Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Правил этичного поведения работников аппарата Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины

Министерство регионального развития; строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (2)
Приказ, Правила от 12.09.2018 № 240
действует с 09.10.2018

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.09.2018

м. Київ

N 240

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 вересня 2018 р. за N 1093/32545

Про затвердження Правил етичної поведінки працівників апарату Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Відповідно до абзацу другого частини другої статті 37 Закону України "Про запобігання корупції", частини другої статті 44 Закону України "Про державну службу", Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05 серпня 2016 року N 158, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31 серпня 2016 року за N 1203/29333, з метою визначення моральних та професійно-етичних принципів поведінки працівників апарату Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України під час виконання ними своїх службових повноважень

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила етичної поведінки працівників апарату Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (далі - Правила), що додаються.

2. Керівникам структурних підрозділів апарату Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України організувати доведення вимог Правил до відома кожного працівника.

Вимоги Правил можуть застосовуватися до працівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінрегіону.

3. Сектору з питань запобігання та виявлення корупції (Гуріна О. М.) спільно з Юридичним департаментом (Веха Ю. С.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

5. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства України

Г. Зубко

 

ПРАВИЛА
етичної поведінки працівників апарату Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

I. Загальні положення

1. Ці Правила містять сукупність принципів та стандартів етичної поведінки працівників апарату Мінрегіону, якими вони зобов'язані керуватися під час виконання своїх посадових обов'язків.

2. Ці Правила ґрунтуються на положеннях Конституції України, законодавства про державну службу та запобігання корупції, Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05 серпня 2016 року N 158, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31 серпня 2016 року за N 1203/29333.

3. Ці Правила поширюються на працівників апарату Мінрегіону.

4. При прийнятті на роботу до апарату Мінрегіону кожен працівник зобов'язаний ознайомитися з цими Правилами.

5. Дотримання вимог цих Правил працівниками враховується під час проведення щорічного оцінювання їх службової діяльності, а також під час планування їхньої кар'єри, виявлення потреби у професійному навчанні.

6. Цінності Мінрегіону:

доступність та комфорт;

особистість;

відкритість;

інноваційність;

результативність;

антикорупційні принципи.

7. Працівники апарату Мінрегіону під час виконання своїх службових повноважень зобов'язані керуватися такими принципами та стандартами етичної поведінки:

пріоритет інтересів держави і суспільства;

сумлінність;

гідна поведінка;

доброчесність;

недискримінація та гендерна рівність.

II. Принципи та стандарти етичної поведінки працівників апарату Мінрегіону

1. Пріоритет інтересів держави і суспільства передбачає:

забезпечення державних інтересів під час виконання завдань та функцій держави;

сприяння реалізації прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина, громадських об'єднань, інших юридичних осіб, недопущення свавілля або байдужості до їхніх правомірних дій та вимог;

формування позитивного іміджу держави;

недопущення впливу політичних поглядів на дії та рішення працівників, а також утримання від демонстрації свого ставлення до політичних партій, демонстрації власних політичних поглядів під час виконання посадових обов'язків;

раціональне і дбайливе використання державної власності, постійне підвищення ефективності її використання, уникнення надмірних і непотрібних витрат;

використання державної мови під час виконання своїх посадових обов'язків;

шанування народних звичаїв і національних традицій;

повага до державних символів України;

дотримання обмеження, передбаченого законодавством про державну службу, щодо організації та участі державних службовців у страйках і агітації.

2. Принцип сумлінності передбачає:

компетентне, об'єктивне і неупереджене виконання працівниками апарату Мінрегіону своїх посадових обов'язків, виявлення ініціативи і творчих здібностей;

постійне підвищення рівня своєї професійної компетентності та удосконалення організації своєї діяльності;

недопущення ухилення від прийняття рішень та відповідальності за свої дії та рішення;

виконання письмових та усних доручень керівника та дотримання встановлених строків виконання таких доручень.

