Идет загрузка документа (326 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Правил составления и представления заявки на сорт растений

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
Приказ, Правила от 28.02.2018 № 110
действует с 10.08.2018

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.02.2018

м. Київ

N 110

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
05 липня 2018 р. за N 781/32233

Про затвердження Правил складання та подання заявки на сорт рослин

Відповідно до статей 20, 26 Закону України "Про охорону прав на сорти рослин", пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року N 1119 (із змінами), та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог законодавства України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила складання та подання заявки на сорт рослин, що додаються.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики України від 26 квітня 2007 року N 287 "Про затвердження Правил складання та подання заявки на сорт рослин", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30 травня 2007 року за N 553/13820.

3. Департаменту аграрної політики та сільського господарства забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу лишаю за собою.

 

Перший заступник Міністра

М. Мартинюк

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови
Державної служби України з
питань безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів

А. Жук

В. о. Голови Державної
регуляторної служби України

В. П. Загородній

 

ПРАВИЛА
складання та подання заявки на сорт рослин

I. Загальні положення

1. Права на сорт рослин в Україні набуваються шляхом подання заявки на сорт рослин до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони прав на сорти рослин (далі - Компетентний орган).

2. Заявка на сорт рослин (далі - заявка) - сукупність документів, перелік яких визначений статтею 20 Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" (далі - Закон), що подаються в електронному чи паперовому вигляді. Не допускається подання сканованих копій документів заявки.

3. Датою подання заявки вважається дата одержання Компетентним органом матеріалів заявки.

4. До заявки додається супровідний лист із переліком усіх документів.

5. Документи, що складають заявку, підписуються особисто заявником або іншою особою, наділеною відповідними повноваженнями. Підпис проставляється кульковою або чорнильною ручкою. Використання факсиміле (копії підпису у вигляді штампа) не допускається.

6. Від імені авторів сортів, заявників у відносинах, врегульованих Законом, можуть виступати їх представники в межах наданих повноважень відповідно до законодавства на підставі договору або довіреності.

Заявник (представник) є відповідальним за достовірність інформації, наведеної в документах заявки.

7. Особа, що підписала документи заявки, надає згоду на обробку, використання, поширення вказаних у заявці персональних даних та на надання доступу до них третім особам відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

8. У випадку додання до заявки документів, викладених іноземною мовою, до них додається їх офіційний переклад українською мовою.

9. Право на подання заявки належить:

автору (авторам) сорту;

спільно автору (авторам), роботодавцю (замовнику);

роботодавцю (замовнику), якщо це обумовлено трудовим договором (контрактом) або договором про створення за замовленням;

особі, якій передано право на подання заявки роботодавцем (замовником) на підставі Закону або договору;

правонаступнику (спадкоємцю) автора або роботодавця (замовника);

будь-якій особі, якщо заявка подається на загальновідомий сорт без набуття майнових прав інтелектуальної власності. У цьому випадку заявник надає додаткову інформацію, зокрема підтвердження компетентного органу держави-учасниці про відсутність відомостей про автора (селекціонера) сорту рослин.

У випадку подання заявки на сорт, на який в інших державах-учасницях зареєстровано право селекціонера (патент на сорт рослин), право на подання заявки з метою набуття майнових прав інтелектуальної власності в Україні належить цьому володільцю (власнику) патенту, який ідентифікується в результаті обміну інформацією про заявки з державами - учасницями Міжнародного союзу з охорони прав на сорт рослин. Інша особа може подавати заявку лише з метою набуття майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту в Україні.

10. Особа, яка подала заявку, є заявником сорту.

11. Заявка має стосуватися тільки одного сорту та містити:

заяву про визнання прав на сорт (далі - заява) (додаток 1) з позначенням видів прав на сорт, які має намір отримати заявник, у двох примірниках;

технічну анкету сорту (додаток 2) згідно з відповідною методикою проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин на відмінність, однорідність і стабільність, затвердженою в установленому законодавством порядку (далі - Методика), у двох примірниках;

показники для визначення придатності сорту для поширення в Україні (додаток 3) (якщо в заяві позначено намір набути майнове право інтелектуальної власності на поширення сорту рослин) у двох примірниках.

12. Додатково подаються:

документ про сплату збору за подання заявки (може подаватись впродовж двох місяців після дати подання заявки);

документ про повноваження представника (якщо заявка подається через представника заявника);

копію першої заявки, засвідчену компетентним органом держави-учасниці, до якого вона була подана, та її переклад українською мовою, у разі, якщо заявником заявлено право пріоритету заявки;

фотографії рослин або органів рослини сорту (додаються тільки для ботанічних таксонів, кваліфікаційна експертиза яких проводиться на підставі інформації, наданої заявником);

документ, що засвідчує право заявника (заявників) на подання заявки згідно із Законом. Заявник може надати відомості, за допомогою яких можна встановити заявника як селекціонера, зокрема підтвердження компетентного органу держави-учасниці.

13. Документи заявки подаються у паперовій формі або в електронній формі. У разі подання в електронній формі документи мають бути оформлені згідно з вимогами законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

Документи заявки складаються українською мовою (якщо інше не встановлено цими Правилами) з використанням однозначної, чітко зрозумілої термінології. Оформлення документів заявки за допомогою друкувальних засобів здійснюється з використанням гарнітури Times New Roman, шрифту чорного кольору розміром 10 - 14 друкарських пунктів на аркушах формату А4. Друк здійснюється з одного боку аркуша без звороту з використанням матеріалів, які забезпечують тривале зберігання документів та їх безпосереднє репродукування.

Документи заявки не повинні містити дописок, закреслених слів та інших виправлень, не обумовлених в них, орфографічних та арифметичних помилок. Не допускається заповнення документів заявки олівцем чи фломастером, не допускається наявність пошкоджень, які не дають змоги однозначно тлумачити зміст написаного.

14. Заявник має відповісти на всі питання та заповнити всі поля форм документів, що складають заявку. У разі якщо поле не є актуальним, про це необхідно вказати або проставити в такому полі прочерк.

15. Якщо документ, що складає заявку, передбачає необхідність вибору між варіантами відповіді на питання або необхідність вибору варіантів відповіді із запропонованого переліку, такий вибір здійснюється шляхом відмічання позначкою  або .

У разі якщо таке поле не може бути обране (не є актуальним), воно має залишитися вільним від позначень.

16. Календарна дата наводиться арабськими цифрами в один рядок у послідовності: день місяця, місяць, рік.

День місяця та місяць позначаються двома цифрами (кожний із них), рік - чотирма цифрами. Цифри між днем місяця, місяцем та роком відділяються одна від одної крапкою або дефісом.

II. Складання заяви

1. Форма заяви має 10 розділів, окремі з яких містять пункти. У правому верхньому куті бланка заяви розміщені поля "Номер заявки" і "Дата подання", які заявник не заповнює.

2. Заповнюючи розділ "Вид прав", заявник відмічає мету, з якою подано заявку, проставляючи позначку  або  навпроти виду прав. Якщо трудовим договором (контрактом) або договором про створення за замовленням зумовлено відмову автора (авторів) від особистих немайнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин, позначку навпроти цього виду прав можна не проставляти. У цьому випадку заявник додає до заявки копію відповідного договору.

3. У розділі "Заявник" наводиться інформація про заявника.

Для фізичних осіб (резидентів) - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), інформація щодо місця проживання, номер документа, що посвідчує особу.

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) нерезидента має бути написано латиницею (спочатку прізвище, потім ім'я та по батькові (за наявності)) з транслітерацією українською мовою.

Для юридичних осіб (резидентів) - найменування, місцезнаходження юридичної особи згідно з ЄДРПОУ із зазначенням організаційно-правової форми.

Найменування юридичної особи (нерезидента) наводиться латиницею з транслітерацією поряд у дужках українською мовою відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 року N 55 "Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею" (при цьому переклад найменування не допускається).

У полі "Місце проживання (місцезнаходження)" зазначають повну поштову адресу відповідно до Правил надання послуг поштового зв'язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05 березня 2009 року N 270.

Якщо заявником є фізична або юридична особа - нерезидент, має бути вказано місце проживання (місцезнаходження) мовою заявника за правилами його держави без транслітерації українською мовою.

Номери телефонів та факсів наводяться із зазначенням міжнародного коду, коду міста (або коду мобільного оператора).

Поле "e-mail" (адреса електронної пошти) заповнюється, якщо заявник має електронну пошту.

Зазначаючи адресу електронної пошти, заявник погоджується з тим, що така адреса є придатною для офіційного листування з приводу поданої заявки.

Поле "громадянство" заповнюють, якщо заявник є фізичною особою. Назва країни (крім тієї, що зазначається у поштовій адресі) наводиться латиницею великими літерами у вигляді дволітерного коду (alpha-2 code) відповідно до міжнародного стандарту ISO 3166-1:2013 "Коди для представлення назв країн і одиниць їх адміністративно-територіального поділу".

У заяві передбачено заповнення інформації трьома заявниками. Якщо заявників більше, відомості про кожного наступного заявника надають на окремому аркуші паперу, який додається до заяви.

4. У розділі "Адреса для листування" вказуються:

для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), місцезнаходження особи, з якою відбуватиметься листування з усіх питань, пов'язаних з розглядом заявки;

для юридичних осіб - найменування, місцезнаходження.

Адреса проживання фізичної особи, місцезнаходження юридичної особи, адреса для листування тощо наводяться згідно з вимогами пункту 3 цього розділу.

Окремо заявник зазначає, кому належить адреса, проставляючи відповідну позначку -  або , а також відмічає бажані види зв'язку з ним.

5. У розділі "Ботанічний таксон" заявник наводить назву ботанічного таксона (українською та латинською мовами), що рекомендується для використання під час заповнення документів заявки латинською (пункт "а") та українською (пункт "б") мовами, згідно з додатком 4 до цих Правил. Назва таксона має надати можливість чітко ідентифікувати об'єкт заявки як ботанічно, так і технічно. У назві таксона українською мовою можливі уточнення, які допоможуть провести експертизу (наприклад, якщо об'єктом заявки на кукурудзу є батьківський компонент, необхідно вказати "кукурудза (батьківський компонент)" тощо).

6. Розділ "Назва сорту" складається з двох пунктів. У пункті "а" заявник наводить запропоновану ним назву сорту українською мовою. Якщо заявлено сорт, який створений або зареєстрований в іншій державі, назва сорту наводиться також літерами англійської абетки.

У пункті "б" заявник наводить назву селекційного номера, під яким об'єкт заявки був зазначений упродовж селекційного процесу, що може бути суттєвою допомогою в разі виникнення будь-яких спірних питань щодо права на подання заявки або встановлення пріоритету, ухвалення назви сорту, визначення новизни тощо.

7. Заповнюючи розділ "Автором(ами) сорту є:", заявник робить позначку, чи є заявник (усі заявники) автором (авторами) сорту, чи автором (авторами) сорту є інші особи.

Якщо заявник (заявники) - фізична (фізичні) особа (особи) є автором (авторами) сорту, таблиця не заповнюється. Якщо зазначено, що автором (авторами) сорту є інші особи, таблиця заповнюється обов'язково, за винятком випадку, коли заявку подано на сорт, віднесений до загальновідомих, без набуття майнових прав інтелектуальної власності на нього особою, яка надала інформацію, що відомості про автора (авторів, селекціонера) сорту втрачені (відсутні).

Відомості про автора (авторів), що є нерезидентом (нерезидентами), заповнюються літерами англійської абетки, адреса - мовою автора (авторів) за правилами його (їх) пошти. Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - нерезидента зазначаються без транслітерації українською мовою.

Якщо трудовим договором (контрактом) або договором про створення сорту за замовленням між автором і роботодавцем передбачено відмову автора (авторів) від особистих немайнових прав інтелектуальної власності на сорт, а в заяві не зазначено наміру набути особисті немайнові права інтелектуальної власності, ім'я та адреса місця проживання автора (авторів) у заяві можуть не зазначатись.

Проставляючи позначку щодо відсутності інших авторів, заявник підтверджує достовірність наданої ним інформації про авторів.

У розділі "Заявник(и) отримав(ли) сорт шляхом:" заявник зазначає, яким шляхом він отримав сорт. Якщо зазначено інший шлях отримання сорту, необхідно надати детальну інформацію щодо цього.

У розділі "Сорт створено у державі:" заявник зазначає код держави (відповідно до вимог пункту 3 цього розділу), у якій створено сорт (тобто, де проходив селекційний процес).

8. Під час заповнення розділу "Інші заявки на сорт, подані за межами України" заявник наводить відомі йому на момент подання заявки код держави (відповідно до вимог пункту 3 цього розділу), дату подання заявки до компетентного органу цієї держави, номер та стадію розгляду заявки, назву сорту.

Для визначення стадії розгляду заявки використовуються такі умовні позначення:

А - заявку розглядають;

Б - заявку відхилено;

В - заявку відкликано;

Г - заявку розглянуто позитивно.

9. Під час заповнення розділу "Прошу (просимо) встановити пріоритет за датою подання першої заявки" слід враховувати, що перша заявка, подана до іншої держави, має бути чинною на дату подання заявки (знаходиться в процесі розгляду або її вже розглянуто і щодо неї прийнято позитивне рішення).

10. Інформація розділу "Сорт пропонувався до продажу або продавався" дає змогу визначити новизну сорту і зазначається обов'язково.

Якщо заявник вказав (відмічаючи позначкою "так"), що сорт пропонували до продажу або продавали в Україні чи іншій державі, необхідно зазначити дату продажу і назву сорту, а також код держави, де сорт продано вперше.

11. У пункті "а" розділу "Кваліфікаційна (технічна) експертиза сорту" заявник інформує про стан проведення технічної експертизи сорту-кандидата, якщо таку проводили, проставляючи відповідну позначку і вказуючи код держави, де її вже проведено, де вона проводиться або проводитиметься.

У пунктах "б" і "в" заявник зазначає, що посадковий матеріал сорту відповідає заявці.

III. Технічна анкета сорту

1. Технічна анкета сорту складається з 10 розділів та преамбули. У преамбулі до технічної анкети є вимога щодо гібридних сортів, які є об'єктом заявки, а батьківські компоненти надають для експертизи як складову гібридного сорту згідно з Методикою. Заявник повинен разом з технічною анкетою гібриду надати технічну анкету на кожен батьківський компонент.

2. У розділі 1 зазначається назва ботанічного таксона латинською та українською мовами.

3. Інформація розділу 2 стосовно заявника та автора (авторів) має бути ідентичною інформації, що наведена в заяві (винятком може бути інформація про автора (авторів) на батьківські компоненти гібриду).

4. У розділі 3 наводиться назва сорту. Якщо сорт іноземного походження, його назва наводиться українською мовою, а поряд (у дужках) - літерами англійської абетки.

5. У розділі 4 заявник наводить інформацію щодо схеми селекції та розмноження сорту. Інформація цього розділу без згоди заявника не розголошується.

У пункті 4.1 наводиться схема селекції. Має бути вказано з проставленням відповідної позначки, яким шляхом створено сорт. Якщо для створення сорту застосовано схрещування (контрольоване в цілому або частково), необхідно вказати батьківські компоненти (їх назви) українською мовою та поряд (у дужках) - літерами англійської абетки (для сортів іноземного походження).

Якщо сорт створено із застосуванням мутагенезу або відбору мутацій, необхідно вказати вихідний сорт. Якщо сорт створено шляхом виявлення та поліпшення уже відомого сорту, необхідно вказати, де виявлено сорт і яким чином поліпшено. Якщо для створення сорту застосовано інші методи, необхідно зробити відповідну позначку і зазначити метод створення. У пункті 4.2 наводиться інформація щодо методу розмноження сорту. Для сортів, що розмножуються насінням, слід зазначити спосіб запилення, а щодо гібридних сортів - на окремому аркуші має бути подано схему розмноження з детальною інформацією про всі батьківські компоненти, які потрібні для розмноження, включаючи відомості про їх офіційну реєстрацію (схема розмноження засвідчується підписом, як і всі документи заявки). Для сортів, що розмножуються вегетативно, необхідно вказати спосіб розмноження і надати додаткову інформацію щодо розмноження.

6. У розділі 5 наводяться ознаки сорту. Перелік ознак у цьому розділі залежить від ботанічного таксона і містить тільки групові ознаки, що визначені Методикою цього ботанічного таксона.

7. У розділі 6 наводиться інформація про подібні сорти, які, на думку автора сорту (селекціонера), близькі до його сорту. Заповнюючи таблицю цього розділу, слід користуватися Методикою. У першій колонці таблиці наводиться назва подібного сорту, у другій - номер ознаки з Методики, у третій - код прояву ознаки подібного сорту, в четвертій - код прояву ознаки об'єкта заявки. Інформацію щодо додаткових ознак, за якими об'єкт заявки відрізняється від подібного сорту, слід надавати в коментарі.

8. У розділі 7 зазначається додаткова інформація, яка може допомогти під час експертизи сорту.

Якщо заявник вважає, що є будь-які додаткові ознаки, крім інформації, яку наведено в розділах 5 та 6, що допоможуть відрізнити об'єкт заявки, він робить позначку в пункті 7.1 навпроти "так" або "ні". Якщо "так", необхідно описати ці ознаки.

У пункті 7.2 заявник відповідає на запитання щодо наявності будь-яких особливих умов для вирощування сорту або проведення експертизи. Якщо такі умови є, необхідно зазначити їх детально.

У пункті 7.3 заявник повинен надати додаткову інформацію, вказавши напрям використання сорту.

9. У розділі 8 наводиться інформація щодо необхідності попереднього дозволу на використання об'єкта заявки за законодавством стосовно охорони довкілля, здоров'я людей та тварин відповідно до Закону та постанови Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2016 року N 918 "Про затвердження критеріїв заборони поширення сортів рослин в Україні".

10. У розділі 9 заявник наводить інформацію щодо використання генетично модифікованих організмів (далі - ГМО) при створенні сорту.

11. У розділі 10 наводиться інформація щодо посадкового матеріалу, який надається для експертизи, та міститься попередження щодо неприпустимості обробки посадкового матеріалу об'єкта заявки, що надається для проведення експертизи (але якщо таку обробку проведено, необхідно вказати, яку саме, проставивши відповідну позначку, і надати детальну інформацію про це).

Якщо посадковий матеріал об'єкта заявки, який надається для експертизи, був перевірений на наявність вірусу або інших патогенів, про це необхідно вказати у пункті 10.3, проставивши відповідну позначку .

