Идет загрузка документа (34 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об усовершенствовании порядка составления и представления отчетности участниками Фонда гарантирования вкладов физических лиц

Фонд гарантирования вкладов физических лиц
Решение от 27.09.2018 № 2647
действует с 28.11.2018

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

27.09.2018

м. Київ

N 2647

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 жовтня 2018 р. за N 1214/32666

Про удосконалення порядку складання та подання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Відповідно до пункту 10 частини першої, пункту 4 частини четвертої статті 12 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Правил надання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджених рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 липня 2012 року N 4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 липня 2012 року за N 1269/21581, що додаються.

2. Внести до Інструкції про порядок складання звіту про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - форма звітності N 1Ф, затвердженої рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 липня 2012 року N 5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 02 серпня 2012 року за N 1314/21626, такі зміни:

1) в абзаці другому пункту 2.7 розділу II слова "декадної форми" замінити словами "щоденної та декадної форм";

2) у розділі III:

абзац десятий пункту 3.4 викласти в такій редакції:

"2604 "Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання" - у частині коштів фізичних осіб - підприємців;";

абзац вісімнадцятий пункту 3.9 викласти в такій редакції:

"2604 "Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання" - у частині коштів фізичних осіб - підприємців;";

абзац сьомий пункту 3.11 викласти в такій редакції:

"2604 "Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання" - у частині коштів фізичних осіб - підприємців;".

3. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

5. Відділу зв'язків з громадськістю та фінансової просвіти забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

6. Контроль за виконанням цього рішення залишити за директором-розпорядником.

 

В. о. директора-розпорядника

С. В. Рекрут

 

ЗМІНИ
до Правил надання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

1. У розділі II:

1) в абзаці другому пункту 5 цифри "7, 8" замінити цифрами "7 - 9";

2) абзац перший пункту 8 замінити двома абзацами такого змісту:

"8. У разі внесення змін у форму звітності, визначену цими Правилами, або введення нової форми звітності Фонд рішенням виконавчої дирекції Фонду може встановити тестовий період для складання та подання всіма учасниками Фонду відповідної звітності до Фонду.

Для складання та подання до Фонду учасником Фонду форми звітності "Звітний файл реєстру операцій - файл_RO" встановлюється тестовий період протягом тридцяти календарних днів з дати віднесення такого учасника Фонду до категорії проблемних банків.".

У зв'язку з цим абзаци другий, третій вважати відповідно абзацами третім, четвертим.

2. Пункт 2 розділу III викласти в такій редакції:

"2. У разі виявлення Фондом або учасником Фонду помилок у поданій звітності учасник Фонду зобов'язаний внести зміни до звітності шляхом подання виправленої звітності протягом:

одного робочого дня після встановленого терміну подання звітності - для щоденної звітності та щодекадної форми N 1Ф;

двох робочих днів після встановленого терміну подання звітності - для іншої звітності.".

3. У додатку 1 до Правил:

1) доповнити розділ I новою позицією такого змісту:

"

8

 

Звітний файл реєстру операцій - файл_RO

Щодня - для банків, віднесених до категорії проблемних (першою звітною датою для щоденних файлів є дата прийняття рішення (постанови) про віднесення банку до категорії проблемних)

Не пізніше 16 години 00 хвилин першого робочого дня після звітної дати (щоденні файли проблемний банк починає подавати до Фонду не пізніше десяти робочих днів після дати отримання ним рішення (постанови) про віднесення банку до категорії проблемних)

Електронною поштою у вигляді файла_RO відповідно до додатків 2, 9 до Правил N 4

";

2) у розділі II позицію 18 викласти в такій редакції:

"

18

Форма N 670 (квартальна)

Форма N 670 (квартальна) "Звіт про двадцять найбільших учасників банку"

Щокварталу - для всіх учасників Фонду

Не пізніше десятого робочого дня після звітного періоду

У вигляді файла (файл 48) відповідно до додатка 1 до Правил організації статистичної звітності та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил N 4, електронною поштою до Фонду безпосередньо (файл FHH) або електронною поштою через Національний банк України (файл FAA)

".

4. У додатку 2 до Правил:

1) у розділі I:

у пункті 1:

у другому реченні абзацу третього літери, цифри та слова "D8, E8 згідно з файлом KOD_A010" замінити літерами, цифрами та словами "48, A7, D8, E8 згідно з файлом KOD_A010 та коду файла_RO";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Для звітного файла H (для коду файла_RO) учасник Фонду формує службовий, заголовний та підзаголовний рядки згідно з його розрізом подання до Національного банку України (підпункти 2.2.1.1 і 2.2.1.2 файла STRUPER.RTF).";

пункт 2 виключити.

