Идет загрузка документа (163 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Министерства финансов Украины

Минфин
Приказ от 20.09.2018 № 768
действует с 09.11.2018

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.09.2018

м. Київ

N 768

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 жовтня 2018 р. за N 1163/32615

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. У тексті Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22 червня 2012 року N 758, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 липня 2012 року за N 1206/21518 (зі змінами), слова "загальнодержавні витрати" в усіх відмінках замінити словами "загальнодержавні видатки та кредитування" у відповідних відмінках.

2. Затвердити Зміни до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2012 року N 1407, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 січня 2013 року за N 130/22662 (зі змінами), що додаються.

3. Департаменту державного бюджету Міністерства фінансів України та Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку, звітності та розвитку Казначейства Державної казначейської служби України забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Департаменту забезпечення комунікацій та організаційно-аналітичної роботи Міністерства фінансів України у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім пункту 5 Змін, затверджених цим наказом, який набирає чинності з 01 грудня 2018 року, та підпункту 2 пункту 3, пункту 6 Змін, затверджених цим наказом, які набирають чинності з 01 січня 2019 року.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Міністра фінансів України відповідно до розподілу обов'язків та Голову Державної казначейської служби України.

 

В. о. Міністра

О. Маркарова

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної казначейської
служби України

Т. Я. Слюз

 

Зміни
до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами

1. В абзаці четвертому пункту 1.2 розділу I слова "спільних протокольних рішень," виключити.

2. Абзац перший пункту 2.4 розділу II після слів "нової установи" доповнити словами "або новоствореного розпорядника бюджетних коштів для отримання коштів державного бюджету в поточному бюджетному періоді".

3. У розділі V:

1) в абзаці п'ятому пункту 5.2 слова "протягом наступного робочого дня" виключити;

2) у пункті 5.3:

в абзаці першому слова "лист з обґрунтуванням необхідності здійснення перерозподілу відкритих асигнувань та" виключити;

в абзаці другому слова "листа та" виключити, слова "направляє головному розпоряднику лист з обґрунтуванням причин повернення коригувального розподілу" замінити словами "повертає головному розпоряднику коригувальний розподіл";

друге речення абзацу третього доповнити словами "та лист із відповідним обґрунтуванням".

4. У пункті 6.4 розділу VI слова "протягом наступного робочого дня" виключити.

5. Підпункт 8.1.1 пункту 8.1 розділу VIII викласти в такій редакції:

"8.1.1. Головні розпорядники, яким законом про Державний бюджет України встановлено бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів, за п'ятнадцять днів до початку бюджетного періоду подають до Казначейства на паперових та електронних носіях мережу в частині міжбюджетних трансфертів, до якої включається лише головний розпорядник, за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.

Казначейство отриману інформацію вносить до єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету.".

6. Розділ VIII викласти в такій редакції:

"VIII. Особливості здійснення окремих видатків державного бюджету

8.1. Процедури перерахування дотацій та субвенцій здійснюються у встановленому законодавством порядку. Під час їх здійснення мають місце такі регламентовані особливості (відмінності).

8.1.1. Головні розпорядники, яким законом про Державний бюджет України встановлено бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів, за п'ятнадцять днів до початку бюджетного періоду подають до Казначейства на паперових та електронних носіях мережу в частині міжбюджетних трансфертів, до якої включається лише головний розпорядник, за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.

Казначейство отриману інформацію вносить до єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету.

8.1.2. Казначейство отримує від Мінфіну на паперових та електронних носіях помісячний розподіл міжбюджетних трансфертів, які надаються з державного бюджету місцевим бюджетам, за кодами бюджетів за відповідними місцевими бюджетами.

Казначейство відображає в обліку розпис міжбюджетних трансфертів за їх видами та територіями у розрізі місцевих бюджетів (додатки 25 - 27).

Головні управління Казначейства, управління (відділення) Казначейства доводять витяги з розпису до відома відповідних місцевих фінансових органів.

У разі внесення змін до розпису державного бюджету в частині міжбюджетних трансфертів, помісячного розподілу міжбюджетних трансфертів, які надаються з Державного бюджету України місцевим бюджетам, Казначейство відображає в обліку такі зміни.

Головні управління Казначейства, управління (відділення) Казначейства доводять повідомлення про зміни до розпису (додатки 28 - 30) до відповідних місцевих фінансових органів.

8.1.3. Казначейство протягом п'яти робочих днів після отримання від Мінфіну розпису (зміни до розпису) державного бюджету в частині міжбюджетних трансфертів, помісячного розподілу міжбюджетних трансфертів, які надаються з державного бюджету місцевим бюджетам, за кодами бюджетів за відповідними місцевими бюджетами (зміни до помісячного розподілу) доводить розпис, помісячний розподіл (зміни до них) на паперових носіях до головних розпорядників, яким законом про Державний бюджет України встановлено бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів.

