Идет загрузка документа (46 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Инструкции об организации исполнения Положения о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины

Минобороны
Приказ от 22.08.2018 № 422
действует с 09.10.2018

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.08.2018

м. Київ

N 422

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 вересня 2018 р. за N 1059/32511

Про затвердження Змін до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України

Відповідно до Закону України від 05 квітня 2018 року N 2397-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення окремих питань проходження громадянами військової служби", з метою удосконалення кадрового забезпечення та порядку звільнення громадян з військової служби у Збройних Силах України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 10 квітня 2009 року N 170, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 19 травня 2009 року за N 438/16454, що додаються.

2. Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр оборони України
генерал армії України

С. Полторак

 

ЗМІНИ
до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України

1. У розділі II:

1) у другому реченні абзацу сімнадцятого пункту 2.3 слова "або середньої" виключити;

2) після пункту 2.5 доповнити розділ новим пунктом 2.6 такого змісту:

"2.6. Для потреб Збройних Сил України в комплектуванні окремих посад на військову службу за контрактом на строк військової служби в календарному обчисленні, встановлений частиною другою статті 23 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", за рішенням посадових осіб, до повноважень яких належить призначення на відповідні посади, можуть бути прийняті громадяни України з числа військовослужбовців військової служби за призовом осіб офіцерського складу або військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період та осіб, звільнених з військової служби, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі і визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби за станом здоров'я за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час виконання обов'язків військової служби, що призвело до встановлення їм інвалідності, часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності (крім розумових, сенсорних, психологічних вад, розладів психіки, поведінки та інших захворювань, визначених Міністерством оборони України). Зазначені громадяни України з питання прийняття рішення про прийом на військову службу за контрактом звертаються за місцем проходження військової служби у порядку, визначеному Статутом внутрішньої служби Збройних Сил України, а в разі звільнення з військової служби - до посадової особи, до повноважень якої належить прийняття на військову службу за контрактом та призначення на посади, через військовий комісаріат за місцем проживання (реєстрації).

Військовослужбовці військової служби за контрактом, які під час проходження військової служби були визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби за станом здоров'я за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час виконання обов'язків військової служби, що призвело до встановлення їм інвалідності, часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності (крім розумових, сенсорних, психологічних вад, розладів психіки, поведінки та інших захворювань, визначених Міністерством оборони України), за їх зверненням та за рішенням посадових осіб (до повноважень яких належить призначення на визначені посади) про залишення на військовій службі продовжують проходити військову службу до закінчення строку контракту з можливістю укладення нового контракту на строк, встановлений частиною четвертою статті 23 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", але не більше ніж до досягнення граничного віку перебування на військовій службі.

Перелік посад, що можуть бути заміщені такими військовослужбовцями, а також вимоги до стану здоров'я цих військовослужбовців визначаються Міністерством оборони України.".

У зв'язку з цим пункти 2.6 - 2.25 вважати відповідно пунктами 2.7 - 2.26;

3) у пункті 2.13:

абзац другий замінити п'ятьма абзацами такого змісту:

"Командування військової частини відповідно до чинного законодавства має попередити військовослужбовця про дострокове припинення (розірвання) контракту за наявності підстав, передбачених підпунктами "б", "в", "г", "з", "і", "ї", "й", "л" пункту 1 частини п'ятої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", та провести бесіду з військовослужбовцем з цього приводу, про що оформлюється Аркуш бесіди (додаток 10).

В особливий період контракт припиняється (розривається), а військовослужбовець звільняється з військової служби за рішенням командування військової частини згідно із Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу" у період:

після закінчення строку проведення мобілізації та до моменту введення воєнного стану - на підставах, передбачених пунктом 2 (крім підстав, передбачених підпунктами "ґ", "й" та "к") частини п'ятої статті 26;

протягом строку проведення мобілізації та з моменту введення воєнного стану - до оголошення демобілізації - на підставах, передбачених пунктом 3 частини п'ятої статті 26.

Про припинення (розірвання) контракту за наявності підстав, передбачених підпунктами "а", "б", "в", "ґ", "ж", "к" пункту 1, а в особливий період (крім строку проведення мобілізації та періоду дії воєнного стану) за підставами, передбаченими підпунктами "ґ", "й" та "к" пункту 2 частини п'ятої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", військовослужбовець повідомляє командування військової частини рапортом на звільнення з військової служби. Протягом строку проведення мобілізації та періоду дії воєнного стану звільнення з військової служби за бажанням військовослужбовця не проводиться.".

