Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Положение о деятельности аукционной комиссии для продажи объектов крупной приватизации

Фонд государственного имущества
Положение, Приказ от 06.04.2018 № 486
действует с 15.05.2018

Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об'єктів великої приватизації

I. Загальні положення

1. Це Положення, розроблене відповідно до частини шостої статті 19 Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна", визначає порядок утворення аукціонної комісії для продажу об'єктів великої приватизації (далі - комісія), її повноваження, права та порядок роботи.

2. Метою цього Положення є забезпечення конкурентності, справедливості, неупередженості, послідовності та високого професійного рівня в підготовці і проведенні аукціонів з продажу об'єктів великої приватизації.

II. Склад, порядок утворення комісії та її повноваження

1. Комісія є тимчасово діючим колегіальним органом, що утворюється державними органами приватизації протягом десяти робочих днів з дня прийняття рішення про приватизацію об'єкта.

2. Основними принципами діяльності комісії є:

додержання законодавства;

колегіальність прийнятих рішень;

рівність усіх учасників аукціону;

професіоналізм, неупередженість та незалежність членів комісії (недопущення втручання в діяльність комісії будь-яких органів влади, а також учасників аукціону).

3. Державний орган приватизації забезпечує комісію необхідними документами для проведення відповідного аукціону, приміщенням для проведення її засідань, комп'ютерною технікою тощо.

4. До складу комісії входять працівники державного органу приватизації.

До складу комісії можуть входити представники відповідних міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, підприємств та/або господарських товариств.

У разі потреби до складу комісії залучаються з правом дорадчого голосу представники профспілкових організацій, правоохоронних органів тощо.

5. До складу комісії входять не менш як п'ять осіб.

6. Державний орган приватизації направляє до міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, підприємств та/або господарських товариств письмові запити щодо надання кандидатур до складу комісії.

У триденний строк з дня одержання запиту міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, місцеві державні адміністрації, підприємства та/або господарські товариства направляють до державного органу приватизації відомості про кандидатури до складу комісії (прізвище, ім'я, по батькові, посада, яку він (вона) займає, контактний телефон, факс).

7. Склад комісії та всі зміни до нього затверджуються наказом державного органу приватизації.

Голова комісії та відповідальний секретар призначаються із працівників державного органу приватизації.

III. Завдання, функції та права комісії

1. Основними завданнями комісії є:

розробка умов продажу та визначення дати та часу проведення аукціону;

визначення стартової ціни об'єкта приватизації у випадках, передбачених законодавством;

визначення за результатами аукціону переможця.

2. Основними функціями аукціонної комісії є:

розробка умов продажу;

розгляд рекомендацій та пропозицій робочої групи, утвореної відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня 2015 року N 525 "Про утворення робочої групи з підготовки рекомендацій та пропозицій до проектів рішень Кабінету Міністрів України щодо приватизації та умов продажу об'єктів державної власності, що підлягають приватизації" (із змінами);

визначення кроку аукціону;

визначення дати та часу проведення аукціону;

визначення стартової ціни на підставі вартості, визначеної відповідно до методики оцінки, що затверджується Кабінетом Міністрів України;

визначення стартової ціни на аукціоні із зниженням стартової ціни;

визначення стартової ціни на підставі вивчення цінових пропозицій від потенційних учасників аукціону;

розробка проекту інформаційного повідомлення про проведення аукціону та подання його до державного органу приватизації на затвердження;

розгляд пропозицій щодо ціни купівлі об'єкта приватизації, поданих потенційними покупцями, у тому числі на відповідність вимогам, визначеним частиною третьою статті 22 Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна";

надання висновків щодо можливості застосування Закону України "Про міжнародне приватне право" до проекту договору купівлі-продажу об'єкта великої приватизації;

реєстрація учасників аукціону;

ведення протоколів засідань та подання їх до державного органу приватизації на затвердження.

3. Комісія розглядає на своїх засіданнях пояснення спеціалістів, радників, експертів, консультантів, залучених до роботи комісії (за наявності), та учасників аукціону.

IV. Порядок роботи комісії

1. Комісія розпочинає роботу з дати підписання наказу про її створення.

2. Очолює комісію та організовує її роботу голова комісії.

3. Голова комісії в межах покладених повноважень:

скликає засідання комісії;

головує на засіданнях комісії;

дає доручення членам комісії;

дає доручення спеціалістам, радникам та експертам, які залучені до роботи комісії (за наявності);

організовує підготовку матеріалів для подання на розгляд комісії.

4. Голова комісії повідомляє всіх членів комісії про заплановані засідання за три дні до дати їх проведення. Повідомлення надсилаються одним із засобів зв'язку (поштою, телефонограмою, факсом, електронною поштою тощо).

5. Відповідальний секретар забезпечує виконання доручень голови комісії, готує матеріали для розгляду комісією, веде протоколи засідань комісії.

6. Члени комісії беруть участь у діяльності комісії, виконують доручення голови комісії.

7. Засідання комісії є правоможним за умови участі в ньому не менш як двох третин складу її членів.

8. Члени комісії мають рівне право голосу при прийнятті рішень.

9. Рішення комісії про визначення переможця аукціону приймається не менш як двома третинами складу членів комісії. З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. У разі рівної кількості голосів голос голови є вирішальним.

10. Усі рішення комісії приймаються шляхом поіменного усного голосування (тільки "за" або "проти"), результати якого заносяться до відповідного протоколу.

11. За результатами засідання комісії складаються протоколи, які підписуються всіма членами комісії, присутніми на засіданні, та протягом п'яти робочих днів подаються на затвердження державному органу приватизації.

Результати аукціону оформлюються наказом державного органу приватизації.

12. Якщо член комісії не бере участі у засіданні, орган приватизації може відповідним наказом припинити його діяльність у складі комісії та включити до складу комісії іншу кандидатуру.

У разі якщо засідання комісії не відбулося через відсутність кворуму, засідання аукціонної комісії переноситься на інший день.

13. Діяльність комісії припиняється наказом державного органу приватизації.

 

Директор Департаменту
підготовки та продажу
об'єктів приватизації

В. Герц

Опрос