8.1.4. Розпорядники бюджетних коштів місцевих бюджетів через фінансові органи Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій надають інформацію щодо взятих бюджетних зобов'язань у розрізі міських (міст обласного значення) та районних бюджетів (якщо зазначене передбачено нормативно-правовими актами) до Головних управлінь Казначейства, які в свою чергу надають узагальнену інформацію до Казначейства.

Казначейство інформує головних розпорядників та Мінфін про бюджетні зобов'язання в частині міжбюджетних трансфертів.

8.1.5. Відкриття асигнувань із загального фонду державного бюджету за міжбюджетними трансфертами здійснюється Казначейством із дотриманням вимог, визначених нормативно-правовими актами, що регламентують порядок перерахування міжбюджетних трансфертів, на підставі помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету, помісячного розподілу міжбюджетних трансфертів за територіями у розрізі місцевих бюджетів, доручень Кабінету Міністрів України, Мінфіну з урахуванням бюджетних зобов'язань (якщо надання міжбюджетних трансфертів з урахуванням бюджетних зобов'язань передбачено нормативно-правовими актами). Відкриття асигнувань за захищеними видатками здійснюється в перший робочий день місяця або інший термін, передбачений нормативно-правовими актами.

Відкриття асигнувань із спеціального фонду державного бюджету за міжбюджетними трансфертами здійснюється на підставі виписки з рахунків, відкритих за відомчою ознакою, помісячного розпису спеціального фонду державного бюджету, помісячного розподілу міжбюджетних трансфертів за територіями у розрізі місцевих бюджетів.

8.1.6. На підставі розпорядчого документа Казначейства суми відкритих асигнувань зараховуються на рахунки, передбачені для обліку відкритих асигнувань відповідним головним розпорядникам.

8.1.7. Головним розпорядникам надається зведена виписка з рахунків відкритих асигнувань за узагальненими показниками загального/спеціального фонду Державного бюджету України у розрізі місцевих бюджетів (додаток 21) та інформація щодо бюджетних зобов'язань (якщо надання міжбюджетних трансфертів з урахуванням бюджетних зобов'язань передбачено нормативно-правовими актами).

На підставі зведеної виписки з рахунків відкритих асигнувань за узагальненими показниками загального/спеціального фонду Державного бюджету України головні розпорядники протягом трьох робочих днів після її отримання надають на паперових та електронних носіях Казначейству реєстри на перерахування міжбюджетних трансфертів (далі - реєстри) окремо за кожною областю та м. Києвом у розрізі місцевих бюджетів за кожною бюджетною програмою за формою згідно з додатком 31 до цього Порядку.

На підставі письмового звернення головного розпорядника реєстри може складати Казначейство. У цьому разі замість підписів керівника та головного бухгалтера ставиться позначка "Сформовано ДКСУ: виконавець ___________".

Отримані реєстри, підписані відповідальними особами головного розпорядника, перевіряються Казначейством в автоматизованому режимі щодо відповідності помісячному розпису асигнувань загального/спеціального фонду державного бюджету, помісячному розподілу міжбюджетних трансфертів за територіями у розрізі місцевих бюджетів та інформації щодо бюджетних зобов'язань (якщо надання трансфертів з урахуванням бюджетних зобов'язань передбачено нормативно-правовими актами).

Відповідальні особи, уповноважені підписувати документи, визначаються головним розпорядником.

За правильність складання та своєчасність надання до Казначейства реєстрів відповідають головні розпорядники.

У разі невідповідності цим даним реєстри повертаються головному розпоряднику на доопрацювання з відповідною відміткою разом із протоколом розбіжностей за підписом посадової особи, яка перевіряла реєстри.

8.1.8. Казначейство перераховує суми міжбюджетних трансфертів на відповідні рахунки для обліку надходжень місцевих бюджетів, відкриті в Казначействі на ім'я органів Казначейства у розрізі місцевих бюджетів та кодів бюджетної класифікації, на підставі реєстрів, наданих головними розпорядниками.

Казначейство надає головним розпорядникам виписку з рахунку (додаток 23) за результатами попереднього операційного дня.

8.1.9. За умови прийняття головним розпорядником рішення щодо перерозподілу або відкликання раніше відкритих асигнувань відповідно до нормативно-правових актів із перерозподілу обсягів міжбюджетних трансфертів, змін до розпису асигнувань державного бюджету або помилково здійснених операцій головний розпорядник подає до Казначейства лист на коригування (у разі наявності письмового звернення головного розпорядника щодо складання реєстрів Казначейством) або коригувальний реєстр за формою згідно з додатком 32 до цього Порядку.

