Идет загрузка документа (72 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению о порядке и форме ведения реестра радиоэлектронных средств и излучающих устройств, которые могут применяться на территории Украины в полосах радиочастот общего пользования

Национальная комиссия; осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации
Решение от 03.04.2018 № 188
действует с 26.06.2018

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

03.04.2018

м. Київ

N 188

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
07 червня 2018 р. за N 688/32140

Про затвердження Змін до Положення про порядок і форму ведення реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування

Відповідно до частини другої статті 14 та статті 26 Закону України "Про радіочастотний ресурс України", пунктів 10 - 12 Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року N 355, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок і форму ведення реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування, затвердженого рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 03 листопада 2005 року N 117, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2005 року за N 1574/11854 (у редакції рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 10 листопада 2011 року N 637), що додаються.

2. Департаменту ліцензування подати в установленому законодавством порядку це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова НКРЗІ

О. Животовський

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Національного
Агентства з питань
електронного урядування України

О. В. Риженко

Голова Антимонопольного
комітету України

Ю. Терентьєв

Голова Державної служби
спеціального зв'язку та
захисту інформації України

Л. О. Овдоченко

 

ЗМІНИ
до Положення про порядок і форму ведення реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування

1. Розділ I викласти у такій редакції:

"I. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок і форму ведення реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування (далі - Реєстр), порядок прийняття рішень щодо визначення можливості застосування радіоелектронних засобів (далі - РЕЗ) або випромінювальних пристроїв (далі - ВП) на території України, порядок реєстрації радіообладнання та нанесення на нього реєстраційного номера.

1.2. Реєстр ведеться НКРЗІ у вигляді набору даних, перелік яких визначено в додатку 1.

Адміністратором Реєстру є самостійний структурний підрозділ НКРЗІ, до функцій якого належить впровадження сучасних інформаційно-телекомунікаційних систем, технічних засобів та програмного забезпечення, а також комплексної системи захисту інформації, що забезпечують технічну підтримку, захист і збереження відомостей, які містяться в Реєстрі, та обслуговування програмного забезпечення Реєстру.

Розпорядником Реєстру є НКРЗІ, що накопичує та узагальнює інформацію про радіообладнання, визначає організаційні засади ведення Реєстру. Функціонування та інформаційне наповнення Реєстру забезпечує уповноважений структурний підрозділ НКРЗІ.

1.3. Реєстр ведеться українською мовою. Назви РЕЗ або ВП (продукції, радіообладнання) та інша інформація, що використовується для ідентифікації, можуть додатково наводитися англійською мовою.

До Реєстру включається така інформація:

конкретні типи радіообладнання, що мають низький рівень відповідності суттєвим вимогам Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року N 355 (далі - Технічний регламент радіообладнання);

конкретні типи РЕЗ та ВП, включені до Реєстру до 12 червня 2018 року включно;

рішення про визначення можливості застосування конкретного типу РЕЗ або ВП на території України та узагальнені умови застосування РЕЗ та ВП.

Внесення інформації до Реєстру здійснюється на підставі рішень НКРЗІ протягом трьох робочих днів з дня їх прийняття.

1.4. Інформація, що міститься в Реєстрі, є загальнодоступною. НКРЗІ забезпечує вільний та безоплатний доступ до Реєстру шляхом оприлюднення і регулярного оновлення Реєстру на єдиному державному веб-порталі відкритих даних та на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет.".

2. У розділі II слова "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації," в усіх відмінках замінити абревіатурою "НКРЗІ".

3. Розділ III викласти у такій редакції:

"III. Порядок реєстрації радіообладнання

3.1. Види радіообладнання, щодо яких на виробників поширюються вимоги, наведені в пункті 10 Технічного регламенту радіообладнання, визначені у додатку 5.

