Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Методики определения платы за доступ к элементам инфраструктуры кабельной канализации электросвязи

Национальная комиссия; осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации
Методика, Решение от 10.04.2018 № 203
действует с 18.05.2018

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

10.04.2018

м. Київ

N 203

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 квітня 2018 р. за N 528/31980

Про затвердження Методики визначення плати за доступ до елементів інфраструктури кабельної каналізації електрозв'язку

Відповідно до статті 18 Закону України "Про телекомунікації", пункту 2 частини першої статті 10 Закону України "Про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Методику визначення плати за доступ до елементів інфраструктури кабельної каналізації електрозв'язку, що додається.

2. Департаменту економічного аналізу разом з Департаментом правового забезпечення в установленому законодавством порядку подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова НКРЗІ

О. Животовський

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
регуляторної служби України

К. М. Ляпіна

Голова Антимонопольного
комітету України

Ю. Терентьєв

 

МЕТОДИКА
визначення плати за доступ до елементів інфраструктури кабельної каналізації електрозв'язку

I. Загальні положення

1. Ця Методика визначає механізм формування та встановлення плати за доступ до елементів інфраструктури кабельної каналізації електрозв'язку (далі - ККЕ) та поширюється на об'єкти доступу всіх форм власності.

2. Дія цієї Методики поширюється на відносини між власниками (володільцями) кабельної каналізації електрозв'язку, які не є операторами, провайдерами телекомунікацій (далі - власник), та іншими суб'єктами господарювання (операторами, провайдерами телекомунікацій або уповноваженими ними особами) (далі - замовник), що виникають під час здійснення доступу до елементів інфраструктури кабельної каналізації електрозв'язку.

3. У цій Методиці терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж", "Про телекомунікації", Правилах надання доступу до інфраструктури кабельної каналізації електрозв'язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 04 квітня 2018 року N 253, Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року N 318, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 19 січня 2000 року за N 27/4248.

II. Формування плати за доступ до елементів інфраструктури ККЕ

1. Плата за доступ до елементів інфраструктури ККЕ може складатися з одноразової та/або періодичної плати.

2. Одноразовою платою за доступ до елементів інфраструктури ККЕ є плата за розроблення та видачу технічних умов з доступу (далі - ТУ), що розраховується відповідно до цієї Методики та встановлюється власником, а замовник сплачує її одноразово.

3. Періодичною платою за доступ до елементів інфраструктури ККЕ є плата за доступ до елементів інфраструктури ККЕ, що відшкодовує додаткові витрати власника на утримання елементів інфраструктури ККЕ, пов'язані з наданим замовнику доступом, розраховується відповідно до цієї Методики та встановлюється у договорі з доступу, а замовник сплачує її щомісяця.

Періодична плата встановлюється виключно за наявності додаткових витрат власника на утримання елементів інфраструктури ККЕ, пов'язаних із наданим доступом.

4. До складу додаткових витрат для розрахунку періодичної плати включаються прямі витрати на утримання елементів інфраструктури ККЕ, пов'язаних із наданим доступом, за умов документального підтвердження, а саме:

витрати, пов'язані з придбанням та використанням матеріалів, запасних частин, комплектувальних виробів та інших матеріалів, необхідних для забезпечення доступу замовників до елементів інфраструктури ККЕ;

витрати на оплату праці, в тому числі оплата праці за розцінками, тарифами та окладами, премії та заохочення, компенсаційні виплати, оплата відпусток, інші виплати з оплати праці персоналу, безпосередньо задіяного у наданні доступу замовників до елементів інфраструктури ККЕ;

інші витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до надання доступу замовників до елементів інфраструктури ККЕ, зокрема суми внесків на соціальні заходи від заробітної плати, віднесеної до прямих витрат.