Казначейство для здійснення коригувальних операцій надсилає в електронному вигляді запит до Головного управління Казначейства щодо залишків невикористаних відкритих асигнувань, відсутності в обліку зареєстрованих бюджетних фінансових зобов'язань, згоди місцевого фінансового органу на проведення перерозподілу або відкликання раніше відкритих асигнувань.

Проведення коригувальних операцій із відкликання коштів з відповідних рахунків для обліку надходжень місцевих бюджетів здійснюється Головним управлінням Казначейства (управлінням (відділенням) Казначейства) на підставі платіжного доручення, наданого місцевим фінансовим органом.

Проведення решти коригувальних операцій із відкликання коштів та відкритих асигнувань здійснюється Казначейством на підставі коригувальних реєстрів.

У разі відсутності на рахунках місцевих бюджетів залишків невикористаних відкритих асигнувань, наявності в обліку зареєстрованих бюджетних фінансових зобов'язань або ненадання згоди місцевим фінансовим органом щодо проведення коригування Казначейство надсилає головному розпоряднику лист з обґрунтуванням причин невиконання коригування та повертає коригувальний реєстр.

8.2. Перерахування міжбюджетних трансфертів за бюджетними програмами, бюджетні призначення за якими встановлено законом про Державний бюджет України за кодом відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 351, здійснюється таким чином:

8.2.1. Надання розпису, відкриття асигнувань, зарахування асигнувань на узагальнені рахунки відкритих асигнувань здійснюються відповідно до підпунктів 8.1.2, 8.1.5 - 8.1.8 пункту 8.1 цього розділу з урахуванням такого:

Казначейство за дорученням Мінфіну складає реєстри;

Казначейство надає Мінфіну інформацію про здійснені видатки за міжбюджетними трансфертами в розрізі відповідних бюджетних програм та кодів економічної класифікації видатків бюджету.

8.2.2. Казначейство надає Мінфіну узагальнену інформацію щодо стану перерахування міжбюджетних трансфертів у розрізі місцевих бюджетів в електронному вигляді.

8.3. У процесі виконання державного та місцевих бюджетів між бюджетами у визначеному законодавством порядку можуть виникати взаємні розрахунки в частині міжбюджетних відносин. Такі питання врегульовуються шляхом видання наказів Казначейства, підготовлених на підставі актів Кабінету Міністрів України, наказів Мінфіну, розрахунків за міжбюджетними трансфертами тощо.

Взаємні розрахунки - розрахунки, які виникають між бюджетами в процесі планування та виконання бюджетів.

Взаємні розрахунки виникають у разі зміни адміністративно-територіального розподілу, законодавства, підпорядкованості бюджетних установ та організацій або в інших випадках, передбачених законодавством.

Взаємні розрахунки між державним та місцевими бюджетами мають бути завершені до кінця бюджетного періоду, якщо інше не передбачено законодавством.".

7. Пункт 11.4 розділу XI викласти в такій редакції:

"11.4. Окремі видатки Міністерства оборони України та деяких головних розпорядників (за окремими кодами бюджетної класифікації видатків, перелік яких погоджується відповідним головним розпорядником та Казначейством) незалежно від суми разового платежу здійснюються тільки на підставі платіжних доручень. Тобто здійснення видатків, якщо вони містять відомості, що становлять державну таємницю та/або мають гриф "Таємно", проводиться без подання підтвердних документів. У випадках проведення розрахунків на умовах авансування до органів Казначейства протягом трьох робочих днів після завершення терміну поставки товарів, виконання робіт, надання послуг подається лист-повідомлення про отримання товарів, робіт та послуг. Розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів забезпечують проведення таких операцій відповідно до законодавства.".

8. У пункті 14.1 розділу XIV:

в абзаці другому слова "в системі органів Казначейства" замінити словами "в органах Казначейства, крім випадків, передбачених окремими рішеннями Кабінету Міністрів України";

в абзаці третьому слова "спільних протокольних рішень" замінити словами "договорів або інших документів, укладених учасниками розрахунків,".

9. У тексті Порядку:

слова "Казначейство України", "Мінфін України" в усіх відмінках замінити відповідно словом "Казначейство" та словом "Мінфін" у відповідних відмінках;

слова "вищі навчальні заклади", "вищі навчальні заклади I - IV рівнів акредитації" замінити словами "заклади вищої освіти", слова "Вищі навчальні заклади" замінити словами "Заклади вищої освіти".

10. У додатках до Порядку:

1) додатки 1, 2, 9 - 12, 15 - 18, 22 викласти в новій редакції, що додаються;

2) доповнити Порядок після додатка 30 новими додатками 31, 32, що додаються.

