісії МЗС.

5. Посадові особи, щодо яких керівниками структурних підрозділів апарату МЗС або представництв МЗС на території України не внесено пропозицій про подальше проходження ними дипломатичної служби, не пізніше десяти робочих днів до закінчення відпустки мають з'явитись до служби управління персоналом МЗС для ознайомлення з переліком наявних посад, які вивільняються у порядку ротації.

Оформлення таких посадових осіб здійснюється службою управління персоналом МЗС у порядку, визначеному пунктами 3, 4 цього розділу.

6. За відсутності пропозицій від керівників структурних підрозділів апарату МЗС або представництв МЗС на території України щодо подальшого проходження дипломатичної служби посадовою особою, відпустка якої закінчується, така посадова особа зараховується у розпорядження МЗС.

VI. Зарахування посадових осіб у розпорядження МЗС

1. Пропозиції про зарахування посадових осіб у розпорядження МЗС вносяться Державному секретареві МЗС службою управління персоналом МЗС відповідно до статті 21 Закону.

2. Зарахування посадових осіб у розпорядження МЗС відбувається за рішенням Державного секретаря МЗС, яке оформлюється наказом МЗС з обов'язковим зазначенням посади, яку займала посадова особа до зарахування у розпорядження МЗС, розміру та складових заробітної плати, а також строку перебування у розпорядженні.

3. На час перебування у розпорядженні МЗС оплата праці посадових осіб здійснюється відповідно до законодавства.

4. Посадові особи, які включені до Плану ротації на відповідний рік, можуть бути зараховані у розпорядження МЗС з метою проходження відповідної професійної підготовки.

5. На посади, що вивільняються у зв'язку із зарахуванням посадових осіб у розпорядження МЗС перед направленням у довготермінове відрядження, можуть переводитись інші посадові особи.

6. У разі виключення посадової особи з Плану ротації така посадова особа переводиться на посаду, яку вона займала до переведення у розпорядження МЗС, або рівнозначну посаду.

7. Посадовим особам під час перебування у розпорядженні МЗС після закінчення довготермінового відрядження служба управління персоналом надсилає на службові електронні адреси перелік рівнозначних посад, які вивільняються у порядку ротації.

8. Оформлення посадових осіб, які перебувають у розпорядженні МЗС після закінчення довготермінового відрядження, відбувається у порядку, визначеному пунктами 3, 4 розділу V цього Порядку.

9. За відсутності пропозицій від керівників структурних підрозділів апарату МЗС або представництва МЗС на території України щодо подальшого проходження дипломатичної служби посадовою особою, яка зарахована у розпорядження МЗС після завершення довготермінового відрядження, служба управління персоналом МЗС не пізніше ніж за десять робочих днів до закінчення строку перебування у розпорядженні МЗС пропонує такій посадовій особі посаду в апараті МЗС або представництві МЗС на території України, рівнозначну тій, яку посадова особа займала до направлення у довготермінове відрядження або під час такого відрядження.

Посадова особа має у десятиденний строк повідомити про свою згоду або відмову від внесеної пропозиції. У разі відмови чи ненадання позиції посадова особа вважається такою, що відмовилася від третьої поспіль пропозиції про переведення в органах дипломатичної служби після завершення довготермінового відрядження, та звільняється у порядку, встановленому пунктом 4 частини другої статті 28 Закону.

VII. Переведення посадових осіб у порядку ротації на посади в апараті МЗС або представництвах МЗС на території України

1. З метою планового заміщення посад дипломатичної служби підготовленими фахівцями посадові особи можуть бути переведені у порядку просування по службі на посади в апараті МЗС та представництвах МЗС на території України, що вивільняються у порядку ротації.

2. Керівники структурних підрозділів апарату МЗС або представництв МЗС на території України вносять на розгляд Конкурсної комісії МЗС пропозиції про переведення посадових осіб на посади, що вивільняються у порядку ротації.

3. Рішення про переведення посадових осіб на посади в апараті МЗС та представництвах МЗС на території України, що вивільняються у порядку ротації, приймається Державним секретарем МЗС на підставі рекомендацій Конкурсної комісії МЗС.

4. На посади апарату МЗС або представництв МЗС на території України, що вивільняються у порядку ротації і не можуть бути заміщені посадовими особами дипломатичної служби, оголошується конкурс у встановленому законодавством про державну службу порядку.

 

Т. в. о. директора Департаменту
менеджменту персоналу

В. М. Сергієнко

Опрос