Идет загрузка документа (70 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка проведения проверок деятельности органов государственной исполнительной службы, частных исполнителей

Минюст
Порядок, Приказ от 22.10.2018 № 3284/5
редакция действует с 28.12.2019

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.10.2018

м. Київ

N 3284/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 жовтня 2018 р. за N 1195/32647

Про затвердження Порядку проведення перевірок діяльності органів державної виконавчої служби, приватних виконавців

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства юстиції України
від 9 серпня 2019 року N 2502/5
,
від 27 грудня 2019 року N 4224/5

Додатково див.
рішення Окружного адміністративного суду міста Києва
від 27 листопада 2019 року

Відповідно до статті 12, частини першої статті 34 Закону України "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення перевірок діяльності органів державної виконавчої служби, приватних виконавців, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 21 жовтня 2016 року N 3004/5 "Про затвердження Порядку здійснення контролю за діяльністю працівників органів державної виконавчої служби, приватних виконавців", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07 листопада 2016 року за N 1440/29570.

3. Пункт 4 Типового положення про управління державної виконавчої служби головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 20 квітня 2016 року N 1183/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 квітня 2016 року за N 617/28747, доповнити новим підпунктом 8 такого змісту:

"8) за дорученням Департаменту проводить перевірки діяльності приватних виконавців;".

У зв'язку з цим підпункти 8 - 14 вважати відповідно підпунктами 9 - 15.

4. Пункт 29 Положення про Дисциплінарну комісію приватних виконавців, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 27 листопада 2017 року N 3791/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 листопада 2017 року за N 1442/31310, доповнити новим реченням такого змісту: "Дата видання наказу Мін'юсту є датою застосування до приватного виконавця дисциплінарного стягнення.".

5. Департаменту з питань правосуддя та національної безпеки Міністерства юстиції України (Олійник О. М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України з питань виконавчої служби Глущенко С. В.

 

Заступник Міністра
з питань європейської інтеграції

С. Петухов

 

ПОРЯДОК
проведення перевірок діяльності органів державної виконавчої служби, приватних виконавців

(У тексті Порядку слова "Управління державної виконавчої служби" в усіх відмінках замінено словами "Управління забезпечення примусового виконання рішень" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства юстиції України від 27 грудня 2019 року N 4224/5)

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм здійснення Міністерством юстиції України перевірок діяльності органів державної виконавчої служби, приватних виконавців, зокрема стану додержання Конституції України, вимог законів України, указів Президента України та постанов Верховної Ради України, ухвалених відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства юстиції України, доручень Міністра юстиції України, та організації роботи щодо їх виконання, дотримання державними і приватними виконавцями порядку та строків вчинення виконавчих дій, виконання правил діловодства.

2. Організація та проведення перевірок покладаються на структурний підрозділ Міністерства юстиції України, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) (далі - структурний підрозділ Міністерства).

3. Контроль за діяльністю працівників органів державної виконавчої служби здійснюється шляхом проведення комплексних, цільових та контрольних перевірок.

Комплексною перевіркою вважається планова або позапланова перевірка, під час якої перевіряються всі напрями діяльності органу державної виконавчої служби та яка здійснюється в межах проведення Міністерством юстиції України комплексних перевірок територіальних органів юстиції.

Цільовою перевіркою вважається планова або позапланова перевірка, під час якої перевіряється один або декілька напрямів діяльності органу державної виконавчої служби.

Контрольною перевіркою вважається перевірка діяльності органу державної виконавчої служби, яка проводиться з метою визначення стану виконання органом державної виконавчої служби рекомендацій, наданих під час попередніх комплексних та цільових перевірок.

У разі проведення Міністерством юстиції України комплексної перевірки діяльності територіального органу юстиції або контрольної перевірки за її результатами структурний підрозділ Міністерства подає до структурного підрозділу Міністерства юстиції України, відповідального за організацію відповідних перевірок, пропозиції щодо складу робочої групи та плану проведення комплексної або контрольної перевірки діяльності органу державної виконавчої служби.

Комплексна перевірка діяльності органу державної виконавчої служби та контрольна перевірка за її результатами проводяться в порядку, визначеному Порядком проведення Міністерством юстиції України перевірок діяльності територіальних органів юстиції, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 08 серпня 2011 року N 1955/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 серпня 2011 року за N 964/19702.

4. Перевірки діяльності приватного виконавця здійснюються шляхом проведення планових і позапланових перевірок.

Планова перевірка діяльності приватного виконавця проводиться згідно з графіком, який складається в порядку, визначеному пунктом 1 розділу III цього Порядку, та полягає у комплексній перевірці організації роботи приватного виконавця, дотримання приватним виконавцем вимог законодавства під час вчинення виконавчих дій та виконання правил ведення діловодства.

Позапланова перевірка діяльності приватного виконавця проводиться з підстав, визначених частиною третьою статті 34 Закону України "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів", та/або у разі надходження від Дисциплінарної комісії приватних виконавців скарги на діяльність приватного виконавця, яка була подана до цієї комісії.

II. Організація та проведення цільових і контрольних перевірок діяльності органів державної виконавчої служби

1. Цільові перевірки діяльності органу державної виконавчої служби можуть бути плановими або позаплановими.

2. Планова цільова перевірка діяльності органу державної виконавчої служби проводиться один раз на два роки на підставі плану, який затверджується Міністром юстиції.