5. До складу додаткових витрат із надання доступу до елементів інфраструктури ККЕ не може бути включено:

суми безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву сумнівних боргів;

суми неустойки (штраф, пеня);

суми нестачі та втрат від псування цінностей, у тому числі за рішенням суду;

витрати, пов'язані з купівлею-продажем іноземної валюти;

суми спонсорської та благодійної допомоги;

втрати від знецінення запасів;

витрати на утримання об'єктів соціально-культурного призначення;

витрати на добровільне страхування майна та працівників;

витрати від списання недоамортизованих основних засобів;

вартість реалізованих виробничих запасів;

витрати, пов'язані із зменшенням власного капіталу.

6. Визначення плати за доступ потребує розподілу витрат за узагальненими статтями витрат із кожного виду послуг, у тому числі на забезпечення доступу до елементів інфраструктури ККЕ, який здійснює власник на основі даних бухгалтерського обліку (економічно обґрунтованих витрат).

За власною ініціативою власник може впроваджувати роздільний облік витрат за видами послуг відповідно до вимог законодавства у сфері бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

7. Забороняється встановлення додаткової плати за доступ до елементів інфраструктури ККЕ після укладення відповідного договору з доступу відповідно до частини дев'ятої статті 17 Закону України "Про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж".

III. Визначення одноразової плати

1. Визначення одноразової плати здійснюється так:

1) розмір одноразової плати розраховується, виходячи з витрат на оплату праці, сум внесків на соціальні заходи без урахування витрат власника, пов'язаних із використанням транспортних засобів для виконання робіт із виїздом на місце, які замовник відшкодовує додатково;

2) одиницею калькулювання одноразової плати є одна людино-година;

3) перелік робіт, що мають бути враховані для визначення одноразової плати за доступ, визначено додатком 1 до цієї Методики;

4) розмір одноразової плати розраховується відповідно до встановленого нормативного часу виконання робіт, що визначено Граничними тарифами на надання в користування кабельної каналізації електрозв'язку операторів телекомунікацій, затвердженими рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

Розмір одноразової плати (Под) встановлюється на рівні собівартості послуги з розроблення та видачі ТУ:

Под = С,

де С - собівартість послуги з розроблення та видачі ТУ.

Розмір одноразової плати (Под) не може перевищувати 50 % мінімальної заробітної плати:

  

,

де к = 50 % (визначено пунктом 1 частини сьомої статті 17 Закону України "Про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж");

ЗПмін - розмір мінімальної заробітної плати, визначений законом, станом на 01 січня поточного року.

2. У разі надання замовником телекомунікаційних послуг до розміру одноразової плати (Под) застосовуються коефіцієнти зниження:

1) 0,95 - у селищах і селах або на депресивних територіях;

2) 0,9 - у разі надання виключно загальнодоступних телекомунікаційних послуг.

У разі надання виключно загальнодоступних телекомунікаційних послуг у селищах і селах або на депресивних територіях вищезазначені коефіцієнти перемножуються.

IV. Визначення періодичної плати

1. Періодична плата визначається як частина витрат на утримання елементів інфраструктури ККЕ, пов'язаних із наданим доступом, та розраховується відповідно до пункту 2 цього розділу.

Перелік робіт, що мають бути враховані для визначення періодичної плати за доступ, визначено додатком 2 до цієї Методики і є вичерпним.

2. Розмір періодичної плати (Пп1) за один кабель замовника за місяць розраховується за такою формулою:

  

,

де Дв - додаткові витрати за рік;

е - символ суми членів послідовності;

L - довжина кабелю, км;

Sкаб - площа перетину кабелю, мм2;

n - індекс, який вказує на кількість кабелів замовників.

Площа перетину кабелю визначається за такою формулою:

  

,

де p = 3,14;

Dкаб - діаметр поперечного перетину кабелю, мм.

У разі зміни (збільшення/зменшення) кількості, діаметру, довжини кабельних ліній та/або кількості замовників, якщо вони використовують одні й ті самі елементи інфраструктури ККЕ, власник повинен зробити перерахунок періодичної плати для всіх замовників за вищенаведеною формулою.