IV. Показники для визначення придатності сорту для поширення в Україні

1. Інформація, що наводиться у розділах 1 - 3, зазначається у заяві та технічній анкеті.

2. У розділі 4 заявник зазначає, яку зону він пропонує для вирощування сорту, проставивши відповідну позначку. Позначена заявником зона обов'язково враховується під час проведення польових досліджень із кваліфікаційної експертизи сорту.

3. У розділі 5 заявник наводить визначені ним показники, які характеризують придатність сорту для поширення в Україні. Перелік цих показників залежить від ботанічного таксона, до якого належить об'єкт заявки, визначається Методикою проведення кваліфікаційної експертизи сорту рослини на придатність до поширення в Україні, затвердженою в установленому законодавством порядку, і може бути ширшим, що дає змогу чіткіше оцінити сорт. Заповнюючи цей пункт, в колонці "значення" заявник повинен проставити лише одне значення кожного показника. Зазначення інтервалу значень - неприпустимо.

V. Вимоги до інших документів заявки

1. Документом про сплату збору за подання заявки є копія платіжного доручення на його перерахування з позначкою банку або відповідна квитанція. У документі про сплату збору зазначаються ім'я (найменування) платника збору, вид збору (за подання заявки та проведення кваліфікаційної експертизи сорту), сума сплаченого збору, назва сорту (номер заявки, якщо відомий), назва країни платника (якщо платник - нерезидент).

2. Документ про повноваження представника заявника надається у разі, якщо заявку подано через представника заявника. Представництво виникає на підставі договору, закону, акта органу юридичної особи та з інших підстав, встановлених актами цивільного законодавства.

Довіреність має бути нотаріально засвідченою в установленому законодавством порядку. Довіреності, видані за кордоном, визнаються в разі їх легалізації або засвідчення апостилем відповідно до Інструкції про порядок консульської легалізації офіційних документів в Україні і за кордоном, затвердженої наказом Міністерства закордонних справ України від 04 червня 2002 року N 113, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 червня 2002 року за N 535/6823.

3. Фотографії органів рослини об'єкта заявки (не менше двох) з ознаками, які допоможуть ідентифікувати сорт, до заявки додаються обов'язково тільки для ботанічних таксонів, кваліфікаційна експертиза яких проводиться на підставі інформації, наданої заявником.

Фотографії можуть подаватися у паперовому вигляді або на електронних носіях. У разі подання роздрукованих фотографій на звороті заявник зазначає назву ботанічного таксона, назву сорту, вказує ознаку, ступінь її прояву та дату, коли зафіксовано ознаки. Підписи на звороті фотографій мають бути такими, як у документах заявки. При поданні фотографій на електронних носіях додається текстовий файл з вищезазначеними поясненнями до фотографій.

Якщо фотографії надаються на електронному носії у вигляді окремих файлів графічного формату, бажаними є такі параметри: формат файлу - jpeg (розширення файлу jpg), розмір файлу - не більше 1 Мб, глибина кольору - 24 bit, роздільна здатність (resolution) - не менше 150 dpi. На фотографіях мають бути зображені типові характеристики сорту, морфологічні ознаки, які відрізняють об'єкт заявки від інших сортів.

Зйомка рослини або її органів має проводитись за відсутності прямих сонячних променів. Для покращення інформативності бажаним є використання на зображенні вимірювальної лінійки. З метою фіксації кольору органів рослини до зображення може бути додано кольорову шкалу Royal Horticultural Society (RHS).

4. Зразки насіння та садивного матеріалу об'єкта заявки - матеріального носія сорту (далі - дослідний зразок) разом із документами заявки надаються за сортами ботанічних таксонів у кількості, що наведена в додатку 5 до цих Правил, згідно з повідомленням про прийняття заявки до розгляду (із зазначенням її номера та дати подання) та ввезення дослідних зразків сортів (із зазначенням необхідної кількості) для цілей експертизи заявки.

Кількість дослідного зразка складається з частини, що закладається у сховище для довготривалого зберігання (офіційний зразок), та частини, що використовується для першого року проведення польових досліджень кваліфікаційної експертизи сортів рослин на придатність до поширення (для видів, що підлягають експертизі в польових умовах). Завершення формальної експертизи не залежить від поставки заявником дослідного зразка сорту.

5. Якщо заявника можна ідентифікувати як селекціонера на підставі обміну інформацією з іншими державами-учасницями, договір про передачу права на подання заявки не подається (у випадках, якщо заявником вже набуті права на сорт рослин). До документів заявки експертний заклад готує виписку з офіційного сайту Міжнародного союзу з охорони нових сортів рослин. Заявник може самостійно надати інформацію компетентному органу держави-учасниці, що підтверджує його ідентифікацію як селекціонера сорту.

Якщо заявником виступають не всі члени колективу авторів, надається документ, що підтверджує відмову інших авторів від права на подання заявки.

У разі якщо заявником виступає роботодавець (замовник), надається копія трудового договору (контракту) або договору про створення сорту на замовлення, в якому передбачено право на подання заявки тільки роботодавця (замовника).

Якщо роботодавець (замовник) передає право на подання заявки на підставі закону або договору іншій особі, надається копія договору, завірена однією із сторін, де зазначається, кому належить це право, а також указується вид прав, які набуватимуться в Україні за цим договором.

Якщо заявником виступає фізична (юридична) особа, яка є правонаступником автора, селекціонера, замовника або роботодавця, надається документ, що підтверджує правонаступництво в установленому законодавством порядку.

У разі якщо заявником виступають роботодавець та автор сорту спільно, надається копія трудового договору (контракту), в якому зазначено право на подання спільної заявки автора та роботодавця.

 

Директор Департаменту аграрної
політики та сільського господарства

В. Топчій

 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

  

 

Назви ботанічних таксонів (українською та латинською мовами), що рекомендуються для використання під час заповнення документів заявки

Вид українською

Вид латинською

Синоніми латинською

1

2

3

Абрикос звичайний

Prunus armeniaca L.

Armeniaca vulgaris Lam.; Prunus armeniaca var. typica Maxim.; Prunus tiliaefolia Salisb.

Авринія скельна

Aurinia saxatilis (L.) Desv.

Alyssum saxsatile L.

Аґрус звичайний

Ribes uva-crispa L.

Grossularia reclinata (L.) Mill.; Ribes reclinatum L.; Ribes grossularia L.; Ribes spinosum Gilib.; Ribes caucasicum Adams; Grossularia vulgaris Spach.

Азалія Сімса

Rhododendron simsii Planch.

 

Азиміна трилопатева

Asimina triloba (L.) Dunal

 

Айва (підщепа)

Cydonia Mill. sensu stricto

Cydonia vulgaris Pers.; Pyrus Cydonia L.; Cydonia maliformis Mill.; Cydonia lusitanica Mill.; Sorbus Cydonia Granz; Cydonia communis Lois.

Айва довгаста

Cydonia oblonga Mill.

 

Айва довгаста ґ яблуня домашня

Cydonia oblonga Mill. ґ Malus domestica Borkh.

 

Айстра

Aster L.

 

Актинідія

Actinidia Lindl.

 

Актинідія китайська

Actinidia chinensis Planch.

 

Актинідія пурпурова ґ Актинідія гостра

Actinidia purpurea Rehd. ґ Actinidia arguta Planch.

 

Алича (слива розлога, вишнеслива)

Prunus divaricata Ledeb.

Prunus divaricate Ldb.; Prunus cerasifera ssp. divaricate in Schneid.; Prunus mirobalana Lois.; Prunus cerasifera var. divaricate Baill.; Prunus vachuschtii Bregadze; Prunus cerasifera auct.

Алое деревоподібне

Aloe arborescens Mill.

 

Алтея лікарська

Althaea officinalis L.

 

Альбіція ленкоранська

Albizia julibrissin Durazz.

 

Альстремерія

Alstroemeria L.

 

Альстремерія оранжева

Alstroemeria aurantiaca D. Don

 

Аммі зубна

Ammi visnaga (L.) Lam.

 

Анемона

Anemone L.

 

Аніс звичайний

Anisum vulgare Gaertn.

Pumpinella anisum L.; Apium anisum Crantz; Sison anisum (L.) Spreng.; Tragium anisum Link; Tragium aromaticum Spreng.; Carum anisum Baill.; Selinum anisum Krause.

Антуріум

Anthurium Schott

 

Апельсин

Citrus sinensis (L.)

Citrus sinensis (L.) Pers; Citrus aurantium b sinensis L.; Aurantium sinense Mill.; Citrus aurantium Lour.; Citrus aurantium vulgare Risso et Poit.; Citrus aurantium dulce Hayne.

Арахіс підземний

Arachis hypogaea L.

Chamaebalanus Japonica Rumph.; Arachnida hypogaea Moench; Arachis asiatica Lour.; Arachis africana Lour.; Arachis americana Tenore.

Аронія чорноплідна

Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot.

 

Артишок посівний

Cynara scolymus L.

Cynara cardunculus var. scolymus L.

Артишок іспанський

Cynara cardunculus L.

 

Астильба

Astilbe Buch.-Ham. ex D. Don

 

Астрагал шерстистоквітковий

Astragalus dasyanthus Pall.

 

Бавовник

Gossypium L.

 

Бавовник барбадоський

Gossypium barbadense L.

 

Бавовник звичайний

Gossypium hirsutum L.

 

Баклажан

Solanum melongena L.

Solanum longum L.; Melongena teres Mill; Solanum undatum Lam.; Solanum esculentum Dun.; Solanum oviferum Dun.

Бамія (гібіск їстівний, окра)

Abelmoschus esculentus (L.) Moench

 

Барбарис

Berberis L.

 

Беладона звичайна

Atropa bella-donna L.

 

Белардіохлоа фіолетова

Bellardiochloa violacea (Bell.) Chiov.

Poa violacea Bell.

Бенінказа

Benincasa L.

 

Береза повисла

Betula pendula Roth.

Belladonna trichotoma Scop.; Belladonna baccifera Lam.; Atropa paschkewiczi Kreyer.

Боби кінські

Vicia faba L. var. minor

Faba minor Boxb.

Боби кормові

Vicia faba L. var. major Harz.

Faba bona Medic.; Faba equina Medic. l. c.; Faba vulgaris Moench; Vicia esculenta Salisb.; Faba sativa Bernh.; Faba major Desf.; Potamogeton bifolius Lapeyr.; Faba faba (L.)

Борщівник Сосновського

Heracleum sosnowskyi Manden

 

Бруква

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

Brassica napus L. ssp. rapifera Metzg.; Brassica napobrassica Mill.; Brassica oleracea var.
napobrassica L.

Бруква

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

Brassica napus var. edulis Delile; Brassica campestris napobrassica; Brassica napus esculenta DC.; Brassica napus var. rapifera Metzg.; Brassica napus sarcorhiza Spach.; Brassica napus g esculeyna Koch.; Brassica campestris ssp. campestris var. napobrassica Prain.; Brassica rapa var. Brassica tutabaga DC.; Brassica napus ssp. rapifera Metzg.

Бугила кервель

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.

 

Бузина чорна

Sambucus nigra L.

 

Бузок гіацинтоквітковий

Syringa ґ hyacinthiflora Rehder.

 

Бузок звичайний

Syringa vulgaris L.

 

Бузок китайський

Syringa chinensis Willd.

 

Бузок перський

Syringa persica L.

 

Бузок широколистий

Syringa oblata Lindley

 

Бук лісовий

Fagus sylvatica L.

 

Бурачок гірський

Alyssum montanum L.

 

Бурачок Гмеліна

Alyssum gmelinii Jord.

 

Бурачок кам'яний

Alyssum saxatile L.

 

Буркун білий

Melilotus albus Medik.

Melilotus albus Desr.; Melilotus leucanthus Koch.; Melilotus rugosus Tourn.; Trifolium melilotus altissimus Gmel.; Melilotus rugulosus Willd.; Melilotus vulgarus Willd.; Melilotus melanospermus Bbess.

Буркун лікарський

Melilotus officinalis (L.) Pall.

Trifolium officinalis Willd.; Melilotus macrorhiza Pers.

Буряк кормовий

Beta vulgaris L.

Beta vulgaris L. ssp. europea Krass.; Beta vulgaris L. ssp. europea Krass. var. virescens Krass.; Beta vulgaris L. ssp. europea Krass. var. lutea Krass.; Beta vulgaris L. ssp. europea Krass. var. aurantia Krass.; Beta vulgaris L. ssp. europea Krass. var. rosea Krass.; Beta vulgaris L. ssp. europea Krass. var. rubidus Krass.; Beta vulgaris L. ssp. europea Krass. var. crassa Alef.

Буряк столовий

Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. conditiva Alef.

Beta vulgaris L. ssp. europea Krass. var. atro rubra Krass.

Буряк цукровий

Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Doell

Beta vulgaris L. ssp. europea convar. saccharifera (Alef.) Krass.; Beta vulgaris provar. altissima Doll.; Beta alba Langenthal., Beta vulgaris L. ssp. saccharifera Alef.

В'язіль барвистий

Coronilla varia L.

 

Валеріана лікарська

Valeriana officinalis L.

Valeriana baltica Pl.; Valeriana tergemina Kr.; Valeriana proviso Kr.; Valeriana palustris Kr.; Valeriana wolgensis Kasak.; Valeriana nitida Kr.; Valeriana rossica Sm.; Valeriana angustifolia Tausch.; Valeriana stolonifera Gzern.; Valeriana wallrothii Kr.

Васильки справжні

Ocimum basilicum L.

Ocimum basilicum indicum; Basilicum citratum Rumph.;
Ocimum americanum Jacq.; Ocimum album L.; Ocimum Hispidum Lam.; Ocimum integerrimum Willd.; Ocimum pilosum Willd.; Ocimum caryophyllatum Roxb.; Ocimum barrelieri Roth; Ocimum graveolens R. Br.; Ocimum menthaefolium Benth., Ocimum petitianum A. Rich.

Вейгела

Weigela Thunb.

 

Верба

Salix L.

 

Верба ламка

Salix fragilis L.

Salix decipiens Hoffm.; Salix russeliana Sm.; Salix fragilis L. var furcata Gaudin

Верба біла

Salix alba L.

 

Верба прутовидна

Salix viminalis L.

Salix rossica Nas. p. p.

Верба тритичинкова

Salix triandra L.

 

Верес звичайний

Calluna vulgaris (L.) Hull

 

Виноград

Vitis L.

 

Виноград справжній

Vitis vinifera L.

Vitis vinifera subsp. sativa (DC.) Hegi; Vitis vinifera spontanea M. Pop.

Вишнево-черешневий гібрид

Prunus ґ gondouinii (Poit. & Turpin) Rehder

Prunus avium L. ґ Prunus cerasus L.

Вишня степова ґ вишня ланезіана (підщепи)

Prunus fruticosa (Pall.) Woron. ґ Prunus lannesiana

 

Вишня звичайна

Prunus cerasus L.

Cerasus vulgaris Mill.; Cerasus acida Ehrh.; Cerasus hortensis Mill.; Prunus cerasus Ldb.; Prunus cerasus a caproniana L.; Cerasus austera (L.) Haem.

Вівсяний корінь

Tragopogon porrifolium L.

Tragopogon pomifolium Gmel.

Вігна спаржева

Vigna unguiculata (L.) Walp. subsp. sesquipedalis (L.) Verdc.

 

Віниччя справжнє

Bassia scoparia (L.) A. J. Scott

Atriplex scoparia Crantz; Chenopodium scoparium L.; Salsola scoparia M. B.

Вітекс коноплевидний

Vitex cannabifolia L.

 

Вітекс священний

Vitex agnus-castus L.

 

Вовчуг польовий

Ononis arvensis L.

Ononis hircina Jacq.

В'яз

Ulmus L.

Ulmus laevis Pall.

Гавортія

Haworthia Duval

 

Гарбуз великоплідний

Cucurbita maxima Duch.

 

Гарбуз великоплідний (волоський) ґ гарбуз мускатний

Cucurbita maxima Duch. ґ Cucurbita moschata Duch.

 

Гарбуз звичайний

Cucurbita pepo L.

Cucurbita melopepo; Cucurbita verrucosa; Cucurbita ovifera L.; Cucurbita pyxidaris DC.; Cucurbita subverrucosa Willd.; Cucurbita aurantia Willd.; Cucurbita maxima g courgero Ser.; Cucurbita venosa Descourt.; Cucurbita mammeata Molina.; Cucurbita ceratoceares Haberle; Cucurbita tuberculosa; Cucurbita asteroides; Cucurbita cucumifra; Cucurbita elongate Schrad.; Cucumis zapallo; Cucurbita pileoformis Roem; Cucurbita marsupiiformis Haberle; Citrullus variegatus Schrad.; Cucurbita succado Naud.; Cucurbita hybrida Bertol.

Гарбуз мускатний

Cucurbita moschata Duch.

 

Гарбуз чалмовидний

Cucurbita maxima f. turbaniformis L.

 

Гастергавортія

ґ Gasterhaworthia Guill.

 

Гавортія

Haworthia Duval

 

Гастролея

ґ Gastrolea E.Walth.

ґ Gastrolea

Гвоздика:
Гвоздика садова;
Гвоздика периста;
Гвоздика однорічна;
Гвоздика граціонополітанська (сиза)

Dianthus L.:
Dianthus caryophyllus L.;
Dianthus plumarius L.;
Dianthus caryophyllus L.;
Dianthus grationopolitanus
Vill.

 

Гейхера

Heuchera L.

 

Гейхерела

ґ Heucherella H. R. Wehrh.

 

Гербера

Gerbera Cass.

 

Гіацинт східний

Hyacinthus orientalis L.

 

Гібіск

Hibiscus L.

 

Гібрид смородини з аґрусом

Ribes L. ґ Grossularia Mill.

 

Гірчак сахалінський (сахалінська гречка)

Fallopia sachalinensis F. Schmidt

Polygonum sachalinensе F. Schmidt; Fallopia sachalinensis (F. Schmidt) Ronse Decr.

Гірчиця біла

Sinapis alba L.

Raphanus albus Crantz; Sinapis hispida Tenore; Bonnania officinalis Presl; Napus leucosinapis Schimper et Sponner.; Sinapistrum album Chev.; Eruca alba Noulet; Brassica alba Rabenhorst; Crucifera lampsana Krause; Sinapis dissecta Lag.; Brassica dissecta Schmalh.

Гірчиця салатна

Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. in Czern.