3. Підставами для проведення позапланової цільової перевірки діяльності органу державної виконавчої служби можуть бути:

письмові повідомлення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, звернення народних депутатів, фізичних та юридичних осіб щодо порушення органом державної виконавчої служби вимог законодавства;

повідомлення в засобах масової інформації;

виявлення недостовірної інформації в поданих органами державної виконавчої служби документах;

неподання в установлений строк органом державної виконавчої служби звітності;

доручення Міністра юстиції.

4. Контрольні перевірки діяльності органів державної виконавчої служби проводяться за потреби.

5. Планова або позапланова цільова перевірка та контрольна перевірка за її результатами проводяться на підставі наказу Міністерства юстиції України, проект якого готується структурним підрозділом Міністерства.

6. Наказ про проведення перевірки має містити строк проведення перевірки, склад робочої групи з проведення перевірки (далі - робоча група), план проведення перевірки та період роботи органу державної виконавчої служби, що підлягає перевірці.

7. Структурний підрозділ Міністерства доводить наказ про проведення перевірки до відома органу державної виконавчої служби, що підлягає перевірці, не пізніше робочого дня напередодні початку проведення перевірки.

8. До складу робочої групи, крім працівників структурних підрозділів Міністерства, можуть залучатися працівники органів державної виконавчої служби, які мають високий професійний рівень та досвід роботи в органах державної виконавчої служби не менше ніж три роки.

9. До складу робочої групи не залучаються працівники, участь яких може призвести до виникнення конфлікту інтересів.

У разі виникнення конфлікту інтересів під час проведення цільової або контрольної перевірки член робочої групи невідкладно у письмовій формі повідомляє голову робочої групи, який має вжити заходів щодо усунення конфлікту інтересів, зокрема доручити такому члену робочої групи виконання інших завдань, визначених планом перевірки.

10. З прибуттям робочої групи до органу державної виконавчої служби, що підлягає перевірці, за потреби проводиться нарада за участю членів робочої групи, керівництва та відповідальних працівників органу державної виконавчої служби, який перевірятиметься, з питань організації здійснення перевірки та ознайомлення зазначених посадових осіб із планом її проведення. За потреби на нараду може бути запрошений керівник відповідного територіального органу юстиції.

11. Члени робочої групи здійснюють перевірку відповідно до своєї компетенції в установлені строки та згідно з планом перевірки.

12. Робоча група організовує свою роботу так, щоб не перешкоджати органу державної виконавчої служби, що перевіряється, у здійсненні покладених на нього повноважень та завдань.

13. Під час перевірки члени робочої групи згідно з планом проведення перевірки аналізують діяльність органу державної виконавчої служби, що перевіряється, узагальнюють матеріали перевірки, формулюють висновки про ефективність функціонування органу державної виконавчої служби, готують рекомендації з удосконалення роботи, надають методичну та практичну допомогу органу державної виконавчої служби з метою усунення виявлених недоліків.

14. Перевірка проводиться з додержанням вимог законодавства щодо охорони державної таємниці, іншої інформації з обмеженим доступом, недопущення розголошення інформації з обмеженим доступом, що стала відома під час її проведення.

15. Під час перевірки члени робочої групи мають право:

вимагати припинення дій, які перешкоджають проведенню перевірки;

ознайомлюватися з потрібними документами, за потреби копіювати їх та долучати копії до матеріалів перевірки;

отримувати потрібні довідки, статистичні дані, іншу інформацію від посадових осіб органу державної виконавчої служби, що перевіряється;

отримувати відповідно до законодавства доступ до баз даних та реєстрів, зокрема й електронних, що містять інформацію, потрібну для здійснення контролю за виконанням покладених на орган державної виконавчої служби завдань;

отримувати від посадових осіб органу державної виконавчої служби, у якому проводиться перевірка, усні та письмові пояснення з питань, що стосуються перевірки, та вимагати від цих осіб невідкладного усунення виявлених порушень;

перевіряти повноту усунення недоліків та порушень, виявлених під час попередніх перевірок.

16. Керівнику органу державної виконавчої служби, у якому проводиться перевірка, надається право на усунення виявлених під час перевірки недоліків, якщо таке можливо безпосередньо під час перевірки. Такі недоліки та факт їх усунення зазначаються у довідці про результати перевірки.

17. Робоча група зобов'язана в останній день перевірки скласти та підписати довідку про результати перевірки у двох примірниках.

За погодженням із керівником структурного підрозділу Міністерства строк складання та підписання довідки може бути продовжений, але не більше ніж на п'ять робочих днів із дня закінчення перевірки.

18. Довідка ґрунтується винятково на перевірених достовірних фактах і прикладах. Під час підготовки довідки має бути дотримано об'єктивність і вичерпність в описі діяльності органу державної виконавчої служби та виявлених порушень законодавства.

19. Довідка складається зі вступної, описової та резолютивної частин.

20. У вступній частині довідки зазначаються:

дата та місце підписання довідки;

реквізити наказу про проведення перевірки;

прізвища, імена, по батькові та посади осіб, які проводили перевірку;

строк проведення перевірки;

вид перевірки;

найменування органу державної виконавчої служби, що перевірявся;

період, за який проводилася перевірка;

інформація про попередню перевірку (за потреби та якщо така проводилася).

21. В описовій частині довідки відображаються діяльність органу державної виконавчої служби щодо кожного питання, визначеного планом проведення перевірки, склад виявлених порушень із посиланням на норми законодавства, перелік документів, що не були надані під час здійснення перевірки (якщо такий факт мав місце).

Виявлені факти однотипних порушень та порушень, які повторюються, можуть групуватися в таблиці.