3.2. Для реєстрації радіообладнання виробник надсилає у формі електронного документа на адресу електронної пошти НКРЗІ post@nkrzi.gov.ua такі документи:

1) повідомлення (додаток 6);

2) копію декларації про відповідність вимогам Технічного регламенту радіообладнання;

3) інформацію для користувачів та інструкцію з експлуатації;

4) елементи технічної документації, зазначені в абзацах першому - третьому підпункту 1, підпунктах 4, 6 - 9 додатка 4 до Технічного регламенту радіообладнання (у разі якщо відповідна інформація не наведена у повідомленні);

5) документи, які визначають повноваження особи діяти від імені виробника.

Повідомлення складаються державною мовою. Якщо їх складено іншою мовою, робиться переклад державною мовою.

Повідомлення підписується від імені виробника особою, яка має право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності (далі - Офіційна особа виробника), або його уповноваженим представником згідно з пунктами 31, 32 Технічного регламенту радіообладнання із дотриманням законодавства України про електронні документи та електронний документообіг.

Для виробника-нерезидента може надаватися витяг з торгового, банківського, судового реєстру чи будь-якого іншого офіційного документа, який підтверджує реєстрацію в країні, де знаходиться головний офіс юридичної особи іноземного суб'єкта господарської діяльності, із зазначенням прізвища, ініціалів Офіційної особи виробника, з офіційним перекладом державною мовою.

Повноваження особи підтверджуються згідно з відомостями у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (без необхідності подання виписок або витягів) та/або письмовими дорученнями (договорами, довіреностями тощо).

У разі підписання документів (повідомлення та/або декларації про відповідність) іншою особою, ніж Офіційна особа виробника, надається в електронній формі сканована копія відповідного письмового доручення, на підставі якого діє підписант. Якщо документи складено іншою мовою, додатково надається офіційний переклад державною мовою.

Форма формату даних файлів:

повідомлення - текстові дані у форматі DOC(X) або PDF (з текстовим змістом (нескановане зображення)) із накладенням електронного цифрового підпису (далі - ЕЦП) у вигляді DER-кодованого блоку (далі - формат ЕЦП) згідно з Вимогами до формату підписаних даних, затвердженими наказом Міністерства юстиції України, Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України 20 серпня 2012 року N 1236/5/453, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2012 року за N 1401/21713 (зі змінами) (далі - Вимоги);

елементи технічної документації та інші документи - у форматі PDF та/або графічні дані у форматі GIF, JPG (JPEG), PNG, що знаходяться у файлі-контейнері формату ZIP.

На бажання виробника зазначені у цьому пункті документи можуть подаватися до НКРЗІ в письмовому вигляді.

Повідомлення з конфіденційною інформацією подається у письмовому вигляді з належною ідентифікацією конфіденційної інформації та визначенням порядку її використання.

3.3. Протягом 12 робочих годин з часу надходження документів на електронну адресу НКРЗІ на електронну адресу відправника надсилається відповідне повідомлення про отримання/відхилення вхідних електронних документів за результатами технічної перевірки електронного документа:

"документи прийняті у роботу" (реєстраційний номер в НКРЗІ та дата) - у разі відповідності електронного документа встановленому формату повідомлення та відповідності ЕЦП, накладеного на цей документ, вимогам частини першої статті 3 Закону України "Про електронний цифровий підпис";

"документи не прийняті" із зазначенням підстав - у разі порушення подання електронного документа за встановленим форматом даних та/або невідповідності ЕЦП, накладеного на цей документ, вимогам частини першої статті 3 Закону України "Про електронний цифровий підпис".

3.4. Граничний строк розгляду повідомлення становить 14 робочих днів з дня отримання документів НКРЗІ.

3.5. Підставою для прийняття рішення НКРЗІ про внесення радіообладнання до Реєстру є виконання виробником вимог пунктів 20, 21, 24, 28, 31 та 32 Технічного регламенту радіообладнання (в частині виконання обов'язків до введення в обіг або до надання на ринку заявленого радіообладнання).

