Идет загрузка документа (456 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении унифицированной формы акта, составляемого по результатам проведения планового (внепланового) мероприятия государственного надзора (контроля) относительно соблюдения субъектом хозяйствования требований законодательства в сфере топографо-геодезической и картографической деятельности

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
Форма, Акт, Приказ от 30.03.2018 № 177
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.03.2018

м. Київ

N 177

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 квітня 2018 р. за N 492/31944

Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
 від 12 листопада 2018 року N 543)

Відповідно до абзаців сьомого, восьмого частини другої статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", статей 23, 24 Закону України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність", Методики розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року N 752,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, що додається.

2. Департаменту аграрної політики та сільського господарства у встановленому законодавством порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Перший заступник Міністра

М. Мартинюк

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Держгеокадастру

О. К. Колотілін

 

  

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

вул. Народного Ополчення, 3, м. Київ, 03151; тел.: (044) 249-96-75; факс: (044) 249-96-70;
e-mail: land@land.gov.ua

_______________________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження, телефони

_______________________________________________________________________
територіального органу Держгеокадастру, що проводить захід)

АКТ,
складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності

N

_______________________________________________________________________
(найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище,
_______________________________________________________________________
ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

Код згідно з ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків , або серія та номер паспорта*
_____________________________________________________________________________________
                                                         (місцезнаходження суб'єкта господарювання, номер телефону,
_____________________________________________________________________________________
                                                                              телефаксу та адреса електронної пошти)

Загальна інформація про проведення заходу державного нагляду (контролю):

Розпорядчий документ, на виконання якого проводиться захід державного нагляду (контролю), від .. N  

Посвідчення (направлення)
від .. N  

Тип заходу державного нагляду (контролю):
плановий
позаплановий

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті.

Строк проведення заходу державного нагляду (контролю):

Початок

Завершення

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

число

місяць

рік

години

хвилини

число

місяць

рік

години

хвилини

Особи, що беруть участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю), посадові особи органу державного нагляду (контролю):
_____________________________________________________________________________________
                                                                             (посади, прізвища, імена, по батькові)

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа
_____________________________________________________________________________________
                                                                              (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

Інші особи:
_____________________________________________________________________________________
                                                                              (посади, прізвища, імена, по батькові)

Дані про останній проведений захід державного нагляду (контролю):

Плановий

Позаплановий

  не проводився

  не проводився

  проводився з .. по
 .. 

Акт перевірки N  

Припис щодо усунення порушень:
  не видавався; видавався

Вимоги припису:
  виконано; не виконано

  проводився з .. по
 .. 

Акт перевірки N  

Припис щодо усунення порушень:
  не видавався; видавався

Вимоги припису:
  виконано; не виконано

ВИЧЕРПНИЙ ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

N з/п

Питання про дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства

Ступінь ризику суб'єкта господа-
рювання

Відповіді на питання

Нормативне обґрунту-
вання

так

ні

дотри-
мання вимог законо-
давства не є обов'я-
ковим для суб'єкта господа-
рювання

не розгля-
далося

1. Загальні питання

1.1

Юридична або фізична особа - підприємець, яка володіє необхідним технічним і технологічним забезпеченням, має у своєму складі за основним місцем роботи сертифікованого інженера-геодезиста, що є відповідальним за якість результатів топографо-геодезичних і картографічних робіт

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Абзац шостий статті 5 ЗУ N 353-XIV

1.2

Сертифікований інженер-геодезист не рідше одного разу на чотири роки підвищував кваліфікацію за програмою підвищення кваліфікації

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Частина одинадцята статті 51 ЗУ N 353-XIV

2. Питання про дотримання вимог щодо технічного забезпечення виконавців топографо-геодезичних і картографічних робіт

2.1

Для виконання робіт зі створення Державної геодезичної мережі, геодезичних мереж згущення, геодезичних мереж спеціального призначення, інженерно-геодезичних вишукувань виконавець робіт має:

  

  

  

  

  

  

2.1.1

супутникові геодезичні ГНСС-приймачі

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзац другий пункту 2.1 наказу N 65
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.2

високоточні електронні тахеометри

Високий
Середній

 

 

 

 

2.1.3

точні електронні тахеометри

Високий
Середній

 

 

 

 

2.1.4

високоточні теодоліти

Високий
Середній

 

 

 

 

2.1.5

точні теодоліти

Високий
Середній

 

 

 

 

2.1.6

високоточні нівеліри

Високий
Середній

 

 

 

 

2.1.7

точні нівеліри

Високий
Середній

 

 

 

 

2.1.8

високоточні гравіметри

Високий
Середній

 

 

 

 

2.1.9

комп'ютери

Високий
Середній

 

 

 

 

2.1.10

ліцензоване програмне забезпечення

Високий
Середній

 

 

 

 

2.2

Для виконання аерофототопографічних робіт, топографічних зйомок, кадастрових зйомок, топографічних робіт для забезпечення основи різних кадастрів виконавець робіт має:

  

  

  

  

  

  

2.2.1

цифрові аерокамери

Високий

 

 

 

 

Абзац третій пункту 2.1 наказу N 65
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.2

аерофотоапарати

Високий

 

 

 

 

2.2.3

прилади для обробки аерофільмів

Середній

 

 

 

 

2.2.4

прилади для друку фотографій

Середній

 

 

 

 

2.2.5

сканери високої роздільної здатності

Середній

 

 

 

 

2.2.6

аналітичні або цифрові фотограмметричні прилади

Високий
Середній

 

 

 

 

2.2.7

точні тахеометри (електронні)

Середній

 

 

 

 

2.2.8

технічної точності тахеометри (електронні)

Низький

 

 

 

 

2.2.9

точні теодоліти

Середній

 

 

 

 

2.2.10

технічної точності теодоліти

Низький

 

 

 

 

2.2.11

точні нівеліри

Середній

 

 

 

 

2.2.12

технічної точності нівеліри

Низький

 

 

 

 

2.2.13

комп'ютери

Середній Низький

 

 

 

 

2.2.14

ліцензоване програмне забезпечення

Середній Низький

 

 

 

 

2.3

Для виконання робіт зі створення (укладання, поновлення, підготовки до видання) карт (планів) у графічному, цифровому та електронному видах, робіт зі створення та ведення геоінформаційних систем, баз та банків даних виконавець робіт має:

  

  

  

  

  

  

2.3.1

сканери високої роздільної здатності

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзац четвертий пункту 2.1 наказу N 65
 
 
 

2.3.2

обладнання для підготовки карт до видання

Високий Середній

 

 

 

 

2.3.3

комп'ютери

Високий Середній

 

 

 

 

2.3.4

спеціалізоване ліцензоване програмне забезпечення (геоінформаційні системи, система управління банком даних тощо)

Високий Середній

 

 

 

 

3. Питання про дотримання вимог до технологічного забезпечення виконавців топографо-геодезичних і картографічних робіт

3.1

Просторове положення станцій української постійно діючої (перманентної) мережі спостережень глобальних навігаційних супутникових систем визначається методами супутникових геодезичних спостережень у загальноземній системі координат з відносною похибкою Dp/p = 1 : 108, де Dp - середня квадратична похибка визначення вектора p

Високий

 

 

 

 

Абзац сьомий пункту 21 ПКМУ N 646

3.2

Просторове положення пунктів геодезичної (планової) мережі 1 класу (далі - ГМ-1) визначається винятково методами супутникових геодезичних спостережень з відносною похибкою Dp/p = 1 : 106, де Dp - середня квадратична похибка визначення вектора p

Високий

 

 

 

 

Абзац четвертий пункту 22 ПКМУ N 646

3.3

Кожний геодезичний пункт ГМ-1 зв'язаний геодезичними вимірюваннями не менш як з трьома суміжними пунктами зазначеної мережі

Високий

 

 

 

 

Абзац п'ятий пункту 22 ПКМУ N 646

3.4

Геодезична (планова) мережа 2 класу (далі - ГМ-2) відповідає таким параметрам:

  

  

  

  

  

  

3.4.1

найбільша довжина сторони - 12,0 км

Високий

 

 

 

 

Позиція "найбільша" графи "супутниковий" додатка 1 до ПКМУ N 646

3.4.2

найменша довжина сторони - 5,0 км

Високий

 

 

 

 

Позиція "найменша" графи "супутниковий" додатка 1 до ПКМУ N 646

3.4.3

середня квадратична похибка визначення положення пунктів - 0,04 - 0,05 м

Високий

 

 

 

 

Позиція "середня квадратична похибка визначення положення пунктів, метрів" графи "супутниковий" додатка 1 до ПКМУ N 646

3.4.4

максимально допустима відносна похибка вимірювання сторони ms/s - 1:300 000

Високий

 

 

 

 

Позиція "максимально допустима відносна похибка вимірювання сторони, ms/s" графи "супутниковий" додатка 1 до ПКМУ N 646

3.4.5

максимально допустима середня квадратична похибка вимірювання сторони - 0,04 м

Високий

 

 

 

 

Позиція "максимально допустима середня квадратична похибка вимірювання сторони, метрів" графи "супутниковий" додатка 1 до ПКМУ N 646

3.5

ГМ-2, яка побудована лінійно-кутовим методом, відповідає таким параметрам:

  

  

  

  

  

  

3.5.1

найбільша довжина сторони - 12,0 км

Високий

 

 

 

 

Позиція "найбільша" графи "лінійно-кутовий" додатка 1 до ПКМУ N 646

3.5.2

найменша довжина сторони - 5,0 км

Високий

 

 

 

 

Позиція "найменша" графи "лінійно-кутовий" додатка 1 до ПКМУ N 646

3.5.3

максимально допустима кількість сторін у ході - 6

Високий

 

 

 

 

Позиція "максимально допустима кількість сторін у ході" графи "лінійно-кутовий" додатка 1 до ПКМУ N 646

3.5.4

середня квадратична похибка визначення положення пунктів - 0,04 - 0,05 м

Високий

 

 

 

 

Позиція "середня квадратична похибка визначення положення пунктів, метрів" графи "лінійно-кутовий" додатка 1 до ПКМУ N 646

3.5.5

максимально допустима середня квадратична похибка вимірювання кутів - 1 с

Високий

 

 

 

 

Позиція "максимально допустима середня квадратична похибка вимірювання кутів, секунд" графи "лінійно-кутовий" додатка 1 до ПКМУ N 646

3.5.6

максимально допустима нев'язка трикутника - 4 с

Високий

 

 

 

 

Позиція "максимально допустима нев'язка трикутника, секунд" графи "лінійно-кутовий" додатка 1 до ПКМУ N 646

