Идет загрузка документа (609 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок составления, утверждения и контроля выполнения финансового плана субъекта хозяйствования государственного сектора экономики

Министерство экономического развития и торговли Украины
Приказ от 31.07.2018 № 1070
действует с 14.09.2018

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.07.2018

м. Київ

N 1070

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 серпня 2018 р. за N 971/32423

Про внесення змін до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки

Відповідно до статей 75 і 77, частини третьої статті 89 Господарського кодексу України та з метою вдосконалення складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів суб'єктів господарювання державного сектору економіки

НАКАЗУЮ:

1. Унести зміни до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02 березня 2015 року N 205, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 березня 2015 року за N 300/26745, виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Департаменту управління державною власністю забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

До фінансових планів на 2018 рік та звітності за 2017 і 2018 роки застосовується Порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки, що діяв до набрання чинності цим наказом.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Перший віце-прем'єр-міністр
України - Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

С. І. Кубів

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
регуляторної служби України

К. Ляпіна

В. о. Голови Фонду
державного майна України

В. Трубаров

В. о. Голови Державної
фіскальної служби України

М. В. Продан

Міністр фінансів України

О. Данилюк

 

ПОРЯДОК
складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки

1. Цей Порядок визначає процедуру складання, затвердження (погодження) та контролю виконання фінансового плану державного комерційного та казенного підприємства, господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) прямо чи опосередковано належить державі (далі - підприємство).

2. Фінансовий план підприємства складається за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку на кожний наступний рік з поквартальною розбивкою і відображає очікувані фінансові результати в запланованому році. Фінансовий план підприємства містить інформацію щодо фактичних показників минулого року, планових і прогнозних показників поточного року, запланованих показників на плановий рік, а також інформацію згідно із стратегічним планом розвитку підприємства.

Під час складання фінансового плану, звіту про його виконання та підготовки пояснювальної записки підприємство використовує рекомендації щодо складання фінансового плану підприємства та звіту про його виконання, підготовки пояснювальних записок до них, зазначені в додатку 2 до цього Порядку.

3. Фінансовий план має забезпечувати збільшення показників рентабельності діяльності підприємства, активів та власного капіталу порівняно з плановими та прогнозними показниками на поточний рік. У разі зменшення зазначених показників, а також обсягу сплати поточних податків, зборів (обов'язкових платежів) до державного бюджету підприємство обов'язково подає обґрунтування причин такого зменшення з відповідними розрахунками.

4. Проект фінансового плану підприємства, підписаний керівником підприємства, з пронумерованими та прошнурованими сторінками у двох примірниках разом з пояснювальною запискою в паперовому та електронному вигляді подається суб'єкту управління об'єктами державної власності (далі - суб'єкт управління) до 01 червня року, що передує плановому.

У разі необхідності суб'єкти управління самостійно встановлюють диференційовані строки подання проектів фінансових планів підприємств, але не пізніше 01 червня року, що передує плановому.

Проект фінансового плану підприємства, суб'єктом управління якого є Кабінет Міністрів України, подається Мінекономрозвитку відповідно до абзаців першого і другого цього пункту.

Фінансовий план підприємства за рік, що минув, не підлягає затвердженню/погодженню.

5. Суб'єкти управління у строк, що становить не більш як 10 робочих днів з дня надходження проекту фінансового плану підприємства, здійснюють аналіз зазначеного проекту з обов'язковим порівнянням його показників з показниками фінансово-господарської діяльності підприємства за два попередні роки, приймають рішення про затвердження/погодження фінансового плану або повернення його на доопрацювання та в письмовій формі повідомляють підприємство про прийняте рішення.

У разі повернення проекту фінансового плану на доопрацювання підприємство забезпечує його доопрацювання з урахуванням зауважень та подає на повторне затвердження/погодження протягом строку, установленого суб'єктом управління, але не більш як 10 робочих днів з дня надходження зауважень до проекту.

Суб'єкти управління подають у паперовому та електронному вигляді Мінфіну до 15 липня року, що передує плановому, для врахування під час формування державного бюджету зведені основні фінансові показники підприємств, зазначені в додатку 1 до цього Порядку, з відміткою "Розглянуто", за винятком підприємств, що є суб'єктами природних монополій або плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень, та підприємств, суб'єктом управління яких є Кабінет Міністрів України.

Суб'єкти управління затверджують фінансовий план підприємства до 01 вересня (фінансовий план підприємства електроенергетики, ліцензована діяльність якого регулюється шляхом затвердження Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, складений з урахуванням затвердженої цією Комісією структури тарифів на електричну та теплову енергію, - до 31 грудня) року, що передує плановому, та в паперовому вигляді подають до Мінекономрозвитку, Мінфіну і ДФС завізовані зведені основні фінансові показники за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку, а в електронному вигляді - фінансові плани щодо кожного підприємства в повному обсязі.

Зведені показники затверджених/погоджених фінансових планів підприємств подаються разом з пояснювальною запискою, переліком підприємств державного сектору економіки, що перебувають у сфері їх управління, та довідкою стосовно затверджених/погоджених фінансових планів підприємств. У разі незатвердження фінансових планів підприємств суб'єкти управління подають відповідні пояснення із зазначенням причин незатвердження.

6. Фінансові плани підприємств, що є суб'єктами природних монополій на загальнодержавних ринках, підприємств, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень, та підприємств, суб'єктом управління яких є Кабінет Міністрів України, підлягають затвердженню шляхом прийняття відповідних рішень Кабінетом Міністрів України.

Підприємством, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку якого перевищує 50 мільйонів гривень, вважається суб'єкт господарювання державного сектору економіки, який за показником "Чистий фінансовий результат" (прибуток) (далі - чистий прибуток) планує отримати в плановому році 50 мільйонів гривень і більше.

Суб'єкти управління, до сфери управління яких належать підприємства, що є суб'єктами природних монополій на загальнодержавних ринках, та підприємства, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень, подають до 01 липня року, що передує плановому, на погодження до Мінекономрозвитку і Мінфіну в електронному та паперовому вигляді проект рішення Кабінету Міністрів України з пояснювальною запискою, до якого додається проект фінансового плану підприємства за формою згідно з додатком 1, підписаний керівником підприємства, з пронумерованими та прошнурованими сторінками у двох примірниках (у тому числі по одному непрошнурованому примірнику) з відміткою "Розглянуто" із зазначенням посади, прізвища, імені, по батькові та дати його розгляду разом з пояснювальною запискою в порядку, визначеному абзацами першим і другим пункту 4 цього Порядку.

Проекти фінансових планів підприємств, суб'єктом управління яких є Кабінет Міністрів України, подаються до 01 червня року, що передує плановому, на погодження до Мінекономрозвитку в порядку, визначеному абзацом третім пункту 4 цього Порядку.

Суб'єкти управління, до сфери управління яких належать підприємства електроенергетики (що є суб'єктами природних монополій на загальнодержавних ринках та/або плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень), ліцензована діяльність яких регулюється шляхом затвердження Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та які складають фінансові плани з урахуванням затвердженої цією Комісією структури тарифів на електричну і теплову енергію, подають до 01 листопада року, що передує плановому, на погодження до Мінекономрозвитку і Мінфіну в електронному та паперовому вигляді проект рішення Кабінету Міністрів України з пояснювальною запискою, до якого додається проект фінансового плану підприємства за формою згідно з додатком 1, підписаний керівником підприємства, з пронумерованими та прошнурованими сторінками у двох примірниках (у тому числі по одному непрошнурованому примірнику) з відміткою "Розглянуто" із зазначенням посади, прізвища, імені, по батькові та дати його розгляду разом з пояснювальною запискою в порядку, визначеному абзацами першим і другим пункту 4 цього Порядку.

Підприємства електроенергетики, суб'єктом управління яких є Кабінет Міністрів України, ліцензована діяльність яких регулюється шляхом затвердження структури тарифів на електричну і теплову енергію Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та які складають фінансові плани з урахуванням затвердженої цією Комісією структури тарифів на електричну і теплову енергію, подають у паперовому та електронному вигляді до 01 листопада року, що передує плановому, на погодження до Мінекономрозвитку проекти фінансових планів, підписані керівником підприємства, з пронумерованими та прошнурованими сторінками у двох примірниках (у тому числі один непрошнурований примірник) разом з пояснювальною запискою.

До проекту фінансового плану підприємства в паперовому та електронному вигляді додаються такі документи:

фінансова звітність на останню звітну дату поточного року за формою, визначеною Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року N 73, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за N 336/22868, зокрема баланс (звіт про фінансовий стан) (форма N 1) (з розшифруванням статей балансу, що становлять більше 10 відсотків валюти балансу), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) (форма N 2), звіт про рух грошових коштів (форма N 3), звіт про власний капітал (форма N 4);

затверджені в установленому порядку стратегія розвитку підприємства (крім стратегій малих підприємств, суб'єктів господарювання, що перебувають у процедурі банкрутства, а також стосовно яких прийнято рішення про приватизацію, реорганізацію (реструктуризацію) чи передання в комунальну власність) та інвестиційний план підприємства на середньострокову перспективу (3 - 5 років);

документ, що містить інформацію про наявність у судах загальної юрисдикції судових справ майнового характеру, стороною в яких є підприємство, відомості про стан виконання рішення суду або інших виконавчих документів, у яких зазначено суму, що підлягає сплаті, або яку стягнуто на користь підприємства, наслідки виконання яких матимуть вплив на фінансовий стан підприємства (за наявності).

7. Мінекономрозвитку і Мінфін у строк, що становить не більше ніж 10 робочих днів з дати надходження проекту рішення Кабінету Міністрів України щодо затвердження фінансового плану підприємства, опрацьовують матеріали та приймають рішення стосовно його погодження.

Про прийняте рішення Мінекономрозвитку і Мінфін у письмовій формі повідомляють суб'єкт управління.

У разі наявності зауважень до проекту рішення Кабінету Міністрів України та/або фінансового плану підприємства Мінекономрозвитку і Мінфін надають їх окремо (з обґрунтуваннями) разом з погодженим із зауваженнями проектом рішення Кабінету Міністрів України про затвердження фінансового плану підприємства.

У разі погодження Мінекономрозвитку та/або Мінфіном проекту рішення Кабінету Міністрів України про затвердження фінансового плану підприємства із зауваженнями суб'єкт управління у строк, що становить не більше ніж 10 робочих днів з дати надходження зауважень до проекту, приймає одне з таких рішень:

доопрацювати проект рішення Кабінету Міністрів України та подати його на повторне погодження до Мінекономрозвитку і Мінфіну в порядку, передбаченому абзацами першим - третім цього пункту;

подати проект у встановленому порядку на затвердження Кабінету Міністрів України з обов'язковим повідомленням у строк протягом трьох робочих днів Мінекономрозвитку і Мінфіну про прийняте рішення та наданням відповідних матеріалів щодо врахування зауважень.

Мінекономрозвитку у строк, що становить не більше ніж 10 робочих днів з дати надходження проекту фінансового плану підприємства, суб'єктом управління якого є Кабінет Міністрів України, розглядає проект фінансового плану підприємства, за результатами якого Мінекономрозвитку приймає одне з таких рішень:

погоджує проект фінансового плану підприємства та подає його на розгляд Мінфіну та іншим заінтересованим органам для подальшого подання на розгляд Кабінету Міністрів України;

повертає проект фінансового плану підприємства на доопрацювання з наданням обґрунтованих зауважень.

