Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Порядку предоставления Государственной фискальной службой Украины информации из Государственного реестра физических лиц - плательщиков налогов о доходах физических лиц на запросы Национального агентства по вопросам предупреждения коррупции

Минфин, Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции
Приказ, Решение от 31.08.2018 № 1897, 727
действует с 16.10.2018

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.08.2018

м. Київ

N 727

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 вересня 2018 р. за N 1101/32553

Про затвердження Змін до Порядку надання Державною фіскальною службою України інформації з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про доходи фізичних осіб на запити Національного агентства з питань запобігання корупції

Відповідно до статей 8, 12 Закону України "Про запобігання корупції", Закону України "Про захист персональних даних", пункту 6 Плану заходів з впровадження системи проведення логічного та арифметичного контролю декларацій та модернізації програмно-апаратного комплексу інформаційно-телекомунікаційної системи "Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2017 року N 787-р, підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку надання Державною фіскальною службою України інформації з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про доходи фізичних осіб на запити Національного агентства з питань запобігання корупції, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 жовтня 2016 року N 911, рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 28 жовтня 2016 року N 101, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 грудня 2016 року за N 1677/29807, що додаються.

2. Департаменту моніторингу баз даних та верифікації виплат забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому порядку;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

В. о. Міністра

О. Маркарова

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби спеціального
зв'язку та захисту інформації України

Л. О. Євдоченко

В. о. Голови Державної
фіскальної служби України

М. Продан

 

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

РІШЕННЯ

31.08.2018

м. Київ

N 1897

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 вересня 2018 р. за N 1101/32553

Про затвердження Змін до Порядку надання Державною фіскальною службою України інформації з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про доходи фізичних осіб на запити Національного агентства з питань запобігання корупції

Відповідно до статей 8, 12 Закону України "Про запобігання корупції", Закону України "Про захист персональних даних", пункту 6 Плану заходів з впровадження системи проведення логічного та арифметичного контролю декларацій та модернізації програмно-апаратного комплексу інформаційно-телекомунікаційної системи "Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2017 року N 787-р, Національне агентство з питань запобігання корупції

ВИРІШИЛО:

1. Затвердити Зміни до Порядку надання Державною фіскальною службою України інформації з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про доходи фізичних осіб на запити Національного агентства з питань запобігання корупції, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 жовтня 2016 року N 911, рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 28 жовтня 2016 року N 101, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 грудня 2016 року за N 1677/29807, що додаються.

2. Управлінню інформаційно-аналітичних систем та захисту інформації забезпечити подання цього рішення в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову Національного агентства з питань запобігання корупції Мангула О. А.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова

О. А. Мангул

 

ЗМІНИ
до Порядку надання Державною фіскальною службою України інформації з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про доходи фізичних осіб на запити Національного агентства з питань запобігання корупції

1. У розділі I:

1) пункт 1 після слів "про доходи фізичних осіб" доповнити словами ", а також автоматизації процесу взаємодії між інформаційно-телекомунікаційною системою "Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" (далі - Реєстр) та Державним реєстром фізичних осіб - платників податків (далі - Державний реєстр)";

2) пункт 4 викласти у такій редакції:

"4. Цей Порядок регламентує обмін інформацією, в тому числі автоматизований, між ДФС та Національним агентством, правила складання та подання Національним агентством до ДФС запитів, а також формування та надання відповідей на такі запити.";

3) доповнити розділ після пункту 4 новим пунктом 5 такого змісту:

"5. В інформаційній взаємодії задіяні системи:

ДФС - Державний реєстр;

Національного агентства - Реєстр.".

У зв'язку з цим пункт 5 вважати пунктом 6;

4) у пункті 6 слова "захисту інформації та" виключити.

2. Пункт 1 розділу II викласти в такій редакції:

"1. Інформаційна взаємодія між ДФС та Національним агентством здійснюється на центральному рівні в електронній формі телекомунікаційними засобами з використанням засобів технічного та криптографічного захисту інформації відповідно до вимог законодавства з питань захисту інформації шляхом:

автоматизованого обміну інформацією між Реєстром та Державним реєстром;

подання уповноваженими особами Національного агентства запитів на отримання інформації з Державного реєстру.".

3. У розділі III:

1) у главі 1:

в абзаці першому пункту 1 слова "з метою виконання покладених на нього завдань" виключити;

у пункті 2:

в абзаці першому слова та цифри "складається не більше ніж з 999 записів і" виключити;

в абзаці восьмому слово "відповідальної" замінити словом "уповноваженої";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"При автоматизованому обміні інформацією між Реєстром та Державним реєстром у запиті зазначаються дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) та прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) відповідальної за подання запитів до ДФС особи.";

у пункті 3 цифру "5" замінити цифрою "6";

2) у главі 2:

у пункті 2:

абзац восьмий викласти в такій редакції:

"суму доходу, нарахованого фізичній особі податковим агентом, у розрізі ознак доходу та звітних періодів (починаючи з 2015 року) та/або суму доходів, отриманих самозайнятою особою; розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб;";

доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

"загальну суму доходу, нарахованого фізичній особі податковим агентом, у розрізі років (починаючи з 1998 року);

дату прийняття на роботу;

дату звільнення з роботи (за наявності);

загальну суму річного доходу, задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи (за наявності).";

у пункті 3 цифру "5" замінити цифрою "6";

в абзаці дев'ятому пункту 4 слова "відповідального співробітника, що сформував" замінити словами "уповноважену особу, яка сформувала";

у пункті 5 цифру "5" замінити цифрою "6";

пункт 6 викласти у такій редакції:

"6. Запити або відповіді вважаються неприйнятими та не обробляються, якщо такі запити або відповіді не пройшли перевірки згідно з пунктом 5 цієї глави або якщо такі запити або відповіді надано повторно.

Про виявлені помилки суб'єкти інформаційних відносин протягом одного робочого дня інформують один одного в електронній формі шляхом направлення повідомлення про неприйняття запиту або відповіді із зазначенням причини неприйняття.

Суб'єкт інформаційних відносин, якого повідомлено про неприйняття запиту чи відповіді до оброблення, зобов'язаний протягом одного робочого дня, що настає після дня отримання відповідного повідомлення, подати коректно сформований файл замість раніше поданого.";

пункт 7 виключити.

4. Пункт 2 розділу IV після слів "Для захисту інформації" доповнити словами "під час її передачі".

 

Директор Департаменту моніторингу
баз даних та верифікації виплат
Міністерства фінансів України

Д. М. Серебрянський

Керівник Департаменту перевірки
декларацій та моніторингу способу
життя Національного агентства
з питань запобігання корупції

І. О. Степанов

Опрос