У зв'язку з цим абзаци третій - шостий вважати відповідно абзацами сьомим - десятим;

абзац дев'ятий після слів "(далі - Інструкція про надання доповідей і донесень про події, порушення та їх облік), чи" доповнити словами і цифрою "протягом останніх 6 місяців";

4) у пункті 2.15:

в абзаці п'ятому слова та цифри "передбачених пунктами "б", "г", "д" чи "з" частини шостої статті 26" замінити словами та цифрами "передбачених підпунктами "б", "г", "ґ" чи "ж" пункту 1 частини п'ятої статті 26";

в абзаці шостому слова та цифри "передбаченими пунктами "б", "г", "д" чи "з" частини шостої статті 26" замінити словами та цифрами "передбаченими підпунктами "б", "г", "ґ" чи "ж" пункту 1 частини п'ятої статті 26";

5) абзац сорок шостий пункту 2.17 після слів "(не приймаються на військову службу за контрактом)" доповнити словами та цифрами "або звільняються з військової служби за підставою, визначеною підпунктом "ї" пункту 1 частини п'ятої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу";

6) підпункти 1, 2 пункту 2.22 викласти в такій редакції:

"1) військові комісаріати - щодо осіб, які мають повну загальну середню, професійно-технічну або вищу освіту, віком від 17 до 30 років, у тому числі осіб, яким 17 років виповнюється в рік початку військової служби, та не мають військових звань офіцерського складу, з числа військовозобов'язаних, призовників, допризовників, резервістів та громадян, які не перебувають на військовому обліку;

2) командирів військових частин - щодо військовослужбовців та резервістів віком до 30 років, які мають повну загальну середню, професійно-технічну або вищу освіту та не мають військових звань офіцерського складу.".

2. У розділі III:

1) в абзаці чотирнадцятому пункту 3.9 слова та цифри "наказом Міністра оборони України від 10 грудня 2010 року N 650/ДСК, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02 березня 2011 року за N 261/18999" замінити словами та цифрами "наказом Міністерства оборони України від 27 березня 2018 року N 130, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 квітня 2018 року за N 507/31959";

2) у пункті 3.22:

абзаци другий, третій викласти в такій редакції:

"На підставі вироку суду командир військової частини, який не має права видавати накази по особовому складу про звільнення військовослужбовця у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі, позбавлення військового звання чи позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю, що пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, подає безпосередньо посадовій особі, яка має таке право, копію вироку суду та витяг із наказу про виключення засудженого зі списків військової частини. Посадова особа, яка відповідно до пункту 225 Положення має право видавати накази по особовому складу про звільнення військовослужбовців, видає наказ по особовому складу щодо звільнення особи з військової служби за зазначеною підставою.

Особи молодшого та старшого офіцерського складу, прапорщики (мічмани) і старші прапорщики (старші мічмани), на яких накладено дисциплінарне стягнення "позбавлення військового звання", звільняються з військової служби у зв'язку з позбавленням військового звання у дисциплінарному порядку посадовими особами, які відповідно до пункту 225 Положення мають таке право, і виключаються зі списків особового складу з дня, визначеного пунктом 77 Положення. Під час дії воєнного стану зазначені військовослужбовці продовжують проходити військову службу в порядку, визначеному пунктом 14.10 цієї Інструкції.";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Під час дії воєнного стану військовослужбовцям, позбавленим військового звання та не позбавленим або не обмеженим у волі, командир військової частини присвоює військове звання солдат (матрос), оголошує службове становище військовослужбовця військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період та призначає на посаду осіб рядового складу. Такі військовослужбовці продовжують проходити військову службу до оголошення демобілізації згідно з пунктом 14.10 цієї Інструкції, якщо інше не визначено законодавством.".

3. У розділі IV:

1) абзац двадцять сьомий пункту 4.7 виключити.

У зв'язку з цим абзаци двадцять восьмий - тридцять другий вважати відповідно абзацами двадцять сьомим - тридцять першим;

2) в абзаці першому пункту 4.17 слова "підлягають звільненню з військової служби за підставами, визначеними у частинах шостій і сьомій" замінити словами "підлягають звільненню з військової служби за підставами, визначеними частинами п'ятою, шостою".

4. У розділі VI:

1) абзац чотирнадцятий пункту 6.3 доповнити реченням такого змісту: "У разі службової необхідності військовослужбовці, які пройшли підготовку у військових коледжах, можуть призначатись на посади сержантського складу, що передбачають базовий рівень підготовки.";

2) пункт 6.6 викласти в такій редакції:

"6.6. Порядок добору і направлення громадян на навчання та їх підготовки у військових навчальних закладах до проходження військової служби встановлюється Міністерством оборони України.

