Идет загрузка документа (53 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка вынесения уполномоченными подразделениями органов Национальной полиции Украины срочного запретительного предписания относительно обидчика

МВД
Порядок, Приказ от 01.08.2018 № 654
действует с 11.09.2018

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.08.2018

м. Київ

N 654

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 серпня 2018 р. за N 965/32417

Про затвердження Порядку винесення уповноваженими підрозділами органів Національної поліції України термінового заборонного припису стосовно кривдника

Відповідно до пункту 18 частини першої статті 23 Закону України "Про Національну поліцію", статей 10 та 25 Закону України "Про запобігання та протидію домашньому насильству", підпункту 23 пункту 4 Положення про Національну поліцію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року N 877, з метою запобігання та протидії домашньому насильству, забезпечення вжиття заходів з негайного його припинення, недопущення продовження чи повторного вчинення

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок винесення уповноваженими підрозділами органів Національної поліції України термінового заборонного припису стосовно кривдника, що додається.

2. Управлінню взаємодії з Національною поліцією Міністерства внутрішніх справ України (Соколовський О. О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра внутрішніх справ України Трояна В. А.

 

Т. в. о. Міністра

С. А. Яровий

ПОГОДЖЕНО:

 

Уповноважений Верховної
Ради України з прав людини

Л. Л. Денісова

Перший заступник Міністра
соціальної політики України

О. Крентовська

Голова Державної
судової адміністрації України

З. В. Холоднюк

 

ПОРЯДОК
винесення уповноваженими підрозділами органів Національної поліції України термінового заборонного припису стосовно кривдника

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру винесення уповноваженими підрозділами органів Національної поліції України термінового заборонного припису стосовно кривдника.

2. Цей Порядок розроблено відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Законів України "Про запобігання та протидію домашньому насильству" та "Про Національну поліцію".

3. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про запобігання та протидію домашньому насильству" та "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків".

II. Процедура винесення термінового заборонного припису стосовно кривдника

1. Терміновий заборонний припис стосовно кривдника (далі - припис) виноситься кривднику уповноваженими підрозділами органів Національної поліції України (далі - уповноважений підрозділ поліції) у разі існування безпосередньої загрози життю чи здоров'ю постраждалої особи з метою негайного припинення домашнього насильства, недопущення його продовження чи повторного вчинення.

2. Припис виноситься за заявою постраждалої особи, а також за власною ініціативою працівника уповноваженого підрозділу поліції за результатами оцінки ризиків.

3. Під час вирішення питання про винесення припису пріоритет надається безпеці постраждалої особи. Зазначена вимога поширюється також на місце спільного проживання (перебування) постраждалої особи та кривдника незалежно від їхніх майнових прав на відповідне житлове приміщення.

4. Припис може містити такі заходи:

зобов'язання залишити місце проживання (перебування) постраждалої особи;

заборона на вхід та перебування в місці проживання (перебування) постраждалої особи;

заборона в будь-який спосіб контактувати з постраждалою особою.

5. При винесенні припису працівник уповноваженого підрозділу поліції отримує пояснення від кривдника, постраждалої особи (її представника), свідка(ів) (у разі наявності).

6. Терміновий заборонний припис стосовно кривдника (додаток 1) складається на бланку, виготовленому друкарським способом згідно з технічним описом бланка термінового заборонного припису стосовно кривдника (додаток 2), на якому проставлено відповідні серію та номер.

7. Усі реквізити припису заповнюються державною мовою, розбірливим почерком, чорнилом чорного або синього кольору.

У разі якщо особа, щодо якої виноситься припис, не володіє українською мовою, припис складається за участю перекладача.

8. Не допускаються закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до припису, а також унесення додаткових записів після того, як припис підписано постраждалою особою (її представником), свідком(ами) (за наявності) та кривдником.

У разі допущення порушень при оформленні припису його заповнений бланк вважається зіпсованим.