У зв'язку з цим пункт 3 вважати пунктом 2;

2) абзац чотирнадцятий підпункту 2 пункту 1 розділу II викласти в такій редакції:

"YY - код файла (01, 02, 08, 26, 48, 4C, 6B, 79, 95, 9A, A7, D5, D8, D9, E8, F4, F5, F9 згідно з файлом KOD_A010) для файла A або код файла (26, 48, A7, D8, E8 згідно з файлом KOD_A010; RO) для файла H;";

3) підпункт 2 пункту 4 розділу III доповнити новим реченням такого змісту: "При цьому параметр заголовного рядка NAMEFILE - ім'я файла формується відповідно до вимог підпункту 2 пункту 1 розділу II цього додатка (довжина - 12 знаків).";

4) пункт 4 розділу V виключити.

5. Пункт 3 приміток додатка 3 виключити.

У зв'язку з цим пункти 4, 5 вважати відповідно пунктами 3, 4.

6. Пункт 3 приміток додатка 4 виключити.

У зв'язку з цим пункти 4, 5 вважати відповідно пунктами 3, 4.

7. У додатку 5:

1) абзац сорок третій викласти в такій редакції:

"IP1n - індикатор управління пасивами П1 (за вкладами в національній валюті) у відсотках;";

2) доповнити додаток після абзацу сорок третього новим абзацом сорок четвертим такого змісту:

"IP1i - індикатор управління пасивами П1 (за вкладами в іноземній валюті) у відсотках;".

У зв'язку з цим абзаци сорок четвертий - п'ятдесятий вважати відповідно абзацами сорок п'ятим - п'ятдесят першим;

3) доповнити додаток після абзацу п'ятдесятого двома новими абзацами п'ятдесят першим, п'ятдесят другим такого змісту:

"ZB - загальний бал.

Допускається похибка у значеннях показників індикаторів IK1 - IP2i, якщо вона не призводить до зміни діапазону значень для визначення балів за кількісними індикаторами відповідно до алгоритму розрахунку та порогових значень кількісних індикаторів, балів за якісними та кількісними індикаторами для визначення ступеня ризику банку при розрахунку регулярного збору у формі диференційованого збору до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.".

У зв'язку з цим абзац п'ятдесят перший вважати абзацом п'ятдесят третім;

4) пункт 3 приміток виключити.

У зв'язку з цим пункти 4, 5 вважати відповідно пунктами 3, 4.

8. У примітках додатка 7:

1) пункт 3 виключити.

У зв'язку з цим пункти 4, 5 вважати відповідно пунктами 3, 4;

2) у пункті 3 слово "декадній" виключити.

9. Доповнити Правила новим додатком 9, що додається.

 

Начальник відділу стратегії та
нормативно-методологічного забезпечення

Н. О. Лапаєва

 

КОД
файла_RO - "Звітний файл реєстру операцій"

I. Загальні положення

1. Структурований файл реєстру операцій "RO" (далі - файл_RO) подається учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд), які віднесені до категорії проблемних, електронною поштою Національного банку України (далі - НБУ) у захищеному засобами захисту інформації НБУ вигляді. При цьому учасник Фонду формує та надсилає до Фонду файл_RO зі зведеними даними за всі філії учасника Фонду щодня у термін не пізніше 16 години 00 хвилин першого робочого дня після звітної дати.

2. Першою звітною датою для щоденних звітних файлів_RO є дата прийняття рішення (постанови) про віднесення банку до категорії проблемних.

3. Щоденні звітні файли_RO банк, віднесений до категорії проблемних, починає подавати до Фонду не пізніше десяти робочих днів після дати отримання ним рішення (постанови) про віднесення банку до категорії проблемних.

4. Для складання щоденних файлів_RO використовуються дані щоденної форми N 1Д - Баланс банку (файл 01 "Дані про залишки на рахунках").

5. Датою подання файла_RO вважаються час та дата його фактичного надсилання учасником до Фонду електронною поштою НБУ у захищеному засобами захисту інформації НБУ вигляді (час та дата отримання у Фонді конверта з файлом звіту, які фіксуються в журналі статистики електронної пошти).