 

Гірчиця сарептська

Brassica juncea (L.) Czern.

Brassica juncea (L.) Czern.; Sinapis juncea L.; Raphanus junceus Crantz; Brassica besseriana Andrz.; Crucifera juncea Krause; Sinapis juncea Thunb.; Brassica japonica Miq.

Гірчиця чорна

Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch

Sinapis nigra L.

Гісоп лікарський

Hyssopus officinalis L.

Hyssopus ruber Mill.; Hyssopus altissimus Mill.; Hyssopus angustifolius M. B.; Hyssopus alopecuroides Fisch.

Гладіолус

Gladiolus L.

 

Глива звичайна

Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm.

 

Глива легенева

Pleurotus pulmonarius (Fr.) Qul.

 

Глива степова

Pleurotus eryngii (DC.) Qul.

 

Глід

Crataegus L.

 

Глід м'якуватий

Crataegus submollies Sarg.

 

Головатень круглоголовий

Echinops sphaerocephalus L.

 

Горіх грецький

Juglans regia L.

Juglans fallax Dode; Juglans japonica Sieb.; Juglans duclouxiana Dode; Juglans orientalis Dode; Juglans sinensis Dode; Juglans sibirica Dode; Juglans kamaonia Dode.

Горіх маньчжурський

Juglans mandshurica Maxim.

Juglans stenocarpa Maxim.; Juglans cathaiensis; Juglans dracinis; Juglans calosa Dode.

Горіх чорний

Juglans nigra L.

Juglans pitteursii Morr.; Juglans rugosa; Juglans ocoidea; Juglans costata Dode.

Горобина звичайна

Sorbus aucuparia L.

Mespilus aucuparia Scop.; Pyrus aucuparia Gaertn.; Aucuparia silvestris Medic.

Горох польовий (пелюшка)

Pisum arvense L.

Pisum sativum var. arvense Trautv.; Pisum sativum convar. speciosum (Dierb.) Alef.

Горох посівний

Pisum sativum L.

Pisum majus Dode; Pisum romanum; Pisum saccharatum Ser. in DC.; Pisum macrocarpum Ser.; Pisum hortense Asch. et Graebn.; Pisum commune Clav.; Pisum jomardi Schrank; Pisum uniflorum Hort.; Pisum macrospermum Hort.; Pisum vulgare Jundz.; Pisum sativum L. (s. amplissima) Gov.

Горошок волохатий

Vicia villosa Roth

Vicia polyphylla Waldst. et Kit. (non Desf.); Cracca villosa Gren. et Godr.; Eruvum villosum Trautv.

Горошок паннонський

Vicia pannonica Crantz

Vicia striata M. B.; Vicia lineata M. B.; Vicia lutea Kram.; Hypechusa pannonica Alef.; Hypechusa purpurascens Alef.

Горошок посівний

Vicia sativa L.

Vicia amphicarpa L.; Vicia notate Gilib.; Vicia leucosperma Moench; Vicia segetalis Thuill.; Faba sativa Bernh.; Vicia communis Rouy et Foucaud.

Гортензія

Hydrangea L.

Hydrangea macrophylla (Thunb. ex Murr.) Ser.; Hydrangea anomala D. Don ssp. petiolaris (Sieb. et Zucc.) E. M. McClint; Hydrangea paniculata Sieb.; Hydrangea quercifolia Bartr.; Hydrangea aspera D. Don.

Госта

Hosta Tratt.

 

Гранатник звичайний

Punica granatum L.

Punica nana L.; Punica spinosa Lam.; Punica florida Salisb.; Punica grandiflora Hort.

Гребінник звичайний

Cynosurus cristatus L.

Phleum cristatum Scop.; Cynosurus neglectus Opiz.

Грейпфрут

Citrus paradisi Macfad.

 

Гречка їстівна

Fagopyrum esculentum Moench

Fagopyrum sagittatum Gilib.; Polygonum fagopyrum L.; Polygonum cereale Salisb.; Fagopyrum fagopyrum Karsten; Fagopyrum emarginatum Roth; Fagopyrum macropterum a. Emarginatum Fenzl.; Fagopyrum cereale Raf.

Груша японська

Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai var. culta (Mak.) Nakai

Pyrus serotina Rehd.

Груша звичайна

Pyrus communis L.

Pyrus pyraster Borkh.; Pyrus sativa Koch; Pyrus achras Gaertn.; Pyrus domestica Medic.

Грястиця збірна

Dactylis glomerata L.

Bromus glomeratus Scop.; Festuca glomerata All.; Trachypoa vulgaris Bubani.

Гуньба сінна (пажитник грецький)

Trigonella foenum - graecum L.

 

Дайкон

Raphanus sativus L. ssp. acanthiformis (Morel) Stankev.

 

Дворядник тонколистий

Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.

 

Дельфіній гібриднй

Delphinium ґ hybridum Hort.

 

Деревій майже звичайний

Achillea submillefolium Klok. et Krytzka

Achillea millefolium L.

Дерен справжній (кизил)

Cornus mas L.

Cornus maculata L.; Cornus erythrocarpa St.-Lag.; Cornus flava Steud.; Cornus homerica Bub.; Cornus nudiflora Dumort.; Cornus praecox Stokes; Cornus vernalis Salisb.; Macrocarpium mas Nakai; Cornus sativa Poit. et Turp.; Eucrania mascula Raf.

Десмодіум канадський

Desmodium canadense (L.) DC.

 

Дзвоники

Campanula L.

 

Диня звичайна

Cucumis melo L.

Melo adana Pang.; Cucumis melo convar. Adana (Pang.) Greb.

Дуб австрійський

Quercus austriaca Willd.

Quercus cerris L. var. austriaca Loud.

Дуб звичайний

Quercus robur L.

 

Дуб північний

Quercus borealis Michx

Quercus rubra Du Rei

Дуб скельний

Quercus petraea (Matt.) Liebl.

Quercus sessiliflora Dalisb.

Дурман звичайний

Datura stramonium L.

Datura innoxia Mill.; Stramonium spinosum Lam.; Stramonium foetidum Scop.; Stramonium vulgatum Gaertn.

Елевсина коракан

Eleusine coracana (L.) Gaertn.

Cynosurus coracanus L.; Eleusine cerealis Salisb.; Eleusine sphaerosperma Stokes; Eleusine stricta Roxb.; Eleusine tocussa Fresen.

Ельшольція війчаста

Elsholzia ciliata (Thunb.) Hyl.

Elsholzia patrinii (Lepech.) Garcke; Siderata ciliata Thunb.; Mentha patrini Lepech.; Elsholzia cristata Willd.; Hyssopus ocimifolius Lam.; Mentha ovata Cav.; Perilla polystachya Don; Hyssopus bracteaus Gmel.; Elsholzia souliei E. Argyi; Elsholzia feddei Lveille

Ельшольція Стаунтона

Elsholzia stauntonii Benth.

 

Еремур

Eremurus M. B.

 

Еспарцет

Onobrychis Mill.

 

Еспарцет виколистий

Onobrychis viciifolia Scop.

 

Еспарцет закавказький

Onobrychis transcaucasica Grossh.

 

Еспарцет піщаний

Onobrychis arenaria (Kit.) DC.

 

Еустома великоквіткова (лізіантус)

Eustoma grandiflorum (Raf.) Shinners

 

Ехінацея

Echinaceae Moench.

 

Ехінацея бліда

Echinacea pallida Nutt.

 

Ехінацея пурпурова

Echinacea purpurea (L.) Moench

 

Женьшень справжнй

Panax ginseng C.A. Meyer.

Panax schin-seng Nees; Panax quinquefolium L. var. ginseng Rgl. et Maxim.; Panax schinseng var. coraiensis Nees; Panax quinquefolium a coreensis Sieb.; Aralia quinquefolia Forb.; Aralia ginseng Baill.

Живокіст

Symphytum L.

 

Живокіст шорсткий

Symphytum asperum Lepech.

 

Жимолость голуба

Lonicera caerulea L.

 

Житняк гребінчастий

Agropyron pectinatum (M. Bieb.) P. Beauv.

 

Житняк пустельний

Agropyron desertorum (Fisch. ex Link) Schult.

 

Житняк сибірський

Agropyron sibiricum (Willd.) P. Beauv.

 

Житняк черепичний

Agropyron imbricatum Roem. et Schult.

 

Жито гірське

Secale montanum Guss.

Secale montanum L.; Secale strictum (C. Presl) C. Presl

Жито посівне

Secale cereale L.

Triticum secale Link; Triticum cereale Salisb.

Жовтушник лакфіолевидний

Erysimum cheiranthoides L.

 

Жовтушник розлогий

Erysimum diffusum Ehrh.

Erysimum L.

Жоржина

Dahlia Cav.

 

Журавлина болотна

Oxycoccus palustris Pers.

 

Журавлина великоплідна

Oxycoccus macrocarpus (Ait.) Pers.

 

Зайцехвіст яйцеподібний

Lagurus ovatus L.

 

Звіробій звичайний

Hypericum perforatum L.

 

Звіробій козячий

Hypericum hircinum L.

 

Звіробій красильний

Hypericum androsaemum L.

 

Звіробій непахучий

Hypericum ґ inodorum Mill.

 

Змієголовник молдавський

Dracocephalum moldavica L.

Dracocephalum moldavicum a europeum Hiltebr.; Moldavica punctate Moench; Moldavica suaveolens Gilib.; Dracocephalum foetidum Bge.

Золотушник

Solidago L.

 

Імбир лікарський

Zingiber officinale Rosc.

 

Індау посівний

Eruca sativa Mill.

Eruca sativa Vill.

Ірга канадська

Amelanchier canadensis (L.) Medik.

 

Кабачок

Cucurbita pepo var. giraumontia Filov

 

Кавун звичайний

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai ssp. Vulgaris Fursa var. vulgaris; Citrullus vulgaris Schrad.; Cucurbita citrullus L.; Momordica lanata Thunb.; Cucumis sativus Battich; Citrullus pasteca Sageret; Citrullus lanatus (Thunb.) Mansf.

Кавун кормовий

Citrullus colocynthoides Pang.

Citrullus vulgaris Schrad.; Citrullus vulgaris var. colocynthoides Schweinf.

Кактус

Schlumbergera Lem.

 

Каланхое Блосфельда

Kalanchoe blossfeldiana Poelln.

Kalanchoe Adans

Калина звичайна

Viburnum opulus L.

Viburnum trilobum Marsh.; Viburnum opulus b americana Ait.; Viburnum americanum Mill.; Viburnum opulus b pimina Michx.; Viburnum opuloides Muhl.; Viburnum pimina Raf.; Viburnum edule Pursh; Viburnum oxycoccus Pursh; Opulus oxycoccos Bercht.

Калістефус китайський

Callistephus chinensis (L.) Nees

 

Кальцеолярія гібридна

Calceolaria ґ hybrida hort.

 

Канаркова трава справжня

Phalaris canariensis L.

 

Канна

Canna L.

 

Канна Варшевича

Canna warscewiczii Hort. ex Otto et Dietr.

 

Канна індійська

Canna indica L.

Canna variabilis Willd.

Канна кошенільна

Canna cocinea Mill.

 

Капуста білоголова

Brassica oleracea L. var. alba DC.

Brassica oleracea L. var. capitata L.; Brassica capitata DC.; Brassica oleracea ssp. capitata laevis Metzg.

Капуста броколі

Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. cymosa Duch.

Brassica oleraceae L. convar. botrytis (L.) Alef. var. italica Plenck; Brassica cauliflora (Mill.) Lizg. ssp. simplex Lizg.; Brassica oleracea var. botrytis Helm; Brassica oleracea var. botrytis subvar. cultiflora DC. et subvar. cymosa Lam.

Капуста брюссельська

Brassica oleracea L. var. gemmifera DC.

Brassica oleraceae L. convar. oleraceae var. gemmifera DC.; Brassica oleracea var. gemmifera Zenker; Brassica oleracea var. bullata DC. subvar. gemmifera DC.; Brassica gemmifera; Brassica millecapitata Lev.

Капуста китайська

Brassica chinensis L.

Sinapis brassicata L.; Raphanus chinensis Crantz; Brassica orientalis Thunb. (njn L.); Brassica rapa glabra Rgl.; Brassica campestris Forbes et Hemsl.; Brassica oleracea L. var. chinensis Prain; Brassica campestris L. var. chinensis Busch; Brassica napus L. var. chinensis (L.) Schulz; Brassica antiquorum Lev.

Капуста кольрабі

Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. gongylodes L.

Brassica caulorapa Pasq.; Brassica oleracea var. gongylodes L.

Капуста кормова

Brassica subspontanea Lizg.z

Brassica oleracea L. var. ramosa (DC.) Alef.; Brassica oleracea var. acephala DC.; Brassica suttoniana Leveille.

Капуста листкова (декоративна)

Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef.

Brassica oleracea L. convar. Acephala (DC.) Alef. partim.; Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. ssp. Acephala DC.; Brassica subspontanea Lizg.; Brassica oleracea L. var. ramose (DC.) Alef.; Brassica oleracea var. acephala DC.; Brassica suttoniana Leveille; Brassica oleracea L. var. sabellica acephala (DC.) Alef.

Капуста пекінська

Brassica rapa L. var. pekinensis (Lour.) Kitam.

Sinapis cernua Thunb.; Sinapis pekinensis Lour.; Brassica cernua (Thunb.) Forbes et Hemsley; Brassica Pe-tsai Bailey

Капуста польова

Brassica campestris L.

 

Капуста савойська

Brassica oleracea L. var. sabauda DC.

Brassica oleraceae L. convar. capitata (L.) Alef. var. bullata DC.; Brassica sabauda (L.) Lizg.; Brassica oleracea L. var. sabauda L.; Brassica oleracea var. bullata DC.

Капуста цвітна

Brassica oleraceae L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis

Brassica oleraceae L. convar. botrytis (L.) Alef.; Brassica cauliflora (Mill.) Lizg.; Brassica oleracea L. var. botrytis L.; Brassica oleracea var. italica Plenck; Brassica oleracea L. var. botrytys L.; Brassica botrytis Mill.; Brassica cauliflora Garsaul; Brassica oleracea var. botrytis Helm; Brassica oleracea var. botrytis subvar. Cultiflora DC. et subvar. Cymosa Lam.; Brassica oleracea var. botrytis subvar. asparagoides f. albida et f. violascens Thell.; Brassica asparagoides Dalechampi

Капуста червоноголова

Brassica oleracea L. var. rubra DC.

Brassica oleracea L. var. capitate L.; Brassica oleracea var. capitata L.; Brassica capitate DC.; Brassica oleracea ssp. Capitate laevis Metzg.; Brassica oleraceae L. convar. capitata (L.) Alef. var. rubra (L.) Thell.

Каріоптеріс сивий

Caryopteris incana (Thunb. ex Houtt.) Miq.

 

Картопля

Solanum tuberosum L.

Solanum tuberosum ssp. tuberosum; Solanum tuberosum var. chiloense DC.; Solanum tuberosum var. cultum DC.; Solanum tuberosum var. sabini DC.; Solanum fonckii Phil.; Solanum chiloense (DC.) Benth.; Solanum cultum (DC.) Berth.; Solanum sabini (DC.) Berth.; Solanum maglia Schlecht. var. guaytecarum Bitt.; Solanum maglia var. chutuberse Bitt.; Solanum tuberosum var. europaeum Buk.; Solanum leptostigma Juz.; Solanum molinae Juz.; Solanum tuberosum ssp. chileanum Hawk.; Solanum tuberosum var. guaytecarum (Bitt.) Hawk.; Solanum tuberosum var. chutubense (Bitt.) Hawk.; Solanum tuberosum ssp. andigenum (Juz. et Buk.) Hawk; Solanum andigenum Juz. et Buk.; Solanum herrerae Juz.; Solanum subandigenum Hawk.; Solanum andigenum var. grauense Varg.; Solanum andigenum var. digitobatrosum Varg.; Solanum andigenum var. carhua Varg.

Катарантус рожевий

Catharanthus roseus (L.) G. Don

 

Катран

Crambe Rupr.

 

Каштан справжній

Castanea sativa Mill.

 

Квасоля багатоквіткова

Phaseolus multiflorus Wild.

 

Квасоля звичайна

Phaseolus vulgaris L.

Phaseolus vulgaris (L.) Savi; Phaseolus nanus L.; Phaseolus romanus; Phaseolus gonospermus; Phaseolus saponaceus; Phaseolus sphaericus; Phaseolus haematocarpus Savi; Phaseolus compressus DC.; Phaseolus angulosus Schuebl. Et Martens; Phaseolus capensis Hort.; Phaseolus cruentus Hort.; Phaseolus zedra; Phaseolus subglobosus Fingerh.; Phaseolus vexillatus Blanco; Phaseolus melanospermus Fingerh.; Phaseolus dimidiatus Haberle; Phaseolus pictus Cav.; Phaseolus nigricans Haberle

Вігна промениста (Квасоля золотиста, Маш)

Vigna radiata (L.) R. Wilczek

Phaseolus aureus Roxb.; Phaseolus radiatus Lour.; Phaseolus mungo Roxb.; Phaseolus radiates var. aurea (Roxb.) Prain; Phaseolus max Roxb.;

Квасоля кутаста

Phaseolus angularis (Willd.) W. Wight.

Dolichos angularis Willd., Vigna angularis (Willd.) Ohwi & H. Ohashi

Квасоля лімська

Phaseolus lunatus L.

Phaseolus inamoenus L.; Phaseolus rufus; Phaseolus bipunctatus Jacq.; Phaseolus turkinensis Lour.; Phaseolus macrocarpus Moench; Phaseolus xuarezii Zucc.; Phaseolus parviflorus; Phaseolus saccharatus Stokes; Phaseolus macrocarpus Poir.; Phaseolus derasus Schrank; Phaseolus puberulus H.B.K.; Phaseolus maximus Roxb.; Phaseolus ilodus; Phaseolus latisiliquus; Phaseolus saccharatus Macf.; Phaseolus platispermus Haberle; Phaseolus amazonicus Benth.

Кедр атласький

Cedrus atlantica (Endl.) G. Manetti ex Carrire

 

Кедр ліванський

Cedrus libani A. Rich.

 

Кермек

Limonium Mill.

 

Кипарисовик

Chamaecyparis Spach

 

Китайбелія виноградолиста

Kitaibelia vitifolia Willd.

 

Клен несправжньоплатановий

Acer pseudoplatanus L.

