Идет загрузка документа (25 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Типовая форма договора об обеспечении креслом колесным

Министерство социальной политики Украины
Приказ от 12.04.2018 № 506
действует с 04.05.2018

ТИПОВА ФОРМА ДОГОВОРУ
про забезпечення кріслом колісним

___________________

___ ____________ 20__ р.

_____________________________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)

_____________ року народження, особа з інвалідністю / дитина з інвалідністю / інша особа або їх законний представник, документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, серія (за наявності) _____ N ______________, виданий _____________ __________ року, яка(ий) зареєстрована(ий) за адресою _______________ обл., _______________ р-н, місто/село/селище ____________, вул. _____________, буд. ____, корп. ____, кв. ____, з однієї сторони,

______________________________________________________________________________________
(найменування підприємства/ установи, що здійснює послуги із забезпечення кріслом колісним)

(далі - Підприємство) в особі ______________________________________________________, що діє
                                                                                                                                      (П. І. Б.)

на підставі ___________________________________________________________, з другої сторони, та
                                                                      (назва установчого документа)

______________________________________________________________________________________
(найменування структурного підрозділу з питань соціального захисту населення)

(далі - Орган соціального захисту населення) в особі ________________________________________,
                                                                                                                                                                     (П. І. Б.)

що діє на підставі Положення, з третьої сторони (далі - Сторони), уклали цей Договір про таке.

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1. Особа з інвалідністю / дитина з інвалідністю / інша особа забезпечується кріслом колісним на підставі оригіналу направлення, виданого Органом соціального захисту населення.

2. Підприємство зобов'язується здійснити забезпечення особи з інвалідністю / дитини з інвалідністю / іншої особи кріслом колісним на підставі оригіналу направлення та згідно з функціональними можливостями особи з інвалідністю / дитини з інвалідністю / іншої особи, а Орган соціального захисту населення зобов'язується оплатити Підприємству фактичну вартість забезпечення особи з інвалідністю / дитини з інвалідністю / іншої особи кріслом колісним у межах граничної ціни, встановленої Мінсоцполітики, а у разі її перевищення - за рішенням Мінсоцполітики на підставі рекомендацій робочої групи із деяких питань забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації.

3. Забезпечення особи з інвалідністю / дитини з інвалідністю / іншої особи кріслом колісним здійснюється відповідно до вимог Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2012 року N 321 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 року N 238) (далі - Порядок).

II. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

1. Загальна ціна цього Договору становить ______________ ____ грн

(_____________________________________________________________________________) без ПДВ.
                                                                                           (сума словами)

2. Оплату здійснює Орган соціального захисту населення на рахунок Підприємства після забезпечення особи з інвалідністю / дитини з інвалідністю / іншої особи кріслом колісним не пізніше 14 робочих днів з дати надходження до органу соціального захисту населення акта приймання-передачі робіт (надання послуг) на підставі рахунка Підприємства на оплату.

3. У разі затримки бюджетного фінансування відшкодування здійснюється невідкладно, але не пізніше 5 банківських днів з дати отримання Органом соціального захисту населення бюджетного призначення на відповідні цілі на свій реєстраційний рахунок.

4. Розрахунки за цим Договором здійснюються у безготівковій формі у національній валюті України - гривні.

5. Ціну цього Договору може бути змінено лише за взаємною згодою Сторін шляхом укладання додаткової угоди до цього Договору.

III. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

1. Підприємство зобов'язане:

1) здійснити забезпечення особи з інвалідністю / дитини з інвалідністю / іншої особи кріслом колісним не пізніше 40 робочих днів з моменту укладення цього Договору. У строк забезпечення не враховується час, протягом якого особа з інвалідністю / дитина з інвалідністю / інша особа не з'явилась для одержання готового виробу, про що Підприємство разом з представником Органу соціального захисту населення складають відповідний акт;

2) здійснити оцінку функціональних можливостей користувача залежно від його індивідуальних потреб, а також рекомендацій і протипоказань для призначення та оформити в трьох примірниках анкету на виготовлення / забезпечення кріслом колісним. Анкета на виготовлення / забезпечення кріслом колісним з визначенням функціональних можливостей особи з інвалідністю / дитини з інвалідністю / іншої особи є невід'ємним додатком до цього Договору;