Якщо перевіркою не встановлено порушень вимог законодавства, в описовій частині робиться відповідний запис.

22. У резолютивній частині довідки зазначаються:

узагальнений аналіз недоліків та порушень, виявлених у діяльності органу державної виконавчої служби, та загальна оцінка діяльності органу державної виконавчої служби;

(абзац другий пункту 22 розділу II із змінами, внесеними
згідно з наказом Міністерства юстиції України від 09.08.2019 р. N 2502/5)

порушення, які підлягають усуненню;

дата, до якої орган державної виконавчої служби має подати структурному підрозділу Міністерства інформацію про проведену роботу з усунення виявлених порушень;

рекомендації щодо покращення діяльності, усунення виявлених порушень і недоліків у діяльності органу державної виконавчої служби.

23. Довідку підписують голова та члени робочої групи.

24. На останньому аркуші довідки зазначається кількість складених примірників довідки та ставиться відмітка про вручення одного примірника керівнику органу державної виконавчої служби, що перевірявся.

25. До довідки за потреби долучаються копії документів, що підтверджують факт допущених порушень, пояснення та заперечення щодо встановлених порушень (за наявності).

26. Керівник органу державної виконавчої служби, що перевірявся, візує довідку та за потреби викладає письмово пропозиції й обґрунтовані пояснення та спростування щодо наведених у довідці фактів і висновків, з яких виникли розбіжності.

Якщо керівник органу державної виконавчої служби, що перевірявся, відмовився завізувати та/або отримати довідку, про це ставиться відмітка на останньому аркуші довідки. У такому разі один примірник довідки надсилається до органу державної виконавчої служби, що перевірявся, не пізніше ніж протягом трьох робочих днів із дня її підписання.

27. За результатами перевірки за потреби проводиться нарада за участю членів робочої групи та працівників органу державної виконавчої служби, що перевірявся, на яку може бути запрошений керівник відповідного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України.

(пункт 27 розділу II із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 27.12.2019 р. N 4224/5)

28. Керівник органу державної виконавчої служби, що перевірявся, протягом трьох робочих днів із дня ознайомлення з довідкою про результати перевірки затверджує план заходів щодо усунення порушень, виявлених під час перевірки, який спрямовує структурному підрозділу Міністерства, та в установлені у плані заходів строки інформує структурний підрозділ Міністерства про проведену роботу та вжиті заходи.

29. Довідка та інші матеріали за результатами перевірок органів державної виконавчої служби зберігаються в структурному підрозділі Міністерства.

30. Структурний підрозділ Міністерства за результатами перевірки діяльності органу державної виконавчої служби проводить оцінку виявлених порушень, розглядає наявність підстав для притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб органу державної виконавчої служби, що перевірявся, та надає пропозиції щодо притягнення їх до дисциплінарної відповідальності.

31. Контроль за усуненням недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності органів державної виконавчої служби, здійснює структурний підрозділ Міністерства.

III. Порядок організації та проведення перевірок діяльності приватних виконавців

1. Планові перевірки діяльності приватних виконавців проводяться згідно з графіком проведення планових перевірок діяльності приватних виконавців, який затверджує керівник структурного підрозділу Міністерства.

Графік проведення планових перевірок діяльності приватних виконавців складається на рік та розміщується на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України не пізніше ніж 01 лютого року, в якому проводитимуться планові перевірки.

За потреби до графіка проведення планових перевірок діяльності приватних виконавців можуть вноситися зміни, які затверджуються керівником структурного підрозділу Міністерства та розміщуються на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України протягом п'яти робочих днів із дня затвердження.

Абзац четвертий пункту 1 розділу III виключено

(згідно з наказом Міністерства
юстиції України від 09.08.2019 р. N 2502/5)

2. Перша планова перевірка діяльності приватного виконавця проводиться не раніше ніж через рік із дня внесення інформації про приватного виконавця до Єдиного реєстру приватних виконавців України (не враховуючи строк зупинення діяльності приватного виконавця).

Наступні планові перевірки проводяться не частіше ніж один раз на два роки з дати початку проведення попередньої планової перевірки.

Під час визначення періодичності здійснення планової перевірки враховуються результати попередньої планової перевірки, навантаження приватного виконавця (кількість виконавчих документів, які перебували на виконанні у приватного виконавця), наявність (відсутність) обґрунтованих скарг на діяльність приватного виконавця протягом строку, що підлягає перевірці.

Міністерство юстиції України у строки, передбачені частиною другою статті 34 Закону України "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів", повідомляє приватного виконавця про проведення планової перевірки діяльності приватного виконавця.

(пункт 2 розділу III доповнено абзацом четвертим згідно з
наказом Міністерства юстиції України від 09.08.2019 р. N 2502/5)

Повідомлення про проведення планової перевірки діяльності приватного виконавця містить інформацію про строк та місце проведення перевірки, перелік питань, що перевірятимуться під час проведення перевірки, та надсилається рекомендованим поштовим відправленням або може бути вручено приватному виконавцю особисто.

(пункт 2 розділу III доповнено абзацом п'ятим згідно з
наказом Міністерства юстиції України від 09.08.2019 р. N 2502/5)

Докази повідомлення про проведення планової перевірки діяльності приватного виконавця є невід'ємною частиною матеріалів перевірки.

(пункт 2 розділу III доповнено абзацом шостим згідно з
наказом Міністерства юстиції України від 09.08.2019 р. N 2502/5)

3. Планова перевірка діяльності приватного виконавця проводиться на підставі наказу Міністерства юстиції України, проект якого готується структурним підрозділом Міністерства.