У разі повернення проекту фінансового плану підприємства, суб'єктом управління якого є Кабінет Міністрів України, на доопрацювання підприємство враховує висловлені зауваження та подає на погодження протягом строку, установленого Мінекономрозвитку, але не більш як 10 робочих днів з дня надходження зауважень до підприємства.

Суб'єкт управління до 10 серпня року, що передує плановому, подає проект рішення Кабінету Міністрів України в установленому порядку на затвердження Кабінету Міністрів України.

У тижневий строк після затвердження Кабінетом Міністрів України фінансового плану підприємства суб'єкт управління/підприємство, суб'єктом управління якого є Кабінет Міністрів України, подає до Мінекономрозвитку, Мінфіну і ДФС завірену копію затвердженого фінансового плану підприємства в паперовому та електронному вигляді.

8. Зміни до затвердженого фінансового плану підприємства можуть уноситись не більше двох разів протягом календарного року.

Зміни до фінансового плану підприємства не можуть уноситись у періоди, календарний строк яких закінчився.

Обов'язковому перегляду підлягають фінансові плани підприємств, які запланували чистого прибутку менше ніж 50 мільйонів гривень, але за результатами останнього звітного періоду (рік, квартал) фактично отримали та/або за прогнозними розрахунками мають отримати чистого прибутку 50 мільйонів гривень і більше.

9. Суб'єкти управління після прийняття рішення щодо внесення змін до фінансового плану підприємства подають зведені показники фінансових планів з урахуванням унесених змін до Мінекономрозвитку, Мінфіну і ДФС згідно з вимогами, передбаченими пунктом 5 цього Порядку, із зазначенням підстав унесення змін.

Суб'єкти управління, до сфери управління яких належать підприємства, що є суб'єктами природних монополій на загальнодержавних ринках, та підприємства, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень, подають завізований проект рішення Кабінету Міністрів України разом з проектом зміненого фінансового плану таких підприємств на погодження до Мінекономрозвитку і Мінфіну, а підприємства, суб'єктом управління яких є Кабінет Міністрів України, - до Мінекономрозвитку згідно з пунктом 6 цього Порядку.

Проект рішення Кабінету Міністрів України погоджується згідно з пунктом 7 цього Порядку. На проекті фінансового плану підприємства ставиться відмітка "Змінений" та зазначається дата його затвердження або погодження.

10. Контроль за своєчасним складанням фінансових планів підприємств та виконанням показників затверджених фінансових планів підприємств здійснюють суб'єкти управління.

11. Звіт про виконання фінансового плану підприємства в паперовому та електронному вигляді за формою, наведеною в додатку 3 до цього Порядку, підприємство подає суб'єкту управління щокварталу в строки, установлені для подання фінансової звітності, разом з пояснювальною запискою щодо результатів діяльності такого підприємства із зазначенням значних відхилень фактичних показників від планових.

Звіт про виконання фінансового плану підприємства за IV квартал подається разом із звітом про виконання фінансового плану підприємства за рік.

12. Суб'єкти управління подають Мінекономрозвитку в паперовому та електронному вигляді зведені основні фінансові показники виконання фінансових планів підприємств, зазначені в додатку 3 до цього Порядку, у тому числі стосовно підприємств, що є суб'єктами природних монополій на загальнодержавних ринках, та підприємств, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень.

До зведених основних фінансових показників виконання фінансових планів підприємств додаються перелік підприємств, що належать до сфери управління суб'єкта управління, пояснювальна записка та довідка щодо загальної кількості підприємств, кількості підприємств, яким було затверджено фінансові плани та які звітували про виконання фінансових планів, у тому числі щодо кількості прибуткових і збиткових підприємств.

Суб'єкти управління стосовно підприємств, що є суб'єктами природних монополій на загальнодержавних ринках, і підприємств, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень, та підприємства, суб'єктом управління яких є Кабінет Міністрів України, подають до Мінекономрозвитку і Мінфіну звіти про виконання фінансових планів окремо щодо кожного підприємства в повному обсязі, до яких, крім зазначених матеріалів, додаються:

баланс (звіт про фінансовий стан) підприємства на останню звітну дату з розшифруванням статей, що становлять більше 10 відсотків валюти балансу;

звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) підприємства за останній звітний період.

Показники виконання фінансових планів підприємств подаються:

за IV квартал та рік - до 31 березня року, що настає за звітним періодом;

за I, II та III квартали - до 31 травня, 31 серпня та 30 листопада року, що настає за звітним періодом.

13. Мінекономрозвитку здійснює узагальнення і аналіз отриманої інформації та подає її Кабінету Міністрів України і Мінфіну:

за IV квартал, рік та I квартал - до 30 червня року, що настає за звітним періодом;

за II і III квартали - до 30 вересня та 31 грудня року, що настає за звітним періодом.

 

Директор департаменту
управління державною власністю

Р. В. Кропивницький

 

 

ПОГОДЖЕНО
______________________________________________________
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)
______________________________________________________

М. П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

______________________________________________________
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)
______________________________________________________

М. П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

______________________________________________________
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)
______________________________________________________

М. П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 2)

ЗАТВЕРДЖЕНО
______________________________________________________
(посада, ім'я і прізвище керівника суб'єкта
______________________________________________________
управління підприємством або номер відповідного
______________________________________________________
рішення Кабінету Міністрів України)

М. П. (дата, підпис)

РОЗГЛЯНУТО
______________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника суб'єкта
______________________________________________________
управління підприємством)

М. П. (дата, підпис)

 

Рік

Код

Підприємство

за ЄДРПОУ

 

Організаційно-правова форма

за КОПФГ

 

Територія

за КОАТУУ

 

Суб'єкт управління

за СПОДУ

 

Галузь

за ЗКГНГ

 

Вид економічної діяльності

за КВЕД

 

Одиниця виміру, тис. грн                                                                                                                Стандарти звітності П(с)БОУ

 

Форма власності                                                                                                                              Стандарти звітності МСФЗ

 

Середньооблікова кількість штатних працівників

Місцезнаходження

Телефон

Прізвище та ініціали керівника

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

на ________ рік

Основні фінансові показники

Найменування показника

Код рядка

Факт минулого року

Фінансовий план поточного року

Прогноз на поточний рік

Плановий рік

Інформація згідно із стратегічним планом розвитку

плановий рік +1 рік

плановий рік +2 роки

плановий рік +3 роки

плановий рік +4 роки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I. Формування фінансових результатів

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

1000

-

-

-

-

 

 

 

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

1010

-

-

-

-

 

 

 

 

Валовий прибуток/збиток

1020

-

-

-

-

-

-

-

-

Адміністративні витрати

1030

-

-

-

-

 

 

 

 

Витрати на збут

1060

-

-

-

-

 

 

 

 

Інші операційні доходи

1070

-

-

-

-

 

 

 

 

Інші операційні витрати

1080

-

-

-

-

 

 

 

 

Фінансовий результат від операційної діяльності

1100

-

-

-

-

-

-

-

-

EBITDA

1310

-

-

-

-

 

 

 

 

Рентабельність EBITDA

5010

-

-

-

-

-

-

-

-

Дохід від участі в капіталі

1110

-

-

-

-

 

 

 

 

Втрати від участі в капіталі

1120

( )

( )

( )

-

 

 

 

 

Інші фінансові доходи

1130

-

-

-

-

 

 

 

 

Фінансові витрати

1140

( )

( )

( )

-

 

 

 

 

Інші доходи

1150

-

-

-

-

 

 

 

 

Інші витрати

1160

-

-

-

-

 

 

 

 

Фінансовий результат до оподаткування

1170

-

-

-

-

-

-

-

-

Витрати з податку на прибуток

1180

( )

( )

( )

-

 

 

 

 

Дохід з податку на прибуток

1181

-

-

-

-

 

 

 

 

Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування

1190

-

-

-

-

 

 

 

 

Збиток від припиненої діяльності після оподаткування

1191

( )

( )

( )

-

 

 

 

 

Чистий фінансовий результат

1200

-

-

-

-

-

-

-

-

Прибуток

1201

-

-

-

-

 

 

 

 

Збиток

1202

-

-

-

-

 

 

 

 

II. Розрахунки з бюджетом

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:

2110

-

-

-

-

 

 

 

 

податок на прибуток підприємств

2111

-

-

-

-

 

 

 

 

податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду

2112

-

-

-

-

 

 

 

 

податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду

2113

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

акцизний податок

2114

-

-

-

-

 

 

 

 

відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

2115

-

-

-

-

 

 

 

 

рентна плата за транспортування

2116

-

-

-

-

 

 

 

 

рентна плата за користування надрами

2117

-

-

-

-

 

 

 

 

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)

2120

-

-

-

-

 

 

 

 

Інші податки, збори та платежі на користь держави,
усього, у тому числі:

2130

-

-

-

-

 

 

 

 

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку

2131

-

-

-

-

 

 

 

 

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

2133

-

-

-

-

 

 

 

 

Усього виплат на користь держави

2200

-

-

-

-

 

 

 

 

III. Рух грошових коштів

Залишок коштів на початок періоду

3405

-

-

-

-

x

x

x

x

Цільове фінансування

3040

-

-

-

-

 

 

 

 

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-

-

-

-

x

x

x

x

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-

-

-

-

x

x

x

x

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-

-

-

-

x

x

x

x

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

-

-

-

-

x

x

x

x

Залишок коштів на кінець періоду

3415

-

-

-

-

x

x

x

x

IV. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції

4000

-

-

-

-

 

 

 

 

V. Коефіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності

5040

-

-

-

-

-

-

-

-

Рентабельність активів

5020

-

-

-

-

x

x

x

x

Рентабельність власного капіталу

5030

-

-

-

-

x

x

x

x

Коефіцієнт фінансової стійкості

5110

-

-

-

-

x

x

x

x

Коефіцієнт зносу основних засобів

5220

-

-

-

-

x

x

x

x

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:

6000

 

 

 

 

x

x

x

x

основні засоби

6001

-

-

-

-

x

x

x

x

первісна вартість

6002

 

 

 

 

x

x

x

x

знос

6003

 

 

 

 

x

x

x

x

Оборотні активи, усього, у тому числі:

6010

 

 

 

 

x

x

x

x

гроші та їх еквіваленти

6011

 

 

 

 

x

x

x

x

Усього активи

6020

 

 

 

 

x

x

x

x

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

6030

 

 

 

 

x

x

x

x

Поточні зобов'язання і забезпечення

6040

 

 

 

 

x

x

x

x

Усього зобов'язання і забезпечення

6050

-

-

-

-

x

x

x

x

У тому числі державні гранти і субсидії

6060

 

 

 

 

 

 

 

 

У тому числі фінансові запозичення

6070

 

 

 

 

x

x

x

x

Власний капітал

6080

 

 

 

 

x

x

x

x

VII. Кредитна політика

Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:

7000

-

-

-

-

-

-

-

-

довгострокові зобов'язання

7001

 

 

 

-

-

 

 

 

короткострокові зобов'язання

7002

 

 

 

-

-

 

 

 

інші фінансові зобов'язання

7003

 

 

 

-

-

 

 

 

Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:

7010

-

-

-

-

-

-

-

-

довгострокові зобов'язання

7011

 

 

 

-

-

 

 

 

короткострокові зобов'язання

7012

 