У зв'язку з цим додатки 31 - 39 вважати відповідно додатками 33 - 41;

3) додаток 41 викласти в новій редакції, що додається.

11. У тексті Порядку посилання на додатки 31 - 39 замінити посиланнями відповідно на додатки 33 - 41.

 

Директор Департаменту
державного бюджету

В. П. Лозицький

 

МЕРЕЖА
розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету
в 20__ році

Код відомчої класифікації видатків
та кредитування бюджету (КВК)
________

_______________________________________________
(найменування розпорядника бюджетних коштів)

N з/п

Код розпорядника/одержувача бюджетних коштів за Єдиним реєстром розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів

Код за ЄДРПОУ*

Найменування установи (організації) (скорочене та повне)**

Рівень розпорядника/одержувача бюджетних коштів (РРК)***

Код розпорядника бюджетних коштів вищого рівня****

Код органу Державної казначейської служби

Найменування органу Державної казначейської служби

Код відповідального виконавця бюджетних програм

1

2

3

4

5

6

7

8

9

М. П.

Керівник установи (організації)

__________
(підпис)

___________________
(ініціали, прізвище)

 

Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового
управління/відділу)

__________
(підпис)

__________________
(ініціали, прізвище)

____________
* Якщо одержувачем бюджетних коштів є фізична особа - підприємець, зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті / запис в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено слово "відмова").

** Якщо одержувачем бюджетних коштів є фізична особа - підприємець, зазначаються прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця.

*** Рівень розпорядника/одержувача бюджетних коштів визначається таким чином: головному розпоряднику присвоюється код 1; розпорядникам коштів нижчого рівня, що мають власну мережу, - 2; бюджетним установам, що не мають мережі, - 3; одержувачам бюджетних коштів - 9.

**** Код розпорядника бюджетних коштів вищого рівня за Єдиним реєстром розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів (головного розпорядника бюджетних коштів або розпорядника бюджетних коштів нижчого рівня).

 

РЕЄСТР ЗМІН N ___ від _____
до мережі розпорядників та одержувачів коштів Державного бюджету в 20__ році

Код відомчої класифікації видатків
та кредитування бюджету (КВК)
________

_______________________________________________
(найменування розпорядника бюджетних коштів)

N з/п

Код розпорядника/одержувача бюджетних коштів за Єдиним реєстром розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів

Код за ЄДРПОУ*

Найменування установи (організації) (скорочене та повне)**

Рівень розпорядника/одержувача бюджетних коштів (РРК)***

Код розпорядника бюджетних коштів вищого рівня****

Код органу Державної казначейської служби

Найменування органу Державної казначейської служби

Код відповідального виконавця бюджетних програм

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

М. П.

Керівник установи (організації)

__________
(підпис)

___________________
(ініціали, прізвище)

 

Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового
управління/відділу)

__________
(підпис)

__________________
(ініціали, прізвище)

____________
* Якщо одержувачем бюджетних коштів є фізична особа - підприємець, зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті / запис в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено слово "відмова").

** Якщо одержувачем бюджетних коштів є фізична особа - підприємець, зазначаються прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця.

*** Рівень розпорядника/одержувача бюджетних коштів визначається таким чином: головному розпоряднику присвоюється код 1; розпорядникам коштів нижчого рівня, що мають власну мережу, - 2; бюджетним установам, що не мають мережі, - 3; одержувачам бюджетних коштів - 9.

**** Код розпорядника бюджетних коштів вищого рівня за Єдиним реєстром розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів (головного розпорядника бюджетних коштів або розпорядника бюджетних коштів нижчого рівня).

 

М. П.

ЗАТВЕРДЖУЮ
_________________________________
                                   (посада)
_________________________________
                   (підпис, ініціали, прізвище)
"___" ____________ 20__ року

РОЗПОДІЛ ПОКАЗНИКІВ ЗВЕДЕНИХ КОШТОРИСІВ
на 20__ рік

Код відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету (КВК)

________

________________________________________________
(найменування розпорядника бюджетних коштів)

(грн)

Рівень розпорядника/одержувача бюджетних коштів

Код програмної класифікації видатків та кредитування (КПКВК)

КЕКВ/ККК

Усього на рік, у тому числі

Разом на рік

загальний фонд

спеціальний фонд

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

Разом щодо головного
розпорядника бюджетних коштів

 (________)  ______________________________________   ______________________________   _______________________  _________________
 (код території)    (найменування розпорядника/одержувача бюджетних коштів*)     (код розпорядника/одержувача бюджетних коштів)   (найменування органу Казначейства)     (код органу Казначейства)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом щодо розпорядника/одержувача бюджетних коштів

Разом щодо органу Казначейства

Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового управління/відділу)

__________________
(підпис)

_______________________________
(ініціали, прізвище)

____________
* Якщо одержувачем бюджетних коштів є фізична особа - підприємець, зазначаються прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця.