9. Припис складається в одному примірнику з утворенням двох копій через самокопіювальний папір. Оригінал припису вручається кривднику під підпис, перша копія - постраждалій особі або її представнику, друга копія залишається у працівника уповноваженого підрозділу поліції.

10. Під час винесення припису в ньому зазначаються:

у рядку "тип, назва населеного пункту" - тип, назва населеного пункту;

у рядку "посада, найменування уповноваженого підрозділу поліції, звання, прізвище, ім'я, по батькові працівника, який виніс терміновий заборонний припис стосовно кривдника" - посада працівника уповноваженого підрозділу поліції, який виніс припис, найменування уповноваженого підрозділу поліції, у якому він служить, звання, прізвище, ім'я та по батькові (повністю, без скорочень);

у рядку "згідно зі статтею 25 Закону України "Про запобігання та протидію домашньому насильству" та з урахуванням існування безпосередньої загрози життю чи здоров'ю постраждалої особи виніс цей терміновий заборонний припис стосовно" - прізвище, ім'я та по батькові особи, яка вчинила домашнє насильство (повністю, без скорочень), стать, дата народження, громадянство, місце проживання, місце реєстрації, номер контактного телефону, місце роботи (навчання), посада;

у рядку "особу встановлено" - назва документа, що посвідчує особу (серія, номер паспорта, дата видачі і назва органу, що його видав, або серія, номер іншого документа, що посвідчує особу, яка вчинила домашнє насильство (службове чи пенсійне посвідчення, студентський квиток тощо), дата видачі і назва органу (установи, підприємства, організації), що його видав(ла));

у рядку "чи притягався(лася) до адміністративної або кримінальної відповідальності" - інформація щодо притягнення особи до адміністративної відповідальності (впродовж року) або кримінальної відповідальності;

у рядку "у зв'язку із скоєнням ним (нею) домашнього насильства" - форма(и) домашнього насильства та стислий зміст правопорушення;

у рядку "стосовно постраждалої особи" - прізвище, ім'я та по батькові постраждалої особи (повністю, без скорочень) із підкресленням ступеня її спорідненості з кривдником відповідно до частин другої та третьої статті 3 Закону України "Про запобігання та протидію домашньому насильству";

у рядку "заходи термінового заборонного припису стосовно кривдника" - захід чи заходи, передбачені частиною другою статті 25 Закону України "Про запобігання та протидію домашньому насильству";

у рядку "Терміновий заборонний припис стосовно кривдника винесений строком" - строк із зазначенням кількості діб, часу та дати винесення припису, часу та дати закінчення дії припису;

у рядку "Особі, стосовно якої винесено терміновий заборонний припис, роз'яснено положення статті 1732 КУпАП про притягнення до відповідальності за невиконання термінового заборонного припису стосовно кривдника, зобов'язання повідомити про місце свого тимчасового перебування уповноважений підрозділ Національної поліції України за місцем учинення домашнього насильства, а також про право оскарження термінового заборонного припису стосовно кривдника до суду" - підпис, прізвище та ініціали особи, якій винесено припис;

у рядку "Підпис працівника уповноваженого підрозділу органів Національної поліції України, який виніс терміновий заборонний припис стосовно кривдника" - підпис, прізвище, ім'я та по батькові працівника уповноваженого підрозділу органів Національної поліції України, який виніс припис;

у рядку "Підпис постраждалої особи (її представника) про отримання копії термінового заборонного припису стосовно кривдника та надання згоди на обробку персональних даних згідно із Законом України "Про захист персональних даних" - підпис, прізвище, ім'я та по батькові постраждалої особи (її представника);

у рядку "Підпис кривдника про отримання термінового заборонного припису стосовно кривдника отримано" - підпис, прізвище, ім'я та по батькові кривдника;

у рядку "Кривдник від підпису відмовився в присутності" - підписи, прізвища, імена та по батькові працівника уповноваженого підрозділу поліції, який виніс припис, постраждалої особи (її представника), свідка(ів) (у разі наявності).