У разі виникнення сумніву щодо законності доручення керівника працівник апарату Мінрегіону повинен вимагати його письмового підтвердження, після отримання якого зобов'язаний виконати таке доручення та поінформувати керівника про ймовірні ризики його виконання.

Одночасно з виконанням такого доручення працівник апарату Мінрегіону зобов'язаний у письмовій формі повідомити про нього керівника вищого рівня.

3. Принцип гідної поведінки передбачає:

повагу до гідності кожної людини;

ввічливість, дотримання моральних норм та високої культури спілкування (не допускати використання нецензурної лексики, підвищеної інтонації, образ, рукоприкладства);

доброзичливість, уникнення конфліктів у стосунках з громадянами, керівниками, колегами та підлеглими;

підтримання сприятливого морально-психологічного клімату у колективі, утримання від будь-яких дій, зокрема поширення інформації, які компрометують, принижують професійну гідність й авторитет колективу чи окремих працівників;

недопущення, у тому числі поза роботою, дій і вчинків, які можуть зашкодити роботі чи негативно вплинути на репутацію працівників апарату Мінрегіону;

забезпечення належного зовнішнього вигляду, використання офіційно-ділового стилю в одязі відповідно до загальноприйнятих вимог пристойності.

4. Принцип доброчесності передбачає:

свідоме ставлення та дотримання обмежень і заборон, передбачених законодавством про державну службу та запобігання корупції;

достовірне та повне декларування відомостей, що зазначаються у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави;

негайне інформування у письмовій формі свого безпосереднього керівника та Сектору з питань запобігання та виявлення корупції Мінрегіону про випадки вчинення іншими працівниками корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення;

неприпустимість використання державного майна або коштів в особистих (приватних) інтересах;

спрямованість дій працівників апарату Мінрегіону на захист інтересів держави;

неприпустимість використання службового становища в особистих (приватних) інтересах чи в неправомірних особистих інтересах інших осіб, у тому числі свого статусу та інформації про місце роботи з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб;

нерозголошення та невикористання конфіденційної та іншої інформації з обмеженим доступом, що стала відома у зв'язку з виконанням працівниками апарату Мінрегіону своїх службових повноважень та професійних обов'язків, у тому числі після припинення своєї діяльності (крім випадків, установлених законом).

5. Принцип недискримінації та гендерної рівності передбачає:

забезпечення рівності прав кожної людини незалежно від її раси, кольору шкіри, статі, національності, віку, поглядів, переконань, обмежених можливостей, матеріального та соціального становища;

забезпечення рівних можливостей кожної людини у працевлаштуванні, умовах праці, просуванні по службі, підвищенні кваліфікації, перепідготовці.

III. Порядок повідомлення про порушення цих Правил

1. Державний секретар, керівники структурних підрозділів зобов'язані запобігати проявам неетичної поведінки працівників шляхом організації системної роботи з навчання персоналу та контролю за дотриманням працівниками апарату Мінрегіону норм цих Правил.

2. Керівникам структурних підрозділів необхідно заохочувати етично правильну поведінку та власним прикладом демонструвати застосування принципів та стандартів етичної поведінки працівників апарату Мінрегіону під час виконання своїх посадових обов'язків.

3. Працівник апарату Мінрегіону, який обґрунтовано вважає, що ці Правила були порушені іншою особою, повідомляє про цей факт безпосереднього керівника та/або начальника Управління (служби) управління персоналом та/або завідувача Сектору з питань запобігання та виявлення корупції шляхом надсилання письмового повідомлення та/або електронного повідомлення з використанням мережі Інтернет та/або через спеціально створену поштову скриньку, які негайно інформують державного секретаря.

4. Державний секретар у разі виявлення чи отримання повідомлення про порушення цих Правил в межах своїх повноважень вживає заходів, передбачених Законом України "Про державну службу".

IV. Відповідальність за порушення цих Правил

За порушення цих Правил працівники апарату Мінрегіону несуть відповідальність відповідно до Законів України "Про державну службу", "Про запобігання корупції".

 

Завідувач Сектору з питань
запобігання та виявлення корупції

О. Гуріна

Опрос