Идет загрузка документа (210 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке эмиссии облигаций внутренних местных займов и их обращения

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Положение, Решение от 14.06.2018 № 391
действует с 11.08.2018

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

14.06.2018

м. Київ

N 391

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 липня 2018 р. за N 808/32260

Про затвердження Положення про порядок емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", частини другої статті 9 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", пункту 11 Порядку здійснення місцевих запозичень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року N 110, Закону України від 16 листопада 2017 року N 2210-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу, що додається.

2. Дія цього рішення поширюється на Верховну Раду Автономної Республіки Крим або міську раду, що від свого імені прийняла рішення про емісію облігацій внутрішніх місцевих позик, з дати набрання чинності цим рішенням.

3. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів (Хохлова Н.) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій (Юшкевич О.) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

6. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Лібанова М.

 

Голова Комісії

Т. Хромаєв

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу

I. Загальні положення

1. Це Положення встановлює порядок здійснення емісії, обігу облігацій внутрішніх місцевих позик (далі - облігації), реєстрації в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - реєструвальний орган) випуску облігацій, реєстрації випуску облігацій та затвердження проспекту облігацій, звіту про результати емісії облігацій, реструктуризації боргових зобов'язань, надання до реєструвального органу звіту про наслідки погашення та скасування реєстрації випуску цих облігацій, анулювання викуплених емітентом облігацій.

2. У цьому Положенні терміни вживаються у таких значеннях:

власники облігацій - фізичні та юридичні особи, резиденти і нерезиденти, які набули права власності на облігації відповідно до законодавства;

дефолт - одна або декілька обставин, визначених проспектом облігацій або рішенням про емісію облігацій підприємств, які становлять порушення обов'язків емітента або особи, яка надає забезпечення за облігаціями, свідчать про можливість такого порушення в майбутньому або завдають шкоди правам та/або інтересам власників облігацій та за настання яких власники облігацій набувають права, визначені проспектом облігацій або рішенням про емісію облігацій таких облігацій. У разі відсутності у проспекті облігацій або рішенні про емісію облігацій зазначених обставин ними визначаються обставини щодо неспроможності емітента облігацій виплатити власникам облігацій у строк, встановлений проспектом облігацій або рішенням про емісію облігацій, відсоткового доходу за облігації та/або погасити частину чи повну вартість облігацій;

дострокове погашення облігацій - сукупність дій емітента та власників облігацій, що здійснюються в установленому цим Положенням порядку на підставі прийнятого емітентом рішення про дострокове погашення та пов'язані з виконанням емітентом зобов'язань за облігаціями шляхом виплати власникам облігацій номінальної вартості облігацій і доходу за такими облігаціями (якщо це передбачено рішенням про емісію цінних паперів або проспектом цінних паперів), до настання строків погашення облігацій, передбачених рішенням про емісію облігацій та/або проспектом облігацій, та скасування реєстрації випуску облігацій;

емітент облігацій (далі - емітент) - Верховна Рада Автономної Республіки Крим або міська рада (далі - Рада), що від свого імені розміщує облігації і бере на себе зобов'язання, що випливають з умов розміщення цих облігацій, перед власниками облігацій;

істотні умови запозичення - вид, розмір, валюта, строк, відсотки за користування запозиченням та строки їх сплати, а також розмір основної суми боргу;

кваліфіковані інвестори у фінансові інструменти (далі - кваліфіковані інвестори) - інвестори у фінансові інструменти, які володіють вміннями, досвідом та знаннями в галузі ринків капіталу, достатніми для прийняття ними інвестиційних рішень щодо вчинення правочинів щодо фінансових інструментів.

Терміни:

"андерайтинг", "відсоткові облігації", "викуп цінних паперів", "випуск цінних паперів", "дисконтні облігації", "емісія", "міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів", "обіг цінних паперів", "облігація місцевої позики", "перший власник", "розміщення цінних паперів", "проспект цінних паперів", "строк обігу облігацій" вживаються відповідно до Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок";

"реструктуризація боргових зобов'язань" - відповідно до Порядку здійснення місцевих запозичень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року N 110.

3. Емітент подає до реєструвального органу документи на реєстрацію випуску облігацій, реєстрацію випуску облігацій та затвердження проспекту облігацій за умови отримання погодження Міністерством фінансів України обсягу та умов здійснення запозичення.

4. Рішення про здійснення запозичення у формі емісії облігацій Рада приймає відповідно до законодавства.

Сукупний обсяг запозичень до місцевого бюджету шляхом емісії облігацій місцевих позик не може перевищувати обсягу дефіциту бюджету розвитку спеціального фонду місцевого бюджету на відповідний рік.

5. Кошти від розміщення облігацій, які отримує емітент, залучаються для фінансування бюджету розвитку бюджету Рад та використовуються для створення, приросту чи оновлення стратегічних об'єктів довготривалого користування або об'єктів, які забезпечують виконання завдань Рад, спрямованих на задоволення інтересів населення Автономної Республіки Крим і територіальних громад міст.

6. Видатки на обслуговування місцевого боргу здійснюються за рахунок коштів загального фонду місцевого бюджету.

Видатки місцевого бюджету на обслуговування місцевого боргу не можуть перевищувати 10 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету протягом будь-якого бюджетного періоду, коли планується обслуговування місцевого боргу.

7. Щодо кожного розміщення облігацій емітент приймає окреме рішення про емісію облігацій.

Розміщення облігацій здійснюється емітентом шляхом укладання договорів з першими власниками відповідно до рішення про емісію облігацій та проспекту облігацій (у разі його оформлення).

8. Розміщення облігацій здійснюється серед заздалегідь визначеного кола осіб, кількість некваліфікованих інвесторів серед яких не може дорівнювати або перевищувати 150 осіб, крім випадку здійснення публічної пропозиції облігацій емітентом у процесі емісії.

9. У процесі емісії облігацій може здійснюватись публічна пропозиція.

У разі здійснення публічної пропозиції облігацій проспект може не оформлятись.

10. Емітент може розміщувати відсоткові та дисконтні облігації.

11. Емітент може розміщувати звичайні (незабезпечені) та забезпечені облігації.

Облігації можуть вважатися забезпеченими, якщо емітентом укладаються відповідні договори поруки непогашення основної суми боргу / непогашення основної суми боргу та невиплати доходу за облігаціями або якщо емітенту видається гарантія щодо погашення основної суми боргу / погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями.

Облігації вважаються забезпеченими порукою, якщо емітент визначив їх такими в рішенні про емісію облігацій та проспекті облігацій (у разі його оформлення) та уклав відповідний договір поруки з поручителем щодо забезпечення виконання зобов'язання щодо погашення основної суми боргу / погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями.

Облігації вважаються забезпеченими гарантією, якщо емітент визначив їх такими в рішенні про емісію облігацій та проспекті облігацій (у разі його оформлення) та гарант (банк, інша фінансова установа) гарантує перед власниками облігацій виконання емітентом зобов'язання щодо погашення основної суми боргу / погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями.

Емітент повинен враховувати, що розмір забезпечення, отриманого від поручителя(ів), гаранта(ів), не має перевищувати розміру власного капіталу такого(их) поручителя(ів), гаранта(ів).

Емітент повинен враховувати, що розмір забезпечення, отриманого від поручителя(ів), гаранта(ів), з урахуванням раніше наданих ним порук та/або гарантій, не має перевищувати розміру власного капіталу такого(их) поручителя(ів), гаранта(ів).

12. Облігація має номінальну вартість, визначену в національній валюті, а якщо це передбачено рішенням про емісію облігацій та проспектом облігацій (у разі його оформлення), - в іноземній валюті.

Облігація має номінальну вартість, визначену в національній валюті, кратну 1 гривні, а якщо це передбачено рішенням про емісію облігацій та проспектом облігацій (у разі його оформлення), - в іноземній валюті, кратну одиниці такої іноземної валюти.

13. Під час укладення договорів із першими власниками відсоткові облігації оплачуються за ціною не нижче номінальної.

Продаж облігацій здійснюється в національній валюті, а якщо це передбачено законодавством та рішенням про емісію облігацій та проспектом облігацій (у разі його оформлення), - в іноземній валюті з урахуванням законодавства про валютне регулювання.

14. Відсоткова ставка розрахунку доходу за облігаціями не може перевищувати розміру відсотків за запозиченнями шляхом розміщення облігацій, затвердженого рішенням Ради та погодженого Міністерством фінансів України.

Відсотковий дохід за облігаціями повинен виплачуватися в розмірі та в строк, встановлені рішенням про емісію облігацій та проспектом облігацій (у разі його оформлення).

Відсотковий дохід за облігаціями, номінальна вартість яких визначена в іноземній валюті, виплачується в іноземній валюті, у якій виражена номінальна вартість цих облігацій, з урахуванням законодавства про валютне регулювання або в національній валюті.

15. Під час обігу облігацій власник облігацій має право звернутися до емітента з вимогою викупити оплачені власником облігації.

Емітент зобов'язаний здійснити викуп облігацій у їх власників у випадках, визначених рішенням про емісію облігацій та проспектом облігацій (у разі його оформлення) як випадки обов'язкового викупу облігацій. При цьому рішення про емісію облігацій та проспект облігацій (у разі його оформлення) має містити порядок прийняття рішення про викуп облігацій у їх власників, порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій, порядок встановлення ціни викупу облігацій і строк, протягом якого облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу.

16. Обіг облігацій дозволяється після реєстрації реєструвальним органом звіту про результати емісії облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.

17. Перехід права власності на облігації емітента до іншої особи не є підставою для звільнення емітента від виконання зобов'язань, що підтверджуються облігацією.

18. Визнання реєструвальним органом емісії облігацій недобросовісною, порядок тимчасового зупинення та поновлення розміщення облігацій, а також порядок визнання емісії облігацій недійсною відбуваються відповідно до нормативно-правового акта реєструвального органу, що встановлює порядок визнання емісії цінних паперів недобросовісною та недійсною.

19. Погашення облігацій здійснюється виключно грошима відповідно до рішення про емісію облігацій та проспекту облігацій (у разі його оформлення).

Строк погашення облігацій не повинен перевищувати одного року з дати початку погашення (в межах відповідного бюджетного періоду).

Погашення облігацій, номінальну вартість яких визначено в іноземній валюті, здійснюється в іноземній валюті, у якій виражено номінальну вартість цих облігацій, з урахуванням законодавства про валютне регулювання або в національній валюті.

20. Випуск облігацій може бути погашений достроково за ініціативою емітента або за вимогою власників облігацій.

Дострокове погашення облігацій за ініціативою емітента дозволяється у разі, якщо така можливість передбачена рішенням про емісію облігацій та проспектом облігацій (у разі його оформлення), яким мають бути визначені порядок прийняття рішення про дострокове погашення випуску облігацій, повідомлення власників облігацій про здійснення дострокового погашення облігацій, порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій і строк, у який облігації мають бути пред'явлені їх власниками для дострокового погашення.

Дострокове погашення облігацій за вимогою їх власників дозволяється у випадках, передбачених рішенням про емісію облігацій та проспектом облігацій (у разі його оформлення), яким мають бути визначені порядок прийняття рішення про дострокове погашення випуску облігацій, встановлення ціни дострокового погашення облігацій, строк, у який облігації можуть бути пред'явлені для дострокового погашення.

21. Копії документів, подання яких до реєструвального органу визначено цим Положенням, вважаються засвідченими в установленому порядку, якщо на таких копіях проставлено підпис уповноваженої особи емітента.

22. У разі якщо документи, які подаються відповідно до вимог цього Положення, містять більше ніж один аркуш, вони мають бути пронумеровані та прошнуровані.