3. Якщо власник не веде роздільного обліку витрат за доступ до елементів інфраструктури ККЕ, розмір періодичної плати (Пп2) розраховується за один кабель замовника за такою формулою:

  

,

  

,

де к = 5 % (визначено пунктом 5 частини сьомої статті 17 Закону України "Про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж");

ЗПмін - розмір мінімальної заробітної плати, визначений законодавством, станом на 01 січня поточного року;

L - довжина кабелю, км;

Sкаб - площа перетину кабелю, мм2;

n - індекс, який вказує на кількість кабелів замовників.

Площа перетину кабелю визначається за такою формулою:

  

,

де p = 3,14;

Dкаб - діаметр поперечного перетину кабелю, мм.

У разі зміни (збільшення/зменшення) кількості, діаметру, довжини кабельних ліній та/або кількості замовників, якщо вони використовують одні й ті самі елементи інфраструктури ККЕ, власник повинен зробити перерахунок періодичної плати для всіх замовників за вищенаведеною формулою.

4. Якщо у результаті розрахунку розмір періодичної плати Пп1 становить більше розміру періодичної плати Пп2, розмір періодичної плати Пп1, що встановлюється замовнику, не може перевищувати розміру періодичної плати Пп2:

Пп1 Ј Пп2.

5. У разі надання замовником телекомунікаційних послуг до розміру періодичної плати застосовуються коефіцієнти зниження:

1) 0,95 - у селищах і селах або на депресивних територіях;

2) 0,9 - у разі надання виключно загальнодоступних телекомунікаційних послуг.

У разі надання виключно загальнодоступних телекомунікаційних послуг у селищах і селах або на депресивних територіях вищезазначені коефіцієнти перемножуються.

6. Загальний розмір щомісячної плати за доступ до елементів інфраструктури ККЕ складається з сум періодичних плат за доступ за кожен кабель замовника.

7. Послуга транзиту кабельних ліній в інфраструктурі кабельної каналізації електрозв'язку не надається у зв'язку з тим, що в інфраструктурі кабельної каналізації електрозв'язку не розташовано будинкові розподільні мережі.

V. Підстави для перегляду розміру плати за доступ до елементів інфраструктури ККЕ

1. Розмір плати за доступ до елементів інфраструктури ККЕ не може змінюватися протягом одного року з дня укладення договору з доступу.

2. Підставою для перегляду розміру плати за доступ до елементів інфраструктури ККЕ є: зміна розміру складових додаткових витрат, мінімального рівня заробітної плати, зміни кількісних показників кабелів замовників на відповідній ділянці ККЕ.

VI. Строки сплати за доступ до елементів інфраструктури ККЕ

1. Замовник вносить одноразову плату протягом 15 робочих днів з дня отримання письмової інформації про прийняття рішення власником про видачу ТУ та рахунка на оплату.

2. Періодична плата сплачується відповідно до договору з доступу, але не пізніше останнього числа місяця, наступного за розрахунковим місяцем.

 

Директор Департаменту
економічного аналізу

А. Барабін

 

ПЕРЕЛІК
робіт, що мають бути враховані для визначення одноразової плати за доступ

1. Вишукувальні роботи з виявлення наявності вільного місця в кабельній каналізації електрозв'язку.

2. Розроблення схеми розташування технічних засобів телекомунікацій (траси прокладання кабелю).

3. Розроблення та видача технічних умов з доступу.

 

ПЕРЕЛІК
робіт, що мають бути враховані для визначення періодичної плати за доступ

1. Перевірка та оцінювання технічного стану оглядових пристроїв.

2. Ремонт металевих деталей оглядових пристроїв.

3. Перевірка та оцінювання технічного стану каналів кабельної каналізації електрозв'язку, перевірка прохідності каналу.

4. Ремонт люків і горловини оглядових пристроїв.

5. Укріплення люків оглядових пристроїв у місцях схилів і проїздів.

6. Очищення і фарбування внутрішніх кришок люків, замків, каналів та оглядових пристроїв.

7. Усунення пошкоджень кабельної каналізації електрозв'язку.

8. Гідроізоляція оглядових пристроїв кабельної каналізації електрозв'язку.

9. Влаштування сигналізації оглядових пристроїв.

10. Влаштування замків / запірної арматури на кришках оглядових пристроїв.

____________

Опрос