 

РОЗПОДІЛ ПОКАЗНИКІВ ЗВЕДЕНИХ ПЛАНІВ АСИГНУВАНЬ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ) (РОЗПОДІЛ ПОКАЗНИКІВ ЗВЕДЕНИХ ПЛАНІВ НАДАННЯ КРЕДИТІВ ІЗ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ)
на 20__ рік

Код відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету (КВК)

________

________________________________________________
(найменування розпорядника бюджетних коштів)

(грн)

Рівень розпорядника/
одержувача бюджетних коштів

Код програмної класифікації видатків та кредитування (КПКВК)

КЕКВ/
ККК

Усього на рік

У тому числі за місяцями

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом щодо головного розпорядника бюджетних коштів

 (________)  ______________________________________   ______________________________   _______________________  _________________
  (код території)    (найменування розпорядника/одержувача бюджетних коштів*)   (код розпорядника/одержувача бюджетних коштів)   (найменування органу Казначейства)     (код органу Казначейства)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом щодо розпорядника/одержувача бюджетних коштів

Разом щодо органу Казначейства

Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового управління/відділу)

__________________
(підпис)

_______________________________
(ініціали, прізвище)

____________
* Якщо одержувачем бюджетних коштів є фізична особа - підприємець, зазначаються прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця.

 

РОЗПОДІЛ ПОКАЗНИКІВ ЗВЕДЕНИХ ПЛАНІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ (ЗА ВИНЯТКОМ ВЛАСНИХ НАДХОДЖЕНЬ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ ТА ВІДПОВІДНИХ ВИДАТКІВ)

Код відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету (КВК)

________

________________________________________________
(найменування розпорядника бюджетних коштів)

(грн)

Рівень розпорядника/
одержувача бюджетних коштів

Код програмної класифікації видатків та кредитування (КПКВК)

КЕКВ/
ККК

Усього на рік

У тому числі за місяцями

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом щодо головного розпорядника бюджетних коштів

 (________)   ______________________________________   ______________________________   _______________________  _________________
 (код території)      (найменування розпорядника/одержувача бюджетних коштів*)    (код розпорядника/одержувача бюджетних коштів)    (найменування органу Казначейства)     (код органу Казначейства)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом щодо розпорядника/одержувача бюджетних коштів

Разом щодо органу Казначейства

Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового управління/відділу)

__________________
(підпис)

_______________________________
(ініціали, прізвище)

____________
* Якщо одержувачем бюджетних коштів є фізична особа - підприємець, зазначаються прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця.

 

ЗВЕДЕННЯ ПОКАЗНИКІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ на 20__ рік

Код відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету (КВК)

________

________________________________________________
(найменування розпорядника бюджетних коштів)

(грн)

Рівень розпо-
рядника/
одержувача бюджетних коштів

Код програмної класифікації видатків та кредитування (КПКВК)

КЕКВ
ККК

Разом за спеці-
альним фондом

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ*

Інші надход-
ження

разом

у тому числі за підгрупами

разом

у тому числі за підгрупами

25010100

25010200

25010300

25010400

25020100

25020200

25020300

25020400

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом щодо головного розпорядника бюджетних коштів

 (__________)  ____________________________________________    ___________________________________    _________________________     __________________
  (код території)     (найменування розпорядника/одержувача бюджетних коштів**)     (код розпорядника/одержувача бюджетних коштів)    (найменування органу Казначейства)    (код органу Казначейства)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом щодо розпорядника/одержувача бюджетних коштів

Разом щодо органу Казначейства

Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового управління/відділу)

__________________
(підпис)

_______________________________
(ініціали, прізвище)

____________
* Плануються за наявності підстави.

** Якщо одержувачем є фізична особа - підприємець, зазначаються прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця.