23. Кваліфікованими інвесторами є:

1) міжнародні фінансові організації;

2) іноземні держави та їх центральні банки;

3) держава Україна в особі уповноважених нею органів державної влади, Національний банк України;

4) професійні учасники ринку цінних паперів, банки та страхові компанії;

5) юридичні особи, у тому числі створені за законодавством іншої держави, якщо вони відповідають принаймні двом з таких критеріїв:

підсумок балансу становить не менше 20 мільйонів євро по курсу Національного банку України станом на день останньої річної звітності;

річний чистий дохід від реалізації товарів, робіт і послуг за останній фінансовий рік становить не менше 40 мільйонів євро по курсу Національного банку України станом на день останньої річної звітності;

власні кошти становлять не менше 2 мільйонів євро по курсу Національного банку України станом на день останньої річної звітності.

II. Порядок здійснення емісії облігацій

1. Емісія облігацій серед заздалегідь визначеного кола осіб без здійснення публічної пропозиції здійснюється за такими етапами:

1) затвердження міського бюджету (бюджету Автономної Республіки Крим) на відповідний рік з дефіцитом за спеціальним фондом та проекту рішення про здійснення запозичення у формі емісії облігацій;

2) отримання погодження Міністерством фінансів України обсягу та умов здійснення запозичення;

3) прийняття Радою рішення про здійснення запозичення у формі емісії облігацій, що має містити відомості про:

мету запозичення;

істотні умови запозичення;

можливість дострокового погашення облігацій;

можливість викупу облігацій;

можливість прийняття рішення про відмову від розміщення облігацій;

можливість реструктуризації боргових зобов'язань;

можливість анулювання викуплених облігацій;

визначення за потреби уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження щодо:

оформлення та підписання рішення про емісію облігацій;

укладення з Національним банком України договору про обслуговування випуску цінних паперів;

залучення до розміщення андеррайтера (у разі потреби);

зміни дат початку та закінчення розміщення облігацій (у межах відповідного бюджетного періоду);

затвердження результатів емісії облігацій;

затвердження звіту про результати емісії облігацій;

викупу облігацій у випадках, передбачених рішенням про емісію облігацій;

дострокового закінчення розміщення облігацій (за умови, що на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено);

повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії облігацій уповноваженим органом емітента, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії облігацій;

проведення дій щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення облігацій;

4) укладення у разі потреби договору з андеррайтером;

5) подання до реєструвального органу заяви, рішення про емісію облігацій і всіх необхідних документів для реєстрації випуску облігацій;

6) реєстрація реєструвальним органом випуску облігацій та видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій;

7) укладення з Національним банком України договору про обслуговування випусків цінних паперів;

8) присвоєння облігаціям міжнародного ідентифікаційного номера;

9) оформлення та депонування тимчасового глобального сертифіката в Національному банку України;

10) розміщення облігацій;

11) затвердження результатів емісії облігацій уповноваженим органом емітента;

12) затвердження звіту про результати емісії облігацій уповноваженим органом емітента;

13) подання до реєструвального органу заяви і всіх необхідних документів для реєстрації звіту про результати емісії облігацій;

14) реєстрація реєструвальним органом звіту про результати емісії облігацій та видача свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій;

15) оприлюднення звіту про результати емісії облігацій у спосіб, визначений Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок", не пізніше 3 робочих днів після реєстрації цього звіту реєструвальним органом;

16) оформлення та депонування глобального сертифіката в Національному банку України.

2. Розміщення облігацій здійснюється емітентом самостійно або із залученням андеррайтера(ів), що уклав(ли) з емітентом договір про андеррайтинг.

Протягом установленого в рішенні про емісію облігацій та проспекті облігацій (у разі його оформлення) строку розміщення першим власником подається заява про придбання облігацій, укладається договір купівлі-продажу облігацій відповідно до умов рішення про емісію облігацій. Кожен інвестор у цінні папери має оплатити вартість облігацій у повному обсязі до дати затвердження результатів емісії облігацій.

3. Строк укладення договорів з першими власниками щодо відчуження облігацій у процесі розміщення облігацій зазначається в рішенні про емісію облігацій та проспекті облігацій (у разі його оформлення) і не може перевищувати двох місяців з дати початку розміщення облігацій, але в межах бюджетного періоду.

4. Емісія облігацій шляхом публічної пропозиції здійснюється за такими етапами:

1) затвердження міського бюджету (бюджету Автономної Республіки Крим) на відповідний рік з дефіцитом за спеціальним фондом та проекту рішення про здійснення запозичення у формі емісії облігацій;

2) отримання погодження Міністерством фінансів України обсягу та умов здійснення запозичення;

3) прийняття Радою рішення про здійснення запозичення у формі емісії облігацій, що має містити відомості про:

мету запозичення;

істотні умови запозичення;

здійснення публічної пропозиції;

можливість дострокового погашення облігацій;

можливість викупу облігацій;

можливість прийняття рішення про відмову від розміщення облігацій;

можливість реструктуризації боргових зобов'язань;

можливість анулювання викуплених облігацій;

визначення за потреби уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження щодо:

оформлення та підписання рішення про емісію облігацій;

оформлення проспекту облігацій, додатків до проспекту облігацій;

оформлення публічної пропозиції облігацій;

укладення з Національним банком України договору про обслуговування випуску цінних паперів;

залучення до розміщення андеррайтера (у разі потреби);

зміни дат початку та закінчення розміщення облігацій (у межах відповідного бюджетного періоду);

затвердження результатів емісії облігацій;

затвердження звіту про результати емісії облігацій;

викупу облігацій у випадках, передбачених рішенням про емісію облігацій;

дострокового закінчення розміщення облігацій (за умови, що на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено);

повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії облігацій уповноваженим органом емітента, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії облігацій;

проведення дій щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення облігацій шляхом публічної пропозиції;

4) укладення у разі потреби договору з андеррайтером;

5) подання до реєструвального органу заяви, рішення про емісію облігацій і всіх необхідних документів для реєстрації випуску облігацій, випуску облігацій та затвердження проспекту облігацій (у разі оформлення проспекту облігацій);

6) реєстрація реєструвальним органом випуску облігацій, випуску облігацій та затвердження проспекту облігацій (у разі оформлення проспекту облігацій) та видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій;

7) оприлюднення емітентом затвердженого проспекту облігацій шляхом та у строки, визначені статтею 381 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" (у разі оформлення проспекту);

8) оприлюднення емітентом не пізніше наступного робочого дня у спосіб, визначений для оприлюднення проспекту, повідомлення про те, яким чином оприлюднено проспект і де з ним можна ознайомитися потенційним інвесторам (у разі оформлення проспекту);

9) укладення з Національним банком України договору про обслуговування випусків цінних паперів;

10) присвоєння облігаціям міжнародного ідентифікаційного номера;

11) оформлення та депонування тимчасового глобального сертифіката в Національному банку України;

12) подання до реєструвального органу документів про здійснення публічної пропозиції облігацій;

13) оприлюднення емітентом публічної пропозиції облігацій у спосіб, передбачений статтею 381 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок";

14) розміщення облігацій шляхом публічної пропозиції;

15) затвердження результатів емісії облігацій уповноваженим органом емітента;

16) затвердження звіту про результати емісії облігацій уповноваженим органом емітента;

17) подання до реєструвального органу заяви і всіх необхідних документів для реєстрації звіту про результати емісії облігацій;

18) реєстрація реєструвальним органом звіту про результати емісії облігацій та видача свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій;

19) оприлюднення звіту про результати емісії облігацій у спосіб, визначений Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок", не пізніше 3 робочих днів після реєстрації цього звіту реєструвальним органом;

20) оформлення та депонування глобального сертифіката в Національному банку України.

5. Кількість розміщених облігацій не може перевищувати кількості облігацій, визначеної у рішенні про емісію облігацій та проспекті облігацій (у разі його оформлення).

6. Перехід права власності на облігації від першого власника до емітента у період після закінчення строку розміщення облігацій та до дати реєстрації реєструвальним органом звіту про результати емісії облігацій і видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій дозволяється у разі:

незатвердження уповноваженим органом емітента у встановлені законодавством строки результатів розміщення облігацій;

визнання емісії недійсною;

відмови реєструвального органу в реєстрації звіту про результати емісії облігацій.

7. У разі прийняття реєструвальним органом рішення про визнання емісії облігацій недійсною протягом етапів, передбачених підпунктами 10 - 12 пункту 1, підпунктами 14 - 16 пункту 4 цього розділу, емітент (уповноважений орган емітента):

персонально повідомляє перших власників облігацій про визнання емісії облігацій недійсною;

повертає першим власникам внески, внесені ними в оплату за облігації, емісію яких визнано недійсною, в порядку та строк, визначені рішенням про емісію облігацій, проспектом облігацій (у разі його оформлення), але не більше шести місяців з моменту прийняття рішення про визнання емісії облігацій недійсною.

8. У разі прийняття рішення про відмову від емісії облігацій після початку розміщення облігацій емітент (уповноважений орган емітента):

протягом 5 робочих днів після прийняття рішення про відмову від емісії оприлюднює інформацію про відмову від емісії облігацій в загальнодоступній інформаційній базі даних реєструвального органу про ринок цінних паперів та на власному веб-сайті; персонально повідомляє осіб, які відповідно до рішення про емісію облігацій є учасниками такого розміщення, про відмову від емісії облігацій;

зупиняє розміщення облігацій (якщо відповідне рішення прийнято до дати закінчення розміщення облігацій, визначеної рішенням про емісію облігацій, проспектом облігацій (у разі його оформлення));

повертає першим власникам внески, внесені ними в оплату за облігації, в порядку та строк, визначені в рішенні про емісію облігацій, проспекті облігацій (у разі його оформлення), але не пізніше 30 календарних днів з моменту прийняття рішення про відмову від емісії облігацій;

подає до реєструвального органу заяву та всі необхідні документи для реєстрації звіту про результати емісії облігацій та скасування реєстрації випуску облігацій.

9. У разі незатвердження у встановлені Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок" строки результатів емісії облігацій органом емітента, уповноваженим приймати рішення про затвердження результатів емісії облігацій, емітент:

персонально повідомляє перших власників облігацій протягом 5 робочих днів;

повертає першим власникам внески, внесені ними в оплату за облігації, в порядку та строк, визначені в рішенні про емісію облігацій, проспекті облігацій (у разі його оформлення), але не більше шести місяців з дати закінчення розміщення облігацій, визначеної рішенням про емісію облігацій, проспектом облігацій (у разі його оформлення);

подає до реєструвального органу заяву та всі необхідні документи для скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.

III. Реєстрація випуску облігацій, реєстрація випуску облігацій та затвердження проспекту облігацій, реєстрація звіту про результати емісії облігацій

1. Порядок реєстрації випуску облігацій, реєстрації випуску облігацій та затвердження проспекту облігацій, реєстрації звіту про результати емісії облігацій

1. Реєстрація випуску облігацій, реєстрація випуску облігацій та затвердження проспекту облігацій, реєстрація звіту про результати емісії облігацій є підставою для внесення відповідної інформації до Державного реєстру випусків цінних паперів.

2. Реєстрація реєструвальним органом випуску облігацій, реєстрація випуску облігацій та затвердження проспекту облігацій, реєстрація звіту про результати емісії облігацій не може розглядатися як гарантія їх вартості.

3. У разі оформлення емітентом проспекту облігацій реєстрація випуску облігацій та затвердження проспекту облігацій здійснюється реєструвальним органом одночасно.