 

Кмин звичайний

Carum carvi L.

Apium carvi (L.) Crantz; Seseli carum Scop.; Carum decussatum Gilib.; Carvi cuminum Herb.; Ligusticum carvi (L.) Roth; Carum aromaticum Salisb.; Aegopodium carum Wib; Seseli carvo (L.) Lam. et DC.; Bunium carvi (L.) MB.; Lagoecia cuminoides Soy.; Foeniculum carvi (L.) Link, Carum officinale S.F. Gray, Falcaria carvifolia C.A.M., Cuminum carvi (L.) Ldb., Lomatocarum alpinum Radde, Carvi carum Bud., Selinum carvi (L.) Krause

Козлятник лікарський

Galega officinalis L.

Galega vulgaris Lam.; Galega persica Pers.; Galega patula Stev.

Козлятник східний

Galega orientalis Lam.

 

Коноплі посівні

Cannabis sativa L.

Cannabis chinensis Delile; Cannabis erratica Siev.; Cannabis foetens Gilib.; Cannabis lupulus Scop.; Cannabis macrosperma Stokes; Cannabis gigantea Hort.

Конюшина багряна (інкарнатна)

Trifolium incarnatum L.

 

Конюшина біла (повзуча)

Trifolium repens L.

Trifolium nigrescens Schur.; Trifolium nothum Stev.

Конюшина відкритозіва

Trifolium apertum Bobr.

 

Конюшина гібридна

Trifolium hybridum L.

Trifolium bicolor Moench; Trifolium fistulossum Gilib.; Trifolium elegans Savi; Trifolium michelianum Gaudin (non Savi); Trifolium anatolicum Boiss.

Конюшина лучна (червона)

Trifolium pratense L.

Trifolium purpureum Gilib. (non Lois.); Trifolium sativum Crome; Trifolium pratense var. foliosum Brand; Trifolium folosium (Brand) Min.

Конюшина олександрійська

Trifolium alexandrinum L.

 

Конюшина перевернута

Trifolium resupinatum L.

 

Коріандр посівний (кінза)

Coriandrum sativum L.

Coriandrum majus Gouan; Coriandrum diversifolium Gilib.; Coriandrum globosum Salisb.; Selinum coriandr Krause; Coriandrum melphitense Ten.

Космос (космея)

Cosmos Cav.

 

Кострице-райграсовий гібрид

ґ Festulolium Aschers. et Graebn.

 

Костриця Беккера

Festuca beckeri (Hack.) Trautv.

 

Костриця борозниста

Festuca rupicola Heuff.

 

Костриця валіська

Festuca valesiaca Schleinch. ex Gaudin

Festuca saxatilis Schur.

Костриця велетенська

Festuca gigantea (L.) Vill.

 

Костриця лучна

Festuca pratensis Huds.

Festuca elatior L. (pro parte); Festuca fluitans var. pratensis Huds.; Avena secunda Salisb.; Festuca americana Dietr.

Костриця несправжньоовеча

Festuca pseudovina Hack. ex Wiesb.

 

Костриця овеча

Festuca ovina L.

Festuca ovina var. vivipara L.; Bromus ovinus Scop.; Avena ovina Salisb.; Festuca sciaphila Schur.; Festuca guestphalica Beenn.

Костриця очеретяна

Festuca arundinacea Schreb.

Festuca littoralis Wahlb.

Костриця Регеля (східна)

Festuca regeliana Pavl.

Festuca arundinacea auct. fl. Ucr., non Schreb.; Festuca fenas auct. fl. Ucr., non Lag.

Костриця різнолиста

Festuca heterophylla Lam.

Festuca rubra L. ssp. heterophylla Hack.

Костриця сиза

Festuca glauca Vill.

 

Костриця тонколиста

Festuca filiformis Pourr.

Festuca capillata Lam.; Festuca ovina subsp. tenuifolia (Sibth.) Celak., Festuca tenuifolia (Sibth.)

Костриця червона

Festuca rubra L.

Festuca rubra L. sensu lato; Festuca rubra L. s. str.; Festuca ovina var. rubra Smith; Festuca duriuscula var. rubra Wood.; Festuca oregona Festucaasey; Festuca ovina ssp. rubra Hook.; Festuca rubra var. littoralis Vasey; Festuca vallicola; Festuca earlei

Костриця червона мінлива

Festuca rubra var. commutata Gaudin.

Festuca rubra subsp. fallax (Thuill.); Festuca fallax Thuill.; Festuca pseudo-rubra Schur; Festuca rubra subsp. eu-rubra var. fallax (Thuill.) Hack.

Костриця шорстколиста

Festuca brevipila R. Tracey

Festuca duriuscula auct. p. p.; Festuca longifolia auct. non Thuill.; Festuca trachyphylla (Hack.) Hack.

Котяча м'ята гібридна

Nepeta transcaucasica Grossh. ґ Nepeta grandiflora Bieb.

 

Котяча м'ята закавказька

Nepeta transcaucasica Grossh.

 

Котяча м'ята лимонна

Nepeta cataria L. f. citriodora Dum.

Nepeta cataria var. citriodora Beck.; Nepeta vulgaris Lam.; Cataria tomentosa Gilib.; Cataria vulgaris Moench; Glechoma macrura Fisch. et Spreng.; Glechoma cataria O. Ktze.; Nepeta citriodora Dumort.

Котяча м'ята Мусіна

Nepeta mussinii Spreng. ex Henckel

 

Котяча м'ята сибірська

Nepeta sibirica L.

 

Крес-салат

Lepidium sativum L.

Thlaspi sativum Crantz; Nasturtium sativum Moench.

Кріп пахучий

Anethum graveolens L.

Pastinaca graneolens Bernh.; Ferula graveolens Spreng.; Angelica graveolens Steud.; Peucedanum graveolens Benth. et Hook. f.; Selinum anethum Roth; Pastinaca anethum Spreng.; Peucedanum anethum Jessen; Selinum pastinaca Roth.

Кропива дводомна

Urtica dioica L.

 

Кроталярія Ситникова

Crotalaria juncea L.

Crotalaria benghalensis Lam.; Crotalaria fenestrate Sims; Crotalaria ferestrata Sims; Crotalaria porrecta Wall; Crotalaria sericea Willd; Crotalaria tenuifolia Roxb.; Crotalaria viminea Wall.

Ксифіум

Xiphium L.

 

Кукурудза восковидна

Zea mays var. ceratina L.

 

Кукурудза розлусна

Zea mays L. ssp. everta Sturt.

 

Кукурудза цукрова

Zea mays L. ssp. saccharata Sturt

 

Кукурудза звичайна

Zea mays L.

Zea americana; Zea alba; Zea vulgaris Mill.; Mays zea Gaertn; Zea segetalis Salisb.; Mays americana Baumg.; Thalisia mays O. Kuntze.

Кунжут індійський

Sesamum indicum L.

Sesamum orientale L.; Sesamum luteum Retz.; Sesamum edule Hort.; Sesamum africanum Todaro; Sesamum malabaricum Burm.; Sesamum oleiferum Moench; Sesamum trifoliatum Mill.; Sesamum brasilense Vell

Лаванда вузьколиста

Lavandula angustifolia Mill.

Lavandula angustifolia Mill. ssp. angustifolia; Lavandula vulgaris var. a Lam; Lavandula fragrans Jord.; Lavandula spica L. var. a Lam; Lavandula vera DC.

Лавандин

Lavandula ґ hybrida Reverchon

Lavandula ґ burnatii Brig.

Лавсонія неколюча

Lawsonia inermis L.

Lawsonia spinosa L. (njn Lour.); Lawsonia coccinea Sm.; Lawsonia alba Lam.; Lawsonia purpurea Lam.; Alcanna spinosa Gaertn.

Лагерстроемія індійська

Lagerstroemia indica L.

 

Лаконос американський

Phytolacca americana L.

Phytolacca decandra L.

Ламкоколосник

Psathyrostachys Nevski.

Psathyrostachys juncea (Fisch.) Nevski.; Elymus junceus Fisch.; Elymus altaicus Spreng.; Elymus desertorum Kar. et Kir.; Elymus hyalanthus Rupr.; Elymus alberti Rgl.; Elymus kokczatavicus Drob.; Elymus caespitosus Suk.; Elymus crotaceus Zing.

Левкой сивий

Matthiola incana (L.) R. Br.

 

Лимон

Citrus limon (L.) Burm. f.

Citrus limon (L.) Burm. fil.; Citrus medica b limon L.; Limon vulgaris Mill.; Citrus medica Plenck (non L.); Citrus limonum Risso; Citrus fusiformis Rafin.; Citrus communis Poiteau; Citrus medica var. limonum Hook. f.

Лимонник китайський

Schisandra chinensis (Turcz.) Baill.

Kadsura chinensis Turcz.; Maximowiczia amurensis Rupr.; Maximowiczia chinensis Rupr.

Липа серцелиста

Tilia cordata Mill.

 

Лисохвіст (китник) лучний

Alopecurus pratensis L.

 

Лисохвіст (китник) рівний

Alopecurus aequalis Sobol.

 

Лілійник

Hemerocallis L.

 

Лілійник гібридний

Hemerocallis hybrida hort.

 

Лілія

Lilium L.

 

Лілія гібридна

Lilium hybrida hort.

 

Ліщина велика (фундук)

Corylus maxima Mill.

 

Ліщина звичайна

Corylus avellana L.

Corylus avellona var. sativa Ludwig; Corylus tubulosa Willd.; Corylus avellana var. tubulosa Loud; Corylus avellana var. lamberti Loud.; Corylus arborescens Gaertn.

Ломиніс

Clematis L.

 

Лопух справжній

Arctium lappa L.

 

Лофант ганусовий

Lophanthus anisatus Benth.

Lophantus anisatus Benth.; Agastache anethiodora Britt. et Brown

Лохина, чорниця

Vaccinium L.

Vaccinium corymbosum L.; Vaccinium angustifolium Aiton; V. formosum Andrews; V. myrtilloides Michx.; V. myrtillus L.; V. virgatum Aiton; V. simulatum Small.

Льон австрійський

Linum austriacum L.

 

Льон великоквітковий

Linum grandiflorum Desf.

 

Льон звичайний, довгунець

Linum usitatissimum L.

Linum usitatissimum L. f. elongata, Linum usitatissimum L. var intermedia Vav et Ell, Proles elongata Vav et Ell

Льон низький (олійний, кудряш)

Linum humile Mill.

Proles brevimulticaula Vav. et Ell

Любисток лікарський

Levisticum officinale W.D.J. Koch

 

Люпин багаторічний

Lupinus perennis L.

Lupinus arcticus S. Wats.; Lupinus perenne L.

Люпин білий

Lupinus albus L.

Lupinus sativus Gater.; Lupinus varius Gaertn.; Lupinus hirsutus Eichw. (non L.); Lupinus albus var. vulgaris Alef.

Люпин вузьколистий

Lupinus angustifolius L.

Lupinus varius Savi (non L.)

Люпин жовтий

Lupinus luteus L.

Lupinus odoratus Hort.

Люфа

Luffa Mill.

 

Люцерна мінлива

Medicago ґ varia Martyn

Medicago sativa L. subsp. sativa ґ Medicago sativa subsp. falcata, Medicago sativa L. nothosubsp. varia (Martyn) Arcang.

Люцерна посівна

Medicago sativa L.

Medicago falcata Lam. (non L.); Medicago coerulea Less.

Люцерна серповидна

Medicago falcata L.

Medicago sativa L. subsp. falcata (L.) Arcang.

Люцерна хмелевидна

Medicago lupulina L.

Medicago parviflora Gilib.; Trifolium lupulinum Savi.; Medicago cupaniana Guss.; Melilotus lupulinus Trautv.

Лядвенець рогатий

Lotus corniculatus L.

Lotus pentaphyllus Gilib.; Lotus crassifolius Pers.; Lotus tauricus Juz.; Lotus caucasicus Kuprian. p. p.; Lotus corniculatus L. p.

Лядвенець трясовинний

Lotus uliginosus Schkuhr

 

Лялеманція іберійська

Lallemantia iberica (Stv) Fisch. et C. A. Mey.

 

Магнолія

Magnolia L.

 

Майоран садовий

Majorana hortensis Moench

Origanum majoranoides Willd.; Origanum wallichianum Benth.; Origanum onites Lam. (non DC.); Amaracus majorana Schinz et Thell.; Majorana crassa Moench.

Майорці стрункі

Zinnia elegans Jacq.

 

Мак снотворний

Papaver somniferum L.

Papaver nigrum; Papaver album Cr.; Papaver opiiferum Forsk.; Papaver officinale Gmel.; Papaver amplexicaule Stokes; Papaver hortense Hussekot

Мак східний

Papaver orientale L.

Papaver paucifoliatum (Trautv.) Fedde

Малина

Rubus idaeus L.

Rubus idaeus L. ssp. vulgatus

Мальва гібридна

Malva pulchella Bernh. ґ Malva crispa L.

 

Мальва кучерява

Malva crispa L.

Malva crispa cult.; Malva verticillata L. p.p.; Malva breviflora Gilib.

Мальва Мелюка

Malva meluca Graebn.

 

Мангольд (буряк листовий)

Beta vulgaris L. var. cicla L. (Ulrich)

Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. cicla (L.) Ulrich; Beta cicla L.; Beta vulgaris cicla L.; Beta hortensis Mill.; Beta folosia Ehrh.; Beta vulgaris ssp. folosia (Ehrh.) Asch. et Schweinf.; Beta stricta C. Koch; Beta vulgaris ssp. cicla (L.) Moq.; Beta cycla Pers.; Beta sulcata Gasp.

Мандарин

Citrus deliciosa Ten.

Citrus nobilis Lour.

Мандевіла

Mandevilla Lind.

 

Марена красильна

Rubia tinctorum L.

 

Маруна цинерарієлиста

Pyrethrum cinerariifolium Trev.

Chrisanthemum cinerariaefolium Vis.; Chrisanthemum turreanum Vis.; Tanacetum cinerariifolium Sch.-Bip.;Pyrethrum willemoti Duch.

Маслина європейська

Olea europaea L.

Olea sativa Hoffm.; Olea officinarum Crantz; Olea europea var. sativa DC.; Olea oleaster Hoffm. et Lind.

Материнка звичайна

Origanum vulgare L.

 

Махорка

Nicotiana rustica L.

 

Мачок жовтий

Glaucium flavum Grantz

 

Меліса лікарська

Melissa officinalis L.

Melissa romana Mill.; Melissa cordifolia Pers.; Melissa hirsuta Hornem.; Melissa folosa Opiz; Melissa graveolens Host; Thymus melissa E. H. L. Krause; Melissa taurica Hort.

Мигдаль звичайний

Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb.

Prunus communis (L.) Arc.; Prunus dulcis (Mill.) D. A.; Prunus communis Fritsch; Prunus amygdalus Stokes; Druparia amygdalus Clairv., Amygdalus communis L.

Мигдаль звичайний ґ персик звичайний

Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb. ґ Prunus persica (L.) Batsch

 

Мирт звичайний

Myrtus communis L.

 

Міскантус гігантський

Miscanthus ґ giganteus J.M. Greef & Deuter ex Hodkinson & Renvoize

 

Міскантус китайський

Miscanthus sinensis Anderss.

 

Міскантус цукроквітковий

Miscanthus sacchariflorus (Maxim) Benth.

 

Мітлиця велетенська

Agrostis gigantea Roth.

Agrostis praticola Klok.; Agrostis graniticola Klok.; Agrostis alba auct., non L. p. p.

Мітлиця пагононосна

Agrostis stolonifera L.

Agrostis stolonizans Bess. ex Schult. et Schult. f.; Agrostis zerovii Klok.; Agrostis pseudoalba Klok.; Agrostis alba auct., non L.; Decandolia Stolonifera Bast.; Vilfa stolonifera Beauv.; Agrostis alba var. stolonifera Smith; Agrostis alba L.

Мітлиця собача

Agrostis canina L.

 

Мітлиця тонка

Agrostis capillaris L.

Agrostis vulgaris With.; Agrostis capillaris auct., non L.

Мласкавець колосковий (овочевий)

Valerianella locusta L.

 

Могар

Setaria italica (L.) Beauv. ssp. moharia (Alef.)

Setaria italica (L.) Beauv.; Panicum italicum L.; Panicum germanicum Mill.; Pennisetum italicum R. Br.; Setaria germanica Beauv.; Pennisetum germanicum Baumg.; Setaria californica Kellogg; Panicum italicum var. californicum Koern.; Chamaeraphis italica Ktze; Ixophorus italicus Nash; Setaria italica ssp. maxima Alef.

Модрина

Larix Mill.

 

Модрина європейська

Larix decidua Mill.

Larix europaea DC.

Молочай чиновий

Euphorbia lathyris L.

Tithymalis lathyris (L.) Scop.; Galarhoeus lathyris Haw.

Момордика (китайська гірка диня)

Momordica charantia L.

 

Монарда Брадбуріана

Monarda bradburiana L.

 

Монарда гібридна

Monarda ґ hybrida hort.

 

Монарда двійчаста

Monarda didyma L.

 

Монарда трубчаста

Monarda fistulosa L.

 

Морква

Daucus carota L.

Daucus carota L. ssp. sativus (Hoffm.) Schubl. et G. Martens; Daucus sativus (Hoffm.) Roehl.; Daucus carota L. (pro parte); Daucus carota L. var. sativus Hoffm.; Daucus carota L. ssp. sativus A. Hayek; Daucus sativus Zagor.

М'ята

Mentha L.

 

М'ята довголиста

Mentha longifolia L.

 

М'ята канадська

Mentha canadensis L.

 

М'ята перцева

Mentha ґ piperita L.

Mentha piperita Huds. var. officinalis Sole; Mentha silvestris var. piperita Schmalh.

М'ята цитральна

Mentha aquatica var. citrata (Ehrh.) Benth.

 

М'ята японська

Mentha japonica (Miq.) Makino

 

Нагідки лікарські

Calendula officinalis L.

Caltha officinalis Moench

Наперстянка пурпурова

Digitalis purpurea L.

Digitalis tomentosa Link.

Наперстянка шерстиста

Digitalis lanata Ehrh.

 

Нарцис

Narcissus L.

 

Нектарин

Prunus persica (L.) Batsch var. nucipersica (Suckow) C. K. Schneid

 

Нут звивистий

Cicer flexuosum Lipsky

 

Нут звичайний

Cicer arietinum L.