Наказ про проведення планової перевірки діяльності приватного виконавця має містити строк проведення перевірки, склад робочої групи з проведення планової перевірки та план проведення планової перевірки.

Абзац третій пункту 3 розділу III виключено

(згідно з наказом Міністерства
юстиції України від 09.08.2019 р. N 2502/5)

Абзац четвертий пункту 3 розділу III виключено

(згідно з наказом Міністерства
юстиції України від 09.08.2019 р. N 2502/5)

4. Строк проведення планової перевірки діяльності приватного виконавця не може перевищувати п'яти робочих днів.

Строк проведення перевірки визначається з урахуванням необхідності всебічного, повного вивчення матеріалів, документів та підготовки об'єктивного висновку.

(пункт 4 розділу III доповнено абзацом другим згідно з
наказом Міністерства юстиції України від 09.08.2019 р. N 2502/5)

Строк перевірки, визначений менше ніж п'ять робочих днів, може бути продовжений на підставі доповідної записки керівника робочої групи з проведення планової перевірки.

(пункт 4 розділу III доповнено абзацом третім згідно з
наказом Міністерства юстиції України від 09.08.2019 р. N 2502/5)

5. До складу робочої групи з проведення планової перевірки діяльності приватного виконавця можуть залучатися працівники структурного підрозділу Міністерства, інших структурних підрозділів Міністерства юстиції України та/або працівники територіальних органів Міністерства юстиції України.

До складу робочої групи з проведення планової перевірки не залучаються працівники, участь яких може призвести до виникнення конфлікту інтересів.

У разі виникнення конфлікту інтересів під час проведення планової перевірки діяльності приватного виконавця член робочої групи невідкладно у письмовій формі повідомляє голову робочої групи з проведення планової перевірки, який має вжити заходів щодо усунення конфлікту інтересів, зокрема доручити такому члену робочої групи виконання інших завдань, визначених планом перевірки.

6. До плану проведення планової перевірки діяльності приватного виконавця вносяться питання, що стосуються організації діяльності приватного виконавця, дотримання приватним виконавцем вимог законодавства під час вчинення виконавчих дій та виконання ним правил ведення діловодства.

План проведення планової перевірки діяльності приватного виконавця обов'язково має містити такі питання:

відповідність офісу приватного виконавця вимогам законодавства;

забезпечення виконання приватним виконавцем вимог законодавства щодо страхування цивільно-правової відповідальності (наявність договору(ів) страхування його цивільно-правової відповідальності за весь період, що підлягає перевірці, відповідність страхової суми встановленому Законом України "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів" розміру);

стан ведення рахунків з обліку депозитних сум та авансових внесків стягувачів;

ведення статистичної звітності, достовірність наданих статистичних даних;

стан ведення виконавчих проваджень в автоматизованій системі виконавчого провадження, достовірність, правильність та своєчасність внесення даних;

дотримання приватним виконавцем вимог законодавства щодо заміщення приватного виконавця;

дотримання приватним виконавцем вимог законодавства під час вчинення виконавчих дій;

дотримання вимог законодавства під час розгляду звернень учасників виконавчого провадження, фізичних та юридичних осіб стосовно діяльності приватного виконавця;

виконання приватним виконавцем встановлених законодавством правил ведення діловодства та архіву.

7. Планова перевірка діяльності приватного виконавця проводиться в робочий час в офісі приватного виконавця.

У визначений строк проведення перевірки приватний виконавець зобов'язаний перебувати на робочому місці відповідно до свого режиму роботи та створити умови для проведення перевірки.

(пункт 7 розділу III доповнено абзацом другим згідно з
наказом Міністерства юстиції України від 09.08.2019 р. N 2502/5)

8. За наявності об'єктивних підстав, які унеможливлюють проведення планової перевірки, строки проведення планової перевірки діяльності приватного виконавця переносяться, про що Міністерство юстиції України видає наказ та повідомляє приватного виконавця у порядку, визначеному абзацами четвертим, п'ятим пункту 2 цього розділу.

(пункт 8 розділу III  із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства юстиції України від 09.08.2019 р. N 2502/5)

9. У визначений строк проведення планової перевірки приватний виконавець зобов'язаний перебувати в офісі, в якому він здійснює діяльність, відповідно до свого графіка роботи, створити умови для проведення перевірки, надати робочій групі всі потрібні документи та відомості, а також за потреби надати усні та письмові пояснення з питань, що стосуються плану перевірки.

За відсутності приватного виконавця, виконання обов'язків якого здійснюється іншим приватним виконавцем на підставі договору про заміщення, проведення планової перевірки не переноситься. Довідку про результати планової перевірки підписує приватний виконавець, який здійснює заміщення.

10. У разі ухилення приватного виконавця від планової перевірки складається акт про ухилення приватного виконавця від проведення планової перевірки, в якому зазначаються обставини, визначені пунктом 11 цього розділу.

Акт про ухилення приватного виконавця від проведення планової перевірки складається у двох примірниках, які підписують всі члени робочої групи з проведення перевірки. Один примірник цього акта вручається приватному виконавцю або у разі його відсутності не пізніше наступного робочого дня надсилається приватному виконавцю рекомендованим поштовим відправленням, другий примірник зберігається в матеріалах планової перевірки.

(абзац другий пункту 10 розділу III із змінами, внесеними
згідно з наказом Міністерства юстиції України від 09.08.2019 р. N 2502/5)

Акт про ухилення приватного виконавця від проведення планової перевірки може бути складено у будь-який день в межах строку проведення перевірки.

