Идет загрузка документа (91 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Порядку составления бюджетной отчетности распорядителями и получателями бюджетных средств, отчетности фондами общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования

Минфин
Приказ от 02.03.2018 № 340
действует с 17.04.2018

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.03.2018

м. Київ

N 340

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 березня 2018 р. за N 357/31809

Про затвердження Змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування

Відповідно до статті 58 Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 січня 2012 року N 44, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2012 року за N 196/20509 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 лютого 2017 року N 44) (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту державного бюджету Міністерства фінансів України та Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку, звітності та розвитку Казначейства Державної казначейської служби України забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту забезпечення комунікацій та організаційно-аналітичної роботи у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Марченка С. М. та Голову Державної казначейської служби України Слюз Т. Я.

 

Міністр

О. Данилюк

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
спеціального зв'язку та захисту
інформації України

Л. О. Євдоченко

Голова Державної
казначейської служби України

Т. Я. Слюз

 

Зміни
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування

1. У розділі I:

1) після пункту 13 доповнити новим пунктом 14 такого змісту:

"14. У процесі подання звітності органам Казначейства може здійснюватися обмін документами в електронному вигляді, в тому числі електронними документами. При поданні звітності в електронному вигляді застосовуються вимоги Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" і "Про електронний цифровий підпис".

Форми звітності складаються та подаються із застосуванням автоматизованої системи подання електронної звітності клієнтами Державної казначейської служби України (далі - АС "Є-Звітність").

Державна казначейська служба України (далі - Казначейство України) забезпечує розміщення на офіційному веб-сайті Казначейства України інформації щодо порядку роботи в АС "Є-Звітність".

При поданні звітності до органів Казначейства АС "Є-Звітність" формує повідомлення про статус документа.

Підтвердженням успішної передачі звітності до органів Казначейства є повідомлення про статус переданого документа в АС "Є-Звітність".

У разі невдалої спроби передавання звітності в електронному вигляді до органів Казначейства АС "Є-Звітність" формує повідомлення про неприйняття звітності. Розпорядники та одержувачі бюджетних коштів, фонди загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування (далі - Фонди) здійснюють заходи щодо повторного передавання звітності.

У разі неможливості подання звітності до АС "Є-Звітність" через мережу Інтернет з технічних причин або в інших випадках, визначених законодавством, звітність подається до АС "Є-Звітність" з окремо налаштованого робочого місця в органі Казначейства.

У разі неможливості подання звітності до АС "Є-Звітність" в порядку, визначеному в абзацах другому та сьомому цього пункту, звітність до органів Казначейства подається на паперових носіях.".

У зв'язку з цим пункти 14 - 18 вважати відповідно пунктами 15 - 19;

2) у пункті 15:

в абзаці першому слова "Державною казначейською службою України (далі - Казначейство України)" замінити словами "Казначейством України";

абзац третій замінити трьома новими абзацами такого змісту:

"Усі примірники бюджетної звітності розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, а також зведена бюджетна звітність головних розпорядників бюджетних коштів (далі - головні розпорядники) та розпорядників нижчого рівня, до мережі яких включені розпорядники бюджетних коштів, у тому числі в інших областях, до подання розпорядникам вищого рівня або іншим користувачам перевіряються і візуються відповідним органом Казначейства шляхом:

накладання електронного цифрового підпису на кожну форму бюджетної звітності і форму щодо розкриття елементів бюджетної звітності (у разі подання звітності із застосуванням АС "Є-Звітність");

засвідчення підписом, печаткою або штампом на кожній сторінці всіх форм бюджетної звітності і форм щодо розкриття елементів бюджетної звітності (у разі подання звітності на паперових носіях).".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - одинадцятий вважати відповідно абзацами шостим - тринадцятим;

абзац шостий після слова "розпорядників" доповнити словами та цифрами ", поданої згідно з вимогами абзацу восьмого пункту 14 цього розділу,";

3) пункт 17 викласти в такій редакції:

"17. Форми звітності та пояснювальні записки підписуються керівниками і головними бухгалтерами (спеціалістами, на яких покладено виконання обов'язків бухгалтерської служби). Без таких підписів звітність вважається недійсною. В АС "Є-Звітність" накладається електронний цифровий підпис.

Форми звітності одержувачів бюджетних коштів, у штатному розписі яких немає осіб, яким може бути надане право другого підпису, підписуються особами, які мають право першого підпису.

Подання звітності супроводжується листом, в якому зазначаються перелік форм звітності, що подаються, та їх обсяг (кількість аркушів за кожною формою), а також перелік форм, які не подаються у зв'язку з відсутністю показників. При поданні звітності із застосуванням АС "Є-Звітність" кількість аркушів за кожною формою звітності не зазначається.";

4) пункт 18 виключити.

У зв'язку з цим пункт 19 вважати пунктом 18.

2. У розділі II:

1) в абзаці першому пункту 3 слова "фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування (далі - Фонди)" замінити словом "Фондів";

2) у пункті 5:

абзац одинадцятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци дванадцятий - двадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим - дев'ятнадцятим;

абзац сімнадцятий викласти в такій редакції:

"Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 20__ рік на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями (додаток 26);";

абзац дев'ятнадцятий викласти в такій редакції:

"Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 20__ рік на забезпечення здійснення правосуддя між місцевими та апеляційними судами усіх видів та спеціалізації, вищими спеціалізованими судами та іншими органами судової влади у системі Державної судової адміністрації України (додаток 28).";

3) у пункті 6:

в абзаці шостому слово "двадцятим" замінити словом "дев'ятнадцятим";

в абзаці сьомому слово "двадцятим" замінити словом "дев'ятнадцятим";

4) абзац перший пункту 8 доповнити словами та цифрами ", Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій) (форма N 4-3д.1, N 4-3м.1) (додаток 6)";

5) абзац четвертий пункту 9 після слова "завізованої" доповнити словами та цифрами "згідно з вимогами абзаців третього - п'ятого пункту 15 розділу I цього Порядку";

6) абзац другий пункту 10 після слова "завізованої" доповнити словами та цифрами "згідно з вимогами абзаців третього - п'ятого пункту 15 розділу I цього Порядку".

