Идет загрузка документа (68 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о военных учебных подразделениях заведений высшего образования

Минобороны, Министерство образования и науки Украины (2)
Положение, Приказ от 15.08.2018 № 910/412
действует с 27.11.2018

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.08.2018

м. Київ

N 910/412

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 жовтня 2018 р. за N 1229/32681

Про затвердження Положення про військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти

Відповідно до Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про військовий обов'язок і військову службу", постанови Кабінету Міністрів України від 01 лютого 2012 року N 48 "Про затвердження Порядку проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу" та з метою вдосконалення нормативно-правової бази для підготовки фахівців у військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Положення про військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти, що додається.

2. Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України (Кретович С. С.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства оборони України від 15 серпня 2013 року N 1190/560 "Про затвердження Положення про військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06 вересня 2013 року за N 1541/24073.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра освіти і науки України Ковтунця В. В. та першого заступника Міністра оборони України Руснака І. С.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр освіти
і науки України

Л. М. Гриневич

Міністр оборони України
генерал армії України

С. Т. Полторак

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Державної
фіскальної служби України

О. Власов

Перший заступник Міністра
аграрної політики та
продовольства України

М. Мартинюк

Заступник Міністра охорони
здоров'я України

П. Ковтонюк

 

ПОЛОЖЕННЯ
про військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає повноваження органів управління військовими навчальними підрозділами (військові інститути, військові коледжі, факультети, відділення військової підготовки, кафедри військової підготовки, кафедри медицини катастроф та військової медицини) закладів вищої освіти (далі - військові навчальні підрозділи), особливості організації та здійснення освітньої діяльності в них, порядок проходження особовим складом військової служби, використання військового майна, озброєння та військової техніки.

Положення поширює свою дію на заклади вищої освіти (далі - ЗВО) незалежно від їх підпорядкування, у структурі яких функціонують військові навчальні підрозділи.

2. Це Положення розроблено відповідно до Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про військовий обов'язок і військову службу", постанови Кабінету Міністрів України від 01 лютого 2012 року N 48 "Про затвердження Порядку проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу" (із змінами).

3. Військові навчальні підрозділи створюються, реорганізуються і ліквідовуються рішенням Кабінету Міністрів України за поданням Міноборони, погодженим із центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковано ЗВО.

4. Військові навчальні підрозділи функціонують з метою:

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації військових фахівців відповідних рівнів вищої освіти для проходження військової служби у Збройних Силах України, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, а також правоохоронних органах спеціального призначення та Державній спеціальній службі транспорту (далі - Збройні Сили України та інші військові формування);

військової підготовки громадян України (далі - громадян) за програмою підготовки офіцерів запасу;

організації та проведення наукової, науково-технічної, інноваційної та/або методичної діяльності;

підготовки наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників для Збройних Сил України та інших військових формувань;

здійснення військово-патріотичного виховання.

У військових навчальних підрозділах здійснюється навчання курсантів, студентів, слухачів, громадян за програмою підготовки офіцерів запасу, ад'юнктів, докторантів та інтернів (далі - ті, хто навчаються). Військові навчальні підрозділи мають право надавати освітні послуги відповідно до законодавства України.

Підготовка військових фахівців здійснюється із залученням науково-педагогічних (педагогічних) працівників і використанням матеріально-технічної бази ЗВО, Міноборони та інших військових формувань.

5. Управління військовими навчальними підрозділами у межах компетенції здійснюють МОН, Міноборони, інші центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковано ЗВО.

Підпорядкованість військових навчальних підрозділів органам військового управління, структурним підрозділам Міноборони та Генерального штабу Збройних Сил України визначається наказом Міноборони.

Безпосереднє управління діяльністю військового інституту (військового коледжу) здійснює начальник (директор) інституту (коледжу).

Керівництво факультетом (відділенням), кафедрою військової підготовки або кафедрою медицини катастроф та військової медицини здійснює начальник (декан) факультету, начальник (завідувач) кафедри (відділення).

Керівник військового навчального підрозділу є прямим начальником для особового складу військового навчального підрозділу та у своїй діяльності виконує обов'язки і користується правами, визначеними статутами Збройних Сил України, статутом ЗВО та цим Положенням.

З питань організації підготовки військових фахівців керівники військових навчальних підрозділів керуються наказами (директивами) Міноборони, МОН, центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковано заклади вищої освіти, та ректорів ЗВО.

З питань організації служби військ керівники військових навчальних підрозділів керуються статутами Збройних Сил України, наказами (директивами) Міноборони, Генерального штабу Збройних Сил України та начальника гарнізону, в межах якого вони розташовані.

6. Військовий інститут (військовий коледж), факультет (відділення) військової підготовки ЗВО має:

свій Бойовий прапор (факультет (відділення) військової підготовки ЗВО може мати свій Бойовий прапор);

печатку із зображенням Державного Герба України, найменуванням ЗВО та своїм найменуванням;

реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби України.

Військовий інститут (військовий коледж) ЗВО веде самостійні фінансове та військове господарства, крім квартирно-експлуатаційного господарства у військових інститутах (військових коледжах), що розміщуються на фондах ЗВО.

Факультет (відділення, кафедра) військової підготовки може мати реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби України і вести самостійні фінансове та військове господарства, крім квартирно-експлуатаційного господарства на факультетах (відділеннях, кафедрах), що розміщуються на фондах ЗВО.

7. Військовий навчальний підрозділ діє на підставі статуту ЗВО та положення про військовий навчальний підрозділ ЗВО, що затверджується наказом МОН (органу виконавчої влади, якому підпорядковано ЗВО) та центральним органом виконавчої влади, якому підпорядковано військовий навчальний підрозділ, і цього Положення.

У положенні про військовий навчальний підрозділ визначаються:

основні завдання та функції військового навчального підрозділу;

структура військового навчального підрозділу та органи його управління;

права та обов'язки керівника військового навчального підрозділу;

порядок організації освітньої, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності;

майно та джерела фінансування військового навчального підрозділу;

інші питання щодо функціонування військового навчального підрозділу відповідно до законодавства України.