 

РЕЄСТР ЗМІН N ____ від ___________
РОЗПОДІЛУ ПОКАЗНИКІВ ЗВЕДЕНИХ КОШТОРИСІВ на 20___ рік

(згідно з довідкою N _____ від ______)

Код відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету (КВК)

________

________________________________________________
(найменування розпорядника бюджетних коштів)

(грн)

Рівень розпорядника/
одержувача бюджетних коштів

Код програмної класифікації видатків та кредитування (КПКВК)

КЕКВ/ККК

Сума змін (зменшення "-", збільшення "+")

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

Разом щодо головного розпорядника бюджетних коштів

 (________)  ______________________________________   ______________________________   _______________________  _________________
  (код території)    (найменування розпорядника/одержувача бюджетних коштів*)   (код розпорядника/одержувача бюджетних коштів)  (найменування органу Казначейства)     (код органу Казначейства)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом щодо розпорядника/одержувача бюджетних коштів

Разом щодо органу Казначейства

Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового управління/відділу)

__________________
(підпис)

_______________________________
(ініціали, прізвище)

____________
* Якщо одержувачем бюджетних коштів є фізична особа - підприємець, зазначаються прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця.

 

РЕЄСТР ЗМІН N _____ від _______________
РОЗПОДІЛУ ПОКАЗНИКІВ ЗВЕДЕНИХ ПЛАНІВ АСИГНУВАНЬ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ) (РОЗПОДІЛУ ПОКАЗНИКІВ ЗВЕДЕНИХ ПЛАНІВ НАДАННЯ КРЕДИТІВ ІЗ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ)
на 20___ рік

(згідно з довідкою N _____ від _____________)

Код відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету (КВК)

________

________________________________________________
(найменування розпорядника бюджетних коштів)

(грн)

Рівень розпорядника/
одержувача
бюджетних коштів

Код програмної класифікації видатків та кредитування (КПКВК)

КЕКВ/
ККК

Сума змін (зменшення "-", збільшення "+")

разом на рік

у тому числі за місяцями

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом щодо головного розпорядника бюджетних коштів

 (________)  ______________________________________   _______________________________   _______________________  _________________
  (код території)    (найменування розпорядника/одержувача бюджетних коштів*)    (код розпорядника/одержувача бюджетних коштів)     (найменування органу Казначейства)    (код органу Казначейства)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом щодо розпорядника/одержувача бюджетних коштів

Разом щодо органу Казначейства

Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового управління/відділу)

__________________
(підпис)

_______________________________
(ініціали, прізвище)

____________
* Якщо одержувачем бюджетних коштів є фізична особа - підприємець, зазначаються прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця.

 

РЕЄСТР ЗМІН N ______ від _______________
РОЗПОДІЛУ ПОКАЗНИКІВ ЗВЕДЕНИХ ПЛАНІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ (ЗА ВИНЯТКОМ ВЛАСНИХ НАДХОДЖЕНЬ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ ТА ВІДПОВІДНИХ ВИДАТКІВ)
на 20__ рік

(згідно з довідкою N _____ від _____________)

Код відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету (КВК)

________

________________________________________________
(найменування розпорядника бюджетних коштів)

(грн)

Рівень розпорядника/
одержувача бюджетних коштів

Код програмної класифікації видатків та кредитування (КПКВК)

КЕКВ/
ККК

Сума змін (зменшення "-", збільшення "+")

разом на рік

у тому числі за місяцями

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом
щодо головного розпорядника бюджетних коштів

 (________)   ______________________________________   _______________________________  _______________________  _________________
  (код території)     (найменування розпорядника/одержувача бюджетних коштів*)   (код розпорядника/одержувача бюджетних коштів)   (найменування органу Казначейства)     (код органу Казначейства)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом щодо розпорядника/одержувача бюджетних коштів

Разом щодо органу Казначейства

Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового управління/відділу)

__________________
(підпис)

_______________________________
(ініціали, прізвище)

____________
* Якщо одержувачем бюджетних коштів є фізична особа - підприємець, зазначаються прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця.

 

РЕЄСТР ЗМІН N ____ від ___________
ЗВЕДЕННЯ ПОКАЗНИКІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ на 20___ рік

(згідно з довідкою N _____ від _____________)

Код відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету (КВК)

________

________________________________________________
(найменування розпорядника бюджетних коштів)

(грн)

Рівень розпорядника/
одержувача бюджетних коштів

Код програмної класифікації видатків та кредитування (КПКВК)

КЕКВ/
ККК

Суми змін (зменшення "-", збільшення "+")

разом

надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

інші джерела власних надходжень бюджетних установ*

інші надходження

разом

у тому числі за підгрупами

разом

у тому числі за підгрупами

25010100

25010200

25010300

25010400

25020100

25020200

25020300

25020400

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом щодо головного розпорядника бюджетних коштів

(________)  ______________________________________   ______________________________   _______________________  _________________
(код території)   (найменування розпорядника/одержувача бюджетних коштів**)     (код розпорядника/одержувача бюджетних коштів)  (найменування органу Казначейства)    (код органу Казначейства)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом щодо розпорядника/одержувача бюджетних коштів

Разом щодо органу Казначейства

Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового управління/відділу)

__________________
(підпис)

_______________________________
(ініціали, прізвище)

____________
* Плануються за наявності підстави.

** Якщо одержувачем бюджетних коштів є фізична особа - підприємець, зазначаються прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця.