Cicer grossum Salisb.; Cicer sativum Schkuhr; Cicer physodes Rchb.; Cicer rotundum Jord.; Cicer sintensii Hausskn.; Cicer edessanum Stapf.

Обліпиха крушиновидна

Hippophae rhamnoides L.

Hippophae littoralis Salisb.; Hippophae rhamnoides var. sibirica Rgl.; Hippophae rhamnoides var. Angustifolia Dipp.; Hippophaes rhamnoideum St.-Lag.

Овес голозерний

Avena nuda L.

 

Овес посівний

Avena sativa L.

 

Овес щетинистий

Avena strigosa Schreb.

 

Огірок посівний

Cucumis sativus L.

Cucumis sativus chiar Forsk.; Cucumis esculentus Salisb.; Cucumis muricatus Willd.

Огірочник лікарський

Borago officinalis L.

 

Ожина

Rubus subgenus Eubatus sect. Moriferi & Ursini

 

Оман високий

Inula helenium L.

 

Опеньок зимовий

Flammulina velutipes (Curt.: Fr.) Sing.

 

Опеньок осінній справжній

Armillaria mellea (Vahl. ex Fr.) Kumm

 

Орхідея

Cymbidium Sw.

 

Очеретянка звичайна

Phalaroides arundinacea (L.) Rausch.

Phalaris canariensis L.; Digraphis arundinacea (L.) Trin.; Arundo colorana Ait.; Typhoidea arundinacea Moench; Calamagrostis variegata Witgh; Arundo riparia Salisb.; Baldingera colorata Gaertn.; Baldingera arundinacea Dum.; Digraphis americana Ell.; Endalles arundinacea Raf.; Typhoides arundinacea (L.) Moench; Phalaroides arundinacea (L.) Rausch.

Павловнія

Paulownia Sieb. et Zucc.

 

Пажитниця багаторічна

Lolium perenne L.

Lolium vulgare Host; Lolium brasilianum Nees; Lolium canadense Bernh. (njn Michx.); Lolium marschallii Stev.

Пажитниця Буше

Lolium boucheanum Kunth

Lolium ґ boucheanum auct., Lolium ґ hybridum Hausskn.

Пажитниця багатоквіткова

Lolium multiflorum Lam.

Lolium aristatum Lag. ex Num.; Lolium scabrum Presl; Lolium italicum A. Br.; Lolium perenne var. italicum Parnell; Lolium perenne var. multiflorum Parnell; Lolium Temulentum var. multiflorum Ktze.

Пажитниця вестервольдська

Lolium multiflorum Lam. var. westerwoldicum

Lolium multiflorum Lam ssp. alternativum

Пажитниця жорстка

Lolium rigidum Gaudin

 

Пажитниця італійська

Lolium. multiflorum Lam. ssp. italicum (A. Br.) Volkart

Lolium multiflorum Lam ssp. non alternativum

Пайза

Echinochloa frumentacea Link

Oplismenum frumentaceum Kunth; Panicum frumentaceum Roxb.; Panicum crusgalli var. frumentaceum Trin.; Echinochloa crus-galli var. frumentacea Haines; Echinochloa colona var. frumentacea Blatter et McCann.

Паммело

Citrus grandis (L.) Osbeck

Citrus maxima (Burm.) Merr.

Паслін часточковий

Solanum laciniatum Forst.

 

Пастернак

Pastinaca sativa L.

Peucedanum sativum S. Watson; Anethum pastinaca Wibel; Peucedanum pastinaca Baill.; Selinum pastinaca Crantz; Heracleum polyphyllum Peterm.; Pastinaca germanica Kirschl.; Pastinaca vulgaris Bubani.

Патисон

Cucurbita pepo L. var. melopepo (L.) Harz

 

Пеларгонія плющелиста

Pelargonium peltatum (L.) Her.

Pelargonium peltatum Ait., Pelargonium peltatum hort.

Пеларгонія поперечносмугаста

Pelargonium Zonale Group

 

Пеларгонія великоквіткова

Pelargonium grandiflorum (Andrews) Willd.

 

Первоцвіт весняний

Primula veris L.

 

Переступень

Bryonia L.

 

Перець однорічний (солодкий, гіркий, паприка, чилі)

Capsicum annuum L.

Capsicum indicum Rumph.; Capsicum frutescens L.; Capsicum grossum; Capsicum baccatum L.; Capsicum corsicum; Capsicum tetragonum; Capsicum cerasiforme; Capsicum olivaeformae; Capsicum peramidale; Capsicum conoides; Capsicum minimum Mill.; Capsicum bicolor Jacq.; Capsicum longum DC.; Capsicum cordiforme Mill.; Capsicum mexicanum Haz.

Перила

Perilla frutescens (L.) Britton var. japonica Hara

 

Персик декоративний

Prunus mira Koehne

Prunus kansuensis Rehd.; Prunus davidiana (Carrire) Franch.

Персик звичайний

Prunus persica (L.) Batsch

Persica vulgaris Mill.; Amygdalus persica L.; Prunus persica Stokes; Prunus persica var. vulgaris Maxim.; Prunus persica var. desna Makino.

Перстач

Potentilla L.

 

Петрушка городня

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W.Hill

Apium hortense Hoffm.; Apium crispum Mill.; Apium petroselium L.; Carum petroselium Benth. et Hook. f.; Petroselinum petroselium Karst.; Petroselinum hortense Hoffm.; Selinum petroselium Krause; Apium vulgare Lam.; Petroselinum vulgare Kirschleger; Carum petroselinum Benth. Et Hook. f.; Petroselinum hortense Hoffm.; Selinum Petroselinum Krause; Apium vulgare Lam.; Petroselinum vulgare Kirschleger; Carum vulgare Druce; Apium laetum Salisb.; Petroselinum sativum Hoffm.; Apium romanum Zuccagni; Petroselinum romanum Sweet; Sium oppositifolium Kit.; Helosciadium oppositifolium Reuss.

Петунія

Petunia Juss.

 

Петунія гібридна

Petunia ґ hybrida Vilm.

Petunia ґ hybrida hort.

Печериця

Agaricus L.

 

Печериця двоспорова

Agaricus bisporus (J. Lge) Imbach

 

Пирій видовжений

Elytrigia elongata (Host) Nevski

Elytrigia ruthenia (Griseb.) Prokud.

Пирій волосистий

Elytrigia trichophora (Link) Nevski

 

Пирій повзучий

Elytrigia repens (L.) Nevski

Agropyron repens L.

Пирій середній

Elytrigia intermedia (Host) Nevski

Agrostis intermedia Veb.

Півники

Iris L.

 

Півонія

Paeonia L.

 

Півонія деревовидна

Paeonia delavayi Franch.; Paeonia jishanensis T. Hong & W. Z. Zhao; Paeonia ludlowii (Stern & Taylor) D. Y. Hong; Paeonia ostii T. Hong & J. X. Zhang; Paeonia qiui Y. L. Pei & D. Y. Hong; Paeonia rockii (S. G.Haw & Lauener) T. Hong & J. J. Li ex D. Y. Hong; Paeonia suffruticosa Andrews

 

Підщепи груші

Pyrus L.

 

Підщепи помідора

Solanum lycopersicum L. ґ Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. ґ Solanum peruvianum (L.) Mill.; Solanum lycopersicum L. ґ Solanum cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg

 

Підщепи сливи

Prunus L.

 

Підщепи яблуні

Malus Mill.

 

Плющ звичайний

Hedera helix L.

 

Подорожник блошиний

Plantago psyllium L.

Plantago afra L. (ex parte); Plantago squalida Salisb.; Psyllium erectum St. Hil.; Psyllium Parviflorum Mirb.; Psyllium afrum Mirb.; Plantago agrestis Salzm.; Plantago hirsuta Kit.; Plantago psyllium L. var. afra (L.) Barneoud; Plantago rigida Hort.; Plantago pseudopsyllium Desf.; Plantago garganica Hort.; Plantago psyllium L. b dentifolia Willk.; Plantago durandoi Pome

Подорожник великий

Plantago major L.

 

Полин естрагон

Artemisia dracunculus L.

Oligosporus dracunculus (L.) Pojark.; Artemisia inodora Willd.; Artemisia redowskyi Ldb.; Artemisia desertorum var. macrocephala Franch.; Oligosporus condimentarius Cass.

Полин кримський

Artemisia taurica Willd.

 

Полин лимонний

Artemisia balchanorum H. Krasch.

Artemisia maritima var. citrodora Kozak.

Полин лікарський

Artemisia abrotanum L.

Artemisia elatior Klok.; Artemisia procera Wild.; Artemisia paniculata auct., non Lam.

Полин мітлистий

Artemisia scoparia Waldst. & Kit.

 

Полин однорічний

Artemisia annua L.

 

Помідор їстівний

Solanum lycopersicum L.

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farwell; Lycopersicon esculentum P. Mill. nom. cons. var. esculentum; Lycopersicon esculentum P. Mill. nom. cons. var. cerasiforme (Dun.) A. Gray; Lycopersicon esculentum P. Mill.; Lycopersicon pomumamori Moench; Solanum liridum Salisb.; Solanum foliosum Link; Licopersicon esculentum Alef.; Licopersicon licopersicum (L.) Karst.; Licopersicon licopersicon Britt. et Brown; Licopersicon esculentum Mill. ssp. esculentum Prokh.

Понцирус трилистий

Poncirus trifoliate (L.) Raf.

 

Порічки

Ribes rubrum L.

Ribes silvestre (Lam.) Mert et W. Koch.; Ribes niveum Lindl.; Ribes rubrum var. sativum Rchb.; Ribes sativum (Rchb.) Syme; Ribes domesticum Jancz.; Ribes silvestre; Ribes hortense Hedl.; Ribes sativum Syme

Портулак городній

Portulaca oleracea L.

 

Просо африканське

Pennisetum glaucum (L.) R. Br.

 

Просо італійське

Setaria italica (L.) Beauv.

Setaria italica L.

Просо посівне

Panicum miliaceum L.

Milium panicum Mill.; Milium esculentum Moench; Panicum milium Pers.; Leptoloma miliacea Smith.

Просо прутоподібне

Panicum virgatum L.

 

Псевдотсуга тисолиста (дугласія)

Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franko

Pseudotsuga taxifolia Lamb.; Pseudotsuga douglasii Sabine ex D. Don.

Пшениця картлійська

Triticum turgidum L. subs. carthlicum (Nevski).Lve & D. Lve

Triticum persicum Vav.

Пшениця полба звичайна

Triticum dicoccum Schrank ex Schuebl.

Triticum dicoccum Schuebl.

Пшениця м'яка

Triticum aestivum L.

Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.; Triticum vulgare Host.; Triticum hybernum L.; Triticum cereale Schrank; Triticum sativum Lam.

Пшениця спельта

Triticum spelta L.

 

Пшениця тверда

Triticum durum Desf.

Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) Husn.; Triticum turgidum L. subsp. turgidum conv. durum (Desf.) MacKey; Triticum turgidum L.; Triticum sativum durum Pers.; Triticum vulgare durum Alef.; Triticum vulgare Vill. s. str.; Triticum durum Koern.; Triticum sativum durum Hackel; Triticum tenax B durum Asch. et Graebn.; Triticum alatum Peterm.; Triticum dicoccum tenaces Perc.; Triticum pyramidale Pers.

Пшениця шарозерна

Triticum sphaerococcum Perc.

Triticum compactum A. et G. Howard (non Host); Triticum aestivum L. ssp. sphaerococcus (Perc.) MacKey

Пшениця щільноколоса

Triticum compactum Host.

Triticum aestivum L. subsp. compactum (Host) Mackey

Райграс високий

Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. S. et K. B. Presl.

Arrhenatherum elatius (L.) J. et C. Presl.; Arrhenatherum elatius (L.) Mert. Et Koch; Avena elatior L.; Arrhenatherum avenaceum P. B.

Ревінь тангутський

Rheum palmatum L. var. tanguticum Maxim.

 

Ревінь хвилястий

Rheum rhabarbarum L.

Rheum undulatum Pall.; Rheum sibiricum Pall.; Rheum rotundatum Stokes.

Ревінь чорноморський

Rheum rhaponticum L.

 

Регнерія шорсткостеблова (пирій безкореневищний)

Roegneria trachycaulon (Link) Nevski

Triticum pauciflorum Schweinf.; Triticum missuricum Spreng.; Triticum trachycaulon Link; Agropyron trachycaulon Steud.; Crithopyrum trachycaulon Steud.; Agropyron tenerum Vasey; Agropyron missouricum Farwell; Agropyron trachycaulon var. tenerum Malte; Agropyron pauciflorum (Schweinf.) Hitchc.

Редька китайська (лобо)

Raphanus sativus L. convar. lobo Sazon. et Stankev. var. lobo

Raphanus sativus L. subsp. sipensis Sazon et Stankev

Редька олійна

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

Raphanus raphanistrum ssp. sativus Thell.; Raphanus sativus hybernus Alef.; Raphanus sativus niger Pers.; Raphanus sativus major Schublet et Mart.

Редька посівна (редиска)

Raphanus sativus L. var. sativus Pers.

Raphanus raphanistrum ssp. Sativus Thell.; Raphanus sativus prol. radiculus Pers.; Raphanus sativus var. radicula DC.; Raphanus sativus minor Dod.; Raphanus raphanistrum ssp. sativus Thell.; Raphanus sativus niger Pers.; Raphanus sativus major Schubler et Mart.

Редька чорна

Raphanus sativus L. var. niger (Mill.) S. Kerner

 

Рижій посівний

Camelina sativa (L.) Crantz

Camelina sativa var. glabrata DC.; Camelina glabrata (DC.) Fritsch; Camelina sativa ssp. sativa Thell.; Crucifera camelina Krause

Рис посівний

Oryza sativa L.

Oryza communissima Lour.; Oryza glutinosa, Oryza montana, Oryza praecox Lour.; Oryza palustris Hamilt.; Oryza latifolia P. Beauv. (non Desf.); Oryza parviflora P. Beauv.

Рицина звичайна

Ricinus communis L.

Ricinus macrocarpus; Ricinus microcarpus; Ricinus zanzibaricus G. Pop (ex parte); Ricinus communis; Ricinus vulgaris Mill.; Cataputia minor Bohm.; Ricinus speciosus Burm.; Ricinus inermis; Ricinus lividus Jacq.; Ricinus viridis; Ricinus africanum Willd.

Рицина звичайна (декоративна)

Ricinus communis L. f. dcor.

 

Ріпа

Brassica rapa L. var. rapa L.

Brassica rapa var. rapifera Metzg.; Brassica campestris L. ssp. rapifera Metzg.; Brassica rapoeuropaea Sinsk.; Brassica rapoasiatica Sinsk., Brassica rapa L. ssp. rapa var. rapifera Metzg.

Ріпак

Brassica napus L. oleifera

Brassica oleifera Moench.; Brassica oleifera Delile; Brassica napus L. ssp. oleifera Metzg.; Brassica rapa L. ssp. napus Briquet.

Робінія звичайна

Robinia pseudoacacia L.

 

Родіола рожева

Rhodiola rosea L.

 

Рододендрон

Rhododendron L.

 

Рожа рожева

Alcea rosea L.

Althaea rosea (L.) Cav.; Althaea rosea Cav.; Alcea sinensia Cav.; Alcea nigra Medv.

Розмарин справжній

Rosmarinus officinalis L.

Salvia rosmarinus Schleid.; Rosmarinus angustifolia Mill.; Rosmarinus latifolia Mill.; Rosmarinus officinalis vulgaris Alef.; Rosmarinus officinalis var. genuina Turrill.

Розрив-трава

Impatiens walleriana Hook.f.

 

Розторопша плямиста

Silybum marianum (L.) Gaertn.

Cadruus marianum L.

Роман фарбувальний

Anthemis tinctoria L.

 

Ромашка далматська

Pyrethrum cinerariaefolium Trev.

Chrisanthemum cinerariaefolium Vis.; Chrisanthemum turreanum Vis.; Tanacetum cinerariifolium Sch.-Bip.; Pyrethrum willemoti Duch.

Ротики садові

Antirrhinum majus L.

 

Садовий жасмин звичайний

Philadelphus coronarius L.

 

Салат посівний: головчастий; салат-ромен; листковий; стебловий; напівголовчастий

Lactuca sativa L.: Lactuca sativa L. var. capitata; Lactuca sativa L.var. longifolia; sativa L. var. secalina; Lactuca sativa L. var. angustana; Lactuca sativa L. var. acefala Alef.

Lactuca esculenta Salisb.; Lactuca scariola var. sativa C. B. Clarke; Lactuca scariola b sativa Boiss.; Lactuca sativa L. var. secalina Alef.; Lactuca sativa L. var. acephala; Lactuca sativa L. var. capitata L.; Lactuca sativa L. var. romana Lam.; Lactuca sativa L. var. integrifolia Bish.; Lactuca sativa L. var. hortensis

Самшит вічнозелений

Buxus sempervirens L.

 

Самшит золотистий

Buxus sempervirens L. var. aurea Loud.

 

Сафлор красильний

Carthamus tinctorius L.

Carduus tinctorius Falk.

Свербига східна

Bunias orientalis L.

 

Селера коренеплідна

Apium graveolens L. var. rapaceum (Mill.) Gaud.

Apium L.; Apium graveolens L. var. dulce (Mill.) Pers.; Apium graveolens L. var. rapaceum (Mill.) Gaud.; Apium lobatum Gilib.; Apium celleri Gaertn.; Apium maritinum Salisb.; Apium decumbens Ecklon et Zeyher; Apium vulgare Bud.; Seseli graveolens Scop.; Seseli apium Roth.; Sium graveolens Vest; Smyrnium laterate Thunb.; Helosciadium ruta DC.; Helosciadium rutaceum St.-Lag.; Celeri graveolens Britt.; Selium graveolens Krause; Carum graveolens K.-Pol.

Селера листкова

Apium graveolens L. var. secalinum Alef

Селера черешкова

Apium graveolens L. var. dulce (Mill.) Pers.

Серадела посівна

Ornithopus sativus Brot.

Ornithopus sativus Broth.; Ornithopus isthmocarpus Coss.; Coronilla seradella Krause.

Сильфій пронизанолистий

Silphium perfoliatum L.

 

Сильфій суцільнолистий

Silphium integrifolium Michx.

 

Сіда багаторічна

Sida hermsaphrodita (L.) Rusby

Sida napaea Cav.; Napaea dioica L.