6. У разі якщо кінцевий термін подання звітності припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, термін подання звітності переноситься на перший після нього робочий день.

7. Одиниці виміру даних - копійки, сота частка одиниць валюти (код 21 із файла KOD_A015).

8. Для забезпечення обміну файлами між банком і Фондом у файлі ARM3.TSK, який використовується для налаштування АРМ-НБУ-інф., необхідно додати до переліку вихідних файлів у задачі F символ Н, якщо його не було раніше.

II. Вимоги до найменування (імені) файла_RO, його архівування та кодової сторінки

1. Файл_RO надається Банком до Фонду у вигляді архівного файла.

2. Формування імен файла_RO та його архівного файла_RO здійснюється згідно з вимогами підпункту 2 пункту 1 розділу II додатка 2 до Правил надання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджених рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 липня 2012 року N 4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 липня 2012 року за N 1269/21581.

3. Для архівування файла_RO використовується архіватор WinRAR.

4. Кодова сторінка файла_RO - Windows 1251.

III. Вимоги до структури (рядків) даних файла_RO

1. Опис призначення рядків файла_RO:

1 рядок - службовий;

2 рядок - заголовний;

3 рядок - підзаголовний;

4 - (4 + n) рядки - інформаційні.

Усі рядки файла_RO закінчуються символами <CR><LF> (коди 0D, 0A).

У службовому, заголовному та підзаголовному рядках ведучі нулі та пусті символи включаються.

2. Структура службового рядка файла_RO - 100 пустих символів (SPACE).

3. Структура заголовного рядка файла_RO така:

AA=DDMMYYY1=DDMMYYY2=DDMMYYY3=DDMMYYY4=HHMM= MFO=NN=YYYYYYYYY=NAMEFILE=IDKEY=EDS,

де AA - константа, приймає постійне значення "00" (два нулі), довжина - 2 знаки;

DDMMYYY1 - дата звітності, довжина - 8 знаків;

DDMMYYY2 - початкова дата звітного періоду, довжина - 8 знаків;

DDMMYYY3 - кінцева дата звітного періоду, довжина - 8 знаків;

DDMMYYY4 - дата надання, довжина - 8 знаків;

HHMM - час надання (HH - двозначний номер години дня від 1 до 24 з ведучим нулем, MM - двозначний номер хвилини з ведучим нулем), довжина - 4 знаки;

MFO - код банку - юридичної особи, включений до довідника банківських установ України (МФО), довжина - 6 знаків;

NN - код одиниці виміру даних, приймає значення "21" (копійки, сота частка одиниць валюти), довжина - 2 знаки;

YYYYYYYYY - кількість інформаційних рядків (без службового та заголовного рядків), довжина - 9 знаків;

NAMEFILE - найменування (ім'я) файла, довжина - 12 знаків;

IDKEY - ідентифікатор ключа ЕЦП, який використовують для файлів Фонду (RxxSFF, де Rxx - ідентифікатор банку), довжина - 6 знаків;

EDS - електронний цифровий підпис, довжина - 64 знаки;

знак "=" - знак, що розділяє значення окремих полів запису.

Загальна довжина заголовного рядка файла_RO - 148 знаків.

4. Структура підзаголовного рядка файла_RO така:

BB=MFO,

де BB - константа, приймає постійне значення "#1", довжина - 2 знаки;

MFO - МФО (Код Банку) Банку - юридичної особи, довжина - 6 знаків;

знак "=" - знак, що розділяє значення окремих полів запису.

5. Структура та вимоги до інформаційних рядків файла_RO такі:

1) інформаційний рядок файла_RO має такий формат та складається з таких сегментів => PPPNNN=XXX,

де PPPNNN - код показника;

XXX - значення коду показника;

знак "=" - розподільчий символ;

2) формат коду показника => PPPNNN,

де PPP - сегмент, який приймає постійні значення в кодах показників.