За потреби громадяни, які мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, перед прийняттям на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу проходять курс військової підготовки офіцерського складу у військових навчальних закладах. У разі невиконання програми фахової підготовки або відмови від подальшого навчання чи проходження військової служби за контрактом осіб офіцерського складу, а також у разі виявлення недисциплінованості військовослужбовці відраховуються з навчання та направляються до військових частин, з яких вони прибули на підготовку, або до інших військових частин. До військових частин надсилаються також витяг із наказу про відрахування з навчання та документи, що були підставою для цього.";

3) пункт 6.16 після абзацу п'ятого доповнити новими абзацами шостим, сьомим такого змісту:

"є особами сержантського і старшинського складу військової служби за контрактом або військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, які мають вищу освіту за ступенем не нижче бакалавра, - перед прийняттям на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу (за потреби);

призначені на вищі посади або на посади за новими спеціальностями - протягом першого року перебування на посаді.".

У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом восьмим.

5. У розділі VII:

1) абзац перший пункту 7.5 викласти в такій редакції:

"7.5. Щорічне оцінювання військовослужбовців проводиться до 30 листопада календарного року. В особливий період оцінювання військовослужбовців проводиться в кінці календарного року, а осіб рядового, сержантського і старшинського складу військових частин (підрозділів), які виконують завдання в районах ведення воєнних (бойових) дій, - після завершення виконання завдань за призначенням.";

2) абзац третій пункту 7.6 доповнити словами: "або перед прийняттям на військову службу за контрактом";

3) в абзаці першому пункту 7.8 слова "оцінна картка, скорочена оцінна картка" замінити словами "оцінна картка і скорочена оцінна картка (далі - оцінні картки)";

4) у пункті 7.14:

абзац дванадцятий викласти в такій редакції:

"Під час особливого періоду щорічне оцінювання військовослужбовців проводиться в кінці календарного року, а осіб рядового, сержантського і старшинського складу військових частин (підрозділів), які виконують завдання в районах ведення воєнних (бойових) дій, - після завершення виконання завдань за призначенням та у разі перебування в пунктах дислокації військових частин (у визначених районах) військовослужбовців і посадових осіб, які здійснюють щорічну оцінку.";

у першому реченні абзацу тринадцятого слово "кварталу" замінити словом "півріччя";

абзац двадцять третій викласти в такій редакції:

"В особливий період у разі розбіжності висновків та рекомендацій безпосереднього і прямого командирів (начальників), які здійснювали щорічне оцінювання, скорочена оцінна картка розглядається на засіданні атестаційної комісії, підзвітної посадовій особі, до повноважень якої належить право виконання висновків оцінювання військовослужбовця. Висновок цієї комісії заноситься до розділу 6 скороченої оцінної картки і є остаточним.";

5) у першому реченні абзацу першого пункту 7.15 слова "чи після попередження" замінити словами та цифрою "чи протягом останніх 6 місяців після попередження".

6. Пункт 9.9 розділу IX викласти в такій редакції:

"9.9. На підставі указу Президента України і наказу Міністра оборони України звільнення військовослужбовців строкової служби з військової служби здійснюється після вислуги строку служби наказом командира військової частини по стройовій частині.

Військовослужбовці строкової військової служби, які вислужили встановлені строки, за потреби відповідно до указу Президента України можуть бути затримані на військовій службі на строк до шести місяців або у разі настання особливого періоду до введення воєнного стану (настання воєнного часу) продовжують проходити військову службу понад встановлені строки до термінів, визначених рішенням Президента України, крім випадків, визначених пунктами "б", "в", "г" частини другої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу". З моменту введення воєнного стану (настання воєнного часу) військовослужбовці, у яких закінчився строк строкової військової служби, продовжують проходити військову службу до оголошення демобілізації, крім випадків, визначених пунктами "б", "в", "г" частини другої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".".

7. Пункт 10.10 розділу X викласти в такій редакції:

"10.10. Особи офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом, звільняються з військової служби за підставами, передбаченими частиною третьою статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".".