Скорзонера іспанська

Scorzonera hispanica L.

 

Слива домашня

Prunus domestica L.

Prunus communis domestica Huds.; Prunus oeconomica Borkh.; Prunus sativa Rouy et Camus.

Слива китайська

Prunus salicina Zindl.

 

Смикавець їстівний (чуфа)

Cyperus esculentus L.

 

Смоковниця звичайна

Ficus carica L.

 

Смородина чорна

Ribes nigrum L.

 

Собача кропива звичайна

Leonurus cardiaca L.

 

Собача кропива п'ятилопатева

Leonurus quinquelobatus Gilib.

 

Солодка гола

Glycyrrhiza glabra L.

Glycyrrhiza grandulifera Waldst. Et Kit.; Glycyrrhiza violacea Boiss. et Noe.

Соняшник декоративний

Helianthus annuus ssp. ornamentalis

 

Соняшник однорічний

Helianthus annuus L.

Helianthus debilis Nutt.; Helianthus indicus L.; Helianthus tubaeformis Nutt.; Helianthus platycephalis.; Helianthus macrocarpus DC.; Helianthus ovatus Lehm.; Helianthus colossus O. Ktze.; Helianthus erytrocarpus Bartl.; Helianthus multiflorus Hook.; Helianthus grandiflorus Wender.; Helianthus cultus Venzl.; Helianthus ruderalis Venzl.

Сорго багаторічне (трава Колумба)

Sorghum almum Parodi

 

Сорго віникове

Sorghum technicum Roshev.

 

Сорго звичайне (двокольорове)

Sorghum bicolor L.

Holcus sorghum; Holcus bicolor L.; Holcus arduini Gmel.; Andropogon bicolor Roxb.; Andropogon halepensis var. bicilor Vined et Druce.

Сорго суданське

Sorghum sudanense (Piper) Stapf

Andropogon sorghum sudanensis Piper; Sorghum exiguum auct., non Piper; Andropogon sorghum var. sudanensis Stapf.

Сорго цукрове

Sorghum saccharatum (L.) Moench

Andropodon sorghum ddp. sativus f. technicus Koern.; Sorghum dochna var. technicum (Koern.) Snowd.

Сорго-суданковий гібрид

Sorghum vulgare Pers. ґ Sorghum sudanense (Piper) Stapf

 

Сориз

Sorghum oryzoidum

 

Сосна австрійська

Pinus austriaca Hull.

Pinus nigra Arn. var. austriaca Aschers. et Graebn.

Сосна Веймутова

Pinus strobus L.

 

Сосна звичайна

Pinus sylvestris L.

 

Сосна італійська

Pinus pinea L.

 

Сосна кедрова

Pinus cembra L.

 

Сосна Палласова

Pinus pallasiana D. Don

Pinus nigra Arnold var. pallasiana Aschers. et Graebn.

Сочевиця харчова

Lens culinaris Medik.

Ervum lens L.; Lens esculenta Moench; Lathyrus lens Bernh.; Lens vulgaris Delarbre; Cicer lens Willd.; Ervum camelorum Spr.; Ervum dispermum Roxb.; Lens sativa Heller; Lens camelorum Webb. et Berth.; Lens disperma (Roxb.) Webb. et Berbh.; Vicia lens Coss. et Germ.; Lens nummularia; Lens abyssinica Alef.; Ervum pilosissimum Schur.; Lens culinaris ssp. esculenta Briq.

Соя культурна

Glycine max (L.) Merrill

Phaseolus max L.; Dolichos soja L.; Soja hispida Moench; Phaseolus sordilis Salisb.; Soja japonica Savi; Soja angustifolia Miq.; Glycine tabacina; Glycine tomentosa Benth.; Glycine hispida (Moench) Maxim.; Soja soja Karst.; Soja max Piper

Стевія

Stevia rebaudiana Bertoni

Stevia rebaudiana (Bert.) Hemsl.

Стоколос безостий

Bromopsis inermis (Leyss.) Holub

Festuca inermis DC.; Schedonorus inermis Beauv.; Bromus latifolius Kar. et Kir.; Zerna inermis Lindl.; Zerna inermis (Leys.) Lindm.; Bromopsis inermis (Leyss.) Holub

Стоколос прибережний

Bromopsis riparia (Rehm.) Holub

 

Стоколос прямий

Bromopsis erecta (Huds.) Fourr.

Bromus erectus Huds.; Zerna erecta (Huds.) S. F. Gray; Bromus agrestis All.; Bromus angustifolius Schrank; Bromus montanus Gaertn.; Festuca erecta Wall.; Bromus macounii Vasey; Forasaccus erectus Bubani.

Стокротки багаторічні

Bellis perennis L.

 

Суниця

Fragaria L.

 

Суниця садова

Fragaria ananassa Duch.

 

Суріпиця звичайна

Barbarea vulgaris R.Br.

Brassica campestris ssp. oleifera DC.; Brassica navetta Will.; Brassica rapa; Brassica oleifera DC.; Brassica campestris L.; Brassica rapoeuropaea Sinsk. ssp. biennis (Metzg.) Sinsk.; Brassica campestris L. vas. autumnalis DC.; Brassica rapa L. oleifera biennis Metzg.; Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs.

Таволга

Spiraea L.

 

Тефф

Eragrostis tef (Zuccagni) Trotter

Eragrostis tef (Zucc.) Trotter; Eragrostis abyssinica (Jacq.) Link.; Poa abyssinica Jacq.; Poa tef Zuccagni

Тиква звичайна (горлянка)

Lagenaria siceraria (Molina) Standl.

Langenaria vulgaris Ser., Langenaria siceraria Stand L.: Lagenaria siceraria (Mol.) Standi. var. hispida Hara

Тимофіївка Бертолоні

Phleum bertolonii DC.

 

Тимофіївка лучна

Phleum pratense L.

Phleum nodosum L.; Phleum bertolonii DC.

Тимофіївка степова

Phleum phleoides (L.) Karst.

Phleum phleoides Simk.; Phleum boehmeri Wib.; Phalaris phleoides L.; Phleum boehmeri Wib.; Chilochloa boehmeri P. B.

Тонконіг альпійський

Poa alpina L.

 

Тифон

Brassica campestris var. oleifera f. biennis DC. ґ Brassica rapa L.

 

Тонконіг болотний

Poa palustris L.

Poa serotine Ehrh.; Poa triflora Gilib.; Poa riparia Wolff.; Poa crocata Michx.; Poa glauca var. crocata Jones; Paneion triflorum Lunell; Poa fertilis Host; Poa kamtschstica Fisch.

Тонконіг звичайний

Poa trivialis L.

Poa dubia Leers; Poa scabra Ehrh.; Poa stolonifera Hall; Poa trivialis var. filiculmis Scribn.; Poa collina Rydb.; Phalaris seminifera Roem. et Schult.

Тонконіг лісовий

Poa nemoralis L.

Poa hypanica Prokud.; Paneion nemoralis Lunell.; Poa sylvicola Guss.

Тонконіг лучний

Poa pratensis L.

Poa angustifolia Ell.; Poa alberti var. biflora Rgl. (ex parte); Poa paratunkensis Kom.; Paneion pretense Lunell.

Топінамбур

Helianthus tuberosus L.

Helianthus mollissimus E. Wats.

Топінсоняшник

Helianthus tuberosus L ґ Helianthus annuus L.

 

Тополя

Populus L.

 

Тритикале

Triticosecale Witt.

Triticosecale Wittm. ex A. Camus

Трихозант

Trichosanthes L.

 

Троянда

Rosa L.

 

Троянда дамаська

Rosa damascena Mill.

Rosa belgica Mill.; Rosa calendarum Moench; Rosa papaverina major; Rosa violacea; Rosa sanguineo-purpurea Roessing; Rosa bifera Poiret; Rosa damascaena f. trigintipetala (Dieck.) R. Keller

Трутовик лакований

Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst.

 

Турнепс

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs.

 

Туя західна

Thuja occidentalis L.

 

Туя східна

Thuja orientalis L.

Platycladus orientalis (L.) Franco; Biota orientalis (L.) Endl.; Thuja aenta Mnch.; Cuprenssus thuja Targ.

Тюльпан

Tulipa L.

 

Тютюн справжній

Nicotiana tabacum L.

Nicotiana fruticosa L.; Nicotiana alba Mill.; Nicotiana chinensis Fisch.; Nicotiana petiolate Agardh.; Nicotiana virginica Agardh.; Nicotiana latissimum Berchtold et Opiz; Nicotiana mexicana Schlecht.; Nicotiana cajensis; Nicotiana guatemalensis Hort.

Тютюн крилатий

Nicotiana alata Link & Otto

Nicotiana affinis Host.; Nicotiana persica Lindl.; Nicotiana alata var. persica Comes; Nicotiana alata var. grandiflora Comes.

Унабі справжній (зізіфус)

Ziziphus jujube Mill.

Ziziphus jujuba Mill.; Rhamnus zizyphus L.; Zizyphus sativa Gaerth.; Ziziphus vulgaris Lam.; Ziziphus sinensis Lam.; Rhamnus saporifer Lour.; Rhamnus lucidus Salisb.; Ziziphus saporifer Schult.; Ziziphus nitida Roxb.

Фацелія пижмолиста

Phacelia tanacetifolia Benth.

Phacelia tripinnata Hort.

Фейхоа Селлова

Feijoa sellowiana Berg.

 

Фенхель звичайний

Foeniculum vulgare Miller

Foeniculum vulgare P. Mill.; Meum vulgare Spreng.; Anethum foeniculum L.; Ligusticum foeniculum Roth; Meum foeniculum Spreng.; Foeniculum capillaceum Gilib.; Selinum foeniculum Krause; Foeniculum officinale All.; Anethum rupestre Salisb.; Ligusticum divaricatum Hoffmannsegg; Ozodia foeniculaceae Wight et Arn.; Foeniculum commune Bub.

Фіалка африканська

Saintpaulia H.Wendl.

 

Фіалка триколірна

Viola tricolor L.

 

Фізаліс клейкоплодий

Physalis ixocarpa Brot. ex Hornem.

Physalis philadelphia Lam.; Physalis philadelphica Lam.

Фізаліс опушений (суничний)

Physalis pubescens L.

 

Фісташка справжня

Pistacia vera L.

Pistacia trifolia L.; Pistacia narbonensis L.; Pistacia nigricans Crantz; Pistacia terebinthus Mill.; Pistacia officinarum Ait.; Pistacia macrophilla Pers.; Pistacia reticulata Willd.

Флокс волотистий

Phlox paniculata L.

 

Форзиція

Forsythia Vahl.

 

Фрезія

Freesia Eckl. ex Klatt.

 

Хамоміла обідрана

Matricaria recutita L.

Chamomilla recutita L.; Matricaria chamomilla L. (1763) auct.; Matricaria deflexa Gilib.; Chamomilla officinalis Koch; Leucanthemum chamaemelum Lam.; Chrysanthemum chamomilla Bernh.

Хатьма тюрингська

Lavatera thuringiaca L.

 

Хеномелес японська

Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl.

Chaenomeles speciosa (Sweet) Nakai; Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl.; Chaenomeles japonica Lindl.; Purus japonica Thunb.; Cydonia japonica Pers.

Хміль звичайний

Humulus lupulus L.

 

Холодок лікарський (спаржа)

Asparagus officinalis L.

Asparagus officinalis var. altilis L.; Asparagus hortensis Mill.; Asparagus altilis Aschers.

Хризантема індійська

Chrysanthemum indicum L.

 

Хризантема садова

Chrysanthemum ґ hortorum Bailey

 

Хризантема тихоокеанська

Chrysanthemum pacificum Nakai

Ajania pacifica Bremer and Humphries

Хризантема увінчана

Chrysanthemum coronarium L.

 

Хризантема шовковицелиста

Chrysanthemum ґ morifolium Ramat

Chrysanthemum ґ grandiflorum Ramat

Хрін звичайний

Armoracia rusticana Gaertn. Mey. et Scherb.

Armoracia Gaertn., Mey. et Scherb.; Armoracia rusticana (Lam.) Gaertn., Mey. et Scherb.; Armoracia lapathifolia Gilib.; Cochlearia lapathifolia Gilib.; Cochlearia amoracia L.; Nasturtium amoracia Fries; Cochlearia rusticana Lam.; Roripa rusticana Gren. et Godr., Armoracia sativa Bernth., Radicula amoracia Robins.

Хурма східна

Diospyros kaki L.

Diospyros chinensis Bl.; Embryopteris kaki G. Don.; Diospyros schi-tse Bunge; Diospyros roxburghii Carr.

Целозія

Celosia L.

 

Целозія гребінчаста

Celosia cristata L.

Celosia argenta L. var. cristata Vous; Amarantus cristatus Noronha.

Цибуля багатоярусна

Allium proliferum Schrad.

Allium cepa var. viviparum (Metzg.) Alef. f. proliferum (Moench) Asch. et Gr. (Helm l.c.); Cepa prolifera Moench; Allium cepa (var.) prolifera Alef.; Allium cepa proliferum (Moench) Rgl.; Allium multitabulatum S. Cic.

Цибуля батун

Allium fistulosum L.

Allium cepa Lour. (njn L.); Allium ascalonicum Lour. (njn L.); Allium ascalonicum L. g chinense Kunth.; Allium cepaeforme G. Don; Cepa ventricosa Moench; Cepa fistulosa (L.) S. T. Gray; Kepa fistulosa (L.) Rafin.; Porrum fistolosum (L.) Salisb.; Allium bouddhae, Allium porrum Debeaux, Allium bakeri Hoop (non Rgl.)

Цибуля ведмежа (черемша)

Allium ursinum L.

 

Цибуля галузиста

Allium ramosum L.

 

Цибуля городня

Allium cepa L.

Allium cepa L. var. aggregatum G. Don; Allium cepa L. var. cepa Helm; Allium cepa L. var. viviparum (Metzg.) Alef.; Allium esculentum Salisb.; Cepa vulgaris Renault; Cepa esculenta Rafin; Porrum cepa (L.) Rchb.

Цибуля запашна

Allium odorum. L.

 

Цибуля порей

Allium porrum L.

Allium ampeloprasum L. var. porrum Rgl.; Allium laetum Salisb.; Allium porrum commune Rchb.

Цибуля слизун

Allium nutans L.

 

Цибуля шалот

Allium oschaninii O. Fedtsch

Allium cepa L. f. ascalonicum Heyne; Porrum ascalonicum (L.) Rchb.; Allium cepa var. ascalonicum Backer.

Цибуля шніт

Allium schoenoprasum L.

Allium schoenoprasum L. s. ampl.; Allium sibiricum auct.; Allium sibiricum L.; Allium raddeanum Rgl. (excl. syn.); Allium oliganthum Kar. et Kir.

Цикламен

Cyclamen L.

 

Циклантера

Cyclanthera L.

 

Цикорій листковий; кореневий (промисловий); головчастий

Cichorium intybus L. partim

Cichorium commune Pall.; Cichorium caeruleum Gilib.; Cichorium rigidum Salisb.; Cichorium perenne Stokes; Cichorium cicorea Dumprt.; Cichorium officinale Gueldenst.; Cichorium byzantinum Clem.; Cichorium divaricatum Heldr.; Cichorium glabratum Presl., Cichorium hirsutum Gren.

Цикорій салатний (ендивій)

Cichorium endivia L.

Cichorium crispum Mill.; Cichorium esculentum Salisb.; Cichorium dubium endivia Krause; Cichorium latifolium Sauv.; Cichorium endivia b dativa DC.; Cichorium endivia ssp. endivia

Цинерарія

Cineraria L.

 

Цинерарія гібридна

Cineraria ґ hybrid hort

 

Цинія

Zinnia L.

 

Цмин італійський

Helichrysum italicum (Roth) Guss.

Helichrysum angustifolium (Lam.) DC; Helichrysum italicum (Roth) G. Don.

Цмин пісковий

Helichrysum arenarium (L.) Moench

 

Чабер гірський

Satureja montana L.

Micromeria montana; M. variegata; M. pigmaea Rchb.; Clinopodium montanum O. Ktze.; Saturiastrum montanum Four.

Чабер садовий

Satureja hortensis L.

Satureja viminea Burm. f.; Clinopodium hortense O. Ktze.; Thymus cunila E. H. L. Krause.

Чайна рослина

Camellia sinensis (L.) O. Kuntze

Thea bohea L.; Thea cochinchinensis Lour.; Thea cantoniensis Lour.; Thea chinensis var. bohea Sims.; Camellia thea; Camelia viridis Link; Thea chinensis DC.; Thea chinensis var. viridis DC.; Thea aphylla laxa; Thea lanceolata; Thea viridis; Thea cantoniensis; Thea oleifera raf.; Camellia theifera Griff.; Camellia bohea Griff.; Thea stricta Hayne; Camellia sinencis O.Kuntze

Чайот (огірок мексиканський)

Sechium edule (Jacg.) Sw.

 

Часник

Allium sativum L.

Allium sativum L. var. sativum; Porrum sativum (L.) Rchb.; Allium pekinense

Чебрець камфорний

Thymus camphoratus Hoffm. et Link

 

Чебрець повзучий

Thymus serpyllum L.

Thymus muscosus Zaverucha; Thymus pulegioides; Thymus zigis L.; Thymus pannocicus All.; Thymus marschallianus Willd.; Thymus ciliates Lam.; Thymus odoratissimus Mill.; Thymus baicalensis Serg.

Череда трироздільна

Bidens tripartita L.

 

Черемха звичайна

Prunus padus L.

 

Черешня

Prunus avium L.

Cerasus avium (L.) Moench; Prunus avium Moench; Prunus cerasus var. avium L.; Cerasus nigra Mill.; Cerasus dulcis Gaertn.; Cerasus ruracina DC.; Cerasus juliana DC.

Чина запашна

Lathyrus odoratus L.

 

Чина лісова (гібридна)

Lathyrus sylvestris L. ґ L. latifolius L.

Lathyrus platyphyllus Retz.; Lathyrus heterophyllus auct.

Чина посівна

Lathyrus sativus L.

Cicercula alata Moench; Cicercula sativa Alef.; Pisum lathyrus Krause

Чист

Cistus L.

 

Чорнобривці

Tagetes L.

 

Чорнобривці дрібні

Tagetes minuta L.

Tagetes grandulifera Schrenk.

Чорнобривці прямостоячі (повняки)

Tagetes erecta L.