4. Реєструвальний орган:

1) здійснює реєстрацію випуску облігацій (без здійснення публічної пропозиції облігацій) або відмовляє у відповідній реєстрації протягом 25 робочих днів після надходження заяви, рішення про емісію облігацій і всіх необхідних документів для реєстрації випуску облігацій;

2) здійснює реєстрацію випуску облігацій / реєстрацію випуску облігацій та затвердження проспекту облігацій (у разі здійснення публічної пропозиції облігацій) або відмовляє у відповідній реєстрації (затвердженні) після надання всіх необхідних документів протягом:

20 робочих днів;

10 робочих днів - у разі якщо в емітента наявні облігації, допущені до торгів на фондовій біржі, та/або здійснювалася публічна пропозиція таких облігацій;

3) здійснює реєстрацію звіту про результати емісії облігацій або відмовляє в реєстрації протягом 25 робочих днів з дати отримання заяви та всіх необхідних документів для реєстрації звіту про результати емісії облігацій;

4) повертає у передбачений підпунктами 1 - 3 цього пункту строк документи емітентові без розгляду в разі їх подання не в повному обсязі або з порушенням встановлених реєструвальним органом вимог до їх оформлення.

5. У разі якщо рішення про емісію облігацій, звіт про результати емісії облігацій та/або інші подані документи не відповідають вимогам законодавства та/або містять неповну чи недостовірну інформацію, та/або містять розбіжності між своїми положеннями, реєструвальний орган невідкладно, але не пізніше завершення передбачених пунктом 4 цієї глави строків інформує про це емітента та зазначає зміни, доповнення та/або пояснення, які необхідно подати у зв'язку з цим. У такому разі строк, передбачений пунктом 4 цієї глави, розпочинається з дня отримання реєструвальним органом запитуваних відповідно до цього пункту документів та/або пояснень.

Реєструвальний орган має право здійснювати перевірку відомостей, що містяться в поданих документах. До закінчення встановленого для реєстрації строку реєструвальний орган може запросити подання додаткових документів, які підтверджують дані, наведені в документах, поданих емітентом для реєстрації випуску облігацій, випуску облігацій та затвердження проспекту облігацій, звіту про результати емісії облігацій.

6. Принцип мовчазної згоди не застосовується до процесу реєстрації випуску облігацій, реєстрації випуску облігацій та затвердження проспекту облігацій.

7. Після реєстрації випуску облігацій, реєстрації випуску облігацій та затвердження проспекту облігацій емітенту видається тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик (додаток 1), яке є підставою для присвоєння облігаціям міжнародного ідентифікаційного номера, укладання з Національним банком України договору про обслуговування емісії цінних паперів, оформлення та депонування тимчасового глобального сертифіката.

8. Після реєстрації випуску облігацій, щодо яких емітентом прийнято рішення про емісію облігацій без здійснення публічної пропозиції, уповноважена особа реєструвального органу протягом 3 робочих днів подає Національному банку України перелік осіб, які відповідно до рішення про емісію облігацій є учасниками розміщення, та розпорядження про заборону здійснення переказу облігацій з рахунку в цінних паперах емітента на рахунки в цінних паперах депозитарних установ для подальшого зарахування депозитарними установами прав на ці облігації на рахунки в цінних паперах депонентів, які не визначені рішенням про емісію облігацій як учасники такого розміщення за формою, наведеною у додатку 2 до цього Положення.

9. У разі виникнення будь-яких змін, помилок або виявлення неточностей щодо інформації, яка міститься у проспекті та може вплинути на оцінку цінних паперів, емітент зобов'язаний внести відповідні зміни та/або доповнення до такого проспекту в порядку, встановленому нормативно-правовим актом реєструвального органу щодо здійснення публічної пропозиції цінних паперів.

Затвердження змін та/або доповнень до проспекту облігацій, оформлених у вигляді додатків, здійснюється у порядку, встановленому нормативно-правовим актом реєструвального органу щодо здійснення публічної пропозиції цінних паперів.

10. Одночасно з реєстрацією звіту про емісію облігацій реєструвальний орган видає емітенту свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик (додаток 3) на суму, що відповідає загальній номінальній вартості розміщених облігацій, та анулює тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій.

11. Датою отримання документів є дата реєстрації таких документів, поданих у паперовій формі, у відповідному підрозділі реєструвального органу, який виконує функції реєстрації вхідної кореспонденції.

Документи в електронній формі додаються до документів, поданих у паперовій формі. Емітент відповідає за відповідність інформації, яка міститься в документах, поданих в електронній формі, та інформації, яка міститься в документах, поданих у паперовій формі.

12. Затверджений проспект облігацій засвідчується підписом уповноваженої особи реєструвального органу, штампом "ЗАТВЕРДЖЕНО" і печаткою реєструвального органу, зареєстрований звіт про результати емісії облігацій засвідчується підписом уповноваженої особи реєструвального органу, штампом "ЗАРЕЄСТРОВАНО" або написом "ЗАРЕЄСТРОВАНО" і печаткою реєструвального органу.

Один примірник затвердженого проспекту облігацій, зареєстрованого звіту про результати емісії облігацій після затвердження/реєстрації повертається емітенту.

13. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій видається емітенту одночасно з примірником зареєстрованого звіту про результати емісії облігацій.

14. За письмовим зверненням емітента, поданим до реєструвального органу до прийняття реєструвальним органом рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації випуску облігацій / випуску та затвердження проспекту облігацій, рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації звіту про результати емісії облігацій, реєструвальний орган може повернути всі документи, подані для реєстрації випуску облігацій / випуску та затвердження проспекту облігацій, реєстрації звіту про результати емісії облігацій, на доопрацювання.

15. Підставами для повернення емітентові без розгляду документів, поданих для реєстрації випуску облігацій є:

подання документів не в повному обсязі;

подання документів, оформлених з порушенням вимог цього Положення.

16. Підставами для відмови в реєстрації випуску облігацій є:

невідповідність поданих документів вимогам законодавства;

наявність розбіжностей між різними положеннями поданих документів, недостовірність, незрозумілість та/або неповнота інформації у поданих документах;

порушення встановленого законодавством порядку прийняття рішення про емісію акцій;

визнання емісії акцій недобросовісною;

місцезнаходження емітента відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань є тимчасово окупована територія України або територія проведення антитерористичної операції.

У разі здійснення емісії облігацій шляхом публічної пропозиції затвердження проспекту облігацій здійснюється одночасно та за умови реєстрації випуску облігацій.

17. Підставами для відмови в реєстрації звіту про результати емісії облігацій є:

порушення вимог законодавства щодо емісії цінних паперів, зокрема порушення встановленого порядку прийняття рішення про затвердження результатів емісії;

визнання емісії облігацій недобросовісною;

встановлення невідповідності поданих документів вимогам законодавства.

18. Повідомлення емітента про прийняте реєструвальним органом рішення щодо реєстрації випуску облігацій, реєстрації випуску облігацій та затвердження проспекту облігацій, реєстрації звіту про результати емісії облігацій, реєстрації реструктуризації боргових зобов'язань за запозиченням шляхом випуску облігацій, скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій здійснюється засобами телекомунікаційного зв'язку.

Повідомлення про відмову в реєстрації випуску облігацій, реєстрації випуску облігацій та затвердженні проспекту облігацій, реєстрації звіту про результати емісії облігацій, реєстрації реструктуризації боргових зобов'язань за запозиченням шляхом випуску облігацій, скасуванні реєстрації випуску облігацій та анулюванні тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій доводиться до відома емітента письмово шляхом направлення емітенту розпорядження про відмову в реєстрації випуску облігацій, реєстрації випуску облігацій та затвердженні проспекту облігацій, реєстрації звіту про результати емісії облігацій, реєстрації реструктуризації боргових зобов'язань за запозиченням шляхом випуску облігацій, скасуванні реєстрації випуску облігацій та анулюванні тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій за формою, наведеною у додатку 4 до цього Положення, яке має містити обґрунтовані підстави відмови.

Повідомлення про повернення без розгляду документів, поданих для реєстрації випуску облігацій, реєстрації випуску облігацій та затвердження проспекту облігацій, реєстрації звіту про результати емісії облігацій доводиться до емітента письмово шляхом направлення емітенту відповідного листа, що містить обґрунтовані підстави залишення документів без розгляду.

19. У разі відмови в реєстрації випуску облігацій, реєстрації випуску облігацій та затвердженні проспекту облігацій, реєстрації реструктуризації боргових зобов'язань за запозиченням шляхом випуску облігацій усі подані документи залишаються в реєструвальному органі.

У разі відмови в реєстрації звіту про результати емісії облігацій, скасуванні реєстрації випуску облігацій та анулюванні тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій усі подані документи залишаються в реєструвальному органі. Оригінал тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій повертається емітенту.

20. У разі якщо в реєстрації випуску облігацій, реєстрації випуску облігацій та затвердженні проспекту облігацій, реєстрації реструктуризації боргових зобов'язань за запозиченням шляхом випуску облігацій, скасуванні реєстрації випуску облігацій та анулюванні свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій відмовлено з мотивів, які емітент вважає необґрунтованими, він може звернутися до суду.

2. Документи, які подаються для реєстрації випуску облігацій / реєстрації випуску облігацій та затвердження проспекту облігацій

1. Для реєстрації випуску облігацій, реєстрації випуску облігацій та затвердження проспекту облігацій емітент не пізніш як протягом 60 днів після прийняття рішення про емісію облігацій подає до реєструвального органу:

1) заяву про реєстрацію випуску / реєстрацію випуску та затвердження проспекту облігацій, складену згідно з додатком 5 до цього Положення;

2) копію бюджету Ради (зі змінами) на відповідний рік з дефіцитом бюджету розвитку спеціального фонду, оформлену та засвідчену в установленому порядку;

3) копію рішення Ради про здійснення запозичення у формі випуску облігацій, засвідчену в установленому порядку;

4) рішення про емісію облігацій, що повинно бути пронумероване, прошнуроване, підписане уповноваженою особою уповноваженого органу емітента;

Рішення про емісію облігацій внутрішніх місцевих позик має містити відомості згідно з додатком 6 до цього Положення (у разі неоформлення проспекту облігацій) або згідно з додатком 7 до цього Положення (у разі оформлення проспекту облігацій);

5) копію документа, що підтверджує погодження Міністерством фінансів України обсягу та умов здійснення запозичення, засвідчену в установленому порядку;

6) проспект облігацій (у разі оформлення емітентом проспекту облігацій при здійсненні розміщення облігацій шляхом публічної пропозиції) у двох примірниках, що має бути оформлений відповідно до Положення про здійснення публічної пропозиції цінних паперів.

У разі емісії облігацій, у випадках, встановлених законодавством, проспект може на вибір емітента складатися з базового проспекту, що містить всю важливу інформацію про емітента, та документа про цінні папери, щодо яких здійснюється публічна пропозиція, разом з анотацією, оформлених відповідно до вимог, встановлених нормативно-правовим актом реєструвального органу щодо здійснення публічної пропозиції цінних паперів.