8. Перелік спеціальностей (спеціалізацій), за якими здійснюється підготовка військових фахівців відповідних рівнів вищої освіти у військових навчальних підрозділах, визначається згідно з чинним законодавством.

9. Чисельні показники прийому на навчання та службове становище (статус) тих, хто навчається у військових навчальних підрозділах з кожної спеціальності (спеціалізації) підготовки, визначаються наказами Міноборони, МОН та інших органів виконавчої влади, що мають у своєму підпорядкуванні заклади вищої освіти.

10. Підготовка військових фахівців у військових навчальних підрозділах за замовленням інших центральних органів виконавчої влади, що здійснюють керівництво відповідними військовими формуваннями, здійснюється згідно із законодавством України.

11. Підготовка фахівців для збройних сил іноземних держав у військових навчальних підрозділах здійснюється за міждержавними договорами та угодами про військове та військово-технічне співробітництво в галузі військової освіти відповідно до законодавства України.

12. Перевірка військових навчальних підрозділів здійснюється відповідно до законодавства України та наказів Міноборони, МОН, інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковано відповідні ЗВО.

II. Структура військових навчальних підрозділів

1. Структура та чисельність особового складу військових навчальних підрозділів, що здійснюють підготовку військових фахівців, визначаються штатами, а військових навчальних підрозділів, призначених для підготовки офіцерів запасу з числа громадян, - штатними розписами.

Порядок розробки та затвердження штатів військових навчальних підрозділів визначається відповідним наказом Міноборони або іншого центрального органу виконавчої влади за підпорядкованістю.

Типові нормативи для розробки штатів (штатних розписів) військових навчальних підрозділів визначаються Міноборони за погодженням з МОН.

Штати (штатні розписи) складаються та щороку корегуються залежно від обсягів державного замовлення на підготовку військових фахівців.

У разі проведення військової підготовки громадян за програмою підготовки офіцерів запасу за кошти фізичних осіб, а також у разі організації у військових навчальних підрозділах підготовки студентів за цивільними спеціальностями до штату (штатного розпису) військового навчального підрозділу розробляється штатний розпис (додатковий штатний розпис). Утримання військових посад за кошти фізичних осіб заборонено.

2. Військовий інститут створюється у складі університету або академії та є його навчально-науковим структурним підрозділом.

До складу військового інституту можуть входити військові коледжі, факультети, відділення, кафедри, наукові, науково-дослідні центри та лабораторії, підрозділи курсантів (слухачів, студентів), навчальні центри, курси перепідготовки (підвищення кваліфікації) тощо.

Створення у складі військових інститутів інших підрозділів, передбачених законодавством, здійснюється за погодженням з Міноборони або іншим органом виконавчої влади, якому підпорядковано військовий інститут.

Військовий коледж створюється у складі університету, академії чи інституту та є його навчальним структурним підрозділом.

До складу військового коледжу можуть входити відділення, кафедри (циклові комісії), навчальні лабораторії, підрозділи курсантів (слухачів, студентів) тощо.

3. Факультет (відділення) військової підготовки створюється у складі університету, академії чи інституту та є його організаційним і навчально-науковим структурним підрозділом, що об'єднує відповідні кафедри і лабораторії, підрозділи курсантів (слухачів, студентів) тощо.

До складу факультету військової підготовки можуть входити науково-дослідні підрозділи (лабораторії), підрозділи курсантів (слухачів, студентів), курси перепідготовки (підвищення кваліфікації) тощо.

Кафедра військової підготовки (кафедра медицини катастроф та військової медицини) створюється у складі університету, академії чи інституту та є його структурним підрозділом, що проводить освітню діяльність з військово-професійної підготовки курсантів (студентів, громадян за програмою підготовки офіцерів запасу), а також бере участь у науковій діяльності ЗВО, у тому числі з підготовки науково-педагогічних працівників та підвищення кваліфікації військових фахівців.

Залежно від особливостей організації освітнього процесу у військових навчальних підрозділах можуть створюватися інші структурні підрозділи, призначені для забезпечення їх діяльності.

Для вирішення окремих завдань і більш повного використання потенціалу цивільних та військових навчальних підрозділів заклади вищої освіти можуть створювати спільні структурні підрозділи відповідно до законодавства України.

III. Організація забезпечення функціонування військових навчальних підрозділів

1. З метою забезпечення функціонування військових навчальних підрозділів Міноборони та інші центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані військові навчальні підрозділи:

здійснюють кадрове забезпечення підготовки військових фахівців за схемою підготовки "курсант" з відповідним фінансуванням;

забезпечують військові навчальні підрозділи науково-педагогічними (педагогічними) працівниками для підготовки військових фахівців за схемою підготовки "студент-курсант" для викладання навчальних дисциплін військово-професійного спрямування циклів загальної та професійної підготовки освітньо-професійної програми підготовки військових фахівців за спеціальністю (спеціалізацією) відповідного ступеня вищої освіти;

розробляють та затверджують штати (штатні розписи) військових навчальних підрозділів та табелі до них, що необхідні для виконання функцій, визначених у пункті 4 розділу I цього Положення;

утримують особовий склад військового навчального підрозділу за штатом (штатним розписом) для підготовки військових фахівців;

забезпечують військові навчальні підрозділи військовим майном, озброєнням та військовою технікою, навчально-тренувальними засобами, спеціальною літературою і картами відповідно до штатів (штатних розписів) та табелів до них;

забезпечують монтаж (демонтаж), налагодження (регулювання) озброєння і військової техніки, забезпечення запасними частинами і матеріалами для проведення поточного і середнього ремонтів, а також проведення капітального ремонту озброєння, військової техніки та автомобільного транспорту військових навчальних підрозділів;

забезпечують утримання, експлуатацію та ремонт будівель і споруд, у яких розміщено військові навчальні підрозділи, що знаходяться на їх балансі;