 

________________________________________________
         (найменування розпорядника бюджетних коштів)

 

Код відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету (КВК) _________

 

РОЗПОДІЛ
ВІДКРИТИХ АСИГНУВАНЬ

від "___" ____________ 20__ року N __________

Код коштів ______ (грн)

N
з/п

Код території

Код за ЄДРПОУ*

Код розпорядника/
одержувача бюджетних коштів

Найменування розпорядника/
одержувача бюджетних коштів**

Банківські реквізити

Код надходжень СФ***

Код програмної класифікації видатків та кредитування (КПКВК)

КЕКВ/
ККК

Сума, усього

У тому числі

найменування банку

код банку

номер рахунку

перерахування коштів

оплата рахунків

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сума, усього, у тому числі щодо Головних управлінь Казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, КПКВК та КЕКВ/ККК.

Сума ____________________________________________
                                        (словами)

Керівник

__________________
(підпис)

_______________________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

__________________
(підпис)

_______________________________
(ініціали, прізвище)

М. П.

 

 

____________
* Якщо одержувачем бюджетних коштів є фізична особа - підприємець, зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті / запис в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено слово "відмова").

** Якщо одержувачем бюджетних коштів є фізична особа - підприємець, зазначаються прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця.

*** Заповнюється у разі розподілу відкритих асигнувань за спеціальним фондом (крім міжбюджетних трансфертів).

 

РЕЄСТР
на перерахування міжбюджетних трансфертів

_______________________________
(область / м. Київ)

Код відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету (КВК)

________

________________________________________________
(найменування головного розпорядника бюджетних коштів)

Код та найменування програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету (КПКВК)
____________________________________________________________________________

Код класифікації доходів (ККД) _______________________________

(грн)

N з/п

Код бюджету

Найменування бюджету

КЕКВ

N рахунку

Сума

Примітка*

загальний фонд

спеціальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

Усього

 

 

Керівник установи

__________________
(підпис)

_______________________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

__________________
(підпис)

_______________________________
(ініціали, прізвище)

М. П.

 

 

____________
* Наводиться інформація щодо нормативно-правових актів, на підставі яких здійснюється перерахування відповідного міжбюджетного трансферту, напрямів його використання тощо.

 

КОРИГУВАЛЬНИЙ РЕЄСТР

_______________________________
(область / м. Київ)

Код відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету (КВК)

________

________________________________________________
(найменування головного розпорядника бюджетних коштів)

Код та найменування програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету (КПКВК)
____________________________________________________________________________

Код класифікації доходів (ККД) _______________________________

(грн)

N з/п

Код бюджету

Найменування бюджету

КЕКВ

N рахунку

Сума

Примітка*

загальний фонд

спеціальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

Усього

 

 

Керівник установи

__________________
(підпис)

_______________________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

__________________
(підпис)

_______________________________
(ініціали, прізвище)

М. П.

 

 

____________
* Наводиться інформація щодо нормативно-правових актів, на підставі яких здійснюється перерахування відповідного міжбюджетного трансферту, напрямів його використання тощо.

 

ДОВІДКА
про операції в іноземній валюті

за _____________ 20__ року
(місяць)

  

Показники

Код класифікації

Залишок на початок місяця

Перераховано залишок за місяць

Отримано залишок за місяць

Придбано іноземну валюту в установі банку / Отримано з валютного рахунку Казначейства за місяць

Надійшло коштів за місяць

Касові за місяць

Курсова різниця за місяць

Залишок на кінець місяця

іноземна валюта

грн, коп.

іноземна валюта

грн, коп.

іноземна валюта

грн, коп.

іноземна валюта

грн, коп.

іноземна валюта

грн, коп.

іноземна валюта

грн, коп.

грн, коп.

іноземна валюта

грн, коп.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Залишок

х

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбано / Отримано усього,

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження коштів - усього,

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видатки та надання кредитів, усього

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні видатки

2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні видатки

3000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутрішнє кредитування

4100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зовнішнє кредитування

4200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

__________________
(підпис)

_______________________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

__________________
(підпис)

_______________________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ р.

 

 

Пояснення щодо заповнення Довідки про операції в іноземній валюті

У рядку "Код за ЄДРПОУ клієнта (розпорядника бюджетних коштів)" зазначається код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

У рядку "Клієнт (найменування розпорядника бюджетних коштів)" зазначається офіційне найменування розпорядника бюджетних коштів.