11. Припис підписується працівником уповноваженого підрозділу поліції, який його виніс, постраждалою особою (її представником) і кривдником власноруч на оригіналі та кожній з копій.

12. У разі відмови кривдника підписати припис працівник уповноваженого підрозділу поліції у рядку "Кривдник від підпису відмовився в присутності" ставить власний підпис та пропонує підписати постраждалій особі (її представникові) та свідку(ам) (у разі наявності).

13. Особа, стосовно якої винесено припис, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту припису та пояснення по суті правопорушення, а також викласти мотиви своєї відмови підписати його, які додаються до копії припису працівника уповноваженого підрозділу поліції.

14. Якщо домашнє насильство вчинено кількома особами, працівник уповноваженого підрозділу поліції виносить припис стосовно кожного кривдника окремо.

15. Якщо від домашнього насильства постраждало декілька осіб, працівник уповноваженого підрозділу поліції виносить припис кривднику щодо кожної постраждалої особи.

16. Припис не може містити заходів, передбачених пунктами 1 і 2 частини другої статті 25 Закону України "Про запобігання та протидію домашньому насильству", якщо кривдником є особа, яка на день винесення припису не досягла вісімнадцятирічного віку та має спільне місце проживання (перебування) з постраждалою особою.

17. Припис виноситься строком до 10 діб.

18. Дія припису припиняється в разі застосування до кривдника судом адміністративного стягнення у вигляді адміністративного арешту або обрання щодо нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні.

19. Кривдник, стосовно якого винесено припис, згідно з яким він повинен залишити місце спільного проживання (перебування) з постраждалою особою, зобов'язаний повідомити про місце свого тимчасового перебування уповноважений підрозділ поліції за місцем учинення домашнього насильства.

20. Повідомлення кривдника до уповноваженого підрозділу поліції про місце свого тимчасового перебування фіксується в журналі реєстрації повідомлень про місце тимчасового перебування кривдника, якому винесено терміновий заборонний припис стосовно кривдника (додаток 3).

21. Працівники уповноваженого підрозділу поліції можуть в установленому чинним законодавством України порядку застосовувати поліцейські заходи примусу для виселення з житлового приміщення кривдника, якщо припис передбачає зобов'язання залишити місце проживання (перебування) постраждалої особи, а кривдник відмовляється добровільно його залишити.

22. Особа, стосовно якої винесено припис, може оскаржити його до суду в загальному порядку, передбаченому для оскарження рішень, дій або бездіяльності працівника уповноваженого підрозділу поліції, який виносив припис.

III. Діловодство, пов'язане з винесенням термінового заборонного припису стосовно кривдника

1. Організація забезпечення органів поліції журналами видачі бланків термінових заборонних приписів стосовно кривдника (додаток 4), журналами обліку термінових заборонних приписів стосовно кривдника (додаток 5), журналами реєстрації повідомлень про місце тимчасового перебування кривдника, якому винесено терміновий заборонний припис стосовно кривдника, що передбачені цим Порядком, покладається на керівників територіальних (відокремлених) підрозділів територіальних органів поліції. За наявності технічної можливості журнали ведуться в електронній формі.

2. В уповноважених підрозділах поліції заповнення журналу видачі бланків термінових заборонних приписів стосовно кривдника та видача бланків припису здійснюються посадовою особою, яка за своїми функціональними обов'язками здійснює забезпечення діловодства у справах про адміністративні правопорушення.

3. Винесені приписи обліковуються впродовж доби в журналі обліку термінових заборонних приписів стосовно кривдника та зберігаються у працівника підрозділу превенції уповноваженого підрозділу поліції, який забезпечує організацію роботи із запобігання та протидії домашньому насильству.

У разі відкриття кримінального провадження або оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення з копії припису працівника уповноваженого підрозділу поліції робиться копія, яка долучається до матеріалів.