3.5.7

кутова нев'язка ходу - 2n с, де n - кількість кутів у ході

Високий

 

 

 

 

Позиція "кутова нев'язка ходу, секунд" графи "лінійно-кутовий" додатка 1 до ПКМУ N 646

3.5.8

максимально допустима відносна похибка вимірювання сторони ms/s - 1:300000

Високий

 

 

 

 

Позиція "максимально допустима відносна похибка вимірювання сторони ms/s" графи "лінійно-кутовий" додатка 1 до ПКМУ N 646

3.5.9

максимально допустима середня квадратична похибка вимірювання сторони - 0,04 м

Високий

 

 

 

 

Позиція "максимально допустима середня квадратична похибка вимірювання сторони, метрів" графи "лінійно-кутовий" додатка 1 до ПКМУ N 646

3.6

геодезична (планова) мережа 3 класу (далі - ГМ-3), яка побудована супутниковим методом, відповідає таким параметрам:

  

  

  

  

  

  

3.6.1

найбільша довжина сторони - 10,0 км

Високий

 

 

 

 

Позиція "найбільша" графи "супутниковий" додатка 2 до ПКМУ N 646

3.6.2

найменша довжина сторони - 2,0 км

Високий

 

 

 

 

Позиція "найменша" графи "супутниковий" додатка 2 до ПКМУ N 646

3.6.3

середня квадратична похибка визначення положення пунктів - 0,05 м

Високий

 

 

 

 

Позиція "середня квадратична похибка визначення положення пунктів, метрів" графи "супутниковий" додатка 2 до ПКМУ N 646

3.6.4

максимально допустима відносна похибка вимірювання сторони ms/s - 1:200000

Високий

 

 

 

 

Позиція "максимально допустима відносна похибка вимірювання сторони, ms/s" графи "супутниковий" додатка 2 до ПКМУ N 646

3.6.5

середня квадратична похибка вимірювання сторони - 0,05 м

Високий

 

 

 

 

Позиція "середня квадратична похибка вимірювання сторони, метрів" графи "супутниковий" додатка 2 до ПКМУ N 646

3.7

ГМ-3, яка побудована лінійно-кутовим методом, відповідає таким параметрам:

  

  

  

  

  

  

3.7.1

максимально допустима довжина ходу - 30,0 км

Високий

 

 

 

 

Позиція "максимально допустима довжина ходу, кілометрів" графи "лінійно-кутовий" додатка 2 до ПКМУ N 646

3.7.2

найбільша довжина сторони - 8,0 км

Високий

 

 

 

 

Позиція "найбільша" графи "лінійно-кутовий" додатка 2 до ПКМУ N 646

3.7.3

найменша довжина сторони - 2,0 км

Високий

 

 

 

 

Позиція "найменша" графи "лінійно-кутовий" додатка 2 до ПКМУ N 646

3.7.4

максимально допустима кількість сторін у ході - 6

Високий

 

 

 

 

Позиція "максимально допустима кількість сторін у ході" графи "лінійно-кутовий" додатка 2 до ПКМУ N 646

3.7.5

середня квадратична похибка визначення положення пунктів - 0,05 м

Високий

 

 

 

 

Позиція "середня квадратична похибка визначення положення пунктів, метрів" графи "лінійно-кутовий" додатка 2 до ПКМУ N 646

3.7.6

максимально допустима середня квадратична похибка вимірювання кутів - 1,5 с

Високий

 

 

 

 

Позиція "максимально допустима середня квадратична похибка вимірювання кутів, секунд" графи "лінійно-кутовий" додатка 2 до ПКМУ N 646

3.7.7

максимально допустима нев'язка трикутника - 6 с

Високий

 

 

 

 

Позиція "максимально допустима нев'язка трикутника, секунд" графи "лінійно-кутовий" додатка 2 до ПКМУ N 646

3.7.8

кутова нев'язка ходу - 3n с, де n - кількість кутів у ході

Високий

 

 

 

 

Позиція "кутова нев'язка ходу, секунд" графи "лінійно-кутовий" додатка 2 до ПКМУ N 646

3.7.9

максимально допустима відносна похибка вимірювання сторони ms/s - 1:200000

Високий

 

 

 

 

Позиція "максимально допустима відносна похибка вимірювання сторони, ms/s" графи "лінійно-кутовий" додатка 2 до ПКМУ N 646

3.7.10

середня квадратична похибка вимірювання сторони - 0,05 м

Високий

 

 

 

 

Позиція "середня квадратична похибка вимірювання сторони, метрів" графи "лінійно-кутовий" додатка 2 до ПКМУ N 646

3.8

Нівелювання II класу виконується з точністю, яка забезпечує отримання нев'язки у ходах та полігонах, які за абсолютною величиною не більші ніж 5 мм L, де L - периметр полігона або довжина ходу в кілометрах

Високий

 

 

 

 

Абзац п'ятий пункту 25 ПКМУ N 646

3.9

Нівелювання III класу виконується з точністю, яка забезпечує отримання нев'язки в ході чи полігоні не більше ніж 10 мм L, де L - довжина ходу або периметр полігона в кілометрах

Високий

 

 

 

 

Абзац четвертий пункту 26 ПКМУ N 646

3.10

Нівелювання IV класу є згущенням нівелірної (висотної) мережі III класу, що здійснюється ходами завдовжки не більш як 50 кілометрів з точністю, що забезпечує отримання нев'язки в ході чи полігоні величиною не більше ніж 20 мм L

Високий

 

 

 

 

Абзац п'ятий пункту 26 ПКМУ N 646

3.11

Нівелювання IV класу виконується також методом GPS-нівелювання, що забезпечує точність передачі висоти з похибкою не більше ніж 20 мм L

Високий

 

 

 

 

Абзац шостий пункту 26 ПКМУ N 646

3.12

Середні квадратичні похибки абсолютних визначень не перевищують ±5 мкГал, відносні визначення між пунктами фундаментальної гравіметричної мережі та пунктами гравіметричної мережі 1 класу ±20 мкГал

Високий

 

 

 

 

Абзац третій пункту 27 ПКМУ N 646

3.13

Середня квадратична похибка визначення прискорення вільного падіння між пунктами гравіметричної мережі 1 класу не перевищує ±20 мкГал

Високий

 

 

 

 

Абзац четвертий пункту 28 ПКМУ N 646

3.14

Полігонометрія 4 класу відповідає таким показникам:

  

  

  

  

  

  

3.14.1

гранична довжина ходу окремого - 14,0 км

Високий

 

 

 

 

Позиція "окремого" графи "4-й клас" таблиці 2 наказу N 56

3.14.2

гранична довжина ходу між вихідною і вузловою точками - 9,0 км

Високий

 

 

 

 

Позиція "між вихідною і вузловою точками" графи "4-й клас" таблиці 2 наказу N 56

3.14.3

гранична довжина ходу між вузловими точками - 7,0 км

Високий

 

 

 

 

Позиція "між вузловими точками" графи "4-й клас" таблиці 2 наказу N 56

3.14.4

граничний периметр полігона - 40 км

Високий

 

 

 

 

Позиція "граничний периметр полігона, км" графи "4-й клас" таблиці 2 наказу N 56

3.14.5

довжина сторін ходу найбільша - 3,00 км

Високий

 

 

 

 

Позиція "найбільша" графи "4-й клас" таблиці 2 наказу N 56

3.14.6

довжина сторін ходу найменша - 0,25 км

Високий

 

 

 

 

Позиція "найменша" графи "4-й клас" таблиці 2 наказу N 56

3.14.7

довжина сторін ходу середня - 0,50 км

Високий

 

 

 

 

Позиція "середня" графи "4-й клас" таблиці 2 наказу N 56

3.14.8

кількість сторін у ході - не більше 15

Високий

 

 

 

 

Позиція "кількість сторін у ході, не більше" графи "4-й клас" таблиці 2 наказу N 56

3.14.9

відносна помилка ходу - не більше 1:25000

Високий

 

 

 

 

Позиція "відносна помилка ходу, не більше" графи "4-й клас" таблиці 2 наказу N 56

3.14.10

середня квадратична помилка виміряного кута за нев'язками у ходах і в полігонах - не більше 3 кутових секунд

Високий

 

 

 

 

Позиція "середня квадратична помилка виміряного кута (за нев'язками у ходах і в полігонах), кутові секунди, не більше" графи "4-й клас" таблиці 2 наказу N 56

3.14.11

кутова нев'язка ходу або полігона не більше 5n кутових секунд, де n - кількість кутів у ході

Високий

 

 

 

 

Позиція "кутова нев'язка ходу або полігона, кутові секунди, не більше, де n - кількість кутів у ході" графи "4-й клас" таблиці 2 наказу N 56

3.14.12

середня квадратична помилка вимірювання довжини сторони до 500 м - 1 см

Високий

 

 

 

 

Позиція "до 500 м" графи "4-й клас" таблиці 2 наказу N 56

3.14.13

середня квадратична помилка вимірювання довжини сторони від 500 до 1000 м - 2 см

Високий

 

 

 

 

Позиція "від 500 до 1000 м" графи "4-й клас" таблиці 2 наказу N 56

3.14.14

середня квадратична похибка вимірювання довжини сторони понад 1000 м - 1:40000

Високий

 

 

 

 

Позиція "понад 1000 м" графи "4-й клас" таблиці 2 наказу N 56

3.15

Полігонометрія 1 розряду відповідає таким показникам:

  

  

  

  

  

  

3.15.1

гранична довжина ходу окремого - 7,0 км

Середній

 

 

 

 

Позиція "окремого" графи "1-й розряд" таблиці 2 наказу N 56

3.15.2

гранична довжина ходу між вихідною і вузловою точками - 5,0 км

Середній

 

 

 

 

Позиція "між вихідною і вузловою точками" графи "1-й розряд" таблиці 2 наказу N 56

3.15.3

гранична довжина ходу між вузловими точками - 4,0 км

Середній

 

 

 

 

Позиція "між вузловими точками" графи "1-й розряд" таблиці 2 наказу N 56

3.15.4

граничний периметр полігона - 20,0 км

Середній

 

 

 

 

Позиція "граничний периметр полігона, км" графи "1-й розряд" таблиці 2 наказу N 56

3.15.5

найбільша довжина сторін ходу - 0,80 км

Середній

 

 

 

 

Позиція "найбільша" графи "1-й розряд" таблиці 2 наказу N 56

3.15.6

найменша довжина сторін ходу - 0,12 км

Середній

 

 

 

 

Позиція "найменша" графи "1-й розряд" таблиці 2 наказу N 56

3.15.7

середня довжина сторін ходу - 0,30 км

Середній

 