 

 

-

-

 

 

 

інші фінансові зобов'язання

7013

 

 

 

-

-

 

 

 

VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників
(штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами),
у тому числі:

8000

-

-

-

-

x

x

x

x

члени наглядової ради

8001

-

-

-

-

x

x

x

x

члени правління

8002

-

-

-

-

x

x

x

x

керівник

8003

-

-

-

-

x

x

x

x

адміністративно-управлінський персонал

8004

-

-

-

-

x

x

x

x

працівники

8005

-

-

-

-

x

x

x

x

Витрати на оплату праці

8010

-

-

-

-

x

x

x

x

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:

8020

-

-

-

-

x

x

x

x

член наглядової ради

8021

-

-

-

-

x

x

x

x

член правління

8022

-

-

-

-

x

x

x

x

керівник

8023

-

-

-

-

x

x

x

x

адміністративно-управлінський працівник

8024

-

-

-

-

x

x

x

x

працівник

8025

-

-

-

-

x

x

x

x

Керівник _________________________
                                              (посада)

_________________________
(підпис)

_________________________
(ініціали, прізвище)

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника

Код рядка

Факт минулого року

Фінансовий план поточного року

Прогноз на поточний рік

Плановий рік (усього)

У тому числі за кварталами

Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Доходи і витрати (деталізація)

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

1000

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

1010

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Витрати на сировину та основні матеріали

1011

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

Витрати на паливо

1012

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

Витрати на електроенергію

1013

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

Витрати на оплату праці

1014

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

Відрахування на соціальні заходи

1015

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)

1016

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

Амортизація основних засобів і нематеріальних активів

1017

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

Інші витрати (розшифрувати)

1018

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

Валовий прибуток (збиток)

1020

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Адміністративні витрати, у тому числі:

1030

-

-

-

-

-

-

-

-

 

витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів

1031

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

витрати на оренду службових автомобілів

1032

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

витрати на консалтингові послуги

1033

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

витрати на страхові послуги

1034

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

витрати на аудиторські послуги

1035

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

витрати на службові відрядження

1036

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

витрати на зв'язок

1037

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

витрати на оплату праці

1038

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

відрахування на соціальні заходи

1039

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення

1040

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення

1041

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

витрати на страхування майна загальногосподарського призначення

1042

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

витрати на страхування загальногосподарського персоналу

1043

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

організаційно-технічні послуги

1044

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

консультаційні та інформаційні послуги

1045

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

юридичні послуги

1046

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

послуги з оцінки майна

1047

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу

1048

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів

1049

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:

1050

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

витрати на поліпшення основних фондів

1050/1

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

інші адміністративні витрати (розшифрувати)

1051

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

Витрати на збут, у тому числі:

1060

-

-

-

-

-

-

-

-

 

транспортні витрати

1061

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

витрати на зберігання та упаковку

1062

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

витрати на оплату праці

1063

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

відрахування на соціальні заходи

1064

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

амортизація основних засобів і нематеріальних активів

1065

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

витрати на рекламу

1066

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

інші витрати на збут (розшифрувати)

1067

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

Інші операційні доходи, усього, у тому числі:

1070

-

-

-

-

-

-

-

-

 

курсові різниці

1071

 

 

 

-

 

 

 

 

 

нетипові операційні доходи (розшифрувати)

1072

 

 

 

-

 

 

 

 

 

інші операційні доходи (розшифрувати)

1073

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Інші операційні витрати, усього, у тому числі:

1080

-

-

-

-

-

-

-

-

 

курсові різниці

1081

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

нетипові операційні витрати (розшифрувати)

1082

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

витрати на благодійну допомогу

1083

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

відрахування до резерву сумнівних боргів

1084

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

відрахування до недержавних пенсійних фондів

1085

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

інші операційні витрати (розшифрувати)

1086

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

Фінансовий результат від операційної діяльності

1100

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)

1110

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)

1120

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

Інші фінансові доходи (розшифрувати)

1130

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Фінансові витрати (розшифрувати)

1140

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

Інші доходи, усього, у тому числі:

1150

-

-

-

-

-

-

-

-

 

курсові різниці

1151

 

 

 

-

 

 

 

 

 

інші доходи (розшифрувати)

1152

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Інші витрати, усього, у тому числі:

1160

-

-

-

-

-

-

-

-

 

курсові різниці

1161

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

інші витрати (розшифрувати)

1162

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

Фінансовий результат до оподаткування

1170

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Витрати з податку на прибуток

1180

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

Дохід з податку на прибуток

1181

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування

1190

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Збиток від припиненої діяльності після оподаткування

1191

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

Чистий фінансовий результат, у тому числі:

1200

-

-

-

-

-

-

-

-

 

прибуток

1201

 

 

 

 

 

 

 

 

 

збиток

1202

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього доходів

1210

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Усього витрат

1220

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Неконтрольована частка

1230

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Розрахунок показника EBITDA

Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100

1300

-

-

-

-

-

-

-

-

 

плюс амортизація, рядок 1430

1301

-

-

-

-

-

-

-

-

 

мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071

1302

-

-

-

-

-

-

-

-

 

плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081

1303

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072

1304

-

-

-

-

-

-

-

-

 

плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082

1305

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

EBITDA

1310

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Елементи операційних витрат

Матеріальні витрати, у тому числі:

1400

 

 

 

-

 

 

 

 

 

витрати на сировину та основні матеріали

1401

 

 

 

-

 

 

 

 

 

витрати на паливо та енергію

1402

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Витрати на оплату праці

1410

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Відрахування на соціальні заходи

1420

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Амортизація

1430

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Інші операційні витрати

1440

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Усього

1450

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Керівник _____________________
                                        (посада)

_____________________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

Таблиця 2

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника

Код рядка

Факт минулого року

Фінансовий план поточного року

Прогноз на поточний рік

Плановий рік (усього)

У тому числі за кварталами

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Розподіл чистого прибутку

Чистий фінансовий результат

1200

-

-

-

-

-

-

-

-

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду

2000

 

 

 

 

 

 

 

 

Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:

2010

-

-

-

-

-

-

-

-

державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету

2011

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів

2012

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

у тому числі на державну частку

2012/1

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Перенесено з додаткового капіталу

2020

 

 

 

-

 

 

 

 

Розвиток виробництва

2030

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД

2031

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Резервний фонд

2040

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Інші фонди (розшифрувати)

2050

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Інші цілі (розшифрувати)

2060

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду

2070

-

-

-

-

-

-

-

-

Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:

2110

-

-

-

-

-

-

-

-

податок на прибуток підприємств

2111

 

 

 

-

 

 

 

 

податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду

2112

 

 

 

-

 

 

 

 

податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду

2113

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

акцизний податок

2114

 

 

 

-

 

 

 

 

відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

2115

 

 

 

-

 

 

 

 

рентна плата за транспортування

2116

 

 

 

-

 

 

 

 

рентна плата за користування надрами

2117

 

 

 

-

 

 

 

 

податок на доходи фізичних осіб

2118

 

 

 

-

 

 

 

 

інші податки та збори (розшифрувати)

2119

 

 

 

-

 

 

 

 

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:

2120

-

-

-

-

-

-

-

-

податок на доходи фізичних осіб

2121

 

 

 

-

 

 

 

 

земельний податок

2122

 

 

 

-

 

 

 

 

орендна плата

2123

 

 

 

-

 

 

 

 

інші податки та збори (розшифрувати)

2124

 

 

 

-

 

 

 

 

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:

2130

-

-

-

-

-

-

-

-

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку

2131

 

 

 

-

 

 

 

 

митні платежі

2132

 

 

 

-

 

 

 

 

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

2133

 

 

 

-

 

 

 

 

інші податки, збори та платежі (розшифрувати)

2134

 

 

 

-

 

 

 

 

Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:

2140

-

-

-

-

-

-

-

-

погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів

2141

 

 

 

-

 

 

 

 

інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)

2142

 

 

 

-

 

 

 

 

Усього виплат на користь держави

2200

-

-

-

-

-

-

-

-

Керівник _____________________
                                        (посада)

_____________________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

Таблиця 3

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника

Код рядка

Факт минулого року

План поточного року

Прогноз на поточний рік

Плановий рік (усього)

У тому числі за кварталами

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

 

 

Надходження грошових коштів від операційної діяльності

3000

-

-

-

-

-

-

-

-

Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3010

 

 

 

-

 

 

 

 

Повернення податків і зборів, у тому числі:

3020

 

 

 

-

 

 

 

 

податку на додану вартість

3030

 

 

 

-

 

 

 

 

Цільове фінансування (розшифрувати)

3040

 

 

 

-

 

 

 

 

Надходження авансів від покупців і замовників

3050

 

 

 

-

 

 

 

 

Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:

3060

-

-

-

-

-

-

-

-

кредити

3061

 

 

 

-

 

 

 

 

позики

3062

 

 

 

-

 

 

 

 

облігації

3063

 

 

 

-

 

 

 

 

Інші надходження (розшифрувати)

3070

 

 

 

-

 

 

 

 

Витрачання грошових коштів від операційної діяльності

3100

-

-

-

-

-

-

-

-

Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)

3110

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Розрахунки з оплати праці

3120

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Відрахування на соціальні заходи

3130

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:

3140

-

-

-

-

-

-

-

-

кредити

3141

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

позики

3142

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

облігації

3143

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:

3150

-

-

-

-

-

-

-

-

податок на прибуток підприємств

3151

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

податок на додану вартість

3152

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

акцизний податок

3153

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

рентна плата

3154

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

податок на доходи фізичних осіб

3155

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)

3156

-

-

-

-

-

-

-

-

відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

3156/1

( )

( )

( )

 

( )

( )

( )

( )

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку

3156/2

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Інші платежі (розшифрувати)

3157

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Повернення коштів до бюджету

3160

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Інші витрачання (розшифрувати)

3170

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-

-

-

-

-

-

-

-

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

 

 

Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності

3200

-

-

-

-

-

-

-

-

Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:

3210

 

 

 

-

 

 

 

 

надходження від продажу акцій та облігацій

3215

 

 

 

-

 

 

 

 

Надходження від реалізації необоротних активів

3220

 

 

 

-

 

 

 

 

Надходження від отриманих відсотків

3225

 

 

 

-

 

 

 

 

Надходження дивідендів

3230

 

 

 

-

 

 

 

 

Надходження від деривативів

3235

 

 

 

-

 

 

 

 

Інші надходження (розшифрувати)

3240

 

 

 

-

 

 

 

 

Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності

3255

-

-

-

-

-

-

-

-

Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:

3260

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

витрачання на придбання акцій та облігацій

3265

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:

3270

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)

3270/1

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

капітальне будівництво (розшифрувати)

3270/2

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)

3270/3

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Виплати за деривативами

3280

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Інші платежі (розшифрувати)

3290

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-

-

-

-

-

-

-

-

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

 

 

Надходження грошових коштів від фінансової діяльності

3300

-

-

-

-

-

-

-

-

Надходження від власного капіталу

3305

 

 

 

-

 

 

 

 

Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:

3310

-

-

-

-

-

-

-

-

кредити

3311

 

 

 

-

 

 

 

 

позики

3312

 

 

 

-

 

 

 

 

облігації

3313

 

 

 

-

 

 

 

 

Інші надходження (розшифрувати)

3320

 

 

 

-

 

 

 

 

Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності

3330

-

-

-

-

-

-

-

-

Витрачання на викуп власних акцій

3335

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:

3340

-

-

-

-

-

-

-

-

кредити

3341

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

позики

3342

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

облігації

3343

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Сплата дивідендів

3350

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Витрачення на сплату відсотків

3360

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди

3370

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Інші платежі (розшифрувати)

3380

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-

-

-

-

-

-

-

-

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-

-

-

-

-

-

-

-

Залишок коштів на початок періоду

3405

 

 

 

 

 

 

 

 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

 

 

 

-

 

 

 

 

Залишок коштів на кінець періоду

3415

-

-

-

-

-

-

-

-

Керівник _____________________
                                        (посада)

_____________________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника

Код рядка

Факт минулого року

Фінансовий план поточного року

Прогноз на поточний рік

Плановий рік (усього)

У тому числі за кварталами

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Капітальні інвестиції, усього,
у тому числі:

4000

-

-

-

-

-

-

-

-

капітальне будівництво

4010

 

 

 

-

 

 

 

 

придбання (виготовлення) основних засобів

4020

 

 

 

-

 

 

 

 

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

4030

 

 

 

-

 

 

 

 

придбання (створення) нематеріальних активів

4040

 

 

 

-

 

 

 

 

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів

4050

 

 

 

-

 

 

 

 

капітальний ремонт

4060

 

 

 

-

 

 

 

 

Керівник _____________________
                                        (посада)

_____________________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

Таблиця 5

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника

Код рядка

Оптимальне значення

Факт минулого року

Фінансовий план поточного року

Прогноз на поточний рік

Плановий рік

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

Коефіцієнти рентабельності та прибутковості

 

 

 

 

 

 

 

Валова рентабельність
(валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, %

5000

Збільшення

 

 

 

 

 

Рентабельність EBITDA
(EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, %

5010

Збільшення

 

 

 

 

 

Рентабельність активів
(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) х 100, %

5020

Збільшення

 

 

 

 

Характеризує ефективність використання активів підприємства

Рентабельність власного капіталу
(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) х 100, %

5030

Збільшення

 

 

 

 

 

Рентабельність діяльності
(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, %

5040

Збільшення

 

 

 

 

Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства

Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності

 

 

 

 

 

 

 

Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA
(довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310

5100

 

 

 

 

 

 

Коефіцієнт фінансової стійкості
(власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))

5110

> 1

 

 

 

 

Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел

Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)
(оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)

5120

> 1

 

 

 

 

Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1 - 1,5

Аналіз капітальних інвестицій

 

 

 

 

 

 

 

Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації
(капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)

5200

 

 

 

 

 

 

Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
(капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)

5210

 

 

 

 

 

 

Коефіцієнт зносу основних засобів
(сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)

5220

Зменшення

 

 

 

 

Характеризує інвестиційну політику підприємства

Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти

 

 

 

 

 

 

 

Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" зазначити граничне значення коефіцієнта

5300

 

 

 

 

 

 

Керівник _____________________
                                        (посада)

_____________________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

Таблиця 6

Інформація
до фінансового плану на ___________ рік

____________________________________________________________________________________________________________
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці*

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника

Факт минулого року

Фінансовий план поточного року

Прогноз на поточний рік

Плановий рік

Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %

Плановий рік до факту минулого року, %

1

2

3

4

5

6

7

Загальна кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:

-

-

-

-

-

-

члени наглядової ради

 

 

 

 

-

-

члени правління

 

 

 

 

-

-

керівник

 

 

 

 

-

-

адміністративно-управлінський персонал

 

 

 

 

-

-

працівники

 

 

 

 

-

-

Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:

-

-

-

-

-

-

члени наглядової ради

 

 

 

 

-

-

члени правління

 

 

 

 

-

-

керівник

 

 

 

 

-

-

адміністративно-управлінський персонал

 

 

 

 

-

-

працівники

 

 

 

 

-

-

Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:

-

-

-

-

-

-

члени наглядової ради

 

 

 

 

-

-

члени правління

 

 

 

 

-

-

керівник

 

 

 

 

-

-

адміністративно-управлінський персонал

 

 

 

 

-

-

працівники

 

 

 

 

-

-

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:

-

-

-

-

-

-

член наглядової ради

-

-

-

-

-

-

член правління

-

-

-

-

-

-

керівник, усього, у тому числі:

-

-

-

-

-

-

посадовий оклад

 

 

 

 

-

-

преміювання

 

 

 

 

-

-

інші виплати, передбачені законодавством

 

 

 

 

-

-

адміністративно-управлінський працівник

-

-

-

-

-

-

працівник

-

-

-

-

-

-

____________
* У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються відповідні обґрунтування.

2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ

Найменування підприємства

Вид діяльності

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД

Питома вага в загальному обсязі реалізації, %

Фактичний показник за _____ минулий рік

Плановий показник поточного_____ року

Фактичний показник поточного року за останній звітний період _______________________

Плановий ______ рік

за минулий рік

за плановий рік

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн

кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру

ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн

кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру

ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн

кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру

ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн

кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру

ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

100,0

100,0

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку

Вид кредитного продукту та цільове призначення

Сума, валюта за договорами

Процентна ставка

Дата видачі/погашення (графік)

Заборгованість на останню дату

Забезпечення

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

x 

x 

 x

 

-

 

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання

Заборгованість за кредитами на початок ______ року

План із залучення коштів

План з повернення коштів

Заборгованість за кредитами на кінець ______ року

1

2

3

4

5

Довгострокові зобов'язання, усього

 

 

 

-

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Короткострокові зобов'язання, усього

 

 

 

-

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші фінансові зобов'язання, усього

 

 

 

-

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

-

-

-

-

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

N
з/п

Марка

Рік придбання

Мета використання

Витрати, усього

Плановий рік до плану поточного року, %

Плановий рік до факту минулого року, %

факт минулого року

фінансовий план поточного року

плановий рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

-

-

Усього

-

-

-

-

-

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

N
з/п

Договір

Марка

Мета використання

Дата початку оренди

Витрати, усього

Плановий рік до плану поточного року, %

Плановий рік до факту минулого року, %

факт минулого року

фінансовий план поточного року

плановий рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

Усього

 

0

0

0

-

-

8. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

N
з/п

Найменування об'єкта

Залучення кредитних коштів

Бюджетне фінансування

Власні кошти (розшифрувати)

Інші джерела (розшифрувати)

Усього

рік

у тому числі за кварталами

рік

у тому числі за кварталами

рік

у тому числі за кварталами

рік

у тому числі за кварталами

рік

у тому числі за кварталами

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

-

-

-

-

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

-

-

-

-

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

-

-

-

-

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

-

-

-

-

Усього

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Відсоток

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

N з/п

Найменування об'єкта

Рік початку і закінчення будівництва

Загальна кошторисна вартість

Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року

Незавершене будівництво на початок планового року

Плановий рік

Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)

Документ, яким затверджений титул будови,
із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив

освоєння капітальних вкладень

фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього

у тому числі

власні кошти

кредитні кошти

інші джерела (зазначити джерело)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Усього

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

Керівник _________________________
                                             (посада)

_________________________
(підпис)

_________________________
(ініціали, прізвище)

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо складання фінансового плану підприємства та звіту про його виконання, підготовки пояснювальних записок до них

I. Загальні питання

Фінансовий план державного комерційного та казенного підприємства, господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) прямо чи опосередковано належить державі, суб'єкта господарювання, засновником якого є Кабінет Міністрів України (далі - підприємство), складається на рік з поквартальною розбивкою та відображає очікувані фінансові результати в запланованому році.

Фінансовий план складається за формою згідно з додатком 1 до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02 березня 2015 року N 205, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 березня 2015 року за N 300/26745 (із змінами) (далі - Порядок), і подається в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, а також у вигляді електронного документа, сформованого в автоматизованій системі збирання, накопичення та оброблення інформації про діяльність суб'єктів господарювання державного сектору економіки, з метою оптимізації та уніфікації процесу складання і подання фінансового плану.

Звіт про виконання фінансового плану складається щокварталу та за рік за формою згідно з додатком 3 до Порядку і подається в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, а також у вигляді електронного документа, сформованого в автоматизованій системі збирання, накопичення та оброблення інформації про діяльність суб'єктів господарювання державного сектору економіки, з метою оптимізації та уніфікації процесу складання і подання звіту про виконання фінансового плану.

У розділі "Основні фінансові показники" фінансового плану, крім інформації щодо очікуваних фінансових результатів у запланованому році, зазначається також інформація згідно із стратегічним планом розвитку підприємства.

Значення рядків у підрозділах I - V та VIII розділу "Основні фінансові показники" фінансового плану/звіту про виконання фінансового плану підприємства (додатки 1 і 3 до Порядку) заповнюються автоматично, оскільки містять посилання на відповідні рядки таблиць 1 - 6, які змінювати самостійно забороняється.

Підрозділи VI "Звіт про фінансовий стан" та VII "Кредитна політика" розділу "Основні фінансові показники" фінансового плану/звіту про виконання фінансового плану підприємства (додатки 1 і 3 до Порядку) заповнюються згідно з даними бухгалтерського обліку підприємства та форми N 1 "Баланс (Звіт про фінансовий стан)", визначеної Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року N 73, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за N 336/22868 (із змінами).

Фінансовий план містить інформацію стосовно прогнозних показників на поточний рік, яка складається на підставі фактичної проміжної інформації (фактичні показники господарської діяльності підприємства за звітний період) та очікувань щодо господарської діяльності підприємства в поточному році.

У звіті про виконання фінансового плану міститься інформація про фактично отримані доходи і витрати та фактичне надходження і використання фінансових ресурсів за звітний період.

У плановому році підприємство має забезпечити збільшення чистого прибутку порівняно з плановим та прогнозним показниками поточного року з урахуванням зростання основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на відповідний рік. У разі неможливості забезпечити зазначене зростання підприємство обов'язково подає обґрунтування причин відсутності такого зростання з відповідними розрахунками.

Фінансовий план/звіт про виконання фінансового плану підприємства (додатки 1 і 3 до Порядку) складаються на методологічних засадах, визначених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, міжнародними стандартами фінансової звітності та відповідною обліковою політикою, згідно з якими підприємство складає свою фінансову звітність. Фінансова інформація, яка не є складовою фінансової звітності, формується на методологічних засадах, які застосовуються підприємством відповідно до законодавства, податкової та статистичної звітності.

Консолідований фінансовий план формується відповідно до порядку складання консолідованої фінансової звітності та загальних вимог до розкриття інформації щодо складання консолідованої фінансової звітності.

Суб'єкти господарювання державного сектору економіки складають фінансовий план та звіт про його виконання за формами згідно з додатками 1 і 3 до Порядку.

Під час складання фінансового плану необхідно планувати граничні обсяги витрат у межах, установлених пунктом 13 постанови Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2006 року N 1673 "Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів".

У разі незатвердження (непогодження) фінансового плану в установленому порядку суб'єктам господарювання державного сектору економіки слід дотримуватися обмежень, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 03 жовтня 2012 року N 899 "Про порядок здійснення витрат суб'єктами господарювання державного сектору економіки в разі незатвердження (непогодження) річних фінансових планів у встановленому порядку".

У рядках, де передбачено розшифрування відповідних показників, зазначені суми мають бути обов'язково розшифровані в таблицях 1 - 3 додатків 1 і 3 до Порядку.