У разі оформлення проспекту облігацій у випадках, встановлених реєструвальним органом, проспект може на вибір емітента складатися з базового проспекту, що містить всю важливу інформацію про емітента, та документа про цінні папери (облігації), щодо яких здійснюється публічна пропозиція, разом з анотацією, оформлених відповідно до вимог, встановлених нормативно-правовим актом реєструвального органу щодо здійснення публічної пропозиції цінних паперів;

7) копію договору з Національним банком України про обслуговування випусків цінних паперів (у разі наявності), засвідчену в установленому порядку;

8) копії відповідних документів, що підтверджують надання емітентом повноважень уповноваженим органам та уповноваженим особам Ради підписувати документи, пов'язані зі здійсненням запозичень, засвідчені в установленому порядку;

9) нотаріально засвідчені копії договорів, що підтверджують відповідне забезпечення; фінансову звітність поручителя/гаранта у повному обсязі за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску облігацій, засвідчену підписами керівника поручителя/гаранта й аудитора (аудиторської фірми); фінансову звітність поручителя/гаранта за звітний рік, що передував року, в якому подаються документи для реєстрації випуску облігацій / реєстрації випуску облігацій та затвердження проспекту облігацій, засвідчену підписами поручителя/гаранта й аудитора (аудиторської фірми); відповідні аудиторські висновки; довідку з переліком раніше наданих порук/гарантій, засвідчену підписом керівника поручителя/гаранта (подаються у разі прийняття рішення про емісію забезпечених облігацій);

10) копію договору андеррайтингу, засвідчену в установленому порядку (подається у разі, якщо емітент прийняв рішення про залучення андеррайтера(ів) до розміщення облігацій).

2. Якщо документи, зазначені у підпункті 2 пункту 1 цієї глави, є у публічному доступі в результаті їх оприлюднення на веб-сайті емітента, емітент може не подавати паперових копій таких документів.

У такому разі емітент подає довідку, підписану уповноваженою особою уповноваженого органу емітента, що має містити посилання на веб-сторінку, на якій оприлюднено такі документи, яка включає універсальний покажчик місцезнаходження (Universal Resource Locator) (URL-адресу), доменне ім'я, місцезнаходження сторінки та назву файлу.

3. Документи, які подаються у разі відмови від розміщення облігацій

1. Емітент до дати початку розміщення облігацій, визначеної у рішенні про емісію облігацій та проспекті облігацій (у разі його оформлення), може прийняти рішення про відмову від емісії облігацій.

2. У разі прийняття такого рішення емітент наступного робочого дня, але не пізніше ніж за 5 робочих днів до дати початку розміщення облігацій, визначеної у рішенні про емісію облігацій та проспекті облігацій (у разі його оформлення), має подати до реєструвального органу такі документи для касування реєстрації випуску облігацій та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій:

1) заяву про скасування реєстрації випуску облігацій внутрішніх місцевих позик та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик, складену згідно з додатком 8 до цього Положення;

2) рішення про відмову від емісії облігацій, засвідчене в установленому порядку;

3) оригінал тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.

4. Подання документів про здійснення публічної пропозиції облігацій у процесі їх емісії

1. Не пізніше ніж за 3 робочі дні до дати початку розміщення облігацій емітент подає до реєструвального органу:

1) заяву про надання публічної пропозиції облігацій, яка має відповідати вимогам нормативно-правового акта реєструвального органу щодо здійснення публічної пропозиції цінних паперів;

2) публічну пропозицію облігацій, що має бути пронумерована, прошнурована, підписана уповноваженою особою уповноваженого органу емітента.

Публічна пропозиція облігацій має відповідати вимогам нормативно-правового акта реєструвального органу щодо здійснення публічної пропозиції цінних паперів;

3) документ, що підтверджує повноваження особи, яка підписала публічну пропозицію облігацій.

2. Емітент повинен оприлюднити публічну пропозицію облігацій у спосіб, визначений статтею 381 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", не пізніше останнього робочого дня, що передує даті початку розміщення облігацій.

5. Документи, які подаються для реєстрації звіту про результати емісії облігацій

1. У разі якщо протягом строку розміщення облігацій, зазначеного у рішенні про емісію облігацій та проспекті облігацій (у разі його оформлення), було укладено хоча б один договір з першими власниками, у 15-денний строк з дня затвердження результатів емісії облігацій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, емітент повинен подати до реєструвального органу документи, необхідні для реєстрації звіту про результати емісії облігацій:

1) заяву про реєстрацію звіту про результати емісії облігацій внутрішніх місцевих позик, складену згідно з додатком 9 до цього Положення;

2) звіт про результати емісії облігацій внутрішніх місцевих позик, складений згідно з додатком 10 до цього Положення;

3) оригінал тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій;

4) рішення про затвердження результатів емісії облігацій, звіту про результати емісії облігацій, засвідчене в установленому порядку;

5) рішення про дострокове закінчення розміщення облігацій (у разі прийняття такого рішення), засвідчене в установленому порядку;

6) довідку, підписану уповноваженою особою емітента, з переліком внесків, унесених в оплату за облігації, із зазначенням дат і номерів укладених договорів, реквізитів платіжних документів, з наданням копій документів, засвідчених в установленому порядку, які підтверджують оплату першими власниками вартості розміщених облігацій.

2. У разі якщо протягом строку розміщення облігацій, зазначеного у рішенні про емісію облігацій та проспекті облігацій (у разі його оформлення), не було укладено жодного договору з першими власниками у процесі розміщення облігацій, у 15-денний строк з дня затвердження результатів емісії облігацій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, емітент повинен подати до реєструвального органу такі документи:

1) заяву про реєстрацію звіту про результати емісії облігацій;

2) звіт про результати емісії облігацій;

3) оригінал тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій;

4) рішення про затвердження результатів емісії облігацій, засвідчене в установленому порядку.

3. У разі якщо після початку розміщення облігацій, який зазначено у рішенні про емісію облігацій та проспекті облігацій (у разі його оформлення), уповноваженим органом емітента прийнято рішення про відмову від емісії облігацій, у 15-денний строк з дня затвердження результатів емісії облігацій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, емітент повинен подати до реєструвального органу такі документи:

1) заяву про реєстрацію звіту про результати емісії облігацій;

2) звіт про результати емісії облігацій;

3) рішення уповноваженого органу емітента про відмову від емісії облігацій, засвідчене в установленому порядку;

4) рішення про затвердження результатів емісії облігацій, звіту про результати емісії облігацій, яке прийнято після повернення внесків, унесених в оплату за облігації, засвідчене в установленому порядку;

5) довідку, підписану уповноваженою особою емітента, з переліком внесків, унесених в оплату за облігації, із зазначенням дат та номерів укладених договорів, реквізитів платіжних документів, з наданням копій документів, засвідчених в установленому порядку, які підтверджують оплату першими власниками вартості розміщених облігацій;

6) довідку, підписану уповноваженою особою емітента, про повернення внесків, унесених в оплату за облігації, усім особам, які зробили ці внески (із зазначенням внеску, його вартості, дати повернення) з наданням копій документів, засвідчених в установленому порядку, які підтверджують повернення внесків, унесених в оплату за облігації;

7) виписку про стан рахунку в цінних паперах емітента;

8) оригінал тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.

4. Звіт про результати емісії облігацій подається до реєструвального органу в двох примірниках.

Звіт про результати емісії облігацій повинен бути підписаний керівником уповноваженого органу емітента, якому надано повноваження щодо затвердження результатів емісії облігацій, підписаний уповноваженою особою емітента, підписаний уповноваженою особою Національного банку України та засвідчений печаткою зазначеного банку, підписаний керівником андеррайтера, якщо емітент користувався його послугами.

6. Документи, які подаються у разі незатвердження результатів емісії облігацій

1. У разі незатвердження уповноваженим органом емітента в установлені Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок" строки результатів емісії облігацій емітент не пізніше 15 календарних днів з дати закінчення строку повернення внесків, унесених в оплату за облігації, або 15 календарних днів з дати закінчення строку для затвердження результатів емісії облігацій (у разі якщо протягом строку розміщення облігацій, який зазначено у рішенні про емісію облігацій та проспекті облігацій (у разі його оформлення), не було укладено жодного договору з першими власниками у процесі розміщення облігацій) подає до реєструвального органу такі документи для скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій:

1) заяву про скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик;

2) довідку про емісію облігацій, засвідчену підписом уповноваженої особи емітента, складену згідно з додатком 11 до цього Положення;

3) довідку, підписану уповноваженою особою емітента, з переліком внесків, унесених в оплату за облігації, із зазначенням дат та номерів укладених договорів, реквізитів платіжних документів, з наданням копій документів, засвідчених в установленому порядку, які підтверджують оплату першими власниками вартості розміщених облігацій;

4) довідку, підписану уповноваженою особою емітента, про повернення внесків, унесених в оплату за облігації, усім особам, які зробили ці внески (із зазначенням внеску, його вартості, дати повернення) з наданням копій документів, засвідчених в установленому порядку, які підтверджують повернення внесків, унесених в оплату за облігації;

5) виписку про стан рахунку в цінних паперах емітента;

6) оригінал тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.

2. Підставою для відмови в скасуванні реєстрації випуску облігацій та анулюванні тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій у разі незатвердження уповноваженим органом емітента результатів емісії облігацій є невідповідність поданих документів вимогам цього Положення; наявність розбіжностей між різними положеннями поданих документів, недостовірність та/або неповнота інформації у поданих документах.

IV. Реєстрація реструктуризації боргових зобов'язань за запозиченням шляхом випуску облігацій

1. Рішення про реструктуризацію боргових зобов'язань за запозиченням, здійсненим шляхом емісії облігацій (далі - реструктуризація), приймається у разі, якщо таку можливість передбачено рішенням про емісію облігацій та за умови отримання письмової згоди власників облігацій.

Реструктуризація боргових зобов'язань не вважається новим запозиченням.

2. Реструктуризація підлягає реєстрації у реєструвальному органі не пізніше дати початку погашення облігацій.

3. Рішення про реєстрацію реструктуризації або про відмову в реєстрації реструктуризації приймається відповідним рішенням реєструвального органу.

4. Реструктуризацію погоджує Міністерство фінансів України.

5. Для реєстрації реструктуризації емітент подає до реєструвального органу такі документи:

1) заяву про реєстрацію реструктуризації боргових зобов'язань за запозиченням шляхом емісії облігацій внутрішніх місцевих позик, складену згідно з додатком 12 до цього Положення;

2) копію рішення про реструктуризацію, оформлену та засвідчену в установленому порядку;

3) копію документа, що підтверджує погодження реструктуризації Міністерством фінансів України, засвідчену в установленому порядку;

4) копії реєстру власників відповідного випуску облігацій, складеного на дату, що передує дню прийняття рішення про реструктуризацію, та письмових заяв власників облігацій відповідного випуску облігацій про згоду на проведення реструктуризації (у разі якщо власником облігацій є фізична особа, заява про згоду на проведення реструктуризації засвідчується в нотаріальному порядку), засвідчені в установленому порядку.

6. Реєструвальний орган протягом 15 календарних днів з дня надходження заяви та всіх необхідних документів приймає рішення про реєстрацію або відмову від реєстрації реструктуризації боргових зобов'язань.

7. Підставою для відмови в реєстрації реструктуризації боргових зобов'язань є невідповідність поданих документів вимогам цього Положення; наявність розбіжностей між різними положеннями поданих документів, недостовірність та/або неповнота інформації у поданих документах.

V. Погашення, анулювання, скасування реєстрації випуску облігацій

1. Скасування реєстрації випуску облігацій

1. Реєструвальний орган здійснює скасування реєстрації випуску облігацій та анулює тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій у разі:

відмови від емісії облігацій;

якщо протягом строку розміщення облігацій, який зазначено у рішенні про емісію облігацій та проспекті облігацій (у разі його оформлення), не було укладено жодного договору з першими власниками;

незатвердження у встановлені законодавством строки результатів емісії облігацій;

визнання емісії облігацій недійсною.

2. Уповноважена особа реєструвального органу видає розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання тимчасового свідоцтва за формою, наведеною у додатку 13 до цього Положення, у разі:

1) прийняття емітентом рішення про відмову від емісії облігацій - на підставі поданих емітентом документів, визначених пунктом 2 глави 3 розділу III цього Положення.

Розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій видається протягом 5 робочих днів з дати отримання реєструвальним органом відповідних документів;

2) незатвердження у встановлені законодавством строки результатів емісії облігацій - на підставі поданих емітентом документів, визначених пунктом 1 глави 6 розділу III цього Положення.

Розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій видається протягом 25 робочих днів з дати отримання реєструвальним органом відповідних документів;

3) якщо протягом строку укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення облігацій, який зазначено у рішенні про емісію облігацій та проспекті облігацій (у разі його оформлення), не було укладено жодного договору з першими власниками, - на підставі поданих емітентом документів, визначених пунктом 2 глави 5 розділу III цього Положення.

Розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій видається одночасно з реєстрацією звіту про результати емісії облігацій;

4) якщо після початку розміщення облігацій уповноваженим органом емітента прийнято рішення про відмову від емісії облігацій, - на підставі поданих емітентом документів, визначених пунктом 3 глави 5 розділу III цього Положення.

Розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій видається одночасно з реєстрацією звіту про результати емісії облігацій;

5) прийняття реєструвальним органом рішення про визнання емісії недійсною відповідно до Порядку про визнання емісії цінних паперів недобросовісною та недійсною.

3. Реєструвальний орган здійснює скасування реєстрації випуску облігацій та анулює свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій у разі:

погашення (дострокового погашення) облігацій у повному обсязі;

якщо до настання строків погашення облігацій емітент здійснив викуп усіх облігацій випуску та прийняв рішення про анулювання викуплених облігацій.

4. Уповноважена особа реєструвального органу видає розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання свідоцтва за формою, наведеною у додатку 14 до цього Положення, у разі:

1) погашення (дострокового погашення) облігацій у повному обсязі - на підставі поданих емітентом документів, визначених пунктом 2 глави 2 цього розділу.

Розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій видається протягом 15 робочих днів з дати отримання звіту про наслідки погашення (про дострокове погашення) облігацій;

2) якщо до настання строків погашення облігацій емітент здійснив викуп всіх облігацій випуску та прийняв рішення про анулювання викуплених облігацій, - на підставі поданих емітентом документів, визначених пунктом 5 глави 3 цього розділу.

Розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій видається протягом 15 робочих днів з дати отримання документів, визначених пунктом 5 глави 3 цього розділу.

5. Реєструвальний орган протягом 2 робочих днів з дати видачі розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання свідоцтва (тимчасового свідоцтва) про реєстрацію випуску облігацій направляє його емітенту та Національному банку України.

6. Реєструвальний орган забезпечує оприлюднення інформації про скасування реєстрації випуску облігацій на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом 1 робочого дня з дати видачі відповідного розпорядження.

7. На підставі розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання свідоцтва (тимчасового свідоцтва) про реєстрацію випуску облігацій реєструвальний орган вносить відповідні зміни до Державного реєстру випусків цінних паперів.

2. Погашення (дострокове погашення) облігацій

1. Погашення відсоткових і дисконтних облігацій здійснюється виключно грошима.

Строк погашення облігацій не повинен перевищувати одного року з дати початку погашення (в межах бюджетного періоду).

Погашення облігацій, номінальну вартість яких визначено в іноземній валюті, здійснюється в іноземній валюті, у якій виражено номінальну вартість цих облігацій, з урахуванням законодавства про валютне регулювання або в національній валюті.

Випуск облігацій може бути погашений достроково за ініціативою емітента або за вимогою власників облігацій.

Дострокове погашення облігацій за ініціативою емітента дозволяється у разі, якщо таку можливість передбачено рішенням про емісію облігацій та проспектом облігацій (у разі його оформлення), яким має бути визначено порядок прийняття рішення уповноваженим органом емітента про дострокове погашення випуску облігацій, повідомлення власників облігацій про здійснення дострокового погашення облігацій, порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій і строк, у який облігації мають бути пред'явлені їх власниками для дострокового погашення.

Дострокове погашення облігацій за вимогою їх власників дозволяється у разі, якщо таку можливість передбачено рішенням про емісію облігацій та проспектом облігацій (у разі його оформлення), яким визначено порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій, строк, у який облігації можуть бути пред'явлені для дострокового погашення.

Кошти на дострокове погашення облігацій мають бути передбачені в бюджеті розвитку спеціального фонду місцевого бюджету в бюджетному періоді, в якому здійснюється дострокове погашення облігацій.

2. Емітент не пізніше 15 днів після закінчення строку погашення випуску облігацій, зазначеного у рішенні про емісію облігацій та проспекті облігацій (у разі його оформлення), а у разі дострокового погашення облігацій - не пізніше 15 календарних днів після закінчення дострокового погашення випуску облігацій, подає до реєструвального органу такі документи:

1) заяву про подання звіту про наслідки погашення (про дострокове погашення) облігацій внутрішніх місцевих позик, складену згідно з додатком 15 до цього Положення;

2) звіт про наслідки погашення облігацій внутрішніх місцевих позик, складений згідно з додатком 16 до цього Положення;

3) звіт про дострокове погашення облігацій внутрішніх місцевих позик (у разі прийняття рішення про дострокове погашення), складений згідно з додатком 17 до цього Положення;

4) довідку, що містить інформацію щодо підтвердження факту виконання емітентом зобов'язань перед власниками, зокрема реквізити платіжних документів тощо, підписану керівником;

5) оригінал свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій;

6) копію рішення про дострокове погашення облігацій (у разі прийняття рішення про дострокове погашення), засвідчену в установленому порядку.

Рішення про дострокове погашення облігацій має містити таку інформацію:

підстави для прийняття рішення;

порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску облігацій;

ціну дострокового погашення облігацій, порядок її встановлення та розрахунок;

дати початку та закінчення строку, в який облігації мають бути пред'явлені для дострокового погашення;

7) копію бюджету міста (з відповідними змінами за наявності) на дату початку погашення (дострокового погашення) облігацій, засвідчену в установленому порядку.

3. Звіт про наслідки погашення (про дострокове погашення) облігацій подається в одному примірнику. Звіт має бути підписаний уповноваженою особою емітента, уповноваженою особою Національного банку України та засвідчений печаткою зазначеного банку.

3. Анулювання викуплених емітентом облігацій

1. У разі якщо до настання строків погашення облігацій емітент здійснив викуп усіх облігацій випуску та прийняв рішення про анулювання викуплених облігацій, протягом 15 календарних днів з дати прийняття такого рішення емітент подає до реєструвального органу такі документи для зупинення обігу облігацій:

1) заяву про зупинення обігу облігацій внутрішніх місцевих позик, складену згідно з додатком 18 до цього Положення;

2) копію(ї) рішення (рішень) про викуп облігацій (подається у разі здійснення викупу облігацій у їх власників у випадках, визначених у рішенні про емісію облігацій та проспекті облігацій (у разі його оформлення) як випадки обов'язкового викупу облігацій), засвідчену(і) в установленому порядку.

Рішення про викуп облігацій має містити таку інформацію:

підстави для прийняття рішення;

порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про викуп облігацій;

ціну викупу облігацій, порядок її встановлення та розрахунок;

дати початку та закінчення строку, у який облігації мають бути пред'явлені для викупу;

3) копію рішення про анулювання викуплених облігацій, засвідчену в установленому порядку;

4) копію документа про стан рахунку в цінних паперах емітента, що підтверджує здійснення емітентом викупу всіх облігацій одного випуску, за формою, встановленою внутрішніми документами Національного банку України, засвідчену в установленому порядку.

Уповноважена особа реєструвального органу на підставі поданих документів видає розпорядження про зупинення обігу облігацій за формою, наведеною у додатку 19 до цього Положення, протягом 15 робочих днів з дати їх надходження до реєструвального органу.

2. У разі якщо до настання строків погашення облігацій, обіг яких зупинено відповідно до пункту 1 цієї глави, емітент прийняв рішення щодо скасування рішення про анулювання викуплених облігацій, емітент подає до реєструвального органу такі документи для відновлення обігу облігацій:

1) заяву про відновлення обігу облігацій, складену згідно з додатком 20 до цього Положення;

2) копію рішення про скасування рішення про анулювання викуплених облігацій, засвідчену в установленому порядку.

Уповноважена особа реєструвального органу на підставі поданих документів видає розпорядження про відновлення обігу облігацій за формою, наведеною у додатку 21 до цього Положення, протягом 15 робочих днів з дати їх надходження до реєструвального органу.

3. Реєструвальний орган протягом 3 робочих днів з дати видачі розпорядження про зупинення/відновлення обігу облігацій направляє його емітенту та Національному банку України.

4. Реєструвальний орган забезпечує оприлюднення інформації про зупинення/відновлення обігу облігацій на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом 1 робочого дня з дати видачі відповідного розпорядження.

5. Для скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій, обіг яких зупинено відповідно до пункту 1 цієї глави, емітент подає до реєструвального органу такі документи:

1) заяву про скасування реєстрації випуску облігацій внутрішніх місцевих позик, складену згідно з додатком 22 до цього Положення;

2) копію документа (довідки) про стан рахунку в цінних паперах емітента, що підтверджує здійснення емітентом викупу всіх облігацій випуску, засвідчену в установленому порядку;

3) копію довідки про стан рахунку в цінних паперах емітента, що підтверджує здійснення емітентом викупу всіх облігацій випуску на дату здійснення безумовної операції щодо обмеження здійснення операцій у системі депозитарного обліку з облігаціями цього випуску, засвідчену в установленому порядку;

4) оригінал свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.

 

Т. в. о. директора департаменту
корпоративного управління
та корпоративних фінансів

Н. Хохлова

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

ТИМЧАСОВЕ СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку засвідчує, що випуск облігацій, який здійснюється
_____________________________________________________________________________________,
                                                                              (найменування емітента, код за ЄДРПОУ)

на загальну суму

_________________________________________
(сума словами)

гривень

номінальною вартістю

_________________________________________
(сума словами)

гривень,

забезпечених/незабезпечених (звичайних):

відсоткових іменних _______________________________________________________

штук

на суму __________________________________________________________________

гривень,

дисконтних іменних _______________________________________________________

штук

на суму __________________________________________________________________

гривень

внесено до Державного реєстру випусків цінних паперів.

Реєстраційний N __/1-I-20-Т.

Дата реєстрації "___" ____________ 20__ року.

_____________________________
(уповноважена особа)

___________
(підпис)

М. П.

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ N - КФ - ЗР- ОВМП

м. Київ

"___" ____________ 20__ року

Уповноважена особа реєструвального органу ______________________________________________
                                                                                                                         (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
на підставі ______________ Положення про порядок емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 червня 2018 року N 391, та відповідно до документів, поданих на реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик без здійснення публічної пропозиції ________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                (найменування емітента, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ)

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Заборонити Національному банку України здійснювати переказ облігацій внутрішніх місцевих позик (Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик від "___" ____________ 20__ року N _______) з рахунку в цінних паперах емітента на рахунки в цінних паперах депозитарних установ для подальшого зарахування депозитарними установами прав на ці облігації внутрішніх місцевих позик на рахунки в цінних паперах депонентів, які не визначені рішенням про емісію облігації внутрішніх місцевих позик як учасники такого розміщення.

__________________
                   (посада)

____________
(підпис)

            М. П.