 

Чорноголовник багатошлюбний

Poterium polygamum Waldst. et Kit.

 

Чорнушка посівна

Nigella sativa L.

Nigella indica Roxb.; Nigella truncata Viv.

Чумиза

Setaria italica (L.) Beauv. ssp. maxima (Alef.)

 

Шавлія відхилена

Salvia patens Cav.

 

Шавлія іспанська

Salvia hispanica L.

Kiosmina hispanica (L.) Raf.; Salvia chia Colla; Salvia prysmatica Cav.; Salvia schiedeana Stapf.; Salvia tetragona Moench

Шавлія кільчаста

Salvia verticillata L.

 

Шавлія лікарська

Salvia officinalis L.

Salvia cretica L.; Salvia chromatica; Salvia papillosa Hoffmgg.; Salvia grandiflora Ten.; Salvia major Gmelin.

Шавлія мускатна

Salvia sclarea L.

Salvia vulgaris Mill.; Salvia bracteata Sims (non Russ.); Salvia simsiana Roem. et Schult.

Шандра звичайна

Marrubium vulgare L.

 

Шипшина

Rosa L.

 

Шіїтаке

Lentinula edodes (Berk.) Pegler.

Lentinus elodes (Berk.) Sing.

Шовковиця

Morus L.

 

Шоломниця байкальська

Scutellaria baicalensis Georgi

 

Шпинат городній

Spinacia oleracea L.

Spinacia domestica Borkh.

Щавель кислий

Rumex acetosa L.

Acetosa pratensis Mill.; Lapathum acetosa Scop.; Lapathum pratense Lam.; Rumex micranthus Gampq.; Rumex pratensis Dulac.

Щавель тяньшанський

Rumex tianschanicus A. Los.

Rumex patentia L. (auct.)

Щавнат

Rumex patientia L. ґ Rumex tianshanicus A. Los.

 

Щириця: щириця хвостата

Amaranthus L.: Amaranthus caudatus L.

Amaranthus edulis Spegazzini, Amaranthus mantegazzianus Passerini

Щучник дернистий

Deschampsia caespitosa (L.) Beauv.

 

Яблуня декоративна

Malus Mill.

 

Яблуня домашня

Malus domestica Bokrh.

Purus malus L.; Malus communus Lam.

Ялина

Picea A. Dietr.

 

Ялина європейська

Picea abies (L.) H. Karst.

Picea excelsa (Lam.) Link

Ялина сиза

Picea glauca (Moench) Voss.

Picea canadensis (Mill.) Britt.; Pinus glauca Moench

Ялиця

Abies Mill.

 

Ялиця бальзамічна

Abies balsamea (L.) Mill.

Abies balsamifera Michx.

Ялиця біла

Abies alba Mill.

Abies pectinata Lam. et DC.

Ялівець

Juniperus L.

 

Ялівець віргінський

Juniperus virginiana L.

 

Ялівець горизонтальний

Juniperus horizontalis Moench

Juniperus prostrata Pers.

Ялівець даурський

Juniperus davurica Pall.

 

Ялівець звичайний

Juniperus communis L.

 

Ялівець китайський

Juniperus chinensis L.

 

Ялівець козачий

Juniperus sabina L.

 

Ялівець лускатий

Juniperus squamata Buch.-Ham.

Juniperus morrisonicola Hayata; Juniperus franchetiana Lev.

Ялівець середній

Juniperus media Mathot

 

Ялівець скельний

Juniperus scopulorum Sarg.

 

Ясен вузьколистий

Fraxinus angustifolia Vahl.

 

Ячмінь звичайний

Hordeum vulgare L.

Hordeum vulgare (L.) emend. Vav. et Bacht.; Hordeum distichum L.; Hordeum distichon L. emend. Lam.; Hordeum aestivum Hall; Hordeum zeocriton L.; Zeocriton distichon; Zeocroton commune Beauv.; Hordeum vulgare ssp. distichum grex culta Regel; Hordeum sativum Jessen; Hordeum hexastichum L.

 

Кількість насіння (садивного матеріалу) сортів ботанічних таксонів, яка надається разом із документами заявки на сорт рослин

Ботанічні таксони

Кількість насіння / садивного матеріалу, кг/шт.

офіційний зразок
(для тривалого зберігання)
*

ВОС**

ПСП**

1

2

3

4

I. Сільськогосподарські:

злакові

Жито посівне
(Secale cereale L.)

1,0

5,0

5,0

Жито посівне
батьківські компоненти

0,5

1,5

-

Овес посівний
(Avena sativa L.)

1,0

3,0

4,0

Овес голозерний
(Avena nuda L.)

1,0

3,0

4,0

Пшениця м'яка
(Triticum aestivum L.)

1,0

3,0

5,0

Пшениця тверда
(Triticum durum Desf.)

1,0

3,0

5,0

Пшениця батьківські компоненти

0,3

0,3

-

Пшениця полба звичайна
(Triticum dicoccum Schuebl.)

1,0

3,0

5,0

Пшениця спельта
(Triticum spelta L.)

1,0

3,0

5,0

Пшениця шарозерна
(Triticum sphaerococcum Perc.)

1,0

3,0

5,0

Тритикале
(Triticosecale Witt.)

1,0

3,0

5,0

Тритикале
батьківські компоненти

0,3

0,3

-

Ячмінь звичайний
(Hordeum vulgare L.)

1,0

3,0

5,0

Ячмінь звичайний батьківські компоненти

1,0

1,5

-

Кукурудза батьківські компоненти

0,5

0,6

-

Кукурудза звичайна
(Zea mays L.)

1,0

1,0

2,5

Кукурудза цукрова
(Zea mays L. ssp. saccharata Sturt.)

1,0

1,0

-

Кукурудза розлусна
(Zea mays L. ssp. everta Sturt.)

0,5

1,0

-

Кукурудза восковидна
(Zea mays var. ceratina L.)

1,0

1,0

-

бобові

Вігна промениста (Квасоля золотиста, Маш)
(Vigna radiata (L.) R. Wilczek, Phaseolus aureus Roxb.)

0,5

1,5

-

Горох посівний
(Pisum sativum L.)

0,5

1,0

10,0

Квасоля багатоквіткова
(Phaseolus multiflorus Willd.)

0,5

1,5

-

Квасоля звичайна
(Phaseolus vulgaris L.)

0,5

1,5

-

Квасоля кутаста
(Phaseolus angularis (Willd.) W. Wight)

0,5

1,0

-

Квасоля лімська
(Phaseolus lunatus L.)

0,5

1,5

-

Нут звичайний
(Cicer arietinum L.)

0,5

1,0

8,0

Сочевиця харчова
(Lens culinaris Medik.)

0,25

0,5

4,5

Чина посівна
(Lathyrus sativus L.)

0,5

2,0

2,0

Соя культурна
(Glycine max (L.) Merrill)

1,0

2,0

5,0

круп'яні

Гречка їстівна
(Fagopyrum esculentum Moench)

0,5

0,5

2,5

Просо посівне
(Panicum miliaceum L.)

0,5

1,0

2,0

Рис посівний
(Oryza sativa L.)

1,0

2,0

10,0

Рис посівний
батьківські компоненти

0,3

0,5

-

Сорго звичайне (двокольорове)
(Sorghum bicolor L.)

0,5

1,0

2,0

Сорго звичайне (двокольорове)
батьківські компоненти

0,2

0,3

-

Сориз
(Sorghum oryzoidum)

0,5

1,0

2,0

Сориз
батьківські компоненти

0,2

0,3

-

олійні та прядивні

Гірчиця біла
(Sinapis alba L.)

0,25

0,5

2,0

Гірчиця сарептська
(Brassica juncea (L.) Czern.)

0,25

0,5

2,0

Гірчиця чорна
(Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch)

0,25

0,5

2,0

Коноплі посівні
(Cannabis sativa L.)

0,25

0,5;
для сортів, що розмножуються вегетативно, - 50 молодих рослин

-

Льон низький (олійний, кудряш)
(Linum humile Mill.)

0,15

0,3 та 50 необмолочених окремо запакованих рослин із щонайменше 15 коробочками

-

Льон звичайний, довгунець
(Linum usitatissimum L.)

0,5

1,0

-

Рижій посівний
(Camelina sativa (L.) Crantz)

0,2

0,5

-

Рицина звичайна
(Ricinus communis L.)

0,2

0,4

-

Ріпак
(Brassica napus L. oleifera)

0,25

0,5

1,0

Ріпак батьківські компоненти

0,05

0,1

-

Соняшник однорічний
(Helianthus annuus L.)

0,8

1,0

2,0

Соняшник однорічний
батьківські компоненти
дрібнонасінні
середньонасінні
крупнонасінні

0,33
0,45
0,7

0,33
0,45
0,7

-
-
-

Суріпиця звичайна
(Barbarea vulgaris R.Br.)

0,05

0,05

1,5

буряк

Буряк кормовий
(Beta vulgaris L.)

0,5

1,0

1,5

Буряк цукровий
(Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Doell)

одноростковий - 0,35;
багаторостковий - 0,5

одноростковий - 0,7;
багаторостковий - 1,0

2,0

Буряк цукровий батьківські компоненти

одноростковий - 0,15;
багаторостковий - 0,25

одноростковий - 0,3;
багаторостковий - 0,5

-

картопля

Картопля ранньостигла середньорання

5,0

6 - 8
(35 - 50 мм у діаметрі)

150

середньостигла та середньопізня

5,0

6 - 8
(35 - 50 мм у діаметрі)

70

кормові

Боби кінські
(Vicia faba L. var. minor)

0,5

3,0

2,5

Буркун білий
(Melilotus albus Medik.)

0,25

0,75

0,3

Буркун лікарський
(Melilotus officinalis (L.) Pall.)

0,25

0,5

0,3

Горох польовий (пелюшка)
(Pisum arvense L.)

0,5

2,0

8,0

Горошок посівний
(Vicia sativa L.)

0,5

1,0

10,0

Грястиця збірна
(Dactylis glomerata L.)

0,5

1,0

2,0

Еспарцет (всі види)
(Onobrychis Mill.)

0,5

1,0

3,0

Житняк (всі види)
(Agropyron Gaertn.)

0,5

1,0

-

Очеретянка звичайна
(Phalaroides arundinacea (L.) Rausch.)

0,25

0,5

-

Козлятник лікарський
(Galega officinalis L.)

0,25

0,5

-

Козлятник східний
(Galega orientalis Lam.)

0,25

0,5

-

Конюшина біла (повзуча)
(Trifolium repens L.)

0,5

1,0

1,5

Конюшина відкритозіва
(Trifolium apertum Bobr.)

0,05

0,05

1,5

Конюшина гібридна
(Trifolium hybridum L.)

0,25

0,5

1,5

Конюшина гібридна
батьківські компоненти

0,1

0,2

-

Конюшина лучна (червона)
(Trifolium pratense L.)

0,5

1,0

1,5

Конюшина олександрійська
(Trifolium alexandrinum L.)

0,1

0,2

1,5

Кострице-райграсовий гібрид
ґ Festulolium Aschers. et Graebn.

0,8

1,5

2,0

Кострице-райграсовий гібрид
батьківські компоненти

0,1

0,1

-

Костриця велетенська
(Festuca gigantea (L.) Vill.)

0,25

0,5

2,0

Костриця лучна
(Festuca pratensis Huds.)

0,5

1,5

2,0

Костриця овеча
(Festuca ovina L.)

0,3

1,2

2,0

Костриця очеретяна
(Festuca arundinacea Schreb.)

0,5

1,5

2,0

Костриця Регеля (східна)
(Festuca regeliana Pavl.)

0,25

0,5

2,0

Костриця різнолиста
(Festuca heterophylla Lam.)

0,3

1,2

2,0

Костриця червона
(Festuca rubra L.)

0,3

1,2

2,0

Костриця червона мінлива
(Festuca rubra var. commutata Gaudin.)

0,3

1,2

2,0

Костриця шорстколиста
(Festuca brevipila R. Tracey.)

0,3

1,2

2,0

Костриця тонколиста
(Festuca filiformis Pourr.)

0,3

1,2

2,0

Стоколос безостий
(Bromopsis inermis (Leyss.) Holub)

0,25

0,5

3,0

Стоколос прибережний
(Bromopsis riparia (Rehm.) Holub)

0, 25

0,5

3,0

Люпин багаторічний
(Lupinus perennis L.)

0,5

0,5

10,0

Люпин білий
(Lupinus albus L.)

0,5

2,5

10,0

Люпин вузьколистий
(Lupinus angustifolius L.)

0,5

2,5

10,0

Люпин жовтий
(Lupinus luteus L.)

0,5

2,5

10,0

Люцерна серповидна
(Medicago falcata L.)

0,2

0,5

1.5

Люцерна мінлива
(Medicago ґ varia Martyn)

0,5

1,0

1,5

Люцерна посівна
(Medicago sativa L.)

0,5

1,0

1,5

Люцерна хмелевидна
(Medicago lupulina L.)

0,2

0,5

1,5

Мальва (всі види)
(Malva L.)

0,02

0,05

-

Мітлиця (всі види)
(Agrostis L.)

0,25

0,4

-

Овес щетинистий
(Avena strigosa Schreb.)

1,0

2,0
та 50 волотей

-

Пажитниця багатоквіткова; Пажитниця вестервольдська; Пажитниця багаторічна
(Lolium multiflorum Lam.; Lolium multiflorum Lam. var. westerwoldicum Wittm., Lolium perenne L.)

0,5

1,5

2,0

Просо прутоподібне
(Panicum virgatum L.)

0,02

0,02

-

Райграс високий
(Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. S. et K. B. Presl.)

0,2

0,5

2,0

Сильфій пронизанолистий
(Silphium perfoliatum L.)

0,05

0,1

-

Сильфій суцільнолистий
(Silphium integrifolium Michx.)

0,01

0,02

-

Сорго багаторічне (трава Колумба)
(Sorghum almum Parodi)

0,1

0,1
та 25 волотей

2,0

Сорго віникове
(Sorghum technicum Roshev.)

0,5

1,0

2,0

Сорго цукрове
(Sorghum saccharatum (L.) Moench)

0,5

1,0
та 50 волотей

2,0

Сорго (всі види)
батьківські компоненти

0,2

0,3

-

Сорго суданське
(Sorghum sudanense (Piper) Stapf)

0,5

1,0
та 50 волотей

2,0

Сорго-суданковий гібрид
(Sorghum vulgare Pers. ґ Sorghum sudanense (Piper) Stapf)

0,5

1,0
та 50 волотей

2,0

Тимофіївка лучна
(Phleum pratense L.)

0,5

1,0

1

Тимофіївка степова
(Phleum phleoides (L.) Karst.)

0,05

0,1

1

Тонконіг лучний
(Poa pratensis L.)

0,3

0,6

-

Фацелія пижмолиста
(Phacelia tanacetifolia Benth.)

0,2

0,5

-

Чина запашна
(Lathyrus odoratus L.)

0,05

0,2

-

Чина лісова (гібридна)
(Lathyrus sylvestris L. ґ L. latifolius L.)

0,2

0,5

-

Чина лісова (гібридна) батьківські компоненти

0,1

0,3

-

овочеві

Артишок посівний
Cynara scolymus L.

0,025

0,005;
для сортів, які розмножуються вегетативно, - 60 рослин

-

Баклажан
(Solanum melongena L.)

0,01

0,01

-

Бамія (гібіск їстівний, окра)
(Abelmoschus esculentus (L.) Moench)

0,2

0,2

-

Боби кормові
(Vicia faba L. var. major Harz)

0,5

2,0

-

Буряк столовий
(Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. conditiva Alef.)

0,2

0,2

-

Вігна спаржева
(Vigna unguiculata (L.) Walp. subsp. sesquipedalis (L.) Verdc.)

0,3

0,3

-

Гарбуз великоплідний
(Cucurbita maxima Duch.)

0,2

0,2

-

Гарбуз мускатний
(Cucurbita moschata Duch.)

0,2

0,2

-

Гарбуз звичайний
(Cucurbita pepo L.)

0,2

0,2

-

Гарбуз чалмовидний
(Cucurbita maxima f. turbaniformis L.)

0,01

0,01

-

Гарбуз великоплідний (волоський) ґ гарбуз мускатний
(Cucurbita maxima Duch. ґ Cucurbita moschata Duch.)

0,004

0,04

-

Гірчиця салатна
(Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. in Czern.)

0,25

0,5

-

Диня звичайна
(Cucumis melo L.)

0,1

0,1

-

Дворядник тонколистий
(Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.)

0,004

0,004

-

Індау посівний
(Eruca sativa Mill.)

0,05

0,1

-

Кабачок
(Cucurbita pepo var. giraumontia Filov)

0,2

0,2

-

Кавун звичайний
(Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai)

0,10

0,15

-

Капуста броколі
(Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. cymosa Duch.)

0,02

0,02

-

Капуста брюссельська
(Brassica oleracea L. var. gemmifera DC.)

0,02

0,02;
для сортів, що розмножуються вегетативно, - 60 рослин

-

Капуста китайська
(Brassica chinensis L.)

0,02

0,02

-

Капуста кольрабі
(Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. gongylodes L.)

0,02

0,02

-

Капуста пекінська
(Brassica rapa L. var. pekinensis (Lour.) Kitam.)

0,02

0,02

-

Капуста савойська
(Brassica oleracea L. var. sabauda DC.)

0,02

0,02;
для сортів, що розмножуються вегетативно, - 60 рослин

-

Капуста цвітна
(Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis)

0,01

0,01

-

Капуста червоноголова
(Brassica oleracea L. var. rubra DC.)

0,02

0,02;
для сортів, що розмножуються вегетативно, - 60 рослин

-

Капуста білоголова
(Brassica oleracea L. var. alba DC.)

0,02

0,02;
для сортів, що розмножуються вегетативно, - 60 рослин

-

Кмин звичайний
(Carum carvi L.)

0,01

0,01

-

Коріандр посівний (кінза)
(Coriandrum sativum L.)

0,05

0,05

-

Крес-салат
(Lepidium sativum L.)

0,3

0,3

-

Кріп пахучий
(Anethum graveolens L.)

0,1

0,1

-

Мангольд (буряк листковий)
(Beta vulgaris L. var. cicla L. (Ulrich))

0,1

0,1

-

Мласкавець колосковий (овочевий)
(Valerianella locusta L.)

0,02

0,02

-

Морква
(Daucus carota L.)

0,05

0,05

-

Огірок посівний
(Cucumis sativus L.)