 

 

 

Позиція "середня" графи "1-й розряд" таблиці 2 наказу N 56

3.15.8

кількість сторін у ході - не більше 15

Середній

 

 

 

 

Позиція "кількість сторін у ході, не більше" графи "1-й розряд" таблиці 2 наказу N 56

3.15.9

відносна помилка ходу не більше 1:10000

Середній

 

 

 

 

Позиція "відносна помилка ходу, не більше" графи "1-й розряд" таблиці 2 наказу N 56

3.15.10

середня квадратична помилка виміряного кута за нев'язками у ходах і в полігонах - не більше 5 кутових секунд

Середній

 

 

 

 

Позиція "середня квадратична помилка виміряного кута (за нев'язками у ходах і в полігонах), кутові секунди, не більше" графи "1-й розряд" таблиці 2 наказу N 56

3.15.11

кутова нев'язка ходу або полігона - не більше 10n кутових секунд, де n - кількість кутів у ході

Середній

 

 

 

 

Позиція "кутова нев'язка ходу або полігона, кутові секунди, не більше, де n - кількість кутів у ході" графи "1-й розряд" таблиці 2 наказу N 56

3.15.12

середня квадратична помилка вимірювання довжини сторони до 500 м - 1 см

Середній

 

 

 

 

Позиція "до 500 м" графи "1-й розряд" таблиці 2 наказу N 56

3.15.13

середня квадратична помилка вимірювання довжини сторони від 500 до 1000 м - 2 см

Середній

 

 

 

 

Позиція "від 500 до 1000 м" графи "1-й розряд" таблиці 2 наказу N 56

3.16

Полігонометрія 2 розряду відповідає таким показникам:

  

  

  

  

  

  

3.16.1

гранична довжина ходу окремого - 4,0 км

Середній

 

 

 

 

Позиція "окремого" графи "2-й розряд" таблиці 2 наказу N 56

3.16.2

гранична довжина ходу між вихідною і вузловою точками - 3,0 км

Середній

 

 

 

 

Позиція "між вихідною і вузловою точками" графи "2-й розряд" таблиці 2 наказу N 56

3.16.3

гранична довжина ходу між вузловими точками - 2,0 км

Середній

 

 

 

 

Позиція "між вузловими точками" графи "2-й розряд" таблиці 2 наказу N 56

3.16.4

граничний периметр полігона - 12,0 км

Середній

 

 

 

 

Позиція "граничний периметр полігона, км" графи "2-й розряд" таблиці 2 наказу N 56

3.16.5

найбільша довжина сторін ходу - 0,50 км

Середній

 

 

 

 

Позиція "найбільша" графи "2-й розряд" таблиці 2 наказу N 56

3.16.6

найменша довжина сторін ходу - 0,08 км

Середній

 

 

 

 

Позиція "найменша" графи "2-й розряд" таблиці 2 наказу N 56

3.16.7

середня довжина сторін ходу - 0,20 км

Середній

 

 

 

 

Позиція "середня" графи "2-й розряд" таблиці 2 наказу N 56

3.16.8

кількість сторін у ході - не більше 15

Середній

 

 

 

 

Позиція "кількість сторін у ході, не більше" графи "2-й розряд" таблиці 2 наказу N 56

3.16.9

відносна помилка ходу - не більше 1:5000

Середній

 

 

 

 

Позиція "відносна помилка ходу, не більше" графи "2-й розряд" таблиці 2 наказу N 56

3.16.10

середня квадратична помилка виміряного кута за нев'язками у ходах і в полігонах - не більше 10 кутових секунд

Середній

 

 

 

 

Позиція "середня квадратична помилка виміряного кута (за нев'язками у ходах і в полігонах), кутові секунди, не більше" графи "2-й розряд" таблиці 2 наказу N 56

3.16.11

кутова нев'язка ходу або полігона - не більше 20n кутових секунд, де n - кількість кутів у ході

Середній

 

 

 

 

Позиція "кутова нев'язка ходу або полігона, кутові секунди, не більше, де n - кількість кутів у ході" графи "2-й розряд" таблиці 2 наказу N 56

3.16.12

середня квадратична помилка вимірювання довжини сторони до 500 м - 1 см

Середній

 

 

 

 

Позиція "до 500 м" графи "2-й розряд" таблиці 2 наказу N 56

3.17

Мережа трилатерації 4 класу відповідає таким показникам:

  

  

  

  

  

  

3.17.1

довжина сторони трикутника - 2 - 5 км

Високий

 

 

 

 

Позиція "довжина сторони трикутника, км" графи "4-й клас" таблиці 6 наказу N 56

3.17.2

мінімально допустима величина кута трикутника - 30 градусів

Високий

 

 

 

 

Позиція "мінімально допустима величина кута трикутника" графи "4-й клас" таблиці 6 наказу N 56

3.17.3

гранична довжина ланцюга трикутників між вихідними сторонами або між вихідним пунктом і вихідною стороною - 14,0 км

Високий

 

 

 

 

Позиція "гранична довжина ланцюга трикутників між вихідними сторонами або між вихідними пунктом і вихідною стороною, км" графи "4-й клас" таблиці 6 наказу N 56

3.17.4

мінімальна довжина вихідної сторони - 2 км

Високий

 

 

 

 

Позиція "мінімальна довжина вихідної сторони, км" графи "4-й клас" таблиці 6 наказу N 56

3.17.5

відносна середня квадратична помилка вимірювання сторони мережі - 1:120000

Високий

 

 

 

 

Позиція "відносна середня квадратична помилка вимірювання сторони мережі" графи "4-й клас" таблиці 6 наказу N 56

3.18

Мережа трилатерації 1 розряду відповідає таким показникам:

  

  

  

  

  

  

3.18.1

довжина сторони трикутника - 0,5 - 5,0 км

Середній

 

 

 

 

Позиція "довжина сторони трикутника, км" графи "1-й розряд" таблиці 6 наказу N 56

3.18.2

мінімально допустима величина кута трикутника - 20 градусів

Середній

 

 

 

 

Позиція "мінімально допустима величина кута трикутника" графи "1-й розряд" таблиці 6 наказу N 56

3.18.3

гранична довжина ланцюга трикутників між вихідними сторонами або між вихідним пунктом і вихідною стороною - 7,0 км

Середній

 

 

 

 

Позиція "гранична довжина ланцюга трикутників між вихідними сторонами або між вихідним пунктом і вихідною стороною, км" графи "1-й розряд" таблиці 6 наказу N 56

3.18.4

мінімальна довжина вихідної сторони - 1,0 км

Середній

 

 

 

 

Позиція "мінімальна довжина вихідної сторони, км" графи "1-й розряд" таблиці 6 наказу N 56

3.18.5

відносна середня квадратична помилка вимірювання сторони мережі - 1:80000

Середній

 

 

 

 

Позиція "відносна середня квадратична помилка вимірювання сторони мережі" графи "1-й розряд" таблиці 6 наказу N 56

3.19

Мережа трилатерації 2 розряду відповідає таким показникам:

  

  

  

  

  

  

3.19.1

довжина сторони трикутника - 0,25 - 3,0 км

Середній

 

 

 

 

Позиція "довжина сторони трикутника, км" графи "2-й розряд" таблиці 6 наказу N 56

3.19.2

мінімально допустима величина кута трикутника - 20 градусів

Середній

 

 

 

 

Позиція "мінімально допустима величина кута трикутника" графи "2-й розряд" таблиці 6 наказу N 56

3.19.3

гранична довжина ланцюга трикутників між вихідними сторонами або між вихідним пунктом і вихідною стороною - 4,0 км

Середній

 

 

 

 

Позиція "гранична довжина ланцюга трикутників між вихідними сторонами або між вихідним пунктом і вихідною стороною, км" графи "2-й розряд" таблиці 6 наказу N 56

3.19.4

мінімальна довжина вихідної сторони - 1,0 км

Середній

 

 

 

 

Позиція "мінімальна довжина вихідної сторони, км" графи "2-й розряд" таблиці 6 наказу N 56

3.19.5

відносна середня квадратична похибка вимірювання сторони мережі - 1:40000

Середній

 

 

 

 

Позиція "відносна середня квадратична помилка вимірювання сторони мережі" графи "2-й розряд" таблиці 6 наказу N 56

3.20

Тріангуляція 4 класу відповідає таким показникам:

  

  

  

  

  

  

3.20.1

довжина сторони трикутника - не більше 5,0 км

Високий

 

 

 

 

Позиція "довжина сторони трикутника, км, не більше" графи "4 клас" таблиці 7 наказу N 56

3.20.2

мінімально допустима величина кута у суцільній мережі - 20 кутових градусів

Високий

 

 

 

 

Позиція "у суцільній мережі" графи "4 клас" таблиці 7 наказу N 56

3.20.3

мінімально допустима величина кута сполучного в ланцюжку трикутників - 30 кутових градусів

Високий

 

 

 

 

Позиція "сполучного в ланцюжку трикутників" графи "4 клас" таблиці 7 наказу N 56

3.20.4

мінімально допустима величина кута у вставці - 30 кутових градусів

Високий

 

 

 

 

Позиція "у вставці" графи "4 клас" таблиці 7 наказу N 56

3.20.5

кількість трикутників між вихідними сторонами або між вихідним пунктом і вихідною стороною - не більше 10 трикутників

Високий

 

 

 

 

Позиція "кількість трикутників між вихідними сторонами або між вихідним пунктом і вихідною стороною, не більше" графи "4 клас" таблиці 7 наказу N 56

3.20.6

мінімальна довжина вихідної сторони - 2,0 км

Високий

 

 

 

 

Позиція "мінімальна довжина вихідної сторони, км" графи "4 клас" таблиці 7 наказу N 56

3.20.7

граничне значення середньої квадратичної помилки кута, обчислене за нев'язками у трикутниках - 2 кутові секунди

Високий

 

 

 

 

Позиція "граничне значення середньої квадратичної помилки кута, обчислене за нев'язками у трикутниках, кутові секунди" графи "4 клас" таблиці 7 наказу N 56

3.20.8

гранично допустима нев'язка в трикутнику - 8 кутових секунд

Високий

 

 

 

 

Позиція "гранично допустима нев'язка в трикутнику, кутові секунди" графи "4 клас" таблиці 7 наказу N 56

3.20.9

відносна помилка вихідної (базисної) сторони - не більше 1:200000

Високий

 

 

 

 

Позиція "відносна помилка вихідної (базисної) сторони, не більше" графи "4 клас" таблиці 7 наказу N 56