__________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик

 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку засвідчує, що випуск облігацій, який здійснюється
_____________________________________________________________________________________,
                                                                      (найменування емітента, код за ЄДРПОУ)

на загальну суму

_____________________________
(сума словами)

гривень

номінальною вартістю

_____________________________
(сума словами)

гривень,

забезпечених/незабезпечених (звичайних):

відсоткових іменних _________________________________________________________

штук

на суму ____________________________________________________________________

гривень,

дисконтних іменних _________________________________________________________

штук

на суму ____________________________________________________________________

гривень,

внесено до Державного реєстру випусків цінних паперів.

Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик від "___" ____________ 20__ року N _______) з рахунку в цінних паперах емітента на рахунки в цінних паперах депозитарних року N _______, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, вважати таким, що анульоване.

Реєстраційний N ___/1-I-200.

Дата реєстрації "___" ____________ 20__ року.

Дата видачі "___" ____________ 20__ року.

__________________
  (уповноважена особа)

____________
(підпис)

            М. П.

__________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ N В

м. _____________

"___" ____________ 20__ року

Уповноважена особа реєструвального органу ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                              (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
на підставі ______________ Положення про порядок емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 червня 2018 року N 391, та відповідно до документів, поданих
_____________________________________________________________________________________
                                                (найменування емітента цінних паперів, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ)
на реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик / реєстрацію випуску та затвердження проспекту облігацій внутрішніх місцевих позик / реєстрацію звіту про результати емісії облігацій внутрішніх місцевих позик / реєстрацію реструктуризації боргових зобов'язань за запозиченням шляхом випуску облігацій / скасування реєстрації випуску облігацій внутрішніх місцевих позик та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик,

УСТАНОВИЛА:

_____________________________________________________________________________________
                                                         (перелік порушень, виявлених під час розгляду документів)

Враховуючи вищезазначене та на підставі _________________________________________________
                                                                                                                                   (зазначення підстав відмови)

ПОСТАНОВЛЯЄ:

відмовити ____________________________________________________________________________
                                                                                            (найменування емітента цінних паперів)
в реєстрації випуску облігацій внутрішніх місцевих позик / реєстрації випуску та затвердженні проспекту облігацій внутрішніх місцевих позик / реєстрації звіту про результати емісії облігацій внутрішніх місцевих позик / реєстрації реструктуризації боргових зобов'язань за запозиченням шляхом випуску облігацій / скасуванні реєстрації випуску облігацій внутрішніх місцевих позик та анулюванні тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик.

__________________
                 (посада)

____________
(підпис)

М. П.

__________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку
"___" ____________ 20__ року N _____

 

ЗАЯВА
про реєстрацію випуску / реєстрацію випуску та затвердження проспекту облігацій внутрішніх місцевих позик

Повне найменування емітента

 

Код за ЄДРПОУ

 

Місцезнаходження

 

Засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта)

 

Спосіб розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик (шляхом публічної пропозиції, без здійснення публічної пропозиції)

 

Орган, який прийняв рішення про емісію облігацій внутрішніх місцевих позик

 

Дата, номер рішення про емісію облігацій внутрішніх місцевих позик

 

Дата реєстрації базового проспекту облігацій внутрішніх місцевих позик (у разі його наявності), дата реєстрації останніх змін до проспекту облігацій внутрішніх місцевих позик (якщо такі зміни вносились)

 

Загальна номінальна вартість облігацій внутрішніх місцевих позик, які планується розмістити

 

Загальна кількість облігацій внутрішніх місцевих позик, які планується розмістити

 

Характеристика облігацій внутрішніх місцевих позик: іменні; відсоткові/дисконтні; звичайні (незабезпечені)/забезпечені

 

Номінальна вартість облігації внутрішніх місцевих позик

 

___________________
               (посада)

___________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

Рішення про емісію облігацій внутрішніх місцевих позик
(у разі неоформлення проспекту облігацій)

1. Інформація про емітента та його фінансово-господарський стан

1

Загальна інформація про емітента:

1)

повне найменування

 

2)

скорочене найменування (за наявності)

 

3)

код за ЄДРПОУ

 

4)

місцезнаходження

 

5)

засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта)

 

6)

дата державної реєстрації емітента; орган, що здійснив державну реєстрацію емітента

 

7)

строк, після завершення якого закінчуються повноваження цього складу Ради, що є емітентом облігацій

 

2

Інформація про формування місцевого бюджету на поточний рік:

1)

доходи бюджету (загальний обсяг, обсяг загального фонду, обсяг спеціального фонду, у тому числі обсяг бюджету розвитку)

 

2)

витрати бюджету: видатки бюджету (загальний обсяг, обсяг видатків загального фонду, спеціального фонду за функціональною та відомчою класифікацією видатків), кошти на погашення основної суми боргу

 

3)

граничний обсяг дефіциту бюджету за спеціальним фондом

 

3

Інформація про фінансовий стан емітента в поточному році та протягом п'яти останніх років:

1)

інформація про виконання місцевого бюджету

 

2)

інформація про надання гарантій щодо виконання боргових зобов'язань

 

3)

інформація про стан виконання зобов'язань щодо розрахунків за місцевим боргом

 

4

Інформація про грошові зобов'язання емітента:

1)

які існують на дату прийняття рішення про емісію облігацій (про здійснення запозичення у формі емісії облігацій):

 

 

кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину)

 

 

кредитор за кожним укладеним кредитним правочином

 

 

сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином

 

 

вид валюти зобов'язання

 

 

строк і порядок виконання кредитного правочину

 

 

відомості про остаточну суму зобов'язання за кредитним правочином

 

 

рішення судів щодо виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином

 

2)

які не було виконано:

 

 

кредитні правочини та зміни до них (номер, дата укладання правочину, сторони, вид правочину)

 

 

кредитор за кожним укладеним кредитним правочином

 

 

сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином

 

 

вид валюти зобов'язання

 

 

строк і порядок виконання кредитного правочину

 

 

дата виникнення прострочення зобов'язання за кредитним правочином, його розмір і стадія погашення

 

 

рішення судів щодо виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином

 

5

Інша інформація*

 

2. Інформація про облігації внутрішніх місцевих позик, щодо яких прийнято рішення про емісію

1

Дата, номер рішення про емісію облігацій (про здійснення запозичення у формі емісії облігацій); найменування органу, який прийняв рішення; порядок прийняття рішення про емісію облігацій внутрішніх місцевих позик

 

2

Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик (конкретні обсяги та напрями використання)

 

3

Джерела погашення та виплати доходу за облігаціями внутрішніх місцевих позик

 

4

Інформація про облігації внутрішніх місцевих позик, які пропонуються до розміщення:

1)

параметри випуску:

 

характеристика облігацій (іменні; відсоткові/дисконтні; звичайні (незабезпечені)/забезпечені)

 

 

кількість облігацій

 

 

номінальна вартість облігації

 

 

загальна номінальна вартість випуску облігацій

 

 

серія облігацій*

 

2)

інформація щодо забезпечення облігацій внутрішніх місцевих позик (у разі прийняття рішення про емісію забезпечених облігацій):

 

вид забезпечення (порука/гарантія ризиків непогашення основної суми боргу та/або невиплати доходу за облігаціями)

 

 

розмір забезпечення

 

 

найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ поручителя(ів)/гаранта(ів), місце, дата проведення його (їх) державної реєстрації

 

 

розмір власного капіталу поручителя(ів)/гаранта(ів)

 

 

реквізити документів, що підтверджують забезпечення (гарантія/договір поруки ризиків непогашення основної суми боргу та/або невиплати доходу за облігаціями)

 

 

істотні умови договору поруки чи гарантії ризиків непогашення основної суми боргу та/або невиплати доходу за облігаціями (сума забезпечення, строк і порядок виконання договору) або основні положення гарантії (гарантійного листа): сума, на яку надається гарантія, строк і порядок виконання

 

 

відомості про наявність між емітентом та поручителем/гарантом відносин контролю, укладених правочинів тощо

 

 

баланс та звіт про фінансові результати поручителя(ів)/гаранта(ів)/страховика(ів) за звітний рік, що передував року, в якому подаються документи для реєстрації випуску облігацій

 

3)

інформація про права, які надаються власникам облігацій, щодо яких прийнято рішення про емісію

 

4)

рівень рейтингової оцінки відповідного випуску облігацій та емітента облігацій; найменування рейтингового агентства; дата визначення рейтингової оцінки та/або останнього її оновлення*

 

5

Порядок розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик та їх оплати:

1)

дати початку та закінчення розміщення облігацій; адреса, де відбуватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення облігацій

 

2)

можливість дострокового закінчення розміщення облігацій (якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено)

 

3)

дії, що проводяться в разі дострокового закінчення розміщення облігацій (якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено)

 

4)

порядок подання заяв на придбання облігацій

 

5)

порядок укладання договорів купівлі-продажу облігацій

 

6)

строк та порядок оплати облігацій, зокрема:

 

запланована ціна продажу облігацій під час розміщення (за номінальною вартістю / з дисконтом (нижче номінальної вартості) / з премією (вище номінальної вартості) або критерії та/або умови, відповідно до яких визначається така ціна (у випадках здійснення публічної пропозиції))

 

 

валюта, у якій здійснюється оплата облігацій (національна або іноземна валюта)

 

 

найменування і реквізити банку та номер поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за облігації (якщо оплата облігацій здійснюється у національній валюті та іноземній валюті, окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах)

 

 

строк оплати облігацій

 

7)

відомості про андеррайтера (якщо емітент користується його послугами щодо розміщення облігацій цього випуску):

 

повне найменування

 

 

код за ЄДРПОУ

 

 

місцезнаходження

 

 

номери телефонів, факсів

 

 

номер, дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме андеррайтингу

 

 

реквізити договору з андеррайтером (номер, дата укладення)

 

8)

відомості про депозитарій Національного банку України:

 

повне найменування

 

 

місцезнаходження

 

 

код за ЄДРПОУ

 

 

реквізити договору про обслуговування випусків цінних паперів (номер, дата укладення) (у разі наявності)

 

6

Строк повернення внесків, внесених в оплату за облігації внутрішніх місцевих позик, у разі визнання емісії облігацій недійсною

 

7

Строк повернення внесків, внесених в оплату за облігації внутрішніх місцевих позик, у разі незатвердження у встановлені строки результатів емісії облігацій внутрішніх місцевих позик

 

8

Перелік осіб, які є учасниками розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик (у разі прийняття рішення про розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик без публічної пропозиції), із зазначенням:

 

1)

для юридичних осіб - резидентів: найменування, місцезнаходження, коду за ЄДРПОУ, місця, дати проведення державної реєстрації

 

2)

для юридичних осіб - нерезидентів: найменування, місцезнаходження, реквізитів документа, що свідчить про реєстрацію цієї юридичної особи в країні її місцезнаходження

 

3)

для фізичних осіб - резидентів: прізвища, імені, по батькові, місця проживання, номера та серії паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, дати його видачі, найменування органу, що видав відповідний документ;

 

4)

для фізичних осіб - нерезидентів: прізвища, імені, по батькові (за наявності), громадянства, номера та серії паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, дати його видачі, найменування органу, що видав відповідний документ

 

9

Умови, дата закінчення обігу облігацій внутрішніх місцевих позик

 

10

Інформація щодо можливості викупу емітентом облігацій внутрішніх місцевих позик:

 

випадки, у яких емітент здійснює обов'язковий викуп облігацій

 

 

порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій

 

 

порядок встановлення ціни викупу облігацій

 

 

строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу

 

11

Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями внутрішніх місцевих позик (у разі прийняття рішення про емісію відсоткових облігацій):

1)

адреси місць, дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями

 

2)

валюта, у якій здійснюється виплата відсоткового доходу (національна або іноземна валюта)