II. Розподіл чистого прибутку

Відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету і господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, для виплати дивідендів здійснюються за нормативами та в порядку, визначеними законодавством України.

Чистий прибуток може розподілятися на витрати для спрямування коштів підприємств до спеціальних (цільових) фондів, утворених відповідно до законодавства України.

III. Рекомендації щодо заповнення таблиць 1 - 6 фінансового плану підприємства та звіту про його виконання (додатки 1 і 3)

Таблиці 1 - 6 додатків 1 і 3 до Порядку є обов'язковими для заповнення.

Показники, які містять формули, змінювати забороняється.

У чарунках, що містять дужки, показник зазначається зі знаком "мінус" (у дужках наводяться показники про витрати і збитки, податок на прибуток, вирахування з доходу, вибуття коштів).

1. Таблиця 1 "Формування фінансових результатів".

Чистий фінансовий результат розраховується як алгебраїчна сума фінансового результату до оподаткування, витрат (доходу) з податку на прибуток та прибутку (збитку) від припиненої діяльності після оподаткування.

Показник рядка 1200 = рядок 1170 ± рядок 1180 та/або рядок 1181 ± рядок 1190 та/або рядок 1191.

Для перевірки:

показник рядка 1200 = рядок 1201 - рядок 1202;

показник рядка 1200 = рядок 1210 - рядок 1220.

Показник рядка 1200 звіту про виконання фінансового плану підприємства відповідає показнику рядка 2350 або рядка 2355 форми N 2 "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)", визначеної Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року N 73, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за N 336/22868 (із змінами), за звітний період залежно від того, якою була діяльність підприємства - прибутковою чи збитковою.

Для малих підприємств показник рядка 1200 відповідає показнику рядка 2350 форми N 2-м "Звіт про фінансові результати", визначеної Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 року N 39, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15 березня 2000 року за N 161/4382 (із змінами), за звітний період.

У консолідованому фінансовому плані/консолідованому звіті про виконання фінансового плану підприємства довідково відображається неконтрольована частка (рядок 1230).

2. Таблиця 2 "Розрахунки з бюджетом".

Розрахунки з бюджетом здійснюються за нормативами та в порядку, визначеними законодавством України.

Зарахування загальнодержавних податків і зборів до державного і місцевих бюджетів здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України.

Перелік загальнодержавних податків і зборів установлено статтею 9 Податкового кодексу України.

Рядок 2110 "Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)" заповнюється відповідно до вимог статті 29 Бюджетного кодексу України.

Рядок 2120 "Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)" заповнюється відповідно до вимог статей 63, 64, 66 і 69 Бюджетного кодексу України.

Рядок 2132 "митні платежі" заповнюється відповідно до вимог пункту 27 частини першої статті 4 Митного кодексу України.

Рядок 2133 "єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" заповнюється відповідно до вимог пункту 2 частини першої статті 1 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

3. Таблиця 3 "Рух грошових коштів (за прямим методом)".

Таблиця 3 фінансового плану/звіту про виконання фінансового плану підприємства (додатки 1 і 3 до Порядку) формується за прямим методом та розгорнуто відображає суми надходжень та видатків планового/звітного періоду, що виникають у результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

Таблиця 3 фінансового плану/звіту про виконання фінансового плану підприємства (додатки 1 і 3 до Порядку) заповнюється згідно з даними бухгалтерського обліку підприємства та форми N 3 "Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)", визначеної Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року N 73, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за N 336/22868 (із змінами).

4. Таблиця 4 "Капітальні інвестиції".

У рядку 4000 "Капітальні інвестиції" таблиці 4 фінансового плану/звіту про виконання фінансового плану підприємства (додатки 1 і 3 до Порядку) зазначаються обсяги інвестицій, які підприємство планує спрямувати протягом планового періоду на капітальне будівництво, придбання (виготовлення) основних засобів, придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, придбання (створення) нематеріальних активів, модернізацію, модифікацію (добудову, дообладнання, реконструкцію) основних засобів та капітальний ремонт. Зазначені обсяги інвестицій мають відповідати інвестиційному плану підприємства на середньострокову перспективу (3-5 років) на відповідний період.

У звіті про виконання показників фінансового плану зазначаються обсяги інвестицій, які підприємство спрямувало протягом звітного періоду на капітальне будівництво, придбання (виготовлення) основних засобів, придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, придбання (створення) нематеріальних активів, модернізацію, модифікацію (добудову, дообладнання, реконструкцію) основних засобів та капітальний ремонт.

Витрати на капітальний ремонт об'єктів основних засобів, які пов'язані з поліпшенням об'єкта, що призводять до збільшення його строку служби або виробничої потужності, визнаються капітальними інвестиціями. Такі витрати зазначаються в рядку 4060 "капітальний ремонт" таблиці 4 фінансового плану/звіту про виконання фінансового плану підприємства (додатки 1 і 3 до Порядку).

Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року N 92, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 травня 2000 року за N 288/4509, та Міжнародного стандарту фінансової звітності (IAS) 16 "Основні засоби" первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов'язаних з поліпшенням об'єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об'єкта.

Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення технічного огляду, нагляду, обслуговування, ремонту тощо) та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання, належать до складу витрат.

Витрати на технічне обслуговування та поточні ремонти до капітальних інвестицій не належать. Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо), належать до складу собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) та зазначаються в рядку 1016 "Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)" таблиці 1 "Формування фінансових результатів" фінансового плану/звіту про виконання фінансового плану підприємства (додатки 1 і 3 до Порядку).

Витрати на капітальні інвестиції зазначаються без урахування податку на додану вартість.

5. Таблиця 6 "Інформація до фінансового плану"/"Інформація до звіту про виконання фінансового плану" складається з дев'яти пунктів:

1) пункт 1 "Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці" містить інформацію про підприємство (резюме) та відомості щодо:

середньої кількості працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами) (заповнюється з урахуванням Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 28 вересня 2005 року N 286, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 30 листопада 2005 року за N 1442/11722 (із змінами));

фонду оплати праці (заповнюється з урахуванням Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 13 січня 2004 року N 5, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 27 січня 2004 року за N 114/8713);

витрат на оплату праці, які мають відповідати рядку 1410 розділу I "Формування фінансових результатів" таблиці 1 фінансового плану/звіту про виконання фінансового плану підприємства (додатки 1 і 3 до Порядку);

середньомісячних витрат на оплату праці одного працівника, що визначаються діленням суми витрат на оплату праці на середню кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами) за відповідний період (місяць, квартал, півріччя, рік) та на кількість місяців у цьому періоді.

Окремо зазначається інформація про оплату послуг/праці членів наглядової ради, правління та керівника підприємства (у тому числі щодо розміру його посадового окладу, преміювання та інших виплат, передбачених законодавством, з відповідними розрахунками та обґрунтуваннями, зазначеними в пояснювальній записці), адміністративно-управлінського персоналу та інших категорій працівників (наводяться фактичні дані минулого року та відповідного звітного періоду, а також планові показники минулого, поточного та планового років).

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році (звітному періоді) порівняно з установленим рівнем поточного року та фактичним рівнем попереднього року обов'язково в пояснювальній записці надаються відповідні обґрунтування та розрахунки;

2) пункт 2 "Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану" містить інформацію щодо:

переліку підприємств, унесених до консолідованого фінансового плану, що належать до сфери управління суб'єкта господарювання та зазначаються в консолідованій фінансовій звітності підприємства;

переліку підприємств, унесених до зведеного фінансового плану, що належать до сфери управління суб'єкта управління.

У разі наявності підприємств, не внесених до консолідованого (зведеного) фінансового плану, надаються обґрунтовані пояснення;

3) пункт 3 "Інформація про бізнес підприємства" містить інформацію про всі види фінансово-господарської діяльності підприємства.

Плановий показник чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) має відповідати показнику рядка 1000 "Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)" фінансового плану підприємства.

Фактичний показник чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) має відповідати показнику рядка 1000 "Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)" звіту про виконання фінансового плану підприємства;

4) пункт 4 "Діючі фінансові зобов'язання підприємства" містить інформацію про кредиторів, перед якими у підприємства є фінансові зобов'язання, вид кредитного продукту, суми одержаних кредитів, відсоткові ставки та графік повернення кредитів;

5) пункт 5 "Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів" містить інформацію про залучені та повернені кошти (короткострокові, довгострокові або інші фінансові зобов'язання), у тому числі за кредиторами;

6) пункт 6 "Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів" (у складі адміністративних витрат, рядок 1031) містить інформацію про витрати щодо утримання службових автомобілів суб'єкта господарювання державного сектору економіки;

7) пункт 7 "Витрати на оренду службових автомобілів" (у складі адміністративних витрат, рядок 1032) містить інформацію про витрати на оренду службових автомобілів, наявність договорів оренди, марки автомобілів, мету використання і дату початку оренди.

Загальна сума запланованих/фактичних витрат на оренду легкових автомобілів відповідає показнику рядка 1032 фінансового плану/звіту про виконання фінансового плану підприємства (додатки 1 і 3 до Порядку);

8) пункт 8 "Джерела капітальних інвестицій" заповнюється відповідно до таблиці 4 "Капітальні інвестиції" з обов'язковим пооб'єктним розшифруванням статей і джерел капітальних інвестицій.

Показники придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів та придбання (створення) нематеріальних активів наводяться без пооб'єктного розшифрування із зазначенням джерел інвестування.

У разі здійснення витрат на ліцензійне програмне забезпечення зазначені витрати потребують обов'язкового розшифрування у рядку 4040 "придбання (створення) нематеріальних активів".

Загальний обсяг капітальних інвестицій, зазначений у пункті 8 таблиці 6 "Джерела капітальних інвестицій", має відповідати показнику рядка 4000 "Капітальні інвестиції, усього" таблиці 4 "Капітальні інвестиції" фінансового плану/звіту про виконання фінансового плану підприємства (додатки 1 і 3 до Порядку).

Інформація про джерела капітальних інвестицій наводиться без урахування податку на додану вартість;

9) пункт 9 "Капітальне будівництво".

Таблиця 4 "Капітальні інвестиції", пункт 8 таблиці 6 "Джерела капітальних інвестицій" та пункт 9 таблиці 6 "Капітальне будівництво" (рядок 4010 таблиці 4 "Капітальні інвестиції") фінансового плану/звіту про виконання фінансового плану підприємства (додатки 1 і 3 до Порядку) заповнюються згідно з даними форми N 2-інвестиції (квартальна або річна), затвердженої наказом Державної служби статистики України від 05 серпня 2014 року N 225 (форма N 2-інвестиції містить інформацію щодо фактично освоєних (використаних) у звітному періоді обсягів капітальних інвестицій у матеріальні та нематеріальні активи за рахунок передбачених чинним законодавством джерел фінансування без урахування суми податку на додану вартість).

Загальна сума освоєння капітальних вкладень, зазначена у графі 7 пункту 9 таблиці 6 "Капітальне будівництво" (додатки 1 і 3 до Порядку), має відповідати показнику рядка 4010 "капітальне будівництво" таблиці 4 "Капітальні інвестиції" з обов'язковим пооб'єктним розшифруванням та із зазначенням джерел фінансування в пункті 8 таблиці 6 "Джерела капітальних інвестицій" фінансового плану/звіту про виконання фінансового плану підприємства (додатки 1 і 3 до Порядку).