4. В уповноваженому підрозділі поліції заповнення журналу реєстрації повідомлень про місце тимчасового перебування кривдника, якому винесено терміновий заборонний припис стосовно кривдника, здійснюється працівником чергової служби органів (підрозділів) поліції.

5. Уповноважені підрозділи поліції щороку до 01 липня подають до структурного підрозділу матеріального забезпечення центрального органу управління поліції інформацію про річну потребу в бланках термінового заборонного припису стосовно кривдника на наступний календарний рік.

6. Забезпечення бланками термінового заборонного припису стосовно кривдника покладається на структурний підрозділ матеріального забезпечення центрального органу управління поліції на основі узагальнення наданої уповноваженими підрозділами поліції інформації про необхідну кількість бланкової продукції.

IV. Контроль за додержанням вимог чинного законодавства України під час винесення термінового заборонного припису стосовно кривдника

1. Організація контролю за винесенням припису в уповноважених підрозділах поліції здійснюється їх безпосередніми керівниками.

2. Контроль за додержанням вимог щодо ведення журналу видачі бланків термінових заборонних приписів стосовно кривдника, журналу обліку термінових заборонних приписів стосовно кривдника, журналу реєстрації повідомлень про місце тимчасового перебування кривдника, якому винесено терміновий заборонний припис стосовно кривдника, покладається на заступника начальника уповноваженого підрозділу поліції, визначеного відповідальним за здійснення такого контролю згідно з наказом керівника цього підрозділу.

3. Контроль за дотриманням працівниками уповноважених підрозділів поліції чинного законодавства України під час застосування спеціального заходу протидії домашньому насильству шляхом винесення припису покладається на керівників територіальних (відокремлених) підрозділів територіальних органів поліції.

 

Начальник Управління взаємодії з
Національною поліцією Міністерства
внутрішніх справ України

О. О. Соколовський

 

 
 

Серія АА N 000000

ТЕРМІНОВИЙ ЗАБОРОННИЙ ПРИПИС СТОСОВНО КРИВДНИКА

"___" ____________ 20__ року                                                                                                               _____________________________________
                                                                                                                                                                                                                                            (тип, назва населеного пункту)

Я, _____________________________________________________________________________________________________________________,
(посада, найменування уповноваженого підрозділу поліції, звання, прізвище, ім'я, по батькові працівника, який виніс терміновий заборонний припис стосовно кривдника)

згідно зі статтею 25 Закону України "Про запобігання та протидію домашньому насильству" та з урахуванням існування безпосередньої загрози життю чи здоров'ю постраждалої особи виніс цей терміновий заборонний припис стосовно

____________________________________________________________________________________________________, стать: жін. ; чол. ,
                                                                              (прізвище, ім'я, по батькові особи, яка вчинила домашнє насильство)

дата народження , громадянство _________________, місце проживання _____________________________________________, місце реєстрації __________________________________________________________, номер контактного телефону _____________________, місце роботи (навчання), посада ___________________________________________________________________________________________,

особу встановлено _______________________________________________________________________________________________________,
                                                          (назва документа, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України або спеціальний статус особи, серія, N, ким і коли виданий)

чи притягався(лася) раніше до адміністративної або кримінальної відповідальності: так _______________________________________; ні ,
                                                                                                                                                                                                                          (вказати статті КУпАП або КК України)

у зв'язку зі скоєнням ним (нею) домашнього насильства ________________________________________________________________________
                                                                                                         (підкреслити потрібне: фізичне, економічне, психологічне, сексуальне та викласти стислий зміст правопорушення)

стосовно постраждалої особи ______________________________________________________________________________________________,
                                                                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові особи, яка постраждала від домашнього насильства)