 

12

Порядок погашення облігацій внутрішніх місцевих позик:

1)

адреси місць, дати початку і закінчення погашення облігацій

 

2)

порядок виплати номінальної вартості облігації із зазначенням валюти, у якій здійснюється погашення (національна або іноземна валюта) (у разі прийняття рішення про розміщення відсоткових/дисконтних облігацій)

 

3)

можливість дострокового погашення емітентом всього випуску облігацій за власною ініціативою (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації мають бути пред'явлені для дострокового погашення)

 

4)

можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їх власників (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації можуть бути пред'явлені для дострокового погашення)

 

5)

дії, які проводяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску облігацій

 

13

Порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента в разі оголошення ним дефолту

 

14

Інформація про попередні випуски облігацій внутрішніх місцевих позик та їх результати (за кожним випуском окремо (у разі їх наявності)):

1)

загальний обсяг емісії

 

2)

Дата, номер державної реєстрації випусків

 

3)

кількість розміщених та кількість погашених облігацій

 

4)

інформація про випадки несплати та несвоєчасної сплати емітентом доходу за облігаціями та/або сплати не в повному обсязі доходу за облігаціями

 

5)

інформація про випадки непогашення або несвоєчасного погашення облігацій, суму боргу

 

15

Інші відомості*

 

____________
* За наявності

 

Рішення про емісію облігацій внутрішніх місцевих позик
(у разі оформлення проспекту облігацій)

1. Інформація про емітента та його фінансово-господарський стан

1

Загальна інформація про емітента:

1)

повне найменування

 

2)

скорочене найменування (за наявності)

 

3)

код за ЄДРПОУ

 

4)

місцезнаходження

 

5)

засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта)

 

6)

дата державної реєстрації емітента; орган, що здійснив державну реєстрацію емітента

 

7)

строк, після завершення якого закінчуються повноваження цього складу Ради, що є емітентом облігацій

 

2. Інформація про облігації внутрішніх місцевих позик, щодо яких прийнято рішення про емісію

1

Дата, номер рішення про емісію облігацій (про здійснення запозичення у формі емісії облігацій); найменування органу, який прийняв рішення; порядок прийняття рішення про емісію облігацій внутрішніх місцевих позик

 

2

Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик (конкретні обсяги та напрями використання)

 

3

Джерела погашення та виплати доходу за облігаціями внутрішніх місцевих позик

 

4

Інформація про облігації внутрішніх місцевих позик, які пропонуються до розміщення:

1)

параметри випуску:

 

характеристика облігацій (іменні; відсоткові/дисконтні; звичайні (незабезпечені)/забезпечені)

 

 

кількість облігацій

 

 

номінальна вартість облігації

 

 

загальна номінальна вартість випуску облігацій

 

 

серія облігацій*

 

2)

інформація щодо забезпечення облігацій внутрішніх місцевих позик (у разі прийняття рішення про емісію забезпечених облігацій):

 

вид забезпечення (порука/гарантія ризиків непогашення основної суми боргу та/або невиплати доходу за облігаціями)

 

 

розмір забезпечення

 

 

найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ поручителя(ів)/гаранта(ів), місце, дата проведення його (їх) державної реєстрації

 

 

розмір власного капіталу поручителя(ів)/гаранта(ів)

 

 

реквізити документів, що підтверджують забезпечення (гарантія/договір поруки ризиків непогашення основної суми боргу та/або невиплати доходу за облігаціями)

 

 

істотні умови договору поруки чи гарантії ризиків непогашення основної суми боргу та/або невиплати доходу за облігаціями (сума забезпечення, строк і порядок виконання договору) або основні положення гарантії (гарантійного листа): сума, на яку надається гарантія, строк і порядок виконання

 

 

відомості про наявність між емітентом та поручителем/гарантом відносин контролю, укладених правочинів тощо

 

3)

інформація про права, які надаються власникам облігацій, щодо яких прийнято рішення про емісію

 

4)

рівень рейтингової оцінки відповідного випуску облігацій та емітента облігацій; найменування рейтингового агентства; дата визначення рейтингової оцінки та/або останнього її оновлення*

 

5

Порядок розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик та їх оплати:

1)

дати початку та закінчення розміщення облігацій; адреса, де відбуватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення облігацій

 

2)

можливість дострокового закінчення розміщення облігацій (якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено)

 

3)

дії, що проводяться в разі дострокового закінчення розміщення облігацій (якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено)

 

4)

порядок надання заяв на придбання облігацій

 

5)

порядок укладання договорів купівлі-продажу облігацій

 

6)

строк та порядок оплати облігацій, зокрема:

 

запланована ціна продажу облігацій під час розміщення (за номінальною вартістю / з дисконтом (нижче номінальної вартості) / з премією (вище номінальної вартості) або критерії та/або умови, відповідно до яких визначається така ціна (у випадках здійснення публічної пропозиції))

 

 

валюта, у якій здійснюється оплата облігацій (національна або іноземна валюта)

 

 

найменування і реквізити банку та номер поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за облігації (якщо оплата облігацій здійснюється у національній валюті та іноземній валюті, окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах)

 

 

строк оплати облігацій

 

7)

відомості про андеррайтера (якщо емітент користується його послугами щодо розміщення облігацій цього випуску):

 

повне найменування

 

 

код за ЄДРПОУ

 

 

місцезнаходження

 

 

номери телефонів та факсів

 

 

номер, дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме андеррайтингу

 

 

реквізити договору з андеррайтером (номер, дата укладення)

 

8)

відомості про фондову біржу, через яку прийнято рішення здійснювати розміщення облігацій шляхом публічної пропозиції (у разі прийняття відповідного рішення):

 

повне найменування

 

 

код за ЄДРПОУ

 

 

місцезнаходження

 

 

номери телефонів, факсів

 

 

номер, дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку

 

9)

відомості про депозитарій Національного банку України:

 

повне найменування

 

 

місцезнаходження

 

 

код за ЄДРПОУ

 

 

реквізити договору про обслуговування випусків цінних паперів (номер, дата укладення) (у разі наявності)

 

6

Строк повернення внесків, внесених в оплату за облігації внутрішніх місцевих позик, у разі визнання емісії облігацій недійсною

 

7

Строк повернення внесків, внесених в оплату за облігації внутрішніх місцевих позик, у разі незатвердження у встановлені строки результатів емісії облігацій внутрішніх місцевих позик

 

8

Умови, дата закінчення обігу облігацій внутрішніх місцевих позик

 

9

Інформація щодо можливості викупу емітентом облігацій внутрішніх місцевих позик:

 

випадки, у яких емітент здійснює обов'язковий викуп облігацій

 

 

порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій

 

 

порядок встановлення ціни викупу облігацій

 

 

строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу

 

10

Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями внутрішніх місцевих позик (у разі прийняття рішення про емісію відсоткових облігацій):

1)

адреси місць, дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями

 

2)

валюта, у якій здійснюється виплата відсоткового доходу (національна або іноземна валюта)

 

11

Порядок погашення облігацій внутрішніх місцевих позик:

1)

адреси місць, дати початку і закінчення погашення облігацій

 

2)

порядок виплати номінальної вартості облігації із зазначенням валюти, у якій здійснюється погашення (національна або іноземна валюта) (у разі прийняття рішення про розміщення відсоткових/дисконтних облігацій)

 

3)

можливість дострокового погашення емітентом всього випуску облігацій за власною ініціативою (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації мають бути пред'явлені для дострокового погашення)

 

4)

можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їх власників (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації можуть бути пред'явлені для дострокового погашення)

 

5)

дії, які проводяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску облігацій

 

12

Порядок оголошення емітентом дефолту, порядок дій емітента в разі оголошення ним дефолту

 

13

Інформація про попередні випуски облігацій внутрішніх місцевих позик та їх результати (за кожним випуском окремо (у разі їх наявності)):

1)

загальний обсяг емісії

 

2)

дата, номер державної реєстрації випусків

 

3)

кількість розміщених та кількість погашених облігацій

 

4)

інформація про випадки несплати та несвоєчасної сплати емітентом доходу за облігаціями та/або сплати не в повному обсязі доходу за облігаціями

 

5)

інформація про випадки непогашення або несвоєчасного погашення облігацій, суму боргу

 

14

Інші відомості*

 

____________
* За наявності.

 

Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку
"___" ____________ 20__ року N ____

 

ЗАЯВА
про скасування реєстрації випуску облігацій внутрішніх місцевих позик та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик

Повне найменування емітента

 

Код за ЄДРПОУ

 

Місцезнаходження

 

Засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта)

 

Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик

 

Дата затвердження проспекту облігацій внутрішніх місцевих позик

 

Дата затвердження реєстрації змін до проспекту облігацій внутрішніх місцевих позик (у разі їх наявності)

 

Дата, номер рішення про відмову від емісії облігацій внутрішніх місцевих позик

 

Дата оприлюднення публічної пропозиції (у разі здійснення публічної пропозиції облігацій) із зазначенням способу і дати оприлюднення

 

Дата оприлюднення проспекту облігацій (у разі затвердження проспекту облігацій реєструвальним органом) із зазначенням способу і дати оприлюднення

 

___________________
(посада)

___________
(підпис)

________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку
"___" ____________ 20__ року N ____

 

ЗАЯВА
про реєстрацію звіту про результати емісії облігацій внутрішніх місцевих позик

Повне найменування емітента

 

Код за ЄДРПОУ

 

Місцезнаходження

 

Засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта)

 

Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик

 

Дата затвердження проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик (у разі наявності)

 

Дата реєстрації змін до проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик (у разі їх наявності)

 

Дата оприлюднення публічної пропозиції (у разі здійснення публічної пропозиції облігацій) із зазначенням способу і дати оприлюднення

 

Дата оприлюднення проспекту облігацій (у разі затвердження проспекту облігацій реєструвальним органом) із зазначенням способу і дати оприлюднення

 

______________
(посада)

___________
(підпис)

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

ЗВІТ
про результати емісії облігацій внутрішніх місцевих позик

___________________________________________________________
(найменування емітента, місцезнаходження)

Реєстраційний N ___/1-I-200-Т

Дата реєстрації "___" ____________ 20__ року

1. Дата початку розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик (згідно з рішенням про емісію облігацій та проспектом облігацій внутрішніх місцевих позик (у разі його оформлення))

2. Дати закінчення розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик:

запланована (згідно з рішенням про емісію облігацій та проспектом облігацій внутрішніх місцевих позик (у разі його оформлення))

 

фактична

 

3. Кількість облігацій внутрішніх місцевих позик у випуску:

які пропонувалися для розміщення (згідно з рішенням про емісію облігацій та проспектом облігацій внутрішніх місцевих позик (у разі його оформлення))

 

фактично розміщених

 

4. Загальна номінальна вартість випуску облігацій внутрішніх місцевих позик:

які пропонувалися для розміщення (згідно з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик), грн

 

фактично розміщених, грн

 

5. Кількість облігацій, що обліковуються на рахунку в цінних паперах емітента за результатами повернення внесків, унесених в оплату за облігації, усім особам, які зробили ці внески

 

6. Загальна сума повернутих внесків, унесених в оплату за облігації, усім особам, які зробили ці внески, грн

 

Затверджено

________________
(посада)

___________
(підпис)

_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від емітента

________________
(посада)

___________
(підпис)

_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від андеррайтера*

________________
(посада)

___________
(підпис)

_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від депозитарію
Національного банку України

________________
(посада)

___________
(підпис)

_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

____________
* За наявності

 

Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку
"___" ____________ 20__ року N ____

 