PPP може приймати такі значення:

001 - номер документа;

002 - дата балансу, на яку здійснено операцію (проводку);

003 - найменування платника;

004 - код платника (код за ЄДРПОУ - Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або РНОКПП - реєстраційним номером облікової картки платника податків);

005 - код банку платника (МФО);

006 - рахунок платника - Дебет (номер аналітичного рахунку платника);

007 - найменування одержувача;

008 - код одержувача (код за ЄДРПОУ - Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або РНОКПП - реєстраційним номером облікової картки платника податків);

009 - код банку одержувача (МФО);

010 - рахунок одержувача - Кредит (номер аналітичного рахунку одержувача);

011 - код валюти або банківського металу (приймає значення поля R030 довідника KL_R030);

012 - сума операції (проводки) у валюті;

013 - сума операції (проводки) у гривневому еквіваленті валюти;

014 - призначення платежу;

015 - ознака пов'язаної з банком особи платника (значення поля K060 довідника KL_K060);

016 - ознака пов'язаної з банком особи одержувача (значення поля K060 довідника KL_K060);

017 - ознака коригуючої проводки;

018 - ознака звітного періоду (дати), до якого належить коригуюча проводка;

NNN - сегмент, який визначає операцію (проводку), а саме унікальний номер / ідентифікатор операції (далі - ID-проводка) для кожного із значень сегмента PPP.

Сегмент NNN приймає виключно значення ID-проводки відповідно до даних АБС (ОДБ) банку, має бути виключно унікальним у межах кодів банку (МФО), що належать банку - юридичній особі, та визначає одну операцію (проводку) за рахунками 1 - 7 та 9 класів, яка змінює залишки за аналітичними рахунками як у валюті рахунку, так і в її гривневому еквіваленті.

Розмір сегмента NNN - динамічний (приймає виключно значення ID-проводки відповідно до даних з АБС (ОДБ) банку), може складатись як із цифрових, так і з текстових символів (відповідно до налаштувань АБС (ОДБ) банку), але його загальний розмір не може перевищувати 24 символів;

3) опис кодів показників інформаційного рядка файла_RO:

001NNN - номер документа;

002NNN - дата балансу, на яку здійснено операцію (проводку);

003NNN - найменування платника;

004NNN - код платника (код за ЄДРПОУ - Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або РНОКПП - реєстраційним номером облікової картки платника податків);

005NNN - код банку платника (МФО);

006NNN - рахунок платника - Дебет (номер аналітичного рахунку платника);

007NNN - найменування одержувача;

008NNN - код одержувача (код за ЄДРПОУ - Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або РНОКПП - реєстраційним номером облікової картки фізичної особи платника податків);

009NNN - код банку одержувача (МФО);

010NNN - рахунок одержувача - Кредит (номер аналітичного рахунку одержувача);

011NNN - код валюти або банківського металу (приймає значення поля R030 довідника KL_R030);

012NNN - сума операції (проводки) у валюті;

013NNN - сума операції (проводки) у гривневому еквіваленті валюти;

014NNN - призначення платежу;

015NNN - ознака пов'язаної з банком особи платника (значення поля K060 довідника KL_K060);

016NNN - ознака пов'язаної з банком особи одержувача (значення поля K060 довідника KL_K060);

017NNN - ознака коригуючої проводки;

018NNN - ознака звітного періоду (дати), до якого належить коригуюча проводка;

4) опис форматів значень для кодів показників інформаційного рядка файла_RO:

001NNN - C(12);

002NNN - D(DDMMYYYY);

003NNN - C(60);

004NNN - C(10);

005NNN - C(6);

006NNN - C(24);

007NNN - C(60);

008NNN - C(10);

009NNN - C(6);

010NNN - C(24);

011NNN - C(3);

012NNN - N(15);

013NNN - N(15);

014NNN - C(220);

015NNN - C(2);

016NNN - C(2);

017NNN - C(1);

018NNN - D(DDMMYYYY);

5) опис довідників значень для кодів показників інформаційного рядка файла_RO:

001NNN - C(12) (приймає значення з АБС (ОДБ) банку);

002NNN - D(DDMMYYYY) (приймає значення з АБС (ОДБ) банку);

003NNN - C(60) (приймає значення з АБС (ОДБ) банку);

004NNN - C(10) (приймає значення з АБС (ОДБ) банку);

005NNN - C(6) (приймає значення з АБС (ОДБ) банку);

006NNN - C(24) (приймає значення з АБС (ОДБ) банку);

007NNN - C(60) (приймає значення з АБС (ОДБ) банку);

008NNN - C(10) (приймає значення з АБС (ОДБ) банку);

009NNN - C(6) (приймає значення з АБС (ОДБ) банку);

010NNN - C(24) (приймає значення з АБС (ОДБ) банку);

011NNN - C(3) (приймає значення з АБС (ОДБ) банку);

012NNN - N(15) (приймає значення з АБС (ОДБ) банку);