3.20.10

відносна помилка визначення довжини сторони у найбільш слабкому місці - не більше 1:50000

Високий

 

 

 

 

Позиція "відносна помилка визначення довжини сторони в найбільш слабкому місці, не більше" графи "4 клас" таблиці 7 наказу N 56

3.21

Тріангуляція 1 розряду відповідає таким показникам:

  

  

  

  

  

  

3.21.1

довжина сторони трикутника - не більше 5,0 км

Середній

 

 

 

 

Позиція "довжина сторони трикутника, км, не більше" графи "1 розряд" таблиці 7 наказу N 56

3.21.2

мінімально допустима величина кута у суцільній мережі - 20 кутових градусів

Середній

 

 

 

 

Позиція "у суцільній мережі" графи "1 розряд" таблиці 7 наказу N 56

3.21.3

мінімально допустима величина кута сполучного в ланцюжку трикутників - 30 кутових градусів

Середній

 

 

 

 

Позиція "сполучного в ланцюжку трикутників" графи "1 розряд" таблиці 7 наказу N 56

3.21.4

мінімально допустима величина кута у вставці - 30 кутових градусів

Середній

 

 

 

 

Позиція "у вставці" графи "1 розряд" таблиці 7 наказу N 56

3.21.5

кількість трикутників між вихідними сторонами або між вихідним пунктом і вихідною стороною - не більше 10 трикутників

Середній

 

 

 

 

Позиція "кількість трикутників між вихідними сторонами або між вихідним пунктом і вихідною стороною, не більше" графи "1 розряд" таблиці 7 наказу N 56

3.21.6

мінімальна довжина вихідної сторони - 1,0 км

Середній

 

 

 

 

Позиція "мінімальна довжина вихідної сторони, км" графи "1 розряд" таблиці 7 наказу N 56

3.21.7

граничне значення середньої квадратичної помилки кута, що обчислена за нев'язками у трикутниках - 5 кутових секунд

Середній

 

 

 

 

Позиція "граничне значення середньої квадратичної помилки кута, що обчислена за нев'язками у трикутниках, кутові секунди" графи "1 розряд" таблиці 7 наказу N 56

3.21.8

гранично допустима нев'язка в трикутнику - 20 кутових секунд

Середній

 

 

 

 

Позиція "гранично допустима нев'язка в трикутнику, кутові секунди" графи "1 розряд" таблиці 7 наказу N 56

3.21.9

відносна помилка вихідної (базисної) сторони - не більше 1:50000

Середній

 

 

 

 

Позиція "відносна помилка вихідної (базисної) сторони, не більше" графи "1 розряд" таблиці 7 наказу N 56

3.21.10

відносна помилка визначення довжини сторони в найбільш слабкому місці - не більше 1:20000

Середній

 

 

 

 

Позиція "відносна помилка визначення довжини сторони в найбільш слабкому місці, не більше" графи "1 розряд" таблиці 7 наказу N 56

3.22

Тріангуляція 2 розряду відповідає таким показникам:

  

  

  

  

  

  

3.22.1

довжина сторони трикутника - не більше 3,0 км

Середній

 

 

 

 

Позиція "довжина сторони трикутника, км, не більше" графи "2 розряд" таблиці 7 наказу N 56

3.22.2

мінімально допустима величина кута у суцільній мережі - 20 кутових градусів

Середній

 

 

 

 

Позиція "у суцільній мережі" графи "2 розряд" таблиці 7 наказу N 56

3.22.3

мінімально допустима величина кута сполучного в ланцюжку трикутників - 30 кутових градусів

Середній

 

 

 

 

Позиція "сполучного в ланцюжку трикутників" графи "2 розряд" таблиці 7 наказу N 56

3.22.4

мінімально допустима величина кута у вставці - 20 кутових градусів

Середній

 

 

 

 

Позиція "у вставці" графи "2 розряд" таблиці 7 наказу N 56

3.22.5

кількість трикутників між вихідними сторонами або між вихідним пунктом і вихідною стороною - не більше 10 трикутників

Середній

 

 

 

 

Позиція "кількість трикутників між вихідними сторонами або між вихідним пунктом і вихідною стороною, не більше" графи "2 розряд" таблиці 7 наказу N 56

3.22.6

мінімальна довжина вихідної сторони - 1,0 км

Середній

 

 

 

 

Позиція "мінімальна довжина вихідної сторони, км" графи "2 розряд" таблиці 7 наказу N 56

3.22.7

граничне значення середньої квадратичної помилки кута, що обчислена за нев'язками у трикутниках - 10 кутових секунд

Середній

 

 

 

 

Позиція "граничне значення середньої квадратичної помилки кута, що обчислена за нев'язками у трикутниках, кутові секунди" графи "2 розряд" таблиці 7 наказу N 56

3.22.8

гранично допустима нев'язка в трикутнику - 40 кутових секунд

Середній

 

 

 

 

Позиція "гранично допустима нев'язка в трикутнику, кутові секунди" графи "2 розряд" таблиці 7 наказу N 56

3.22.9

відносна помилка вихідної (базисної) сторони - не більше 1:20000

Середній

 

 

 

 

Позиція "відносна помилка вихідної (базисної) сторони, не більше" графи "2 розряд" таблиці 7 наказу N 56

3.22.10

відносна помилка визначення довжини сторони в найбільш слабкому місці - не більше 1:10000

Середній

 

 

 

 

Позиція "відносна помилка визначення довжини сторони в найбільш слабкому місці, не більше" графи "2 розряд" таблиці 7 наказу N 56

3.23

GPS-мережа відповідає таким основним вимогам:

  

  

  

  

  

  

3.23.1

мережа складається із замкнутих петель або із замкнутих геометричних фігур

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзац другий пункту 4.4.6 наказу N 56

3.23.2

здійснена прив'язка мережі не менш як до трьох пунктів Державної геодезичної мережі, на яких обов'язково виконуються GPS-спостереження

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзац третій пункту 4.4.6 наказу N 56

3.23.3

GPS-мережа прив'язана не менше ніж до чотирьох нівелірних знаків з використанням безпосередніх методів прив'язки

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзац четвертий пункту 4.4.6 наказу N 56

3.24

Після закінчення GPS-знімання здаються такі матеріали:

  

  

  

  

  

  

3.24.1

магнітний носій із чотирма файлами спостережень

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзац другий пункту 4.4.16 наказу N 56

3.24.2

журнали спостережень

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзац третій пункту 4.4.16 наказу N 56

3.24.3

технічний звіт про виконані роботи

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзац четвертий пункту 4.4.16 наказу N 56

3.25

До технічного звіту додаються:

  

  

  

  

  

  

3.25.1

опис GPS-устаткування та методів перевірки установки штативів (триног) або оптичного центриру у вертикальне положення

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзац шостий пункту 4.4.16 наказу N 56

3.25.2

опис схеми обчислень, включаючи інформацію про версію програмного забезпечення, що використовувалося, та метод зрівнювання

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзац сьомий пункту 4.4.16 наказу N 56

3.25.3

номери супутників, які спостерігалися у кожній сесії

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзац восьмий пункту 4.4.16 наказу N 56

3.25.4

опис методів обчислень координат усіх пунктів, спостереження за якими виконувалися поза їх центрами

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзац дев'ятий пункту 4.4.16 наказу N 56

3.25.5

схеми приведення результатів спостережень до центрів пунктів як у плані, так і по висоті

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзац десятий пункту 4.4.16 наказу N 56

3.25.6

опис ситуацій, які виникали під час спостережень, список поломок устаткування та інших факторів, що негативно впливали на проведення знімання з невідомих причин

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзац одинадцятий пункту 4.4.16 наказу N 56

3.26

До технічного звіту додаються:

  

  

  

  

  

  

3.26.1

перелік помилок замикання петель (фігур)

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзац дванадцятий пункту 4.4.16 наказу N 56
 
 
 
 
 
 
 
 

3.26.2

схема відвідування пунктів для проведення спостережень

Високий
Середній

 

 

 

 

3.26.3

статистика векторів

Високий
Середній

 

 

 

 

3.26.4

результати вільного зрівнювання

Високий
Середній

 

 

 

 

3.26.5

список вирівняних координат

Високий
Середній

 

 

 

 

3.26.6

копії журналів спостережень

Високий
Середній

 

 

 

 

3.26.7

протокол неполадок устаткування

Високий
Середній

 

 

 

 

3.26.8

схема мережі та її прив'язка до Державної геодезичної мережі

Високий
Середній

 

 

 

 

3.26.9

магнітний носій із результатами спостережень

Високий
Середній

 

 

 

 

3.27

Передача геодезичних пунктів здійснюється за договорами встановленої форми, які укладаються у двох примірниках між підприємством та користувачем (власником) земельної ділянки, на території якої розташований геодезичний пункт

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзац другий пункту 9 ПКМУ N 836

3.28

Передача геодезичних пунктів Державної геодезичної мережі 1, 2 і 3 класів для зберігання здійснюється на місці їх розташування за участю користувача (власника) земельної ділянки та Держгеокадастру, а геодезичних пунктів мереж згущення - за участю користувача (власника) земельної ділянки та територіальних органів Держгеокадастру

Високий

 

 

 

 

Абзац третій пункту 9 ПКМУ N 836

3.29

Після завершення робіт з обстеження та оновлення геодезичних пунктів виконавцями робіт здаються такі матеріали:

  

  

  

  

  

  

3.29.1

картки побудови, обстеження та оновлення геодезичних пунктів, зброшуровані в папки у межах номенклатурних аркушів топографічних карт масштабу 1:200000

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзац другий пункту 3.5 наказу N 435

3.29.2

схема результатів обстеження та оновлення геодезичних пунктів, виконана на топографічній карті масштабу 1:10000 - 1:200000 (залежно від щільності пунктів)

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзац третій пункту 3.5 наказу N 435

3.29.3

акти втрат геодезичних пунктів

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзац четвертий пункту 3.5 наказу N 435

3.29.4

журнали контрольних геодезичних вимірювань

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзац п'ятий пункту 3.5 наказу N 435

3.29.5

акти про передавання геодезичних пунктів користувачам (власникам) земельних ділянок для забезпечення їх схоронності

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзац шостий пункту 3.5 наказу N 435

3.29.6

технічний звіт про виконані роботи

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзац сьомий пункту 3.5 наказу N 435

3.30

Результати виконаних робіт з обстеження та оновлення геодезичних пунктів виготовляються у трьох примірниках і передаються:

  

  

  

  

  

  

3.30.1

перший - до Держкартгеофонду

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзац дев'ятий пункту 3.5 наказу N 435