Довідка
про емісію облігацій

1. Дата початку розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик (згідно з рішенням про емісію облігацій та проспектом облігацій внутрішніх місцевих позик (у разі його оформлення))

2. Дати закінчення розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик:

запланована (згідно з рішенням про емісію облігацій та проспектом облігацій внутрішніх місцевих позик (у разі його оформлення))

 

фактична

 

3. Кількість облігацій внутрішніх місцевих позик у випуску:

які пропонувалися для розміщення (згідно з рішенням про емісію облігацій та проспектом облігацій внутрішніх місцевих позик (у разі його оформлення))

 

фактично розміщених

 

4. Загальна номінальна вартість випуску облігацій внутрішніх місцевих позик:

які пропонувалися для розміщення (згідно з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик), грн

 

фактично розміщених, грн

 

5. Кількість облігацій, що обліковуються на рахунку в цінних паперах емітента за результатами повернення внесків, унесених в оплату за облігації, усім особам, які зробили ці внески

 

6. Загальна сума повернутих внесків, унесених в оплату за облігації, усім особам, які зробили ці внески, грн

 

Від емітента

________________
(посада)

___________
(підпис)

_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку
"___" ____________ 20__ року N ____

 

ЗАЯВА
про реєстрацію реструктуризації боргових зобов'язань за запозиченням шляхом емісії облігацій внутрішніх місцевих позик

Повне найменування емітента

 

Код за ЄДРПОУ

 

Місцезнаходження

 

Засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта)

 

Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик

 

Дата затвердження проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик (у разі наявності)

 

Дата реєстрації змін до проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик (у разі їх наявності)

 

Орган, який прийняв рішення про реструктуризацію боргових зобов'язань

 

Дата, номер рішення про реструктуризацію боргових зобов'язань

 

Дата, номер рішення про погодження Міністерством фінансів України реструктуризації боргових зобов'язань

 

________________
(посада)

___________
(підпис)

_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ N -СТ-ОВМП

м. _________

"___" ____________ 20__ року

Уповноважена особа реєструвального органу ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                  (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
на підставі ______ Положення про порядок емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 червня 2018 року N 391, та відповідно до документів, поданих
______________________________________________________________________________________
                                                             (найменування емітента, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ)
у зв'язку з прийняттям рішення про відмову від розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик / на реєстрацію звіту про результати емісії облігацій внутрішніх місцевих позик / на скасування реєстрації випуску облігацій внутрішніх місцевих позик та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1) скасувати реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик _________________________;
                                                                                                                                                                        (найменування емітента)

2) тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик _____________________________________________________________________________________
                                                                                              (найменування емітента)
_____________________________________________________________________________________
                             (номер, дата тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій, орган, що його видав)
анулювати.

________________
(посада)

___________
(підпис)

М. П.

_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ N -С-ОВМП

м. _________

"___" ____________ 20__ року

Уповноважена особа реєструвального органу ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                             (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
на підставі ______ Положення про порядок емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 червня 2018 року N 391, та відповідно до документів, поданих
____________________________________________________________________________________
                                                      (найменування емітента, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ)
у зв'язку з погашенням (достроковим погашенням) облігацій внутрішніх місцевих позик / прийняттям рішення про анулювання викуплених облігацій внутрішніх місцевих позик,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1) скасувати реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик __________________________;
                                                                                                                                                                          (найменування емітента)

2) свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик _______________________
                                                                                                                                                                               (найменування емітента)
______________________________________________________________________________________
                                 (номер, дата тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій, орган, що його видав)
анулювати.

________________
(посада)

___________
(підпис)

М. П.

_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку
"___" ____________ 20__ року N ____

 

ЗАЯВА
про подання звіту про наслідки погашення (про дострокове погашення) облігацій внутрішніх місцевих позик

Найменування емітента

 

Код за ЄДРПОУ

 

Місцезнаходження

 

Телефон, факс

 

Дата реєстрації, реєстраційний номер випуску згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій

 

Дата реєстрації звіту про результати емісії облігацій

 

Дата, номер рішення про дострокове погашення облігацій (зазначається у разі прийняття такого рішення)

 

________________
(посада)

___________
(підпис)

М. П.

_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

ЗВІТ
про наслідки погашення облігацій внутрішніх місцевих позик

__________________________________________________
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ)

Реєстраційний N __/1-I-200

Дата реєстрації "___" ____________ 20__ року

1. У разі виконання емітентом зобов'язань з погашення облігацій внутрішніх місцевих позик

Дати початку погашення випуску облігацій внутрішніх місцевих позик:

запланована (згідно з рішенням про емісію облігацій та проспектом облігацій внутрішніх місцевих позик (у разі його оформлення))

 

фактична

 

Дати закінчення погашення випуску облігацій внутрішніх місцевих позик:

запланована (згідно з рішенням про емісію облігацій та проспектом облігацій внутрішніх місцевих позик (у разі його оформлення))

 

фактична

 

Кількість облігацій внутрішніх місцевих позик у випуску, які перебували в обігу (згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик)

 

Кількість погашених облігацій внутрішніх місцевих позик у випуску

 

Загальна номінальна вартість випуску облігацій внутрішніх місцевих позик, які перебували в обігу (згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик), грн

 

Відсоткові облігації внутрішніх місцевих позик:

загальна сума, на яку погашено облігації внутрішніх місцевих позик, грн, у тому числі:

 

розмір відсоткового доходу за облігацією внутрішніх місцевих позик, %

 

сума відсоткового доходу, виплачена за відсотковими облігаціями внутрішніх місцевих позик, грн

 

Дисконтні облігації внутрішніх місцевих позик:

загальна сума, на яку погашено облігації внутрішніх місцевих позик, грн

 

2. У разі неспроможності емітента виконати зобов'язання з погашення облігацій внутрішніх місцевих позик

Запланована дата початку погашення випуску облігацій внутрішніх місцевих позик (згідно з рішенням про емісію облігацій та проспектом облігацій внутрішніх місцевих позик (у разі його оформлення))

 

Запланована дата закінчення погашення випуску облігацій внутрішніх місцевих позик (згідно з рішенням про емісію облігацій та проспектом облігацій внутрішніх місцевих позик (у разі його оформлення))

 

Кількість облігацій внутрішніх місцевих позик у випуску, які перебували в обігу (згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик)

 

Загальна номінальна вартість випуску облігацій внутрішніх місцевих позик, які перебували в обігу (згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик), грн

 

Відсоткові облігації внутрішніх місцевих позик:

загальна сума, на яку погашено облігації внутрішніх місцевих позик, грн

 

розмір відсоткового доходу за облігацією внутрішніх місцевих позик, %

 

сума відсоткового доходу, виплачена за відсотковими облігаціями внутрішніх місцевих позик, грн

 

Дисконтні облігації внутрішніх місцевих позик:

загальна сума, на яку погашено облігації внутрішніх місцевих позик, грн

 

Причини невиконання емітентом зобов'язання з погашення облігацій внутрішніх місцевих позик

 

Від емітента

_____________________
(посада)

___________________
(підпис)

_____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від депозитарію
Національного
банку України

 

 

____________________
(посада)

___________________
(підпис)

_________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

ЗВІТ
про дострокове погашення облігацій внутрішніх місцевих позик

_____________________________________________________
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ)

Реєстраційний N ___/1-I-200

Дата реєстрації "___" ____________ 20__ року

Дата початку погашення випуску облігацій внутрішніх місцевих позик:

запланована (згідно з рішенням про емісію облігацій та проспектом облігацій внутрішніх місцевих позик (у разі його оформлення))

 

запланована (згідно з рішенням про дострокове погашення облігацій внутрішніх місцевих позик / рішенням про емісію облігацій та проспектом облігацій внутрішніх місцевих позик (у разі його оформлення))

 

фактична

 

Дати закінчення погашення випуску облігацій внутрішніх місцевих позик:

запланована (згідно з рішенням про емісію облігацій та проспектом облігацій внутрішніх місцевих позик (у разі його оформлення))

 

запланована (згідно з рішенням про дострокове погашення облігацій внутрішніх місцевих позик)

 

фактична

 

Кількість облігацій внутрішніх місцевих позик у випуску, які перебували в обігу (згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик)

 

Кількість погашених облігацій внутрішніх місцевих позик у випуску

 

Загальна номінальна вартість випуску облігацій внутрішніх місцевих позик, які перебували в обігу (згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик), грн

 

Відсоткові облігації внутрішніх місцевих позик:

загальна сума, на яку погашено облігації внутрішніх місцевих позик, грн, у тому числі:

 

розмір відсоткового доходу за облігацією внутрішніх місцевих позик, %

 

сума відсоткового доходу, виплачена за відсотковими облігаціями внутрішніх місцевих позик, грн

 

Дисконтні облігації внутрішніх місцевих позик:

загальна сума, на яку погашено облігації внутрішніх місцевих позик, грн

 

Дата, номер рішення про дострокове погашення облігацій внутрішніх місцевих позик

 

Від емітента

_____________________
(посада)

___________________
(підпис)

_____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від депозитарію
Національного
банку України

 

 

____________________
(посада)

___________________
(підпис)

_________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку
"___" ____________ 20__ року N ____

 

ЗАЯВА
про зупинення обігу облігацій внутрішніх місцевих позик

Повне найменування емітента

 

Код за ЄДРПОУ

 

Місцезнаходження

 

Засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта)

 

Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик

 

Підстава для зупинення обігу облігацій внутрішніх місцевих позик

 

___________________
(посада)

___________
(підпис)

________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ N -З-ОВМП

м. _________

"___" ____________ 20__ року

Уповноважена особа реєструвального органу ______________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                  (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
на підставі _______ Положення про порядок емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 червня 2018 року N 391, та відповідно до документів, поданих для зупинення обігу облігацій внутрішніх місцевих позик,
_____________________________________________________________________________________
                                                         (найменування емітента, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ)

ПОСТАНОВЛЯЄ:

зупинити обіг облігацій внутрішніх місцевих позик
_____________________________________________________________________________________
                                                                                        (найменування емітента)

___________________
(посада)

___________
(підпис)

                        М. П.

________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку
"___" ____________ 20__ року N ____

 

ЗАЯВА
про відновлення обігу облігацій внутрішніх місцевих позик

Повне найменування емітента

 

Код за ЄДРПОУ

 

Місцезнаходження

 

Засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта)

 

Дата реєстрації, реєстраційний номер випуску згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик

 

Підстава для відновлення обігу облігацій внутрішніх місцевих позик

 

___________________
(посада)

___________
(підпис)

________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ N -ВО-ОВМП

м. _________

"___" ____________ 20__ року

Уповноважена особа реєструвального органу ______________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                   (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
на підставі _______ Положення про порядок емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 червня 2018 року N 391, та відповідно до документів, поданих
______________________________________________________________________________________
                                                         (найменування емітента, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ)
на відновлення обігу облігацій внутрішніх місцевих позик,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

відновити обіг облігацій внутрішніх місцевих позик
_____________________________________________________________________________________
                                                                                          (найменування емітента)

___________________
(посада)

___________
(підпис)

                        М. П.

________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку
"___" ____________ 20__ року N ____

 

ЗАЯВА
про скасування реєстрації випуску облігацій внутрішніх місцевих позик

Повне найменування емітента

 

Код за ЄДРПОУ

 

Місцезнаходження

 

Засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта)

 

Дата реєстрації, реєстраційний номер випуску згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик

 

Дата реєстрації звіту про результати емісії облігацій внутрішніх місцевих позик

 

___________________
(посада)

___________
(підпис)

________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

____________

Опрос