які перебувають у стосунках (підкреслити потрібне): подружжя; колишнє подружжя; наречені; мати (батько) або дитина (діти) одного з подружжя (колишнього подружжя); інший з подружжя (колишнього подружжя); які спільно проживають (проживали) однією сім'єю, але не перебувають (не перебували) у шлюбі між собою, їхні батьки та діти; мають спільну дитину (дітей); батьки (мати, батько) і дитина (діти); дід (баба) та онук (онука); прадід (прабаба); правнук (правнучка); вітчим (мачуха) та пасинок (падчерка); рідний брат і сестра; інші родичі: дядько (тітка) та племінник (племінниця); двоюрідні брати і сестри; двоюрідний дід (баба) та двоюрідний онук (онука); діти подружжя, колишнього подружжя, наречених, осіб, які мають спільну(их) дитину (дітей), яка (які) не є спільною(ими) або всиновленою(ими); опікуни, піклувальники, їхні діти та особи, які перебувають (перебували) під опікою, піклуванням; прийомні батьки; батьки-вихователі; патронатні вихователі, їхні діти та прийомні діти; діти-вихованці, які проживають (проживали) в сім'ї патронатного вихователя; інші родичі, інші особи, які пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки, за умови спільного проживання згідно зі статтею 3 Закону України "Про запобігання та протидію домашньому насильству".

Заходи термінового заборонного припису стосовно кривдника: зобов'язання залишити місце проживання (перебування) постраждалої особи;

                                                                                                                                                 заборона на вхід та перебування в місці проживання (перебування) постраждалої особи;

                                                                                                                                                 заборона в будь-який спосіб контактувати з постраждалою особою.

Терміновий заборонний припис стосовно кривдника винесений строком на _____ діб з ____ год _____ хв та діє до _____ год
                                                                                                                                                                                                                                                           (дата)
 ___ хв
                           (дата)

Особі, стосовно якої винесено терміновий заборонний припис, роз'яснено положення статті 1732 КУпАП про притягнення до відповідальності за невиконання термінового заборонного припису стосовно кривдника, зобов'язання повідомити про місце свого тимчасового перебування уповноважений підрозділ Національної поліції України за місцем учинення домашнього насильства, а також про право оскарження термінового заборонного припису стосовно кривдника до суду _________________________________________________ 
                                                                                                                                                         (підпис, П. І. Б. особи, якій винесено терміновий заборонний припис стосовно кривдника)

Підпис працівника уповноваженого підрозділу органів Національної поліції України, який виніс терміновий заборонний припис стосовно кривдника ______________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                              (підпис, П. І. Б.)

Підпис постраждалої особи (її представника) про отримання копії термінового заборонного припису стосовно кривдника та надання згоди на обробку персональних даних згідно із Законом України "Про захист персональних даних" _________________________________________
                                                                                                                                                                                                                                                     (підпис, П. І. Б.)

Підпис кривдника про отримання термінового заборонного припису стосовно кривдника ___________________________________________
                                                                                                                                                                                                                                                     (підпис, П. І. Б.)

Кривдник від підпису відмовився в присутності

_________________________________________
(підпис працівника уповноваженого підрозділу поліції, який виніс терміновий заборонний припис стосовно кривдника)

________________________________________
(П. І. Б.)

 

________________________________________
(підпис постраждалої особи (її представника))

________________________________________
(П. І. Б.)

 

________________________________________
(підпис свідка(ів) (у разі наявності))

________________________________________
(П. І. Б.)

______________________________________________________________________________________________________________________
(до термінового заборонного припису стосовно кривдника додається (зазначити потрібне))


 

 

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
бланка термінового заборонного припису стосовно кривдника

1. Бланк термінового заборонного припису стосовно кривдника (далі - бланк припису) є комплектом з трьох аркушів паперу розміром 297 х 210 мм (± 0,5) і складається з припису та двох копій. Бланк припису та копії бланку припису надруковано на самокопіювальному папері способом офсетного друку.

2. На бланку припису та копіях бланка припису на відстані 20 мм (± 0,5) від лівого краю (по стороні 210 мм) нанесено лінії перфорації.

3. Текстову інформацію на лицьовому боці надруковано фарбою чорного кольору.