Графа 6 "Незавершене будівництво на початок планового року" пункту 9 таблиці 6 "Капітальне будівництво" додатка 1 та "Незавершене будівництво на початок звітного періоду" пункту 9 таблиці 6 "Капітальне будівництво" додатка 3 заповнюється згідно з даними бухгалтерського обліку підприємства.

IV. Рекомендації щодо підготовки пояснювальної записки до фінансового плану/звіту про виконання фінансового плану підприємства

1. Загальні відомості.

Розділ містить інформацію про підприємство та його діяльність (структуру, спеціалізацію та виробничу потужність підприємства).

2. Формування дохідної частини фінансового плану.

Розділ містить інформацію про особливості формування дохідної частини фінансового плану:

узгодження цінової політики підприємства з кон'юнктурою товарного ринку та особливостями обраної ринкової стратегії, макроекономічною ситуацією на плановий рік та курсом гривні до іноземних валют;

акти законодавства, відповідно до яких затверджено ціни (тарифи), на основі яких сформовано фінансовий план підприємства;

розрахунки формування чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та інших статей дохідної частини фінансового плану в розрізі структури доходів (у грошовому та кількісному еквівалентах) та пояснення і обґрунтування значних відхилень.

3. Формування витратної частини фінансового плану.

Розділ містить інформацію про особливості формування витратної частини фінансового плану, зокрема:

розрахунок собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг);

економічну доцільність запланованих витрат.

Витрати підприємства мають співвідноситися з доходами, які планується отримати в результаті фінансово-господарської діяльності підприємства, та не мають перевищувати граничних розмірів, визначених законодавством;

розрахунок витрат на оплату праці та їх відповідність із законодавством;

чисельність працівників, у тому числі за категоріями. Обов'язково зазначаються причини зменшення/збільшення чисельності працівників, фонду оплати праці, середньомісячної заробітної плати;

формування інших статей витратної частини фінансового плану.

Зазначається інформація про вжиті заходи з мінімізації витрат у відповідних сферах діяльності підприємства, у тому числі забезпечення дотримання підприємством обґрунтованого рівня витрат у межах, затверджених фінансовим планом. У разі наявності відхилень між плановими та фактичними показниками зазначаються причини згідно з кожним показником фінансового плану.

4. Очікувані фінансові результати.

Розділ містить інформацію про основні доходи та витрати, що впливають на формування результатів фінансово-господарської діяльності підприємства.

У пояснювальній записці до фінансового плану надається порівняльний аналіз показників фінансового плану планового року з показниками плану поточного року, фактичними - минулого року та прогнозними - поточного року. Надаються пояснення відхилень показників планового року більше ніж на 10 відсотків порівняно з прогнозом поточного року.

У пояснювальній записці до звіту про виконання показників фінансового плану зазначаються дані порівняльного аналізу фактичних показників поточного року з плановими показниками та фактичними показниками минулого року.

У пояснювальній записці до фінансового плану та звіту про виконання показників фінансового плану зазначаються дані факторного аналізу як фактичних показників минулого року, так і запланованих показників, який має передбачати розрахунок внеску у фінансовий результат таких чинників:

динаміка цільового ринку;

вихід на нові ринки;

зміна асортименту;

зміна ринкової частки підприємства;

зміна цін на готову продукцію;

зміна цін на сировину, матеріали та інше;

зміна рівня оплати праці;

зміна продуктивності праці;

рівень податкового навантаження;

ефект від інвестиційних програм;

інше (залежно від специфіки підприємства).

Обов'язково надається план заходів з підвищення операційної ефективності підприємства строком на три роки, який містить заходи з оптимізації витрат на виробництво, адміністративно-управлінський персонал, підвищення ефективності використання основних виробничих фондів і трудових ресурсів, збільшення прибутку та бюджетний ефект для держави від упровадження зазначених заходів, зокрема суми збільшення надходжень до державного бюджету, скорочення бюджетного субсидіювання тощо.

Обов'язково надається інформація про кількість розірваних контрактів з керівниками підприємств із зазначенням причин їх розірвання.

5. Розподіл чистого прибутку.

Зазначається інформація про розподіл чистого прибутку, у тому числі відрахувань до спеціальних (цільових) фондів підприємства, призначених для покриття витрат з фінансово-господарської діяльності підприємства.

6. Очікуваний/фактичний обсяг надходжень податків, зборів, платежів до бюджетів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Зазначається інформація про очікувані/фактичні обсяги надходжень податків, зборів, платежів до бюджетів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до бюджетів Пенсійного фонду України та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, погашення податкової заборгованості, реструктуризованих, відстрочених та розстрочених сум платежів до бюджетів, наявність заборгованості/переплати підприємства перед бюджетом та державними цільовими фондами станом на початок і кінець планового року та на останню звітну дату перед складанням фінансового плану.

У разі наявності заборгованості/переплати в розмірі, що становить більше ніж 10 відсотків запланованого розміру, до пояснювальної записки надається копія акта звірки з платником податків.

7. Обґрунтування складових витрат на соціальну сферу та отримання доходів від її утримання.

8. Інвестиційна діяльність підприємства.

У пояснювальній записці до фінансового плану зазначаються:

інформація про заплановані капітальні інвестиції з розшифруванням їх джерел, у тому числі заходів, спрямованих на підвищення технічного рівня, модернізацію, реконструкцію підприємства;

розрахунки очікуваного економічного ефекту від здійснення капітальних видатків, зокрема терміну окупності проектів, коефіцієнта прибутковості, внутрішньої норми прибутковості, фондовіддачі проекту тощо.

У пояснювальній записці до звіту про виконання показників фінансового плану зазначається інформація про запроваджені інвестиційні проекти у звітному періоді та їх економічну ефективність.

9. Кредитна політика підприємства.

У розділі зазначається інформація та надаються обґрунтування і розрахунки щодо:

отримання, повернення та заборгованості на кінець планового року кредитних ресурсів;

коефіцієнтного аналізу (вплив кредитного портфеля на показники діяльності підприємства).

Для підприємств, які одночасно розміщують грошові кошти на депозитних рахунках та отримують кредитні кошти, додатково надається розрахунок з обґрунтуваннями.

10. Інформація про рух грошових коштів, у тому числі:

отримання та повернення бюджетних коштів;

залишок грошових коштів на рахунках на початок та кінець планового року.

 

  

ЗВІТ
про виконання фінансового плану

за ______________________________________
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника

Код рядка

Факт наростаючим підсумком з початку року

Звітний період (рік)

минулий рік

поточний рік

план

факт

відхилення, +/-

виконання, %

1

2

3

4

5

6

7

8

I. Формування фінансових результатів

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

1000

-

-

-

-

-

-

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

1010

-

-

-

-

-

-

Валовий прибуток/збиток

1020

-

-

-

-

-

-

Адміністративні витрати, у тому числі:

1030

-

-

-

-

-

-

витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів

1031

( )

( )

( )

( )

-

-

витрати на оренду службових автомобілів

1032

( )

( )

( )

( )

-

-

витрати на консалтингові послуги

1033

( )

( )

( )

( )

-

-

витрати на страхові послуги

1034

( )

( )

( )

( )

-

-

витрати на аудиторські послуги

1035

( )

( )

( )

( )

-

-

Витрати на збут

1060

-

-

-

-

-

-

Інші операційні доходи, у тому числі:

1070

-

-

-

-

-

-

курсові різниці

1071

-

-

-

-

-

-

нетипові операційні доходи

1072

-

-

-

-

-

-

Інші операційні витрати, у тому числі:

1080

-

-

-

-

-

-

курсові різниці

1081

( )

( )

( )

( )

-

-

нетипові операційні витрати

1082

( )

( )

( )

( )

-

-

Фінансовий результат від операційної діяльності

1100

-

-

-

-

-

-

EBITDA

1310

-

-

-

-

-

-

Рентабельність EBITDA

5010

-

-

-

-

-

-

Дохід від участі в капіталі

1110

-

-

-

-

-

-

Втрати від участі в капіталі

1120

( )

( )

( )

( )

-

-

Інші фінансові доходи

1130

-

-

-

-

-

-

Фінансові витрати

1140

( )

( )

( )

( )

-

-

Інші доходи, усього, у тому числі:

1150

-

-

-

-

-

-

курсові різниці

1151

-

-

-

-

-

-

Інші витрати, усього, у тому числі:

1160

-

-

-

-

-

-

курсові різниці

1161

( )

( )

( )

( )

-

-

Фінансовий результат до оподаткування

1170

-

-

-

-

-

-

Витрати з податку на прибуток

1180

( )

( )

( )

( )

-

-

Дохід з податку на прибуток

1181

-

-

-

-

-

-

Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування

1190

-

-

-

-

-

-

Збиток від припиненої діяльності після оподаткування

1191

( )

( )

( )

( )

-

-

Чистий фінансовий результат

1200

-

-

-

-

-

-

Прибуток

1201

-

-

-

-

-

-

Збиток

1202

( )

( )

( )

( )

-

-

Усього доходів

1210

-

-

-

-

-

-

Усього витрат

1220

-

-

-

-

-

-

Неконтрольована частка

1230

-

-

-

-

-

-

Елементи операційних витрат

 

 

 

 

 

-

-

Матеріальні витрати, у тому числі:

1400

-

-

-

-

-

-

витрати на сировину та основні матеріали

1401

-

-

-

-

-

-

витрати на паливо та енергію

1402

-

-

-

-

-

-

Витрати на оплату праці

1410

-

-

-

-

-

-

Відрахування на соціальні заходи

1420

-

-

-

-

-

-

Амортизація

1430

-

-

-

-

-

-

Інші операційні витрати

1440

-

-

-

-

-

-

Усього

1450

-

-

-

-

-

-

II. Розрахунки з бюджетом

Розподіл чистого прибутку

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду

2000

-

-

-

-

-

-

Чистий фінансовий результат

1200

-

-

-

-

-

-

Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:

2010

-

-

-

-

-

-

державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету

2011

( )

( )

( )

( )

-

-

господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів

2012

( )

( )

( )

( )

-

-

у тому числі на державну частку

2012/1

( )

( )

( )

( )

-

-

Перенесено з додаткового капіталу

2020

-

-

-

-

-

-

Розвиток виробництва

2030

( )

( )

( )

( )

-

-

Резервний фонд

2040

( )

( )

( )

( )

-

-

Інші фонди

2050

( )

( )

( )

( )

-

-

Інші цілі

2060

( )

( )

( )

( )

-

-

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду

2070

-

-

-

-

-

-

Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:

2110

-

-

-

-

-

-

податок на прибуток підприємств

2111

-

-

-

-

-

-

ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду

2112

-

-

-

-

-

-

ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду

2113

( )

( )

( )

( )

-

-

акцизний податок

2114

-

-

-

-

-

-

відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

2115

-

-

-

-

-

-

рентна плата за транспортування

2116

-

-

-

-

-

-

рентна плата за користування надрами

2117

-

-

-

-

-

-

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)

2120

-

-

-

-

-

-

Інші податки, збори та платежі на користь держави,
усього, у тому числі:

2130

-

-

-

-

-

-

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку

2131

-

-

-

-

-

-

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

2133

-

-

-

-

-

-

Усього виплат на користь держави

2200

-

-

-

-

-

-

III. Рух грошових коштів

Залишок коштів на початок періоду

3405

-

-

-

-

-

-

Цільове фінансування

3030

-

-

-

-

-

-

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-

-

-

-

-

-

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-

-

-

-

-

-

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-

-

-

-

-

-

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

-

-

-

-

-

-

Залишок коштів на кінець періоду

3415

-

-

-

-

-

-

IV. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:

