Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Типовая форма договора об обеспечении техническими и прочими средствами реабилитации (кроме протезов верхних и нижних конечностей, ортезов шарнирных на нижние конечности, кресел колесных)

Министерство социальной политики Украины
Приказ от 12.04.2018 № 506
действует с 04.05.2018

ТИПОВА ФОРМА ДОГОВОРУ
про забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації (крім протезів верхніх та нижніх кінцівок, ортезів шарнірних на нижні кінцівки, крісел колісних)

___________________

____ ____________ 20__ р.

_____________________________________________________________________________________
(найменування структурного підрозділу з питань соціального захисту населення)

(далі - Орган соціального захисту населення) в особі ________________________________________,
                                                                                                                                                                           (П. І. Б.)

що діє на підставі Положення, з однієї сторони, та

______________________________________________________________________________________
(найменування підприємства, що здійснює забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації)

(далі - Підприємство) в особі ______________________________________________________, що діє
                                                                                                                                  (П. І. Б.)

на підставі ______________________________________________, з другої сторони (далі - Сторони),
                                                   (назва установчого документа)

уклали цей Договір про таке.

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1. Підприємство зобов'язується здійснити забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб

______________________________________________________________________________________
(найменування технічного(их) та іншого(их) засобу(ів) реабілітації)

на підставі оригіналів направлень, а Орган соціального захисту населення зобов'язується оплатити Підприємству фактичну вартість забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб технічними та іншими засобами реабілітації (далі - ТЗР) в межах граничної ціни за кожний засіб, встановленої Мінсоцполітики, а у разі її перевищення - за рішеннями Мінсоцполітики на підставі рекомендацій робочої групи із деяких питань забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення ТЗР. Перелік ТЗР, якими підприємство забезпечує осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб згідно з цим Договором, та їх граничні ціни зазначено у додатку, який є невід'ємною частиною Договору.

2. Забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб ТЗР здійснюється відповідно до вимог Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2012 року N 321 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 року N 238) (далі - Порядок).

II. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

1. Загальна ціна цього Договору формується з вартості індивідуальних заявок, у тому числі попередніх замовлень, за попередні та поточний роки, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб або їх законних представників на забезпечення ТЗР та становить:

________ ____ грн (____________________________________________________________) без ПДВ.
(сума словами)

2. Оплату здійснює Орган соціального захисту населення після забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб ТЗР не пізніше 14 робочих днів з дати надходження до органу соціального захисту населення акта приймання-передачі робіт (надання послуг).

3. Оплата за забезпечення ТЗР здійснюється на підставі підписаного Сторонами акта приймання-передачі робіт (надання послуг), до якого додається витяг з реєстру про видані особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, іншим особам ТЗР за формою, затвердженою Мінсоцполітики, та рахунка Підприємства на оплату.

4. У разі затримки бюджетного фінансування відшкодування здійснюється невідкладно, але не пізніше 5 банківських днів з дати отримання Органом соціального захисту населення бюджетного призначення на відповідні цілі на свій реєстраційний рахунок.

5. Орган соціального захисту населення у разі отримання від Підприємства письмового підтвердження про готовність виконати індивідуальні заявки осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб та їх законних представників на забезпечення ТЗР може здійснити у грудні попередню оплату на строк не більше двох місяців відповідно до вимог Порядку, постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 року N 117 "Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" (зі змінами).

6. У разі отримання у грудні попередньої оплати Підприємство зобов'язане забезпечити осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб ТЗР на суму отриманої попередньої оплати відповідно до Порядку та умов цього Договору та надати Органу соціального захисту населення акт приймання-передачі робіт (надання послуг) відповідно до пункту 3 цього розділу.

7. Розрахунки за цим Договором здійснюються у безготівковій формі у національній валюті України - гривні.

III. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

1. Підприємство зобов'язане:

1) забезпечити обов'язкове внесення інформації до централізованого банку даних з проблем інвалідності (далі - банк даних) щодо дати відкриття попередніх замовлень та індивідуальних заявок осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб або їх законних представників на забезпечення ТЗР для формування цього Договору;

2) здійснити забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб ТЗР відповідно до вимог Порядку та цього Договору;

3) здійснити оцінку функціональних можливостей користувача залежно від його індивідуальних потреб, а також рекомендацій і протипоказань щодо призначення;

4) оформити замовлення/анкету на виготовлення/забезпечення ТЗР за зверненням особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи або їх законного представника за формою, затвердженою Мінсоцполітики, на підставі оригіналу направлення не раніше ніж за два місяці до закінчення строку експлуатації попереднього виробу, про що зробити відмітку в банку даних;

5) узгодити з особою з інвалідністю, дитиною з інвалідністю, іншою особою або їх законним представником замовлення/анкету на виготовлення/забезпечення ТЗР;

6) уточнити антропометричні дані особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи у разі виготовлення ТЗР за індивідуальним замовленням не пізніше ніж за 30 днів до передачі замовлення для виробництва;

7) провести за необхідності огляд особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи, про спосіб і дату такого огляду поінформувати зазначену особу або їх законного представника;

8) видати готовий ТЗР особі з інвалідністю, дитині з інвалідністю, іншій особі або їх законному представнику;

9) зробити відмітки у банку даних, зазначивши дату та фактичну ціну виробу, після забезпечення особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи ТЗР;

10) дотримуватися гарантійних зобов'язань та строку гарантійного обслуговування на ТЗР.

2. Підприємство має право не оформлювати замовлення на виготовлення/забезпечення ТЗР без відповідно оформлених документів, передбачених Порядком, а також надати обґрунтовану відмову щодо забезпечення особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи ТЗР.