3.30.2

другий - до банку геодезичних даних

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзац десятий пункту 3.5 наказу N 435

3.30.3

третій залишається у виконавця робіт

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзац одинадцятий пункту 3.5 наказу N 435

3.31

Після завершення робіт із обстеження та оновлення нівелірних пунктів виконавцями робіт здаються такі матеріали:

  

  

  

  

  

  

3.31.1

список обстежених та оновлених нівелірних пунктів

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзац другий пункту 5.2 наказу N 435

3.31.2

схема обстежених (оновлених) нівелірних пунктів, виконана на топографічній карті масштабу 1:50000 - 1:200000 (залежно від щільності пунктів)

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзац третій пункту 5.2 наказу N 435

3.31.3

акти про передавання нівелірних пунктів для забезпечення їх схоронності

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзац четвертий пункту 5.2 наказу N 435

3.31.4

технічний звіт про виконані роботи

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзац п'ятий пункту 5.2 наказу N 435

3.32

Результати виконаних робіт з обстеження та оновлення нівелірних пунктів виготовляються у трьох примірниках і передаються:

  

  

  

  

  

  

3.32.1

перший - до Держкартгеофонду

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзац сьомий пункту 5.2 наказу N 435

3.32.2

другий - до банку геодезичних даних

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзац восьмий пункту 5.2 наказу N 435

3.32.3

третій залишається у виконавця робіт

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзац дев'ятий пункту 5.2 наказу N 435

3.33

Своєчасна реєстрація апаратури СРНС в установленому порядку забезпечується

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Абзац другий пункту 12 ПКМУ N 1075

3.34

Захист результатів координатних визначень, одержаних за допомогою апаратури СРНС, якщо вони містять відомості, що становлять державну таємницю України, забезпечується

Високий

 

 

 

 

Абзац третій пункту 12 ПКМУ N 1075

3.35

Забезпечується використання апаратури СРНС тільки у межах робіт, передбачених затвердженими в установленому порядку технічними проектами (програмами) чи угодами

 

 

 

 

 

Абзац четвертий пункту 12 ПКМУ N 1075

3.36

Не пізніше ніж за десять днів до часу передачі апаратури СРНС, яка зареєстрована та знаходиться на обліку, іншим юридичним і фізичним особам або відправки її для ремонту іноземним виробникам про це повідомляється Держгеокадастр

 

 

 

 

 

Абзац п'ятий пункту 12 ПКМУ N 1075

3.37

На державних топографічних картах з відповідною масштабу карти точністю та генералізацією зображуються:

  

  

  

  

  

  

3.37.1

елементи математичної основи

Високий

 

 

 

 

Абзац другий пункту 21 ПКМУ N 661

3.37.2

пункти Державної геодезичної мережі

Високий

 

 

 

 

Абзац третій пункту 21 ПКМУ N 661

3.37.3

гідрографічна мережа та гідротехнічні споруди

Високий

 

 

 

 

Абзац четвертий пункту 21 ПКМУ N 661

3.37.4

населені пункти

Високий

 

 

 

 

Абзац п'ятий пункту 21 ПКМУ N 661

3.37.5

промислові, сільськогосподарські та соціально-культурні об'єкти

Високий

 

 

 

 

Абзац шостий пункту 21 ПКМУ N 661

3.37.6

дороги та дорожні споруди

Високий

 

 

 

 

Абзац сьомий пункту 21 ПКМУ N 661

3.37.7

рельєф

Високий

 

 

 

 

Абзац восьмий пункту 21 ПКМУ N 661

3.37.8

рослинність та ґрунти

Високий

 

 

 

 

Абзац дев'ятий пункту 21 ПКМУ N 661

3.37.9

кордони та межі

Високий

 

 

 

 

Абзац десятий пункту 21 ПКМУ N 661

3.37.10

магнітне схилення

Високий

 

 

 

 

Абзац одинадцятий пункту 21 ПКМУ N 661

3.38

Крім того, на картах масштабів 1:500000 і 1:1000000 зображуються:

  

  

  

  

  

  

3.38.1

ізогони

Високий

 

 

 

 

Абзац дванадцятий пункту 21 ПКМУ N 661
 
 
 

3.38.2

точки та райони аномалій магнітного схилення (аеронавігаційні дані)

Високий

 

 

 

 

3.38.3

морські шляхи

Високий

 

 

 

 

3.38.4

полярні кола і тропіки

Високий

 

 

 

 

3.39

Державний кордон України наноситься за:

  

  

  

  

  

  

3.39.1

матеріалами делімітації кордонів

Високий

 

 

 

 

Абзац перший пункту 23 ПКМУ N 661
 
 
 

3.39.2

матеріалами демаркації кордонів

Високий

 

 

 

 

3.39.3

великомасштабними топографічними картами з нанесеними кордонами колишніх республік СРСР

Високий

 

 

 

 

3.39.4

черговою довідковою картою масштабу 1:100000

Високий

 

 

 

 

3.40

Середні помилки в положенні на плані предметів місцевості з чіткими обрисами відносно найближчих точок знімальної основи не перевищують:

  

  

  

  

  

  

3.40.1

0,5 мм

Високий

 

 

 

 

Пункт 1.1.16 наказу N 56
 
 

3.40.2

в гірських та лісових районах - 0,7 мм

Високий

 

 

 

 

3.40.3

на територіях з капітальною і багатоповерховою забудовою середні помилки у взаємному положенні на плані точок найближчих контурів не перевищують 0,4 мм

Високий

 

 

 

 

3.41

Геодезичною основою великомасштабних знімань слугують:

  

  

  

  

  

  

3.41.1

Державна геодезична мережа

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзац другий пункту 1.1.21 наказу N 56

3.41.2

геодезичні мережі згущення

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзац третій пункту 1.1.21 наказу N 56

3.41.3

знімальна геодезична мережа

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзац четвертий пункту 1.1.21 наказу N 56

3.42

Перед початком топографічних робіт розробляються:

  

  

  

  

  

  

3.42.1

технічний проект робіт

Високий

 

 

 

 

Абзац перший пункту 1.1.30 наказу N 56
 

3.42.2

програма робіт

Високий

 

 

 

 

3.42.3

після завершення топографічних робіт складається технічний звіт

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзац другий пункту 1.1.30 наказу N 56

3.43

На топографічних планах масштабів 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 достовірно та з потрібною точністю і детальністю (залежно від масштабу плану) відображаються:

  

  

  

  

  

  

3.43.1

пункти тріангуляції, полігонометрії, трилатерації, ґрунтові та стінні репери і пункти знімальної основи, які закріплені на місцевості центрами (наносяться за координатами)

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзац другий пункту 1.3.1 наказу N 56

3.43.2

будинки і будівлі, їхні характеристики згідно з умовними знаками

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзац третій пункту 1.3.1 наказу N 56

3.43.3

промислові об'єкти

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзац четвертий пункту 1.3.1 наказу N 56

3.43.4

залізниці, шосейні та ґрунтові дороги і споруди при них

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзац п'ятий пункту 1.3.1 наказу N 56

3.43.5

гідрографія

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзац шостий пункту 1.3.1 наказу N 56

3.43.6

об'єкти гідротехнічні та водного транспорту

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзац сьомий пункту 1.3.1 наказу N 56

3.43.7

об'єкти водопостачання

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзац восьмий пункту 1.3.1 наказу N 56

3.43.8

рельєф місцевості

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзац дев'ятий пункту 1.3.1 наказу N 56

3.43.9

рослинність деревна, чагарникова, трав'яна, культурна рослинність (ліси, сади, плантації, луки тощо), окремі дерева і кущі

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзац десятий пункту 1.3.1 наказу N 56

3.43.10

ґрунти і мікроформи земної поверхні

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзац одинадцятий пункту 1.3.1 наказу N 56

3.43.11

державний кордон, межі політико-адміністративні, адміністративні, охоронних природних територій, землекористувань, різні огорожі

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзац дванадцятий пункту 1.3.1 наказу N 56

3.43.12

власні назви населених пунктів, вулиць, залізничних станцій, пристаней, озер, річок, перевалів, долин, ярів та інших географічних об'єктів

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзац тринадцятий пункту 1.3.1 наказу N 56

3.44

Нев'язки ходів технічного нівелювання не перевищують величин, що обчислені за формулою: fh = 50 мм L, де L - довжина ходу (полігона) в кілометрах

Середній

 

 

 

 

Абзац перший пункту 4.5.20 наказу N 56

3.45

На місцевості із значними кутами нахилу, коли кількість станцій на 1 кілометр ходу більше 25, допустима нев'язка розраховується за формулою: fh = 10 мм n, де n - кількість штативів у ході (полігоні)

Середній

 

 

 

 

Абзац другий пункту 4.5.20 наказу N 56

3.46

Нев'язки по висоті в ходах тригонометричного нівелювання не перевищують величин, обчислених за формулою: fh =0,04 Sсер. см n, де Sсер. = [S]/n, де n - кількість ліній у ході, S - довжина лінії в метрах

Низький

 

 

 

 

Пункт 4.5.28 наказу N 56

3.47

Граничні похибки положення пунктів планової знімальної мережі відносно пунктів Державної геодезичної мережі у масштабі плану не перевищують:

  

  

  

  

  

  

3.47.1

на відкритій місцевості - 0,2 мм

Середній

 

 

 

 

Пункт 5.1.3 наказу N 56
 
 

3.47.2

на забудованій території - 0,2 мм

Середній

 

 

 

 

3.47.3

на місцевості, що закрита деревами та чагарниками - 0,3 мм

Середній

 

 

 

 

3.48

Абсолютні лінійні похибки теодолітних ходів не перевищують для знімання в масштабах:

  

  

  

  

  

  

3.48.1

1:5000 - 2,0 м

Низький

 

 

 

 

Абзац четвертий пункту 5.1.14 наказу N 56
 
 
 

3.48.2

1:2000 - 1,0 м

Низький

 

 

 

 

3.48.3

1:1000 - 0,6 м

Низький

 

 

 

 

3.48.4

1:500 - 0,3 м

Низький

 

 

 

 

3.49

Цифрові топографічні плани створюються із занесенням інформації на номенклатурні планшети, що покривають місцевість у рамках топографічних планів масштабів:

  

  

  

  

  

  

3.49.1

1:5000

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзац другий пункту 11.4 наказу N 56
 
 
 

3.49.2

1:2000

Високий
Середній

 

 

 

 

3.49.3

1:1000

Високий
Середній

 

 

 

 

3.49.4

1:500

Високий
Середній

 

 

 

 

3.50

Цифрові топографічні плани створюються у:

  

  

  