3.6. НКРЗІ надає кожному зареєстрованому типу радіообладнання реєстраційний номер, що має таку структуру:

Позначення ідентифікації РЕЗ (ВП) для ринку України

Код реєстраційного номера виробника

Код конкретного типу радіообладнання

UA RF:

Rxxyy

zzzz

де UA RF: - постійний префікс перед кодом;

R - позначення номера району, де розташований виробник, згідно з розподілом, визначеним у статті 5 Регламенту радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку;

xxyy - літери латинського алфавіту, розподілені для конкретного виробника РЕЗ;

zzzz - літери латинського алфавіту або цифри.

3.7. Виробник до подання повідомлення для присвоєння коду реєстраційного номера виробника може звернутися до НКРЗІ із анкетою (додаток 7), надіславши її у формі електронного документа на адресу електронної пошти НКРЗІ post@nkrzi.gov.ua.

Анкета підписується від імені виробника Офіційною особою виробника або його уповноваженим представником згідно з пунктами 31 та 32 Технічного регламенту радіообладнання із дотриманням формату ЕЦП відповідно до Вимог.

Для виробника-нерезидента може надаватися витяг з торгового, банківського, судового реєстру чи будь-якого іншого офіційного документа, який підтверджує реєстрацію в країні, де знаходиться головний офіс юридичної особи іноземного суб'єкта господарської діяльності, із зазначенням прізвища та ініціалів Офіційної особи виробника.

Повноваження особи підтверджуються згідно з відомостями у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (без необхідності подання виписок або витягів) та/або письмовими дорученнями (договорами, довіреностями тощо).

У разі підписання анкети іншою особою, ніж Офіційна особа виробника, надається в електронній формі сканована копія відповідного письмового доручення, на підставі якого діє підписант.

НКРЗІ протягом 14 календарних днів надає виробнику код реєстраційного номера виробника. У такому разі виробник самостійно присвоює власній продукції код конкретного типу радіообладнання, про що повідомляється НКРЗІ під час реєстрації згідно з пунктами 3.2 - 3.6 цього розділу.

На бажання виробника зазначені у цьому пункті документи можуть подаватися до НКРЗІ в письмовому вигляді.

3.8. Реєстраційний номер радіообладнання наноситься на радіообладнання або на його табличку з технічними даними перед введенням в обіг так, щоб він був видимим, розбірливим і незмивним. У разі неможливості або невиправданості нанесення реєстраційного номера на радіообладнання він наноситься на пакування та супровідні документи.".

4. Додаток 1 до Положення викласти в новій редакції, що додається.

5. Доповнити Положення новими додатками 5 - 7, що додаються.

 

Директор Департаменту ліцензування

М. С. Сокирко

 

ПЕРЕЛІК НАБОРУ ДАНИХ,
що містяться у Реєстрі радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування

Розділ I. Реєстр радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв

Номер за порядком (номер за списком).

Реєстраційний номер конкретного типу радіообладнання (РЕЗ або ВП, продукції, комплекту постачання).

Описова ідентифікація продукції (назва, торгова марка, тип/модель, найменування виробника).

Заявлені умови застосування (позначення узагальнених умов застосування та/або номер і дата рішення НКРЗІ про визначення можливості застосування РЕЗ або ВП на території України, інші відомості (за потреби)).

Інформація для ідентифікації продукції (за потреби).

Документ про відповідність (дата та номер (за наявності)).

Примітка.

Дані про реєстраційні дії (номер, дата рішення НКРЗІ).

Розділ II. Відомості про виробника

Найменування виробника, адреса його місцезнаходження.

Назва уповноваженого представника (повне найменування юридичної особи та код згідно з ЄРДПОУ або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця та реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті, зазначаються серія (за наявності) та номер паспорта)).

Найменування або торговельна марка (зареєстрований знак для товарів і послуг), під яким (якою) РЕЗ (продукція, комплект постачання) надаватиметься на ринок України.

Код реєстраційного номера виробника.

Інша інформація про виробника або його уповноваженого представника (за потреби).

Дані про реєстраційні дії (номер, дата рішення НКРЗІ).