4. Серія складається із двох літер, номер - із шестизначного цифрового показника, що виконуються способом високого друку фарбою чорного кольору, яка під дією ультрафіолетового опромінення набуває свічення зеленого кольору. Серія і номер є однаковими для припису, першої та другої його копій.

5. Для бланка припису використано такі елементи захисту:

1) у текстовій частині бланка припису, першої та другої його копій виконано по шість ліній позитивного мікротексту "ТЕРМІНОВИЙ ЗАБОРОННИЙ ПРИПИС СТОСОВНО КРИВДНИКА", що повторюється;

2) захисну фонову нерегулярну сітку зі стилізованим зображенням емблеми Національної поліції України для припису виконано зеленим кольором, для першої копії - рожевим кольором, для другої - блакитним кольором;

3) фарбою, невидимою при денному світлі, яка під дією ультрафіолетового опромінення набуває свічення зеленого кольору, на приписі, першій та другій копіях виконано стилізовані зображення малого Державного Герба України

6. Кількість комплектів бланків приписів у блоці - 20.

7. Після останнього комплекту бланків приписів блок комплектується чистою картонною сторінкою.

8. Бланки приписів перед лінією перфорації (по стороні 210 мм) скріплено двома скобами.

 

ЖУРНАЛ N ______
реєстрації повідомлень про місце тимчасового перебування кривдника, якому винесено терміновий заборонний припис стосовно кривдника

______________________________________________________________________
(найменування територіального (відокремленого) підрозділу територіального органу поліції)

Розпочато: "___" ____________ 20__ року
Закінчено: "___" ____________ 20__ року

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові особи, якій винесено терміновий заборонний припис стосовно кривдника,
та місце проживання

Дата винесення термінового заборонного припису стосовно кривдника та строк дії

Серія та номер бланка термінового заборонного припису стосовно кривдника

Адреса винесення термінового заборонного припису стосовно кривдника

Адреса тимчасового перебування кривдника

Дата й час повідомлення про місце тимчасового перебування кривдника

Посада, звання, прізвище, ім'я, по батькові, підпис працівника уповноваженого підрозділу поліції, який прийняв повідомлення від кривдника про місце тимчасового перебування

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ
видачі бланків термінових заборонних приписів стосовно кривдника

____________________________________________________________________
(найменування територіального (відокремленого) підрозділу територіального органу поліції)

Розпочато: "___" ____________ 20__ року
Закінчено: "___" ____________ 20__ року

N
з/п

Дата видачі бланка(ів) термінового заборонного припису стосовно кривдника

Серія та номер бланка(ів) термінового заборонного припису стосовно кривдника

Бланк(и) термінового заборонного припису стосовно кривдника отримав (посада, звання, прізвище, ім'я, по батькові, підпис працівника уповноваженого підрозділу поліції)

Відмітка про прийняття пошкодженого (зіпсованого) або невикористаного бланка(ів) термінового заборонного припису стосовно кривдника (серія та номер бланка(ів) термінового заборонного припису стосовно кривдника, дата, посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис працівника уповноваженого підрозділу поліції)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ
обліку термінових заборонних приписів стосовно кривдника

______________________________________________________________________
(найменування територіального (відокремленого) підрозділу територіального органу поліції)

Розпочато: "___" ____________ 20__ року
Закінчено: "___" ____________ 20__ року

N
з/п

Дата обліку

Серія та номер бланка термінового заборонного припису стосовно кривдника

Посада, звання, прізвище, ім'я, по батькові, працівника уповноваженого підрозділу поліції, який виніс терміновий заборонний припис стосовно кривдника

Прізвище, ім'я, по батькові особи, якій винесено терміновий заборонний припис стосовно кривдника, дата народження та місце проживання

Дата й час вчинення домашнього насильства та стислий зміст правопорушення

Відмітки про виконання термінового заборонного припису стосовно кривдника

Номер справи, де зберігається терміновий заборонний припис стосовно кривдника

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

____________

Опрос