0,03

0,03

-

Пастернак
(Pastinaca sativa L.)

0,1

0,1

-

Патисон
(Cucurbita pepo L. var. melopepo (L.) Harz)

0,2

0,2

-

Перець однорічний
(Capsicum annuum L.)

0,015

0,015

-

Петрушка городня
(Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W.Hill):
листкова
коренева

0,02
0,05

0,02
0,05

-

Помідор їстівний
(Solanum lycopersicum L.)

0,01

0,01;
для сортів, що розмножуються вегетативно, - 25 рослин

-

Портулак городній
(Portulaca oleracea L.)

0,001

0,001;
для сортів, що розмножуються вегетативно, - 25 вкорінених живців

-

Редька посівна (редиска)
(Raphanus sativus L. var. sativus Pers.)

0,05

0,1

-

Редька (чорна)
(Raphanus sativus L. var. niger (Mill.) S. Kerner)

0,05

0,05

-

Редька олійна
(Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.)

0,5

1,0

-

Ріпа
(Brassica rapa L. var. rapa L.)

0,05

0,05

-

Салат посівний головчастий
(Lactuca sativa L. var. capitata)

0,015

0,015

-

Салат посівний листковий
(Lactuca sativa L. var. secalina)

0,015

0,015

-

Салат посівний ромен
(Lactuca sativa L. var. longifolia)

0,015

0,015

-

Салат посівний стебловий
(Lastuca sativa L. var. angustana)

0,015

0,015

-

Селера коренеплідна
(Apium graveolens L. var. rapaceum (Mill.) Gaud.)

0,004

0,004

-

Селера черешкова, листкова
Apium graveolens L. var. dulce ((Mill.) Pers., Apium graveolens L. var. secalinum Alef.)

0,006

0,006

-

Тиква звичайна (горлянка)
(Lagenaria siceraria (Molina) Standl.)

0,1

0,1

-

Фенхель звичайний
(Foeniculum vulgare Miller)

0,035

0,035

-

Фізаліс клейкоплодий
(Physalis ixocarpa Brot. ex Hornem.)

0,005

0,005

-

Холодок лікарський (спаржа)
(Asparagus officinalis L.)

0,024

0,05;
для сортів, що розмножуються вегетативно, - 60 рослин

-

Цибуля батун
(Allium fistulosum L.)

0,02;
для сортів, що розмножуються вегетативно, - 100 рослин

0,06;
для сортів, що розмножуються вегетативно, - 200 рослин

-

Цибуля галузиста
(Allium ramosum L.)

0,02

0,06

-

Цибуля шалот
(Allium oschaninii O. Fedtsch)

0,05;
для сортів, що розмножуються вегетативно, - 150 цибулинок

0,1;
для сортів, що розмножуються вегетативно, - 300 цибулинок

-

Цибуля запашна
(Allium odorum L.)

0,02

0,05

-

Цибуля городня
(Allium cepa L.)

0,05;
для сортів, що розмножуються вегетативно, - 150 цибулинок

0,1;
для сортів, що розмножуються вегетативно, - 300 цибулинок

-

Цикорій кореневий (промисловий)
(Cichorium intybus L. partim)

0,02

0,1

-

Цикорій салатний (ендивій)
(Cichorium endivia L.)

0,02

0,02

-

Шпинат городній
(Spinacia oleracea L.)

0,05

0,20

-

Щавель кислий
(Rumex acetosa L.)

0,01

0,01

-

II. Плодові та ягідні

Абрикос звичайний
(Prunus armeniaca L.)

5 саджанців

5 саджанців

-

Аґрус звичайний
(Ribes uva-crispa L.)

5 саджанців

5 саджанців

-

Айва (підщепа)
(Cydonia Mill. sensu stricto)

5 саджанців

5 саджанців

-

Айва довгаста
(Cydonia oblonga Mill.)

5 саджанців

5 саджанців

-

Айва довгаста ґ яблуня домашня
(Cydonia oblonga Mill. ґ Malus domestica Bokrh.)

5 саджанців

5 саджанців

-

Актинідія
(Actinidia Lindl.)

5 саджанців

5 саджанців

-

Алича (слива розлога, вишнеслива)
(Prunus divaricata Ledeb.)

6 саджанців

6 саджанців

-

Аронія чорноплідна
(Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot.)

6 саджанців

6 саджанців

-

Бузина чорна
(Sambucus nigra L.)

5 саджанців

5 саджанців

-

Вишнево-черешневий гібрид
(Prunus ґ gondouinii (Poit. & Turpin) Rehder)

5 саджанців

5 саджанців

-

Вишня звичайна
(Prunus cerasus L.)

5 саджанців

5 саджанців

-

Вишня степова ґ вишня ланезіана (підщепи)
(Prunus fruticosa (Pall.) Woron. ґ Prunus lannesiana)

5 саджанців

26 саджанців

-

Гібрид смородини з агрусом
(Ribes L. ґ Grossularia Mill.)

5 саджанців

5 саджанців

-

Глід
(Crataegus L.)

6 саджанців

5 саджанців

-

Горіх грецький
(Juglans regia L.)

6 саджанців

6 саджанців

-

Підщепи груші
(Pyrus L.)

5 саджанців

25 саджанців

-

Груша звичайна
(Pyrus communis L.)

5 саджанців

5 саджанців

-

Дерен справжній (кизил)
(Cornus mas L.)

6 саджанців

6 саджанців

-

Жимолость голуба
(Lonicera caerulea L.)

5 саджанців

5 саджанців

-

Ірга канадська
(Amelanchier canadensis (L.) Medik.)

5 саджанців

5 саджанців

-

Калина звичайна
(Viburnum opulus L.)

4 саджанці

4 саджанці

-

Підщепи черешні, вишні
(Prunus L.)

10 саджанців

10 саджанців

-

Лимонник китайський
(Schisandra chinensis (Turcz.) Baill.)

5 саджанців

5 саджанців

-

Ліщина звичайна, ліщина велика (фундук)
(Corylus avellana L.; Corylus maxima Mill.)

4 саджанці

4 саджанці

-

Лохина, чорниця
(Vaccinium L.)

5 саджанців

5 саджанців

-

Малина
(Rubus idaeus L.)

10 саджанців

10 саджанців

-

Нектарин
(Prunus persica (L.) Batsch var. nucipersica (Suckow) C. K. Schneid)

5 саджанців

5 саджанців

-

Обліпиха крушиновидна
(Hippophae rhamnoides L.)

5 саджанців

5 саджанців

-

Ожина
(Rubus subgenus Eubatus sect. Moriferi & Ursini)

5 саджанців

5 саджанців

-

Персик звичайний
(Prunus persica (L.) Batsch)

5 саджанців

5 саджанців

-

Підщепи міжвидових гібридів для персика, нектарину, сливи, мигдалю, аличі
(Prunus ssp.)

10 саджанців

10 саджанців

-

Порічки
(Ribes rubrum L.)

5 саджанців

5 саджанців

-

Слива домашня
(Prunus domestica L.)

5 саджанців

5 саджанців

-

Смородина чорна
(Ribes nigrum L.)

5 саджанців

5 саджанців

-

Суниця
(Fragaria L.)

20 молодих рослин

20 молодих рослин

-

Черешня
(Prunus avium L.)

5 саджанців

5 саджанців

-

Шовковиця
(Morus L.)

5 саджанців

6 саджанців

-

Підщепи яблуні
(Malus Mill.)

10 саджанців

25 саджанців

-

Яблуня домашня
(Malus domestica Borkh.)

5 саджанців

5 саджанців

-

III. Виноград

Виноград
(Vitis L.)

5 саджанців

5 саджанців

-

IV. Технічні, інші

Хміль звичайний
(Humulus lupulus L.)

10 сплячих коренів

10 сплячих коренів

-

V. Квітково-декоративні

Айстра
(Aster L.)

25 укорінених живців

50 укорінених живців

-

Астильба
(Astilbe Buch. - Ham. ex. D. Don.)

10 рослин

10 рослин

-

Барбарис
(Berberis L.)

6 саджанців

6 саджанців

-

Катарантус рожевий
(Catharanthus roseus (L.) G. Don)

0,005

0,150;
для сортів, що розмножуються вегетативно, - 30 кореневих паростків

-

Бузок звичайний, перський, китайський, широколистий, гіацинтоквітковий
(Syringa vulgaris L., S. persica L., S. chinensis Willd., S. oblata Lindley, S. ґ hyacinthiflora Rehder.)

6 саджанців

6 саджанців

-

Гладіолус
(Gladiolus L.)

10 бульбоцибулин

20 бульбоцибулин

-

Гортензія
(Hydrangea L.)

8 рослин

8 рослин

-

Госта
(Hosta Tratt.)

10 рослин

20 рослин

-

Дельфіній гібридний
(Delphinium ґ hybridum Hort.)

0,05

0,05

-

Садовий жасмин звичайний
(Philadelphus coronarius L.)

5 саджанців

10 саджанців

-

Жоржина
(Dahlia Cav.)

10 коренебульб

18 коренебульб

-

Зайцехвіст яйцеподібний
(Lagurus ovatus L.)

0,03

0,03

-

Калістефус китайський
(Callistephus chinensis (L.) Nees)

0,003

0,003

-

Кермек
(Limonium Mill.)

15 рослин

25 рослин

-

Півники
(Iris L.)

15 цибулин

30 цибулин

-

Лілійник
(Hemerocallis L.)

25 рослин

50 рослин

-

Лілія
(Lilium L.)

10 цибулин;
для сортів, що розмножуються насінням, - 150 насінин

для сортів, що розмножуються насінням, - 300 насінин, вегетативно, - 20 цибулин

-

Ломиніс
(Clematis L.)

8 однорічних рослин

8 однорічних рослин

-

Льон великоквітковий
(Linum grandiflorum Desf.)

0,01

0,01

-

Магнолія
(Magnolia L.)

6 саджанців

6 саджанців

-

Майорці стрункі
(Zinnia elegans Jacq.)

0,005

0,005

-

Нарцис
(Narcissus L.)

15 цибулин

15 цибулин

-

Первоцвіт весняний
(Primula veris L.)

0,05

0,05

-

Персик декоративний
(Prunus mira Koehne, P. davidiana (Carrire) Franch., P. kansuensis Rehd.)

6 саджанців

6 дворічних саджанців

-

Півонія
(Paeonia L.)

6 рослин

6 рослин

-

Півонія деревовидна
(Paeonia delavayi Franch.; Paeonia jishanensis T. Hong & W. Z. Zhao; Paeonia ludlowii (Stern & Taylor) D. Y. Hong; Paeonia ostii T. Hong & J. X. Zhang; Paeonia qiui Y. L. Pei & D. Y. Hong; Paeonia rockii (S. G. Haw & Lauener) T. Hong & J. J. Li ex D. Y. Hong; Paeonia suffruticosa Andrews)

5 рослин

5 рослин чотирирічного віку

-

Ротики садові
(Antirrhinum majus L.)

0,005;
для сортів, що розмножуються вегетативно, - 15 рослин

0,005;
для сортів, що розмножуються вегетативно, - 30 рослин

-

Самшит вічнозелений
(Buxus sempervirens L.);
Самшит золотистий
(Buxus sempervirens L. var. aurea Loud.)

5 саджанців

10 саджанців трирічного віку

-

Соняшник декоративний
(Helianthus annuus ssp. ornamentalis)

0,005

0,005,
50 насінин батьківський компонент

-

Тюльпан
(Tulipa L.)

15 цибулин

30 цибулин

-

Тютюн крилатий
(Nicotiana alata Link & Otto)

0,025

0,025

-

Фіалка триколірна
(Viola tricolor L.)

0,003

0,003
або 50 шт. живців/розсади

-

Флокс волотистий
(Phlox paniculata L.)

10
молодих рослин

20
молодих рослин

-

Форзиція
(Forsythia Vahl.)

5 саджанців

12 саджанців
(2 - 3-річного віку)

-

Хризантема шовковицелиста
(Chrysanthemum ґ morifolium Ramat (Chrysanthemum ґ grandiflorum Ramat));
Хризантема тихоокеанська
(Chrysanthemum pacificum Nakai (Ajania pacifica Bremer and Humphries))

20
укорінених живців

20
укорінених живців

-

Хризантема садова
(Chrysanthemum ґ hortorum Bailey)

25
укорінених живців

50
укорінених живців

-

Хеномелес японська
(Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl.)

10 саджанців

20
дворічних саджанців

-

Целозія
(Celosia L.)

0,002;
укорінених живців - 25 шт.

0,002;
укорінених живців - 50 шт.

-

Чорнобривці
(Tagetes L.)

0,003;
для сортів, що розмножуються вегетативно, -
25 живців

0,003;
для сортів, що розмножуються вегетативно, - 25 живців

-

Яблуня декоративна
(Malus Mill.)

5 саджанців

5
трирічних саджанців

-

VI. Лікарські та ефіроолійні

Алтея лікарська
(Althaea officinalis L.)

0,01

0,01

-

Валеріана лікарська
(Valeriana officinalis L.)

0,05

0,05

-

Васильки справжні
(Ocimum basilicum L.)

0,003;
для сортів, що розмножуються вегетативно, - 15 молодих укорінених рослин

0,006;
для сортів, що розмножуються вегетативно, - 30 молодих укорінених рослин

-

Вовчуг польовий
(Ononis arvensis L.)

0,05

0,05

-

Гісоп лікарський
(Hyssopus officinalis L.)

0,01
або 40 рослин

0,01
або 80 рослин

-

Деревій майже звичайний
(Achillea submillefolium Klok. et Krytzka)

30 кореневищ

60 кореневищ

-

Дурман звичайний
(Datura stramonium L.)

0,025

0,025

-

Ехінацея
(Echinacea Moench)

0,025;
для сортів, що розмножуються вегетативно, - 10 молодих рослин

0,025;
для сортів, що розмножуються вегетативно, - 10 молодих рослин

-

Змієголовник молдавський
(Dracocephalum moldavica L.)

0,1

0,1

-

Котяча м'ята гібридна
(Nepeta transcaucasica Grossh. ґ N. grandiflora Bieb.);
Котяча м'ята закавказька
(N. transcaucasica Grossh.)

25 кореневищ

50 кореневищ

-

Котяча м'ята лимонна
(Nepeta cataria L. f. citriodora Dum.)

0,03

0,03

-

Котяча м'ята сибірська
(Nepeta sibirica L.)

30 рослин

60 рослин

-

Котяча м'ята Мусіна
(Nepeta mussinii Spreng. ex Henckel)

30 рослин

30 дворічних рослин

-

Лаванда вузьколиста
(Lavandula angustifolia Mill.)

30 рослин

80 рослин

-

Лавандин
(Lavandula hybrida Reverchon)

30 рослин

60 дворічних рослин

-

Любисток лікарський
(Levisticum officinale W.D.J.Koch)

0,01

0,01

-

М'ята
(Mentha L.)

25 рослин

100 рослин

-

Майоран садовий
(Majorana hortensis Moench)

0,001;
для сортів, що розмножуються вегетативно, - 40 молодих рослин

0,001;
для сортів, що розмножуються вегетативно, - 80 молодих рослин

-

Маруна цинерарієлиста
(Pyrethrum cinerariifolium Trev.)

0,01

0,01

-

Материнка звичайна
(Origanum vulgare L.)

0,01

0,01

-

Мачок жовтий
(Glaucium flavum Grantz)

0,01

0,01

-

Меліса лікарська
(Melissa officinalis L.)

0,005;
для сортів, що розмножуються вегетативно, - 30 молодих рослин

0,005;
для сортів, що розмножуються вегетативно, - 30 молодих рослин

-

Монарда двійчаста
(Monarda didyma L.);
М. Брадбуріана
(Monarda bradburiana L.)

25 рослин

50
дворічних рослин

-

Монарда трубчаста
(Monarda fistulosa L.)

25 рослин

50
однорічних рослин

-

Монарда гібридна
(Monarda ґ hybrida hort.)

25 рослин

50
дворічних рослин

-

Нагідки лікарські
(Calendula officinalis L.)

0,05

0,05

-

Наперстянка пурпурова
(Digitalis purpurea L.)

0,015

0,015

-

Наперстянка шерстиста
(Digitalis lanata Ehrh.)

0,015

0,015

-

Оман високий
(Inula helenium L.)

0,05

0,05

-

Перстач
(Potentilla L.)

15 рослин

30
рослин 2 - 3-річного віку

-

Полин естрагон
(Artemisia dracunculus L.)

0,005;
для сортів, що розмножуються вегетативно, - 25 молодих рослин

0,005;
для сортів, що розмножуються вегетативно, - 50 молодих рослин

-

Полин
(Artemisia L.)

0,005;
для сортів, що розмножуються вегетативно, - 30 молодих рослин

0,005;
для сортів, що розмножуються вегетативно, - 60 молодих рослин

-

Рожа рожева
(Alcea rosea L.)

0,05

0,05

-

Розторопша плямиста
(Silybum marianum (L.) Gaertn.)

0,05

0,05

-

Троянда дамаська
(Rosa damascenа Mill.)

25 рослин

50 рослин

-

Хамоміла обідрана
(Matricaria recutita L.)

0,005

0,005

-

Хризантема увінчана
(Chrysanthemum coronarium L.)

0,02

0,02

-

Цмин пісковий
(Helichrysum arenarium (L.) Moench)

0,015

0,015

-

Чабер гірський
(Satureja montana L.)

30 рослин

60 рослин

-

Чабер садовий
(Satureja hortensis L.)

0,03

0,03

-

Череда трироздільна
(Bidens tripartita L.)

0,05

0,05

-

Чорнушка посівна
(Nigella sativa L.)

0,05

0,05

-

Шавлія (всі види)
(Salvia L.)

0,01

0,01

-

Шандра звичайна
(Marrubium vulgare L.)

0,002

0,002

-

Шоломниця байкальська
(Scutellaria baicalensis Georgi)

0,002

0,002

-

____________
* Одноразово.

** На один рік, на один пункт досліджень.

Примітки:

1. Зберігання офіційних зразків (тривале зберігання) ботанічних таксонів, які не вказані в цьому додатку, забезпечує визначений установою заклад експертизи або володілець патенту на сорт.

2. Для сортів рослин (родів і видів), рішення щодо придатності яких для поширення в Україні приймається на підставі інформації, наданої заявником, до документів заявки додаються зразки посадкового матеріалу об'єкта заявки лише для зберігання (офіційний зразок).

____________

Опрос