4000

-

-

-

-

-

-

капітальне будівництво

4010

-

-

-

-

-

-

придбання (виготовлення) основних засобів

4020

-

-

-

-

-

-

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

4030

-

-

-

-

-

-

придбання (створення) нематеріальних активів

4040

-

-

-

-

-

-

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів

4050

-

-

-

-

-

-

капітальний ремонт

4060

-

-

-

-

-

-

Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:

4000

-

-

-

-

-

-

залучені кредитні кошти

4000/1

 

 

-

-

-

-

бюджетне фінансування

4000/2

 

 

-

-

-

-

власні кошти

4000/3

 

 

-

-

-

-

інші джерела

4000/4

 

 

-

-

-

-

V. Коефіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності

5040

-

-

-

x

 

 

Рентабельність активів

5020

-

-

-

x

 

 

Рентабельність власного капіталу

5030

-

-

-

x

 

 

Коефіцієнт фінансової стійкості

5110

-

-

-

x

 

 

Коефіцієнт зносу основних засобів

5220

-

-

-

x

 

 

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:

6000

 

 

 

x

-

-

Основні засоби

6001

-

-

-

x

-

-

первісна вартість

6002

 

 

 

x

-

-

знос

6003

 

 

 

x

-

-

Оборотні активи, усього, у тому числі:

6010

 

 

 

x

-

-

Гроші та їх еквіваленти

6011

 

 

 

x

-

-

Усього активи

6020

 

 

 

x

-

-

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

6030

 

 

 

x

-

-

Поточні зобов'язання і забезпечення

6040

 

 

 

x

-

-

Усього зобов'язання і забезпечення

6050

-

-

-

x

-

-

У тому числі державні гранти і субсидії

6060

 

 

 

x

-

-

У тому числі фінансові запозичення

6070

 

 

 

x

-

-

Власний капітал

6080

 

 

 

x

-

-

VII. Кредитна політика

Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:

7000

-

-

-

-

-

-

довгострокові зобов'язання

7001

 

 

-

-

-

-

короткострокові зобов'язання

7002

 

 

-

-

-

-

інші фінансові зобов'язання

7003

 

 

-

-

-

-

Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:

7010

-

-

-

-

-

-

довгострокові зобов'язання

7011

 

 

-

-

-

-

короткострокові зобов'язання

7012

 

 

-

-

-

-

інші фінансові зобов'язання

7013

 

 

-

-

-

-

VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:

8000

-

x

-

-

-

-

члени наглядової ради

8001

-

x

-

-

-

-

члени правління

8002

-

x

-

-

-

-

керівник

8003

-

x

-

-

-

-

адміністративно-управлінський персонал

8004

-

x

-

-

-

-

працівники

8005

-

x

-

-

-

-

Витрати на оплату праці

8010

-

x

-

-

-

-

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:

8020

-

x

-

-

-

-

член наглядової ради

8021

-

x

-

-

-

-

член правління

8022

-

x

-

-

-

-

керівник

8023

-

x

-

-

-

-

адміністративно-управлінський працівник

8024

-

x

-

-

-

-

працівник

8025

-

x

-

-

-

-

Керівник _____________________
                                        (посада)

_____________________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника

Код рядка

Факт наростаючим підсумком з початку року

Звітний період (рік)

минулий рік

поточний рік

план

факт

відхилення, +/-

виконання, %

пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Доходи і витрати (деталізація)

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

1000

 

 

 

 

-

-

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

1010

-

-

-

-

-

-

 

Витрати на сировину та основні матеріали

1011

( )

( )

( )

( )

-

-

 

Витрати на паливо

1012

( )

( )

( )

( )

-

-

 

Витрати на електроенергію

1013

( )

( )

( )

( )

-

-

 

Витрати на оплату праці

1014

( )

( )

( )

( )

-

-

 

Відрахування на соціальні заходи

1015

( )

( )

( )

( )

-

-

 

Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)

1016

( )

( )

( )

( )

-

-

 

Амортизація основних засобів і нематеріальних активів

1017

( )

( )

( )

( )

-

-

 

Інші витрати (розшифрувати)

1018

( )

( )

( )

( )

-

-

 

Валовий прибуток (збиток)

1020

-

-

-

-

-

-

 

Адміністративні витрати, у тому числі:

1030

-

-

-

-

-

-

 

витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів

1031

( )

( )

( )

( )

-

-

 

витрати на оренду службових автомобілів

1032

( )

( )

( )

( )

-

-

 

витрати на консалтингові послуги

1033

( )

( )

( )

( )

-

-

 

витрати на страхові послуги

1034

( )

( )

( )

( )

-

-

 

витрати на аудиторські послуги

1035

( )

( )

( )

( )

-

-

 

витрати на службові відрядження

1036

( )

( )

( )

( )

-

-

 

витрати на зв'язок

1037

( )

( )

( )

( )

-

-

 

витрати на оплату праці

1038

( )

( )

( )

( )

-

-

 

відрахування на соціальні заходи

1039

( )

( )

( )

( )

-

-

 

амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення

1040

( )

( )

( )

( )

-

-

 

витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення

1041

( )

( )

( )

( )

-

-

 

витрати на страхування майна загальногосподарського призначення

1042

( )

( )

( )

( )

-

-

 

витрати на страхування загальногосподарського персоналу

1043

( )

( )

( )

( )

-

-

 

організаційно-технічні послуги

1044

( )

( )

( )

( )

-

-

 

консультаційні та інформаційні послуги

1045

( )

( )

( )

( )

-

-

 

юридичні послуги

1046

( )

( )

( )

( )

-

-

 

послуги з оцінки майна

1047

( )

( )

( )

( )

-

-

 

витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу

1048

( )

( )

( )

( )

-

-

 

витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів

1049

( )

( )

( )

( )

-

-

 

витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:

1050

( )

( )

( )

( )

-

-

 

витрати на поліпшення основних фондів

1050/1

( )

( )

( )

( )

-

-

 

інші адміністративні витрати (розшифрувати)

1051

( )

( )

( )

( )

-

-

 

Витрати на збут, у тому числі:

1060

-

-

-

-

-

-

 

транспортні витрати

1061

( )

( )

( )

( )

-

-

 

витрати на зберігання та упаковку

1062

( )

( )

( )

( )

-

-

 

витрати на оплату праці

1063

( )

( )

( )

( )

-

-

 

відрахування на соціальні заходи

1064

( )

( )

( )

( )

-

-

 

амортизація основних засобів і нематеріальних активів

1065

( )

( )

( )

( )

-

-

 

витрати на рекламу

1066

( )

( )

( )

( )

-

-

 

інші витрати на збут (розшифрувати)

1067

( )

( )

(   )

(   )

-

-

 

Інші операційні доходи, усього, у тому числі:

1070

-

-

-

-

-

-

 

курсові різниці

1071

 

 

 

 

-

-

 

нетипові операційні доходи (розшифрувати)

1072

 

 

 

 

-

-

 

інші операційні доходи (розшифрувати)

1073

 

 

 

 

-

-

 

Інші операційні витрати, усього, у тому числі:

1080

-

-

-

-

-

-

 

курсові різниці

1081

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

 

нетипові операційні витрати (розшифрувати)

1082

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

 

витрати на благодійну допомогу

1083

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

 

відрахування до резерву сумнівних боргів

1084

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

 

відрахування до недержавних пенсійних фондів

1085

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

 

інші операційні витрати (розшифрувати)

1086

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

 

Фінансовий результат від операційної діяльності

1100

-

-

-

-

-

-

 

Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)

1110

 

 

 

 

-

-

 

Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)

1120

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

 

Інші фінансові доходи (розшифрувати)

1130

 

 

 

 

-

-

 

Фінансові витрати (розшифрувати)

1140

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

 

Інші доходи, усього, у тому числі:

1150

-

-

-

-

-

-

 

курсові різниці

1151

 

 

 

 

-

-

 

інші доходи (розшифрувати)

1152

 

 

 

 

-

-

 

Інші витрати, усього, у тому числі:

1160

-

-

-

-

-

-

 

курсові різниці

1161

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

 

інші витрати (розшифрувати)

1162

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

 

Фінансовий результат до оподаткування

1170

-

-

-

-

-

-

 

Витрати з податку на прибуток

1180

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

 

Дохід з податку на прибуток

1181

 

 

 

 

-

-

 

Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування

1190

 

 

 

 

-

-

 

Збиток від припиненої діяльності після оподаткування

1191

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

 

Чистий фінансовий результат, у тому числі:

1200

-

-

-

-

-

-

 

прибуток

1201

 

 

 

 

-

-

 

збиток

1202

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

 

Усього доходів

1210

-

-

-

-

-

-

 

Усього витрат

1220

-

-

-

-

-

-

 

Неконтрольована частка

1230

 

 

 

 

-

-

 

Розрахунок показника EBITDA

Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100

1300

-

-

-

-

-

-

 

плюс амортизація, рядок 1430

1301

-

-

-

-

-

-

 

мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071

1302

-

-

-

-

-

-

 

плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081

1303

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

 

мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072

1304

-

-

-

-

-

-

 

плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082

1305

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

 

EBITDA

1310

-

-

-

-

-

-

 

Елементи операційних витрат

Матеріальні витрати, у тому числі:

1400

 

 

 

 

-

-

 

витрати на сировину та основні матеріали

1401

 

 

 

 

-

-

 

витрати на паливо та енергію

1402

 

 

 

 

-

-

 

Витрати на оплату праці

1410

 

 

 

 

-

-

 

Відрахування на соціальні заходи

1420

 

 

 

 

-

-

 

Амортизація

1430

 

 

 

 

-

-

 

Інші операційні витрати

1440

 

 

 

 

-

-

 

Усього

1450

-

-

-

-

-

-

 

Керівник _____________________
                                        (посада)

_____________________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

Таблиця 2

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника

Код рядка

Факт наростаючим підсумком з початку року

Звітний період (рік)

минулий рік

поточний рік

план

факт

відхилення, +/-

виконання, %

1

2

3

4

5

6

7

8

Розподіл чистого прибутку

Чистий фінансовий результат

1200

0

0

0

0

-

-

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду

2000

 

 

 

 

-

-

Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:

2010

-

-

-

-

-

-

державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету

2011

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів

2012

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

у тому числі на державну частку

2012/1

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

Перенесено з додаткового капіталу

2020

 

 

 

 

-

-

Розвиток виробництва

2030

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД

2031

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

Резервний фонд

2040

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

Інші фонди (розшифрувати)

2050

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

Інші цілі (розшифрувати)

2060

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду

2070

-

-

-

-

-

-

Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:

2110

-

-

-

-

-

-

податок на прибуток підприємств

2111

 

 

 

 

-

-

ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду

2112

 

 

 

 

-

-

ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду

2113

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

акцизний податок

2114

 

 

 

 

-

-

відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

2115

 

 

 

 

-

-

рентна плата за транспортування

2116

 

 

 

 

-

-

рентна плата за користування надрами

2117

 

 

 

 

-

-

податок на доходи фізичних осіб

2118

 

 

 

 

-

-

інші податки та збори (розшифрувати)