  

  

  

3.50.1

Державній геодезичній референцній системі координат УСК-2000 (далі - УСК-2000)

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзац третій пункту 11.4 наказу N 56
 
 

3.50.2

місцевій системі координат, що зв'язана з УСК-2000

Високий
Середній

 

 

 

 

3.50.3

Балтійській системі висот 1977 року

Високий
Середній

 

 

 

 

3.51

Не здійснювалося несанкціоноване копіювання:

  

  

  

  

  

  

3.51.1

топографічних матеріалів

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Абзац другий частини другої статті 20 ЗУ N 353-XIV
 
 
 

3.51.2

картографічних матеріалів

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

3.51.3

аерозйомочних матеріалів

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

3.51.4

гравіметричних даних

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

3.52

Передача вихідних матеріалів іншим особам не здійснювалася:

  

  

  

  

  

  

3.52.1

без спеціального дозволу

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Абзац третій частини другої статті 20 ЗУ N 353-XIV
 

3.52.2

у випадках, не передбачених умовами користування відповідними матеріалами

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

3.53

Організаціям, що не мають належних умов для забезпечення зберігання матеріалів, не передавалися:

  

  

  

  

  

  

3.53.1

матеріали аерозйомок

Високий

 

 

 

 

Абзац четвертий частини другої статті 20 ЗУ N 353-XIV
 

3.53.2

матеріали, що є носіями відомостей, які становлять державну таємницю

Високий

 

 

 

 

3.54

При втраті топографо-геодезичних, картографічних матеріалів, що становлять державну таємницю, терміново повідомлено:

  

  

  

  

  

  

3.54.1

Держгеокадастр

Високий

 

 

 

 

Частина третя статті 20 ЗУ N 353-XIV
 
 

3.54.2

Міністерство оборони України (якщо воно є володільцем матеріалів)

Високий

 

 

 

 

3.54.3

інші державні органи відповідно до законодавства

Високий

 

 

 

 

3.55

Матеріали щодо виконання робіт з побудови геодезичних мереж згущення до Держкартгеофонду передано:

  

  

  

  

  

  

3.55.1

абриси геодезичних пунктів у містах та селищах

Високий
Середній

 

 

 

 

Пункт 31 додатка 1 до ПКМУ N 1344

3.55.2

акти передачі геодезичних пунктів мереж згущення для забезпечення їх схоронності

Високий
Середній

 

 

 

 

Пункт 32 додатка 1 до ПКМУ N 1344

3.55.3

інвентарні книги обстеження та оновлення пунктів геодезичних мереж згущення зі схемами

Високий
Середній

 

 

 

 

Пункт 33 додатка 1 до ПКМУ N 1344

3.55.4

каталоги координат і висот у Державній геодезичній референцній системі координат УСК-2000 із схемою

Високий
Середній

 

 

 

 

Пункт 34 додатка 1 до ПКМУ N 1344

3.55.5

каталоги координат і висот у місцевій системі координат із схемою

Високий
Середній

 

 

 

 

Пункт 35 додатка 1 до ПКМУ N 1344

3.55.6

технічні звіти про виконані роботи у Державній геодезичній референцній системі координат УСК-2000

Високий
Середній

 

 

 

 

Пункт 36 додатка 1 до ПКМУ N 1344

3.55.7

технічні звіти про виконані роботи у місцевій системі координат

Високий
Середній

 

 

 

 

Пункт 37 додатка 1 до ПКМУ N 1344

3.56

Матеріали щодо виконання топографічних робіт до Держкартгеофонду передано:

  

  

  

  

  

  

3.56.1

цифрові топографічні карти (плани) та їх формуляри

Високий
Середній

 

 

 

 

Пункт 38 додатка 1 до ПКМУ N 1344

3.56.2

електронні топографічні карти (плани) та їх формуляри

Високий
Середній

 

 

 

 

Пункт 39 додатка 1 до ПКМУ N 1344

3.56.3

топографічні карти (плани) на паперових носіях

Високий
Середній

 

 

 

 

Пункт 40 додатка 1 до ПКМУ N 1344

3.56.4

ортофотоплани в електронному вигляді

Високий
Середній

 

 

 

 

Пункт 41 додатка 1 до ПКМУ N 1344

3.56.5

фотокарти в електронному вигляді

Високий
Середній

 

 

 

 

Пункт 42 додатка 1 до ПКМУ N 1344

3.56.6

технічні звіти про виконані роботи зі створення топографічних карт (планів)

Високий
Середній

 

 

 

 

Пункт 43 додатка 1 до ПКМУ N 1344

3.57

Матеріали щодо проведення топографічної зйомки шельфу та водних об'єктів до Держкартгеофонду передано:

  

  

  

  

  

  

3.57.1

цифрові топографічні карти (плани) та їх формуляри

Високий

 

 

 

 

Пункт 44 додатка 1 до ПКМУ N 1344

3.57.2

топографічні карти (плани) на паперових носіях

Високий

 

 

 

 

Пункт 45 додатка 1 до ПКМУ N 1344

3.57.3

технічні звіти про виконані роботи

Високий

 

 

 

 

Пункт 46 додатка 1 до ПКМУ N 1344

3.58

Матеріали щодо проведення зйомки інженерних комунікацій до Держкартгеофонду передано:

  

  

  

  

  

  

3.58.1

схеми розташування інженерних комунікацій і споруд

Високий Середній

 

 

 

 

Пункт 47 додатка 1 до ПКМУ N 1344

3.58.2

абриси люків, камер та інших інженерних споруд

Високий Середній

 

 

 

 

Пункт 48 додатка 1 до ПКМУ N 1344

3.58.3

плани інженерних комунікацій та інженерних споруд

Високий Середній

 

 

 

 

Пункт 49 додатка 1 до ПКМУ N 1344

3.58.4

технічні звіти про виконані роботи

Високий Середній

 

 

 

 

Пункт 50 додатка 1 до ПКМУ N 1344

3.59

Матеріали щодо проведення картографічних робіт до Держкартгеофонду передано:

  

  

  

  

  

  

3.59.1

карти та атласи загальногеографічні, гравіметричні, тематичні, довідкові, навчальні, туристичні та інші в електронному вигляді

Високий Середній

 

 

 

 

Пункт 51 додатка 1 до ПКМУ N 1344

3.59.2

карти та атласи загально-географічні, гравіметричні, тематичні, довідкові, навчальні, туристичні та інші на паперових носіях

Високий Середній

 

 

 

 

Пункт 52 додатка 1 до ПКМУ N 1344

3.60

Матеріали щодо проведення аерокосмічної зйомки до Держкартгеофонду передано:

  

  

  

  

  

  

3.60.1

оригінали (копії) матеріалів аерозйомки, дистанційного зондування Землі різних знімальних систем в електронному вигляді

Високий

 

 

 

 

Пункт 53 додатка 1 до ПКМУ N 1344

3.60.2

картограма та перелік матеріалів аерозйомки, матеріалів дистанційного зондування Землі

 

 

 

 

 

Пункт 54 додатка 1 до ПКМУ N 1344

3.61

Матеріали щодо виконання геодезичних робіт до Держкартгеофонду передано:

  

  

  

  

  

  

3.61.1

картки побудови геодезичних пунктів

Високий

 

 

 

 

Пункт 1 додатка 1 до ПКМУ N 1344

3.61.2

акти передачі геодезичних пунктів для забезпечення їх схоронності

Високий

 

 

 

 

Пункт 2 додатка 1 до ПКМУ N 1344

3.61.3

матеріали щодо обстеження та оновлення геодезичних пунктів

Високий

 

 

 

 

Пункт 3 додатка 1 до ПКМУ N 1344

3.61.4

матеріали щодо оброблення супутникових геодезичних спостережень

Високий

 

 

 

 

Пункт 4 додатка 1 до ПКМУ N 1344

3.61.5

матеріали щодо сумісного вирівнювання геодезичних мереж 1 - 3 класів

Високий

 

 

 

 

Пункт 5 додатка 1 до ПКМУ N 1344

3.61.6

каталоги координат і висот геодезичних пунктів 1 класу у Державній геодезичній референцній системі координат УСК-2000 (далі - УСК-2000)

Високий

 

 

 

 

Пункт 6 додатка 1 до ПКМУ N 1344
 
 
 

3.61.7

каталоги координат і висот геодезичних пунктів 2 класу в УСК-2000

Високий

 

 

 

 

3.61.8

каталоги координат і висот геодезичних пунктів 3 класу в УСК-2000

Високий

 

 

 

 

3.61.9

каталоги координат і висот геодезичних пунктів 4 класу в УСК-2000

Високий

 

 

 

 

3.61.10

каталоги координат астрономічних пунктів і пунктів базисної мережі (в тому числі чергові каталоги таких пунктів)

Високий

 

 

 

 

Пункт 7 додатка 1 до ПКМУ N 1344

3.61.11

карткові каталоги геодезичних пунктів, складених на аркуші карти масштабу 1:200000

Високий

 

 

 

 

Пункт 8 додатка 1 до ПКМУ N 1344

3.61.12

каталоги координат геодезичних пунктів, складених на аркуші карти масштабу 1:200000

Високий

 

 

 

 

Пункт 9 додатка 1 до ПКМУ N 1344

3.61.13

технічні звіти про виконані роботи з астрономічних визначень, базисних вимірювань у державній системі координат

Високий

 

 

 

 

Пункт 10 додатка 1 до ПКМУ N 1344

3.61.14

технічні звіти про вирівнювання та каталогізацію геодезичних мереж кількох об'єктів чи полігонів за блоками

Високий

 

 

 

 

Пункт 11 додатка 1 до ПКМУ N 1344

3.61.15

матеріали кінцевих обчислень довжини базисів і вихідних сторін 1 класу

Високий

 

 

 

 

Пункт 12 додатка 1 до ПКМУ N 1344
 
 
 

3.61.16

матеріали кінцевих обчислень довжини базисів і вихідних сторін 2 класу

Високий

 

 

 

 

3.61.17

матеріали кінцевих обчислень довжини базисів і вихідних сторін 3 класу

Високий

 

 

 

 

3.61.18

матеріали кінцевих обчислень довжини базисів і вихідних сторін 4 класу

Високий

 

 

 

 

3.61.19

картки попереднього оброблення кутових і лінійних вимірювань на геодезичних пунктах 1 класу

Високий

 

 

 

 

Пункт 13 додатка 1 до ПКМУ N 1344

3.61.20

картки попереднього оброблення кутових і лінійних вимірювань на геодезичних пунктах 2 класу

Високий

 

 

 

 