(абзац третій пункту 10 розділу III у редакції наказу
Міністерства юстиції України від 09.08.2019 р. N 2502/5)

У разі складання акта про ухилення приватного виконавця від проведення планової перевірки строки проведення відповідної планової перевірки діяльності приватного виконавця переносяться в порядку, визначеному пунктом 8 цього розділу.

(пункт 10 розділу III доповнено абзацом четвертим згідно з
наказом Міністерства юстиції України від 09.08.2019 р. N 2502/5)

11. Ухиленнями приватного виконавця від проведення планової перевірки вважаються:

відсутність приватного виконавця в офісі у визначений строк проведення планової перевірки;

ненадання або надання не в повному обсязі без обґрунтованих пояснень документів, які стосуються плану перевірки;

відмова приватного виконавця в доступі робочої групи до офісу приватного виконавця, його робочого кабінету або приміщення архіву.

12. Акт про ухилення приватного виконавця від проведення планової перевірки є підставою для внесення структурним підрозділом Міністерства подання до Дисциплінарної комісії приватних виконавців про притягнення приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності.

13. Під час планової перевірки діяльності приватного виконавця члени робочої групи аналізують діяльність приватного виконавця, що перевіряється, узагальнюють матеріали перевірки, формулюють висновки про ефективність діяльності приватного виконавця, готують рекомендації з удосконалення роботи, надають методичну та практичну допомогу приватному виконавцю з метою усунення виявлених недоліків.

Така перевірка проводиться з додержанням вимог законодавства щодо охорони інформації з обмеженим доступом, недопущення розголошення інформації з обмеженим доступом, що стала відома під час її проведення.

14. Під час проведення планової перевірки діяльності приватного виконавця члени робочої групи мають право:

вимагати припинення дій, які перешкоджають проведенню перевірки;

ознайомлюватися з потрібними документами, у разі потреби копіювати їх та долучати копії до матеріалів перевірки;

отримувати потрібні довідки, статистичні дані, іншу інформацію від приватного виконавця;

отримувати доступ до баз даних та реєстрів, зокрема електронних, що містять інформацію, потрібну для здійснення контролю за діяльністю приватного виконавця;

отримувати від приватного виконавця усні та письмові пояснення з питань, що стосуються перевірки, та вимагати невідкладного усунення виявлених порушень;

перевіряти повноту усунення порушень, виявлених під час попередніх перевірок;

складати акти, що фіксують факти та події, встановлені під час проведення перевірки.

(пункт 14 розділу III доповнено абзацом восьмим згідно з
наказом Міністерства юстиції України від 09.08.2019 р. N 2502/5)

15. Приватний виконавець має право:

вимагати від членів робочої групи додержання вимог законодавства;

не допускати робочу групу до проведення планової перевірки, якщо приватного виконавця не повідомлено про проведення такої перевірки (про перенесення строків проведення перевірки) у порядку, визначеному абзацами четвертим, п'ятим пункту 2 цього розділу, а також у випадках, якщо планова перевірка проводиться з порушенням вимог щодо періодичності проведення планових перевірок або не передбачена графіком проведення планових перевірок;

(абзац третій пункту 15 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 09.08.2019 р. N 2502/5)

надавати усні та письмові пояснення з питань, що стосуються планової перевірки;

безпосередньо під час планової перевірки усувати виявлені порушення. У такому разі у довідці про результати планової перевірки зазначається, що порушення усунуто;

підписувати довідку про результати планової перевірки із зауваженнями або відмовитися від її підписання;

надавати в письмовій формі свої пояснення, зауваження або заперечення до довідки про результати планової перевірки;

оскаржувати в установленому порядку неправомірні дії робочої групи та її членів, а також висновки про результати планової перевірки, викладені в довідці про результати планової перевірки.

16. Робоча група з проведення планової перевірки зобов'язана в останній день планової перевірки скласти та підписати довідку про результати планової перевірки у двох примірниках. Один примірник довідки надається приватному виконавцю, діяльність якого перевірялася, другий примірник зберігається в структурному підрозділі Міністерства.

Отримання довідки про результати планової перевірки приватний виконавець засвідчує підписом та печаткою на останньому аркуші довідки.

У разі відмови приватного виконавця від отримання довідки або його відсутності під час її підписання вона не пізніше наступного робочого дня надсилається йому рекомендованим поштовим відправленням.

(абзац третій пункту 16 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 09.08.2019 р. N 2502/5)

17. Довідка про результати планової перевірки діяльності приватного виконавця складається зі вступної, описової та резолютивної частин.

У вступній частині довідки зазначаються:

дата та місце підписання довідки;

реквізити наказу про проведення планової перевірки;

прізвища, імена, по батькові та посади осіб, що проводили перевірку;

строк проведення перевірки;

прізвище, ім'я, по батькові приватного виконавця, виконавчий округ, в якому приватний виконавець здійснює діяльність;

інформація про повідомлення приватного виконавця про проведення планової перевірки діяльності приватного виконавця;

(абзац восьмий пункту 17 розділу III у редакції наказу
Міністерства юстиції України від 09.08.2019 р. N 2502/5)

період діяльності приватного виконавця, який перевірявся;

інформація про попередню перевірку (за потреби та якщо така проводилася).

В описовій частині довідки відображається діяльність приватного виконавця щодо кожного питання, визначеного планом проведення планової перевірки, та склад виявлених порушень із посиланням на норми законодавства.