надають військовим навчальним підрозділам окремі права юридичної особи з відкриттям реєстраційних рахунків в органах Державного казначейства України, права ведення самостійного фінансового та військового господарства, видають печатки із зображенням Державного Герба України, найменуванням ЗВО та своїм найменуванням;

розробляють спільно з МОН нормативно-правові акти з питань організації підготовки військових фахівців у військових навчальних підрозділах ЗВО, забезпечують та контролюють їх виконання;

опрацьовують професійні стандарти вищої військової освіти для кожного рівня вищої освіти, погоджують освітньо-професійні програми підготовки військових фахівців;

розробляють та подають до МОН та інших відповідних центральних органів виконавчої влади заявки для формування державного замовлення на підготовку військових фахівців;

погоджують правила прийому на навчання до ЗВО, що здійснюють підготовку військових фахівців;

визначають вимоги до кандидатів для вступу на навчання до військових навчальних підрозділів;

здійснюють добір та призначення на конкурсній основі керівників військових навчальних підрозділів відповідно до Інструкції про порядок заміщення на конкурсній основі вакантних посад науково-педагогічних працівників у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, що належать до сфери управління Міністерства оборони України, затвердженої наказом Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від 19 жовтня 2016 року N 542/1255 (із змінами), зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10 листопада 2016 року за N 1461/29591 (далі - Інструкція про порядок заміщення на конкурсній основі вакантних посад науково-педагогічних працівників);

здійснюють добір та призначення (прийняття) на конкурсній (конкурсно-контрактній) основі офіцерів (працівників) на посади науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників у військових навчальних підрозділах;

організовують та проводять практики (збори) і військові (флотські) стажування тих, хто навчається, у військових частинах (на кораблях) та відповідних підприємствах і установах;

утворюють екзаменаційні комісії (підкомісії) для проведення атестації осіб, які завершують навчання, та призначають голів цих комісій (підкомісій) за погодженням з МОН;

здійснюють контроль за станом охорони державної таємниці та захисту іншої інформації з обмеженим доступом.

2. З метою забезпечення функціонування військових навчальних підрозділів МОН та інші центральні органи виконавчої влади, у підпорядкуванні яких знаходяться ЗВО, що здійснюють підготовку військових фахівців:

розробляють спільно з Міноборони нормативно-правові акти з питань організації підготовки військових фахівців у військових навчальних підрозділах, забезпечують та контролюють їх виконання;

забезпечують організацію підготовки військових фахівців за спеціальностями (спеціалізаціями) та у чисельності, що визначаються наказами Міноборони та МОН;

організовують розміщення військових навчальних підрозділів на фондах ЗВО відповідно до встановлених вимог та норм;

здійснюють капітальне будівництво, експлуатацію, ремонт будівель і споруд, у яких розміщено військові навчальні підрозділи;

беруть участь у створенні у військових навчальних підрозділах необхідної матеріально-технічної бази (крім озброєння, військової та спеціальної техніки, технічної та іншої спеціальної літератури, забезпечення якими здійснюють Міноборони та іншими центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковано військові навчальні підрозділи).

IV. Управління військовими навчальними підрозділами

1. Ректори ЗВО, до складу яких входять військові навчальні підрозділи, забезпечують організацію і проведення підготовки військових фахівців, створення необхідної матеріально-технічної бази, забезпечення збереження озброєння та військової техніки, забезпечення захисту інформації, що становить державну таємницю.

На ректора ЗВО, крім повноважень, визначених Законом України "Про вищу освіту", покладаються:

виконання державного замовлення на підготовку військових фахівців у чисельності та за спеціальностями (спеціалізаціями), що визначаються наказами Міноборони та МОН;

кадрове забезпечення підготовки військових фахівців за схемою підготовки "студент-курсант" (до зміни статусу студента на статус курсанта) з відповідним фінансуванням;

організація розробки та затвердження правил прийому до ЗВО, зокрема для військового навчального підрозділу щодо підготовки військових фахівців з урахуванням вимог умов прийому на навчання до ЗВО та Інструкції про організацію та проведення військово-професійної орієнтації молоді та прийому до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, затвердженої наказом Міністра оборони України від 05 червня 2014 року N 360, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 26 червня 2014 року за N 704/25481;

організація проведення фахових випробувань (конкурсного відбору) на навчання громадян, які виявили бажання навчатися у ЗВО за спеціальностями підготовки військових фахівців, із залученням до складу приймальної комісії представників військового навчального підрозділу;

зарахування до ЗВО осіб, відібраних за конкурсом на навчання для потреб Міноборони та інших військових формувань, у межах державного замовлення;

укладання контракту з громадянами, які виявили бажання пройти військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу за кошти фізичних осіб;

організація освітнього процесу у військовому навчальному підрозділі, у тому числі затвердження навчальних планів, програм навчальних дисциплін тощо;

обговорення на засіданнях ректорату та вченої ради ЗВО стану підготовки військових фахівців;

забезпечення окремого розміщення військового навчального підрозділу, надання йому у разі потреби приміщень і об'єктів для проведення занять відповідно до чинних норм та навчальних програм;

оплата видатків за комунальні послуги та експлуатацію будівель і споруд, що знаходяться на балансі ЗВО, у яких організовано підготовку військових фахівців;

фінансування всіх видів діяльності військового навчального підрозділу, що передбачені навчальними планами та програмами навчальних дисциплін, за винятком тих видів діяльності, фінансування яких здійснюється за кошти Міноборони.

Ректор ЗВО за поданням керівника військового навчального підрозділу може заохочувати військовослужбовців за досягнуті ними високі показники у навчально-виховній, науковій, науково-технічній, інноваційній та методичній діяльності.

2. Керівник військового навчального підрозділу забезпечує готовність військового навчального підрозділу до переведення на функціонування в умовах особливого періоду, моральний та психологічний стан, професійну підготовку, військову і трудову дисципліну особового складу, якість і повноту виконання замовлення з підготовки військових фахівців, стан навчально-виховної, наукової, науково-технічної, інноваційної та методичної діяльності, належну експлуатацію та збереження озброєння і військової техніки, а також організацію забезпечення охорони державної таємниці, захисту іншої інформації з обмеженим доступом, технічного захисту інформації.