Пункт 13 додатка 1 до ПКМУ N 1344
 
 

3.61.21

картки попереднього оброблення кутових і лінійних вимірювань на геодезичних пунктах 3 класу

Високий

 

 

 

 

3.61.22

картки попереднього оброблення кутових і лінійних вимірювань на геодезичних пунктах 4 класу

Високий

 

 

 

 

3.62

Матеріали щодо виконання нівелірних робіт до Держкартгеофонду передано:

  

  

  

  

  

  

3.62.1

журнали закладки реперів нівелірної мережі I класу

Високий

 

 

 

 

Пункт 14 додатка 1 до ПКМУ N 1344
 

3.62.2

журнали закладки реперів нівелірної мережі II класу

Високий

 

 

 

 

3.62.3

акти передачі нівелірних знаків для забезпечення їх схоронності

Високий

 

 

 

 

Пункт 15 додатка 1 до ПКМУ N 1344

3.62.4

матеріали щодо обстеження та оновлення реперів на об'єкті

Високий

 

 

 

 

Пункт 16 додатка 1 до ПКМУ N 1344

3.62.5

каталоги висот пунктів нівелювання I класу на об'єкт у Балтійській системі висот

Високий

 

 

 

 

Пункт 17 додатка 1 до ПКМУ N 1344
 
 
 

3.62.6

каталоги висот пунктів нівелювання II класу на об'єкт у Балтійській системі висот

Високий

 

 

 

 

3.62.7

каталоги висот пунктів нівелювання III класу на об'єкт у Балтійській системі висот

Високий

 

 

 

 

3.62.8

каталоги висот пунктів нівелювання IV класу на об'єкт у Балтійській системі висот

Високий

 

 

 

 

3.62.9

каталог висот пунктів нівелювання, складений на аркуші карти масштабу 1:200000

Високий

 

 

 

 

Пункт 18 додатка 1 до ПКМУ N 1344

3.62.10

графіки порівняння швидкості руху земної кори

Високий

 

 

 

 

Пункт 19 додатка 1 до ПКМУ N 1344

3.62.11

каталог середньорічних сучасних вертикальних рухів пунктів

Високий

 

 

 

 

Пункт 20 додатка 1 до ПКМУ N 1344

3.62.12

технічний звіт про проведення нівелювання I класу

Високий

 

 

 

 

Пункт 21 додатка 1 до ПКМУ N 1344
 
 
 

3.62.13

технічний звіт про проведення нівелювання II класу

Високий

 

 

 

 

3.62.14

технічний звіт про проведення нівелювання III класу

Високий

 

 

 

 

3.62.15

технічний звіт про проведення нівелювання IV класу

Високий

 

 

 

 

3.62.16

науково-технічний звіт про проведення повторного нівелювання для визначення сучасних вертикальних рухів земної кори

Високий

 

 

 

 

Пункт 22 додатка 1 до ПКМУ N 1344

3.62.17

технічний звіт про вирівнювання та складення каталогів на аркуші карти масштабу 1:200000

Високий

 

 

 

 

Пункт 23 додатка 1 до ПКМУ N 1344

3.63

Матеріали щодо виконання гравіметричних робіт до Держкартгеофонду передано:

  

  

  

  

  

  

3.63.1

паспорти гравіметричних пунктів фундаментальної гравіметричної мережі

Високий

 

 

 

 

Пункт 24 додатка 1 до ПКМУ N 1344
 

3.63.2

паспорти гравіметричних пунктів гравіметричної мережі 1 класу

Високий

 

 

 

 

3.63.3

акт передачі гравіметричних пунктів і контрольних реперів для забезпечення їх схоронності

Високий

 

 

 

 

Пункт 25 додатка 1 до ПКМУ N 1344

3.63.4

лист обстеження та оновлення гравіметричних пунктів

Високий

 

 

 

 

Пункт 26 додатка 1 до ПКМУ N 1344

3.63.5

карти (цифрові моделі) аномалій прискорення вільного падіння та висот квазігеоїда

Високий

 

 

 

 

Пункт 27 додатка 1 до ПКМУ N 1344

3.63.6

каталоги гравіметричних пунктів на суші та в акваторіях

Високий

 

 

 

 

Пункт 28 додатка 1 до ПКМУ N 1344

3.63.7

технічний звіт про побудову карт (моделей) прискорення вільного падіння та висот квазігеоїда

Високий

 

 

 

 

Пункт 29 додатка 1 до ПКМУ N 1344

3.63.8

науково-технічний звіт про виконані роботи з визначення пунктів фундаментальної гравіметричної мережі та пунктів 1 класу

Високий

 

 

 

 

Пункт 30 додатка 1 до ПКМУ N 1344

3.64

Матеріали щодо виконання робіт з побудови геодезичних мереж згущення до Держкартгеофонду передано:

  

  

  

  

  

  

3.64.1

абриси геодезичних пунктів у містах та селищах

Високий

 

 

 

 

Пункт 31 додатка 1 до ПКМУ N 1344

3.64.2

акти передачі геодезичних пунктів мереж згущення для забезпечення їх схоронності

Високий

 

 

 

 

Пункт 32 додатка 1 до ПКМУ N 1344

3.64.3

інвентарні книги обстеження та оновлення пунктів геодезичних мереж згущення зі схемами

Високий

 

 

 

 

Пункт 33 додатка 1 до ПКМУ N 1344

3.64.4

каталоги координат і висот у Державній геодезичній референцній системі координат УСК-2000 із схемою

Високий

 

 

 

 

Пункт 34 додатка 1 до ПКМУ N 1344

3.64.5

каталоги координат і висот у місцевій системі координат із схемою

Високий

 

 

 

 

Пункт 35 додатка 1 до ПКМУ N 1344

3.64.6

технічні звіти про виконані роботи у Державній геодезичній референцній системі координат УСК-2000

Високий

 

 

 

 

Пункт 36 додатка 1 до ПКМУ N 1344

3.64.7

технічні звіти про виконані роботи у місцевій системі координат

Високий

 

 

 

 

Пункт 37 додатка 1 до ПКМУ N 1344

3.65

Матеріали щодо виконання топографічних робіт до Держкартгеофонду передано:

  

  

  

  

  

  

3.65.1

цифрові топографічні карти (плани) та їх формуляри

Високий

 

 

 

 

Пункт 38 додатка 1 до ПКМУ N 1344

3.65.2

електронні топографічні карти (плани) та їх формуляри

Високий

 

 

 

 

Пункт 39 додатка 1 до ПКМУ N 1344

3.65.3

топографічні карти (плани) на паперових носіях

Високий

 

 

 

 

Пункт 40 додатка 1 до ПКМУ N 1344

3.65.4

ортофотоплани в електронному вигляді

Високий

 

 

 

 

Пункт 41 додатка 1 до ПКМУ N 1344

3.65.5

фотокарти в електронному вигляді

Високий

 

 

 

 

Пункт 42 додатка 1 до ПКМУ N 1344

3.65.6

технічні звіти про виконані роботи зі створення топографічних карт (планів)

Високий

 

 

 

 

Пункт 43 додатка 1 до ПКМУ N 1344

3.66

Матеріали щодо проведення картографічних робіт в електронному вигляді до Держкартгеофонду передано:

  

  

  

  

  

  

3.66.1

карти та атласи загально-географічні

Високий

 

 

 

 

Пункт 51 додатка 1 до ПКМУ N 1344
 
 
 
 
 

3.66.2

карти гравіметричні

Високий

 

 

 

 

3.66.3

карти тематичні

Високий

 

 

 

 

3.66.4

карти довідкові

Високий

 

 

 

 

3.66.5

карти навчальні

Високий

 

 

 

 

3.66.6

карти туристичні

Високий

 

 

 

 

3.67

Матеріали щодо проведення картографічних робіт на паперових носіях до Держкартгеофонду передано:

  

  

  

  

  

  

3.67.1

карти та атласи загально-географічні

Високий

 

 

 

 

Пункт 52 додатка 1 до ПКМУ N 1344
 
 
 
 
 

3.67.2

карти гравіметричні

Високий

 

 

 

 

3.67.3

карти тематичні

Високий

 

 

 

 

3.67.4

карти довідкові

Високий

 

 

 

 

3.67.5

карти навчальні

Високий

 

 

 

 

3.67.6

карти туристичні

Високий

 

 

 

 

3.68

Матеріали щодо проведення аерокосмічної зйомки до Держкартгеофонду передано:

  

  

  

  

  

  

3.68.1

матеріали аерозйомки в електронному вигляді

Високий

 

 

 

 

Пункт 53 додатка 1 до ПКМУ N 1344
 

3.68.2

матеріали дистанційного зондування Землі різних знімальних систем в електронному вигляді

Високий

 

 

 

 

3.68.3

картограма та перелік матеріалів аерозйомки

Високий

 

 

 

 

Пункт 54 додатка 1 до ПКМУ N 1344
 

3.68.4

картограма та перелік матеріалів дистанційного зондування Землі

Високий

 

 

 

 

3.69

Інші матеріали щодо виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт до Держкартгеофонду передано:

  

  

  

  

  

  

3.69.1

картки обліку географічних назв у межах території України

Високий

 

 

 

 

Пункт 55 додатка 1 до ПКМУ N 1344

3.69.2

картки обліку географічних назв у межах території зарубіжних країн

Високий

 

 

 

 

Пункт 56 додатка 1 до ПКМУ N 1344

3.69.3

відомості про зміни площі території України

Високий

 

 

 

 

Пункт 57 додатка 1 до ПКМУ N 1344

3.69.4

технічні проекти, програми та кошториси на виконання загальнодержавних робіт

Високий

 

 

 

 

Пункт 60 додатка 1 до ПКМУ N 1344
 

3.69.5

технічні проекти, програми та кошториси на виконання спеціальних робіт

Високий

 

 

 

 

3.70

Відомості про стан пунктів, що використовувалися для створення знімальних геодезичних мереж як вихідні дані, до Держгеокадастру надано, а саме:

  

  

  

  

  

  

3.70.1

пунктів Державної геодезичної мережі

Високий
Середній Низький

 

 

 

 

Абзац шостий пункту 3.1 наказу N 65
 

3.70.2

пунктів геодезичних мереж згущення

Високий
Середній Низький

 

 

 

 

3.71

Вимоги щодо вживання назв географічних об'єктів згідно із ЗУ N 2604-IV дотримано, а саме:

  

  

  

  

  

  

3.71.1

назви географічних об'єктів передаються українською мовою за нормами українського правопису у створених геодезичних, топографічних і картографічних матеріалах (даних)

Високий
Середній Низький

 

 

 

 