2119

 

 

 

 

-

-

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:

2120

-

-

-

-

-

-

податок на доходи фізичних осіб

2121

 

 

 

 

-

-

земельний податок

2122

 

 

 

 

-

-

орендна плата

2123

 

 

 

 

-

-

інші податки та збори (розшифрувати)

2124

 

 

 

 

-

-

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:

2130

-

-

-

-

-

-

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку

2131

 

 

 

 

-

-

митні платежі

2132

 

 

 

 

-

-

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

2133

 

 

 

 

-

-

інші податки, збори та платежі (розшифрувати)

2134

 

 

 

 

-

-

Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:

2140

-

-

-

-

-

-

погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів

2141

 

 

 

 

-

-

інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)

2142

 

 

 

 

-

-

Усього виплат на користь держави

2200

-

-

-

-

-

-

Керівник _____________________
                                        (посада)

_____________________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

Таблиця 3

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника

Код рядка

Факт наростаючим підсумком з початку року

Звітний період (рік)

минулий рік

поточний рік

план

факт

відхилення, +/-

виконання, %

1

2

3

4

5

6

7

8

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

 

Надходження грошових коштів від операційної діяльності

3000

-

-

-

-

-

-

Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3010

 

 

 

 

-

-

Повернення податків і зборів, у тому числі:

3020

 

 

 

 

-

-

податку на додану вартість

3030

 

 

 

 

-

-

Цільове фінансування (розшифрувати)

3040

 

 

 

 

-

-

Надходження авансів від покупців і замовників

3050

 

 

 

 

-

-

Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:

3060

-

-

-

-

-

-

кредити

3061

 

 

 

 

-

-

позики

3062

 

 

 

 

-

-

облігації

3063

 

 

 

 

-

-

Інші надходження (розшифрувати)

3070

 

 

 

 

-

-

Витрачання грошових коштів від операційної діяльності

3100

-

-

-

-

-

-

Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)

3110

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

Розрахунки з оплати праці

3120

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

Відрахування на соціальні заходи

3130

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:

3140

-

-

-

-

-

-

кредити

3141

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

позики

3142

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

облігації

3143

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:

3150

-

-

-

-

-

-

податок на прибуток підприємств

3151

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

податок на додану вартість

3152

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

акцизний податок

3153

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

рентна плата

3154

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

податок на доходи фізичних осіб

3155

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)

3156

-

-

-

-

-

-

відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

3156/1

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку

3156/2

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

Інші платежі (розшифрувати)

3157

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

Повернення коштів до бюджету

3160

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

Інші витрачання (розшифрувати)

3170

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-

-

-

-

-

-

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

 

Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності

3200

-

-

-

-

-

-

Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:

3210

 

 

 

 

-

-

надходження від продажу акцій та облігацій

3215

 

 

 

 

-

-

Надходження від реалізації необоротних активів

3220

 

 

 

 

-

-

Надходження від отриманих відсотків

3225

 

 

 

 

-

-

Надходження дивідендів

3230

 

 

 

 

-

-

Надходження від деривативів

3235

 

 

 

 

-

-

Інші надходження (розшифрувати)

3240

 

 

 

 

-

-

Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності

3255

-

-

-

-

-

-

Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:

3260

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

витрачання на придбання акцій та облігацій

3265

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:

3270

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)

3270/1

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

капітальне будівництво (розшифрувати)

3270/2

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)

3270/3

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

Виплати за деривативами

3280

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

Інші платежі (розшифрувати)

3290

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-

-

-

-

-

-

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

 

Надходження грошових коштів від фінансової діяльності

3300

-

-

-

-

-

-

Надходження від власного капіталу

3305

 

 

 

 

-

-

Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:

3310

-

-

-

-

-

-

кредити

3311

 

 

 

 

-

-

позики

3312

 

 

 

 

-

-

облігації

3313

 

 

 

 

-

-

Інші надходження (розшифрувати)

3320

 

 

 

 

-

-

Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності

3330

-

-

-

-

-

-

Витрачання на викуп власних акцій

3335

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:

3340

-

-

-

-

-

-

кредити

3341

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

позики

3342

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

облігації

3343

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

Сплата дивідендів

3350

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

Витрачення на сплату відсотків

3360

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди

3370

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

Інші платежі (розшифрувати)

3380

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-

-

-

-

-

-

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-

-

-

-

-

-

Залишок коштів на початок періоду

3405

 

 

 

 

-

-

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

 

 

 

 

-

-

Залишок коштів на кінець періоду

3415

-

-

-

-

-

-

Керівник _____________________
                                        (посада)

_____________________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника

Код рядка

Факт наростаючим підсумком з початку року

Звітний період (рік)

минулий рік

поточний рік

план

факт

відхилення, +/-

виконання, %

1

2

3

4

5

6

7

8

Капітальні інвестиції, усього,
у тому числі:

4000

-

-

-

-

-

-

капітальне будівництво

4010

 

 

 

 

-

-

придбання (виготовлення) основних засобів

4020

 

 

 

 

-

-

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

4030

 

 

 

 

-

-

придбання (створення) нематеріальних активів

4040

 

 

 

 

-

-

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів

4050

 

 

 

 

-

-

капітальний ремонт

4060

 

 

 

 

-

-

Керівник _____________________
                                        (посада)

_____________________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

Таблиця 5

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника

Код рядка

Оптимальне значення

Факт наростаючим підсумком з початку року

Звітний період (рік)

Примітки

минулий рік

поточний рік

минулий рік

поточний рік

1

2

3

4

5

6

7

8

Коефіцієнти рентабельності та прибутковості

 

 

 

 

 

 

 

Валова рентабельність
(валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, %

5000

Збільшення

 

 

 

 

 

Рентабельність EBITDA
(EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, %

5010

Збільшення

 

 

 

 

 

Рентабельність активів
(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) х 100, %

5020

Збільшення

 

 

 

 

Характеризує ефективність використання активів підприємства

Рентабельність власного капіталу
(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) х 100, %

5030

Збільшення

 

 

 

 

 

Рентабельність діяльності
(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, %

5040

Збільшення

 

 

 

 

Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства

Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності

 

 

 

 

 

 

 

Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA
(довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310

5100

 

 

 

 

 

 

Коефіцієнт фінансової стійкості
(власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))

5110

> 1

 

 

 

 

Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел

Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)
(оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)

5120

> 1

 

 

 

 

Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1 - 1,5

Аналіз капітальних інвестицій

 

 

 

 

 

 

 

Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації
(капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)

5200

 

 

 

 

 

 

Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
(капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)

5210

 

 

 

 

 

 

Коефіцієнт зносу основних засобів
(сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)

5220

Зменшення

 

 

 

 

Характеризує інвестиційну політику підприємства

Ковенанти / обмежувальні коефіцієнти

 

 

 

 

 

 

 

Інші коефіцієнти / ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" зазначити граничне значення коефіцієнта

5300

 

 

 

 

 

 

Керівник _____________________
                                        (посада)

_____________________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

Таблиця 6

Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за ___________ (квартал, рік)

__________________________________________________________________________________________
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці*

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника

Факт відповідного періоду минулого року

План звітного періоду

Факт звітного періоду

Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)

Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)

1

2

3

4

5

6

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:

-

-

-

-

-

члени наглядової ради

 

 

 

-

-

члени правління

 

 

 

-

-

керівник

 

 

 

-

-

адміністративно-управлінський персонал

 

 

 

-

-

працівники

 

 

 

-

-

Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:

-

-

-

-

-

члени наглядової ради

 

 

 

-

-

члени правління

 

 

 

-

-

керівник

 

 

 

-

-

адміністративно-управлінський персонал

 

 

 

-

-

працівники

 

 

 

-

-

Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:

-

-

-

-

-

члени наглядової ради

 

 

 

-

-

члени правління

 

 

 

-

-

керівник

 

 

 

-

-

адміністративно-управлінський персонал

 

 

 

-

-

працівники

 

 

 

-

-

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:

-

-

-

-

-

член наглядової ради

-

-

-

-

-

член правління

-

-

-

-

-

керівник, усього, у тому числі:

-

-

-

-

-

посадовий оклад

 

 

 

-

-

преміювання

 

 

 

-

-

інші виплати, передбачені законодавством

 

 

 

-

-

адміністративно-управлінський працівник

-

-

-

-

-

працівник

-

-

-

-

-

____________
* У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року обов'язково надаються обґрунтування.

2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ

Найменування підприємства

Вид діяльності

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД

План

Факт

Відхилення, +/-

Виконання, %

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн

кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру

ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн

кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру

ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн

кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру

ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

кількість продукції / наданих послуг

зміна ціни одиниці (вартості продукції / наданих послуг)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

-

-

Усього

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку

Вид кредитного продукту та цільове призначення

Сума, валюта за договорами

Процентна ставка

Дата видачі / погашення (графік)

Заборгованість на останню дату

Забезпечення

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

x 

x

x

 

-

 

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

 

Зобов'язання

Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду

Отримано залучених коштів за звітний період

Повернено залучених коштів за звітний період

Заборгованість на кінець звітного періоду

план

факт

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

Довгострокові зобов'язання, усього

 

 

 

 

 

-

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Короткострокові зобов'язання, усього

 

 

 

 

 

-

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші фінансові зобов'язання, усього

 

 

 

 

 

-

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

-

-

-

-

-

-

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

N
з/п

Марка

Рік придбання

Мета використання

Витрати, усього

Відхилення, +/-
(факт звітного періоду / план звітного періоду)

Виконання, %
(факт звітного періоду / план звітного періоду)

факт відповідного періоду минулого року

план звітного періоду

факт звітного періоду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

-

-

Усього

-

-

-

-

-

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

 

N
з/п

Договір

Марка

Мета використання

Дата початку оренди

Витрати, усього

Відхилення, +/-
(факт звітного періоду /
план звітного періоду)

Виконання, %
(факт звітного періоду / план звітного періоду)

факт відповідного періоду минулого року

план звітного періоду

факт звітного періоду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

Усього

-

-

-

-

-

8. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

N
з/п

Найменування об'єкта

Залучення кредитних коштів

Бюджетне фінансування

Власні кошти (розшифрувати)

Інші джерела (розшифрувати)

Усього

план

факт

відхи-
лення, +/-

виконання, %

план

факт

відхи-
лення, +/-

вико-
нання, %

план

факт

відхи-
лення, +/-

вико-
нання, %

план

факт

відхи-
лення, +/-

вико-
нання, %

план

факт

відхи-
лення, +/-

вико-
нання, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 

 

 

 

-

-

 

 

-

-

 

 

-

-

 

 

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

-

-

 

 

-

-

 

 

-

-

 

 

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

-

-

 

 

-

-

 

 

-

-

 

 

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

-

-

 

 

-

-

 

 

-

-

 

 

-

-

-

-

-

-

Усього

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Відсоток

-

-

 

 

-

-

 

 

-

-

 

 

-

-

 

 

-

-

 

 

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

N
з/п

Найменування об'єкта

Рік початку і закінчення будівництва

Загальна кошторисна вартість

Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду

Незавершене будівництво на початок звітного періоду

Звітний період (рік)

Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)

Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив

освоєння капітальних вкладень

фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього

у тому числі

власні кошти

кредитні кошти

інші джерела (зазначити джерело)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Усього

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

Керівник _____________________
                                        (посада)

_____________________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

____________

Опрос