Керівник військового навчального підрозділу безпосередньо підпорядковується керівнику органу військового управління, структурного підрозділу Міноборони, Генерального штабу Збройних Сил України або іншого військового формування, якому підпорядковано військовий навчальний підрозділ, а з питань організації освітнього процесу - ректору ЗВО.

Функціональні обов'язки (посадові інструкції) керівника військового навчального підрозділу розробляються на підставі статутів Збройних Сил України, наказів (директив) Міноборони, МОН, посадової особи, якій безпосередньо підпорядковано військовий навчальний підрозділ, статуту ЗВО, положення про військовий навчальний підрозділ, погоджуються ректором ЗВО та затверджуються керівником органу військового управління або структурного підрозділу Міноборони, Генерального штабу Збройних Сил України, якому підпорядковано військовий навчальний підрозділ.

Керівник військового навчального підрозділу зобов'язаний:

постійно підтримувати готовність військового навчального підрозділу до функціонування в умовах особливого періоду;

забезпечувати виконання освітніх (освітньо-професійних, освітньо-наукових) програм підготовки військових фахівців;

організовувати та здійснювати контроль навчальної, методичної, наукової, науково-технічної, інноваційної та виховної роботи у військовому навчальному підрозділі;

організовувати та здійснювати контроль навчальної, методичної, наукової та виховної роботи у військовому навчальному підрозділі;

організовувати розробку навчальних планів, програм навчальних дисциплін підготовки військових фахівців, забезпечувати повне і якісне їх виконання;

уживати заходів щодо зміцнення військової та трудової дисципліни особового складу і підтримання правопорядку у військовому навчальному підрозділі;

розробляти правила внутрішнього розпорядку військового навчального підрозділу, забезпечувати та контролювати їх виконання;

своєчасно готувати та подавати встановленим порядком пропозиції щодо корегування штату (штатного розпису) військового навчального підрозділу, забезпечувати дотримання штатно-фінансової дисципліни у межах компетенції;

організовувати розробку та затвердження службових обов'язків та посадових інструкцій для усіх категорій особового складу військового навчального підрозділу і забезпечувати контроль за їх виконанням;

розподіляти функції управління військовим навчальним підрозділом між своїми заступниками і затверджувати їх службові обов'язки (посадові інструкції);

визначати навчальне навантаження науково-педагогічних, (педагогічних) працівників військового навчального підрозділу в межах, що встановлюються відповідно до вимог нормативно-правових актів Міноборони та МОН;

уживати заходів щодо постійного вдосконалення освітнього процесу і втілення передових методів навчання і виховання тих, хто навчається, забезпечувати проведення занять на високому науковому і методичному рівнях;

організовувати роботу з військово-професійної орієнтації та професійного психологічного відбору громадян, які виявили бажання навчатися за програмою підготовки офіцерів запасу;

організовувати та проводити відбір громадян, які залучаються до військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу;

брати участь у розробці кваліфікаційних характеристик, які визначають вимоги до підготовки офіцерів запасу з відповідних військово-облікових спеціальностей;

подавати пропозиції щодо відрахування та поновлення на навчання громадян, які залучаються до військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу;

організовувати та проводити атестування громадян, які мають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, пройшли повний курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу та склали встановлені іспити, до присвоєння первинного військового звання "молодший лейтенант запасу";

організовувати проведення розрахунків вартості військової підготовки громадян за програмою підготовки офіцерів запасу для укладання відповідних контрактів з громадянами, які виявили бажання пройти військову підготовку за рахунок коштів фізичних осіб, та за своїм підписом і підписом ректора ЗВО подавати розрахунки до відповідного структурного підрозділу Міноборони (відповідного структурного підрозділу центрального органу виконавчої влади, якому підпорядковано військовий навчальний підрозділ) на затвердження;

особисто проводити навчальні заняття з тими, хто навчається, а також із військовослужбовцями військового навчального підрозділу з професійної підготовки;

організовувати експлуатацію та збереження озброєння і військової техніки, що знаходяться у військовому навчальному підрозділі;

забезпечувати вдосконалення матеріально-технічної бази, складання і подання заявок до відповідних постачальних органів на отримання озброєння, військової техніки, паливно-мастильних матеріалів, військового майна та літератури для військового навчального підрозділу в межах табельної потреби та норм постачання;

організовувати та здійснювати зв'язок з іншими структурними підрозділами ЗВО з навчально-методичних питань, підтримувати зв'язки з військовими частинами, установами, військовими навчальними закладами, підприємствами та організаціями з питань діяльності військового навчального підрозділу;

забезпечувати охорону праці, дотримання законності та внутрішнього порядку у військовому навчальному підрозділі та в місцях тимчасового виконання завдань особовим складом;

забезпечувати охорону державної таємниці, захист іншої інформації з обмеженим доступом, технічний захист інформації та здійснювати контроль за їх станом;

забезпечувати своєчасне подання встановленої звітності.

Керівник військового навчального підрозділу у межах своїх повноважень видає накази, обов'язкові для виконання особовим складом підрозділу і працівниками, які беруть участь у підготовці військових фахівців.

V. Особовий склад військових навчальних підрозділів

1. Особовий склад військових навчальних підрозділів поділяється на постійний та змінний.

До постійного складу військового навчального підрозділу належать військовослужбовці та працівники, які входять до командування (керівного складу), підрозділів управління, основних підрозділів (крім тих, хто навчається), підрозділів забезпечення, а також науково-педагогічні, педагогічні та наукові працівники.

2. Комплектування посад керівників військових навчальних підрозділів та їх заступників, науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників здійснюється відповідно до законодавства України.

3. Призначення військовослужбовців на інші посади осіб постійного складу військового навчального підрозділу здійснюється відповідно до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 10 квітня 2009 року N 170, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 19 травня 2009 року за N 438/16454 (зі змінами).