Абзац сьомий пункту 3.1 наказу N 65

3.71.2

на іншомовних картах при передачі українських географічних назв латиницею географічні терміни транслітеруються шляхом відтворення кожної літери відповідною літерою латинського алфавіту

Високий
Середній Низький

 

 

 

 

Пункти 2.7, 2.9 наказу N 282

3.73

Топографо-геодезичні і картографічні матеріали підписуються:

  

  

  

  

  

  

3.73.1

керівником суб'єкта господарювання

Високий
Середній Низький

 

 

 

 

Пункт 3.2 наказу N 65
 

3.73.2

сертифікованим інженером-геодезистом

Високий
Середній Низький

 

 

 

 

4. Питання про дотримання вимог до метрологічного забезпечення топографо-геодезичної і картографічної діяльності

4.1

Перед початком робіт з вимірювання кутів на пунктах полігонометрії виконуються такі перевірки кутомірних приладів:

  

  

  

  

  

  

4.1.1

перевірка працездатності та взаємодії рухомих вузлів теодоліта; перевірка стійкості штатива і підставки

Високий
Середній Низький

 

 

 

 

Пункт 1 розділу "Повірки та дослідження кутомірних приладів" додатка 13 до наказу N 56

4.1.2

перевірка та юстування наставних рівнів

Високий
Середній Низький

 

 

 

 

Пункт 2 розділу "Повірки та дослідження кутомірних приладів" додатка 13 до наказу N 56

4.1.3

перевірка правильності встановлення ниток зорової труби

Високий
Середній Низький

 

 

 

 

Пункт 3 розділу "Повірки та дослідження кутомірних приладів" додатка 13 до наказу N 56

4.1.4

перевірка перпендикулярності візирної осі до осі обертання зорової труби (колімаційна помилка)

Високий
Середній Низький

 

 

 

 

Пункт 4 розділу "Повірки та дослідження кутомірних приладів" додатка 13 до наказу N 56

4.1.5

перевірка перпендикулярності горизонтальної та вертикальної осей

Високий
Середній Низький

 

 

 

 

Пункт 5 розділу "Повірки та дослідження кутомірних приладів" додатка 13 до наказу N 56

4.1.6

перевірка суміщення візирної осі оптичного центриру з віссю обертання алідади

Високий
Середній Низький

 

 

 

 

Пункт 6 розділу "Повірки та дослідження кутомірних приладів" додатка 13 до наказу N 56

4.1.7

перевірка роботи компенсатора

Високий
Середній Низький

 

 

 

 

Пункт 7 розділу "Повірки та дослідження кутомірних приладів" додатка 13 до наказу N 56

4.1.8

перевірка місця нуля (зеніту) вертикального круга

Високий
Середній Низький

 

 

 

 

Пункт 8 розділу "Повірки та дослідження кутомірних приладів" додатка 13 до наказу N 56

4.2

Не рідше одного разу на рік виконуються такі дослідження кутомірних приладів:

  

  

  

  

  

  

4.2.1

дослідження систематичних помилок оптичного мікрометра

Високий
Середній Низький

 

 

 

 

Пункт 9 розділу "Повірки та дослідження кутомірних приладів" додатка 13 до наказу N 56

4.2.2

визначення помилок суміщення штрихів по горизонтальному і вертикальному кругах

Високий
Середній Низький

 

 

 

 

Пункт 10 розділу "Повірки та дослідження кутомірних приладів" додатка 13 до наказу N 56

4.2.3

визначення мертвого ходу оптичного мікрометра

Високий
Середній Низький

 

 

 

 

Пункт 11 розділу "Повірки та дослідження кутомірних приладів" додатка 13 до наказу N 56

4.2.4

дослідження ексцентриситету горизонтального круга

Високий
Середній Низький

 

 

 

 

Пункт 12 розділу "Повірки та дослідження кутомірних приладів" додатка 13 до наказу N 56

4.2.5

визначення ексцентриситету алідади горизонтального круга

Високий
Середній Низький

 

 

 

 

Пункт 13 розділу "Повірки та дослідження кутомірних приладів" додатка 13 до наказу N 56

4.2.6

визначення рену оптичного мікрометра

Високий
Середній Низький

 

 

 

 

Пункт 14 розділу "Повірки та дослідження кутомірних приладів" додатка 13 до наказу N 56

4.3

Перед початком польових робіт з нівелювання IV класу виконуються:

  

  

  

  

  

  

4.3.1

перевірка установчого рівня нівеліра

Високий
Середній Низький

 

 

 

 

Пункт 1 розділу "Програма дослідження та повірок нівелірів і рейок" додатка 13 до наказу N 56

4.3.2

перевірка плавності обертання верхньої частини нівеліра

Високий
Середній Низький

 

 

 

 

Пункт 2 розділу "Програма дослідження та повірок нівелірів і рейок" додатка 13 до наказу N 56

4.3.3

визначення коефіцієнта далекоміра нівеліра

Високий
Середній Низький

 

 

 

 

Пункт 3 розділу "Програма дослідження та повірок нівелірів і рейок" додатка 13 до наказу N 56

4.3.4

визначення кута між лінією візування нівеліра і горизонтальною площиною

Високий
Середній Низький

 

 

 

 

Пункт 4 розділу "Програма дослідження та повірок нівелірів і рейок" додатка 13 до наказу N 56

4.3.5

визначення середньої квадратичної помилки самовстановлення лінії візування і помилки недокомпенсації у нівелірів з компенсатором

Високий
Середній Низький

 

 

 

 

Пункт 5 розділу "Програма дослідження та повірок нівелірів і рейок" додатка 13 до наказу N 56

4.3.6

визначення помилки дециметрових поділок рейок

Високий
Середній Низький

 

 

 

 

Пункт 6 розділу "Програма дослідження та повірок нівелірів і рейок" додатка 13 до наказу N 56

4.3.7

визначення середньої довжини метрових інтервалів рейок

Високий
Середній Низький

 

 

 

 

Пункт 7 розділу "Програма дослідження та повірок нівелірів і рейок" додатка 13 до наказу N 56

4.3.8

визначення різниці висот нулів рейок

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 9 розділу "Програма дослідження та повірок нівелірів і рейок" додатка 13 до наказу N 56

Опис виявлених порушень

N з/п

Найменування нормативно-правового акта, вимоги якого порушено, із зазначенням статті (частини, пункту, абзацу тощо)

Детальний опис виявленого порушення

 

 

 

Перелік питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб органу державного нагляду (контролю)*

N з/п

Питання щодо здійснення контролю

Відповіді на питання

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

так

ні

дотримання вимог законодавства не є обов'язковим для посадових осіб

1

Про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) підприємство письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до його початку

 

 

 

Частина четверта статті 5

2

Посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) та службове посвідчення, що посвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю), пред'явлено

 

 

 

Частина п'ята статті 7, абзац четвертий статті 10

3

Копію посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) надано

 

 

 

Частина п'ята статті 7, абзаци четвертий, сьомий статті 10

4

Перед початком проведення заходу державного нагляду (контролю) посадовими особами органу державного нагляду (контролю) внесено запис про проведення такого заходу до відповідного журналу суб'єкта господарювання (у разі його наявності)

 

 

 

Частина дванадцята статті 4

5

Під час проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) розглядалися лише ті питання, які стали підставою для його проведення і зазначені у направленні (посвідченні) на проведення такого заходу

 

 

 

Частина перша статті 6

____________
* Ця частина Акта заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою.

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу державного нагляду (контролю) та цього Акта

N з/п

Пояснення, зауваження або заперечення

 

 

 

 

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

___________________________
(посада)

____________
(підпис)

___________________________
(ініціали, прізвище)

___________________________
(посада)

____________
(підпис)

___________________________
(ініціали, прізвище)

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа

___________________________
(посада)

____________
(підпис)

___________________________
(ініціали, прізвище)

Інші особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

___________________________
(посада)

____________
(підпис)

___________________________
(ініціали, прізвище)

___________________________
(посада)

____________
(підпис)

___________________________
(ініціали, прізвище)

Примірник цього Акта на сторінках отримано ..:

___________________________
(посада)

____________
(підпис)

___________________________
(ініціали, прізвище)

Відмітка про відмову від підписання керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою, іншими особами цього Акта
_____________________________________________________________________________________

Перелік нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань про проведення заходу державного нагляду (контролю)

N з/п

Нормативно-правовий акт

Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта у Міністерстві юстиції України

назва

дата і номер, скорочення

I. Закони України

1

Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність

23 грудня 1998 року N 353-XIV (ЗУ N 353-XIV)

 

2

Про географічні назви

31 травня 2005 року N 2604-IV (ЗУ N 2604-IV)

 

3

Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

05 квітня 2007 року N 877-V (ЗУ N 877-V)

 

II. Постанови Кабінету Міністрів України

4

Порядок використання апаратури супутникових радіонавігаційних систем під час проведення топографо-геодезичних, картографічних, аерофотознімальних, проектних, дослідницьких робіт і вишукувань та кадастрових зйомок, затверджений постановою Кабінету Міністрів України

13 липня 1998 року N 1075 (ПКМУ N 1075)

 

5

Положення про порядок надходження, зберігання, використання та обліку матеріалів Державного картографогеодезичного фонду України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України

22 липня 1999 року N 1344 (ПКМУ N 1344)

 

6

Порядок побудови Державної геодезичної мережі, затверджений постановою Кабінету Міністрів України

07 серпня 2013 року N 646 (ПКМУ N 646)

 

7

Порядок загальнодержавного топографічного і тематичного картографування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України

04 вересня 2013 року N 661 (ПКМУ N 661)

 

8

Порядок охорони геодезичних пунктів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України

08 листопада 2017 року N 836 (ПКМУ N 836)

 

III. Накази

9

Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500, затверджена наказом Головного управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України

09 квітня 1998 року N 56 (наказ N 56)

23 червня 1998 року за N 393/2833

10

Вимоги до технічного і технологічного забезпечення виконавців топографо-геодезичних і картографічних робіт, затверджені наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України

11 лютого 2014 року N 65 (наказ N 65)

08 квітня 2014 року за N 395/25172

11

Правила написання українських географічних назв на картах та в інших виданнях, затверджені наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України

29 липня 2014 року N 282 (наказ N 282)

13 серпня 2014 року за N 957/25734

12

Порядок обстеження та оновлення пунктів Державної геодезичної мережі, затверджений наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України

03 листопада 2014 року N 435 (наказ N 435)

19 листопада 2014 року за N 1467/26244

 

Директор Департаменту аграрної
політики та сільського господарства

В. Топчій

Опрос