Розділ III. Умови експлуатації

Частина I. Інформація про окремі рішення НКРЗІ щодо визначення можливим застосування РЕЗ або ВП на території України в смугах радіочастот загального користування:

номер та дата рішення НКРЗІ;

номер за порядком (номер за списком);

заявлена назва і тип РЕЗ або ВП, найменування виробника;

радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) можуть застосовуватися РЕЗ або ВП, основні заявлені загальні вимоги до РЕЗ (національні стандарти або гармонізовані європейські чи міжнародні стандарти);

заявлене призначення РЕЗ або ВП;

смуги радіочастот, у яких можуть застосовуватися РЕЗ або ВП;

клас(и) випромінювання;

умови застосування (у сфері користування радіочастотним ресурсом України).

Частина II. Узагальнені умови застосування:

умовне позначення узагальнених умов застосування;

номер і дата рішення НКРЗІ, номер додатка, пункту у додатку, дата прийняття та внесення змін;

назва радіоелектронного засобу;

параметри РЕЗ (найменування, опис, примітки):

служба радіозв'язку;

радіотехнологія;

сітка центральних частот;

тип модуляції / клас випромінювання;

метод радіодоступу;

максимальна потужність передавача;

вимоги щодо завадозахищеності та забезпечення електромагнітної сумісності;

порядок використання;

основні загальні вимоги до РЕЗ або ВП (національні стандарти або європейські гармонізовані чи міжнародні стандарти);

додаткові вимоги щодо умов застосування;

вимоги щодо антени;

посилання на міжнародні або регіональні гармонізовані документи з питань застосування;

додаткова графічна або інша роз'яснювальна інформація.

Розділ IV. Конкретні типи РЕЗ та ВП, включені до Реєстру до 12 червня 2018 року включно

Номер за порядком.

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника.

Класифікація РЕЗ або ВП.

Номер та дата рішення НКРЗІ про внесення до Реєстру.

Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП.

Призначення РЕЗ або ВП.

Смуги радіочастот, у яких можуть застосовуватися РЕЗ або ВП.

Клас випромінювання.

Умови експлуатації.

Документ про відповідність.

Примітки.

 

ВИДИ РАДІООБЛАДНАННЯ,
щодо яких на виробників поширюються вимоги, наведені в пункті 10 Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року N 355

1. Радіообладнання служби радіовизначення (визначення місцезнаходження, швидкості та/або інших характеристик об'єкта або отримання інформації про такі параметри за допомогою властивостей поширення радіохвиль), за винятком приймачів супутникової навігації GNSS.

2. Мультирадіообладнання (multi-radio equipment) (комбіноване обладнання, що складається з двох або більше прийомопередавачів, передавачів та приймачів, здатних одночасно випромінювати на двох та більше частотах (радіочастотних каналах), застосовуючи різні види радіотехнології (стандарти зв'язку), з потужністю кожного передавача більше ніж 100 мВт).

3. Радіостанції безпосереднього аналогового та/або цифрового УКХ-зв'язку типу PMR446 (діапазон частот 446 - 446,2 МГц).

4. Радіообладнання цифрової системи безпроводового доступу стандарту DECT та його модифікацій, у тому числі телефонні апарати для проводового зв'язку з безпроводовою слухавкою.

5. Центральні земні станції супутникового зв'язку.

6. Безпроводові зарядні пристрої для заряджання автомобілів з електричним двигуном, що є радіообладнанням.

7. Радіообладнання для дистанційного радіокерування (пілотування) безпілотними повітряними суднами та/або безпілотними літальними апаратами (БпЛА), а також радіообладнання обміну даними між повітряними та наземними пристроями, за винятком виробів авіаційної техніки, зазначених у підпункті 3 пункту 2 Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року N 355 (далі - Технічний регламент радіообладнання).

8. Набори моделей зменшеного розміру (у масштабі), іграшки у вигляді тварин або інших істот, іграшки та моделі з умонтованим двигуном, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі (радіокеровані іграшки), з потужністю випромінювання передавача більше ніж 5 мВт (7 дБм).

9. Передавачі теле- та радіомовлення з потужністю випромінювання більше ніж 50 Вт.