4. Прийняття цивільних осіб на посади постійного складу військового навчального підрозділу здійснюється:

наказами керівника військового навчального підрозділу, якщо він наділений такими правами, або керівника органу військового управління, структурного підрозділу Міноборони або Генерального штабу Збройних Сил України, якому військовий навчальний підрозділ підпорядковано, за погодженням з ректором ЗВО;

наказами ректора ЗВО для кафедр військової підготовки і кафедр медицини катастроф та військової медицини для підготовки фахівців за кошти фізичних осіб, за погодженням з відповідним органом військового управління, структурного підрозділу Міноборони або Генерального штабу Збройних Сил України, якому військовий навчальний підрозділ підпорядковано.

5. Військовослужбовці військових навчальних підрозділів проходять військову службу відповідно до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року N 1153, та Положення про проходження громадянами України військової служби у Державній спеціальній службі транспорту, затвердженого Указом Президента України від 03 лютого 2009 року N 60.

Забезпечення (за всіма видами) військовослужбовців, призначених на штатні посади військових навчальних підрозділів, здійснюється за рахунок Міноборони та інших військових формувань за підпорядкованістю.

6. Заміщення на конкурсній основі вакантних посад науково-педагогічних працівників військових навчальних підрозділів здійснюється відповідно до Інструкції про порядок заміщення на конкурсній основі вакантних посад науково-педагогічних працівників.

На посаду професора у військовому навчальному підрозділі можуть призначатися особи, які мають:

вчене звання професора або науковий ступінь доктора наук зі стажем науково-педагогічної роботи не менше трьох років;

вчене звання доцента (старшого наукового співробітника, старшого дослідника) і науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) зі стажем науково-педагогічної роботи не менше п'яти років;

вчене звання доцента (старшого наукового співробітника, старшого дослідника) без наукового ступеня зі стажем науково-педагогічної роботи не менше десяти років.

На посаду доцента у військовому навчальному підрозділі можуть призначатися особи:

які мають вчене звання доцента (старшого наукового співробітника, старшого дослідника) або науковий ступінь, досвід науково-педагогічної роботи;

старші викладачі та викладачі без наукових ступенів і вчених звань, які мають не менше десяти років стажу науково-педагогічної роботи, проводять навчальні заняття і мають видані навчально-методичні посібники та наукові праці;

висококваліфіковані фахівці з військ, органів військового управління або військових навчальних закладів (установ, організацій), які мають ступінь вищої освіти магістра за відповідною спеціальністю і здійснюють педагогічну, науково-педагогічну діяльність, мають не менше п'яти років стажу науково-педагогічної роботи та/або досвід проходження військової служби на керівних посадах в органах військового управління не менше трьох років.

На посаду завідувача відділення, старшого викладача у військовому навчальному підрозділі можуть призначатися особи:

які мають вчене звання доцента (старшого наукового співробітника, старшого дослідника) або науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук);

викладачі без наукових ступенів і вчених звань, які мають не менше п'яти років стажу науково-педагогічної (педагогічної) роботи, проводять навчальні заняття і мають видані навчально-методичні посібники;

висококваліфіковані фахівці з військ, органів військового управління, військових навчальних закладів (установ, організацій), які мають ступінь вищої освіти магістра за відповідною спеціальністю і здійснюють педагогічну, науково-педагогічну діяльність.

На посади викладачів та асистентів у військовому навчальному підрозділі можуть призначатися особи, які мають ступінь магістра за відповідною спеціальністю.

7. Науково-педагогічні, педагогічні працівники з числа військовослужбовців під час проведення занять з курсантами (слухачами) є їх прямими начальниками.

Завдання, визначені науково-педагогічними, педагогічними працівниками студентам, курсантам (слухачам) під час проведення навчальних занять, є обов'язковими для їх виконання.

8. Науково-педагогічні, педагогічні працівники військового навчального підрозділу, крім прав та обов'язків, передбачених статтями 57, 58 Закону України "Про вищу освіту", іншими законами України та статутом ЗВО, можуть мати додаткові права та обов'язки, що встановлюються положенням про військовий навчальний підрозділ.

За досягнення високих результатів у навчальній, методичній, виховній, науковій роботі особи з числа науково-педагогічних, педагогічних працівників можуть бути подані до нагородження державними нагородами, присвоєння державних премій, почесних звань і відзнак, нагородження медалями, знаками, преміями, грамотами та іншими видами заохочення.

9. Функціональні посадові обов'язки (інструкції) осіб з числа науково-педагогічних і педагогічних працівників розробляються у встановленому порядку і затверджуються керівником військового навчального підрозділу.

10. До наукових працівників військових навчальних підрозділів належать військовослужбовці, працівники Збройних Сил України та особи, які обіймають посади керівників наукових, науково-дослідних центрів (управлінь) та відділів (лабораторій), їх заступників, старших наукових, наукових та молодших наукових співробітників у наукових, науково-дослідних центрах (управліннях) та лабораторіях військових навчальних підрозділів.

Посади завідувача (начальника) науково-дослідного відділу (лабораторії) та його заступників заміщуються, як правило, особами, які мають науковий ступінь або вчене звання та досвід організації науково-дослідної роботи.

Посади старшого наукового і наукового співробітника заміщуються особами, які мають науковий ступінь або вчене звання.

В окремих випадках зазначені посади можуть заміщати висококваліфіковані фахівці з військ, військових навчальних закладів (установ, організацій) без наукового ступеня або вченого звання, які мають ступінь магістра за відповідною спеціальністю та досвід керівної (науково-дослідної) роботи не менше двох років.

Посада молодшого наукового співробітника заміщується особами, які мають ступінь магістра за відповідною спеціальністю.

11. Наукові працівники військового навчального підрозділу, крім прав та обов'язків, передбачених статтею 6 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", іншими законами України та статутом ЗВО, можуть мати додаткові права та обов'язки, що встановлюються положенням про військовий навчальний підрозділ.

