Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Порядку совершения нотариальных действий нотариусами Украины

Минюст
Приказ от 27.08.2018 № 2785/5
действует с 28.08.2018

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.08.2018

м. Київ

N 2785/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 серпня 2018 р. за N 961/32413

Про затвердження Змін до Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України

Відповідно до підпункту 69 пункту 4, пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228, з метою вдосконалення та уточнення порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року N 296/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 лютого 2012 року за N 282/20595 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту приватного права (Ференс О. М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Начальникам головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі забезпечити належне виконання цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Бернацьку Н. І.

 

Перший заступник Міністра

Н. Бернацька

 

ЗМІНИ
до Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України

1. У розділі I:

1) у пункті 5 глави 3 цифри "16" замінити цифрами "14";

2) у главі 7:

у пункті 3:

слова "нерухоме майно відповідно до закону" замінити словами "земельну ділянку та об'єкт нерухомого майна";

після слів "таке право" доповнити словами "або у зв'язку із втратою, пошкодженням чи псуванням відповідного державного акта на право власності, свідоцтва про право власності на нерухоме майно";

в абзаці другому пункту 7:

слова "власником (власниками) частини належного йому (їм) майна" замінити словами "або оформлення спадщини на частку майна";

після слів "співвласники у спільній частковій" доповнити словом "(сумісній)";

після слів " (чи частку від частки)" доповнити словами "або видається свідоцтво про право на спадщину на таку частку у разі смерті одного із співвласників";

3) пункт 1 глави 13 викласти в такій редакції:

"1. Нотаріус відмовляє у вчиненні нотаріальної дії у випадках, передбачених Законом.".

2. У розділі II:

1) у пункті 7 глави 1:

абзац другий підпункту 7.4 виключити;

підпункт 7.6 після слова "недійсним" доповнити словами "або про розірвання такого договору";

2) у главі 2:

підпункт 1.8 пункту 1 викласти в такій редакції:

"1.8. При посвідченні правочину щодо відчуження нерухомого майна відчужувач цього майна подає заяву про наявність/відсутність прав малолітніх та неповнолітніх дітей, недієздатних чи обмежено дієздатних осіб на користування цим майном. З метою перевірки відсутності прав малолітніх та неповнолітніх дітей, недієздатних чи обмежено дієздатних осіб на користування відчужуваним нерухомим майном нотаріус має право додатково витребовувати від підприємств, установ і організацій відомості та документи, необхідні для вчинення такого правочину.";

у пункті 2:

у підпункті 2.1:

слова "підготовці до посвідчення" замінити словом "посвідченні";

після слова "відсутність" доповнити словами "податкової застави,";

у підпункті 2.2:

після слова "заставу" слова "нерухомого та" виключити;

після слів "податкової застави" доповнити словами "за даними Державного реєстру обтяжень рухомого майна, про що виготовляються відповідні витяги";

у пункті 4:

у підпункті 4.1:

в абзаці четвертому:

слово "державного" виключити;

слова "про прийняття рішення" замінити словами "або рішення місцевої ради";

абзац п'ятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци шостий - дев'ятий вважати відповідно абзацами п'ятим - восьмим;

в абзаці шостому:

слово "продаж" замінити словом "приватизацію";

слово "державних" виключити;

в абзаці сьомому слова "або протоколу засідання конкурсної комісії" виключити;

підпункт 4.8 виключити;

3) у підпункті 6.1 пункту 6 глави 7 слова "зміст яких не суперечить закону і які не мають характеру правочинів та не містять у собі відомостей, що порочать честь і гідність людини" замінити словами "крім тих, які відповідно до закону або за вимогою сторін підлягають нотаріальному посвідченню";

4) у пункті 1 глави 10:

підпункт 1.3 після слова "стану" доповнити словами "або за безпосереднім доступом до реєстру актів цивільного стану";

підпункт 1.4 після слів "свідоцтва про смерть спадкодавця" доповнити словами "або відсутності інформації в реєстрі";

абзац перший підпункту 1.13 доповнити словами ", або іншим документом, що може підтверджувати відповідний факт (копія актового запису про смерть, домова книга тощо)";

5) у главі 12:

у пункті 3:

підпункт 3.1 викласти в такій редакції:

"3.1. Свідоцтво про придбання арештованого нерухомого майна з прилюдних торгів видається нотаріусом на підставі акта про проведені публічні торги, складеного державним виконавцем та затвердженого начальником відповідного відділу державної виконавчої служби або приватним виконавцем.";

підпункт 3.2 викласти в такій редакції:

"3.2. В акті про проведені електронні торги зазначається така інформація:

ким, коли і де проводилися електронні торги;

стисла характеристика реалізованого майна;

прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - переможця електронних торгів, серія та номер документа, що посвідчує її особу, місце проживання (у разі якщо переможцем електронних торгів є юридична особа, зазначаються її найменування, місцезнаходження та код за ЄДРПОУ);

сума, внесена переможцем електронних торгів за придбане майно;

прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи (найменування юридичної особи) - боржника, її місце проживання (місцезнаходження);

дані про документи, що підтверджують право власності боржника на майно;

номер лота реалізованого майна.";

підпункти 3.3 - 3.6 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 3.7, 3.8 вважати відповідно підпунктами 3.3, 3.4;

підпункт 3.3 викласти в такій редакції:

"3.3. Свідоцтво про придбання нерухомого майна, що було предметом іпотеки, видається нотаріусом на підставі копії акта про реалізацію предмета іпотеки, складеного державним виконавцем та затвердженого начальником (заступником начальника) відповідного органу державної виконавчої служби або приватним виконавцем.";

підпункт 4.1 пункту 4 доповнити словами "за умови надання договору купівлі-продажу, оформленого відповідно до статті 50 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

 

Директор Департаменту
приватного права

О. М. Ференс

Опрос