У резолютивній частині довідки зазначаються:

узагальнений аналіз виявлених недоліків та порушень у діяльності приватного виконавця;

(абзац тринадцятий пункту 17 розділу III із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства юстиції України від 09.08.2019 р. N 2502/5)

порушення, які підлягають усуненню;

дата, до якої приватний виконавець має подати інформацію про проведену роботу з усунення виявлених порушень;

рекомендації щодо покращення діяльності приватного виконавця, усунення виявлених порушень у діяльності приватного виконавця.

У довідці також зазначаються перелік документів, що не були надані під час здійснення перевірки (якщо такі були), та письмові пояснення приватного виконавця щодо причин ненадання документів.

18. Довідку за результатами планової перевірки діяльності приватного виконавця підписують голова та члени робочої групи з проведення планової перевірки.

На останньому аркуші довідки зазначається кількість складених примірників довідки та ставиться відмітка про вручення (відмову від отримання) одного примірника приватному виконавцю.

До довідки за потреби долучаються копії документів, що підтверджують факт допущених порушень, пояснення та заперечення щодо встановлених порушень (за наявності), а також акт про відповідність (невідповідність) офісу приватного виконавця вимогам, складений відповідно до пункту 3 розділу III Положення про офіс приватного виконавця, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 15 листопада 2016 року N 3238/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 листопада 2016 року за N 1487/29617 (далі - Положення про офіс).

Приватний виконавець має право протягом п'яти робочих днів після складання довідки надати в письмовій формі свої пояснення, зауваження, заперечення до неї разом із потрібними документами або усунути виявлені під час перевірки порушення та повідомити про це структурний підрозділ Міністерства.

19. Позапланові перевірки діяльності приватного виконавця поділяються на виїзні та невиїзні.

Позапланові виїзні перевірки діяльності приватного виконавця проводяться у разі надходження від приватного виконавця заяви про проведення перевірки, неподання приватним виконавцем у встановлені строки звітності чи іншої інформації та/або подання недостовірної інформації, ухвалення Дисциплінарною комісією приватних виконавців рішення про відхилення подання про притягнення приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності та спрямування матеріалів для повторної перевірки діяльності приватного виконавця.

Позапланові невиїзні перевірки діяльності приватного виконавця проводяться на підставі письмових звернень учасників виконавчого провадження щодо рішень, дій або бездіяльності приватного виконавця чи у разі надходження від Дисциплінарної комісії приватних виконавців скарги на діяльність приватного виконавця, яка була подана до цієї комісії, ухвалення Дисциплінарною комісією приватних виконавців рішення про відхилення подання про притягнення приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності та спрямування матеріалів для повторної перевірки діяльності приватного виконавця.

Якщо обставини, викладені у зверненні учасника виконавчого провадження (скарзі, яка надійшла від Дисциплінарної комісії приватних виконавців), можна перевірити лише за місцем здійснення приватним виконавцем своєї діяльності, проводиться позапланова виїзна перевірка діяльності приватного виконавця.

Під час проведення позапланових перевірок діяльності приватного виконавця з'ясовуються лише ті питання, потреба перевірки яких стала підставою для здійснення таких перевірок.

Позапланова перевірка проводиться з додержанням вимог законодавства щодо охорони інформації з обмеженим доступом, недопущення розголошення інформації з обмеженим доступом, що стала відома під час її проведення.

20. Позапланові виїзні перевірки діяльності приватного виконавця проводяться структурним підрозділом Міністерства на підставі доручення про проведення позапланової виїзної перевірки, яке підписує керівник структурного підрозділу Міністерства.

У дорученні про проведення позапланової виїзної перевірки діяльності приватного виконавця зазначаються:

підстава проведення позапланової виїзної перевірки;

склад робочої групи з проведення позапланової виїзної перевірки;

приватний виконавець, діяльність якого перевірятиметься;

місце проведення перевірки;

предмет перевірки;

строки проведення перевірки.

До складу робочої групи з проведення позапланової виїзної перевірки залучаються працівники структурного підрозділу Міністерства, інших структурних підрозділів Міністерства юстиції України та/або працівники територіальних органів Міністерства юстиції України.

Проведення позапланової виїзної перевірки діяльності приватного виконавця може бути доручено структурному підрозділу територіального органу Міністерства юстиції України, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) (далі - Управління забезпечення примусового виконання рішень), який визначає керівник структурного підрозділу Міністерства, що зазначається в дорученні про проведення позапланової виїзної перевірки. У такому разі склад робочої групи з проведення позапланової виїзної перевірки діяльності приватного виконавця та строки її проведення визначає керівник Управління забезпечення примусового виконання рішень.

Проведення позапланової виїзної перевірки діяльності приватного виконавця не може бути доручено Управлінню забезпечення примусового виконання рішень, яке перебуває в межах виконавчого округу приватного виконавця, діяльність якого перевіряється.

На підставі доручення про проведення позапланової виїзної перевірки діяльності приватного виконавця оформлюється повідомлення про проведення позапланової виїзної перевірки діяльності приватного виконавця, у якому зазначаються:

реквізити доручення про проведення позапланової виїзної перевірки діяльності приватного виконавця;

орган, яким проводитиметься позапланова виїзна перевірка;

склад робочої групи з проведення позапланової виїзної перевірки;

прізвище, ім'я, по батькові приватного виконавця, діяльність якого перевірятиметься;

строк проведення перевірки;

питання, які перевірятимуться під час позапланової виїзної перевірки;

перелік документів, які приватний виконавець зобов'язаний надати робочій групі для перевірки.