10. Конкретні типи радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, оцінка відповідності яких здійснюється без використання узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що оприлюднені на офіційному веб-сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації України, згідно з пунктом 2.6 розділу II Положення про порядок і форму ведення реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування.

11. Конкретні типи радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, які за результатами аналізу та оцінки виробником ризику (ризиків) не відповідають належному рівню відповідності додатковим вимогам для введення в експлуатацію та/або використання радіообладнання, визначеним у Плані використання радіочастотного ресурсу України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2006 року N 815, та/або конкретний тип радіообладнання, віднесений імпортером до продукції, що має високий ступінь ризику.

12. Група радіоелектронних засобів, збій у роботі або неналежне функціонування яких може загрожувати безпеці людей та/або навколишньому середовищу.

13. Група радіоелектронних засобів, які є технічними засобами телекомунікацій (для організації надання телекомунікаційних послуг) та призначені для встановлення на борту повітряного, морського або річкового судна (наприклад, земні станції супутникового зв'язку, базові станції стільникового зв'язку, точки безпроводового доступу).

14. Точки безпроводового доступу, які є технічними засобами телекомунікацій (для організації надання телекомунікаційних послуг) із робочим діапазоном частот 5470 - 5725 МГц та призначені для встановлення поза межами приміщень (outdoor).

 

ПОВІДОМЛЕННЯ від ____________ 20__ р. N ___

(для реєстрації радіообладнання відповідно до пункту 10 Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року N 355)

1. ОПИСОВА ІДЕНТИФІКАЦІЯ РАДІООБЛАДНАННЯ

1.1. Назва продукції (комплекту постачання), під якою надаватиметься на ринок України

 

1.2. Торгова марка або торговельний знак

 

1.2.1. Підстави для використання торгової марки або торговельного знака:

 

1.3. Тип, або модель (артикул, код замовлення), або інше позначення, що наноситься на пакування чи радіообладнання для його ідентифікації

 

1.4. Виробник (назва та країна)

 

1.5. Склад комплекту постачання (зазначається тільки позначення блоків (компонентів, продукції), що мають радіофункцію):

 

1.6. Країна походження продукції

 

1.7. Клас радіообладнання (автономне, комбіноване обладнання, приєднувальний пристрій, застосування з іншою продукцією тощо)

 

1.8. Функціональне призначення радіообладнання при використанні радіочастотного ресурсу (описове та/або схема організації радіомережі із зазначенням видів радіоелектронних засобів, радіотехнологій та радіочастот)1

 

1.8.1. Перелік інтерфейсів (режимів зв'язку)

 

1.9. Фотографії або ілюстрації, що показують зовнішній вигляд, маркування, пакування та внутрішнє компонування1

 

1.10. Тип та позначення радіомодулів для комбінованого обладнання або приєднувального пристрою у комплекті постачання продукції (за наявності)

 

1.11. Версії програмного забезпечення або апаратно-реалізованого програмного забезпечення, які впливають на відповідність суттєвим вимогам Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року N 355 (далі - ТР радіо) (за наявності)1

 

1.12. Відомості про спосіб виробництва радіообладнання (продукція серійного випуску / обмежена партія та її обсяг / одиничний зразок)

 

2. ВІДОМОСТІ ПРО ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАДІООБЛАДНАННЯ (ОКРЕМИХ БЛОКІВ (КОМПОНЕНТІВ, ПРОДУКЦІЇ) КОМПЛЕКТУ ПОСТАЧАННЯ, ЩО МАЮТЬ РАДІОФУНКЦІЮ2

2.1. Ідентифіковане позначення блоку (компонентів, продукції), що має радіофункцію

 

2.2. Назва радіотехнології згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2006 року N 815

 

2.2.1. Позначення стандарту радіотехнології

 

2.3. Діапазон робочих частот

 

на прийом

 

на передачу

 

2.4. Метод організації радіозв'язку

   точка-точка

   точка-багатоточка

 

   симплекс

   напівдуплекс

   дуплекс

   FDD

   TDD

 


2.5. Дуплексне рознесення

 