12. Функціональні посадові обов'язки (інструкції) осіб з числа наукових працівників розробляються у встановленому законодавством порядку і затверджуються керівником військового навчального підрозділу.

13. Командири підрозділів курсантів (слухачів, студентів) - начальники курсів, курсові офіцери, командири батальйонів (дивізіонів), рот (батарей), взводів є прямими начальниками курсантів (слухачів, студентів).

Вони забезпечують відповідний стан навчання, військової дисципліни та виховання курсантів (слухачів, студентів), знання і точне виконання ними вимог статутів Збройних Сил України, розпорядку дня, підтримання внутрішнього порядку в підрозділах, збереження і стан озброєння, військової техніки, військового майна підрозділу.

Посади командирів підрозділів курсантів (слухачів, студентів) займають офіцери, які мають досвід служби у військах за профілем військового навчального підрозділу не менше двох років.

Крім прав, визначених статутами Збройних Сил України, командири підрозділів курсантів (слухачів, студентів) мають право:

обирати і бути обраними до вченої ради військового навчального підрозділу;

брати участь у розробці й обговоренні питань навчальної, методичної, виховної та наукової роботи, інших напрямів діяльності військового навчального підрозділу;

бути присутніми на заняттях, що проводяться з курсантами (слухачами, студентами) підпорядкованих їм підрозділів;

брати участь у наукових дискусіях, конференціях і семінарах, проводити наукові дослідження і публікувати їх результати у встановленому порядку відповідно до чинного законодавства.

Крім обов'язків, визначених статутами Збройних Сил України, командири підрозділів курсантів (слухачів, студентів) зобов'язані:

бути обізнаними з основними вимогами керівних документів щодо підготовки військових фахівців та організації освітнього процесу у військовому навчальному підрозділі, вимогами освітніх (освітньо-професійних, освітньо-наукових) програм та основним змістом програм навчальних дисциплін підготовки підлеглих курсантів (слухачів, студентів);

знати особисті якості курсантів (слухачів, студентів), їх поточну успішність навчання, розвивати й удосконалювати в них військово-професійні, лідерські якості, фізичну витривалість, виховувати в курсантів (слухачів, студентів) цілеспрямованість, волю, ретельність, високу відповідальність за результати своєї праці, дисциплінованість;

формувати у курсантів (слухачів, студентів) прагнення до постійного оновлення знань, навичок організації навчальної роботи й управлінської діяльності, здатності до ініціативного, творчого і відповідального вирішення практичних завдань;

здійснюючи постійний контроль, надавати допомогу курсантам (слухачам, студентам) у навчанні, організації та забезпеченні їх самостійних занять, підтримувати постійний зв'язок з викладацьким складом і керівництвом кафедр;

особисто проводити заняття з курсантами (слухачами, студентами) із загальновійськових дисциплін, брати участь у проведенні навчань і занять з оперативно-тактичної (тактичної, тактико-спеціальної) підготовки, в організації та керівництві військовим (флотським) стажуванням і практикою курсантів (слухачів, студентів);

бути для курсантів (слухачів, студентів) взірцем бездоганного виконання службового обов'язку, ретельності, творчого ставлення до справи, високої культури та моралі;

виявляти турботу про своєчасне і повне забезпечення курсантів (слухачів, студентів) усіма видами утримання, створення їм умов для творчого опанування обраного військового фаху;

забезпечувати захист курсантів (слухачів, студентів) від будь-яких форм фізичного, психічного насильства та проводити роботу з попередження появи шкідливих звичок;

брати участь у профорієнтації молоді до навчання у військовому навчальному підрозділі, у відборі молоді для вступу до військового навчального підрозділу, укладенні контракту та розподілі випускників;

забезпечувати захист інформації, що становить державну таємницю, захист іншої інформації з обмеженим доступом та технічний захист інформації і вимагати цього від підлеглих.

14. До підрозділів забезпечення військових навчальних підрозділів належать військовослужбовці та інші особи, які обіймають відповідні посади згідно зі штатом.

Посади у підрозділах забезпечення комплектуються військовослужбовцями та працівниками, які мають необхідну професійну підготовку, достатні практичні навички в роботі за фахом.

Функціональні обов'язки (посадові інструкції) посадових осіб підрозділів забезпечення розробляються у встановленому законодавством порядку і затверджуються керівником військового навчального підрозділу.

15. До змінного складу військового навчального підрозділу належать військовослужбовці (докторанти, ад'юнкти, слухачі, курсанти), які навчаються, студенти, які проходять навчання за програмою підготовки осіб офіцерського складу для проходження військової служби, а також громадяни, які проходять військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу.

16. Особи, які навчаються у військових навчальних підрозділах, крім обов'язків, передбачених статтею 63 Закону України "Про вищу освіту", зобов'язані:

додержуватися умов контракту та правил внутрішнього розпорядку військового навчального підрозділу;

виконувати вимоги режиму секретності та не допускати розголошення державної таємниці, що їм буде довірена або стане відомою під час навчання.

Інші права та обов'язки визначено законами, статутом ЗВО та положенням про військовий навчальний підрозділ.

17. Студенти, які проходять навчання за програмами підготовки осіб офіцерського складу для проходження військової служби, та громадяни, які проходять військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу, крім прав, передбачених Законом України "Про вищу освіту", мають право:

брати участь у наукових роботах з військової тематики;

проходити з дозволу керівника військового навчального підрозділу визначені ним окремі теми (розділи) програми підготовки, у тому числі й офіцерів запасу, за індивідуальними планами (для громадян, які пройшли строкову військову службу до вступу до ЗВО).