Повідомлення про проведення позапланової виїзної перевірки діяльності приватного виконавця підписує керівник структурного підрозділу Міністерства, а якщо проведення такої перевірки доручено Управлінню забезпечення примусового виконання рішень, - керівник Управління забезпечення примусового виконання рішень.

Про проведення позапланової виїзної перевірки діяльності приватного виконавця має бути повідомлено приватного виконавця не пізніше ніж за п'ять робочих днів до проведення такої перевірки.

Докази повідомлення приватного виконавця про проведення позапланової виїзної перевірки його діяльності є невід'ємною частиною матеріалів перевірки.

(абзац двадцять другий пункту 20 розділу III із змінами, внесеними
згідно з наказом Міністерства юстиції України від 09.08.2019 р. N 2502/5)

21. До проведення позапланової виїзної перевірки діяльності приватного виконавця застосовується порядок проведення планових перевірок, визначений пунктами 7 - 15, 18 цього розділу.

22. У довідці за результатами проведення позапланової виїзної перевірки діяльності приватного виконавця зазначаються:

дата та місце підписання довідки;

реквізити доручення про проведення позапланової виїзної перевірки діяльності приватного виконавця;

прізвища, імена, по батькові та посади осіб, що проводили перевірку;

строк проведення перевірки;

прізвище, ім'я, по батькові приватного виконавця, виконавчий округ, в якому приватний виконавець здійснює діяльність;

інформація про повідомлення приватного виконавця про проведення перевірки;

питання, які підлягали перевірці;

інформація щодо предмета перевірки з обов'язковим посиланням на норми законодавства та документи, що підлягали дослідженню;

виявлені перевіркою порушення з посиланням на норми законодавства;

висновки щодо предмета перевірки;

дата, до якої приватний виконавець має подати інформацію про проведену роботу з усунення виявлених порушень;

рекомендації щодо покращення діяльності приватного виконавця, усунення виявлених порушень у діяльності приватного виконавця.

23. Якщо позапланова виїзна перевірка проводилася щодо здійснення приватним виконавцем діяльності в офісі, до довідки за результатами позапланової перевірки долучається акт про відповідність (невідповідність) офісу приватного виконавця вимогам, складений відповідно до пункту 3 розділу III Положення про офіс.

24. Якщо позапланова виїзна перевірка проводилася Управлінням забезпечення примусового виконання рішень, довідка за результатами її проведення надсилається до структурного підрозділу Міністерства не пізніше наступного робочого дня після її підписання.

25. Позапланова виїзна перевірка діяльності приватного виконавця на підставі заяви приватного виконавця має бути проведена не пізніше ніж через тридцять робочих днів із дня надходження до структурного підрозділу Міністерства заяви приватного виконавця.

26. Позапланова невиїзна перевірка діяльності приватного виконавця проводиться шляхом витребування від приватного виконавця потрібних документів та відомостей у межах предмета звернення та надання висновку щодо відповідності рішень, дій або бездіяльності приватного виконавця вимогам законодавства, який викладається в довідці за результатами такої перевірки.

Позапланова невиїзна перевірка проводиться управлінням, яке входить до складу структурного підрозділу Міністерства та до повноважень якого належить забезпечення контролю за діяльністю приватних виконавців (далі - Управління контролю), або Управлінням забезпечення примусового виконання рішень, яке визначає керівник структурного підрозділу Міністерства (крім Управління забезпечення примусового виконання рішень, що перебуває в межах виконавчого округу приватного виконавця).

27. Про проведення позапланової невиїзної перевірки приватному виконавцю надсилається письмовий запит. У запиті зазначаються строк для надання вмотивованої відповіді приватним виконавцем щодо фактів, викладених у зверненні, який не може бути менше десяти календарних днів, перелік копій документів, які потрібно надати для проведення перевірки.

Під час проведення позапланової невиїзної перевірки діяльності приватного виконавця використовуються інформація та копії документів, надані приватним виконавцем, відомості автоматизованої системи виконавчого провадження, інша інформація та документи, які стосуються предмета звернення.

Якщо під час позапланової невиїзної перевірки діяльності приватного виконавця виникла потреба в одержанні від приватного виконавця додаткової інформації або копій документів у межах предмета звернення, структурний підрозділ Міністерства (Управління забезпечення примусового виконання рішень) може надіслати приватному виконавцю повторний письмовий запит. Запит має містити обґрунтування потреби одержання додаткової інформації та/або копій документів та строк, у який приватний виконавець має надати таку інформацію та/або документи.

Управління забезпечення примусового виконання рішень повідомляє структурний підрозділ Міністерства про ненадання приватним виконавцем інформації та/або копій документів на запит Управління забезпечення примусового виконання рішень протягом трьох робочих днів з дня закінчення строку для надання відповідної інформації та/або копій документів.

(пункт 27 розділу III доповнено абзацом четвертим згідно з
наказом Міністерства юстиції України від 09.08.2019 р. N 2502/5)

У разі ненадання приватним виконавцем інформації та/або копій документів на запит структурного підрозділу Міністерства (Управління забезпечення примусового виконання рішень) позапланова невиїзна перевірка діяльності приватного виконавця проводиться на підставі відомостей автоматизованої системи виконавчого провадження, інших документів та відомостей, які стосуються предмета звернення.