3. Орган соціального захисту населення зобов'язаний:

1) сформувати направлення у банку даних на забезпечення особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи ТЗР з урахуванням строків експлуатації попередньо отриманих засобів реабілітації і медичних висновків та видати або направити зазначеній особі або її законному представнику оригінал цього направлення у паперовому вигляді за формою, затвердженою Мінсоцполітики, в одному примірнику;

2) укласти на основі відкритих підприємством індивідуальних заявок та попередніх замовлень на забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб ТЗР цей Договір у межах виділених коштів;

3) надіслати Підприємству у строк не більше 5 робочих днів з моменту підписання цього Договору Сторонами один його примірник (у разі підписання цього Договору Сторонами з використанням електронного цифрового підпису можна надсилати електронною поштою);

4) оплатити Підприємству фактичну вартість забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб ТЗР шляхом перерахування коштів на рахунок Підприємства у строки та на умовах, встановлених цим Договором та Порядком.

IV. ЯКІСТЬ І КОМПЛЕКТНІСТЬ ТЗР

1. Якість, безпека та функціональні властивості ТЗР, яким Підприємство забезпечує особу з інвалідністю, дитину з інвалідністю, іншу особу, мають відповідати чинній нормативній та технічній документації.

2. ТЗР, які видає Підприємство, мають бути в упаковці, що виключає їх псування та ушкодження.

V. ГАРАНТІЯ

1. Гарантія на ТЗР вказується в їх талоні на гарантійний ремонт і відраховується з моменту забезпечення особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи виробом.

2. Підприємство під час забезпечення ТЗР надає особі з інвалідністю, дитині з інвалідністю, іншій особі, їх законному представнику:

інструкцію з експлуатації;

талон на гарантійний ремонт засобу.

3. Протягом гарантійного строку Підприємство, в тому числі за зверненням особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи або їх законного представника, безоплатно усуває брак, поломку або пошкодження ТЗР, якщо вони не сталися з вини особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи.

Якщо Підприємство безоплатно не усунуло зазначені недоліки, Орган соціального захисту населення може вимагати повернення сплаченої суми за виріб.

4. До гарантійних випадків не належать природне знищення/пошкодження виробу, пошкодження, що виникли в результаті надмірного навантаження або застосування виробу не за призначенням, самовільна зміна конструкції виробу.

VI. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України.

2. Сторони забезпечують правильність даних, зазначених у цьому Договорі, та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти одна одну про їх зміну. У разі неповідомлення або несвоєчасного повідомлення Сторона, яка не повідомила іншу Сторону, несе ризик несприятливих наслідків, пов'язаних із цим. Підприємство забезпечує достовірність даних, зазначених в акті приймання-передачі робіт (надання послуг).

3. За порушення Підприємством строків виконання зобов'язань за цим Договором Орган соціального захисту населення стягує пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України від суми несвоєчасно виконаного зобов'язання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі десяти відсотків зазначеної вартості.

4. Орган соціального захисту населення не несе відповідальності за несвоєчасну оплату у разі затримки бюджетного фінансування та затримки перерахування коштів відповідним органом Державної казначейської служби України. У разі надходження бюджетних коштів на реєстраційний рахунок Органу соціального захисту населення відшкодування здійснюється згідно з пунктом 4 розділу II цього Договору.

VII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором внаслідок виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладення цього Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, вибухи тощо).

2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором внаслідок обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом десяти календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це інші Сторони у письмовій формі з наданням підтвердних документів про настання форс-мажорних обставин, виданих уповноваженим органом.

3. У разі якщо строк дії обставин непереборної сили триває понад 20 календарних днів, кожна зі Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

VIII. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

1. У разі виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

IX. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

Цей Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами та діє до __________ 20____ року, а в частині виконання зобов'язань - до повного та належного їх виконання Сторонами за цим Договором.

X. ІНШІ УМОВИ

1. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

2. Цей Договір укладається українською мовою в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику кожній Стороні.

3. Підписання цього Договору Сторони можуть здійснювати з використанням електронного цифрового підпису.

4. Умови цього Договору для Сторін мають однакову юридичну силу та можуть бути змінені Сторонами тільки за їх взаємною згодою з обов'язковим укладанням додаткової угоди, крім випадків, встановлених цим Договором.

5. Якщо протягом строку дії цього Договору Сторони змінять особисті дані, реквізити, інші дані, зазначені в цьому Договорі, або будуть реорганізовані, вони повинні невідкладно повідомити про це інші Сторони.

6. Жодна зі Сторін не має права передавати свої права та обов'язки за цим Договором третім особам без письмової на те згоди інших Сторін.

7. Цей Договір може бути достроково розірваний за згодою Сторін та в інших випадках, передбачених чинним законодавством та цим Договором.

XI. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід'ємною частиною цього Договору є додаток до цього Договору - Перелік ТЗР, якими підприємство забезпечує осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб згідно з цим Договором, та їх граничні ціни.

XII. РЕКВІЗИТИ

Орган соціального захисту населення

_____________________________________
(найменування структурного підрозділу
з питань соціального захисту населення)

Підприємство

______________________________________
(найменування підприємства/установи)

_____________________________________
(місцезнаходження)

_______________________________________
(місцезнаходження)

_____________________________________
(банківські реквізити)

_______________________________________
(банківські реквізити)

______________________
(посада та П. І. Б.)

___________
(підпис)

______________________
(посада та П. І. Б.)

___________
(підпис)

 

Генеральний директор Директорату
захисту прав осіб з інвалідністю

А. М. Онупрієнко

Опрос