Студенти, які проходять навчання за програмами підготовки осіб офіцерського складу для проходження військової служби, та громадяни, які проходять військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу, крім обов'язків, передбачених Законом України "Про вищу освіту", зобов'язані:

сумлінно вивчати військову справу, наполегливо оволодівати командирськими, методичними та практичними навичками за встановленою військовою (військово-обліковою) спеціальністю;

відвідувати всі заняття, у встановлені терміни складати заліки та екзамени, передбачені програмою підготовки, брати участь у заходах, що проводяться у військовому навчальному підрозділі;

дотримуватись на заняттях вимог статутів Збройних Сил України і розпорядку дня військового навчального підрозділу;

прибувати на заняття охайно одягненими (студенти, які проходять навчання за програмами підготовки осіб офіцерського складу для проходження військової служби за контрактом, - одягненими у форму, визначену керівником військового навчального підрозділу), мати акуратну зачіску;

зберігати військове майно, озброєння, військову техніку, навчальне обладнання, дотримуватись заходів безпеки під час проведення занять зі зброєю та на військовій техніці;

виконувати вимоги режиму секретності та не допускати розголошення державної таємниці, яка їм буде довірена або стане відомою під час навчання.

VI. Організація підготовки громадян на посади військових фахівців для проходження військової служби за контрактом

1. На навчання за програмами підготовки військових фахівців для проходження військової служби за контрактом приймаються громадяни України відповідно до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року N 1153, та Положення про проходження громадянами України військової служби у Державній спеціальній службі транспорту, затвердженого Указом Президента України від 03 лютого 2009 року N 60.

Офіцери зараховуються на навчання до військових навчальних підрозділів на посади слухачів, якщо штатами військових навчальних підрозділів передбачено ці посади.

2. Студенти, які навчаються за програмами підготовки військових фахівців для проходження військової служби за контрактом, мають такий самий статус, що й інші студенти ЗВО.

Після закінчення першого курсу навчання та в разі виповнення 18 років зазначена категорія студентів в індивідуальному порядку укладає контракт з Міноборони, від імені якого діє керівник військового навчального підрозділу, про проходження ними підготовки на посади осіб офіцерського складу для проходження військової служби за контрактом з метою встановлення правових відносин між сторонами у процесі військової служби (навчання).

3. Студенти військових навчальних підрозділів залежно від військової спеціальності, за якою здійснюється їх підготовка, в процесі навчання змінюють свій статус на статус курсанта.

Строк зміни статусу студента на статус курсанта визначається наказами Міноборони та МОН. Перед зміною статусу студента на статус курсанта після проведення професійно-психологічного відбору та медичного обстеження, первинної військово-професійної підготовки зазначені особи приймають Військову присягу та укладають контракт про проходження військової служби (навчання) у Збройних Силах України курсантами військового навчального підрозділу закладу вищої освіти.

У разі переведення тих, хто навчається, зі статусу студента на статус курсанта їх утримання та забезпечення усіма видами постачання здійснюються за рахунок кошторисів Міноборони та інших центральних органів виконавчої влади, для потреб яких здійснюється підготовка військових фахівців.

У разі відсутності умов для розміщення курсантів у казармах вони розміщуються окремо від студентів у студентських гуртожитках за кошти замовника.

Початком проходження військової служби громадян, які проходять підготовку на посади осіб офіцерського складу для проходження військової служби за контрактом і під час навчання змінюють статус студента на статус курсанта, є день їх призначення на посаду курсанта військового навчального підрозділу.

Призначення цих громадян на посаду курсанта здійснюється наказом керівника військового навчального підрозділу.

VII. Матеріально-технічна база військових навчальних підрозділів

1. Матеріально-технічну базу військових навчальних підрозділів складає комплекс матеріальних і технічних засобів, будівель та споруд, призначених для забезпечення підготовки тих, хто навчається, з установлених військових спеціальностей відповідно до навчальних планів, програм навчальних дисциплін, сучасних технологій і методик навчання, табелів до штатів (штатних розписів), а також для виконання наукових досліджень і підготовки науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників.

2. Основними елементами матеріально-технічної (навчально-матеріальної) бази військових навчальних підрозділів можуть бути:

навчально-лабораторна база (лабораторне устаткування та обладнання, вимірювальна, телекомунікаційна та обчислювальна техніка, технічні засоби навчання і контролю, наочне приладдя тощо);

база для виконання наукових досліджень: науково-дослідні лабораторії, обчислювальні центри тощо;

навчально-виробничі майстерні, лабораторії;

аудиторії, лекційні зали, спеціалізовані класи, кабінети, бібліотеки, викладацькі кімнати, інші навчальні та навчально-допоміжні приміщення;

польова навчальна база:

навчальні центри, навчально-тренувальні комплекси, полігони, табори, аеродроми, навчальні кораблі, системи пунктів управління (навчальних командних пунктів тощо);

спортивні комплекси і споруди, навчальні містечка, а також стройові плаци, тири та інші об'єкти із загальновійськової підготовки;

інші матеріальні та технічні засоби, будівлі та споруди;

озброєння та військова техніка;

поліграфічна база;

підручники та навчальні посібники, наукова та довідкова література, статути, порадники, технічні описи, курси стрільб та водіння, інші нормативні документи і навчальні матеріали.

Військові навчальні підрозділи можуть розміщуватися на фондах, що знаходяться на праві господарського відання ЗВО або Міноборони.

Приміщення, що надаються військовим навчальним підрозділам для проведення військової підготовки громадян за програмою підготовки офіцерів запасу, обладнуються за тематикою розділів програм підготовки за відповідними військово-обліковими спеціальностями.

3. Для відпрацювання з тими, хто навчається, тактико-вогневих завдань, передбачених програмою військової підготовки, і проведення професійної підготовки з офіцерським складом військових навчальних підрозділів військові навчальні підрозділи можуть використовувати за потреби польову навчальну базу військових частин і військових навчальних закладів Збройних Сил України та інших військових формувань.

4. Забезпечення військовою технікою та озброєнням, боєприпасами, транспортними засобами, навчально-тренувальними засобами, приладами, апаратурою, інструментом, запасними частинами до військової техніки, а також військовими статутами, порадниками, посібниками, інструкціями, топографічними та морськими картами, спеціальною літературою, пальним та мастильними матеріалами, спеціальними рідинами та іншими матеріалами відповідно до штатів, табелів до штатів та норм постачання здійснюється за заявками керівників військових навчальних підрозділів через відповідні постачальні органи.