2.6. Номінали та крок сітки частот (формула для її отримання (у разі більше ніж 5 частот)

 

2.7. Тип модуляції / клас(и) випромінювання

 

2.7.1. Описова або графічна інформація про маску випромінювання передавача (ширина займаної смуги радіочастот каналу) (для кожного класу випромінювання)

 

2.7.2. Тип інформації, що передається (швидкість для кожного класу випромінювання)

 

2.8. Максимальна потужність на виході передавача (для кожного класу випромінювання)

 

2.9. Регулювання потужності

 

2.10. Чутливість приймача (для кожного режиму роботи)

 

2.11. Тип антени

   інтегрована

 

   неінтегрована

 

    входить до складу РЕЗ

   не входить до складу РЕЗ


2.12. Кількість антен (зазначається окремо для передавання та приймання)

 

2.12.1. Коефіцієнт підсилення антени (антен)

 

2.13. Максимальна (сумарна) еквівалентна ізотропна випромінювана потужність (окремо для кожного режиму випромінювання)

 

2.14. Способи послаблення дії завад

   робочий цикл ___________

   динамічний вибір частоти

   автоматичний контроль потужності випромінювання (діапазон регулювання _______ дБ)

   попереднє прослуховування каналу (LBT)

   інше


2.15. Регіон та умови встановлення (наприклад, всередині приміщень, їх вид тощо)

   вся територія України                           регіон

   інше


2.16. Номер і дата рішення НКРЗІ щодо визначення можливості застосування конкретного типу РЕЗ або ВП на території України або позначення узагальнених умов застосування, які використовувалися для оцінки відповідності суттєвій вимозі, визначеній у пункті 7 ТР радіо

 

2.17. Позначення стандарту3, його назва та дата публікації (або номер видання чи його версія), який використано як технічні вказівки для відповідності суттєвим вимогам, зазначеним у пунктах 7, 8 ТР радіо (далі - стандарт)

 

2.17.1. Стандарт надає презумпцію відповідності згідно з пунктом 49 ТР радіо (якщо так, з якого строку)

 

2.17.2. Номер і дата протоколу випробувань на цей стандарт

 

2.17.3. Спосіб застосування технічних вказівок стандарту

   повністю застосовані безумовні вимоги стандарту (U)

   повністю застосовані такі функціональні вимоги стандарту (C)


______________________________________________

   опис незастосованих технічних вказівок стандарту, незастосованих з наведенням опису рішень, прийнятих з метою забезпечення відповідності суттєвим вимогам1 _________________________

2.18. Інша інформація (за бажанням виробника)

 

3. ОПИСОВА ІДЕНТИФІКАЦІЯ РИЗИКІВ НЕВІДПОВІДНОСТІ РАДІООБЛАДНАННЯ

3.1. Номер позиції згідно з додатком 5 до Положення про порядок і форму ведення реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування

 

3.2. Описова ідентифікація та оцінка ризику (ризиків) (у дужках наводяться суттєва вимога ТР радіо, для якої притаманний ризик або можливі небезпечні фактори) (співвідношення потенційної події та наслідків і пов'язані з ними вірогідності інцидентів)

 

3.2.1. Небезпечні фактори, що впливають або можуть вплинути на життєдіяльність людини під час споживання чи використання радіообладнання

 

3.2.2. Категорії споживачів, які можуть споживати чи використовувати продукцію

 

3.2.3. Види травм, які можуть отримати споживачі під час споживання чи використання радіообладнання

 

3.2.4. Характеристика та тяжкість ушкоджень, які можуть бути наслідком отримання травми певними категоріями споживачів під час споживання (використання) продукції

 

3.2.5. Наслідки, що пов'язані з отриманими травмами

 

3.2.6. Звичайні та обґрунтовано передбачувані умови використання радіообладнання, під час яких можуть з'явитися ризики низького рівня відповідності суттєвим вимогам ТР радіо

 

3.2.7. Інші критерії (зовнішні та внутрішні контексти)

 