013NNN - N(15) (приймає значення з АБС (ОДБ) банку);

014NNN - C(220) (приймає значення з АБС (ОДБ) банку);

015NNN - C(2) (приймає значення з АБС (ОДБ) банку);

016NNN - C(2) (приймає значення з АБС (ОДБ) банку);

017NNN - C(1) (приймає значення з урахуванням такого: "M" = коригуюча проводка місячна; "Q" = коригуюча проводка квартальна; "Y" = коригуюча проводка річна);

018NNN - D(DDMMYYYY) (приймає значення з АБС (ОДБ) банку);

6) файл_RO включає дані про всі операції (проводки) банку за рахунками 1 - 7 та 9 класів, у тому числі в частині визнання результатів переоцінки (перерахунку залишків за рахунками в іноземній валюті та банківських металах в еквівалентні суми в гривнях за офіційним курсом гривні до іноземних валют і банківських металів) залишків за аналітичними рахунками в іноземних валютах та/або банківських металах на дату балансу. До файла_RO включаються дані про операції (проводки, документи), які створили обороти та/або змінили залишки за аналітичними рахунками 1 - 7 та 9 класів у валюті аналітичного рахунку та/або у її гривневому еквіваленті. До файла_RO не включаються дані про операції (проводки, документи), які мають статус електронного розрахункового повідомлення, інформаційні та/або уточнюючі документи (наприклад, відправлені дебетові та/або кредитові інформаційні запити та/або отримані підтвердження тощо).

IV. Контроль даних файла_RO

Контроль даних файла_RO реалізується з урахуванням такого:

контроль заявленої кількості інформаційних рядків із службового рядка файла_RO на відповідність фактично завантаженій кількості інформаційних рядків - відхилення не допускаються;

контроль повноти та унікальності значень із сегменту NNN (ID-проводки) - пусті значення та дублікати не допускаються;

контроль повноти сегмента PPP та повноти його значень (сегмент XXX) - відповідно до Таблиці 1.

Таблиця 1

Контроль повноти сегмента PPP та повноти його значень (сегмент XXX)

Найменування сегмента PPP

Значення сегмента PPP

Обов'язкова наявність

Допустимість "пустого" значення сегмента XXX для сегмента PPP

Номер документа

001

Так, крім операцій з переоцінки залишків за аналітичними рахунками, що відкриті в іноземних валютах та/або банківських металах

Ні, крім операцій з переоцінки залишків за аналітичними рахунками, що відкриті в іноземних валютах та/або банківських металах

Дата балансу, на яку здійснено операцію (проводку)

002

Так

Ні

Найменування платника

003

Так

Ні

Код платника

004

Так

Ні

Код банку платника (МФО)

005

Так

Ні

Рахунок платника (Дт)

006

Так

Ні

Найменування одержувача

007

Так

Ні

Код одержувача

008

Так

Ні

Код банку одержувача (МФО)

009

Так

Ні

Рахунок одержувача (Кт)

010

Так

Ні

Код валюти

011

Так

Ні

Сума операції у валюті

012

Так

Ні

Сума операції в еквіваленті

013

Так

Ні

Призначення платежу

014

Так, крім операцій з переоцінки залишків за аналітичними рахунками, що відкриті в іноземних валютах та/або банківських металах

Ні, крім операцій з переоцінки залишків за аналітичними рахунками, що відкриті в іноземних валютах та/або банківських металах

Пов'язана особа - платник

015

Так

Ні

Пов'язана особа - одержувач

016

Так

Ні

Ознака коригуючої проводки

017

Ні

Ні

Ознака звітного періоду, до якого належить коригуюча проводка

018

Ні

Ні

контроль оборотів у гривневому еквіваленті у розрізі балансових рахунків, визначених (розрахованих) за даними файла_RO, на відповідність залишкам по балансових рахунках за даними балансу (01 файла) у гривневому еквіваленті на звітну дату - відхилення контрольного значення, визначеного для кожного балансового рахунку, наявного у кореспонденціях операцій (проводок) за даними файлу_RO та/або у залишках балансу (01 файла), від значення залишків по балансовому рахунку за даними балансу (01 файла) на звітну дату не допускаються. Під час виконання такого контролю використовуються (разом із даними файла_RO) дані балансів (01 файла) станом на дату, яка передує звітній даті файла_RO, та станом на дату, яка відповідає звітній даті файла_RO.

____________

Опрос