Порядок забезпечення військових навчальних підрозділів матеріальними засобами, а також порядок монтажу (демонтажу), налагодження (регулювання) озброєння і військової техніки, проведення поточного, середнього та капітального ремонту військової техніки, озброєння та транспортних засобів встановлюють Міноборони та інші військові формування.

5. Забезпечення військових навчальних підрозділів керівними документами Міноборони, іншими документами та навчальними кінофільмами покладається на керівників органів військового управління, структурних підрозділів Міноборони і Генерального штабу Збройних Сил України, яким підпорядковано військові навчальні підрозділи.

6. Для проведення практичних занять з озброєнням, військовою технікою, а також польових занять громадяни, які проходять військову підготовку, можуть забезпечуватись спеціальним одягом.

Склад комплекту спеціального одягу узгоджується з начальником Тилу Збройних Сил України.

Спеціальним одягом громадяни забезпечуються з розрахунку один комплект на 10 громадян, які залучаються до військової підготовки, з терміном його використання протягом трьох років. Військовий навчальний підрозділ, що здійснює військову підготовку менше ніж 250 громадян, повинен мати 30 комплектів спеціального одягу.

7. З метою забезпечення збереження державної таємниці керівник ЗВО за поданням керівника військового навчального підрозділу може визначати режимні території (зони).

VIII. Фінансування військових навчальних підрозділів

1. Фінансування військових навчальних підрозділів здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, передбачених МОН, Міноборони, іншим центральним органам виконавчої влади, у підпорядкуванні яких знаходяться заклади вищої освіти, що мають у своєму складі військові навчальні підрозділи, для фінансування діяльності ЗВО.

З метою забезпечення функціонування військових навчальних підрозділів Міноборони та інші військові формування здійснюють:

фінансування видатків на утримання військовослужбовців та працівників, призначених на штатні посади військових навчальних підрозділів, включаючи види натурального постачання (продовольством, речовим майном, військово-проїзними документами, санаторно-курортним лікуванням та іншими видами постачання);

виділення коштів на відрядження військовослужбовців та працівників, призначених на штатні посади військових навчальних підрозділів, пов'язаних з освітнім процесом та заходами, що проводять Міноборони та інші військові формування (за умови відповідного фінансування).

З метою забезпечення функціонування військових навчальних підрозділів, розміщених на фондах, що знаходяться на балансі Міноборони або інших військових формувань, Міноборони та інші військові формування здійснюють:

капітальне будівництво, експлуатацію та ремонт будівель і споруд, у яких розміщено військові навчальні підрозділи, із необхідною чисельністю посад для осіб, які забезпечують експлуатацію зазначених споруд;

охорону озброєння, військової техніки і майна Міноборони та інших військових формувань для підготовки військових фахівців, а також секретних частин і бібліотек військових навчальних підрозділів;

витрати на утримання, розвиток і вдосконалення матеріально-технічної бази;

витрати на придбання видаткових матеріалів та на інші навчальні потреби, пов'язані із забезпеченням діяльності військових навчальних підрозділів відповідно до затверджених кошторисів, під час підготовки військових фахівців за схемою "курсант".

Обсяги бюджетних видатків на підготовку військових фахівців у військових навчальних підрозділах за державним замовленням Міноборони та інших військових формувань враховуються в їх кошторисах.

2. З метою забезпечення функціонування військових навчальних підрозділів МОН та інші центральні органи виконавчої влади, у підпорядкуванні яких знаходяться ЗВО, що здійснюють підготовку військових фахівців та офіцерів запасу, здійснюють:

капітальне будівництво, експлуатацію та ремонт будівель і споруд навчального закладу, у яких розміщено військові навчальні підрозділи, із необхідною чисельністю посад для осіб, які забезпечують експлуатацію зазначених споруд, за умови, що ці фонди знаходяться на балансі ЗВО;

виділення військовим навчальним підрозділам ЗВО коштів на відрядження штатних працівників ЗВО, які пов'язані з освітнім процесом студентів, фізичною підготовкою і спортом, навчальними та культурно-освітніми заходами, на оплату за користування службовими телефонами та ведення секретного і службового діловодства та листування (за умови відповідного фінансування);

охорону озброєння, військової техніки та майна, переданих Міноборони та іншими військовими формуваннями ЗВО для підготовки військових фахівців, а також секретних частин та бібліотек військових навчальних підрозділів, якщо вони розміщені на фондах, що знаходяться на балансі ЗВО;

витрати, пов'язані:

з оплатою праці науково-педагогічних, педагогічних працівників, що забезпечують підготовку військових фахівців за схемою "студент-курсант" за державним замовленням МОН на етапі підготовки "студент";

з оплатою праці інших штатних працівників ЗВО, що забезпечують освітній процес та експлуатацію матеріально-технічної бази ЗВО для підготовки військових фахівців.

За рахунок ЗВО здійснюються витрати:

на утримання, розвиток і вдосконалення матеріально-технічної бази за умови, що ці фонди знаходяться на балансі ЗВО;

на придбання видаткових матеріалів та на інші навчальні потреби, пов'язані із забезпеченням діяльності військових навчальних підрозділів, під час підготовки військових фахівців за схемою "студент-курсант" на етапі підготовки "студент".

Витрати на підготовку офіцерів запасу за кошти фізичних осіб здійснюються за рахунок надходжень від надання платної освітньої послуги відповідно до кошторису ЗВО, який включає і витрати Міноборони, пов'язані із забезпеченням та проведенням цієї підготовки. Цей кошторис погоджує Міноборони.

3. Для фінансування військового навчального підрозділу можуть залучатися інші джерела фінансування, не заборонені законодавством.

 

Виконуюча обов'язки директора
Департаменту вищої освіти
Міністерства освіти
і науки України

С. С. Кретович

Директор Департаменту
військової освіти, науки,
соціальної та гуманітарної політики
Міністерства оборони України
генерал-майор

М. С. Садовський

Опрос