3.3. Ймовірність виникнення ризику (за кожним із факторів), а також негативні наслідки у разі втрати радіозв'язку або неправильно визначених параметрів радіовизначення

 

3.4. Опис вказівок для користувача щодо безпечного встановлення та використання радіообладнання за призначенням, а також мінімізації ідентифікованих ризиків

 

3.5. Опис основного передбачуваного виробником способу застосування радіообладнання у сфері користування радіочастотним ресурсом України (всередині або поза приміщеннями, в промислових будівлях, на транспорті)

 

4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЦЕДУРУ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ

4.1. Оцінка відповідності суттєвим вимогам ТР радіо проводилася

Для суттєвих вимог, визначених у пункті 6 ТР радіо:

   додаток 1 до ТР радіо (модуль А);

   додаток 2 до ТР радіо (модулі В і С), експертизу типу проводив (зазначаються назва та номер призначеного органу з оцінки відповідності, номер та дата сертифіката експертизи типу)
_________________________________________________ _________________________________________________

   додаток 3 до ТР радіо (модуль Н), оцінку системи управління якістю щодо відповідного радіообладнання проводив (зазначаються назва та номер призначеного органу з оцінки відповідності, номер та дата рішення призначеного ООВ, яким схвалено систему управління якістю) ____________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Для суттєвих вимог, визначених в пунктах 7, 8 ТР радіо:

   додаток 1 до ТР радіо (модуль А);

   додаток 2 до ТР радіо (модулі В і С), експертизу типу проводив (зазначається назва та номер призначеного органу з оцінки відповідності, номер та дата сертифіката експертизи типу)
__________________________________________________
__________________________________________________

   додаток 3 до ТР радіо (модуль Н), оцінку системи управління якістю щодо відповідного радіообладнання проводив (зазначаються назва та номер призначеного органу з оцінки відповідності, номер та дата рішення призначеного ООВ, яким схвалено систему управління якістю) ____________________________________________

4.2. Інформація про процедури, які забезпечують постійну відповідність радіообладнання вимогам, зазначеним в декларації про відповідність (наприклад, зміни, які суттєво впливають на конструкцію або склад продукції, зміни в стандартах, зміни в структурі виробництва тощо)

 

4.3. Інформація про інші проведені оцінки та підтвердження відповідності, зокрема про оцінку та підтвердження відповідності згідно з Директивою 2014/53/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 квітня 2014 року про гармонізацію законодавства держав-членів щодо постачання на ринок радіообладнання і скасування Директиви 1999/5/ЄС (за наявності)

 

4.4. Інша інформація про демонстрацію відповідності заявленим вимогам, зокрема результати проектних розрахунків, проведених перевірок та інша подібна інформація1

 

5. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРОБНИКА

5.1. Найменування

 

5.2. Адреса

 

5.3. Контактна особа

 

5.4. Телефон

 

5.5. Електронна адреса

 

5.6. Адреса веб-сайта, на якому знаходиться інформація про радіообладнання

 

5.7. Відомості про місце виробництва

 

6. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УПОВНОВАЖЕНОГО ПРЕДСТАВНИКА (резидент України (за наявності))

6.1. Найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця

 

6.2. Код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи), реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб - підприємців) або серія (за навності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті)

 

6.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - підприємця

 

6.4. Контактна особа

 

6.5. Телефон

 

6.6. Електронна адреса

 

6.7. Адреса веб-сайта

 

7. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УМОВИ НАДАННЯ НА РИНКУ, ВСТАНОВЛЕННЯ, ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ РАДІООБЛАДНАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ

7.1. Пояснення згідно з пунктом 20 ТР радіо1

 

7.2. Пояснення щодо інформації відповідно до пункту 28 ТР радіо1

 

7.3. Інформація про систему управління ризиками в ланцюзі постачання радіообладнання (тільки для продукції серійного та масового випуску)

 

7.4. Інформація про термін початку виробництва та орієнтовний строк реалізації радіообладнання в Україні

 

7.5. Строк придатності радіообладнання

 

7.6. Інформація про наявність спеціальних вимог до транспортування, складання, монтажу, умов та будь-яких інших спеціальних вимог, пов'язаних з експлуатацією радіообладнання (за наявності)

 

7.7. Інформація про організацію гарантійного та післягарантійного ремонту (обслуговування) радіообладнання (тільки для продукції серійного та масового випуску)

 

7.8. Інша інформація (на бажання виробника)

 

7.9. Присвоєний самостійно виробником код конкретного типу радіообладнання (у разі присвоєння йому реєстраційного коду виробника)

 

Усі відомості, подані в цьому Повідомленні та доданих додатках, достовірні й повні.