3) узгодити з особою з інвалідністю / дитиною з інвалідністю / іншою особою або їх законним представником анкету на виготовлення / забезпечення кріслом колісним;

4) уточнити антропометричні дані особи з інвалідністю / дитини з інвалідністю / іншої особи під час виготовлення крісла колісного за індивідуальним замовленням не пізніше ніж за 30 днів до передачі замовлення для виробництва виробу;

5) провести за потреби огляд особи з інвалідністю / дитини з інвалідністю / іншої особи, про спосіб і дату такого огляду поінформувати зазначену особу або їх законного представника;

6) зробити відмітки у централізованому банку даних з проблем інвалідності, зазначивши дату, та скласти і підписати акт приймання-передачі робіт (надання послуг) після забезпечення особи з інвалідністю / дитини з інвалідністю / іншої особи кріслом колісним;

7) дотримуватися гарантійних зобов'язань та строку гарантійного обслуговування крісла колісного;

8) у разі первинного забезпечення кріслом колісним надати за потреби особі з інвалідністю / дитині з інвалідністю / іншій особі необхідні послуги, спрямовані на підбір, адаптацію, освоєння засобу реабілітації.

2. Підприємство має право не здійснювати забезпечення кріслом колісним без відповідно оформлених документів, передбачених Порядком, а також надати обґрунтовану відмову щодо забезпечення особи з інвалідністю / дитини з інвалідністю / іншої особи кріслом колісним.

3. Особа з інвалідністю / дитина з інвалідністю / інша особа або їх законний представник зобов'язана(ий):

1) надати Підприємству оригінал направлення на забезпечення кріслом колісним у паперовому вигляді за формою, затвердженою Мінсоцполітики, в одному примірнику;

2) за необхідності проведення огляду прибути до підприємства та пред'явити документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, свідоцтво про народження дитини (для дітей віком до 14 років);

3) дотримуватися всіх правил перебування на Підприємстві;

4) дотримуватись правил експлуатації крісла колісного;

5) підписати три примірники акта приймання-передачі робіт (надання послуг) у разі відсутності недоліків крісла колісного.

4. Орган соціального захисту населення зобов'язаний:

1) надіслати Сторонам у строк не більше 5 робочих днів з моменту підписання цього Договору усі його примірники, підписані органом соціального захисту населення, особою з інвалідністю / дитиною з інвалідністю / іншою особою або їх законним представником та Підприємством;

2) скласти акт про відмову, якщо після підписання цього Договору особа з інвалідністю / дитина з інвалідністю / інша особа або їх законний представник відмовилась(вся) від забезпечення кріслом колісним;

3) оплатити Підприємству вартість забезпечення особи з інвалідністю / дитини з інвалідністю / іншої особи кріслом колісним шляхом перерахування коштів Підприємству у строки та на умовах, встановлених цим Договором та Порядком;

4) підписати три примірники акта приймання-передачі робіт (надання послуг) після забезпечення особи з інвалідністю / дитини з інвалідністю / іншої особи кріслом колісним.

IV. ЯКІСТЬ І КОМПЛЕКТНІСТЬ ТЕХНІЧНИХ ТА ІНШИХ ЗАСОБІВ РЕАБІЛІТАЦІЇ

1. Якість, безпека та функціональні властивості крісла колісного, яким Підприємство забезпечує особу з інвалідністю / дитину з інвалідністю / іншу особу, мають відповідати чинній нормативній та технічній документації.

2. Технічний засіб реабілітації, який видає Підприємство, має бути в упаковці, що виключає його псування та ушкодження.

V. ГАРАНТІЯ

1. Гарантія на крісло колісне складає _____ рік (роки) з моменту забезпечення особи з інвалідністю / дитини з інвалідністю / іншої особи кріслом колісним.

2. Підприємство під час забезпечення кріслом колісним надає особі з інвалідністю / дитині з інвалідністю / іншій особі, їх законному представнику:

інструкцію (паспорт) на крісло колісне;

талон на гарантійний ремонт.

3. Протягом гарантійного строку Підприємство, в тому числі за зверненням особи з інвалідністю / дитини з інвалідністю / іншої особи або їх законного представника, безоплатно усуває брак або поломку крісла колісного, якщо вона не сталася з вини особи з інвалідністю / дитини з інвалідністю / іншої особи.