8. У розділі XII:

1) абзац третій пункту 12.3 викласти в такій редакції:

"Військовослужбовці, яким відмовлено в наданні допуску до державної таємниці або яким скасовано раніше наданий допуск до державної таємниці та яких неможливо призначити на рівнозначні або нижчі посади, за якими не передбачено допуску до державної таємниці, можуть бути звільнені з військової служби за підставами, передбаченими законодавством. У разі відсутності права на звільнення за цими підставами такі військовослужбовці підлягають звільненню з військової служби через службову невідповідність.";

2) пункт 12.9 викласти в такій редакції:

"12.9. Документи на звільнення військовослужбовців з військової служби надсилаються безпосередньо до кадрового органу, підпорядкованого посадовій особі, яка має право на звільнення такого військовослужбовця з військової служби, у таких випадках звільнення:

за підставами, передбаченими пунктами "г" і "ґ" частини третьої, підпунктами "а", "ґ", "д", "е" пункту 1, підпунктом "в" пункту 2 частини четвертої, підпунктами "д", "е", "є", "и" - "л" пункту 1, підпунктами "д", "е", "є", "и" - "к" пункту 2, пунктом 3 частини п'ятої, підпунктами "д" - "і" пункту 1, підпунктами "ґ" - "з" пункту 2, пунктом 3 частини шостої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу";

за підставами, передбаченими пунктами "б", "в" і "д" частини третьої, підпунктом "г" пункту 1 частини четвертої, підпунктами "а", "б", "в", "ґ" пунктів 1, 2 частини п'ятої, підпунктами "а", "б", "в", "ґ" пункту 1, підпунктами "а", "б", "г" пункту 2 частини шостої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", якщо звільнення відбувається за бажанням військовослужбовця.".

9. Абзаци перший - тринадцятий пункту 14.10 розділу XIV викласти в такій редакції:

"14.10. Звільненню з військової служби у зв'язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку підлягають особи молодшого та старшого офіцерського складу, а також прапорщики (мічмани). Під час дії воєнного стану військовослужбовцям, які були позбавлені військового звання та не були позбавлені або обмежені у волі, командири військових частин присвоюють військове звання солдат (матрос), оголошують службове становище військовослужбовця військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період та призначають на посади осіб рядового складу. Ці військовослужбовці продовжують проходити військову службу до оголошення демобілізації, якщо інше не визначено законодавством. Про призначення на посади командири військових частин інформують військові комісаріати за місцем проживання громадян до початку військової служби та посадову особу, до номенклатури призначення якої належала посада, яку займав військовослужбовець до позбавлення військового звання.

Звільнення з військової служби через службову невідповідність не здійснюється з дати оголошення мобілізації - протягом строку її проведення та з дати введення воєнного стану - до оголошення демобілізації. Протягом строку проведення мобілізації або дії воєнного стану військовослужбовець, якому скасовано допуск до відомостей, що становлять державну таємницю, підлягає призначенню на посаду, яка не передбачає такого допуску, або зараховується у розпорядження посадової особи, яка має право призначення на посади, за підставою, визначеною підпунктом 8 пункту 116 Положення.

Звільнення з військової служби через сімейні обставини або інші поважні причини здійснюється за наявності оригіналів документів, що підтверджують таку підставу звільнення.

Звільнення з військової служби у зв'язку з проведенням організаційних заходів здійснюється в разі видання директиви Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України про проведення скорочення штатів або посад і неможливості переміщення військовослужбовців, посади яких скорочені, на інші посади. Неможливість переміщення військовослужбовців на інші посади визначається у порядку, передбаченому пунктом 12.2 цієї Інструкції.

Військовослужбовці, які досягли граничного віку перебування в запасі та у військовому резерві, підлягають звільненню з військової служби за віком або продовжують проходження військової служби у порядку, визначеному частиною другою статті 22 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" та розділом XI Положення.

Військовослужбовці військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, стосовно яких Президентом України видано указ про звільнення з військової служби відповідно до підпункту "а" пункту 1 частини четвертої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" та які подали рапорт про бажання продовжувати військову службу, з урахуванням рішення командування військової частини можуть продовжувати проходження військової служби до набрання чинності відповідним указом Президента України про оголошення демобілізації або до настання строків звільнення з військової служби, визначених наступним указом Президента України про звільнення з військової служби осіб, які були призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Зазначені військовослужбовці також за бажанням можуть бути прийняті на військову службу за контрактом.