У рядку "ОДКСУ" зазначаються код та найменування органу Казначейства.

У рядку "Бюджет" зазначаються код та назва бюджету.

У рядку "КВК" зазначаються код та найменування згідно з відомчою класифікацією видатків та кредитування державного бюджету або Типовою відомчою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів.

У рядку "Код розпорядника (одержувача) бюджетних коштів відповідно до Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів" вказується код розпорядника бюджетних коштів, присвоєний відповідно до Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів.

Рядок "Рівень розпорядника бюджетних коштів" заповнюється відповідно до нормативно-правових актів Міністерства фінансів України.

У рядку "КПКВК (ТПКВКМБ/ТКВКБМС)" зазначаються код та найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету або місцевих бюджетів (код та найменування згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасовою класифікацією видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу).

Рядок "Фонд" заповнюється за надходженням і використанням коштів в іноземній валюті за загальним фондом (код 00), отриманих як плата за послуги (код 02), за іншими джерелами власних надходжень (код 03), іншими надходженнями спеціального фонду (код 01), іншими надходженнями спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій) (код 01).

У рядку "Іноземна валюта" зазначаються цифровий код та найменування іноземної валюти відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України.

У графах "Залишок на початок місяця - іноземна валюта" та "Залишок на початок місяця - грн, коп." відображається сума залишку коштів на рахунку в установі банку на початок місяця за загальним фондом, іншими надходженнями спеціального фонду, іншими надходженнями спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій) у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету. За залишками власних надходжень бюджетних установ графи заповнюються без розподілу за кодами економічної класифікації видатків бюджету. Інформація відображається відповідно в іноземній валюті та перерахованій у національну валюту України.

У графах "Перераховано залишок за місяць - іноземна валюта" та "Перераховано залишок за місяць - грн, коп." відображається сума залишку коштів минулого бюджетного періоду, що була перерахована у звітному періоді (повернена установі, що надала ці кошти), яка не є касовими видатками та наданням кредитів, а також не може бути віднесена на зменшення надходжень звітного періоду відповідно в іноземній валюті та перерахована в національну валюту України. За коштами загального фонду графи не заповнюються.

У графах "Отримано залишок за місяць - іноземна валюта" та "Отримано залишок за місяць - грн, коп." відображається сума залишку коштів минулого бюджетного періоду, отримана як плата за послуги у звітному періоді, і не може бути віднесена на збільшення надходжень звітного періоду (року), без розподілу за кодами економічної класифікації видатків бюджету. За коштами загального фонду графи не заповнюються. Інформація відображається відповідно в іноземній валюті та перерахованій у національну валюту України.

У графах "Придбано іноземну валюту в установі банку / Отримано з валютного рахунку Казначейства за місяць - іноземна валюта" та "Придбано іноземну валюту в установі банку / Отримано з валютного рахунку Казначейства за місяць - грн, коп." зазначаються суми придбаної іноземної валюти в установі банку та/або отриманої з валютного рахунку Казначейства відповідно в іноземній валюті та перераховані у національну валюту України.

У графах "Надійшло коштів за місяць - іноземна валюта" та "Надійшло коштів за місяць - грн, коп." відображається сума коштів, отримана відповідно в іноземній валюті та перерахована в національну валюту України з урахуванням курсової різниці, за власними надходженнями бюджетних установ у розрізі кодів класифікації доходів бюджету, за загальним фондом, іншими надходженнями спеціального фонду, іншими надходженнями спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій) - у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету. У разі здійснення конвертації іноземної валюти в гривневий еквівалент сума зазначається зі знаком "-". У графі "Надійшло коштів за місяць - грн, коп." відображається сума курсової різниці, на яку збільшено (зменшено) надходження.

У графах "Касові за місяць - іноземна валюта" та "Касові за місяць - грн, коп." відображається сума касових видатків та наданих кредитів, здійснених з рахунку в установі банку, відповідно в іноземній валюті та перерахована в національну валюту. Графи заповнюються у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету.

У графі "Курсова різниця за місяць - грн, коп." наводиться інформація про суму курсової різниці, на яку збільшено (зменшено) залишок, відповідні надходження, касові видатки та надання кредитів.

У графах "Залишок на кінець місяця - іноземна валюта" та "Залишок на кінець місяця - грн, коп." відображається сума залишку коштів на рахунку в установі банку на кінець місяця за загальним фондом, іншими надходженнями спеціального фонду, іншими надходженнями спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій) у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету. За залишками власних надходжень бюджетних установ графи заповнюються без розподілу за кодами економічної класифікації видатків бюджету. Інформація відображається відповідно в іноземній валюті та перерахованій у національну валюту України.

____________

Опрос