Рішення прошу надіслати:

  

на адресу електронної пошти

  

на поштову адресу (у межах України)

 

_________________________________________

 

__________________________________

8. ДОДАТКИ

1. Копія декларації про відповідність вимогам ТР радіо, на __ арк.

2. Інформація для користувачів та інструкція з експлуатації, на __ арк.

3. Елементи технічної документації, зазначені в абзацах першому - третьому підпункту 1, підпунктах 4, 6 - 9 додатка 4 ТР радіо (у разі якщо відповідна інформація не наведена у пунктах 1.8, 1.9, 1.11, підпункті 2.17.3 пункту 2.17, пунктах 4.1, 4.4, 7.1, 7.2 цього Повідомлення), на __ арк.

4. Документи, які визначають повноваження особи діяти від імені виробника, на __ арк.

Підписано від імені та за дорученням _____________________________________________________

_____________________________________________________________ ___ ____________ 20__ р.
                                                             (місце, дата видачі)

________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, посада)

__________________________________
(підпис особи, яка діє від імені виробника)


____________
1 Може наводитися у складі технічної документації та додається до повідомлення (зазначаються назва (позначення) елемента технічної документації та сторінка, на якій знаходиться відповідна інформація).

2 Таблиці заповнюються за встановленою формою окремо для кожного блоку та однієї (одного) радіотехнології/стандарту радіотехнології, що використовує такий блок.

3 У разі застосування декількох стандартів підпункти 3.17.1 - 3.17.3 пункту 3.17 заповнюються окремо для стандарту.

 

 

АНКЕТА від ______20__ р. N ___

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРОБНИКА

1.1. Найменування

 

1.2. Найменування або торговельна марка (зареєстрований знак для товарів і послуг), під яким (якою) РЕЗ (продукція, комплект постачання) надаватиметься на ринок України

 

1.3. Адреса

 

1.4. Контактна особа

 

1.5. Телефон

 

1.6. Електронна адреса

 

1.7. Адреса веб-сайта

 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УПОВНОВАЖЕНОГО ПРЕДСТАВНИКА (резидент України (за наявності))

2.1. Найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця

 

2.2. Код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи), реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб - підприємців) або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті)

 

2.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - підприємця

 

2.4. Контактна особа

 

2.5. Телефон

 

2.6. Електронна адреса

 

2.7. Адреса веб-сайта

 

3. ПРОШУ ПРИСВОЇТИ КОД РЕЄСТРАЦІЙНОГО НОМЕРА ВИРОБНИКА

(за необхідності зазначити бажаний реєстраційний номер у форматі: Rxxyy, де R - позначення номера району, де розташований виробник, згідно з розподілом, визначеним у статті 5 Регламенту радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку, xxyy - чотири літери латинського алфавіту) __________

Усі відомості, надані в цій Анкеті та доданих додатках, достовірні й повні. З порядком реєстрації радіообладнання та нанесення реєстраційного номера на радіообладнання ознайомлений.

Рішення прошу надіслати:

  

на адресу електронної пошти

  

на поштову адресу (у межах України)

 

_________________________________________

 

__________________________________

4. ДОДАТКИ

Документи, які визначають повноваження особи діяти від імені виробника, на __ арк.

Підписано від імені та за дорученням _____________________________________________________

_____________________________________________________________ ___ ____________ 20__ р.
                                                   (місце, дата видачі)

________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, посада)

___________________________________
(підпис особи, яка діє від імені виробника)


____________

Опрос