3. У розділі IV:

1) абзац другий пункту 2 викласти в такій редакції:

"причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості та вжиті заходи щодо її стягнення та простроченої кредиторської заборгованості, зазначеної у рядку "Інше" Довідки про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду;";

2) пункт 12 виключити.

У зв'язку з цим пункти 13 - 21 вважати відповідно пунктами 12 - 20;

3) пункт 18 викласти в такій редакції:

"18. Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 20__ рік на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями (додаток 26) складається головними розпорядниками, яким відповідно до Закону України про Державний бюджет України встановлено бюджетні призначення на централізовані заходи у розрізі адміністративно-територіальних одиниць, та подається у складі зведеної бюджетної звітності. У довідці наводиться інформація про затверджені Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін бюджетні призначення на централізовані заходи та їх виконання в розрізі адміністративно-територіальних одиниць.";

4) абзац перший пункту 20 викласти в такій редакції:

"20. Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 20__ рік на забезпечення здійснення правосуддя між місцевими та апеляційними судами усіх видів та спеціалізації, вищими спеціалізованими судами та іншими органами судової влади у системі Державної судової адміністрації України (додаток 28) складається Державною судовою адміністрацією України та подається у складі зведеної бюджетної звітності. У довідці наводиться інформація про затверджені Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін бюджетні призначення місцевих, апеляційних та вищих спеціалізованих судів та їх виконання за кодами бюджетної класифікації у розрізі установ та напрямків видатків.".

4. У додатках до Порядку:

1) додатки 7, 22 викласти в новій редакції, що додаються;

2) додаток 20 виключити.

У зв'язку з цим додатки 21 - 29 вважати відповідно додатками 20 - 28;

3) у назві додатка 26 до Порядку слова та цифри "на централізовані заходи і програми з охорони здоров'я на 20__ рік" замінити словами та цифрами "Державного бюджету України на 20__ рік на централізовані заходи";

4) назву додатка 28 до Порядку після слова "рік" доповнити словами "на забезпечення здійснення правосуддя".

5. У тексті Порядку посилання на додатки 21 - 29 замінити відповідно посиланнями на додатки 20 - 28.

 

Директор Департаменту
державного бюджету

В. П. Лозицький

 

Звіт
про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7д, N 7м)
на ____________ 20__ р.

 

Коди

Установа _____________________________________________________________________________________ за ЄДРПОУ

 

 

 


 

Територія ____________________________________________________________________________________ за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання ____________________________________________________ за КОПФГ

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________________________

 

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету ___________________________

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ________________________

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують
програмно-цільового методу
) ______________________________________________________________________________

Періодичність: місячна, квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн, коп.

Форма складена: за загальним, спеціальним фондом (потрібне підкреслити).

Показники

КЕКВ

Код рядка

Дебіторська заборгованість

Кредиторська заборгованість

Зареєстровані бюджетні фінансові зобов'язання на кінець звітного періоду (року)

на початок звітного року, усього

на кінець звітного періоду (року)

списана за період з початку звітного року

на початок звітного року, усього

на кінець звітного періоду (року)

списана за період з початку звітного року

усього

з неї прострочена

усього

з неї

прострочена

термін оплати якої не настав

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Доходи

Х

010

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

Х

Видатки - усього

Х

020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:
Поточні видатки

2000

030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата праці

2110

050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заробітна плата

2111

060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарахування на оплату праці

2120

080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Використання товарів і послуг

2200

090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продукти харчування

2230

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видатки на відрядження

2250

140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата теплопостачання

2271

170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата електроенергії

2273

190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата природного газу

2274

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата інших енергоносіїв

2275

210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата енергосервісу

2276

220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні трансферти

2600

290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціальне забезпечення

2700

330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виплата пенсій і допомоги

2710

340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стипендії

2720

350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші виплати населенню

2730

360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші поточні видатки

2800

370

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні видатки

3000

380

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання основного капіталу1

3100

390

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання)

3120

410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

3122

430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт

3130

440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт інших об'єктів

3132

460

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реконструкція та реставрація

3140

470

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

3142

490

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

3143

500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення державних запасів і резервів

3150

510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти

3200

530

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

540

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти населенню

3240

570

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом2

Х

580

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
1 У місячній бюджетній звітності рядки з 390 по 570 не заповнюються.

2 Складається із суми рядків "Доходи" та "Видатки - усього".

Керівник

____________________
(підпис)

_______________________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

____________________
(підпис)

_______________________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

Довідка
про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів,
за ____________ 20__ р.

 

Коди

Установа _____________________________________________________________________________________ за ЄДРПОУ

 

 

 


 

Територія ____________________________________________________________________________________ за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання ___________________________________________________ за КОПФГ

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету ____________________________

 

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _________________________

 

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн, коп.

Довідка складена: за загальним, спеціальним фондом (потрібне підкреслити).

 

N з/п

Виконавець бюджетної програми

КВК

Направлено асигнувань за звітний період (рік)

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

Х

 

Керівник

____________________
(підпис)

_______________________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

____________________
(підпис)

_______________________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

____________

Опрос