Військовослужбовці за бажанням та за наявності підстав, передбачених підпунктами "й" та "к" пункту 2 частини п'ятої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", підлягають звільненню з військової служби не пізніше трьох місяців з дня набуття права на звільнення за такими підставами (подання рапорту на звільнення з військової служби). Звільнення з військової служби за цими підставами військовослужбовців, які виконують завдання в інтересах оборони України, беруть безпосередню участь у веденні воєнних (бойових) дій, у тому числі на території проведення антитерористичної операції, а також в районах здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії держави, що формально чи фактично є учасником воєнних дій проти України, здійснюється після завершення виконання таких завдань та не пізніше трьох місяців з дня подання рапорту на звільнення з військової служби. Звільнення з військової служби військовослужбовців, які подали рапорт на звільнення за такими підставами та потрапили в умови, що унеможливлюють їх звільнення і виключення зі списків особового складу (захоплення в полон або взяття в заручники, інтернування в нейтральних державах, безвісна відсутність чи перебування на стаціонарному лікуванні в медичному закладі), здійснюється не пізніше трьох місяців з дати завершення дії таких умов або набрання чинності відповідними судовими рішеннями. У разі наявності ознак масового звільнення строки звільнення за такими підставами визначаються розпорядчим актом Міністерства оборони України, але не пізніше трьох місяців з дня набуття права на звільнення (подання рапорту на звільнення з військової служби).

У разі оголошення демобілізації наказами посадових осіб, визначених пунктом 225 Положення, підлягають звільненню з військової служби за підставами, визначеними частинами другою, третьою, підпунктом "а" пункту 1 частини четвертої, пунктом 1 частини п'ятої та пунктом 1 частини шостої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", військовослужбовці, які:

були призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період;

були прийняті на військову службу за контрактом на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію та які не бажають проходити військову службу за новим контрактом;

вислужили встановлені строки строкової військової служби, військової служби за призовом осіб офіцерського складу;

досягли граничного віку перебування на військовій службі.

Військовослужбовці, яким під час дії особливого періоду військова служба продовжена понад встановлені строки або стосовно яких із настанням особливого періоду були скасовані накази про звільнення з військової служби, що були видані до оголошення мобілізації, або які в особливий період уклали контракт на умовах, передбачених абзацом другим частини третьої статті 23 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", після оголошення демобілізації звільняються з військової служби за підставами, визначеними пунктом "а" частини другої, пунктом "а" частини третьої, пунктом 1 частини п'ятої та пунктом 1 частини шостої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".".

10. У тексті Інструкції слова "вищий навчальний заклад" у всіх відмінках замінити словами "заклад вищої освіти" у відповідних відмінках.

11. У додатках до Інструкції:

1) у додатку 11:

Перелік посад офіцерського складу та граничних строків перебування на них доповнити першою позицією такого змісту:

"

Управління бойовими діями військ (сил). Бойове застосування військ (сил) Збройних Сил України

01

Командний профіль

 

5

5

";

примітку 1 викласти в такій редакції:

"1. Для командування, науково-педагогічних працівників вищих військових навчальних закладів Збройних Сил України, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти строк перебування на посаді встановлюється 5 років. Для керівників закладів охорони здоров'я Міністерства оборони України строк перебування на посаді визначається з дати призначення на посаду на конкурсній основі на строк контракту перебування на займаній посаді, укладеного відповідно до статті 16 Основ законодавства України про охорону здоров'я з посадовими особами, визначеними пунктом 16 Положення.";

2) у додатку 18:

в абзаці першому пункту 5 слова та цифри "підпунктом "ґ" пункту 1 частини восьмої статті 26" замінити словами та цифрами "визначено підпунктом "г" пункту 1 частини четвертої, підпунктом "ґ" пункту 2 частини п'ятої, підпунктом "г" пункту 2 частини шостої статті 26";

у пункті 14 слова "Після прийняття рішення про демобілізацію" замінити словами "Після оголошення демобілізації";

доповнити додаток новими пунктами 15 - 17 такого змісту:

"15. У зв'язку із встановленням за результатами спеціальної перевірки відомостей, які не відповідають установленим законодавством вимогам для зайняття посади:

довідка про результати спеціальної перевірки;

копія рапорту військовослужбовця або копія аркуша бесіди;

копія розрахунку вислуги років військової служби (при набутті права на пенсійне забезпечення за вислугою років).

16. У зв'язку із застосуванням заборони, передбаченої частинами третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади":

довідка про результати перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади";

рапорт військовослужбовця про відмову від перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади", або копія аркуша бесіди;

копія розрахунку вислуги років військової служби (при набутті права на пенсійне забезпечення за вислугою років).

17. У зв'язку з припиненням громадянства України:

Указ Президента України про вихід особи з громадянства України чи про втрату особою громадянства України;

міжнародний договір України, що набрав чинності, яким передбачаються підстави припинення громадянства України.".

 

Директор Департаменту кадрової політики
Міністерства оборони України

О. Яцино

Опрос