Якщо Підприємство безоплатно не усунуло зазначені недоліки, Орган соціального захисту населення може вимагати розірвання цього Договору з Підприємством та повернення сплаченої суми.

4. До гарантійних випадків не належать природне знищення/пошкодження виробу, пошкодження, що виникли в результаті надмірного навантаження або застосування виробу не за призначенням, самовільна зміна конструкції виробу.

VI. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України.

2. Сторони забезпечують правильність даних, зазначених у цьому Договорі, та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти одна одну про їх зміну. У разі неповідомлення або несвоєчасного повідомлення Сторона, яка не повідомила іншу Сторону, несе ризик несприятливих наслідків, пов'язаних із цим. Підприємство забезпечує достовірність даних, зазначених в акті приймання-передачі робіт (надання послуг).

3. За порушення Підприємством строків виконання зобов'язань за цим Договором Орган соціального захисту населення стягує пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України від суми несвоєчасно виконаного зобов'язання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі десяти відсотків зазначеної вартості.

4. Орган соціального захисту населення не несе відповідальності за несвоєчасну оплату у разі затримки бюджетного фінансування та затримки перерахування коштів відповідним органом Державної казначейської служби України. У разі надходження бюджетних коштів на реєстраційний рахунок Органу соціального захисту населення відшкодування здійснюється згідно з пунктом 3 розділу II цього Договору.

VII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором внаслідок виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладення цього Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, вибухи тощо).

2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором внаслідок обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом десяти календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це інші Сторони у письмовій формі з наданням підтвердних документів про настання форс-мажорних обставин, виданих уповноваженим органом.

3. У разі якщо строк дії обставин непереборної сили триває понад 20 календарних днів, кожна зі Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

VIII. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

1. У разі виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

IX. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

Цей Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

X. ІНШІ УМОВИ

1. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

2. Цей Договір укладається українською мовою в трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику кожній Стороні.

3. Підписання цього Договору Сторони можуть здійснювати з використанням електронного цифрового підпису.

4. Умови цього Договору для Сторін мають однакову юридичну силу та можуть бути змінені Сторонами тільки за їх взаємною згодою з обов'язковим укладанням додаткової угоди, крім випадків, встановлених цим Договором.

5. Якщо протягом строку дії цього Договору Сторони змінять особисті дані, реквізити, інші дані, зазначені в цьому Договорі, або будуть реорганізовані, вони повинні невідкладно повідомити про це інші Сторони.

6. Жодна зі Сторін не має права передавати свої права та обов'язки за цим Договором третім особам без письмової на те згоди інших Сторін.

7. Цей Договір є конфіденційним, не розголошується і не передається Стороною іншим особам без письмової згоди на те інших Сторін, крім обставин, передбачених чинним законодавством.

8. Цей Договір може бути достроково розірваний за згодою Сторін та в інших випадках, передбачених чинним законодавством та цим Договором.

XI. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід'ємною частиною цього Договору є додаток до цього Договору - анкета на виготовлення / забезпечення кріслом колісним з визначенням функціональних можливостей особи з інвалідністю / дитини з інвалідністю / іншої особи.

XII. РЕКВІЗИТИ

1. Особа з інвалідністю / дитина з інвалідністю / інша особа або їх законний представник

______________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

______________________________________________________________________________________
(зареєстроване місце проживання)

______________________________________________________________________________________
(фактичне місце проживання/перебування)

документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, серія (за наявності) _______ N ___________, виданий _______________ _________ року, реєстраційний номер облікової картки платника податків* ________________.

__________________________________
                                    (підпис)

2. Підприємство _______________________________________________________________________
                                                                                            (найменування підприємства/установи)

______________________________________________________________________________________
(місцезнаходження)

______________________________________________________________________________________
(банківські реквізити)

__________________________________
                             (посада та П. І. Б.)

__________________________________
                                     (підпис)

3. Орган соціального захисту населення

______________________________________________________________________________________
(найменування структурного підрозділу з питань соціального захисту населення)

______________________________________________________________________________________
(місцезнаходження)

______________________________________________________________________________________
(банківські реквізити)

__________________________________
                             (посада та П. І. Б.)

__________________________________
                                     (підпис)

____________
* Не заповнюється для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

 

Генеральний директор Директорату
захисту прав осіб з інвалідністю

А. М. Онупрієнко

Опрос