(пункт 27 розділу III доповнено абзацом п'ятим згідно з
наказом Міністерства юстиції України від 09.08.2019 р. N 2502/5)

У разі ненадання приватним виконавцем інформації та/або копій документів у строк, визначений у запиті структурного підрозділу Міністерства (Управління забезпечення примусового виконання рішень), та неможливості проведення позапланової невиїзної перевірки діяльності приватного виконавця на підставі інформації автоматизованої системи виконавчого провадження структурний підрозділ Міністерства може провести позапланову виїзну перевірку діяльності приватного виконавця в порядку, встановленому цим розділом. У такому разі позапланова виїзна перевірка проводиться з питань, які були предметом позапланової невизної перевірки діяльності приватного виконавця.

(пункт 27 розділу III доповнено абзацом шостим згідно з
наказом Міністерства юстиції України від 09.08.2019 р. N 2502/5)

Ненадання приватним виконавцем інформації та/або копій документів на запит структурного підрозділу Міністерства (Управління забезпечення примусового виконання рішень) є підставою для внесення структурним підрозділом Міністерства подання до Дисциплінарної комісії приватних виконавців про притягнення приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності.

(пункт 27 розділу III доповнено абзацом сьомим згідно з
наказом Міністерства юстиції України від 09.08.2019 р. N 2502/5)

28. Позапланова невиїзна перевірка діяльності приватного виконавця має бути проведена не пізніше ніж через тридцять робочих днів із дня надходження до структурного підрозділу Міністерства звернення (скарги) учасника виконавчого провадження.

29. За результатами проведення позапланової невиїзної перевірки діяльності приватного виконавця Управління контролю (Управління забезпечення примусового виконання рішень) складає довідку, в якій зазначаються:

підстави проведення перевірки;

факти, викладені у зверненні або у скарзі, на підставі яких проводиться перевірка;

обставини, встановлені під час перевірки, із посиланням на джерела отримання інформації;

висновок щодо відповідності рішень, дій або бездіяльності приватного виконавця вимогам законодавства з посиланням на відповідну норму законодавства.

30. Довідку підписує керівник Управління контролю, а якщо позапланова невиїзна перевірка проводилася Управлінням забезпечення примусового виконання рішень, - керівник цього управління.

Якщо позапланова невиїзна перевірка проводилася Управлінням контролю, довідка складається у двох примірниках, один з яких спрямовується приватному виконавцю не пізніше наступного робочого дня з дня його підписання.

За результатами проведення позапланової невиїзної перевірки діяльності приватного виконавця Управління контролю готує доповідну записку, яку не пізніше наступного робочого дня з дня підписання довідки спрямовує керівнику структурного підрозділу Міністерства.

Якщо позапланова невиїзна перевірка проводилася Управлінням забезпечення примусового виконання рішень, довідка складається у трьох примірниках, один з яких не пізніше наступного робочого дня з дня його підписання спрямовується приватному виконавцю, інший - структурному підрозділу Міністерства.

31. Якщо позапланова невиїзна перевірка проводилася на підставі звернення учасника виконавчого провадження, копія довідки додається до відповіді на це звернення.

32. Якщо позапланова невиїзна перевірка проводилася на підставі скарги, яка надійшла від Дисциплінарної комісії приватних виконавців, та за результатами цієї перевірки не виявлено підстав для спрямування до Дисциплінарної комісії приватних виконавців подання, довідка про результати перевірки спрямовується до Дисциплінарної комісії приватних виконавців.

IV. Порядок внесення подання до Дисциплінарної комісії приватних виконавців

1. У разі виявлення під час здійснення планових та позапланових перевірок діяльності приватного виконавця ознак дисциплінарного проступку, визначених пунктами 1, 3, 4 частини другої статті 38 Закону України "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів", структурний підрозділ Міністерства вносить вмотивоване подання до Дисциплінарної комісії приватних виконавців про притягнення приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності.

(абзац перший пункту 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 09.08.2019 р. N 2502/5)

Подання спрямовується до Дисциплінарної комісії приватних виконавців протягом двох місяців із дня виявлення дисциплінарного проступку, але не пізніше ніж за два роки з дня його вчинення.

2. Пункт 2 розділу IV виключено

(згідно з наказом Міністерства
юстиції України від 09.08.2019 р. N 2502/5
,
у зв'язку з цим пункти 3, 4
вважати відповідно пунктами 2, 3
)

2. У поданні зазначаються:

прізвище, ім'я, по батькові приватного виконавця, виконавчий округ, у якому приватний виконавець здійснює діяльність, номер посвідчення приватного виконавця;

вид перевірки, під час якої виявлено порушення, та підстави її проведення;

реквізити довідки, складеної за результатами перевірки;

зміст виявлених порушень із посиланням на відповідні норми нормативно-правових актів;

наслідки, до яких призвели (або можуть призвести) порушення приватним виконавцем вимог законодавства (за наявності);

відомості про застосування до приватного виконавця дисциплінарних стягнень (вид дисциплінарного стягнення, реквізити наказу Міністерства юстиції України про застосування до приватного виконавця дисциплінарного стягнення).

У поданні не зазначаються відомості про застосування до приватного виконавця дисциплінарного стягнення, якщо з дати видання наказу Міністерства юстиції України про введення в дію рішення Дисциплінарної комісії приватних виконавців про застосування до приватного виконавця дисциплінарного стягнення минув один рік.

3. Якщо Дисциплінарною комісією приватних виконавців ухвалено рішення про відхилення подання та спрямування матеріалів для повторної перевірки діяльності приватного виконавця, така перевірка проводиться в порядку, встановленому розділом III цього Порядку, в межах, передбачених відповідним рішенням Дисциплінарної комісії приватних виконавців.

 

Директор Департаменту з питань
правосуддя та національної безпеки

О. М. Олійник

Опрос